Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


357

ZÁKON

ze dne 22. května 2004,

kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Obchodem s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí vývoz vojenského materiálu přes hranice z České republiky na území členských států Evropské unie, jakož i ostatních států, dovoz vojenského materiálu přes hranice do České republiky z členských států Evropské unie, jakož i ostatních států, nakládání s vojenským materiálem v zahraničí, a to včetně členských států Evropské unie, jakož i plnění závazků vůči zahraničním osobám1) a přijímání plnění od zahraničních osob, jejichž předmětem je vojenský materiál uvedený v § 5 odst. 3.".

2. V § 2 odst. 2 se slova "osob oprávněných podle tohoto zákona" zrušují a slova "a reklama" se nahrazují slovy " , reklama a zprostředkovatelská činnost".

3. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

"§ 12a

(1) Obchod s vojenským materiálem může též provádět jménem České republiky Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, je-li to nutné z důvodu zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky, rozhodla-li o tom vláda a pokud druhou smluvní stranou je jiný stát. Rozhodnutí vlády nahrazuje povolení vydávané ministerstvem podle § 6.

(2) Rozhodnutí vlády podle odstavce 1 obsahuje

a)   označení organizační složky státu, její název a sídlo,
b)   jméno, příjmení a rodné číslo osob oprávněných za organizační složku státu jednat,
c)   identifikační údaje zahraničního smluvního partnera,
d)   předmět smlouvy,
e)   základní podmínky pro uzavření smlouvy k obchodu s vojenským materiálem,
f)   dobu, ve které má být obchod s vojenským materiálem proveden.

(3) Změny údajů uvedených v odstavci 2 podléhají schválení vládou.".

4. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) v případě uvedeném v § 12a rozhodnutím vlády.".

 5. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, které jsou oprávněny provádět obchod s vojenským materiálem, žádají o licenci na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí vlády podle § 12a a dodržují povinnosti právnických osob podle § 15 až 22 s výjimkou § 15 odst. 2 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b). Ministerstvo bude udělovat tyto licence v rozsahu rozhodnutí vlády podle § 12a odst. 2.".

6. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka zrušuje a doplňují se slova "a v případě jejího využití v uplynulém kalendářním čtvrtletí zašle ministerstvu v tomto termínu kopii licence, obsahuje-li záznamy celních orgánů. Správnost a úplnost informace o využívání licence potvrdí podpisem osoba, která je oprávněna jménem právnické osoby jednat.".

7. § 21 včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"§ 21

Právnická osoba, které byla udělena licence umožňující vyvézt nebo dovézt vojenský materiál z území nebo na území České republiky (dále jen "držitel licence") a jedná-li se o takový obchod s vojenským materiálem, kde zahraniční smluvní partner nebo konečný uživatel nemá sídlo v členském státě Evropské unie, je povinna řízení o přidělení celně schváleného určení3a) uskutečnit a předložit originál této licence u místně příslušného celního úřadu se sídlem v České republice.


3a)  § 102 celního zákona.".

8. V § 23 odst. 1 se za slovo "materiálem" vkládají před závorku slova " , a u Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, které provádějí obchod s vojenským materiálem podle § 12a".

9. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

"§ 23a
Dohled celních orgánů

(1) Celní orgány dohlížejí, zda je obchod s vojenským materiálem prováděn pouze právnickými osobami, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je prováděn v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými licencemi.

(2) Celní úřad je při výkonu dohledu podle odstavce 1 oprávněn vyzvat držitele licence k předložení jejího originálu a zapisovat na originál licence podstatné údaje o skutečnostech, které se váží k jejímu využívání; zápisy do licence opatří datem provedení zápisu a údajem jednoznačně identifikujícím toho, kdo zápis provedl.

(3) Shledá-li celní úřad, že obchod s vojenským materiálem není prováděn v souladu s tímto zákonem nebo dalšími právními předpisy nebo podmínkami související licence, neprodleně o tom písemně informuje ministerstvo.

(4) Pro zabezpečení dohledu podle odstavce 1 poskytne ministerstvo Generálnímu ředitelství cel v míře nezbytně nutné údaje o licencích udělených podle tohoto zákona. Generální ředitelství cel poskytne ministerstvu údaje vzniklé při činnosti celních úřadů a vztahující se k využívání licencí udělených podle tohoto zákona.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.