Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


354

ZÁKON

ze dne 4. května 2004,

kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

§ 17 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., včetně poznámek pod čarou č. 10), 11), 12), 13), 13a), 13b) a 13c) zní:

"§ 17
Nabývání nemovitostí v tuzemsku

(1) Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží,10) a pozemky určené k plnění funkcí lesa11) (dále jen "zemědělský pozemek") mohou nabývat

a)   tuzemci, s výjimkou osob uvedených v písmenu c),
b)   cizozemci s českým státním občanstvím,
c)   cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství,12) pokud jsou evidováni v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v tuzemsku podle zvláštního zákona,13) a jejichž trvalý pobyt je alespoň 3 roky,
d)   ostatní cizozemci pouze

1. 

děděním,

2. 

pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,

3. 

do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo tuzemcem,

4. 

od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,

5. 

výměnou za jiný zemědělský pozemek v tuzemsku, jehož cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu13a) nepřevyšuje cenu původního zemědělského pozemku zjištěnou podle zvláštního právního předpisu,13a)

6. 

na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,

7. 

jde-li o zemědělský pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich vlastnictví, nebo

8. 

pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon.13b)

(2) Další, v odstavci 1 neuvedené nemovitosti, mohou nabývat

a)   tuzemci,
b)   cizozemci s českým státním občanstvím,
c)   cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství,12)
d)   cizozemci - právnické osoby, které umístí v tuzemsku podnik nebo organizační složku podniku a jsou oprávněny v tuzemsku podnikat,13c)
e)   ostatní cizozemci pouze

1. 

děděním,

2. 

pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,

3. 

do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo tuzemcem,

4. 

od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,

5. 

výměnou za jinou nemovitost v tuzemsku, jejíž cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu13a) nepřevyšuje cenu původní nemovitosti zjištěnou podle zvláštního právního předpisu,13a)

6. 

na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,

7. 

ýstavbou na vlastním pozemku,

8. 

jde-li o pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich vlastnictví, nebo

9. 

pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon.13b)


10)   § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
11)   § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
12)   Hlava IVa díly 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb.
13)   § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
13a)   Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
13b)   Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
13c)   § 21 obchodního zákoníku.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb., se mění takto:

1. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 4) se zrušuje.

2. V § 18a odst. 1 větě první se za slovo "obec" vkládá čárka a slova "nebo krajský úřad" se nahrazují slovy "kraj nebo stát".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) se na konci doplňují slova, která včetně poznámek pod čarou č. 18a), 18b) a 18c) znějí: "nebo občan jiného členského státu Evropské unie18a) s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství,18b) pokud je evidován v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zvláštního zákona,18c) a jejich trvalý pobyt je alespoň 3 roky,


18a)   Smlouva o založení Evropského společenství.
18b)   Hlava IVa díly 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb.
18c)   § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004  Sb.".

2. V § 15 odstavec 2 zní:

"(2) V případě, že v Katastru nemovitostí je vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, nebo ze zápisu v Katastru nemovitostí vyplývá, že vlastník zemědělského pozemku není znám, má se pro účely tohoto zákona za to, že stát je jeho vlastníkem a správcem Pozemkový fond.".

3. V § 15 odst. 3 se za slova "listinnými doklady" vkládají slova "nebo ze zápisu v Katastru nemovitostí vyplývá, že vlastník není znám".

4. V § 19 odst. 2 se za slova "listinnými doklady" vkládají slova "nebo ze zápisu v Katastru nemovitostí vyplývá, že vlastník není znám".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části druhé čl. II bodu 2, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

E-shop

ÚZ č. 1491 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1491 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od června 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; současně se také mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o obětech trestných činů a zákon o Rejstříku trestů. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o podporovaných zdrojích energie, které se od roku 2022 podstatně změnily. Dále byl ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Změny v podmínkách vedení jednoduchého účetnictví V souladu s novelou tohoto zákona se ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.