Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


341

ZÁKON

ze dne 4. května 2004,

kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmena l) a m) znějí:

"l)   reklamou jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků,
m)   skrytou reklamou slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb, obchodní firmy, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb, uvedená provozovatelem vysílání v pořadu, který nemá charakter reklamy a teleshoppingu, pokud tato prezentace záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace; taková prezentace je považována za záměrnou zejména tehdy, dojde-li k ní za úplatu nebo jinou protihodnotu,".

2. V § 2 odst. 1 písm. n) se za slovo "zboží" vkládají slova " , a to včetně nemovitého majetku, práv a závazků," a za slovo "služeb" se vkládá čárka.

3. V § 2 odst. 1 písm. o) se slova "obchodní značky" nahrazují slovy "obrazového symbolu (loga) nebo ochranné známky".

4. V § 3 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:

"(2) Na právnickou nebo fyzickou osobu, která není uvedena v odstavci 1 a provozuje televizní vysílání nebo převzaté televizní vysílání, se tento zákon vztahuje, lze-li ji považovat za usazenou v České republice podle odstavců 3, 4, popřípadě 5.

(3) Právnická nebo fyzická osoba se považuje za usazenou v České republice, pokud

a)   má sídlo nebo místo podnikání4a) v České republice a rozhoduje o skladbě televizního programu v České republice, nebo
b)   má sídlo nebo místo podnikání v České republice a o skladbě televizního programu rozhoduje v jiném členském státě Evropských společenství nebo naopak, jestliže
1.  významná část jejích zaměstnanců uskutečňuje činnosti související s provozováním televizního vysílání v České republice, nebo
2.  významná část jejích zaměstnanců uskutečňuje činnosti související s provozováním televizního vysílání jak v České republice, tak v uvedeném jiném členském státě Evropských společenství za podmínky, že má sídlo nebo místo podnikání v České republice, nebo
3.  provozování televizního vysílání poprvé zahájila v České republice podle českého právního řádu a je schopna prokázat trvalé a skutečné zapojení do hospodářského života v České republice, pokud významná část jejích zaměstnanců neuskutečňuje činnosti související s provozováním televizního vysílání v České republice, ani v uvedeném jiném členském státě Evropských společenství, anebo
c)   má sídlo nebo místo podnikání v České republice a o skladbě televizního programu rozhoduje ve státě, který není členským státem Evropských společenství nebo naopak, pokud významná část jejích zaměstnanců uskutečňuje činnosti související s provozováním televizního vysílání v České republice.

(4) Nelze-li právnickou nebo fyzickou osobu považovat za usazenou v České republice nebo v jiném členském státě Evropských společenství podle odstavce 3, tento zákon se na ni vztahuje, pokud k televiznímu vysílání nebo k převzatému televiznímu vysílání využívá

a)   kmitočet přidělený Českou republikou, nebo
b)   družici, jejíž pozice na oběžné dráze přísluší České republice, pokud nevyužívá kmitočet přidělený Českou republikou nebo jiným členským státem Evropských společenství, anebo
c)   vzestupný signál vysílaný k družici z území České republiky, pokud nevyužívá kmitočet přidělený Českou republikou nebo jiným členským státem Evropských společenství, ani družici, jejíž pozice na oběžné dráze přísluší České republice nebo jinému členskému státu Evropských společenství.

4a)   § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.".

5. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4b) zní:

"(5) Na právnickou nebo fyzickou osobu, která provozuje televizní vysílání nebo převzaté televizní vysílání a nelze ji považovat za usazenou v České republice nebo v jiném členském státě Evropských společenství podle odstavce 3, ani nesplňuje v České republice nebo v jiném členském státě Evropských společenství některou z podmínek podle odstavce 4, se tento zákon vztahuje jen tehdy, lze-li ji považovat za usazenou v České republice podle Smlouvy o založení Evropského společenství.4b)


4b)   Čl. 43 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství vyhlášené v Úředním věstníku Evropských společenství č. C 340 dne 10. listopadu 1997.".

6. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4c) a 4d) zní:

"§ 3a
Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence k provozování vysílání a v řízení o registraci
převzatého vysílání

(1) Předpokladem k tomu, aby právnická osoba získala licenci nebo registraci, je, že splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem.4c) Má-li právnická osoba právní formu akciové společnosti, její akcie musejí znít na jméno.

(2) Předpokladem k tomu, aby fyzická osoba získala licenci nebo registraci, je, že má plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem.4c)

(3) Je-li osoba uvedená v odstavci 2 zahraniční osobou,4d) která nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si zástupce v České republice, oprávněného jednat za ni ve věcech upravených tímto zákonem.


4c)   Obchodní zákoník.
4d)   § 21 odst. 1, 2, 4 a 5, § 22 a následující obchodního zákoníku.".

7. V § 12 odst. 8 větách druhé a třetí se slovo "na" nahrazuje slovem "o".

8. V § 12 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Prodloužení doby platnosti licence Radou podle odstavce 8 má stejné právní účinky jako rozhodnutí Rady o udělení licence. Ustanovení odstavce 8 tím není dotčeno.".

9. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova "konkurzní řízení nebo" zrušují.

10. V § 14 odst. 1 písm. a) větě druhé se slova "(bylo-li přiděleno), jinak" nahrazují slovem "nebo", slova "adresu jeho pobytu na území České republiky" se nahrazují slovy "místo jeho pobytu" a slovo "trvalého" se zrušuje.

11. V § 14 odst. 1 písm. b) větě druhé se slova "složky na území České republiky," nahrazují slovy "složky, která se zapisuje do obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu,9a)", slova "(bylo-li přiděleno), jinak" se nahrazují slovem "nebo" a slova "adresu jeho pobytu na území České republiky," se nahrazují slovy "místo pobytu; je-li ustanoven zástupce, musí obsahovat též jeho jméno, příjmení a místo pobytu,".

Poznámka pod čarou č. 9a) zní:


"9a)   § 21 odst. 4 a 5 obchodního zákoníku.".

12. V § 14 odst. 1 písm. d) se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitálu".

13. V § 19 se slova "opravný prostředek k soudu" zrušují, za slova "doručení rozhodnutí" se vkládají slova "žalobu podle zvláštního právního předpisu9b)" a slova " ; o opravném prostředku soud rozhodne do 60 dnů" se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 9b) zní:


"9b)   § 65 a následující zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.".

14. V § 21 odst. 1 písm. e) se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitálu".

15. V § 22 odst. 2 se číslo "30" nahrazují číslem "60".

16. V § 32 odst. 1 písm. h) se slova "a je vysílán mimo dobu uvedenou v písmenu g)" zrušují.

17. V § 45 odst. 1 písm. a) se slova "lokálního programu" nahrazují slovy "místního vysílání".

18. V § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "trvalým" zrušuje.

19. V § 48 odst. 1 písm. f) se za slovo "reklamy" vkládají slova "a teleshopping".

20. V § 48 odst. 1 písmeno g) zní:

"g)  skryté a podprahové reklamy a teleshopping,".

21. V § 48 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h)   reklamy a teleshopping obsahující podprahové sdělení,".

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

22. V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

"j)   reklamy a teleshopping útočící na víru a náboženství nebo politické či jiné smýšlení,
k)   reklamy a teleshopping obsahující diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, národního nebo sociálního původu, anebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.".

23. V § 48 odst. 4 úvodní části textu se slova "reklamy a teleshopping" zrušují.

24. V § 48 odst. 4 se na začátek textu písmena a) vkládají slova "reklamy a teleshopping".

25. V § 48 odst. 4 písmeno b) zní:

"b)   reklamy a teleshoppingové šoty byly zásadně vysílány v blocích mezi jednotlivými pořady a izolované reklamní a teleshoppingové šoty byly zařazovány do vysílání pouze výjimečně; to neplatí pro rozhlasové vysílání,".

26. V § 48 odst. 4 se na začátek textu písmen c) a d) vkládají slova "reklamy a teleshopping".

27. V § 48 odst. 5 se za slova "zadavatel reklamy" a za slova "zadavatele reklamy" vkládají slova "a teleshoppingu".

28. V § 48 se odstavec 7 zrušuje.

29. V § 49 odst. 1 se slovo "teleshopping" nahrazuje slovy "teleshoppingové šoty".

30. V § 49 odst. 2 větě první se slovo "teleshoppingem" nahrazuje slovy "teleshoppingovými šoty".

31. V § 49 odst. 3 větách první a třetí se slovo "teleshoppingem" nahrazuje slovy "teleshoppingovými šoty".

32. V § 49 odst. 4 větách první a druhé se slovo "teleshoppingem" nahrazuje slovy "teleshoppingovými šoty".

33. V § 50 odst. 1 větě druhé se slovo "teleshoppingu" nahrazuje slovy "teleshoppingových šotů".

34. V § 50 odst. 2 se slova "teleshoppingu, s výjimkou vysílání souvislých teleshoppingových pořadů," nahrazují slovy "teleshoppingových šotů".

35. V § 50 odst. 3 se slovo "teleshoppingu" nahrazuje slovy "teleshoppingovým šotům".

36. V § 50 odstavec 6 zní:

"(6) Souvislé teleshoppingové pořady trvají bez přerušení alespoň 15 minut. Provozovatel televizního vysílání s licencí může v programu, který není zaměřen výhradně na teleshopping, vysílat souvislé teleshoppingové pořady nad rámec časových omezení vysílání reklamy a teleshoppingových šotů podle odstavců 2 a 3.".

37. V § 53 odst. 1 se ve větě první slova "obchodním jménem" nahrazují slovy "obchodní firmou" a věta druhá se zrušuje.

38. V § 53 odst. 3 se slova "výrobků, jejich pronájem nebo poskytování služeb, které nesmějí být podle zákona předmětem reklamy" nahrazují slovy "nebo prodej tabáku nebo tabákových výrobků11)".Poznámka pod čarou č. 11) zní:


"11)   § 2 písm. v) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.".

39. V § 61 odst. 6 se slova "je přípustný opravný prostředek k soudu." nahrazují slovy "lze podat žalobu podle zvláštního právního předpisu.9b) Podání žaloby má odkladný účinek. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.".

40. V § 65 odstavec 1 zní:

"(1) Proti rozhodnutí Rady podle § 63 a 64 lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí žalobu podle zvláštního právního předpisu.9b) Podání žaloby má odkladný účinek. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.".

41. V § 66 větě druhé se slova "opravný prostředek k soudu." nahrazují slovy "žalobu podle zvláštního právního předpisu.9b) Podání žaloby má odkladný účinek. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.".

42. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který zní:

"§ 66a

Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při regulaci reklamy podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

E-shop

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Klára Dvořáková (roz. Havlíčková), Alice Frýbová - C. H. Beck

Právní úprava smlouvy o zájezdu ukládá pořadateli zájezdu, kterým je v praxi cestovní kancelář, v situaci, kdy nemůže zájezd poskytnout, povinnost vrátit zákazníkovi platby přijaté za neuskutečněné zájezdy ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

Honitba. Tvorba a využití

Honitba. Tvorba a využití

Václav Holý - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní výklad procesu tvorby a rozhodování o využití honiteb, přičemž spojuje vhled do teoretické konstrukce tvorby a využití honiteb v českém právním řádu s praktickou znalostí postupů orgánů státní správy myslivosti a držitelů a uživatelů honiteb. Kniha v úvodu ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.