Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


333

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2004

o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se upravují

a)   požadavky na znalosti a dovednosti rostlinolékaře,
b)   zaměření studia a délka odborné praxe pro vybrané obory živnostenského podnikání,
c)   odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin (dále jen "přípravky"),
d)   organizace, obsah a formy atestačního studia a stanovení služebních míst, pro která je atestace nutná.

Požadavky na znalosti a dovednosti rostlinolékaře
(K § 82 odst. 6 zákona)

§ 2
Požadované znalosti a dovednosti

K výkonu činnosti rostlinolékaře musí být absolvent studia rostlinolékařství

a)   vybaven znalostmi a dovednostmi ze všech hlavních oblastí péče o zdraví kulturních a volně rostoucích rostlin včetně ochrany skladovaných rostlinných produktů,
b)   obeznámen s hospodářsky závažnými a nebezpečnými původci chorob, škůdci a pleveli hlavních kulturních rostlin, jejich znaky a vlastnostmi, jakož i způsoby, jimiž ovlivňují výnos a kvalitu rostlinných produktů a životnost rostlin,
c)   schopen provádět přesnou detekci a determinaci původců chorob, poruch a škůdců rostlin a plevelů,
d)   způsobilý stanovit účinná preventivní a přímá opatření k regulaci škodlivých organismů rostlin, která jsou v souladu s právními předpisy a zásadami správné praxe v ochraně rostlin,
e)   schopen využívat nové poznatky z původní vědecké literatury a dalších informačních zdrojů a rozumět principům vědeckého výzkumu na úseku chorob a poruch rostlin, živočišných škůdců rostlin a plevelů,
f)   obeznámen s právními předpisy a zásadami správního řízení ve věcech rostlinolékařské péče,
g)   schopen posuzovat problematiku zdraví rostlin v návaznosti na zdraví lidí, zvířat a ochranu životního prostředí.

§ 3
Atestační studium
(K § 83 odst. 2 zákona)

(1) Atestační studium rostlinolékařů (dále jen "atestační studium") zajišťuje Státní rostlinolékařská správa (dále jen "rostlinolékařská správa") ve spolupráci s vysokými školami, akreditovanými pro výuku magisterských a doktorských programů v oborech rostlinolékařství nebo ochrana rostlin.

(2) Do základní části atestačního studia (atestace I. stupně) může být zařazen rostlinolékař, který má nejméně dva roky praxe v oboru.

(3) Do specializační části atestačního studia (atestace II. stupně) může být zařazen rostlinolékař, který získal atestaci I. stupně a má celkově nejméně pět let praxe v oboru.

(4) Účastníci základní části studia absolvují výuku formou čtyř týdenních soustředění zaměřených na

a)   správní řízení ve věcech rostlinolékařské péče,
b)   symptomatickou diagnózu škodlivých organismů a další diagnostické metody,
c)   chemické a biologické metody ochrany rostlin,
d)   metody monitoringu a prognózy v ochraně rostlin.

(5) Specializační část atestačního studia zahrnuje výuku a vypracování atestační práce. Výuka i atestační práce jsou zaměřeny na

a)   metody ověřování a hodnocení vlastností přípravků na ochranu rostlin, nebo
b)   metody detekce, determinace a hodnocení rizika hospodářsky závažných a nebezpečných škodlivých organismů, nebo
c)   systémy ochrany rostlin a metody monitoringu v ochraně rostlin.

(6) Na závěr každé části atestačního studia se její účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce (dále jen "zkouška") před tří až pětičlennou zkušební komisí (dále jen "komise"). Předseda a další členové komise jsou jmenováni ředitelem rostlinolékařské správy z odborníků rostlinolékařské správy, univerzit a vybraných výzkumných ústavů. Součástí zkoušky k získání atestace II. stupně je i obhajoba atestační práce, kterou účastník studia prokazuje svou odbornou úroveň v oblasti zvolené odborné specializace.

(7) Termín a místo konání zkoušky určuje ředitel rostlinolékařské správy. Předseda komise organizuje práci komise a průběh zkoušky a dbá na její odbornou úroveň.

(8) Výsledek zkoušky, o němž rozhoduje komise hlasováním, se hodnotí stupni: zkoušku složil nebo zkoušku nesložil. Účastník atestačního studia, který zkoušku nesložil, může požádat o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících a nejpozději 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil.

(9) Předseda komise vyhotoví o průběhu zkoušky protokol, který podepisují všichni členové komise a ve kterém se uvede

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení zkoušeného,
b)   datum a místo konání zkoušky,
c)   jména a příjmení předsedy a ostatních členů komise,
d)   zadané zkušební otázky,
e)   výsledek zkoušky.

(10) Na základě úspěšně složené zkoušky k získání atestace I. stupně vydá rostlinolékařská správa účastníkovi atestačního studia osvědčení o získání atestace I. stupně. Na základě úspěšně vykonané zkoušky k získání atestace II. stupně vydá rostlinolékařská správa účastníkovi atestačního studia osvědčení o získání atestace II. stupně.

(11) Ředitel rostlinolékařské správy stanoví služebním předpisem služební místa vedoucích odborných útvarů a hlavních specialistů rostlinolékařské správy, která mohou zastávat jen rostlinolékaři, kteří získali atestaci II. stupně příslušného odborného zaměření podle odstavce 5, a dále služební místa, pro která je nutná atestace I. stupně podle odstavce 4.

Zaměření studia a délka odborné praxe pro vybrané obory živnostenského podnikání
(K § 85 odst. 2 zákona)

§ 4

(1) Osoby živnostensky podnikající v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům, které mají

a)   úplné střední odborné vzdělání, musí být absolventy studia zaměřeného na pěstování rostlin, obecné zemědělství, zahradnictví, zemědělskou a lesnickou techniku nebo lesní hospodářství,
b)   vyšší odborné vzdělání, musí být absolventy studia zaměřeného na zemědělství nebo lesnictví

a musí mít praxi v oboru ochrana rostlin v délce stanovené podle odstavce 2 a platné osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s přípravky.

(2) Délka praxe u osob splňujících kvalifikační kritéria podle odstavce 1 činí nejméně pět let, popřípadě, vykonala-li příslušná osoba maturitní zkoušku z odborných předmětů, jejichž součástí byly předměty rostlinolékařství, ochrana rostlin nebo ochrana lesa na středních odborných školách oborů uvedených v odstavci 1, nejméně tři roky.

(3) Osoby živnostensky podnikající v oboru kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin, které mají

a)   úplné střední odborné vzdělání, musí být absolventy studia zaměřeného na pěstování rostlin, obecné zemědělství, zahradnictví, zemědělskou a lesnickou techniku nebo lesní hospodářství,
b)   vyšší odborné vzdělání, musí být absolventy studia zaměřeného na zemědělství nebo lesnictví,
c)   úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením studia jiným, než je uvedeno v písmenu a) nebo b) nebo v § 85 odst. 1 zákona

a musí mít praxi v obsluze a seřizování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin v délce stanovené podle odstavce 4.

(4) Délka praxe u osob podle odstavce 3 písm. a) činí nejméně 2 roky, u osob podle odstavce 3 písm. b) a c) nejméně 3 roky, s výjimkou osob, které jsou absolventy studia zaměřeného na strojírenství, u kterých se tato praxe nepožaduje.

(5) Při posuzování odborné způsobilosti se postupuje podle § 82 odst. 5 písm. b) zákona obdobně.

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky
(K § 86 odst. 6 zákona)

§ 5
Požadavky na odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky

(1) Osobou odborně způsobilou pro zacházení s přípravky a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 písm. g) zákona je osoba, která prokáže znalost

a)   vlastností hlavních skupin přípravků, jejich formulačních úprav a nebezpečných vlastností chemických přípravků podle zvláštního zákona,1)
b)   rizika negativního působení přípravků na zdraví lidí a zvířat a jednotlivé složky životního prostředí,
c)   praktických opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti práce při zacházení s přípravky,
d)   právních předpisů a předepsaných pracovních postupů k ochraně včel, zvěře, ryb a vodních organismů a dalších necílových organismů při aplikaci přípravků, zejména k ochraně zvířat proti týrání, včetně ochrany přírody a krajiny,
e)   zásad správného použití přípravků z hlediska účinnosti ochranných zásahů, kvality a zdravotní nezávadnosti ošetřených plodin a skladovaných rostlinných produktů,
f)   právních předpisů pro správné a bezpečné skladování chemických přípravků, pro přepravu a nakládání s použitými obaly a ostatními kategoriemi nebezpečných pesticidních odpadů podle zvláštního zákona,2)
g)   zásad správného seřízení aplikační techniky a principů kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

(2) Pro výkon činnosti ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v zemědělských a potravinářských provozech s použitím registrovaných přípravků se za osobu odborně způsobilou podle odstavce 1 považuje rovněž osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle zvláštního zákona.3)

(3) Při posuzování odborné způsobilosti se postupuje podle § 82 odst. 5 písm. b) zákona obdobně.

§ 6
Zkouška odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky

(1) V přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti se uvede

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě titul, místo bydliště, datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno,
b)   dosažené vzdělání včetně studijního oboru nebo akreditovaného studijního programu,
c)   doba a obsah odborné praxe.

(2) Přihlášku podává uchazeč příslušnému územnímu pracovišti rostlinolékařské správy a připojí k ní

a)   kopii dokladu o úspěšném absolvování příslušného odborného kurzu nebo dokladu o dosaženém odborném vzdělání a
b)   doklad o úhradě správního poplatku.

(3) Zkouška odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části. Jejím obsahem je ověření znalostí uchazeče požadovaných podle § 5 odst. 1.

(4) Zkušební komisi jmenuje rostlinolékařská správa po dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, který musí být zastoupen v této komisi. Zkušební komise je tříčlenná, skládá se z předsedy a dalších dvou členů.

(5) Zkušební komise vyrozumí uchazeče nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti o jejím termínu, časovém rozvrhu a místě konání.

(6) Znalosti účastníka kurzu prokázané u zkoušky se hodnotí stupni "vyhověl" nebo "nevyhověl". O průběhu zkoušky vyhotoví předseda protokol, ve kterém uvede jména a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, seznam uchazečů, zadané zkušební otázky a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol se ukládá na příslušném územním pracovišti rostlinolékařské správy a kopie protokolu je předkládána příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

(7) Uchazeči, který u zkoušky vyhověl, vydá rostlinolékařská správa osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 písm. g) zákona, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 7
Obsah a rozsah kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky

(1) Obsah a rozsah kurzu k získání znalostí a dovedností pro správné a bezpečné zacházení s přípravky, jehož absolvování je podmínkou pro připuštění ke zkoušce odborné způsobilosti u uchazečů s nižším nebo středním odborným zemědělským vzděláním, upravuje příloha č. 2.

(2) Odborné kurzy k získání uvedené odborné způsobilosti pořádají vzdělávací zařízení s potřebnými materiálními a technickými podmínkami, které jsou na návrh rostlinolékařské správy pro tuto činnost pověřeny Ministerstvem zemědělství.

(3) Náklady spojené s tímto vzděláním hradí účastník kurzu.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 92/2002 Sb., o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
2)   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.
3)   § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.

E-shop

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Luboš Jemelka, Tomáš Chudý, Olga Kočová, Dita Komárková - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, byl přijat v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/97 o distribuci pojištění (směrnice IDD) ze dne 20. 1. 2016. Zákon přinesl do právní úpravy oblasti zprostředkování pojištění a zajištění řadu podstatných ...

Cena: 1 455 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.