Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


323

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 5, § 8 odst. 4, § 9 odst. 9, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 13 odst. 4, § 14 odst. 3, § 16 odst. 10, § 17 odst. 6, § 23 odst. 15, § 26 odst. 12, § 28 odst. 6, § 29 odst. 5, § 30 odst. 3, § 35 odst. 4:

§ 1
Seznam odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti
[K § 4 odst. 4 písm. d) zákona]

Seznam odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je uveden v příloze č. 1.

§ 2
Povolení nové výsadby
(K § 8 odst. 4 zákona)

Vzor žádosti o povolení nové výsadby je uveden v příloze č. 2.

§ 3
Právo na opětovnou výsadbu
(K § 9 odst. 9 zákona)

(1) Žádost o udělení práva na opětovnou výsadbu podle § 9 odst. 1 zákona podává pěstitel Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen "Ústav") podle vzoru uvedeného v příloze č. 3.

(2) Žádost o převod práva na opětovnou výsadbu podává Ústavu osoba převádějící toto právo podle § 9 odst. 6 zákona podle vzoru uvedeného v příloze č. 4.

§ 4
Podrobnější požadavky na výrobu některých
produktů a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost produktů
[K § 11 odst. 3 písm. a) zákona]

(1) Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vína je uveden v příloze č. 5.

(2) Smyslové požadavky na jakost vína, s výjimkou šumivého vína, perlivého vína, likérového vína a aromatizovaného vína jsou uvedeny v příloze č. 6.

(3) Smyslové požadavky na jakost perlivého vína a šumivého vína jsou uvedeny v příloze č. 7.

(4) Smyslové požadavky na jakost likérového vína jsou uvedeny v příloze č. 8.

(5) Smyslové požadavky na jakost aromatizovaného vína jsou uvedeny v příloze č. 9.

(6) Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína jsou uvedeny v příloze č. 10.

§ 5
Postup při odstraňování vedlejších produktů
vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů
[K § 11 odst. 3 písm. b) zákona]

(1) Odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů se provádí:

a)   jejich prodejem,
b)   jejich destilací,
c)   jejich likvidací ve vinici,
d)   jiným prokazatelným způsobem.

(2) O odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů provede výrobce záznam do evidenční knihy (příloha č. 27 nebo 33) a v případě odstranění vedlejších produktů podle odstavce 1 písm. a) nebo b) přiloží doklad prokazující, že došlo tímto způsobem k odstranění vedlejších produktů.

§ 6
Vzory oznámení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin, zvyšování cukernatosti a slazení
[K § 12 odst. 7 písm. b), § 13 odst. 4, § 14 odst. 3 zákona]

(1) Vzor oznámení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin podle § 12 odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 11.

(2) Vzor hlášení o zvyšování cukernatosti podle § 13 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 12. Toto oznámení může výrobce zaslat souhrnně na období nepřekračující 60 dnů ode dne, který je uveden v oznámení jako den zahájení zvyšování cukernatosti.

(3) Vzor hlášení o slazení podle § 14 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 13.

§ 7
Hodnoty přípustných technologických ztrát (normy ztrát) při výrobě produktů
[K § 12 odst. 7 písm. a) zákona]

(1) Přípustné technologické ztráty při výrobě produktů (dále jen "normy ztrát") při výrobě produktů se vztahují k manipulovanému množství, přičemž základem je objem produktu po zkvašení před prvním stáčením z kvasničních kalů.

(2) Normy ztrát při výrobě produktů podle jednotlivých operací s přihlédnutím k technologii výroby produktu jsou stanoveny takto:

a)   první stáčení
1.  bez použití bentonitu                  do 6,0 %,
2.  s použitím bentonitu do 8,0 %,
b)   druhé stáčení
1.  bez použití bentonitu                  do 1,5 %,
2.  s použitím bentonitu do 2,0 %,
c)   školení, přičemž školením se rozumí technologický postup při výrobě vína vedoucí k odstranění nežádoucích látek a zvýšení jakosti vína,
1.  bez použití bentonitu                   do 0,5 %,
2.  s použitím bentonitu do 1,0 %,
d)   filtrace do 0,2 %,
e)   plnění produktu do obalu o objemu
nejvýše 2 litry
do 1,0 %,
f)   plnění produktu do obalu o objemu
nejvýše 60 litrů
do 0,5 %,
g)   plnění produktu do obalu o objemu
nad 60 litrů
do 0,1 %,
h)   manipulační ztráty do 0,2 %,
i)   skladovací ztráty (odpar) pro
dřevěné sudy za každý měsíc
do 0,4 %.

(3) Souhrn norem ztrát z jednotlivých výrobních operací podle odstavce 2 písm. a) až h) nesmí překročit celkovou povolenou výši ztrát 12,5 %.

(4) Pro samostatné hodnocení jednotlivých operací se při

a)   prvním stáčení produktu vyrobené množství produktu před prvním stáčením násobí normou ztrát pro první stáčení,
b)   druhém stáčení produktu vyrobené množství produktu před druhým stáčením násobí normou ztrát pro druhé stáčení,
c)   školení množství školeného produktu násobí normou ztrát pro školení,
d)   filtraci násobí filtrované množství produktu normou ztrát pro filtraci,
e)   plnění produktu násobí množství produktu předaného k plnění výše uvedenou normou ztrát pro daný typ plnění,
f)   manipulaci bere pro výpočet normy ztrát za základ objem manipulace při přetáčení, mísení apod., provedené mimo první nebo druhé stáčení kalů,
g)   skladování bere pro výpočet normy ztrát za základ počáteční zásoba produktu po druhém stočení.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na produkty vyrobené v rámci výzkumných a šlechtitelských úkolů a uložené do nádob s obsahem do 60 litrů.

§ 8
Vzor žádosti o uznání soutěže nebo výstavy vín
[K § 16 odst. 10 písm. a) zákona]

Vzor žádosti o uznání soutěže vín nebo výstavy vín, na níž probíhá soutěž vín, pro účely označování vína podle § 16 odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 14.

§ 9
Podrobnosti týkající se označování produktů
[K § 16 odst. 10 písm. b) zákona]

(1) Víno lze označit slovem "barrique", pokud víno zrálo nejméně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu 225 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo rocích.

(2) Víno lze označit slovy:

a)   "zrálo v sudu", pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců,
b)   "claret" nebo "klaret", pokud bylo víno vyrobeno z modrých vinných hroznů bez nakvášení,
c)   "růžák" nebo "ryšák", pokud bylo víno vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, případně červených, a modrých vinných hroznů,
d)   "archivní víno", pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,
e)   "mladé víno", pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě tohoto vína,
f)   "první sklizeň", "panenská sklizeň" nebo "panenské víno", pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po výsadbě vinice.

(3) Označení "rezerva" je možné použít pro víno, s výjimkou šumivého vína a perlivého vína, které zrálo nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a následně v lahvi, z toho v sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína.

(4) Víno lze označit údajem o barvě vína slovy "bílé", "růžové" nebo "červené"; označení barvy růžové lze nahradit označením "rose" nebo "rosé".

(5) Tam, kde je dovoleno v označení vína uvádět název odrůdy, uvede se tento název ve znění názvu odrůdy nebo jejího synonyma podle přílohy č. 1.

(6) Na etiketě umístěné na zadní straně obalu lze uvést informace pro spotřebitele, týkající se

a)   způsobu výroby vína,
b)   charakteristických smyslových vlastností vína,
c)   historie vína, jeho výrobce nebo osob, které se podílely na uvádění vína do oběhu,
d)   přírodních nebo technických podmínek, které dávají základní charakteristické vlastnosti tomuto vínu,
e)   vyzrálosti vína dosažené skladováním vína,
f)   doporučení, ke kterému jídlu je vhodné víno podávat,
g)   způsobu, jakým je vhodné víno předložit ke spotřebě,
h)   způsobu skladování vína.

(7) Informace uváděné na etiketě vína podle odstavce 6 nesmí vést ke klamání spotřebitele.1)

§ 10
Zeměpisná označení pro zemské víno a odrůdy, z nichž lze vyrábět zemské víno
(K § 17 odst. 6 zákona)

(1) Pro zemské víno se stanovují tato zeměpisná označení:

a)   české zemské víno,
b)   moravské zemské víno.

(2) Zemské víno lze vyrábět z odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti podle přílohy č. 1 a dále z odrůd uvedených v přílo- ze č. 15.

§ 11
Žádost o povolení přiznávat označení vína
originální certifikace a rozsah charakteristiky vlastností vína uvedeného v žádosti
(K § 23 odst. 15 zákona)

(1) Vzor žádosti o povolení přiznávat označení vína originální certifikace je uveden v příloze č. 16.

(2) Charakteristika vína uvedeného v žádosti podle § 23 odst. 5 písm. d) zákona musí obsahovat:

a)   smyslové požadavky na jakost vína,
b)   chemické a fyzikální požadavky na jakost vína,

a to nejméně v rozsahu potřebném pro hodnocení jakostního vína stanovené oblasti podle § 4 tak, aby tato charakteristika vína definovala odlišnost vína originální certifikace.

§ 12
Způsob odběru, velikost vzorků vína a přípustné odchylky od výsledků rozboru z laboratoře
(K § 26 odst. 12 zákona)

(1) Odběr vzorků vína podle § 26 odst. 4 zákona se provádí tak, že se odebere

a)   dílčí vzorek A pro potřebu rozboru z laboratoře - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový minimální objem činil 1 litr,
b)   dílčí vzorek B pro smyslové hodnocení vína - jedna láhev o minimálním objemu 0,5 litru, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový minimální objem činil 0,5 litru,
c)   dílčí vzorek C k uložení jako referenční vzorek u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen "Inspekce") k prověření výsledku rozboru z laboratoře - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový minimální objem činil 1 litr.

(2) U vína uloženého ve skladových nádobách se odběr provádí ze vzorku po zhomogenizování celého obsahu. U vína uloženého ve velkoobjemových nádobách (tancích, cisternách nebo sudech), u kterých nelze provést požadované zhomogenizování, se odběr provádí z průměrného vzorku připraveného smícháním dílčích vzorků; dílčí vzorky stejného objemu a počtu se odebírají z horní vrstvy v jedné desetině celkové výšky pod hladinou, ze střední vrstvy a ze spodní vrstvy v jedné desetině celkové výšky nade dnem.

(3) Hodnoty skutečného obsahu alkoholu, celkového obsahu alkoholu a obsahu bezcukerného extraktu u vína uváděného do oběhu musí odpovídat hodnotám zjištěným při zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky. Jsou přípustné následující odchylky s přihlédnutím k chybě metody:

a)   u skutečného obsahu alkoholu + 0,4 % objemových,
b)   u celkového obsahu alkoholu + 0,5 % objemových,
c)   u obsahu bezcukerného extraktu + 0,5 g na litr.

§ 13
Registr vinic
(K § 28 odst. 6 a § 29 odst. 5 zákona)

(1) Údaje zapisované podle § 11, 28 a 29 zákona do Registru vinic (dále jen "Registr") se předávají Ústavu na vzorech stanovených v odstavcích 2 až 5.

(2) Vzor pro oznámení o zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů je uveden v příloze č. 17.

(3) Vzor žádosti o registraci vinice a oznámení o provedení změny ve vinici je uveden v příloze č. 18.

(4) Vzor oznámení změny pěstitele je uveden v příloze č. 19.

(5) Vzor prohlášení o

a)   sklizni podle § 29 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 20,
b)   produkci podle § 29 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 21,
c)   zásobách podle § 29 odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 22.

§ 14
Evidenční knihy
[K § 6 odst. 5 zákona, § 11 odst. 3 písm. c), § 30 odst. 3 zákona]

(1) Evidenční knihy tvoří evidence vedená na vzorech uvedených v odstavcích 3 až 9, přičemž tato evidence může být rozdělena do několika evidenčních knih. Evidenční knihy se vedou v pevné vazbě nebo v elektronické podobě a listy v nich musí být průběžně číslovány. V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě musí použitý program zabezpečit, aby každý záznam byl proveden nevratně s uvedením jména osoby, která záznam provedla.

(2) Evidenční knihy se uchovávají po dobu stanovenou předpisy Evropských společenství.2)

(3) Každá evidenční kniha musí být označena identifikačními údaji v rozsahu:

a)   u fyzických osob jméno, příjmení, trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, identifikační číslo nebo rodné číslo,
b)   u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo.

(4) Na žádost Inspekce podle § 30 odst. 2 zákona předkládá osoba, která je povinna vést evidenční knihy (§ 30 odst. 1 zákona), evidenční knihy v plném rozsahu. V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, musí být na žádost Inspekce vytištěny požadované části evidenčních knih.

(5) Evidenci o hmotnosti a cukernatosti

a)   sklizených vinných hroznů a záznamy o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech vede pěstitel na vzoru uvedeném v příloze č. 23,
b)   nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu vede výrobce na vzoru uvedeném v přílo- ze č. 24. Výkup vinných hroznů provádí výrobce na výkupním lístku, jehož vzor je uveden v přílo- ze č. 25; výkupní lístek uchová výrobce i pěstitel po dobu 5 let,
c)   prodaných vinných hroznů nebo hroznového moštu vede pěstitel na vzoru uvedeném v příloze č. 26,
d)   zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č.  27.

(6) Evidenci o hmotnosti nakoupeného a zpracovaného cukru vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 28.

(7) Evidenci o nakoupeném a zpracovaném množství zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, látek používaných k přikyselení, látek používaných k odkyselení a alkoholu získaného z vína vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 29.

(8) Evidenci o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 30.

(9) Evidenci o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených ze zředěných vinných kalů vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 31.

(10) Evidenci o zásobách vína vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 32.

(11) Kontrola produkce podle § 11 odst. 2 písm. e) zákona musí být prováděna takovým způsobem, aby bylo vyloučeno uvedení zdravotně závadného produktu do oběhu. Výrobce vede evidenci o zásobách produktu a evidenci o přídavcích jiných látek než vína k produktu, před uvedením produktu do oběhu, na vzoru stanoveném v příloze č. 33. Evidence o zásobách produktu se vede podle jednotlivých nádob. Záznamy se provedou nejpozději první pracovní den po ošetření produktu, v případě zvyšování cukernatosti se provedou ve stejný den, kdy došlo k zvyšování cukernatosti.

(12) V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, nahradí se u příloh č. 23, 26, 27 a 30 až 33 podpis uvedením jména osoby odpovědné za vedení evidence.

§ 15
Vzor výkazu o produkci vína a ploše vinic předávaný Vinařskému fondu
(K § 35 odst. 4 zákona)

Vzor výkazu o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu podle § 35 odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 34.

§ 16
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.   Vyhláška č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.
2.   Vyhláška č. 194/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
3.   Vyhláška č. 299/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 13 odst. 5, který nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 33 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Příloha č. 34 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Čl. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

E-shop

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 355 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.