Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


318

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "řády" nahrazuje slovy "stavovskými předpisy" a na konci textu písmene a) se doplňují slova "a informuje členy Komory a hostující veterinární lékaře (§ 5a) o právních předpisech a stavovských předpisech vztahujících se k výkonu činnosti veterinárního lékaře na území České republiky a o uznávání způsobilosti k výkonu povolání veterinárního lékaře na území České republiky".

2. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až j), která znějí:

"f) vydává potvrzení o délce členství v Komoře a popřípadě i další osvědčení osvědčující skutečnosti podle tohoto zákona,
g)   spolupracuje s komorami veterinárních lékařů nebo obdobnými právnickými osobami v členských státech Evropské unie, konzultuje s nimi svá stanoviska, zejména v případě výskytu pochybnosti o pravosti diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu, jímž příslušná osoba dokládá splnění podmínky předepsané kvalifikace, a informuje je o zjištěných porušeních právních předpisů v oblasti veterinární péče jejich členy,
h)   dbá, aby občan členského státu Evropské unie, jenž byl uznán způsobilým k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, si osvojil, případně prohloubil v rozsahu nezbytném pro její řádný výkon na území České republiky, znalost jazyka českého,
i)   prověřuje na vyžádání komory veterinárních lékařů nebo obdobné právnické osoby členského státu Evropské unie informace týkající se členů Komory a hostujících veterinárních lékařů, které by mohly mít dopad na zahájení nebo výkon jejich veterinární léčebné a preventivní činnosti v členském státě Evropské unie, a informuje tento orgán o učiněných zjištěních nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy byly příslušné skutečnosti zjištěny, a zároveň o přijatých opatřeních; Komora je povinna zajistit ochranu předávaných osobních údajů,
j)   vyřizuje podněty a stížnosti svých členů a rozhoduje o nich, pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, ve lhůtě 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.".

3. V § 2 odst. 2 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

"c)  vydávat v souladu s právem Evropských společenství1) osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti stanovených zvláštním právním předpisem1a) (dále jen "osvědčení"); toto osvědčení vydává představenstvo Komory podle schváleného řádu pro udělování osvědčení na základě žádosti, která musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání,

1)   Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978, která se týká vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o předepsané kvalifikaci ve veterinárním lékařství, včetně opatření k usnadnění účinného výkonu práva zřizování a svobody poskytování služeb.
Směrnice Rady 78/1027/EHS ze dne 18. prosince 1978, která se týká koordinace ustanovení právních a správních předpisů vzhledem k činnosti veterinárních lékařů.
1a)   Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

4. V § 2 odst. 2 se písmena d) a e) zrušují.Dosavadní písmena f), g), h), ch), i), j) a k) se označují jako písmena d), e), f), g), h), i) a j).

5. V § 4 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Veterinární lékař, který vykonává na území České republiky veterinární léčebnou a preventivní činnost, musí být členem Komory, s výjimkou hostujícího veterinárního lékaře (§ 5a). Tato povinnost se nevztahuje na veterinárního lékaře, který vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost v oboru působnosti Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra.

(2) Představenstvo Komory zapíše do seznamu členů Komory do 2 měsíců ode dne doručení písemné přihlášky žadatele, který

a)   předložil osvědčení o splnění podmínek pro výkon odborné veterinární činnosti podle § 2 odst. 2 písm. c),
b)   má plnou způsobilost k právním úkonům.".

6. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Komora vede seznam hostujících veterinárních lékařů (§ 5a), kteří oznámili výkon k veterinární léčbě.".

7. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

(1) Veterinární lékař z členského státu Evropské unie, který je usazen na území některého členského státu Evropské unie a na území České republiky hodlá vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost dočasně nebo příležitostně (dále jen "hostující veterinární lékař"), nemusí být členem Komory, je však povinen Komoře předem oznámit výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti na území České republiky. K oznámení hostující veterinární lékař přiloží potvrzení osvědčující, že vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost ve státě svého usazení v souladu s jeho právními předpisy, a osvědčení, že splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon této veterinární činnosti; tyto doklady nesmí být starší 12 měsíců.

(2) Pokud veterinární lékař postupem podle odstavce 1 může ohrozit poskytnutí neodkladné veterinární léčebné nebo preventivní činnosti, je povinen přednostně zahájit výkon této veterinární činnosti a následně, bez zbytečného odkladu, jeho zahájení oznámit Komoře.

(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 opravňuje hostujícího veterinárního lékaře k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti v rámci podnikání po dobu uvedenou v oznámení, nejdéle však po dobu 2 měsíců.

(4) Komora informuje komoru veterinárních lékařů příslušného členského státu Evropské unie, v němž je hostující veterinární lékař usazen, o disciplinárním postihu, pokud ho této osobě uložila.

(5) Ustanovení o právech a povinnostech členů Komory se na hostujícího veterinárního lékaře vztahují obdobně, s výjimkou § 6 odst. 1 písm. a) a b) a § 6 odst. 2 písm. e).".

8. V § 6 odst. 2 se za slovo "Komory" vkládají slova " , který je podnikatelem,".

9. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Člen Komory, který není podnikatelem, je povinen

a)   vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy,
b)   řádně platit stanovené příspěvky.".

10. § 7 zní:

"§ 7
Osvědčení

(1) Komora vydá členovi Komory na jeho žádost osvědčení, v němž uvede,

a)   zda splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti [§ 2 odst. 2 písm. c)], popřípadě
b)   zda vykonává na území České republiky veterinární léčebnou a preventivní činnost v souladu s právními předpisy.

(2) Osvědčení podle odstavce 1 vystavuje představenstvo Komory v souladu se schváleným řádem pro udělování osvědčení do 30 dnů ode dne podání žádosti. Osvědčení má platnost po dobu v něm uvedenou, nejdéle však 12 měsíců ode dne jeho vydání.

(3) Uplatní-li Komora vůči držiteli osvědčení disciplinární postih podle § 17 odst. 1 písm. c) nebo d), zajistí současně dočasné nebo trvalé odnětí osvědčení podle odstavce 1, popřípadě podle písmene b).".

11. V § 12 odst. 4 písm. b) se slovo "vnitřní" nahrazuje slovem "stavovské".

12. V § 15 odst. 3 písm. b) a c) se slovo "řády" nahrazuje slovy "stavovskými předpisy".

13. V § 17 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Doručené rozhodnutí, kterým se disciplinární řízení končí a proti kterému se nelze odvolat, je v právní moci a je vykonatelné, s výjimkou uvedenou v odstavci 6.

(6) Byla-li jako disciplinární opatření uložena pokuta, je třeba ji zaplatit do 15 dnů od právní moci rozhodnutí, nestanoví-li rozhodnutí lhůtu delší nebo nestanoví-li rozhodnutí, že pokuta má být zaplacena ve splátkách. Rozhodnutí ukládající toto disciplinární opatření je vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění.".

14. § 18 zní:

"§ 18

(1) Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření podle § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(2) Odvolání se považuje za podané včas, pokud bylo předáno alespoň poslední den lhůty uvedené v odstavci 1 k doručení vlastníkovi poštovní licence. Odvolání má odkladný účinek.

(3) O odvolání rozhoduje tříčlenný senát ustanovený představenstvem Komory z členů představenstva (dále jen "odvolací senát Komory").

(4) Odvolací senát Komory v odvolacím řízení rozhodnutí zruší nebo odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Zruší-li odvolací senát Komory odvoláním napadené rozhodnutí, vrátí jej čestné radě Komory k dalšímu řízení a rozhodnutí; senát čestné rady Komory je v tomto případě vázán právním názorem odvolacího senátu Komory.".

15. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19
Působnost Ministerstva zemědělství

Komora je povinna do 30 dnů předložit Ministerstvu zemědělství veškeré stavovské předpisy přijaté jejími orgány. Má-li ministr zemědělství za to, že stavovský předpis Komory je v rozporu s ústavním nebo jiným zákonem, je oprávněn podat návrh na jeho zrušení soudem.".

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

E-shop

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii ... pokračování

Cena: 420 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ... pokračování

Cena: 915 KčKOUPIT

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.