Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


308

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 5. května 2004

o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
ÚVODNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví podmínky poskytování dotací v rámci programu na podporu zalesňování zemědělské půdy a programu na podporu založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití (dále jen "porost rychle rostoucích dřevin"), jejichž úpravu bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") přikazují nebo umožňují provést.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   zalesněním zemědělské půdy založení lesního porostu výsadbou na pozemku vedeném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a až 3i zákona) (dále jen "evidence") a následná péče o takto vzniklý lesní porost za účelem jeho zajištění podle projektu zalesnění v souladu se zvláštním právním předpisem,2)
b)   založením porostu rychle rostoucích dřevin výsadba rychle rostoucích dřevin na zemědělském pozemku vedeném v evidenci podle projektu o založení porostu rychle rostoucích dřevin jako
1.  produkčního porostu rychle rostoucích dřevin, nebo
2.  reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin.

ČÁST DRUHÁ
PROGRAM NA PODPORU ZALESŇOVÁNĺ
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

§ 3
Dotace v rámci programu
na podporu zalesňování zemědělské půdy

(1) Dotace v rámci programu na podporu zalesňování zemědělské půdy se poskytne za splnění podmínek stanovených tímto nařízením

a)   na založení lesního porostu (dále jen "zalesnění"),
b)   na péči o lesní porost (dále jen "péče") po dobu 5 let od jeho založení, počínaje rokem zalesnění,
c)   ve formě náhrady za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku (dále jen "náhrada") po dobu 20 let od jeho založení, počínaje rokem zalesnění.

(2) Dotace na péči podle odstavce 1 písm. b) a náhrada podle odstavce 1 písm. c) se na příslušný zalesněný zemědělský pozemek poskytne, pokud na tento pozemek byla poskytnuta dotace podle odstavce 1 písm. a), nestanoví-li toto nařízení jinak.

(3) Dotace na péči podle odstavce 1 písm. b) a náhrada podle odstavce 1 písm. c) se neposkytne obci, sdružení obcí, kraji, státu, příspěvkové organizaci zřízené státem nebo krajem anebo právnické osobě, jejíž základní kapitál je alespoň z 50 % vlastněn obcí, sdružením obcí, krajem nebo státem.

§ 4
Žádost o zařazení do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy
a žádost o dotaci na zalesnění

(1) Žádost o zařazení do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy (dále jen "žádost o zařazení") podá žadatel, který

a)   je
1.  vlastníkem pozemku určeného k zalesnění, vedeného v evidenci,
2.  sdružením vlastníků pozemku určeného k zalesnění, vedeného v evidenci, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, nebo
3.  spoluvlastníkem zemědělského pozemku určeného k zalesnění, vedeného v evidenci, za podmínky písemného souhlasu většiny spoluvlastníků,
b)   splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a § 3 zákona,
c)   není příjemcem podpory na předčasné ukončení zemědělské činnosti podle předpisů Evropských společenství,3)
d)   prokáže splnění podmínek uvedených v odstavcích 3 až 6.

(2) Součástí žádosti o zařazení je žádost o dotaci na zalesnění.

(3) Do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy lze zařadit žadatele, jehož pozemek je veden v evidenci a tento pozemek

a)   byl alespoň po dobu dvou kalendářních let, předcházejících změně způsobu využití tohoto pozemku jako pozemku určeného k plnění funkcí lesa,4) součástí zemědělského půdního fondu a byl zemědělsky obhospodařován jeho vlastníkem nebo nájemcem,
b)   je součástí půdního bloku (§ 3a odst. 3 zákona) nebo dílu půdního bloku (§ 3a odst. 4 zákona) vedeného v evidenci,
c)   dosahuje výměry alespoň 0,5 ha, nejde-li o pozemek navazující na stávající lesní pozemek.

(4) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na jím vydaném formuláři do 28. února roku, ve kterém hodlá pozemek zalesnit.

(5) V žádosti o zařazení žadatel uvede zejména

a)   seznam pozemků určených k zalesnění, jejich označení v katastru nemovitosti5) a příslušnost do půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku v evidenci (dále jen "zařazovaný pozemek"),
b)   výměru zařazovaných pozemků, s příslušností do půdních bloků, popřípadě dílů půdního bloku podle evidence, včetně druhu zemědělské kultury,
c)   čestné prohlášení o skutečnostech podle odstavce 3 písm. a).

(6) Nedílnou součástí žádosti o zařazení je:

a)   výpis z katastru nemovitostí5) prokazující vlastnické právo žadatele k zařazovanému pozemku,
b)   souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí zařazovaného pozemku zemědělskému půdnímu fondu podle zvláštního právního předpisu,6)
c)   rozhodnutí o využití území podle zvláštního právního předpisu,7)
d)   stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesnění zařazovaného pozemku, jestliže zařazovaný pozemek má výměru vyšší než 0,5 ha,8)
e)   rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zařazovaného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zvláštního právního předpisu6) rozhodnutí k datu podání žádosti nesmí být starší než lhůta stanovená pro zalesnění podle zvláštního právního předpisu,9)
f)   vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zařazovaný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; vyjádření pozemkového úřadu obsahuje datum nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, číslo jednací a část bilance pozemků, dokumentující změnu druhu pozemku; doklad podle tohoto bodu nahrazuje doklady podle písmen b) až e); nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nesmí být starší 24 měsíců,
g)   projekt zalesnění, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
h)   doklad stvrzující, že žadatel je podnikatelem,10) je-li podnikatelem v zemědělské prvovýrobě,
i)   čestné prohlášení, že ke dni podání žádosti žadatel, je-li podnikatelem, není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku.

(7) Jsou-li splněny podmínky pro zařazení do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy podle odstavců 1 až 6, je žadatel zařazen do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy a tato skutečnost se oznámí žadateli.

§ 5

Oznámení o provedení zalesnění,
žádost o poskytnutí dotace na péči a žádost o poskytnutí náhrady

(1) Oznámení o provedení zalesnění může podat žadatel, který byl zařazen do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy.

(2) Oznámení o provedení zalesnění, žádost o poskytnutí dotace na péči a žádost o poskytnutí náhrady se podává na formuláři vydaném Fondem.

(3) Oznámení o provedení zalesnění žadatel doručí Fondu po jeho provedení, a to v termínu

a)   do 30. června příslušného kalendářního roku, jestliže bylo zalesnění provedeno do 30. června téhož kalendářního roku, nebo
b)   do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, jestliže bylo zalesnění provedeno po 30. červnu téhož kalendářního roku.

(4) Nedílnou součástí oznámení o provedení zalesnění, potvrzeného odborným lesním hospodářem, je doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin, použitého při zalesnění.11)

(5) Součástí oznámení o provedení zalesnění je žádost o poskytnutí dotace na péči v kalendářním roce, ve kterém bylo zalesnění provedeno, popřípadě žádost o poskytnutí náhrady v kalendářním roce, ve kterém bylo zalesnění provedeno.

(6) Dotace na zalesnění, dotace na péči v roce zalesnění, popřípadě náhrada v roce zalesnění se poskytne na základě oznámení o provedení zalesnění a po provedení kontroly zalesnění Fondem.

(7) Žádost o poskytnutí dotace na péči se doručí současně s žádostí o poskytnutí náhrady každoročně po dobu následujících 4 kalendářních let po roce zařazení žadatele do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy, a to do 30. dubna příslušného kalendářního roku, na výměru pozemku vedeného v evidenci.

(8) Žádost o poskytnutí náhrady se doručí každoročně po dobu následujících 19 kalendářních let po roce zařazení žadatele do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy, a to do 30. dubna příslušného kalendářního roku, na výměru pozemku vedeného v evidenci.

(9) Je-li oznámení o provedení zalesnění, žádost o poskytnutí dotace na péči, popřípadě žádost o poskytnutí náhrady doručena Fondu po lhůtě uvedené v odstavci 3, 7 nebo 8, avšak ne déle než dvacátý pátý kalendářní den po uplynutí této lhůty, poskytne se dotace na zalesnění, dotace na péči, popřípadě náhrada snížená o 1 % za každý pracovní den, o který bylo oznámení o provedení zalesnění, žádost o poskytnutí dotace na péči, popřípadě žádost o poskytnutí náhrady doručena Fondu po uplynutí této lhůty; snížení se neuplatní, prokáže-li žadatel, že k pozdnímu doručení došlo v důsledku zásahu vyšší moci.12)

§ 6
Výše dotace na zalesnění,
výše dotace na péči a výše náhrady

(1) Výše dotace na zalesnění, výše dotace na péči a výše náhrady se stanoví jako součin příslušné sazby podle odstavce 2 a výměry provedeného zalesnění.

(2) Sazba

a)   dotace na zalesnění
1.  listnatými dřevinami činí 92 000 Kč na hektar,
2.  jehličnatými dřevinami činí 74 000 Kč na hektar,
3.  smíšenými porosty se stanoví výpočtem z redukovaných ploch pro skupiny dřevin podle bodů 1 a 2,
b)   dotace na péči činí 12 000 Kč na hektar za kalendářní rok,
c)   náhrady u pozemku, který byl před jeho zales-něním travním porostem podle evidence, činí 4 210 Kč na hektar za kalendářní rok,
d)   náhrady u pozemku vedeného v evidenci a neuvedeného v písmenu c) pro žadatele,
1.  který je podnikatelem v zemědělské prvovýrobě,10) činí 8 600 Kč na hektar za kalendářní rok,
2.  který není podnikatelem v zemědělské prvovýrobě,10) činí 5 880 Kč na hektar za kalendářní rok.

(3) Jestliže v průběhu trvání období, ve kterém má žadatel nárok na náhradu, přestane být podnikatelem v zemědělské prvovýrobě,10) výše náhrady se snižuje na částku stanovenou součinem výměry provedeného zalesnění a sazby podle odstavce 2 písm. d) bodu 2 počínaje kalendářním rokem, ve kterém k této skutečnosti došlo.

§ 7
Dotace na zalesnění,
dotace na péči a poskytnutí náhrady

(1) Dotace na zalesnění se poskytne, jestliže

a)   je žadatel zařazen do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy podle § 4, splnil podmínky podle § 5 a další podmínky stanovené předpisy Evropských společenství,1) zákonem a tímto nařízením,
b)   pozemek byl zalesněn v souladu s předloženým projektem zalesnění s výjimkou počtu životaschopných jedinců,13)
c)   počet životaschopných jedinců13) rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesl ve lhůtě 12 měsíců ode dne podání oznámení o provedení zalesnění pod 90 % minimálního počtu stanoveného zvláštním předpisem,13) při současném dodržení dřevinné skladby, stanovené projektem zalesnění, nebo pokud příčinou stavu, kdy počet životaschopných jedinců13) rovnoměrně rozmístěných po ploše, poklesl ve lhůtě 12 měsíců ode dne podání oznámení o provedení zalesnění pod 90 % minimálního počtu stanoveného zvláštním právním předpisem,13) bylo působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele a současně se žadatel písemně zavázal, že bez zbytečného odkladu provede dosadbu, zajišťující splnění stanovených podmínek,
d)   žadatel po provedení založení lesního porostu ohlásil změnu kultury v evidenci podle § 3g odst. 1 zákona,
e)   žadatel nepožádal o dotaci na tentýž účel z jiných veřejných zdrojů; za porušení této podmínky se nepovažuje poskytnutí náhrady na odstraňování následků škod způsobených živelnými událostmi z veřejných zdrojů.

(2) Dotace na péči se poskytne, pokud toto nařízení nestanoví jinak, jestliže žadateli byla poskytnuta dotace na zalesnění a jestliže porost vykazuje znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění; tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, vykazují trvalý výškový růst, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet jedinců neklesl v prvním roce po zalesnění pod 90 % a v období počínaje druhým rokem po zalesnění pod 80 % minimálního počtu pro obnovu a zalesnění podle zvláštního právního předpisu.13)

(3) Náhrada se poskytne, pokud toto nařízení nestanoví jinak, jestliže žadateli byla poskytnuta dotace na zalesnění, popřípadě dotace na péči.

§ 8
Poskytnutí dotace na zalesnění,
dotace na péči a náhrady ve zvláštních případech

(1) Dotace na zalesnění, dotace na péči, popřípadě náhrada se poskytne i v případě, že k nesplnění skutečností uvedených v § 7 odst. 1 písm. b) až d) a § 7 odst. 2 došlo v důsledku

a)   zásahu vyšší moci,12)
b)   provedení pozemkové úpravy v souladu se zvláštním právním předpisem,14) nebo
c)   realizace územního plánování.15)

(2) Skutečnosti podle odstavce 1 musí být Fondu neprodleně oznámeny a prokázány.

(3) Dotace na zalesnění, dotace na péči, popřípadě náhrada se poskytne i v případě, že žadatel z důvodu řádně prokázaného zásahu vyšší moci12) nemůže pokračovat v plnění podmínek programu na podporu zalesňování zemědělské půdy a jiná osoba se písemně zaváže pokračovat v podmínkách plnění tohoto programu v plném rozsahu.

ČÁST TŘETĺ
PROGRAM NA PODPORU ZALOŽENĺ POROSTU
RYCHLE ROSTOUCĺCH DŘEVIN

§ 9
Dotace v rámci programu na podporu
založení porostu rychle rostoucích dřevin

(1) V rámci programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin se za podmínek stanovených tímto nařízením poskytuje dotace

a)   na založení produkčního porostu rychle rostoucích dřevin, určeného k produkci biomasy pro energetické využití, sklízeného ve tříletých až šestiletých intervalech a pěstovaného po dobu nejméně 15 let, nebo
b)   na založení reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin, určeného k produkci řízků pro vegetativní množení rychle rostoucích dřevin, pěstovaného po dobu nejméně 10 let.

(2) Výčet dřevin pro výsadbu porostu rychle rostoucích dřevin, popřípadě jejich klonů, se pro účely tohoto nařízení zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 10
Žádost o zařazení do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin
a žádost o dotaci na založení porostu rychle rostoucích dřevin

(1) Žádost o zařazení do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin podává žadatel, který

a)   je
1.  vlastníkem zemědělského pozemku, na kterém má být založen porost rychle rostoucích dřevin,
2.  sdružením vlastníků zemědělských pozemků, na kterých má být založen porost rychle rostoucích dřevin, za podmínky, že jde o sdružení s právní subjektivitou,
3.  spoluvlastníkem zemědělského pozemku, na kterém má být založen porost rychle rostoucích dřevin; s podmínkou písemného souhlasu většiny spoluvlastníků, nebo
4.  nájemcem zemědělského pozemku, na kterém má být založen porost rychle rostoucích dřevin; s podmínkou písemného souhlasu vlastníka k využití pozemku pro pěstování rychle rostoucích dřevin a nájemní smlouvy, která umožňuje dodržení podmínek pro poskytnutí dotace podle § 9 odst. 1 a dalších podmínek tohoto nařízení,
b)   splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a § 3 zákona,
c)   není příjemcem podpory na předčasné ukončení zemědělské činnosti podle předpisů Evropských společenství,3)
d)   prokáže splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 5.

(2) Do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin lze zařadit žádost žadatele podle odstavce 1, jehož pozemek je veden v evidenci a

a)   který je součástí půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedeného v evidenci s kulturou orná půda nebo travní porost podle § 3i zákona,
b)   jehož výměra dosahuje
1.  nejméně 0,5 ha, jde-li o pozemek, na který je žádána dotace na založení produkčního porostu rychle rostoucích dřevin,
2.  nejméně 0,25 ha, jde-li o pozemek, na který je žádána dotace na založení reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin.

(3) Součástí žádosti podle odstavce 1 je i žádost o dotaci na založení porostu rychle rostoucích dřevin.

(4) Žádost podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 28. února kalendářního roku, ve kterém hodlá založit porost rychle rostoucích dřevin.

(5) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede zejména

a)   seznam zemědělských pozemků, určených k založení porostu rychle rostoucích dřevin, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost do půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku v evidenci,
b)   výměru zemědělských pozemků, určených k založení porostu rychle rostoucích dřevin, s příslušností do půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle evidence.

(6) Nedílnou součástí žádosti podle odstavce 1 je

a)   výpis z katastru nemovitostí5) prokazující vlastnictví k pozemkům, určeným k založení porostu rychle rostoucích dřevin,
b)   souhlas vlastníka pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin na tomto pozemku, jde-li o žadatele podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,
c)   ověřená kopie nájemní smlouvy umožňující dodržet podmínky stanovené tímto nařízením, jde-li o žadatele podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,
d)   projekt o založení porostu rychle rostoucích dřevin, zpracovaný autorizovaným projektantem,16) jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
e)   stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody8) k projektu o založení porostu rychle rostoucích dřevin,
f)   souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro pěstování rychle rostoucích dřevin,17)
g)   čestné prohlášení žadatele, že zajistí sklizeň produkčního porostu v tří až šestiletých intervalech po dobu stanovenou projektem o založení porostu rychle rostoucích dřevin, minimálně však po dobu 15 let, že zajistí využití veškeré produkce pro energetické účely a že po skončení životnosti porostu provede likvidaci porostu způsobem určeným v projektu o založení porostu rychle rostoucích dřevin,
h)   čestné prohlášení žadatele, že zajistí pěstování, sklizeň a evidenci reprodukčního porostu, že zajistí odběr rostlinných řízků, jejich kvalitu a opatří je doklady o původu při prodeji podle zvláštního právního předpisu,18) že zajistí pěstování reprodukčního porostu po dobu minimálně 10 let, že zajistí využití veškeré produkce pro množitelské účely a po skončení životnosti porostu provede opatření určená projektem o založení porostu rychle rostoucích dřevin,
i)   čestné prohlášení, že ke dni podání žádosti žadatel, je-li podnikatelem, není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku.

(7) Jsou-li splněny podmínky pro zařazení do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin, je žadatel zařazen do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin a tato skutečnost se oznámí žadateli.

§ 11
Oznámení o založení porostu
rychle rostoucích dřevin

(1) Oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin podá žadatel, který byl zařazen do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin.

(2) Oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin se podává na formuláři vydaném Fondem.

(3) Oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin doručí žadatel Fondu po jeho provedení, a to v termínu

a)   do 30. června příslušného kalendářního roku, jestliže bylo založení porostu rychle rostoucích dřevin provedeno do 30. června téhož kalendářního roku, nebo
b)   do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, jestliže bylo založení porostů rychle rostoucích dřevin provedeno po 30. červnu téhož kalendářního roku.

(4) Nedílnou součástí oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin je stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody8) k provedení vlastní výsadby porostu rychle rostoucích dřevin v souladu s projektem o založení porostu rychle rostoucích dřevin a doklad o původu reprodukčního materiálu dřevin použitých k založení porostu rychle rostoucích dřevin.

(5) Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin se poskytne na základě oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin a po provedení kontroly založení porostu rychle rostoucích dřevin Fondem.

(6) Je-li oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin doručeno Fondu po lhůtě uvedené v odstavci 3, avšak ne déle než dvacátý pátý kalendářní den po uplynutí této lhůty, poskytne se dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin snížená o 1 % za každý pracovní den, o který bylo oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin doručeno Fondu po uplynutí této lhůty; snížení se neuplatní, prokáže-li žadatel, že k pozdnímu doručení došlo v důsledku zásahu vyšší moci.12)

§ 12
Dotace na založení produkčního porostu
rychle rostoucích dřevin a dotace na založení
reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin

Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin se poskytne, jestliže

a)   je žadatel zařazen do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin podle § 10, splnil podmínky uvedené v § 11 a další podmínky stanovené předpisy Evropských společenství,1) zákonem a tímto nařízením,
b)   porost rychle rostoucích dřevin byl založen v souladu s předloženým projektem o založení porostu rychle rostoucích dřevin, s výjimkou počtu životaschopných jedinců,
c)   zjištěný počet životaschopných jedinců13) rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesl ve lhůtě do 12 měsíců ode dne podání oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin pod 80 % počtu stanoveného projektem o založení porostu rychle rostoucích dřevin, jde-li o produkční porost rychle rostoucích dřevin, popřípadě pod 75 % počtu stanoveného projektem o založení porostu rychle rostoucích dřevin, jde-li o reprodukční porost rychle rostoucích dřevin, anebo pokud příčinou zjištěného stavu, kdy počet životaschopných jedinců13) rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl ve lhůtě do 12 měsíců ode dne podání oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin pod 80 % počtu stanoveného projektem o založení porostu rychle rostoucích dřevin, jde-li o produkční porost rychle rostoucích dřevin, popřípadě pod 75 % počtu stanoveného projektem o založení porostu rychle rostoucích dřevin, jde-li o reprodukční porost rychle rostoucích dřevin, bylo působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele a žadatel se zaváže, že bez zbytečného odkladu provede dosadbu, vedoucí ke splnění stanovených podmínek,
d)   žadatel po provedení založení porostu rychle rostoucích dřevin ohlásil změnu kultury v evidenci,
e)   žadatel nepožádal o dotaci na tentýž účel z jiných veřejných zdrojů; za porušení této podmínky se nepovažuje poskytnutí náhrady na odstraňování následků škod způsobených živelnými událostmi z veřejných zdrojů.

§ 13
Výše dotace na založení produkčního porostu rychle rostoucích dřevin a výše dotace
na založení reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin

(1) Výše dotace na založení produkčního porostu rychle rostoucích dřevin a výše dotace na založení reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin se stanoví jako součin sazby podle odstavce 2 a výměry provedeného založení porostu rychle rostoucích dřevin.

(2) Sazba dotace na založení

a)   produkčního porostu rychle rostoucích dřevin činí 60 000 Kč na hektar,
b)   reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin činí 75 000 Kč na hektar.

§ 14
Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin
ve zvláštních případech

(1) Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin se poskytne rovněž v případě, že k nesplnění skutečností uvedených v § 12 písm. b) až d) došlo v důsledku

a)   zásahu vyšší moci,12)
b)   restituce,19)
c)   provedení pozemkové úpravy v souladu se zvláštním právním předpisem,14) nebo
d)   realizace územního plánování.15)

(2) Skutečnosti podle odstavce 1 musí být Fondu neprodleně oznámeny a prokázány.

(3) Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin se poskytne i v případě, že žadatel z důvodu řádně prokázaného zásahu vyšší moci12) nemůže pokračovat v plnění podmínek programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin a jiná osoba se písemně zaváže pokračovat v podmínkách plnění tohoto programu v plném rozsahu.

ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 15

(1) Zjistí-li Fond rozdíl mezi výměrou pozemku uvedenou v rozhodnutí o zařazení do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy, popřípadě v rozhodnutí o zařazení do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin a skutečně obhospodařovanou výměrou pozemku, postupuje podle předpisů Evropských společenství.20)

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel uvedl nepravdivé údaje ve vztahu k podmínkám poskytování dotací podle tohoto nařízení, postupuje podle předpisů Evropských společenství.21)

§ 16

(1) V kalendářním roce 2004 doručí žadatel Fondu žádost podle § 4, popřípadě podle § 10, do 15. června 2004.

(2) V kalendářním roce 2004 může žadatel podat oznámení o provedení zalesnění, popřípadě oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin před vydáním rozhodnutí o zařazení žadatele do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy, popřípadě do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin.

§ 17
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), kterým se také pozměňují a ruší určitá nařízení, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1783/2003 ze dne 29. září 2003.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), ve znění nařízení Komise (ES) č. 963/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, které stanoví podrobná pravidla pro provádění integrovaného administrativního systému pro některé podpůrné programy společenství, jenž byl zřízen nařízením Rady (EHS) č.  3508/92.
2)   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.
3)   Čl. 31 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999.
4)   § 3 zákona č. 289/1995 Sb.
5)   Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.  120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
6)   § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
7)   § 39 stavebního zákona.
8)   § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb.
9)   § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
10)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
11)   Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
12)   Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002.
13)   Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
14)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.  309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
15)   Stavební zákon.
16)   § 23 odst. 6 písm. h) a § 34 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č.  275/1994 Sb. a zákona č. 224/2003 Sb.
17)   § 11 zákona č. 334/1992 Sb.
18)   Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
19)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb.
20)   Čl. 31 až 33 nařízení Komise (ES) č. 2419/2002.
21)   Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 445/2002.

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Energetický zákon. Komentář

Energetický zákon. Komentář

Eichlerová, Handrlica, Jasenský, Kořán, Košťál, Plášilová, Zákoucký - Wolters Kluwer, a. s.

Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově ...

Cena: 3 950 KčKOUPIT

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích (zejména ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.