Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


291

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb., vyhlášky č. 368/2002 Sb., vyhlášky č. 98/2003 Sb. a vyhlášky č. 401/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f), g), h), i), j) se označují jako písmena e), f), g), h), i).

2. V § 2 písmeno i) se na konci písmene tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky je součástí tabulky registrační značky a tvoří ho dvanáct žlutých pěticípých hvězd umístěných v kruhu a bílá písmena "CZ" na modrém pruhu.".

3. § 24 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) a 2a) zní:

"Provedení tabulek registračních značek,
rozlišovací značky státu a doplňkových registračních značek
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)

§ 24

(1) Tabulku registrační značky vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:

a)   520 x 110 mm pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo e); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b); pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo d),
b)   340 x 200 mm pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo,
c)   280 x 200 mm pro osobní automobil, pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
d)   200 x 160 mm pro motocykl, pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj a pro ostatní silniční vozidla,
e)   320 x 160 mm pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky registrační značky,
f)   80 x 110 mm pro moped se šlapadly,
g)   210 x 145 mm pro tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností,
h)   520 x 110 mm pro tabulku zvláštní registrační značky zkušební a pro tabulku zvláštní registrační značky trvale manipulační pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou zkušební nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou trvale manipulační uvedenou pod písmenem i); pro traktor a samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou zkušební nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou trvale manipulační uvedenou pod písmenem i) nebo j),
i)   280 x 200 mm pro tabulku zvláštní registrační značky zkušební a pro tabulku zvláštní registrační značky trvale manipulační pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, traktor a samojízdný pracovní stroj,
j)   200 x 160 mm pro tabulku zvláštní registrační značky zkušební a pro tabulku zvláštní registrační značky trvale manipulační pro motocykl, traktor a samojízdný stroj.

(2) Tabulky registrační značky jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným provedením takto:

a)   pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla - bílý podklad a černé znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
b)   pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj - žlutý podklad a černé znaky,
c)   pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je
1.  osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv,2)
2.  administrativně-technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv,2)
3.  služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace,
4.  osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv2)
- bílý podklad a modré znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
d)   pro vozidla, která jsou odhlášena z registru vozidel České republiky k trvalému vývozu do zahraničí - bílý podklad a černé znaky, tabulka je na pravé straně doplněna červeným polem, ve kterém se vyznačuje její platnost; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se červené pole vlevo před znaky v prvním řádku. Platnost se stanovuje maximálně na tři měsíce od jejího přidělení,
e)   pro vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického nebo sportovně historického vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
g)   pro zvláštní registrační značku pro jednorázové použití s omezenou platností - zelený podklad a černé znaky, na tabulce je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby,
h)   pro zvláštní registrační značku trvale manipulač-ní - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
i)   pro zvláštní registrační značku pro zkušební úče-ly - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li tabulka registrační značky uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku.

(3) Všechny druhy tabulek registrační značky jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto neplatí pro tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností, která je vyrobena z tvrdého papíru.

(4) Po obvodu všech tabulek s registrační značkou je vylisován barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registračních značek. Na zvláštní registrační značce pro jednorázové použití s omezenou platností je natištěn černý okraj, jehož šířka čáry je 4 mm.

(5) Tabulky registrační značky vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovým prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla a o provedeném pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech. Tyto prostory jsou prolisovány. Na tabulce registrační značky o rozměrech 200 x 160 mm je umístěn pouze jeden kruhový prostor. Na tabulce registrační značky o rozměrech 200 x 160 mm určené pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj není kruhový prostor žádný. Na tabulce registrační značky o rozměrech 80 x 110 mm není kruhový prostor žádný.

(6) Podklad všech tabulek registrační značky vyrobených ze slitin lehkých kovů je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky.

(7) Rozměry znaků registrační značky na registrační tabulce:

a)   o rozměrech 520 x 110 mm nebo 340 x 200 mm anebo 280 x 200 mm jsou alfanumerické znaky o výšce 75 mm a šířce 40 mm; síla čáry je 10 mm,
b)   o rozměrech 200 x 160 mm (na tabulce určené pro dvoukolová až tříkolová motorová vozidla) nebo 320 x 160 mm (na tabulce určené pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky registrační značky) jsou alfanumerické znaky o výšce 56 mm a šířce 30 mm; síla čáry je 8 mm,
c)   o rozměrech 80 x 110 mm jsou alfanumerické znaky o výšce 28 mm a šířce 15 mm; síla čáry je 5 mm,
d)   o rozměrech 210 x 145 mm jsou písmena o výš-ce 44 mm a šířce 33 mm, síla čáry je 8 mm a číslice jsou o výšce 44 mm a šířce 26 mm, síla čáry je 7 mm.

(8) Výška modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky je minimálně 98 mm a jeho šířka minimálně 49 mm; středy dvanácti žlutých pěticípých hvězd jsou uspořádány do kruhu o poloměru 15 mm; vzdálenost mezi protilehlými vrcholy hvězd činí 5 mm; u rozlišovací značky České republiky, kterou tvoří bílá písmena "CZ", je výška písmen minimálně 20 mm a síla čáry je 4 mm;2a) v případě tabulek s dvouřádkovou registrační značkou jsou rozměry modrého pruhu, hvězd a rozlišovací značky České republiky úměrně zmenšeny.

(9) Modrý pruh s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky se neumísťuje na značkách:

a)   pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
b)   pro vozidla, která jsou odhlášena z registru vozidel České republiky k trvalému vývozu do zahraničí,
c)   pro zvláštní registrační značku pro jednorázové použití s omezenou platností,
d)   pro mopedy se šlapadly.

(10) Vzory jednotlivých tabulek registračních značek a vzory alfanumerických znaků užívaných na tabulkách registračních značek jsou uvedeny v příloze č. 13 a vzor znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky na tabulce s registrační značkou je uveden v příloze č. 14.


2)   Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
2a)   Nařízení Rady ES č. 2411/1998 ze dne 3. listopadu 1998, o uznávání rozlišovacích značek členského státu, v kterém jsou registrována motorová vozidla a přípojná vozidla v dopravním provozu Společenství.".

4. § 26 se zrušuje.

5. V § 28 odstavec 3 zní:

"(3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na silničním motorovém vozidle vpředu a vzadu, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4, a to kolmo ke směru jízdy. Silniční motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed, pokud není v technickém průkazu zapsáno její umístění vlevo. Vzadu mají silniční motorová vozidla tabulku registrační značky umístěnu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje mají tabulku registrační značky pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na silničním vozidle nesmí být výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky, pokud je v technickém průkazu zapsáno umístění vyšší, může být nejvýše 2 000 mm. Na traktoru nebo samojízdném pracovním stroji může být nejvýše 4 000 mm.".

6. V § 28 se za odstavec 7 doplňuje nový odstavec 8, který zní:

"(8) Tabulka registrační značky s krajským kódem o rozměru 520 x 110 mm může být umístěna do schválené podložky na jejíž horní části vlevo nad tabulkou je umístěn znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti musí být jako na tabulce s registrační značkou.".

7. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

8. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

9. Příloha č. 16 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Tabulky s registrační značkou vydané před počátkem účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále platné. Tabulky s registrační značkou vyrobené před počátkem účinnosti této vyhlášky se vydávají do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2007.

(2) Vlastníci nebo provozovatelé traktorů a samojízdných pracovních strojů, na kterých vyžaduje jejich konstrukční provedení umístění jiného rozměru tabulky registrační značky, mohou provést jejich výměnu do 31. prosince 2005.

(3) Vlastníci nebo provozovatelé osobních automobilů, které mají v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění tabulky registrační značky o rozměrech 320 x 160 mm nebo jim byly vydány tabulky jiného konstrukčního rozměru, mohou provést jejich výměnu do 31. prosince 2005.

(4) Vlastníci nebo provozovatelé požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv,2) jejichž vozidla jsou opatřena tabulkami registračních značek s modrým podkladem a žlutými znaky "DD" nebo "XX" provedou jejich výměnu do 31. prosince 2005.

(5) Vlastníci nebo provozovatelé, jejichž vozidla jsou opatřena tabulkami registračních značek s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky (bílý podklad s modrými znaky "CD", "XX", "XS" a "HC") v mezinárodním provozu v členských státech Evropské unie, nemusí mít vozidlo označeno rozlišovací značkou České republiky podle přílohy č. 15 a doplňkovými registračními značkami podle přílohy č. 16.

(6) Vlastníci nebo provozovatelé, jejichž vozidla jsou opatřena tabulkou registrační značky s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky v mezinárodním provozu v členských státech Evropské unie, nemusí mít vozidlo označeno rozlišovací značkou České republiky podle přílohy č. 15.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2004, s výjimkou bodů č. 1, 4 a 9, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl

Základy závazkového práva, 2. díl

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Autoři rozebírají 24 vybraných smluvních typů z občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena na ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Brexit v zrcadle ústavního práva

Brexit v zrcadle ústavního práva

Jan Wintr, Marek Antoš (eds.) - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů. O některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech se ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.