Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


286

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2004,

kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 41 odst.  2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., k provedení § 6 odst. 6 a § 22 odst. 4 tohoto zákona a v souladu s právem Evropských společenství:1)

ČÁST PRVNĺ
ZÁKLADNĺ USTANOVENĺ

§ 1

(1) Poštovní služby, které jsou součástí základních služeb, a mezinárodní služby, které jsou součástí základních služeb, se v této vyhlášce označují jako "základní poštovní služby" a "základní mezinárodní služby".

(2) Provozovna podniku nebo jeho smluvního partnera, která se podílí na zajišťování základních služeb, se v této vyhlášce označuje jako "poštovní provozovna".

(3) Písemnosti a jiné věci, jež mají být převzaty k poskytnutí poštovní služby, se v této vyhlášce označují jako "předmět služby".

(4) Zemí určení se rozumí země, v níž má být poštovní zásilka do zahraničí nebo poštovní poukaz do zahraničí dodán.

(5) Sídelním celkem se v této vyhlášce rozumí souvisle zastavěná část obce, která je zřetelně oddělena od jiné zástavby v okolí; za sídelní celek se však nepovažují samostatné objekty nebo místa s minimální zástavbou. Jestliže na sebe přímo navazuje zástavba několika sousedních obcí, považuje se za jeden sídelní celek.

ČÁST DRUHÁ
POŠTOVNĺ PODMĺNKY ZÁKLADNĺCH POŠTOVNĺCH SLUŽEB

Hlava první
OBECNÁ USTANOVENĺ

§ 2
Poskytování služeb

(1) Poštovní služby (dále jen "služby") poskytuje držitel poštovní licence na základě zákona o poštovních službách, základní poštovní služby též podle poštovních podmínek uvedených v této vyhlášce.

(2) Podílí-li se na poskytnutí služby v České republice smluvní partner držitele poštovní licence, jedná jeho jménem a na jeho účet.

(3) Za činnost zahraničního provozovatele, který se na poskytnutí služby do zahraničí podílí, odpovídá držitel poštovní licence jen v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě.

(4) Na zacházení s poštovní zásilkou do zahraničí nebo poštovním poukazem do zahraničí mimo území České republiky se vztahují mezinárodní předpisy, zejména předpisy Světové poštovní unie, a příslušné národní předpisy.

(5) Zvláštní podmínky platné u poštovních zásilek do zahraničí a poštovních poukazů do zahraničí pro zemi určení (dále jen "zahraniční podmínky") jsou uvedeny v hlavě páté této části. Jiná ustanovení této části platí jen tehdy, nestanoví-li zahraniční podmínky něco jiného.

§ 3
Obsah poštovní zásilky

(1) Obsah poštovní zásilky mohou, s výjimkami dále uvedenými, tvořit jakékoliv věci.

(2) Obsahem poštovní zásilky nesmějí být

a)   výbušniny,
b)   radioaktivní látky,
c)   omamné a psychotropní látky,
d)   jedovaté a žíravé látky,
e)   nakažlivé biologické látky,
f)   tuhý oxid uhličitý,
g)   tlakové nádoby, stlačené a zkapalněné plyny a plyny v roztocích,
h)   biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle zvláštního právního předpisu,2)
i)   živí obratlovci.

(3) Nejde-li o případ podle odstavce 2, jen za splnění dále uvedených zvláštních podmínek mohou být obsahem poštovní zásilky

a)   biologické látky podléhající zkáze - za podmínky, že zkažené látky nebudou obtěžovat své okolí zápachem a neproniknou obalem poštovní zásilky,
b)   jiná živá zvířata než obratlovci - za podmínky, že jim během poskytnutí služby nebude zapotřebí poskytovat zvláštní péči a pozornost,
c)   snadno rozbitelné věci - za podmínky, že jsou upraveny zvláštním tomu odpovídajícím způsobem tak, aby se v důsledku běžných manipulací s poštovní zásilkou nemohly poškodit,
d)   tekutiny - za podmínky, že nemohou vytéci z obalu poštovní zásilky nebo tímto obalem prosáknout.

(4) Peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty mohou být obsahem poštovní zásilky jen tehdy, je-li to u určité služby výslovně stanoveno.

§ 4
Balení poštovní zásilky

(1) Poštovní zásilka musí být upravena a zajištěna tak, aby věci tvořící její obsah

a)   nemohly ohrozit lidské zdraví a bezpečnost,
b)   nevyvolávaly nepříjemné smyslové vjemy,
c)   nemohly poškodit jiné poštovní zásilky nebo zařízení používaná k poskytování služeb.

(2) Poštovní zásilka musí být zajištěna tak, aby nebylo možno vniknout dovnitř bez zanechání zjevných stop.

(3) Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, způsobu a délce přemísťování poštovní zásilky a způsobu, jakým se s poštovní zásilkou bude během poskytování služby manipulovat. Balení musí být

a)   dostatečně pevné k tomu, aby účinně chránilo věci tvořící obsah proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými poštovními zásilkami (třením, tlakem a nárazem),
b)   dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly v případě volného pádu poštovní zásilky z výšky 120 cm poškozeny,
c)   dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly poškozeny v důsledku klimatických vlivů.

Věci tvořící obsah musí být zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi sebou a obalem nebo mezi sebou navzájem.

(4) Poštovní zásilka musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci.

(5) Nezabalená věc může být poštovní zásilkou jen tehdy, jestliže je dostatečně tuhá a jestliže

a)   je to u určité služby výslovně předepsáno, nebo
b)   ke splnění požadavků podle odstavců 1 až 4 není nutno věc zabalit a nehrozí nebezpečí, že by se při běžném zacházení s poštovní zásilkou mohla část přepravované věci oddělit.

(6) Vnější obal poštovní zásilky nesmí nést stopy předchozího použití při službě poskytnuté držitelem poštovní licence.

§ 5
Poštovní adresa vnitrostátní poštovní zásilky
a vnitrostátního poštovního poukazu

(1) Poštovní adresa adresáta musí být uvedena tak přesně, aby nevznikly pochybnosti, kde a komu má držitel poštovní licence dodat poštovní zásilku nebo vyplatit poukázanou peněžní částku.

(2) Poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje

a)   označení adresáta - u fyzické osoby její jméno a příjmení, k nimž může být připojeno i její rodné číslo nebo datum narození; u právnické osoby její název nebo obchodní firma, popřípadě i označení příslušné organizační složky,
b)   má-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz adresátovi dodán prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby (dále jen "prostředník"), i její dostatečně přesné označení,
c)   místo dodání - název ulice, náměstí apod., pokud se v tomto místě užívají; číslo domu, popřípadě i číslo bytu; název obce, její části apod., pokud není součástí údaje podle písmene e),
d)   poštovní směrovací číslo přidělené držitelem poštovní licence poštovní provozovně, která je pro danou poštovní adresu určena jako adresní; je-li adresátovi držitelem poštovní licence přiděleno zvláštní poštovní směrovací číslo, může být použito místo poštovního směrovacího čísla adresní poštovní provozovny,
e)   název adresní poštovní provozovny.

(3) Má-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodán prostřednictvím poštovní přihrádky nebo dodávací schrány, poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje

a)   označení adresáta podle odstavce 2 písm. a),
b)   má-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodán adresátovi prostřednictvím prostředníka, i jeho dostatečně přesné označení,
c)   údaj "poštovní přihrádka" doplněný jejím číslem, nebo držitelem poštovní licence stanovené označení dodávací schrány,
d)   poštovní směrovací číslo přidělené držitelem poštovní licence poštovní provozovně, v níž je poštovní přihrádka zřízena, nebo poštovní provozovně, která má prostřednictvím dodávací schrány poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodat,
e)   název poštovní provozovny podle písmene d).

V poštovní adrese podle tohoto odstavce se nesmějí uvádět údaje podle odstavce 2 písm. c).

(4) U fyzické osoby může být použita též adresa poste restante. Taková poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje

a)   jméno a příjmení adresáta, případně i rodné číslo nebo datum narození,
b)   údaj "poste restante",
c)   poštovní směrovací číslo přidělené držitelem poštovní licence poštovní provozovně, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poštovního poukazu zvolena,
d)   název poštovní provozovny podle písmene c).

(5) Označení právnické osoby, které by mohlo být zaměněno za označení fyzické osoby, musí být doplněno tak, aby bylo zamezeno nebezpečí takové záměny.

(6) Mají-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz adresované prezidentovi republiky, členovi vlády, předsedovi Ústavního soudu, nejvyššímu státnímu zástupci, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, guvernérovi České národní banky, Veřejnému ochránci práv, poslanci nebo senátorovi dodány podle ustanovení platných pro dodání poštovních zásilek a poštovních poukazů adresovaných právnické osobě, musí být jméno a příjmení adresáta doplněno dodatkem vyjadřujícím toto postavení adresáta. Mají-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz adresované advokátovi, soudnímu exekutorovi,3) notáři, patentovému zástupci4) nebo daňovému poradci dodány podle ustanovení platných pro dodání poštovních zásilek a poštovních poukazů adresovaných právnické osobě, musí být za jménem a příjmením adresáta uveden dodatek vyjadřující toto postavení adresáta.

(7) Je-li v poštovní adrese uvedena na prvém místě právnická osoba a na druhém místě fyzická osoba, za adresáta se považuje právnická osoba. Je-li v poštovní adrese uvedeno na prvém místě jméno a příjmení fyzické osoby a na druhém místě označení právnické osoby, za adresáta se považuje fyzická osoba s tím, že poštovní zásilka nebo poštovní poukaz má být dodán prostřednictvím této právnické osoby. Je-li v poštovní adrese namísto jména a příjmení určité fyzické osoby uvedena pouze její funkce v právnické osobě, za adresáta se považuje právnická osoba.

(8) Je-li v poštovní adrese uvedeno několik fyzických osob svými jmény a příjmeními nebo společným označením (např. "manželé"), za adresáta může držitel poštovní licence považovat kohokoliv z nich.

(9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se nevztahují na poštovní poukazy, u nichž má být poukázaná peněžní částka vyplacena bance s tím, že je určena pro majitele účtu vedeného touto bankou. V takovém případě tvoří poštovní adresu číselné označení příslušného účtu a kód banky, která ho vede.

(10) Na poštovní zásilce, jejíž podání držitel poštovní licence stvrzuje, a na poštovním poukazu musí být uvedena poštovní adresa odesílatele. Na poštovní zásilce, jejíž podání držitel poštovní licence nestvrzuje, poštovní adresa odesílatele uvedena být nemusí. Pro poštovní adresu odesílatele platí obdobně ustanovení odstavců 1 až 8 o poštovní adrese adresáta; je-li poukazovaná peněžní částka hrazena převodem z bankovního účtu, musí se uvést navíc také číselné označení tohoto účtu a kód banky, která ho vede. Poštovní adresa odesílatele podle odstavce 3 může být doplněna údaji podle odstavce 2 písm. c); tento doplněk však musí být uveden slovy "bytem v", "se sídlem v" apod. a nesmí v něm být uvedeno poštovní směrovací číslo. Je-li však poštovní adresa odesílatele v zahraničí, platí pro ni obdobně ustanovení § 6.

§ 6
Poštovní adresa poštovní zásilky do zahraničí
a poštovního poukazu do zahraničí

(1) Poštovní adresa adresáta musí být uvedena tak přesně, aby zahraniční provozovatel neměl pochybnosti, kde a komu má poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku dodat.

(2) Poštovní adresa obsahuje označení adresáta a místa, kde má být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodán. Označení země určení musí být uvedeno v mezinárodně známém jazyce; zkratky lze užít jen tehdy, jde-li o zkratku, která je v zemi určení všeobecně známa a používána. Poštovní adresa musí být napsána v souladu se zvyklostmi a národními předpisy země určení.

(3) U fyzické osoby může být použita též adresa poste restante; u poštovního poukazu však jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné. Taková poštovní adresa obsahuje

a)   jméno a příjmení adresáta,
b)   údaj "poste restante",
c)   označení poštovní provozovny, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky zvolena, a to způsobem podle zvyklostí země určení,
d)   označení země určení.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahují na poštovní poukazy, u nichž má být poukázaná peněžní částka vyplacena bance s tím, že je určena pro majitele účtu vedeného touto bankou. V takovém případě tvoří poštovní adresu číselné označení příslušného účtu a kód banky, která ho vede.

(5) Na poštovní zásilce, jejíž podání držitel poštovní licence stvrzuje, a na poštovním poukazu musí být uvedena poštovní adresa odesílatele. Na poštovní zásilce, jejíž podání držitel poštovní licence nestvrzuje, poštovní adresa odesílatele uvedena být nemusí. Je-li poštovní adresa odesílatele v České republice, platí pro ni ustanovení § 5; poštovní adresa musí být doplněna názvem České republiky v některém mezinárodně známém jazyce. Je-li poštovní adresa odesílatele v zahraničí, platí pro ni obdobně ustanovení odstavců 1 až 3 o poštovní adrese adresáta.

§ 7
Náležitosti poštovní zásilky

(1) Poštovní adresa poštovní zásilky se píše latinkou; používá-li se u poštovních zásilek do zahraničí v zemi určení jiného písma než latinky, poštovní adresa se napíše tímto písmem, přičemž místo a země určení se uvede i latinkou.

(2) Poštovní adresa musí být napsána čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li poštovní adresa psána strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li poštovní adresa psána rukou, píše se označení adresáta hůlkovým písmem. U vnitrostátní poštovní zásilky se poštovní směrovací číslo a název příslušné poštovní provozovny nesmějí podtrhávat. U poštovních zásilek do zahraničí se místo a země určení píší velkými písmeny a nesmějí se podtrhávat.

(3) Poštovní adresa musí být napsána takovým prostředkem, aby nemohlo dojít k jejímu vymazání, pozměnění nebo ke ztrátě její čitelnosti. Zejména nesmí být napsána pomocí tužky, průklepu nebo průpisu. Poštovní adresa adresáta nesmí být napsána červenou barvou nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční barvivo.

(4) Poštovní adresy adresáta a odesílatele musí být napsány podélně na té straně poštovní zásilky, která je pro tento účel svými rozměry, úpravou apod. nejvhodnější. Nejmenší přípustné rozměry této strany jsou 14 x 9 cm; poštovní zásilky válcového tvaru jsou přípustné za podmínky, že jejich délka je nejméně 14 cm a průměr nejméně 3 cm. Poštovní adresy nemohou být napsány na té straně obálky, na níž jsou chlopně.

(5) Držitel poštovní licence, v případě poštovních zásilek do zahraničí i zahraniční provozovatelé, jsou oprávněni umísťovat na povrch poštovní zásilky své poznámky vztahující se k poskytnutí služby, nalepovat na něj své nálepky a opatřovat poštovní známky a povrch poštovní zásilky otisky svých razítek včetně reklamních otisků. Na poštovní zásilce může být uvedena spisová značka či jiná obdobná poznámka odesílatele týkající se jejího obsahu.

(6) Úprava poštovní zásilky musí umožňovat nalepení poštovních známek a zacházení podle odstavců 4 a 5. K těmto účelům lze použít i štítek s rozměry nejméně 14 x 9 cm, který je nalepen na poštovní zásilce. Není-li taková úprava z vážných důvodů možná, lze použít adresní vlaječku schválenou držitelem poštovní licence; ta musí být k poštovní zásilce pevně připojena.

(7) Adresní údaje, poštovní známky a poznámky se na příslušnou plochu umísťují takto:

a)   v pravé dolní čtvrtině poštovní adresa adresáta,
b)   v pravé horní čtvrtině poštovní známky,
c)   v levé horní čtvrtině poštovní adresa odesílatele; pod ní poznámky nebo nálepky týkající se zvolené služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jakým se má s poštovní zásilkou zacházet.

Předání a podání

§ 8

(1) Držitel poštovní licence nezkoumá totožnost ani právní způsobilost fyzické osoby, která mu předává písemnosti a jiné věci, jež mají být převzaty k poskytnutí služby, (dále jen "předmět služby") nebo poukazovanou peněžní částku.

(2) Předat předmět služby nebo doklad o poštovním poukazu (dále jen "podací doklad") lze v době k tomu držitelem poštovní licence určené

a)   v pověřené poštovní provozovně označené logem držitele poštovní licence,
b)   u pracovníka držitele poštovní licence nebo jeho smluvního partnera mimo poštovní provozovnu, který k tomu byl držitelem poštovní licence písemně pověřen,
c)   v případech uvedených dále i vložením do poštovní schránky označené informačním štítkem držitele poštovní licence.

(3) Prokáže-li se dodatečně, že držitel poštovní licence při podání zjistil nebo uvedl některý údaj v rozporu se skutečným stavem, práva a povinnosti vyplývající z uzavřené poštovní smlouvy se dále řídí skutečným stavem.

§ 9

(1) Odesílatel je povinen opatřit předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence nestvrzuje, před předáním poštovními známkami. Lze ho předat i u pověřeného pracovníka.

(2) Je-li předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence nestvrzuje, vložen do poštovní schránky, služba zvolená odesílatelem se oznamuje uvedením příslušných údajů na předmětu služby. Jestliže na předmětu služby není volba odesílatele uvedena, přičemž hodnota poštovních známek, jimiž byl předmět služby opatřen, odpovídá ceně jediné služby přicházející v úvahu, platí, že odesílatel zvolil tuto službu. Jestliže na předmětu služby není volba odesílatele uvedena, přičemž hodnota poštovních známek, jimiž byl předmět služby opatřen, neodpovídá ceně žádné ze služeb přicházejících v úvahu, anebo odpovídá cenám více služeb přicházejících v úvahu, platí, že odesílatel zvolil tu službu, kterou určil držitel poštovní licence.

(3) Je-li předmět služby předán v poštovní provozovně nebo u pověřeného pracovníka, služba, kterou odesílatel zvolil, se oznamuje ústně, popřípadě uvedením příslušných údajů na předmětu služby.

(4) Nevyplývá-li služba, kterou odesílatel zvolil u poštovního poukazu, z podacího dokladu, oznámí se ústně.

(5) Je-li předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence nestvrzuje, vložen do poštovní schránky, za den předání se považuje den nejbližšího výběru poštovní schránky uvedeného na jejím informačním štítku; ke dni, v němž byly písemnosti a jiné věci do poštovní schránky skutečně vloženy, se nepřihlíží.

(6) Je-li předmět služby nebo podací doklad předán v poštovní provozovně nebo u pověřeného pracovníka, za den předání se považuje den, v němž byla volba odesílatele oznámena. Jestliže takové oznámení nevezme držitel poštovní licence na vědomí v den, kdy příslušná osoba v prostorách poštovní provozovny nebo v blízkosti pověřeného pracovníka vůli předat předmět služby projevila, za den předání se považuje tento den.

(7) Držitel poštovní licence může opatřit poštovní zásilku svým razítkem obsahujícím údaj o dni, kdy došlo k předání a podání. Jestliže k podání nedošlo ve stejný den jako k předání, držitel poštovní licence může opatřit poštovní zásilku razítkem obsahujícím údaj o dni, kdy došlo k podání, jen za podmínky, že ji opatří současně i razítkem obsahujícím údaj o dni, kdy došlo k předání.

§ 10
Zvláštní ustanovení o předání a podání
  poštovního poukazu

(1) Pomocí vnitrostátního poštovního poukazu lze poukazovat jen peněžní částku v české měně. Poukazovanou peněžní částku uhradí odesílatel v závislosti na zvolené službě buď současně s předáním podacího dokladu v hotovosti, nebo před předáním podacího dokladu převodem z bankovního účtu na účet držitele poštovní licence.

(2) Má-li být poukazovaná peněžní částka hrazena převodem z bankovního účtu, držitel poštovní licence převezme podací doklad i v případě, že tato částka dosud na jeho účet převedena nebyla. V takovém případě se však za den předání považuje den, kdy tato částka dodatečně na účet držitele poštovní licence došla. Pokud tato částka na účet držitele poštovní licence do 10 dnů od předání podacího dokladu nedojde, držitel poštovní licence vrátí podací doklad odesílateli, přičemž platí, že k předání a podání poštovního poukazu nedošlo; dojde-li poukazovaná částka na účet držitele poštovní licence až po uplynutí této lhůty, držitel poštovní licence ji vrátí zpět na příslušný účet.

(3) V případě poštovního poukazu do zahraničí uhradí odesílatel poukazovanou peněžní částku v hotovosti v české měně.

(4) Kromě poukazované peněžní částky musí být předán i vyplněný podací doklad, který má formu stanovenou držitelem poštovní licence. V podacím dokladu se uvádí

a)   poukazovaná peněžní částka číslicemi,
b)   poštovní adresa adresáta a odesílatele,
c)   v případě vnitrostátního poštovního poukazu konstantní symbol,
d)   má-li být poštovní poukaz vyplacen v hotovosti, zpráva sloužící adresátovi k identifikaci platby,
e)   nemá-li být poštovní poukaz vyplacen v hotovosti, variabilní, případně i specifický symbol.

Údaje podle písmen a) a b) odesílatel musí uvést, údaje podle písmen c) až e) uvést nemusí. Údaj podle písmene d) může uvést jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(5) Podací doklad musí být vyplněn latinkou a arabskými číslicemi. Musí být vyplněn čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li vyplňován strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li vyplňován rukou, označení adresáta musí být napsáno hůlkovým písmem. Údaje musejí být napsány takovým prostředkem, aby nemohlo dojít k jejich vymazání, pozměnění nebo ke ztrátě jejich čitelnosti. Zejména nesmějí být napsány pomocí tužky, průklepu nebo průpisu; nesmějí být napsány červenou barvou nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční barvivo. Prázdná místa vedle údaje o poukazované peněžní částce musejí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoliv dodatečně vepsat.

(6) Poukazovaná peněžní částka může znít jen na celé koruny nebo padesátihaléře.

§ 11
Podací stvrzenka

(1) Podání předmětu služby, jehož převzetí stvrzuje, a podání poštovního poukazu stvrzuje držitel poštovní licence na podací stvrzence, která má formu stanovenou držitelem poštovní licence.

(2) Podací stvrzenka u poštovní zásilky vyplněná odesílatelem podle předtisku se předloží společně s předmětem služby, jehož se týká; pro její vyplnění platí obdobně ustanovení § 7 odst. 1 až 3.

(3) Do podací stvrzenky u poštovního poukazu uvede odesílatel údaje podle § 10 odst. 4 písm. a) a b); pokud do podacího dokladu uvedl údaje podle § 10 odst. 4 písm. e), uvede je i na podací stvrzenku. Pro její vyplnění platí obdobně ustanovení § 10 odst. 5. Poukazovaná peněžní částka se uvádí navíc i slovy. Tento údaj musí začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat mezery mezi slovy; část údaje v haléřích se uvádí číslicemi. Jestliže je podací stvrzenka společná pro několik současně podaných vnitrostátních poštovních poukazů, slovy může být uveden pouze součet všech poukázaných peněžních částek, jichž se podací stvrzenka týká.

(4) Poštovní provozovna nebo pověřený pracovník jménem držitele poštovní licence v podací stvrzence stvrzuje

a)   údaje uvedené odesílatelem,
b)   zvolenou službu včetně dílčích služeb a úkonů,
c)   podací číslo poštovní zásilky nebo poštovního poukazu,
d)   den předání a podání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu; jestliže k podání nedošlo ve stejný den jako k předání, uvedou se oba dny,
e)   celkovou cenu; pokud u poštovní zásilky nebyla v hotovosti uhrazena celá cena, uvede se současně i ta její část, která byla uhrazena v hotovosti,
f)   jde-li o službu, při níž držitel poštovní licence odpovídá za škodu vzniklou úbytkem obsahu poštovní zásilky, její hmotnost zjištěnou při podání.

(5) Hmotnost podle odstavce 4 písm. f) se zjišťuje s přesností, jež je pro příslušnou službu stanovena, přičemž se zaokrouhluje nahoru. Jestliže při podání podle § 8 odst. 2 písm. b) nelze zjistit hmotnost s požadovanou přesností, do podací stvrzenky se vyznačí méně přesný údaj. Přesnou hmotnost zjistí držitel poštovní licence co nejdříve dodatečně, přičemž zjištěný údaj bez průtahů sdělí dohodnutým způsobem odesílateli; tento údaj platí, nejde-li o zjevnou nesprávnost. Má-li upřesnění hmotnosti vliv na cenu služby, odesílatel a držitel poštovní licence bez průtahů vzájemně vyrovnají takto vzniklé rozdíly.

(6) V podací stvrzence se užívá zkratek stanovených držitelem poštovní licence.

(7) Na žádost vystaví držitel poštovní licence jeden či více opisů podací stvrzenky.

§ 12
Cena služby

(1) Cena služby je rovna úhrnu cen za všechny zvolené dílčí služby a úkony; tyto ceny jsou uvedeny v samostatné části poštovních podmínek (dále jen "ceník").

(2) Cena se u poštovních zásilek hradí pomocí poštovních známek, jimiž se opatří předmět služby před jeho předáním.

(3) Poštovní známka je dokladem o tom, že držiteli poštovní licence byla uhrazena částka na ní uvedená. Poštovní známka může mít podobu samostatné nálepky nebo může být na předmětu služby či jeho obalu vytištěna. Držitel poštovní licence na žádost stvrdí částku, která byla při zakoupení poštovních známek uhrazena v hotovosti. Je-li platnost dříve zakoupené poštovní známky ukončena, držitel poštovní licence ji vymění za platnou poštovní známku téže hodnoty. Kartonový lístek, obálku či jinou věc, na níž je natištěna neplatná poštovní známka, držitel poštovní licence vymění za stejnou věc s platnou poštovní známkou téže hodnoty. Žádost o výměnu může být uplatněna v kterékoliv poštovní provozovně, nejpozději však do jednoho roku ode dne ukončení platnosti. Není-li výměna možná, držitel poštovní licence poštovní známku či věc s natištěnou poštovní známkou odkoupí za cenu, za jakou ji prodal.

(4) Jde-li o předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence stvrzuje, celou cenu nebo její část lze hradit i v hotovosti současně s podáním.

(5) Cena se u poštovních poukazů hradí v hotovosti současně s podáním.

(6) Odesílatel je povinen dodatečně uhradit ceny za dílčí služby a úkony uvedené v ceníku, pokud jejich případné poskytnutí nebo provedení vyplývá ze sjednané poštovní smlouvy.

(7) Odesílatel poštovních zásilek do zahraničí, které byly podány v České republice s cílem využít nižších cen než při podání v zemi jejich skutečného původu, je povinen uhradit případné dodatečné úhrady, které s odvoláním na článek 43 Světové poštovní úmluvy bude požadovat zahraniční provozovatel.

(8) Odesílatel je povinen dodatečně uhradit cenu nebo její část, kterou neuhradil, ač ji uhradit měl. V případě, že neuhrazení ceny nebo její části způsobil, je povinen uhradit navíc i zvláštní příplatek podle ceníku.

(9) Jde-li o předmět služby vložený do poštovní schránky, držitel poštovní licence požádá o úhradu neuhrazené ceny nebo její části a zvláštního příplatku podle ceníku adresáta. Pokud adresát tyto částky neuhradí, postupuje se podle odstavce 8.

(10) Je-li cena nebo její část hrazena v hotovosti až po podání, příslušná poštovní provozovna ji na žádost stvrdí tomu, kdo ji uhradil.

§ 13
Nakládání s poštovní zásilkou
a s poukázanou peněžní částkou

Držitel poštovní licence, v případě služby do zahraničí i zahraniční provozovatel, mohou nakládat s poštovní zásilkou a s poukázanou peněžní částkou jen takovým způsobem, který je součástí poskytování služby.

§ 14
Práva ze smlouvy o poštovní zásilce do zahraničí
nebo o poštovním poukazu do zahraničí

V souladu s § 15 odst. 2 zákona o poštovních službách se práva ze smlouvy o poštovní zásilce do zahraničí nebo o poštovním poukazu do zahraničí promlčují odchylně od ustanovení § 5 odst. 3 tohoto zákona; tato práva se promlčují uplynutím 6 měsíců od podání.

§ 15
Odpovědnost za škodu u poštovních zásilek do zahraničí

(1) V souladu s § 15 odst. 3 zákona o poštovních službách pro odpovědnost držitele poštovní licence za škodu vzniklou v souvislosti s poštovní zásilkou do zahraničí platí odchylky od ustanovení § 12 odst. 1, 2 a 6 a § 13 odst. 4 až 7 tohoto zákona uvedené v odstavcích 2 až 9.

(2) Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá v rozsahu stanoveném zákonem o poštovních službách, ale v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě.

(3) V případech, kdy je v souladu s § 15 odst. 3 zákona o poštovních službách sjednán v poštovní smlouvě rozsah odpovědnosti lišící se od rozsahu odpovědnosti stanoveného tímto zákonem, držitel poštovní licence odpovídá v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě.

(4) Držitel poštovní licence neodpovídá za škodu, která vznikla po dodání nebo po vrácení.

(5) Dokud poštovní zásilka nebyla dodána, právo na náhradu škody má odesílatel; po jejím dodání má toto právo adresát.

(6) Je-li obsah poštovní zásilky poškozen nebo je neúplný, držitel poštovní licence hradí škodu ve výši rozdílu mezi cenou, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího podání, a cenou, kterou by měla v době a místě podání poštovní zásilka poškozená nebo neúplná.

(7) Byla-li pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky sjednána paušální náhrada, náhrada škody se neposkytuje.

(8) Pokud byla v případě podle § 13 odst. 7 zákona o poštovních službách sjednána paušální náhrada, vůči držiteli poštovní licence lze místo nároku na paušální náhradu uplatnit nárok na náhradu škody.

(9) Za ztrátu se v případech uvedených v odstavcích 1 až 8 považuje i úplné zničení poštovní zásilky nebo úbytek celého obsahu poštovní zásilky.

§ 16
Celní řízení v České republice

(1) V případě poštovní zásilky do zahraničí se předání předmětu služby, u něhož nebylo dosud provedeno celní řízení, považuje za zmocnění k tomu, aby držitel poštovní licence při celním řízení v České republice jednal jako přímý zástupce odesílatele.

(2) V případě poštovní zásilky do zahraničí nelze předat předmět služby bez předchozího celního řízení, jestliže je to u určité služby výslovně stanoveno nebo jestliže k tomu má držitel poštovní licence jiné důvody.

§ 17
Celní řízení v zemi určení

(1) Zahraniční provozovatel je oprávněn předložit poštovní zásilku do zahraničí k celnímu řízení v zemi určení.

(2) Odesílatel poštovní zásilky do zahraničí je povinen upozornit celní úřady v zemi určení na zboží podléhající celnímu řízení tím, že použije celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku.

(3) Počet celních prohlášek, které má odesílatel k předmětu služby připojit, je stanoven v zahraničních podmínkách. Není-li to u určité služby vyloučeno a nejde-li o předmět služby, jehož obsah má cenu vyšší než 12 000 Kč, celní prohlášky mohou být nahrazeny celní nálepkou nebo celní vlaječkou. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka mají formu stanovenou držitelem poštovní licence. Vyplňují se podle předtisku v některém z jazyků uvedených v zahraničních podmínkách. Popis obsahu musí být co nejpodrobnější tak, aby celním úřadům v zemi určení poskytoval všechny informace potřebné pro celní řízení.

§ 18
Devizové předpisy

V době nouzového stavu v devizovém hospodářství,5) kdy je možno provádět veškeré úhrady z tuzemska do zahraničí jen na základě zvláštního povolení, musí odesílatel společně s podacím dokladem předat také toto povolení.

Hlava druhá
SLUŽBY, KTERÉ LZE ZVOLIT

§ 19
Základní ustanovení

Ustanovení hlavy první platí jen tehdy, nestanoví-li se v hlavě druhé něco jiného.

§ 20
Hlavní služby

(1) Dodat poštovní zásilku lze prostřednictvím některé z těchto hlavních služeb:

a)   hlavní služby označené "obyčejná zásilka",
b)   hlavní služby označené "obyčejný tiskovinový pytel",
c)   hlavní služby označené "obyčejná slepecká zásilka",
d)   hlavní služby označené "doporučená zásilka",
e)   hlavní služby označené "doporučený tiskovinový pytel",
f)   hlavní služby označené "doporučená slepecká zásilka",
g)   hlavní služby označené "cenné psaní",
h)   hlavní služby označené "standardní balík",
i)   hlavní služby označené "cenný balík".

(2) Hlavní služby podle odstavce 1 písm. a), c), d), f), g) a i) lze zvolit u vnitrostátní poštovní zásilky i u poštovní zásilky do zahraničí. Hlavní služby podle odstavce 1 písm. b), e) a h) lze zvolit jen u poštovní zásilky do zahraničí. Hlavní služby podle odstavce 1 písm. g) a i), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(3) Dodat poukázanou peněžní částku lze prostřednictvím některé z těchto hlavních služeb:

a)   hlavní služby označené "poštovní poukázka A",
b)   hlavní služby označené "poštovní poukázka B",
c)   hlavní služby označené "poštovní poukázka C",
d)   hlavní služby označené "poštovní poukázka Z/A",
e)   hlavní služby označené "poštovní poukázka Z/C".

(4) Hlavní služby podle odstavce 3 písm. a) až c) lze zvolit jen v případě vnitrostátního poštovního poukazu. Hlavní služby podle odstavce 3 písm. d) a e) lze zvolit jen v případě poštovního poukazu do zahraničí, a to jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

§ 21
Zvláštní ustanovení o obsahu poštovní zásilky

(1) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. c) a f) mohou být obsahem poštovní zásilky pouze

a)   písemnosti pořízené hmatným písmem pro nevidomé,
b)   zvláštní papíry pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení sloužící uspokojování zvláštních potřeb nevidomých (dále jen "zařízení pro nevidomé"),
c)   zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že u vnitrostátních poštovních zásilek odesílatelem nebo adresátem, u poštovních zásilek do zahraničí odesílatelem, je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

(2) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. b) a e) mohou být obsahem poštovní zásilky pouze noviny, časopisy, knihy a jiné obdobné písemnosti rozmnožené pomocí tisku. K těmto předmětům mohou být jako přílohy připojeny zvukové a zvukově obrazové záznamy, nosiče informací, informační materiály, obchodní vzorky a jiné obdobné věci související s obsahem takového předmětu; hmotnost příloh spolu s tímto předmětem nesmí přesáhnout 2 kg.

(3) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) a hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i), jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, nesmí být obsahem poštovní zásilky aktuální písemnost, která obsahuje sdělení určené adresátovi nebo jiné konkrétní osobě.

(4) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. g) a i) mohou být obsahem poštovní zásilky i peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty.

§ 22
Stvrzování podání poštovní zásilky

(1) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) držitel poštovní licence podání poštovní zásilky nestvrzuje.

(2) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) držitel poštovní licence podání poštovní zásilky stvrzuje.

§ 23
Potvrzení převzetí poštovní zásilky příjemcem

(1) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) a c), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku bez toho, že by mu příjemce převzetí potvrdil.

(2) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až c), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku bez toho, že by mu příjemce převzetí potvrdil.

(3) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku jen za podmínky, že příjemce její převzetí potvrdí.

(4) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku jen za podmínky, že dodání bude prokázáno písemným záznamem.

§ 24
Odpovědnost držitele poštovní licence za škodu vzniklou na poštovní zásilce

(1) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá.

(2) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. d) a hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. f), která se týká vnitrostátní poštovní zásilky, držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Dojde-li ke ztrátě, uhradí paušální náhradu ve výši 500 Kč. Pro účely náhrady škody lze vzájemnou dohodou odesílatele a držitele poštovní licence sjednat cenu, kterou má poštovní zásilka při podání. Pokud odesílatel udá, že poštovní zásilka má cenu nejvýše 500 Kč, jím udaná cena se považuje za cenu poštovní zásilky při podání sjednanou mezi odesílatelem a držitelem poštovní licence; v opačném případě platí, že mezi odesílatelem a držitelem poštovní licence byla sjednána cena poštovní zásilky při podání ve výši 500 Kč. 

(3) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. d) a f), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Dojde-li ke ztrátě, uhradí paušální náhradu ve výši 1 200 Kč. Dojde-li k poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, škoda vzniklá na poštovní zásilce se hradí až do výše 1 200 Kč. 

(4) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. e) držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Dojde-li ke ztrátě, uhradí paušální náhradu ve výši 5 998 Kč. Dojde-li k poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, škoda vzniklá na poštovní zásilce se hradí až do výše 5 998 Kč. 

(5) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Dojde-li ke ztrátě, uhradí paušální náhradu ve výši rovné částce podle odstavce 6. Dojde-li k poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, škoda vzniklá na poštovní zásilce se hradí až do výše částky podle odstavce 6.

(6) Částka podle odstavce 5 je dána součtem pevné částky 1 600 Kč a částky 180 Kč za každý i započatý kilogram hmotnosti poštovní zásilky.

(7) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. g) a i), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Dojde-li ke ztrátě, uhradí paušální náhradu ve výši rovné ceně poštovní zásilky sjednané podle odstavce 8; není-li cena poštovní zásilky podle odstavce 8 sjednána, hradí se paušální náhrada ve výši 500 Kč. 

(8) Pro účely náhrady škody v případě hlavních služeb podle odstavce 7 lze vzájemnou dohodou odesílatele a držitele poštovní licence sjednat cenu, kterou má poštovní zásilka při podání. Pokud odesílatel udá, že poštovní zásilka má cenu nejvýše 1 milion Kč, jím udaná cena se považuje za cenu poštovní zásilky sjednanou při podání mezi odesílatelem a držitelem poštovní licence; v opačném případě platí, že mezi odesílatelem a držitelem poštovní licence byla sjednána při podání cena poštovní zásilky ve výši 500 Kč. 

(9) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. g) a i), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Odesílatel je povinen uvést na předmětu služby cenu, kterou ho oceňuje (dále jen "udaná cena"); udaná cena nesmí převýšit jeho skutečnou cenu ani nejvyšší přípustnou částku podle zahraničních podmínek. Dojde-li ke ztrátě, držitel poštovní licence uhradí paušální náhradu ve výši rovné udané ceně; dojde-li k poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, škoda vzniklá na poštovní zásilce se hradí do výše udané ceny.

(10) Za ztrátu se v případech uvedených v odstavcích 1 až 9 považuje i úplné zničení poštovní zásilky nebo úbytek celého obsahu poštovní zásilky.

§ 25
Hmotnost poštovní zásilky

(1) Hmotnost poštovní zásilky může činit

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) a g) a hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a), která se týká poštovní zásilky do zahraničí, nejvýše 2 kg,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. c) a f) nejvýše 7 kg,
c)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) a i), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, nejvýše 15 kg,
d)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. b) a e) nejvýše 30 kg.

(2) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) a hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, nemůže hmotnost poštovní zásilky činit více, než je nejvyšší přípustná hmotnost uvedená v zahraničních podmínkách.

(3) Při podání se hmotnost zjišťuje

a)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. g) s přesností na 1 g,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) a i) s přesností na 10 g,
c)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. f) s přesností na 50 g,
d)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. e) a h) s přesností na 100 g.

§ 26
Rozměry poštovní zásilky

(1) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. c), d) a f) a hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a), která se týká poštovní zásilky do zahraničí, délka poštovní zásilky nesmí přesahovat 60 cm; součet všech jejích tří rozměrů nesmí přesahovat 90 cm. Největší přípustné rozměry poštovní zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně.

(2) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) a i), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, délka poštovní zásilky nesmí přesahovat 240 cm; součet všech jejích tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm. Největší přípustné rozměry poštovní zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně.

(3) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) a hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i), která se týká poštovní zásilky do zahraničí, rozměry poštovní zásilky nesmějí přesahovat největší přípustné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, a to ani zčásti.

§ 27
Zvláštní ustanovení o poštovních zásilkách
do zahraničí

(1) Odesílatel může požádat, aby byla služba do zahraničí poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem, při zacházení s ní se dává přednost ostatním poštovním zásilkám, u nichž byla zvolena tatáž hlavní služba.

(2) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a) a d), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, je postup podle odstavce 2 možný jen tehdy, má-li být poštovní zásilka dodána v jiné než evropské zemi.

(3) Pro účely odstavce 3 se za evropské země považují:Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko (kromě Grónska), Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (včetně asijské části), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko (včetně enkláv Ceuta a Melilla a ostrovů Baleár, Chafarinas a Kanárských), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (včetně asijské části), Ukrajina, Vatikán, Velká Británie.

Zvláštní ustanovení o jednotlivých
hlavních službách, které se týkají poštovní zásilky

§ 28
Obyčejná zásilka

(1) Ustanovení § 28 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. a).

(2) Jde-li o vnitrostátní poštovní zásilku, služba se poskytne za zvýšenou cenu, jestliže

a)   délka poštovní zásilky přesahuje 150 cm; poštovní zásilka, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, nebo
b)   součet všech tří rozměrů poštovní zásilky přesahuje 200 cm; poštovní zásilka, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, nebo
c)   poštovní zásilka nemá pravoúhlý tvar, přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg.

(3) Služba se poskytne za sníženou cenu, jestliže jsou splněny následující podmínky:

a)   poštovní zásilka má pravoúhlý tvar,
b)   poštovní zásilku tvoří nesložený kartonový lístek, nebo je její obsah vložen do zalepené obálky. Tvoří-li poštovní zásilku kartonový lístek, smí se na něj nalepit výstřižky, nálepky apod. z tenkého papíru, musí však být nalepeny celou plochou,
c)   poštovní zásilka má délku nejvýše 23,7 cm a šířku nejvýše 12,2 cm, přičemž délka je nejméně 1,4krát větší než šířka. Tloušťka poštovní zásilky nepřesahuje 0,5 cm, její hmotnost nepřesahuje 20 g.

(4) Jde-li v případě podle odstavce 3 o vnitrostátní poštovní zásilku, odesílatel nehradí cenu, jestliže se adresát držiteli poštovní licence písemně zavázal, že ji uhradí po dodání poštovní zásilky.

(5) Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, odesílatel nehradí cenu, jestliže

a)   se zahraniční adresát zavázal zahraničnímu provozovateli, že ji uhradí po dodání poštovní zásilky,
b)   hmotnost poštovní zásilky činí nejvýše 50 g,
c)   poštovní zásilka je upravena podle článku RE 409. 3 Řádu listovních zásilek.

(6) V případě podle odstavce 5 neplatí ustanovení § 27.

§ 29
Obyčejný tiskovinový pytel

(1) Ustanovení § 29 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. b).

(2) Jako vnější obal musí být použit pytel obdélníkového tvaru, jehož hrdlo je uzavřeno pomocí pevného nenavazovaného motouzu; tímto motouzem musí být současně připevněna adresní vlaječka schválená držitelem poštovní licence. Délka použitého pytle v prázdném stavu nesmí přesahovat 110 cm, šířka 70 cm.

(3) Cena se zvýší o zvláštní příplatek podle ceníku, jestliže obsah nevyhovuje ustanovení § 21 odst. 2.

§ 30
Obyčejná slepecká zásilka

(1) Ustanovení § 30 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. c).

(2) Poštovní zásilka musí být zabalena tak, aby bylo možno bez porušení obalu přezkoušet, zda její obsah vyhovuje ustanovení § 21 odst. 1. Odesílatel opatří předmět služby v pravém horním rohu zvláštní nálepkou vydanou držitelem poštovní licence.

(3) Cena se zvýší o zvláštní příplatek podle ceníku, jestliže

a)   její obsah nevyhovuje ustanovení § 21 odst. 1, nebo
b)   odesílatelem poštovní zásilky obsahující zvláštní papíry pro potřebu nevidomých není zařízení pro nevidomé, nebo
c)   odesílatelem ani adresátem vnitrostátní poštovní zásilky obsahující zvukové záznamy není nevidomý nebo zařízení pro nevidomé, nebo
d)   odesílatelem poštovní zásilky do zahraničí obsahující zvukové záznamy není nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

§ 31
Doporučená zásilka

(1) Ustanovení § 31 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. d).

(2) Pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 26 odst. 1.

§ 32
Doporučený tiskovinový pytel

(1) Ustanovení § 32 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. e).

(2) Pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 29 odst. 2 a 3.

§ 33
Doporučená slepecká zásilka

(1) Ustanovení § 33 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. f).

(2) Pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 30 odst. 2 a 3.

§ 34
Cenné psaní

(1) Ustanovení § 34 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g).

(2) Poštovní zásilka musí být zabalena v uzavřeném obalu. Jako obal lze použít pouze zvláštní obálku nebo zvláštní obal, které prodává držitel poštovní licence. Zvláštní obálka se zalepí a uzavře pomocí papírové nebo průhledné plastové lepicí pásky o šířce nejméně 2 cm. Není-li páska potištěna znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele, opatří se nejméně dvěma podpisy nebo razítky odesílatele, které se uvedou přes papírovou pásku nebo pod plastovou pásku. Zvláštní obal prodávaný držitelem poštovní licence se uzavře podle pokynů připojených k prodávanému obalu.

(3) Pokud se cena hradí pomocí poštovních známek, nesmí se jimi opatřit předmět služby před jeho předáním. Poštovní známky se předají současně s předáním předmětu služby.

(4) Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, předmět služby nelze předat bez předchozího celního řízení.

§ 35
Standardní balík

(1) Ustanovení § 35 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h).

(2) Stanoví-li to zahraniční podmínky, služba se poskytne za zvýšenou cenu, jestliže

a)   rozměry poštovní zásilky přesahují, a to i jen zčásti, rozhodné rozměry, jež jsou k tomuto účelu uvedeny v zahraničních podmínkách, nebo
b)   poštovní zásilka nemá pravoúhlý tvar, přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg.

(3) Cena se zvýší o zvláštní příplatek podle ceníku, jestliže její obsah nevyhovuje ustanovení § 21 odst. 3.

(4) Je-li to podle zahraničních podmínek možné, odesílatel může požádat, aby držitel poštovní licence a zahraniční provozovatel zacházeli s poštovní zásilkou se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s poštovní zásilkou. V takovém případě se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(5) Odesílatel předá společně s předmětem služby průvodku, která má formu stanovenou držitelem poštovní licence; průvodku vyplní průpisem podle předtisku.

(6) Odesílatel stanoví, jak se má s poštovní zásilkou zacházet v případě, že ji nebude možno dodat na původní poštovní adrese; své rozhodnutí oznámí v příslušném oddíle průvodky.

(7) Cenu nelze hradit pomocí poštovních známek.

(8) K upozornění na obsah podléhající v zemi určení celnímu řízení lze použít pouze celní prohlášky.

§ 36
Cenný balík

(1) Ustanovení § 36 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i).

(2) Jde-li o vnitrostátní poštovní zásilku, pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 28 odst. 2 a § 34 odst. 3. Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 34 odst. 4 a § 35 odst. 3 a odst. 5 až 8.

(3) Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí a stanoví-li to zahraniční podmínky, služba se poskytne za zvýšenou cenu, jestliže

a)   rozměry poštovní zásilky přesahují, a to i jen zčásti, rozhodné rozměry, jež jsou k tomuto účelu uvedeny v zahraničních podmínkách, nebo
b)   poštovní zásilka nemá pravoúhlý tvar, přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg.

(4) Odesílatel může požádat, aby držitel poštovní licence, v případě poštovní zásilky do zahraničí i zahraniční provozovatel, zacházeli s poštovní zásilkou se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s poštovní zásilkou; u poštovní zásilky do zahraničí však takovou žádost může uplatnit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné. V takovém případě se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(5) Poštovní zásilka do zahraničí musí být zabalena v uzavřeném obalu.

(6) Všechny spoje obalu se přelepí papírovou nebo průhlednou plastovou lepicí páskou o šířce nejméně 2 cm. Není-li páska potištěna znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele, opatří se nejméně dvěma podpisy nebo razítky odesílatele, které se uvedou přes papírovou pásku nebo pod plastovou pásku. Není-li možno uzavřít spoje obalu tímto způsobem, převážou se pevným nenavazovaným motouzem. Konce motouzu se opatří plombou se znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele. Motouz se v místech, kde se křižuje, zasmyčkuje; musí být utažen tak, aby jej nebylo možno bez porušení plomby sejmout.

(7) Ustanovení odstavce 6 se nevztahují na vnitrostátní poštovní zásilku,

a)   kterou v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 tvoří nezabalená věc,
b)   u níž byla podle § 24 odst. 8 sjednána cena nejvýše 5 000 Kč, jde-li o obsah podle § 21 odst. 4, nebo nejvýše 30 000 Kč, jde-li o jiný obsah.

(8) Jde-li o vnitrostátní poštovní zásilku, odesílatel může požádat, aby byla dodána ve lhůtě dvou pracovních dní ode dne podání. Tato lhůta se považuje za dodrženou i v případě, že držitel poštovní licence v této lhůtě adresáta k převzetí poštovní zásilky v příslušné poštovní provozovně vyzve nebo poštovní zásilku v této lhůtě k převzetí v příslušné poštovní provozovně připraví. Je-li poštovní zásilka podána později než v čase, který držitel poštovní licence k tomuto účelu vyhlásil, lhůta se počítá od nejbližšího dalšího dne, ve který je možno v téže poštovní provozovně nebo u téhož pověřeného pracovníka o službu požádat. Za škodu vzniklou poškozením poštovní zásilky, jehož příčinou bylo nedodržení této lhůty, držitel poštovní licence odpovídá.

§ 37
Výše poukazované peněžní částky

(1) Jde-li o vnitrostátní poštovní poukaz, výše poukazované peněžní částky není omezena.

(2) Jde-li o poštovní poukaz do zahraničí, poukazovaná peněžní částka nesmí po přepočtu způsobem podle § 72 překročit částku uvedenou v zahraničních podmínkách.

§ 38
Úhrada poukazované peněžní částky

(1) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 3 písm. a) a písm. c) až e) odesílatel uhradí poukazovanou peněžní částku v hotovosti.

(2) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 3 písm. b) odesílatel uhradí poukazovanou peněžní částku pomocí bezhotovostního převodu z bankovního účtu.

Zvláštní ustanovení o jednotlivých hlavních službách, které se týkají
poštovního poukazu

§ 39
Poštovní poukázka A

(1) Ustanovení § 39 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. a).

(2) Adresátem může být kterákoliv banka.

(3) Držitel poštovní licence vyplatí částku bance pomocí bezhotovostního bankovního převodu s tím, že je určena pro majitele účtu vedeného touto bankou.

(4) Držitel poštovní licence vyplatí částku ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne podání. Je-li poštovní poukaz podán později než v čase, který držitel poštovní licence k tomuto účelu vyhlásil, lhůta se počítá od nejbližšího dalšího dne, ve který je možno v téže poštovní provozovně nebo u téhož pověřeného pracovníka o službu požádat.

(5) V případě nedodržení lhůty podle odstavce 4 držitel poštovní licence uhradí úroky z prodlení.6)

§ 40
Poštovní poukázka B

(1) Ustanovení § 40 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. b).

(2) Držitel poštovní licence vyplatí částku příjemci v hotovosti.

(3) Po uplynutí lhůty určené odesílatelem držitel poštovní licence již částku vyplatit nemůže. Lhůtu pro výplatu částky může odesílatel určit jen v rozmezí od 10 do 30 dnů po podání poštovního poukazu. Pokud odesílatel lhůtu neurčil, platí, že lhůta činí 25 dní od podání poštovního poukazu.

(4) Držitel poštovní licence odesílateli dohodnutým způsobem sdělí, zda poukázaná peněžní částka byla či nebyla vyplacena; požádá-li o to odesílatel, sdělí mu i údaj o tom, kdy byla částka vyplacena.

(5) Držitel poštovní licence vyplatí částku ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne podání. Je-li poštovní poukaz podán později než v čase, který držitel poštovní licence k tomuto účelu vyhlásil, lhůta se počítá od nejbližšího dalšího dne, ve který je možno v téže poštovní provozovně nebo u téhož pověřeného pracovníka o službu požádat. Lhůta se považuje za dodrženou i v případě, že držitel poštovní licence v této lhůtě adresáta k převzetí částky v příslušné poštovní provozovně vyzve nebo částku v této lhůtě k převzetí v příslušné poštovní provozovně připraví.

(6) V případě nedodržení lhůty podle odstavce 5 držitel poštovní licence uhradí úroky z prodlení.6)

§ 41
Poštovní poukázka C

(1) Ustanovení § 41 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. c).

(2) Pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 40 odst. 2 a 3.

(3) Držitel poštovní licence vyplatí částku ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne podání; odesílatel však může požádat, aby tato lhůta byla zkrácena na jeden pracovní den. Je-li poštovní poukaz podán později než v čase, který držitel poštovní licence k tomuto účelu vyhlásil, lhůta se počítá od nejbližšího dalšího dne, ve který je možno v téže poštovní provozovně nebo u téhož pověřeného pracovníka o službu požádat. Lhůta se považuje za dodrženou i v případě, že držitel poštovní licence v této lhůtě adresáta k převzetí částky v příslušné poštovní provozovně vyzve nebo částku v této lhůtě k převzetí v příslušné poštovní provozovně připraví.

(4) V případě nedodržení lhůty podle odstavce 3 držitel poštovní licence uhradí úroky z prodlení.6)

§ 42
Poštovní poukázka Z/A

(1) Ustanovení § 42 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. d).

(2) Adresátem může být jen banka, která je uvedena v zahraničních podmínkách.

(3) Zahraniční provozovatel částku vyplatí bance pomocí bezhotovostního převodu s tím, že je určena pro majitele účtu vedeného touto bankou.

§ 43
Poštovní poukázka Z/C

(1) Ustanovení § 43 se vztahuje na hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. e).

(2) Zahraniční provozovatel vyplatí částku příjemci v hotovosti.

§ 44
Doplňkové služby

(1) Odesílatel může společně s hlavní službou podle § 20 zvolit jednu či více těchto doplňkových služeb:

a)   doplňkovou službu označenou "dodejka",
b)   doplňkovou službu označenou "dodání do vlastních rukou adresáta",
c)   doplňkovou službu označenou "dobírka",
d)   doplňkovou službu označenou "zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky",
e)   doplňkovou službu označenou "termínovaná výplata".

(2) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. a) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) a odst. 3 písm. b), c) a e); v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a odst. 3 písm. e) však jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(3) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. b) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 20 odst. 1 písm. d) až g), s hlavní službou podle § 20 odst. 1 písm. i), která se týká vnitrostátní poštovní zásilky, nebo s hlavní službou podle § 20 odst. 3 písm. b), c) a e); v případě poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí však jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(4) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. c) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 20 odst. 1 písm. d) až i); v případě poštovní zásilky do zahraničí však jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(5) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. d) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i), a to jen v případě vnitrostátní poštovní zásilky.

(6) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. e) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 20 odst. 3 písm. b) a c).

Ustanovení o jednotlivých doplňkových službách

§ 45
Dodejka

(1) V případě této doplňkové služby držitel poštovní licence opatří odesílateli písemné potvrzení prokazující dodání poštovní zásilky nebo výplatu poukázané peněžní částky příjemci.

(2) Potvrzení má formu stanovenou držitelem poštovní licence. Odesílatel je vyplní podle předtisku a předá společně s předmětem služby nebo podacím dokladem.

(3) V případě vnitrostátní poštovní zásilky může odesílatel použít též zvláštní obálku, jejíž součástí je potvrzení podle odstavce 1. Při použití této zvláštní obálky může odesílatel požadovat, aby v potvrzení, v případě podle písmene f) i na jiné části obálky, byly uvedeny některé z následujících údajů:

a)   ve který den, popřípadě i ve kterou hodinu a minutu byla poštovní zásilka dodána,
b)   jméno a příjmení příjemce, jakož i jeho vztah k adresátovi, není-li příjemce adresátem,
c)   podpis příjemce potvrzující převzetí poštovní zásilky,
d)   jméno a příjmení fyzické osoby, která jménem držitele poštovní licence poštovní zásilku příjemci předala, jakož i její podpis potvrzující, že se tak stalo,
e)   byla-li poštovní zásilka dodána způsobem podle § 57 nebo § 61,
1.  ve který den byla uložena a ve který den byla připravena k vyzvednutí,
2.  jméno a příjmení fyzické osoby, která se jménem držitele poštovní licence o dodání poštovní zásilky způsobem podle § 55 nebo § 59 pokusila, jakož i její podpis potvrzující, že tento pokus byl vykonán, že adresát byl k vyzvednutí poštovní zásilky stanoveným způsobem vyzván a že mu bylo stanoveným způsobem předáno poučení podle odstavce 5,
f)   byla-li poštovní zásilka vrácena,
1.  důvod vrácení (§ 70 odst. 10),
2.  jméno a příjmení fyzické osoby, která jménem držitele poštovní licence o vrácení poštovní zásilky rozhodla, jakož i její podpis potvrzující, že důvody podle bodu 1. odpovídají skutečnosti a že adresátovi bylo stanoveným způsobem předáno poučení podle odstavce 5, popřípadě důvod, proč adresátovi nebylo možno toto poučení předat,
3.  byla-li poštovní zásilka připravena k vyzvednutí způsobem podle § 57 nebo § 61, i údaje podle písmene e).

(4) Zvláštní obálka podle odstavce 3 se opatří poznámkou "Dodejka" nebo "Doručenka". Obálka musí obsahovat vhodný předtisk tak, aby umožňovala snadné doplňování požadovaných údajů.

(5) Ke zvláštní obálce podle odstavce 3 může být připojeno poučení o právních důsledcích, jež s převzetím nebo nepřevzetím poštovní zásilky souvisejí. Poučení předá držitel poštovní licence adresátovi způsobem stanoveným v této vyhlášce.

§ 46
Dodání do vlastních rukou adresáta

(1) V případě této doplňkové služby u vnitrostátní poštovní zásilky nebo vnitrostátního poštovního poukazu držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku,

a)   je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, jeho zmocněnci (§ 54 odst. 3) nebo jeho zákonnému zástupci (§ 66 odst. 5),
b)   je-li adresátem právnická osoba, jen tomu, kdo je oprávněn za právnickou osobu poštovní zásilku nebo částku převzít.

(2) Odesílatel může požadovat, aby v případě podle odstavce 1 písm. a) byla poštovní zásilka dodána nebo poukázaná peněžní částka vyplacena výhradně jen adresátovi.

(3) V případě této doplňkové služby u poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku způsobem, který je pro dodání obdobných zásilek a poukazů zaveden v zemi určení.

(4) Pokud odesílatel použije zvláštní obálku podle § 45 odst. 3, která má

a)   modrý pruh, platí, že zvolil tuto doplňkovou službu, aniž by uplatnil žádost podle odstavce 2,
b)   červený pruh, platí, že zvolil tuto doplňkovou službu a že uplatnil žádost podle odstavce 2.

§ 47
Dobírka

(1) V případě této doplňkové služby držitel poštovní licence nebo zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku. Tato peněžní částka může znít jen na celé koruny nebo padesátihaléře. Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, tato peněžní částka nesmí převyšovat nejvyšší přípustnou částku uvedenou v zahraničních podmínkách.

(2) Jde-li o vnitrostátní poštovní zásilku, odesílatel současně určí, zda má být vybraná částka vyplacena držitelem poštovní licence jemu nebo jiné jím určené osobě a zda má být vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na určený účet. Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, držitel poštovní licence vybranou částku vyplatí odesílateli v hotovosti. Odesílatel nemůže požadovat, aby byla vybraná částka vyplacena v zahraničí.

(3) Za peněžní částku, která byla od příjemce vybrána, držitel poštovní licence odpovídá odesílateli. Držitel poštovní licence je povinen vyplatit odesílateli stanovenou peněžní částku i v případě, že při dodání poštovní zásilky byla od příjemce vybrána částka nižší, nebo že nebyla vybrána vůbec.

(4) Odesílatel opatří předmět služby

a)   u vnitrostátní poštovní zásilky poznámkou "Dobírka",
b)   u poštovní zásilky do zahraničí poznámkou "Remboursement".

Tato poznámka se doplní výší peněžní částky, která má být při dodání vybrána.

(5) Peněžní částka, která má být při dodání vybrána, se uvede číslicemi a slovy; jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, uvede se slovy česky, a to v měně podle zahraničních podmínek. Prázdná místa vedle údaje o této částce musejí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoliv dodatečně vepsat. Údaj slovy musí začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat mezery mezi slovy; část údaje týkající se zlomků měnové jednotky se uvádí číslicemi.

(6) Odesílatel předá společně s předmětem služby doklad pro výplatu vybrané peněžní částky, který má formu stanovenou držitelem poštovní licence; doklad vyplní podle předtisku.

(7) Pro výplatu vybrané peněžní částky v hotovosti platí obdobně ustanovení § 70 odst. 9.

(8) Jde-li o vnitrostátní poštovní zásilku, držitel poštovní licence vyplatí částku ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne, kdy ji od příjemce vybral. Lhůta pro výplatu v hotovosti se považuje za dodrženou i v případě, že držitel poštovní licence v této lhůtě adresáta k převzetí částky v příslušné poštovní provozovně vyzve nebo částku v této lhůtě k převzetí v příslušné poštovní provozovně připraví. V případě nedodržení této lhůty držitel poštovní licence uhradí úroky z prodlení.6)

(9) V případě poštovní zásilky do zahraničí se částka vyplatí v české měně. Pro přepočet vybrané peněžní částky na českou měnu se použije přepočtové měny uvedené v zahraničních podmínkách. Přepočet se provede pomocí kursu měny, v níž má být částka vybrána, vůči přepočtové měně stanoveného zahraničním provozovatelem a kursu "nákup valuty" přepočtové měny vůči české měně vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve který byla poštovní zásilka podána. Není-li v zahraničních podmínkách uvedena přepočtová měna, přepočet se provede pomocí kursu "nákup valuty" měny, v níž má být peněžní částka vybrána, vůči české měně vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve který byla poštovní zásilka podána.

§ 48
Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky

V případě této doplňkové služby bude lhůta 15 dnů, po kterou je poštovní zásilka při dodání připravena k vyzvednutí v příslušné poštovní provozovně, zkrácena podle přání odesílatele

a)   na 3 dny ode dne, kdy byla poštovní zásilka připravena k vyzvednutí, nebo
b)   na 10 dní ode dne, kdy byla poštovní zásilka připravena k vyzvednutí.

§ 49
Termínovaná výplata

(1) V případě této doplňkové služby nebude poukázaná peněžní částka vyplacena dříve než v den stanovený odesílatelem; tento den musí spadat do období 30 dnů po podání poštovního poukazu. Ke lhůtám podle § 40 odst. 5 a § 41 odst. 3 se nepřihlíží.

(2) Odesílatel opatří podací doklad poznámkou "Nevyplácet před...".

Hlava třetí
DODÁNĺ

§ 50
Základní ustanovení

(1) Ustanovení § 51 až 70 se vztahují jen na dodání u vnitrostátních poštovních zásilek a vnitrostátních poštovních poukazů. Ustanovení § 71 až 74 se vztahují jen na dodání u poštovních zásilek do zahraničí a poštovních poukazů do zahraničí.

(2) Ustanovení § 51 až 54 se vztahují jen na hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a) a c).

(3) Ustanovení § 55 až 58 se vztahují jen na hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i) a odst. 3 písm. b) a c), a to jen v případě, že odesílatel nezvolil doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Ustanovení § 59 až 62 se vztahují jen na hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i) a odst. 3 písm. b) a c), a to jen v případě, že odesílatel zvolil současně i doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Ustanovení § 63 se vztahuje jen na hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. a).

(6) Ustanovení § 64 až 69 se nevztahují na hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. a).

Postup při dodání u vnitrostátních služeb

§ 51

(1) Poštovní zásilku s poštovní adresou podle § 5 odst. 2, jejímž adresátem je fyzická osoba, držitel poštovní licence vloží v místě určeném v poštovní adrese do domovní schránky adresáta. Za domovní schránku adresáta se považuje

a)   schránka, která je označena jménem a příjmením adresáta,
b)   není-li v místě schránka podle písmene a), schránka, která je označena příjmením shodným s příjmením adresáta,
c)   není-li v místě ani schránka podle písmene b), schránka, u níž lze s ohledem na okolnosti předpokládat, že ji zřídil adresát.

Poštovní zásilku může držitel poštovní licence též vydat fyzické osobě, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a to kdekoliv, nebo fyzické osobě, která se zdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta.

(2) Poštovní zásilku s poštovní adresou podle § 5 odst. 2, jejímž adresátem je právnická osoba, držitel poštovní licence vloží v místě určeném v poštovní adrese do domovní schránky adresáta. Za domovní schránku adresáta se považuje

a)   schránka, která je označena názvem adresáta,
b)   není-li v místě schránka podle písmene a), schránka, u níž lze s ohledem na okolnosti předpokládat, že ji zřídil adresát.

Poštovní zásilku může držitel poštovní licence též vydat fyzické osobě, která má k dispozici razítko adresáta, nebo fyzické osobě, která se zdržuje v kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem adresáta a která je ochotna ji převzít.

(3) Nepodaří-li se poštovní zásilku s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 dodat podle odstavce 1 nebo 2, držitel poštovní licence ji může vydat vhodné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku adresátovi předá. Pokud se tato osoba nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jejím jménem a příjmením nebo příjmením shodným s jejím příjmením, musí se navíc prokázat způsobem podle § 65 odst. 1.

(4) Postup podle odstavce 3 není možný, jestliže adresát předal držiteli poštovní licence písemné prohlášení, že s tímto způsobem dodávání nesouhlasí.

(5) Pokud s tím adresát souhlasí, poštovní zásilku s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 může držitel poštovní licence též vložit do adresátovy dodávací schrány.

§ 52

(1) Nebyl-li pokus o dodání poštovní zásilky s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 některým ze způsobů uvedených v § 51 úspěšný nebo nebyl-li takový pokus z rozhodnutí držitele poštovní licence učiněn, držitel poštovní licence poštovní zásilku uloží. Adresátovi některým ze způsobů uvedených v § 51 odst. 1, 2 a 5 předá písemnou výzvu, aby si poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(2) Poštovní zásilku s poštovní adresou podle § 5 odst. 3 držitel poštovní licence vloží do určené poštovní přihrádky nebo do určené dodávací schrány.

(3) Jestliže o to adresát písemně požádá, poštovní zásilku s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 nebo 3 držitel poštovní licence uloží v dohodnuté poštovní provozovně, aniž by se pokoušel o dodání některým ze způsobů uvedených v § 51 a § 52 odst. 1 a 2.

(4) Poštovní zásilku s poštovní adresou podle § 5 odst. 4 držitel poštovní licence uloží v poštovní provozovně, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky zvolena.

§ 53

(1) Poštovní zásilku uloženou podle § 52 odst. 1 držitel poštovní licence vydá,

a)   je-li adresátem fyzická osoba, fyzické osobě, která o její vydání požádá a která předloží výzvu nebo způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem,
b)   je-li adresátem právnická osoba, fyzické osobě, která o její vydání požádá a která předloží výzvu nebo způsobem podle § 65 odst. 2 prokáže, že je oprávněna za adresáta poštovní zásilku převzít.

(2) Jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát dohodli, poštovní zásilka uložená podle § 52 odst. 1 se dodá některým ze způsobů uvedených v § 51.

(3) Poštovní zásilku uloženou podle § 52 odst. 3 držitel poštovní licence dodá způsobem, na kterém se držitel poštovní licence a adresát dohodli.

(4) Poštovní zásilku uloženou podle § 52 odst. 4 držitel poštovní licence vydá fyzické osobě, která o její vydání požádá a která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem.

§ 54

(1) Poštovní zásilku držitel poštovní licence podle § 53 nedodá, jestliže uplynula lhůta 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. Tuto lhůtu držitel poštovní licence na žádost adresáta prodlouží, nejvýše však na jeden měsíc.

(2) Obsahuje-li poštovní adresa podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. b) pokyn, aby byla poštovní zásilka adresátovi dodána prostřednictvím prostředníka, držitel poštovní licence ji dodá stejným způsobem, jako by byl adresátem prostředník. Výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky v poštovní provozovně podle § 52 odst. 1 však držitel poštovní licence nepředá prostředníkovi, ale jeho prostřednictvím adresátovi. V případě, že se poštovní zásilka nedodává v místě určeném v poštovní adrese podle § 5 odst. 2, lze ji dodat buď způsobem podle § 53, aniž by se k prostředníkovi přihlíželo, anebo způsobem podle tohoto odstavce.

(3) Je-li v § 51 nebo § 53 stanoveno, že držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku fyzické osobě, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, vydá ji za stejných podmínek i zmocněnci adresáta. Za zmocněnce adresáta se pro účely hlavy třetí považuje fyzická osoba, která se prokáže způsobem podle § 65 odst. 1 a která prokáže hodnověrným písemným prohlášením adresáta, jenž je fyzickou osobou, že ji k převzetí poštovní zásilky zmocnil.

(4) Zmocnění podle odstavce 3 se při vydání poštovní zásilky odevzdá držiteli poštovní licence. To neplatí, jestliže se zmocněnec adresáta prokáže osvědčením, které držitel poštovní licence na základě dříve odevzdaného zmocnění k přejímání poštovních zásilek pro tento účel vydal, nebo jestliže existenci dříve odevzdaného zmocnění držitel poštovní licence ověří jiným způsobem.

(5) Zmocněnec adresáta je oprávněn též požádat o prodloužení lhůty podle odstavce 1.

(6) Postup podle odstavců 3 a 5 není možný, jedná-li se o zmocněnce prostředníka.

(7) Je-li držitelem poštovní licence pro určité místo stanoveno, že se v případě zvolené služby poštovní zásilka s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v poštovní adrese, při dodání takové poštovní zásilky se postupuje následujícím způsobem:

a)   byla-li adresátovi zřízena dodávací schrána, poštovní zásilka se dodá způsobem podle § 51 odst. 5,
b)   jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát písemně dohodli, poštovní zásilka se dodá na jiné adrese, a to buď adresátovi, nebo jiné osobě,
c)   jestliže o to adresát písemně požádá, držitel poštovní licence poštovní zásilku uloží v dohodnuté poštovní provozovně; pro její dodání platí § 53 odst. 3,
d)   není-li možno postupovat podle písmen a), b) ani c), držitel poštovní licence poštovní zásilku uloží v nejbližší nebo nejlépe dostupné poštovní provozovně. Pro její dodání platí § 53 odst. 1; jde-li o případ podle odstavce 2, poštovní zásilka se nevydá prostředníkovi, ale adresátovi.

§ 55

(1) V případě poštovní zásilky a poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2, jejichž adresátem je fyzická osoba, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku v místě určeném v poštovní adrese

a)   fyzické osobě, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky potvrdí svým podpisem, nebo
b)   fyzické osobě, která se zdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta a která převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky potvrdí svým podpisem.

Fyzické osobě podle písmene a) může být poštovní zásilka vydána nebo poukázaná peněžní částka vyplacena i v jiném místě než určeném v poštovní adrese.

(2) Postup podle odstavce 1 písm. b) není možný, jestliže adresát předal držiteli poštovní licence písemné prohlášení, že držitel poštovní licence může poštovní zásilky nebo poštovní poukazy dodávat jen jemu.

(3) V případě poštovní zásilky a poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2, jejichž adresátem je právnická osoba, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku v místě určeném v poštovní adrese fyzické osobě, která jejich převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta. Prohlásí-li fyzická osoba, která se zdržuje v kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem adresáta a která je ochotna poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít, že adresát razítko nepoužívá, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí částku této osobě, pokud se navíc prokáže způsobem podle § 65 odst. 1.

(4) Nepodaří-li se poštovní zásilku nebo poštovní poukaz s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 dodat podle odstavce 1 nebo 3, držitel poštovní licence může vydat poštovní zásilku nebo vyplatit poukázanou peněžní částku vhodné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku nebo částku adresátovi předá, a která převzetí poštovní zásilky nebo částky potvrdí svým podpisem. Pokud se tato osoba nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jejím jménem a příjmením nebo příjmením shodným s jejím příjmením, musí se navíc prokázat způsobem podle § 65 odst. 1.

(5) Postup podle odstavce 4 není možný, jestliže

a)   adresát předal držiteli poštovní licence písemné prohlášení, že s tímto způsobem dodávání nesouhlasí,
b)   adresát předal držiteli poštovní licence písemné prohlášení, že držitel poštovní licence může poštovní zásilky nebo poštovní poukazy dodávat jen jemu,
c)   cena poštovní zásilky sjednaná při podání podle § 24 odst. 8 nebo sjednaná paušální náhrada převyšuje 5 000 Kč,
d)   poukázaná peněžní částka je vyšší než 5 000 Kč. 

(6) Pokud s tím adresát souhlasí, poštovní zásilku s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 může držitel poštovní licence též vložit do dodávací schrány. Podmínkou je, že se adresát písemně zavázal převzetí poštovní zásilky neprodleně držiteli poštovní licence potvrdit.

(7) Postup podle odstavce 6 není možný v případě podle odstavce 5 písm. c).

(8) Poštovní poukaz s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 může být dodán také tak, že držitel poštovní licence některým ze způsobů uvedených v § 51 odst. 1, 2 a 5 předá adresátovi doklad vyzývající k převzetí poukázané peněžní částky v určené lhůtě v kterékoliv z poštovních provozoven uvedených v tomto dokladu.

(9) Postup podle odstavce 8 není možný, jestliže odesílatel opatřil podací doklad poznámkou "Neukládat", nebo v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a).

§ 56

(1) Nebyl-li pokus o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 některým ze způsobů uvedených v § 55 úspěšný, nebo nebyl-li takový pokus z rozhodnutí držitele poštovní licence učiněn, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží. Adresátovi některým ze způsobů uvedených v § 51 odst. 1, 2 a 5 předá písemnou výzvu, aby si poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(2) Poštovní zásilku adresovanou podle § 5 odst. 3 do dodávací schrány držitel poštovní licence vloží do určené dodávací schrány. Podmínkou je, že se adresát písemně zavázal převzetí poštovní zásilky neprodleně držiteli poštovní licence potvrdit.

(3) Postup podle odstavce 2 není možný v případě podle § 55 odst. 5 písm. c) nebo v případě služby, u níž adresát s tímto způsobem dodání nesouhlasí.

(4) Není-li možno poštovní zásilku podle odstavce 2 do určené dodávací schrány vložit, držitel poštovní licence ji uloží. Do dodávací schrány vloží výzvu, aby si adresát poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(5) Poštovní zásilku adresovanou podle § 5 odst. 3 do poštovní přihrádky držitel poštovní licence uloží. Do určené poštovní přihrádky vloží výzvu, aby si adresát poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě v poštovní provozovně, v níž je poštovní přihrádka zřízena.

(6) V případě poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 3 držitel poštovní licence poukázanou peněžní částku uloží. Do určené poštovní přihrádky nebo do určené dodávací schrány vloží výzvu, aby si adresát částku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(7) Jestliže o to adresát písemně požádá, v případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 nebo 3 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v dohodnuté poštovní provozovně, aniž by se pokoušel o dodání některým ze způsobů uvedených v § 55 a § 56 odst. 1 až 6.

(8) V případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 4 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v poštovní provozovně, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky zvolena.

§ 57

(1) Poštovní zásilku uloženou podle § 56 odst. 1, 4 a 5 nebo poštovní poukaz dodávaný způsobem podle § 55 odst. 8 nebo uložený podle § 56 odst. 1 a 6 držitel poštovní licence dodá,

a)   je-li adresátem fyzická osoba, fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem,
b)   je-li adresátem právnická osoba, fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která se prokáže způsobem podle § 65 odst. 1 a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta; prohlásí-li tato osoba, že adresát razítko nepoužívá, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku této osobě, pokud navíc způsobem podle § 65 odst. 2 prokáže, že je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo částku převzít.

Osoba, která žádá o výplatu částky dodávané způsobem podle § 55 odst. 8, musí odevzdat doklad, který jí byl podle § 55 odst. 8 předán.

(2) Jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát dohodli, poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka, které byly uloženy podle § 56 odst. 1 a odst. 4 až 6, se dodají některým ze způsobů uvedených v § 55.

(3) Poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, které byly uloženy podle § 56 odst. 7, držitel poštovní licence dodá způsobem podle odstavce 1. Pro prokázání, že fyzická osoba, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky žádá, je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo částku převzít, může však být držitelem poštovní licence a adresátem písemně dohodnut i jiný způsob než podle § 65 odst. 2.

(4) Poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, které byly uloženy podle § 56 odst. 8, držitel poštovní licence dodá fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem.

§ 58

(1) Poštovní zásilku držitel poštovní licence podle § 57 nedodá, jestliže uplynula lhůta 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. Tuto lhůtu držitel poštovní licence na žádost adresáta prodlouží, nejvýše však na jeden měsíc; prodloužení této lhůty není možné, jestliže odesílatel opatřil předmět služby poznámkou "Neprodlužovat lhůtu". V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. d) místo lhůty 15 dnů platí lhůta podle § 48 písm. a) nebo b); její prodloužení na žádost adresáta není možné.

(2) Obsahuje-li poštovní adresa podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. b) pokyn, aby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz byly adresátovi dodány prostřednictvím prostředníka, držitel poštovní licence je dodá stejným způsobem, jako by byl adresátem prostředník. Doklad opravňující k převzetí poukázané peněžní částky podle § 55 odst. 8 nebo výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky nebo částky v poštovní provozovně podle § 56 odst. 1 a odst. 4 až 6, popřípadě i poučení podle § 45 odst. 5 však držitel poštovní licence nepředá prostředníkovi, ale jeho prostřednictvím adresátovi. V případě, že se poštovní zásilka nebo poštovní poukaz nedodává v místě určeném v poštovní adrese podle § 5 odst. 2, lze je dodat buď způsobem podle § 57, aniž by se k prostředníkovi přihlíželo, anebo způsobem podle tohoto odstavce.

(3) Je-li v § 55 nebo § 57 stanoveno, že držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku fyzické osobě, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, vydá nebo vyplatí je za stejných podmínek i zmocněnci adresáta.

(4) Zmocnění podle § 54 odst. 3 se při vydání poštovní zásilky nebo při výplatě poukázané peněžní částky odevzdá držiteli poštovní licence. To neplatí, jestliže se zmocněnec adresáta prokáže osvědčením, které držitel poštovní licence na základě dříve odevzdaného zmocnění k přejímání poštovních zásilek nebo poukázaných peněžních částek pro tento účel vydal, nebo jestliže existenci dříve odevzdaného zmocnění držitel poštovní licence ověří jiným způsobem.

(5) Zmocněnec adresáta je oprávněn též požádat o prodloužení lhůty podle odstavce 1.

(6) Postup podle odstavců 3 a 5 není možný, jedná-li se o zmocněnce prostředníka.

(7) Je-li držitelem poštovní licence pro určité místo stanoveno, že se v případě zvolené služby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v poštovní adrese, při dodání takové poštovní zásilky nebo takového poštovního poukazu se postupuje buď podle § 55 odst. 8, anebo následujícím způsobem:

a)   byla-li adresátovi zřízena dodávací schrána, poštovní zásilka se dodá způsobem podle § 55 odst. 6,
b)   jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát písemně dohodli, poštovní zásilka nebo poštovní poukaz se dodají na jiné adrese, a to buď adresátovi, nebo jiné osobě,
c)   jestliže o to adresát písemně požádá, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v dohodnuté poštovní provozovně; pro jejich dodání platí § 57 odst. 3,
d)   není-li možno postupovat podle písmen a), b) ani c), držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v nejbližší nebo nejlépe dostupné poštovní provozovně. Pro jejich dodání platí § 57 odst. 1; jde-li o případ podle odstavce 2, poštovní zásilka se nevydá a poukázaná peněžní částka nevyplatí prostředníkovi, ale adresátovi,
e)   výzvu k tomu, aby si adresát poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloženou podle písmene c) nebo d) vyzvedl v určené lhůtě v příslušné poštovní provozovně, držitel poštovní licence předá některým ze způsobů podle § 51 odst. 1, 2 a 5. Jestliže je držitelem poštovní licence pro toto místo stanoveno, že se v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a) vnitrostátní poštovní zásilka s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v poštovní adrese, výzva se předá některým ze způsobů podle § 54 odst. 7 písm. a) až c). Výzva se však adresátovi nepředá v případě, že poštovní provozovna dohodnutá podle písmene c) je stejná jako poštovní provozovna dohodnutá podle § 54 odst. 7 písm. c). Není-li možno postupovat žádným z uvedených způsobů, držitel poštovní licence výzvu adresátovi nepředá.

(8) Pokud odesílatel opatřil předmět služby nebo podací doklad poznámkou "Neukládat", držitel poštovní licence může poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uložit jen v případě podle § 56 odst. 7 nebo podle odstavce 7 písm. c) nebo d). Dodat takto uloženou poštovní zásilku nebo uloženou částku může držitel poštovní licence jen v den, ve který byly k vyzvednutí připraveny.

(9) Jde-li o hlavní služby podle § 20 odst. 3 písm. b) a c), držitel poštovní licence může vyplatit poukázanou peněžní částku jen ve lhůtě podle § 40 odst. 3.

(10) Pokud odesílatel uvedl v podacím dokladu zprávu podle § 10 odst. 4 písm. d), držitel poštovní licence ji při dodání předá příjemci.

(11) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 2 uvede den, kdy byly poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka, které byly uloženy podle § 56 odst. 1 a odst. 4 až 8 nebo podle odstavce 7 písm. c) nebo d), připraveny k vyzvednutí; v případě podle odstavce 8 se však tento den do potvrzení neuvádí. Jestliže byly poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodány, držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 2 uvede i den, kdy byly dodány. Toto potvrzení, které má další náležitosti podle § 64 odst. 1, neprodleně předá odesílateli.

(12) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 3 uvede údaje, které odesílatel podle předtisku požaduje. Toto potvrzení, které má další náležitosti podle § 64 odst. 1, neprodleně předá odesílateli.

(13) V případě podle § 45 odst. 5 se adresátovi předá i poučení o právních důsledcích, jež s převzetím nebo nepřevzetím poštovní zásilky souvisejí. Poučení se předá v případech podle § 55 odst. 6 a § 56 odst. 2 spolu s poštovní zásilkou, v případech podle § 56 odst. 1, 4 a 5 a § 58 odst. 7 písm. e) spolu s výzvou, aby si adresát vyzvedl poštovní zásilku.

§ 59

(1) V případě poštovní zásilky a poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2, jejichž adresátem je fyzická osoba, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku v místě určeném v poštovní adrese fyzické osobě, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky potvrdí svým podpisem. Této fyzické osobě může být poštovní zásilka vydána nebo poukázaná peněžní částka vyplacena i v jiném místě než určeném v poštovní adrese.

(2) V případě poštovní zásilky a poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2, jejichž adresátem je právnická osoba, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku v místě určeném v poštovní adrese fyzické osobě, která způsobem podle § 65 odst. 2 prokáže, že je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta. Potvrzení razítkem adresáta se nevyžaduje, jestliže je v prohlášení podle § 65 odst. 2 písm. b) uvedeno, že adresát razítko nepoužívá.

(3) Poštovní poukaz s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 může být dodán také tak, že držitel poštovní licence některým ze způsobů uvedených v § 51 odst. 1, 2 a 5 předá adresátovi doklad vyzývající k převzetí poukázané peněžní částky v určené lhůtě v kterékoliv z poštovních provozoven uvedených v tomto dokladu.

(4) Postup podle odstavce 3 není možný, jestliže odesílatel opatřil podací doklad poznámkou "Neukládat", jestliže jde o případ podle § 60 odst. 2, nebo v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a).

§ 60

(1) Nebyl-li pokus o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 některým ze způsobů uvedených v § 59 úspěšný nebo nebyl-li takový pokus z rozhodnutí držitele poštovní licence učiněn, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží. Adresátovi některým ze způsobů uvedených v § 51 odst. 1, 2 a 5 předá písemnou výzvu, aby si poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(2) Podle odstavce 1 držitel poštovní licence nepostupuje, jestliže je z okolností zřejmé, že by si adresát, který je fyzickou osobou, z důvodu omezení svobody pohybu nebo z důvodu svého zdravotního stavu nemohl poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku ve stanovené poštovní provozovně vyzvednout. Je-li to v takovém případě možné, držitel poštovní licence předá poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku právnické osobě, která má k adresátovi přístup a která se držiteli poštovní licence písemně zavázala, že jejich dodání adresátovi ihned po převzetí zprostředkuje.

(3) V případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 3 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží. Do určené poštovní přihrádky nebo do určené dodávací schrány vloží výzvu, aby si adresát poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(4) Jestliže o to adresát písemně požádá, v případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 nebo 3 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v dohodnuté poštovní provozovně, aniž by se pokoušel o dodání některým ze způsobů uvedených v § 59 a § 60 odst. 1 až 3.

(5) V případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 4 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v poštovní provozovně, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky zvolena.

§ 61

(1) Poštovní zásilku uloženou podle § 60 odst. 1 a 3 nebo poštovní poukaz dodávaný způsobem podle § 59 odst. 3 nebo uložený podle § 60 odst. 1 a 3 držitel poštovní licence dodá,

a)   je-li adresátem fyzická osoba, fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem,
b)   je-li adresátem právnická osoba, fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 65 odst. 2 prokáže, že je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta; potvrzení razítkem adresáta se nevyžaduje, jestliže je v prohlášení podle § 65 odst. 2 písm. b) uvedeno, že adresát razítko nepoužívá.

Osoba, která žádá o výplatu částky dodávané způsobem podle § 59 odst. 3, musí odevzdat doklad, který jí byl podle § 59 odst. 3 předán.

(2) Jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát dohodli, poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka, které byly uloženy podle § 60 odst. 1 a 3, se dodají některým ze způsobů uvedených v § 59.

(3) Poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, které byly uloženy podle § 60 odst. 4, držitel poštovní licence dodá způsobem podle odstavce 1.

(4) Poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, které byly uloženy podle § 60 odst. 5, držitel poštovní licence dodá fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem.

§ 62

(1) Poštovní zásilku držitel poštovní licence podle § 61 nedodá, jestliže uplynula lhůta 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. Tuto lhůtu držitel poštovní licence na žádost adresáta prodlouží, nejvýše však na jeden měsíc; prodloužení této lhůty není možné, jestliže odesílatel opatřil předmět služby poznámkou "Neprodlužovat lhůtu". V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. d) místo lhůty 15 dnů platí lhůta podle § 48 písm. a) nebo b); její prodloužení na žádost adresáta není možné.

(2) Obsahuje-li poštovní adresa podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. b) pokyn, aby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz byly adresátovi dodány prostřednictvím prostředníka, držitel poštovní licence postupuje podle § 59 odst. 3 nebo § 60 odst. 1 až 3. Doklad opravňující k převzetí poukázané peněžní částky podle § 59 odst. 3 nebo výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky v poštovní provozovně podle § 60 odst. 1 a 3 předá adresátovi prostřednictvím prostředníka. Postup podle § 60 odst. 2 je možný jen za podmínky, že právnickou osobou je prostředník.

(3) Je-li v § 59 nebo § 61 stanoveno, že držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku fyzické osobě, která způsobem podle § 65 odst. 1 prokáže, že je adresátem, vydá nebo vyplatí je za stejných podmínek i zmocněnci adresáta.

(4) Zmocnění podle § 54 odst. 3 se při vydání poštovní zásilky nebo při výplatě poukázané peněžní částky odevzdá držiteli poštovní licence. To neplatí, jestliže se zmocněnec adresáta prokáže osvědčením, které držitel poštovní licence na základě dříve odevzdaného zmocnění k přejímání poštovních zásilek nebo poukázaných peněžních částek pro tento účel vydal, nebo jestliže existenci dříve odevzdaného zmocnění držitel poštovní licence ověří jiným způsobem.

(5) Zmocněnec adresáta je oprávněn též požádat o prodloužení lhůty podle odstavce 1.

(6) Postup podle odstavců 3 a 4 není možný v případech podle § 46 odst. 2. Postup podle odstavců 3 až 5 není možný, jedná-li se o zmocněnce prostředníka.

(7) Je-li držitelem poštovní licence pro určité místo stanoveno, že se v případě zvolené služby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v poštovní adrese, při dodání takové poštovní zásilky nebo takového poštovního poukazu se postupuje buď podle § 59 odst. 3, anebo následujícím způsobem:

a)   jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát písemně dohodli, poštovní zásilka nebo poštovní poukaz se dodají adresátovi na jiné adrese,
b)   jestliže o to adresát písemně požádá, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v dohodnuté poštovní provozovně; pro jejich dodání platí § 61 odst. 1,
c)   není-li možno postupovat podle písmene a) ani b), držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v nejbližší nebo nejlépe dostupné poštovní provozovně; pro jejich dodání platí § 61 odst. 1,
d)   výzvu k tomu, aby si adresát poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloženou podle písmene b) nebo c) vyzvedl v určené lhůtě v příslušné poštovní provozovně, držitel poštovní licence předá některým ze způsobů podle § 51 odst. 1, 2 a 5. Jestliže je držitelem poštovní licence pro toto místo stanoveno, že se v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a) vnitrostátní poštovní zásilka s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v poštovní adrese, výzva se předá některým ze způsobů podle § 54 odst. 7 písm. a) až c). Výzva se však adresátovi nepředá v případě, že poštovní provozovna dohodnutá podle písmene c) je stejná jako poštovní provozovna dohodnutá podle § 54 odst. 7 písm. c). Není-li možno postupovat žádným z uvedených způsobů, držitel poštovní licence výzvu adresátovi nepředá.

(8) Pokud odesílatel opatřil předmět služby nebo podací doklad poznámkou "Neukládat", držitel poštovní licence může poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uložit jen v případě podle § 60 odst. 4 nebo podle odstavce 7 písm. b) nebo c). Dodat takto uloženou poštovní zásilku nebo uloženou částku může držitel poštovní licence jen v den, ve který byly k vyzvednutí připraveny.

(9) Jde-li o hlavní služby podle § 20 odst. 3 písm. b) a c), držitel poštovní licence může vyplatit poukázanou peněžní částku jen ve lhůtě podle § 40 odst. 3.

(10) Pokud odesílatel uvedl v podacím dokladu zprávu podle § 10 odst. 4 písm. d), držitel poštovní licence ji při dodání předá příjemci.

(11) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 2 uvede den, kdy byly poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka, které byly uloženy podle § 60 odst. 1 a odst. 3 až 5 nebo podle odstavce 7 písm. b) nebo c), připraveny k vyzvednutí; v případě podle odstavce 8 se však tento den do potvrzení neuvádí. Jestliže byly poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodány, držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 2 uvede i den, kdy byly dodány. Toto potvrzení, které má další náležitosti podle § 64 odst. 1, neprodleně předá odesílateli.

(12) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 3 uvede údaje, které odesílatel podle předtisku požaduje. Toto potvrzení, které má další náležitosti podle § 64 odst. 1, neprodleně předá odesílateli.

(13) V případě podle § 45 odst. 5 se adresátovi předá spolu s výzvou, aby si vyzvedl poštovní zásilku, i poučení o právních důsledcích, jež s převzetím nebo nepřevzetím poštovní zásilky souvisejí.

§ 63

Současně s bezhotovostním bankovním převodem poukázané peněžní částky předá držitel poštovní licence bance, která je adresátem, tyto údaje:

a)   číselné označení příslušného účtu,
b)   označení odesílatele,
c)   datum podání poštovního poukazu,
d)   variabilní a specifický symbol, pokud je odesílatel uvedl.

§ 64
Zvláštní podmínky pro dodání
u vnitrostátních služeb

(1) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku nebo poštovní poukaz jen za podmínky, že příjemce potvrdí jejich převzetí způsobem podle § 55 až 62 také v potvrzení podle § 45 odst. 2 nebo 3.

(2) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku jen za podmínky, že příjemce při dodání uhradí odesílatelem stanovenou peněžní částku. Úhradu této částky držitel poštovní licence příjemci na jeho žádost písemně potvrdí, a to včetně údajů o poštovní zásilce, s jejímž dodáním byla úhrada této částky spojena.

§ 65
Ověřování některých podmínek pro dodání
u vnitrostátních služeb

(1) Při zjišťování jména a příjmení fyzické osoby, případně i jejího rodného čísla nebo data narození, může držitel poštovní licence vycházet pouze,

a)   jde-li o českého občana, z údajů v občanském průkazu nebo v cestovním dokladu vydaném v České republice,
b)   jde-li o cizince, z údajů v osobním dokladu vydaném v České republice nebo v cestovním dokladu vydaném v zahraničí.

Ten, kdo doklad podle písmene a) nebo b) držiteli poštovní licence předkládá, musí umožnit, aby si držitel poštovní licence mohl všechny potřebné údaje zaznamenat.

(2) Při zjišťování, zda je fyzická osoba oprávněna za adresáta, který je právnickou osobou, poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít, vychází držitel poštovní licence

a)   ze zjištění jejího jména a příjmení způsobem podle odstavce 1, a
b)   z hodnověrného písemného prohlášení učiněného právnickou osobou nebo učiněného jejím jménem, že tato fyzická osoba je oprávněna poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít.

Prohlášení podle písmene b) musí být opatřeno razítkem adresáta nebo doplněno poznámkou, že adresát razítko nepoužívá. Toto prohlášení se při vydání poštovní zásilky nebo výplatě poukázané peněžní částky odevzdá držiteli poštovní licence; to neplatí, jestliže se příjemce prokáže osvědčením, které držitel poštovní licence na základě dříve odevzdaného prohlášení, že příjemce je oprávněn poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky přejímat, pro tento účel vydal, nebo jestliže existenci dříve odevzdaného prohlášení držitel poštovní licence ověří jiným způsobem. Jde-li o fyzickou osobu, která vykonává činnost v prostorách označených názvem adresáta na pracovišti označeném za podatelnu a která má k dispozici razítko adresáta, úkonu podle písmene a) a prohlášení podle písmene b) není zapotřebí; taková fyzická osoba se považuje za osobu, která je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít.

§ 66
Způsobilost příjemce a zmocnitele
u vnitrostátních služeb

(1) Jestliže se od příjemce podle § 51 až 62 vyžaduje, aby se prokázal způsobem podle § 65 odst. 1, držitel poštovní licence mu dodá poštovní zásilku nebo poštovní poukaz jen za podmínky, že

a)   příjemce se prokáže občanským průkazem, nebo
b)   příjemce jiným dokladem podle § 65 odst. 1 prokáže věk nejméně 15 let.

(2) Jestliže se od příjemce podle § 51 až 62 nevyžaduje, aby se prokázal způsobem podle § 65 odst. 1, splnění podmínky podle odstavce 1 držitel poštovní licence ověřuje pouze tehdy, jsou-li důvodné pochybnosti o tom, zda je příjemci nejméně 15 let.

(3) Držitel poštovní licence není povinen zkoumat věk osoby, která jako adresát zmocnila k převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky jinou osobu. Zjistí-li však, že zmocnitel není schopen splnit podmínku podle odstavce 1, poštovní zásilku nebo poštovní poukaz zmocněnci adresáta nedodá.

(4) V jiných než v odstavcích 1 až 3 uvedených případech držitel poštovní licence způsobilost příjemce nebo zmocnitele nezkoumá.

(5) Požádá-li o to zákonný zástupce adresáta,

a)   který je mladší než 15 let a kterému nebyl dosud vydán občanský průkaz, nebo
b)   který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo
c)   jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k právním úkonům souvisejícím s dodáním,

držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku zákonnému zástupci adresáta obdobně podle ustanovení § 54 odst. 3 nebo § 58 odst. 3 o vydání poštovní zásilky a výplatě poukázané peněžní částky zmocněnci adresáta. Pokud je zákonným zástupcem adresáta právnická osoba, postupuje se současně i podle § 65 odst. 2.

(6) Osoba, která o vydání poštovní zásilky nebo výplatu poukázané peněžní částky žádá, musí držiteli poštovní licence předat hodnověrné písemné prohlášení, že podmínky podle odstavce 5 jsou splněny. O zacházení s tímto prohlášením platí obdobně § 54 odst. 4, § 58 odst. 4 a § 62 odst. 4.

(7) Postup podle odstavců 5 a 6 není možný v případech podle § 46 odst. 2.

(8) Za stejných podmínek jako v odstavci 6 může zákonný zástupce adresáta též požádat o prodloužení lhůty podle § 54 odst. 1, § 58 odst. 1 nebo § 62 odst. 1.

(9) Za stejných podmínek jako v odstavci 6 a v § 54 odst. 3, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 3 se za zmocněnce adresáta považuje i zmocněnec zákonného zástupce.

(10) Jestliže se prokáže taková změna osobních poměrů adresáta, v jejímž důsledku přestaly být podmínky podle odstavce 5 splňovány, k žádostem podle odstavců 5 a 8 a ke zmocnění podle odstavce 9 již držitel poštovní licence nepřihlíží.

§ 67
Změna místa dodání u vnitrostátních služeb

(1) Držitel poštovní licence může dodat poštovní zásilku nebo poštovní poukaz v jiném místě než uvedeném v poštovní adrese, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle adresáta dozvěděl od adresáta nebo jiným hodnověrným způsobem.

(2) Postup podle odstavce 1 není možný, jestliže odesílatel opatřil podací doklad nebo v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i) předmět služby poznámkou "Nedosílat".

(3) Lhůta podle § 36 odst. 8, § 40 odst. 5 a § 41 odst. 3 se považuje za dodrženou, pokud držitel poštovní licence v této lhůtě rozhodl, že poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodá podle odstavce 1 v jiném místě.

§ 68
Smrt a zánik adresáta u vnitrostátních služeb

(1) Jestliže je držiteli poštovní licence známo, že adresát, který je fyzickou osobou, zemřel, držitel poštovní licence poštovní zásilku v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i) a poštovní poukaz nedodá.

(2) Jestliže je držiteli poštovní licence známo, že adresát, který je právnickou osobou, zanikl, držitel poštovní licence poštovní zásilku a poštovní poukaz nedodá. Jestliže však v takovém případě o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu požádá jiná právnická osoba a prokáže, že je právním nástupcem adresáta, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodá stejným způsobem, jako by byla adresátem tato právnická osoba.

§ 69
Zvláštní ustanovení o dodání
  u vnitrostátních služeb

(1) Mají-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz podle § 5 odst. 6 dodány jako poštovní zásilka nebo poštovní poukaz adresovaný právnické osobě, držitel poštovní licence je dodá obdobně podle ustanovení § 51 až 68 o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu adresovaného právnické osobě.

(2) Jestliže odesílatel označil za adresáta toho, kdo není fyzickou ani právnickou osobou, držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku nebo poštovní poukaz způsobem podle těch ustanovení § 51 až 68, jejichž použití je s ohledem na okolnosti nejvhodnější.

(3) Jestliže se příjemce, od kterého se podle § 55 až 64 vyžaduje, aby převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky potvrdil svým podpisem, není schopen podepsat, převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky musí potvrdit jiným způsobem.

(4) Držitel poštovní licence je povinen zajistit, že splnění podmínky podle odstavce 3 potvrdí svým podpisem jiná vhodná osoba, která byla dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu přítomna.

§ 70
Vrácení poštovní zásilky nebo
poštovního poukazu u vnitrostátních služeb

(1) Jestliže adresát převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky odmítá, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz neprodleně vrátí odesílateli.

(2) Jestliže se držiteli poštovní licence nepodařilo dodat poštovní zásilku nebo poštovní poukaz podle ustanovení § 51 až 69, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz bez průtahů vrátí odesílateli.

(3) Jestliže adresát poštovní zásilky nebo poštovního poukazu, které již byly dodány jemu nebo jinému příjemci, dodatečně žádá, aby poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku držitel poštovní licence převzal zpět a vrátil odesílateli, držitel poštovní licence jeho žádosti nevyhoví.

(4) Jestliže si adresát ve lhůtě podle § 58 odst. 1 nevyzvedl z dodávací schrány poštovní zásilku dodanou podle § 55 odst. 6 nebo § 56 odst. 2, držitel poštovní licence ji převezme zpět a bez průtahů vrátí odesílateli.

(5) Jestliže si adresát ve lhůtě podle § 54 odst. 1 nevyzvedl z poštovní přihrádky nebo dodávací schrány poštovní zásilku dodanou podle § 51 odst. 5 nebo § 52 odst. 2, držitel poštovní licence je oprávněn převzít ji zpět a vrátit odesílateli.

(6) V případě podle odstavce 4 nebo 5 se odpovědnost držitele poštovní licence za škodu vzniklou při vracení poštovní zásilky řídí stejnými zásadami jako odpovědnost držitele poštovní licence za škodu vzniklou v době od jejího podání do jejího dodání.

(7) Jestliže odesílatel opatřil předmět služby poznámkou "Nevracet" nebo jestliže je jeho poštovní adresa v zahraničí, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz odesílateli nevrátí.

(8) Jestliže odesílatel uhradil poukázanou peněžní částku v hotovosti, při vrácení poštovního poukazu se tato částka vyplatí v hotovosti. Jestliže odesílatel uhradil poukázanou peněžní částku převodem z bankovního účtu, při vrácení poštovního poukazu se tato částka vyplatí bezhotovostním převodem na účet uvedený podle § 5 odst. 10; není-li to však možné, částka se vyplatí v hotovosti.

(9) Při vrácení poštovní zásilky odesílateli a při vrácení poštovního poukazu, jestliže se má poukázaná peněžní částka vyplatit v hotovosti, se postupuje obdobně podle ustanovení § 51 až 69 o dodání. Přihlíží se i k případnému prohlášení odesílatele podle § 55 odst. 2 a odst. 5 písm. a) a b) týkajícímu se poštovních zásilek nebo poštovních poukazů, jejichž je adresátem.

(10) Držitel poštovní licence uvede na vrácenou poštovní zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána.

(11) Důvod, pro který nebyl poštovní poukaz dodán, oznámí držitel poštovní licence

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 3 písm. a) a c) při vrácení,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 3 písm. b) současně s údaji podle § 40 odst. 4.

(12) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence vrátí i potvrzení podle § 45 odst. 2, které má náležitosti podle § 58 odst. 11 nebo § 62 odst. 11; toto potvrzení se vrátí buď spolu s poštovní zásilkou, anebo v případě poštovního poukazu způsobem podle odstavce 11.

(13) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence vrátí spolu s poštovní zásilkou i potvrzení podle § 45 odst. 3. Do potvrzení, popřípadě i na obálku, uvede údaje, které odesílatel podle předtisku požaduje.

(14) Je-li to možné, v případě podle § 45 odst. 5 se před vrácením poštovní zásilky předá adresátovi poučení o právních důsledcích, jež s převzetím nebo nepřevzetím poštovní zásilky souvisejí.

§ 71
Postup při dodání u služeb do zahraničí

(1) Zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku nebo poštovní poukaz způsobem stanoveným národními předpisy.

(2) Pokud odesílatel uvedl v podacím dokladu zprávu podle § 10 odst. 4 písm. d), zahraniční provozovatel ji způsobem stanoveným národními předpisy předá adresátovi.

(3) Jestliže byly v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodány, potvrzení podle § 45 odst. 2 s údaji o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu držitel poštovní licence bez průtahů předá odesílateli.

§ 72
Zvláštní ustanovení o dodání
poštovního poukazu do zahraničí

(1) Zahraniční provozovatel vyplatí poukázanou peněžní částku v národní měně, není-li v zahraničních podmínkách stanovena pro tento účel měna jiná.

(2) Pro přepočet na měnu, ve které má být poukázaná peněžní částka vyplacena, se použije přepočtové měny uvedené v zahraničních podmínkách. Přepočet se provede pomocí kursu "prodej valuty" české měny vůči přepočtové měně vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve který byl poštovní poukaz podán, a kursu přepočtové měny vůči měně, v níž má být částka vyplacena, stanoveného zahraničním provozovatelem.

(3) Není-li v zahraničních podmínkách uvedena přepočtová měna, přepočet se provede pomocí kursu "prodej valuty" české měny vůči měně, ve které má být poukázaná peněžní částka vyplacena, vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve který byl poštovní poukaz podán.

§ 73
Změna místa dodání u služeb do zahraničí

(1) Zahraniční provozovatel může dodat poštovní zásilku nebo poštovní poukaz v jiném místě než uvedeném v poštovní adrese, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle adresáta dozvěděl od adresáta nebo jiným hodnověrným způsobem.

(2) Postup podle odstavce 1 není možný, jestliže odesílatel opatřil poznámkou "Ne pas réexpédier"

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až g) předmět služby,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i) předmět služby a průvodku,
c)   v případě poštovního poukazu podací doklad.

§ 74
Vrácení poštovní zásilky
nebo poštovního poukazu u služeb do zahraničí

(1) Jestliže se zahraničnímu provozovateli nepodařilo dodat poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz bez průtahů vrátí odesílateli.

(2) Jestliže nebyl vývoz poštovní zásilky z České republiky celními úřady povolen, držitel poštovní licence ji bez průtahů vrátí odesílateli.

(3) Podle odstavců 1 a 2 držitel poštovní licence nepostupuje, jestliže

a)   poštovní adresa odesílatele je v zahraničí,
b)   odesílatel dal způsobem podle § 35 odst. 6 a § 36 odst. 2 jiné pokyny pro případ, že poštovní zásilku nebude možno dodat na původní poštovní adrese.

(4) Při vrácení poštovní zásilky nebo poštovního poukazu odesílateli se postupuje podle § 70 odst. 9.

(5) Zahraniční provozovatel nebo držitel poštovní licence uvedou na vrácenou poštovní zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána.

(6) Při vrácení poštovního poukazu držitel poštovní licence oznámí důvod, pro který nebyl dodán.

Hlava čtvrtá
ZVLÁŠTNĺ USTANOVENĺ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

§ 75
Postup při otevření poštovní zásilky

(1) Je-li to možné a s ohledem na okolnosti vhodné, držitel poštovní licence k otevření poštovní zásilky přizve odesílatele.

(2) Není-li odesílatel otevření poštovní zásilky přítomen, otevření musí být přítomny dvě fyzické osoby, které tím držitel poštovní licence pověřil. Jestliže je s ohledem na okolnosti možno zajistit pouze přítomnost jediné fyzické osoby pověřené držitelem poštovní licence, otevřít poštovní zásilku lze jen za podmínky, že jako svědek bude přítomna jiná vhodná fyzická osoba.

(3) O otevření poštovní zásilky se pořídí písemný záznam, který se připojí k poštovní zásilce. Pokud byl otevření poštovní zásilky přítomen odesílatel, držitel poštovní licence mu na požádání vydá kopii záznamu.

(4) Za otevření poštovní zásilky se nepovažuje oprava jejího obalu, při níž je alespoň částečně zachován původní obal.

(5) Pro postup zahraničního provozovatele při otevření poštovní zásilky platí § 2 odst. 4.

§ 76
Otevření před dodáním

(1) Je-li důvodné podezření, že u poštovní zásilky, která má být dodána, došlo ke vzniku škody, držitel poštovní licence ji na žádost adresáta a za jeho přítomnosti otevře.

(2) O otevření poštovní zásilky se pořídí písemný záznam, který se připojí k poštovní zásilce. Je-li poštovní zásilka následně dodána, držitel poštovní licence adresátovi na požádání vydá kopii záznamu.

§ 77
Úschova poštovní zásilky

(1) Poštovní zásilku, kterou nelze dodat ani vrátit, držitel poštovní licence uschová.

(2) Jestliže nelze dodat poštovní zásilku opatřenou poznámkou "Nevracet", držitel poštovní licence podle odstavce 1 nepostupuje.

(3) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) může odesílatel v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence poštovní zásilku vyhledal; pokud ji držitel poštovní licence nalezne, odesílateli ji vydá.

§ 78
Vydání poukázané peněžní částky odesílateli

Odesílatel může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence vyhledal poukázanou peněžní částku, která nebyla dodána ani vrácena; pokud ji držitel poštovní licence nalezne, odesílateli ji vydá.

§ 79
Postup při prodeji poštovní zásilky nebo její části

(1) Držitel poštovní licence je oprávněn prodat poštovní zásilku nebo její část

a)   po uplynutí jednoho roku od podání, není-li možno v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) poštovní zásilku dodat ani vrátit,
b)   po uplynutí jednoho týdne od podání, není-li možno v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) poštovní zásilku dodat ani vrátit,
c)   po uplynutí jednoho roku od podání, je-li v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) poštovní adresa odesílatele v zahraničí,
d)   po uplynutí jednoho týdne od podání, je-li v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) poštovní adresa odesílatele v zahraničí,
e)   po uplynutí jednoho týdne od podání, je-li vnitrostátní poštovní zásilka opatřena poznámkou "Nevracet".

Tyto lhůty může držitel poštovní licence přiměřeně zkrátit, je-li důvodná obava, že se obsah uschované poštovní zásilky znehodnotí.

(2) Držitel poštovní licence je oprávněn prodat ihned poštovní zásilku, jestliže by se její obsah do dodání znehodnotil.

(3) Prodej poštovní zásilky nebo její části může držitel poštovní licence uskutečnit až poté, co poštovní zásilku otevře za účelem ověření, zda je splněna některá z podmínek podle odstavce 1 nebo 2.

(4) Při prodeji poštovní zásilky nebo její části držitel poštovní licence přihlédne k tomu, aby prodej byl pro odesílatele co nejvýhodnější.

(5) Prodeji poštovní zásilky nebo její části musí být přítomny dvě fyzické osoby, které tím držitel poštovní licence pověřil. Jestliže je s ohledem na okolnosti možno zajistit pouze přítomnost jediné fyzické osoby pověřené držitelem poštovní licence, prodej lze uskutečnit jen za podmínky, že jako svědek bude přítomna jiná vhodná fyzická osoba.

(6) O prodeji poštovní zásilky nebo její části se pořídí písemný záznam, který se uschová. Pokud byla prodána pouze část poštovní zásilky, kopie záznamu se připojí ke zbývající části poštovní zásilky.

(7) Právo na vydání čistého výtěžku z prodeje může odesílatel uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně.

(8) Zahraniční provozovatel je oprávněn prodat ihned poštovní zásilku do zahraničí, jestliže by se její obsah do dodání znehodnotil; pro jeho postup platí § 2 odst. 4.

§ 80
Postup při zničení poštovní zásilky nebo její části

(1) Držitel poštovní licence je oprávněn zničit poštovní zásilku, jestliže ji nebylo možno prodat a jestliže

a)   poštovní zásilku nelze dodat ani vrátit, nebo
b)   poštovní adresa odesílatele je v zahraničí, nebo
c)   vnitrostátní poštovní zásilka je opatřena poznámkou "Nevracet".

(2) Držitel poštovní licence je oprávněn zničit ihned poštovní zásilku nebo její část, jestliže se její obsah zcela znehodnotil nebo jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí nebo pro zabránění vzniku škody.

(3) Zničení poštovní zásilky nebo její části musí být přítomny dvě fyzické osoby, které tím držitel poštovní licence pověřil. Jestliže je s ohledem na okolnosti možno zajistit pouze přítomnost jediné fyzické osoby pověřené držitelem poštovní licence, zničit poštovní zásilku nebo její část lze jen za podmínky, že jako svědek bude přítomna jiná vhodná fyzická osoba.

(4) O zničení poštovní zásilky nebo její části se pořídí písemný záznam, který se uschová. Pokud byla zničena pouze část poštovní zásilky, kopie záznamu se připojí ke zbývající části poštovní zásilky.

(5) Zahraniční provozovatel je oprávněn zničit ihned poštovní zásilku nebo její část, jestliže se její obsah zcela znehodnotil nebo jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí nebo pro zabránění vzniku škody; pro jeho postup platí § 2 odst. 4.

§ 81
Žádost odesílatele o změnu poštovní smlouvy

(1) Žádá-li odesílatel, aby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz nebyly dodány a aby byly odesílateli vráceny, nebo aby byly s výjimkou poštovních poukazů do zahraničí dodány za jiných než sjednaných podmínek, musí

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) uvést všechny údaje o poštovní zásilce, které jsou podle vyjádření držitele poštovní licence pro tento účel potřebné,
b)   v případě ostatních hlavních služeb podle § 20 předložit podací stvrzenku.

(2) Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí nebo poštovní poukaz do zahraničí, žádost podle odstavce 1 lze uplatnit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(3) Žádost podle odstavce 1 se považuje za návrh na změnu poštovní smlouvy; ke změně poštovní smlouvy dochází prvým úkonem, který držitel poštovní licence podle této žádosti učiní.

§ 82
Žádost odesílatele o dodatečné stvrzení podání

(1) Žádá-li odesílatel o dodatečné stvrzení podání, přičemž předloží podací stvrzenku, držitel poštovní licence mu vyhoví.

(2) Žádá-li odesílatel o dodatečné stvrzení podání, aniž by předložil podací stvrzenku, držitel poštovní licence mu vyhoví jen v případě, že se podání podaří prokázat z dokladů držitele poštovní licence nebo jinak. Dodatečné náklady na úkony k tomu potřebné hradí odesílatel.

§ 83
Reklamace dodání poštovní zásilky
nebo poštovního poukazu

(1) Pokud v případě hlavních služeb služby podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) a odst. 3 odesílatel nebo adresát do jednoho roku od podání, v případě poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí do 6 měsíců od podání, v kterékoliv poštovní provozovně reklamuje dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu, držitel poštovní licence zjistí, zda a jak byly poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka dodány. V případě poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí tuto skutečnost zjistí ve spolupráci se zahraničním provozovatelem. Držitel poštovní licence nezkoumá totožnost ani právní způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem odesílatele nebo adresáta uplatňuje. Držitel poštovní licence přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží podací stvrzenku.

(2) Jestliže se zjistí, že reklamovaná poštovní zásilka nebo reklamovaná peněžní částka byla dodána, držitel poštovní licence písemně oznámí osobě, jejímž jménem byla reklamace uplatněna, (dále jen "reklamující"), kdy a komu byla dodána.

(3) Je-li v případě podle odstavce 2 reklamujícím odesílatel, který požádal o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), držitel poštovní licence mu současně předá i potvrzení podle § 45 odst. 2 nebo odst. 3, které má u vnitrostátních služeb náležitosti podle § 58 odst. 11 a 12 nebo § 62 odst. 11 a 12 a podle § 64 odst. 1, nebo u služeb do zahraničí náležitosti podle § 71 odst. 3. Nepodaří-li se držiteli poštovní licence dosáhnout, aby potvrzení mělo náležitosti podle § 64 odst. 1, držitel poštovní licence do potvrzení uvede údaj o tom, kdo byl příjemcem, a důvod, pro který nebylo možno opatřit jeho podpis.

(4) Jestliže se zjistí, že reklamovaná poštovní zásilka byla vydána nebo reklamovaná peněžní částka vyplacena osobě, která byla podle poštovní smlouvy oprávněna ji převzít, k vydání nebo výplatě však došlo jiným způsobem než podle poštovní smlouvy nebo až po uplynutí lhůty sjednané v poštovní smlouvě, držitel poštovní licence reklamujícímu písemně oznámí, kdy a komu byla poštovní zásilka vydána nebo poukázaná peněžní částka vyplacena a k jaké závadě došlo. Je-li reklamujícím odesílatel, který požádal o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), postupuje se dále obdobně podle odstavce 3. Pokud byla poukázaná peněžní částka vyplacena až po uplynutí lhůty sjednané v poštovní smlouvě, držitel poštovní licence postupuje dále podle § 90.

(5) Jestliže se zjistí, že reklamovaná poštovní zásilka nebo reklamovaná peněžní částka nebyla dodána, bylo s ní však naloženo způsobem, který je v souladu se zákonem o poštovních službách, s jinými zákony a s poštovní smlouvou, držitel poštovní licence reklamujícímu písemně oznámí zjištěné údaje.

(6) Jestliže se nezjistí, že by reklamovaná poštovní zásilka nebo reklamovaná peněžní částka byla dodána některé z osob, které byly podle poštovní smlouvy oprávněny ji převzít, přičemž nejde o případ podle odstavce 5,

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 se poštovní zásilka považuje za ztracenou; držitel poštovní licence tuto skutečnost reklamujícímu písemně oznámí, přičemž dále postupuje podle § 90 nebo § 91,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 3 písm. a) až c) držitel poštovní licence tuto skutečnost reklamujícímu písemně oznámí a neprodleně vyplatí poukázanou peněžní částku; současně se postupuje i podle § 90,
c)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 3 písm. d) a e) držitel poštovní licence tuto skutečnost reklamujícímu písemně oznámí a ve spolupráci se zahraničním provozovatelem zajistí, aby poukázaná peněžní částka byla neprodleně vyplacena.

(7) Jestliže držitel poštovní licence do tří týdnů od přijetí reklamace týkající se vnitrostátní služby reklamujícímu neoznámí, který z možných výsledků uvedených v odstavcích 2 a 4 až 6 reklamace měla, poštovní zásilka se považuje za ztracenou a poukázaná peněžní částka za nevyplacenou. Reklamující se může domáhat, aby držitel poštovní licence neprodleně vyplatil náhradu škody nebo paušální náhradu za ztrátu poštovní zásilky nebo aby neprodleně vyplatil poukázanou peněžní částku. V takovém případě držitel poštovní licence postupuje dále podle § 90 nebo § 91. Nemůže-li držitel poštovní licence ve vyřizování reklamace pokračovat z příčin na straně odesílatele nebo příjemce, běh lhůty pro oznámení výsledku reklamace se staví po dobu, než bude překážka odstraněna. Podle ustanovení tohoto odstavce lze však postupovat jen za podmínky, že od podání uplynul nejméně jeden měsíc.

(8) Cenu za vyřízení reklamace nelze vybírat v případě odůvodněné reklamace nebo v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a). Za odůvodněnou se považuje:

a)   reklamace v případech podle odstavců 4, 6 nebo 7,
b)   reklamace vnitrostátní poštovní zásilky v případě podle odstavce 2, jestliže k dodání došlo z příčin na straně držitele poštovní licence až po uplynutí jednoho týdne od podání,
c)   reklamace v případě, že souběžná reklamace výplaty peněžní částky, která měla být vybrána při dodání poštovní zásilky, je podle § 84 odst. 8 považována za oprávněnou.

(9) Na reklamaci dodání poštovní zásilky v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) se ustanovení odstavců 1 až 8 nevztahují.

§ 84
Reklamace výplaty peněžní částky,
která měla být vybrána při dodání poštovní zásilky

(1) Pokud v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) odesílatel nebo adresát do jednoho roku od podání, v případě poštovní zásilky do zahraničí do 6 měsíců od podání, v kterékoliv poštovní provozovně reklamuje výplatu peněžní částky, která měla být vybrána při dodání poštovní zásilky, držitel poštovní licence zjistí, zda byla stanovená peněžní částka při dodání vybrána a zda a jak byla odesílateli nebo jiné jím určené osobě vyplacena. V případě poštovní zásilky do zahraničí tyto skutečnosti zjistí ve spolupráci se zahraničním provozovatelem.

(2) Držitel poštovní licence přijme reklamaci podle odstavce 1 jen současně s reklamací dodání poštovní zásilky podle § 83 odst. 1.

(3) Jestliže se zjistí, že částka podle § 47 odst. 1 byla vyplacena sjednaným způsobem, držitel poštovní licence reklamujícímu písemně oznámí, kdy a komu byla vyplacena.

(4) Jestliže se zjistí, že částka podle § 47 odst. 1 nebyla při dodání vybrána nebo že vybrána byla jen její část, držitel poštovní licence to reklamujícímu písemně oznámí. Držitel poštovní licence neprodleně sjednaným způsobem vyplatí nevybranou částku nebo její nevybranou část. Držitel poštovní licence dále způsobem podle § 90 uhradí úroky z prodlení.6)

(5) Jestliže se zjistí, že částka vybraná při dodání nebyla sjednaným způsobem vyplacena nebo že sjednaným způsobem byla vyplacena jen její část, držitel poštovní licence to reklamujícímu písemně oznámí. Držitel poštovní licence neprodleně sjednaným způsobem vyplatí nevyplacenou částku nebo její nevyplacenou část. Držitel poštovní licence dále způsobem podle § 90 uhradí úroky z prodlení.6)

(6) Jestliže se zjistí, že částka podle § 47 odst. 1 nebyla vybrána, protože poštovní zásilka nebyla dodána, držitel poštovní licence to reklamujícímu písemně oznámí.

(7) Jestliže držitel poštovní licence u vnitrostátní poštovní zásilky do tří týdnů od přijetí reklamace reklamujícímu neoznámí, který z možných výsledků uvedených v odstavcích 3 až 6 reklamace měla, částka podle § 47 odst. 1 se považuje za nevyplacenou. Reklamující se může domáhat, aby držitel poštovní licence tuto částku neprodleně vyplatil; v takovém případě tak držitel poštovní licence učiní. Nemůže-li držitel poštovní licence ve vyřizování reklamace pokračovat z příčin na straně odesílatele, příjemce poštovní zásilky nebo osoby, které byla nebo měla být částka vybraná při dodání vyplacena, běh lhůty pro oznámení výsledku reklamace se staví po dobu, než bude překážka odstraněna. Podle ustanovení tohoto odstavce lze však postupovat jen za podmínky, že od podání uplynul nejméně jeden měsíc.

(8) Cenu za vyřízení reklamace nelze vybírat v případě odůvodněné reklamace. Za odůvodněnou se považuje reklamace, jestliže byla částka podle § 47 odst. 1 nebo její část vyplacena až na základě reklamace podle odstavce 1, nebo jestliže u vnitrostátní poštovní zásilky byla tato částka nebo její část vyplacena až po uplynutí lhůty podle § 47 odst. 8.

§ 85
Reklamace poškození nebo úbytku obsahu
vnitrostátní poštovní zásilky

(1) Pokud v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, adresát v kterékoliv poštovní provozovně reklamuje, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo s úbytkem obsahu, držitel poštovní licence zjistí, zda a v jakém rozsahu k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo. Pokud byla poštovní zásilka dodána jinému příjemci než adresátovi, reklamaci může uplatnit také tento příjemce. Držitel poštovní licence nezkoumá totožnost ani právní způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem adresáta nebo jiného příjemce uplatňuje.

(2) Držitel poštovní licence přijme reklamaci podle odstavce 1 jen tehdy, jestliže je uplatněna

a)   při dodání poštovní zásilky,
b)   ve lhůtě dvou pracovních dní po jejím dodání.

(3) V případě podle odstavce 2 písm. b) reklamující musí předložit poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.

(4) Reklamaci podle odstavce 2 písm. b) držitel poštovní licence nepřijme, jestliže

a)   reklamovaná závada byla patrná už při dodání, nebo
b)   držitel poštovní licence upozornil při dodání příjemce na to, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky mohlo dojít, nebo
c)   není splněna podmínka podle odstavce 3.

(5) Je-li to zapotřebí pro posouzení odůvodněnosti reklamace nebo pro zjištění výše náhrady škody, kterou má na základě reklamace držitel poštovní licence uhradit, držitel poštovní licence je oprávněn podmínit přijetí reklamace podle odstavce 1 tím, že reklamující ponechá poštovní zásilku po nezbytně nutnou dobu u držitele poštovní licence.

(6) Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované poštovní zásilky; kopii tohoto záznamu vydá držitel poštovní licence na požádání reklamujícímu.

(7) Jestliže držitel poštovní licence zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo, tuto skutečnost oznámí adresátovi; dále postupuje podle § 90.

(8) Jestliže držitel poštovní licence zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky nedošlo, tuto skutečnost písemně oznámí adresátovi. Trvá-li adresát i nadále na tom, že k poškození nebo k úbytku obsahu došlo, držitel poštovní licence dále postupuje podle § 90 odst. 8 až 10.

(9) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i) může odesílatel reklamovat, že poštovní zásilka byla vrácena poškozená nebo s úbytkem obsahu. Při takové reklamaci se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 8.

(10) Na reklamaci poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky v případě služby podle § 20 odst. 1 písm. a) a c) se ustanovení odstavců 1 až 9 nevztahují.

§ 86
Reklamace poškození nebo úbytku
obsahu poštovní zásilky do zahraničí

(1) Pokud v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, adresát u zahraničního provozovatele reklamuje, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo s úbytkem obsahu, zahraniční provozovatel tuto reklamaci posoudí a zaujme k ní stanovisko. Pro postup při vyřizování této reklamace platí § 2 odst. 4.

(2) Pokud v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, odesílatel reklamuje, že poštovní zásilka byla vrácena poškozená nebo s úbytkem obsahu, držitel poštovní licence nebo zahraniční provozovatel tuto reklamaci posoudí a zaujme k ní stanovisko. Jestliže byla poštovní adresa odesílatele v České republice, postupuje se obdobně podle § 85 odst. 1 až 8; v případě podle § 85 odst. 7 držitel poštovní licence dále postupuje podle § 90, v případě podle § 85 odst. 8 držitel poštovní licence dále postupuje podle § 90 odst. 8 až 10. Jestliže byla poštovní adresa odesílatele v zahraničí, postupuje se obdobně podle odstavce 1.

(3) Na reklamaci poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) se ustanovení odstavců 1 a 2 nevztahují.

§ 87
Jiná reklamace

(1) Podle tohoto ustanovení se postupuje v případě, že nejde o reklamaci podle § 83 až 86.

(2) Pokud odesílatel nebo adresát do jednoho roku od podání, v případě poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí do 6 měsíců od podání, v kterékoliv poštovní provozovně reklamuje, že povinnost podle poštovní smlouvy nebyla splněna nebo že při poskytování poštovní služby vznikla škoda, držitel poštovní licence zjistí, zda a v jakém rozsahu nebyla povinnost podle poštovní smlouvy splněna nebo zda a v jakém rozsahu škoda vznikla. V případě poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí tuto skutečnost zjistí ve spolupráci se zahraničním provozovatelem. Držitel poštovní licence nezkoumá totožnost ani právní způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem odesílatele nebo adresáta uplatňuje.

(3) Držitel poštovní licence přijme reklamaci podle odstavce 2 jen za podmínky, že ji reklamující doloží všemi údaji a doklady, které jsou nezbytné pro posouzení její oprávněnosti.

(4) Jestliže reklamující požádá, aby mu byl oznámen výsledek reklamace, držitel poštovní licence mu ho oznámí dohodnutým způsobem.

§ 88
Reklamace uplatněná v zahraničí

Dojde-li držiteli poštovní licence reklamace, která byla přijata některým z oprávněných subjektů v zahraničí, držitel poštovní licence postupuje obdobně podle § 83 až 87; výsledek reklamace však držitel poštovní licence oznámí tomu, kdo reklamaci v zahraničí přijal.

§ 89
Vyřizování reklamace
zahraničním provozovatelem

Držitel poštovní licence je povinen využít všech možností, jež mu k ovlivnění rychlosti vyřízení reklamace zahraničním provozovatelem v zájmu reklamujícího poskytují mezinárodní předpisy.

§ 90
Postup při výplatě náhrady škody nebo úroků z prodlení

(1) Jestliže poštovní zásilka nebyla dodána, právo na náhradu škody má odesílatel; ten může své právo na náhradu škody postoupit jen adresátovi. Jestliže poštovní zásilka byla dodána, právo na náhradu škody má adresát; ten může své právo na náhradu škody postoupit jen odesílateli.

(2) Jestliže byla poukázaná peněžní částka vyplacena až po uplynutí lhůty sjednané v poštovní smlouvě nebo byla vyplacena až na základě reklamace, právo na úroky z prodlení má adresát; ten může své právo na úroky z prodlení postoupit jen odesílateli. Jestliže byla peněžní částka, která měla být vybrána při dodání poštovní zásilky, vyplacena až po uplynutí lhůty sjednané v poštovní smlouvě nebo byla vyplacena až na základě reklamace, právo na úroky z prodlení má odesílatel.

(3) V případě poštovních zásilek do zahraničí náhradu škody odesílateli vyplatí držitel poštovní licence; postupuje přitom podle odstavců 4 až 10. Náhradu škody adresátovi vyplatí v takovém případě zahraniční provozovatel; pro jeho postup platí § 2 odst. 4 a § 93. Jestliže škoda vznikla zabavením nebo zadržením poštovní zásilky nebo jiným opatřením provedeným v zahraničí podle předpisů platných v zahraničí, náhrada škody se nevyplatí.

(4) U poštovní zásilky držitel poštovní licence vyplatí náhradu škody v hotovosti v české měně; v případě potřeby se postupuje podle § 93. Ten, komu má být náhrada škody vyplacena, může požádat, aby byla vyplacena jiné jím určené osobě nebo aby byla vyplacena bezhotovostním převodem na určený účet; nemůže však požadovat, aby byla vyplacena v zahraničí. Má-li být náhrada škody vyplacena právnické osobě, držitel poštovní licence ji vyplatí způsobem podle pokynů té její organizační složky, která s držitelem poštovní licence o náhradě škody jednala.

(5) Úroky z prodlení vyplatí držitel poštovní licence v české měně stejným způsobem, jakým byla vyplacena poukázaná peněžní částka nebo částka podle § 47 odst. 1.

(6) Je-li poštovní adresa odesílatele v zahraničí, odesílatel může požádat, aby držitel poštovní licence náhradu škody nebo úroky z prodlení vyplatil některým ze způsobů uvedených v odstavci 4 v České republice. Není-li takové žádosti a je-li to možné, držitel poštovní licence vyplatí náhradu škody nebo úroky z prodlení prostřednictvím zahraničního prostředníka v zahraniční měně, přičemž se postupuje podle § 93.

(7) Náhradu škody nebo úroky z prodlení držitel poštovní licence vyplatí nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti, z nichž vyplývá povinnost držitele poštovní licence vyplatit náhradu škody nebo úroky z prodlení. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná pro zjištění výše náhrady škody a pro ověření její oprávněnosti.

(8) Jestliže je požadována vyšší náhrada škody než ta, která má být vyplacena, držitel poštovní licence vyplatí náhradu škody jen v té výši, jejíž oprávněnost uznává. Jestliže je požadována náhrada škody, ač držitel poštovní licence povinnost vyplatit náhradu škody nemá, držitel poštovní licence náhradu škody nevyplatí.

(9) Držitel poštovní licence svůj postup podle odstavce 8 písemně zdůvodní tomu, kdo náhradu škody požaduje; podmínkou však je, že jde o osobu, která má podle odstavců 1 a 2 v případě vzniklé škody právo na její náhradu.

(10) Jestliže osoba, která obdržela písemné zdůvodnění podle odstavce 9, vznese proti postupu držitele poštovní licence podle odstavce 8 do 15 dnů námitky, držitel poštovní licence její námitky přezkoumá. Držitel poštovní licence této osobě písemně oznámí své stanovisko k námitkám.

(11) Ustanovení odstavců 8 až 10 platí obdobně i pro úroky z prodlení.

§ 91
Postup při výplatě paušální náhrady

(1) Jestliže poštovní zásilka nebyla dodána, právo na paušální náhradu má odesílatel; ten může své právo na paušální náhradu postoupit jen adresátovi. Jestliže poštovní zásilka byla v případě podle § 24 odst. 10 dodána, právo na paušální náhradu má adresát; ten může své právo na paušální náhradu postoupit jen odesílateli.

(2) Sjednaná paušální náhrada se nevyplatí, jestliže

a)   škoda nevznikla od podání do dodání nebo od podání do vrácení,
b)   škodu způsobil odesílatel nebo příjemce,
c)   škoda vznikla v důsledku neodvratitelné události,
d)   škoda vznikla zabavením nebo zadržením poštovní zásilky nebo jiným opatřením provedeným v České republice podle zákona nebo na základě zákona,
e)   škoda vznikla zabavením nebo zadržením poštovní zásilky nebo jiným opatřením provedeným v zahraničí podle předpisů platných v zahraničí,
f)   škoda vznikla v důsledku zvláštní povahy nebo vadnosti obsahu poštovní zásilky.

(3) Při výplatě paušální náhrady se postupuje obdobně podle ustanovení § 90 o výplatě náhrady škody.

§ 92
Vrácení zaplacené ceny nebo její části

(1) Jestliže bylo zjištěno, že v důsledku ztráty poštovní zásilky vznikla povinnost vyplatit náhradu škody nebo paušální náhradu, držitel poštovní licence vrátí zaplacenou cenu.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně i v případě podle § 12 odst. 4 zákona o poštovních službách nebo podle § 91 odst. 2 písm. c) této vyhlášky.

(3) Jestliže bylo zjištěno, že při dodání vnitrostátní poštovní zásilky nebo vnitrostátního poštovního poukazu nebyla dodržena sjednaná lhůta, držitel poštovní licence ze zaplacené ceny vrátí částku podle ceníku; pokud však podle § 94 za nesplnění této povinnosti neodpovídá, držitel poštovní licence částku nevrátí.

(4) Jestliže v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) poštovní zásilka nebyla dodána, držitel poštovní licence ze zaplacené ceny vrátí částku podle ceníku. Pokud je k vrácení částky zapotřebí údajů z podací stvrzenky, držitel poštovní licence částku vrátí až po jejím předložení.

(5) Jestliže držitel poštovní licence nebo zahraniční provozovatel z příčin na své straně neposkytl dílčí službu nebo neprovedl úkon, za které je v ceníku uvedena samostatná cena, držitel poštovní licence tuto část zaplacené ceny vrátí. Pokud je v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) a § 20 odst. 3 k vrácení části ceny zapotřebí údajů z podací stvrzenky, držitel poštovní licence část ceny vrátí až po jejím předložení.

(6) Jestliže byly poštovní zásilka nebo poštovní poukaz na základě žádosti podle § 81 odst. 1 vráceny odesílateli, držitel poštovní licence ze zaplacené ceny vrátí jen částku uvedenou v ceníku.

(7) Jestliže bylo zjištěno, že odesílatel z příčin na straně držitele poštovní licence uhradil vyšší cenu než tu, kterou uhradit měl, držitel poštovní licence vrátí přeplatek.

(8) Jakmile nastala některá ze skutečností, z nichž podle odstavců 1 až 6 vyplývá povinnost vrátit zaplacenou cenu nebo její část, držitel poštovní licence cenu nebo její část bez průtahů vrátí odesílateli. Odesílatel může požádat, aby cena nebo její část byla vyplacena jiné jím určené osobě nebo aby byla vyplacena bezhotovostním převodem na určený účet; nemůže však požadovat, aby byla vyplacena v zahraničí.

(9) Je-li poštovní adresa odesílatele v zahraničí, odesílatel může požádat, aby držitel poštovní licence cenu nebo její část vyplatil některým ze způsobů uvedených v odstavci 8 v České republice. Není-li takové žádosti a je-li to možné, držitel poštovní licence vrátí cenu nebo její část odesílateli prostřednictvím zahraničního prostředníka v zahraniční měně, přičemž se postupuje podle § 93.

(10) V jiných případech než uvedených v odstavcích 1 až 6 držitel poštovní licence cenu ani její část nevrací. To platí i v případech, že odesílatel

a)   opatřil předmět poštovní služby poštovními známkami, jejichž úhrnná hodnota převyšuje cenu služby,
b)   použil kartonový lístek, obálku či jinou věc s natištěnými poštovními známkami, jejichž úhrnná hodnota převyšuje cenu služby,
c)   použil obálku s nalepenými poštovními známkami, jejichž úhrnná hodnota převyšuje cenu služby, kterou prodává držitel poštovní licence pod označením "obálka prvního dne".

§ 93
Přepočet české a zahraniční měny

(1) Je-li zapotřebí přepočítat českou měnu na zahraniční měnu, přepočet se provede pomocí kursu české měny vůči měnové jednotce Mezinárodního měnového fondu SDR vyhlášeného Ministerstvem informatiky v Poštovním věstníku na den, ve který byla poštovní zásilka podána, a kursu SDR vůči zahraniční měně stanoveného zahraničním provozovatelem.

(2) Je-li zapotřebí přepočítat zahraniční měnu na českou měnu, postupuje se obdobně podle odstavce 1.

§ 94
Odpovědnost držitele poštovní licence
a zahraničního provozovatele

(1) Držitel poštovní licence ani zahraniční provozovatel neodpovídají za nesplnění povinnosti podle poštovní smlouvy

a)   z příčin vzniklých na straně příjemce,
b)   v důsledku toho, že odesílatel nepostupoval podle těchto poštovních podmínek,
c)   v důsledku neodvratitelné události,
d)   v důsledku plnění povinnosti uložené držiteli poštovní licence zákonem nebo uložené zahraničnímu provozovateli předpisem platným v zahraničí,
e)   v důsledku opatření provedeného v České republice podle zákona nebo na základě zákona,
f)   v důsledku opatření provedeného v zahraničí podle předpisu platného v zahraničí nebo na jeho základě.

(2) Držitel poštovní licence ani zahraniční provozovatel neodpovídají za rozhodnutí učiněná českými nebo zahraničními celními úřady.

(3) Držitel poštovní licence ani zahraniční provozovatel neodpovídají za důsledky vnějších okolností, které sami nevyvolali a které nemohli při své činnosti běžným způsobem zjistit ani jim při řádné péči zabránit.

(4) Za podmínek podle odstavce 3 držitel poštovní licence ani zahraniční provozovatel neodpovídají zejména za důsledky

a)   použití nepravého průkazního dokladu při dodání,
b)   nepravdivého prohlášení učiněného v souvislosti s dodáním,
c)   zneužití razítka právnické osoby.

(5) Odpovědnosti držitele poštovní licence nebo zahraničního provozovatele za nesplnění povinnosti podle poštovní smlouvy a za škodu vzniklou při poskytování poštovní služby se lze dovolávat u držitele poštovní licence a u zahraničního provozovatele jen způsobem podle § 83 až 88.

Hlava pátá
ZAHRANIČNĺ PODMĺNKY U POŠTOVNĺCH ZÁSILEK

§ 95
Zahraniční podmínky - Afghánistán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) nelze zvolit, jestliže jsou obsahem poštovní zásilky tekutiny, porcelán nebo jiné křehké věci.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 96
Zahraniční podmínky - Albánie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku albánsky, anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 97
Zahraniční podmínky - Alžírsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 11 274 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 3 198 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 98
Zahraniční podmínky - Andorra

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) V případě služby podle § 27 odst. 1 odesílatel opatří předmět služby a průvodku poznámkou "Livrable en gare de la Tour de Carol (Pyrenées-Orientales)".

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 99
Zahraniční podmínky - Angola

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo portugalsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 20 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 100
Zahraniční podmínky - Anguilla

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve Valley.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 20 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 10 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 101
Zahraniční podmínky - Antigua a Barbuda

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána v All Saints, Antigua nebo Barbuda.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 102
Zahraniční podmínky - Argentina

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 103
Zahraniční podmínky - Arménie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 9 995 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí:

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 39 981 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 11 994 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 104
Zahraniční podmínky - Aruba

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, nizozemsky nebo španělsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Oranjestadu, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí,

a)   má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
b)   má-li poštovní zásilka jiný obsah: 30 745 Kč. 

Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 105
Zahraniční podmínky - Austrálie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 99 952 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 99 952 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 106
Zahraniční podmínky - Ázerbájdžán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): francouzsky nebo rusky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): anglicky, ázerbájdžánsky, francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 9 995 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 79 962 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 107
Zahraniční podmínky - Bahamy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 108
Zahraniční podmínky - Bahrajn

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo arabsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 109
Zahraniční podmínky - Bangladéš

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g); to neplatí, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení. Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 50 615 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 110
Zahraniční podmínky - Barbados

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 6 516 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 111
Zahraniční podmínky - Belgie

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c); odesílatel však nemůže požádat, aby zahraniční provozovatel při dodání poštovní zásilky vybral od příjemce částku nižší než 4 000 Kč. Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 40 000 Kč. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v Kč. 

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 112
Zahraniční podmínky - Belize

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 113
Zahraniční podmínky - Bělorusko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, bělorusky, francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 35 982 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 35 982 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 20 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 500 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 114
Zahraniční podmínky - Benin

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 1 celní prohlášku,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Službu podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 4 997 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 115
Zahraniční podmínky - Bermudy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 116
Zahraniční podmínky - Bhútán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 13 033 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 117
Zahraniční podmínky - Bolívie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, v případě ztráty poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 118
Zahraniční podmínky - Bosna a Hercegovina

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 3 celní prohlášky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, bosensky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(9) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou, jde-li o případ podle § 27 odst. 1.

(10) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 119
Zahraniční podmínky - Botswana

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 4 317 Kč. 

(4) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 20 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 120
Zahraniční podmínky - Brazílie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, portugalsky nebo španělsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu po dle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Ustanovení § 21 odst. 4 neplatí.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g).

§ 121
Zahraniční podmínky - Britské indickooceánské území

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 1 celní prohlášku,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 122
Zahraniční podmínky - Britské Panenské ostrovy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 123
Zahraniční podmínky - Brunej

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 86 798 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(5) Má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí v takovém případě 86 159 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 124
Zahraniční podmínky - Bulharsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, bulharsky, francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 30 585 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 27 986 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(9) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 125
Zahraniční podmínky - Burkina Faso

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 1 celní prohlášku,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Službu podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 12 953 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 15 792 Kč. 

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 126
Zahraniční podmínky - Burundi

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí,

a)   má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
b)   má-li poštovní zásilka jiný obsah: 65 288 Kč. 

Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 127
Zahraniční podmínky - Cookovy ostrovy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 1 599 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 128
Zahraniční podmínky - Čad

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f) ustanovení § 27 odst. 1 neplatí.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 13 593 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 129
Zahraniční podmínky - Čína

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, čínsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 33 504 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 33 504 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě částečného poškození nebo částečného úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou částečným poškozením nebo částečným úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 130
Zahraniční podmínky - Dánsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč; má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Grónsku, nejvyšší přípustná udaná cena činí pouze 92 476 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč; má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Grónsku, nejvyšší přípustná udaná cena činí pouze 95 964 Kč. Má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Grónsku, odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2, nemá-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Grónsku.

§ 131
Zahraniční podmínky - Dominika

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 132
Zahraniční podmínky - Dominikánská republika

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(8) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 133
Zahraniční podmínky - Džibutsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Službu podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 61 490 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 26 107 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 134
Zahraniční podmínky - Egypt

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 49 976 Kč. 

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 49 976 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci, které podle této vyhlášky nesmějí být obsahem poštovní zásilky, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) V případě částečného poškození nebo částečného úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou částečným poškozením nebo částečným úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Jsou-li v případě poškození obsahem poštovní zásilky tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, ustanovení § 24 odst. 5 a 8 neplatí. Má-li v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i) poštovní zásilka tento obsah, za škodu vzniklou poškozením poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 135
Zahraniční podmínky - Ekvádor

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 136
Zahraniční podmínky - Eritrea

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 137
Zahraniční podmínky - Estonsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 59 971 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 138
Zahraniční podmínky - Etiopie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 3 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 139
Zahraniční podmínky - Falklandy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 140
Zahraniční podmínky - Fidži

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 141
Zahraniční podmínky - Filipíny

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může také požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 142
Zahraniční podmínky - Finsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Nejde-li o případ podle § 27 odst. 1, v případě podle § 35 odst. 2 písm. b) nebo podle § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 143
Zahraniční podmínky - Francie

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 138 933 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 144
Zahraniční podmínky - Francouzská Guyana

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1 a
1.  má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
2.  má-li poštovní zásilka jiný obsah: 138 933 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 138 933 Kč. 

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 145
Zahraniční podmínky - Francouzská jižní území

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 146
Zahraniční podmínky - Francouzská Polynésie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Papeete, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí,

a)   má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
b)   má-li poštovní zásilka jiný obsah: 29 505 Kč. 

Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 30 105 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 147
Zahraniční podmínky - Gabon

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 4 997 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 4 997 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 žádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 148
Zahraniční podmínky - Gambie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Banjulu, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 13 033 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 149
Zahraniční podmínky - Ghana

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 11 474 Kč. 

(5) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i) ustanovení § 21 odst. 4 neplatí.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 150
Zahraniční podmínky - Gibraltar

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

§ 151
Zahraniční podmínky - Grenada

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 152
Zahraniční podmínky - Gruzie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Tbilisi, Batumi nebo v jiných velkých místech, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 7 996 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Ustanovení § 21 odst. 4 neplatí.

(9) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 153
Zahraniční podmínky - Guadeloupe

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1 a
1.  má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
2.  má-li poštovní zásilka jiný obsah: 87 958 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 138 933 Kč. 

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 154
Zahraniční podmínky - Guatemala

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 155
Zahraniční podmínky - Guinea

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 25 987 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 156
Zahraniční podmínky - Guinea-Bissau

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 4 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo portugalsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f).

§ 157
Zahraniční podmínky - Guyana

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 158
Zahraniční podmínky - Haiti

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 25 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 159
Zahraniční podmínky - Honduras

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 160
Zahraniční podmínky - Hongkong

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo čínsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 161
Zahraniční podmínky - Chile

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě částečného poškození nebo částečného úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou částečným poškozením nebo částečným úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 162
Zahraniční podmínky - Chorvatsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, chorvatsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 163
Zahraniční podmínky - Indie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 61 550 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 61 550 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí, v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) a h) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 164
Zahraniční podmínky - Indonésie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 165
Zahraniční podmínky - Irák

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo arabsky.

(3) V případě služby podle § 20 odst. 1 písm. h) odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 166
Zahraniční podmínky - ĺrán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 3 celní prohlášky"
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): anglicky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 21 042 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 10 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 167
Zahraniční podmínky - Irsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 42 219 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 42 219 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 168
Zahraniční podmínky - Island

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, dánsky, francouzsky, islandsky, německy, norsky nebo švédsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 130 577 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 169
Zahraniční podmínky - Itálie

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 65 288 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 65 288 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 170
Zahraniční podmínky - Izrael

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky, francouzsky nebo hebrejsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 171
Zahraniční podmínky - Jamajka

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 10 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 15 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 172
Zahraniční podmínky - Japonsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo japonsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 173
Zahraniční podmínky - Jemen

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo arabsky.

(3) Službu podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 174
Zahraniční podmínky - Jižní Afrika

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku afrikánsky, anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 51 095 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 175
Zahraniční podmínky - Jordánsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 176
Zahraniční podmínky - Kajmanské ostrovy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána na ostrovech Grand Cayman, Little Cayman a Cayman Brac.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 177
Zahraniční podmínky - Kambodža

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f).

§ 178
Zahraniční podmínky - Kamerun

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 179
Zahraniční podmínky - Kanada

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. e).

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 19 990 Kč. 

(5) Ustanovení § 21 odst. 4 neplatí.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 180
Zahraniční podmínky - Kapverdy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo portugalsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 13 073 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 20 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 30 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 181
Zahraniční podmínky - Katar

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo arabsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Doha, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 75 404 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 24 028 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 182
Zahraniční podmínky - Kazachstán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v místech Almaty, Astana nebo Uralsk, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 183
Zahraniční podmínky - Keňa

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 4 657 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 3 998 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 184
Zahraniční podmínky - Kiribati

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

§ 185
Zahraniční podmínky - Kolumbie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě částečného poškození nebo částečného úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou částečným poškozením nebo částečným úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 186
Zahraniční podmínky - Komory

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí,

a)   má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
b)   má-li poštovní zásilka jiný obsah: 51 975 Kč. 

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 20 470 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

§ 187
Zahraniční podmínky - Kongo

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí,

a)   má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
b)   má-li poštovní zásilka jiný obsah: 40 900 Kč.

Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(5) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 49 976 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 188
Zahraniční podmínky - Konžská demokratická republika

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 5 celních prohlášek,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 4 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Jsou-li obsahem poštovní zásilky tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, ustanovení § 24 odst. 5 neplatí. Má-li v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) poštovní zásilka tento obsah, za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 189
Zahraniční podmínky - Korejská lidově demokratická republika

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 3 celní prohlášky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): francouzsky nebo korejsky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): anglicky, francouzsky nebo korejsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 130 617 Kč. 

(4) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 190
Zahraniční podmínky - Korejská republika

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo korejsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 39 981 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 191
Zahraniční podmínky - Kostarika

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 192
Zahraniční podmínky - Kuba

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 193
Zahraniční podmínky - Kuvajt

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo arabsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena v takovém případě činí 57 010 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

§ 194
Zahraniční podmínky - Kypr

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

(8) Pro poštovní služby s adresou na území "Severokyperské turecké republiky" platí zahraniční podmínky podle § 297.

§ 195
Zahraniční podmínky - Kyrgyzstán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 196
Zahraniční podmínky - Laos

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 197
Zahraniční podmínky - Lesotho

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 1 599 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 198
Zahraniční podmínky - Libanon

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 3 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Službu podle § 20 odst. 1 písm. h) nelze zvolit, jestliže jsou obsahem poštovní zásilky tekutiny, porcelán nebo jiné křehké věci.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 27 odst. 1 neplatí.

(7) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Obsahuje-li poštovní zásilka tekutiny, porcelán nebo jiné křehké věci nebo věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 199
Zahraniční podmínky - Libérie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 13 033 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 200
Zahraniční podmínky - Libye

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 201
Zahraniční podmínky - Lichtenštejnsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, italsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 39 981 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 202
Zahraniční podmínky - Litva

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může také požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 203
Zahraniční podmínky - Lotyšsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu, jestliže kterýkoli rozměr poštovní zásilky přesáhne 50 cm.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 2 000 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 204
Zahraniční podmínky - Lucembursko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 159 924 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 399 810 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 205
Zahraniční podmínky - Macao

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, čínsky nebo portugalsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 130 577 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 206
Zahraniční podmínky - Madagaskar

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 3 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. l písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 207
Zahraniční podmínky - Maďarsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 159 924 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 2 700 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 208
Zahraniční podmínky - Makedonie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo makedonsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 65 288 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 65 288 Kč. 

(5) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem.

(6) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) a i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 20 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 30 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(9) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(10) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(11) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 209
Zahraniční podmínky - Malajsie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 181 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 181 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 210
Zahraniční podmínky - Malawi

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 1 479 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

§ 211
Zahraniční podmínky - Maledivy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 212
Zahraniční podmínky - Mali

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Služby podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 28 186 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 213
Zahraniční podmínky - Malta

(1) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(2) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(3) V případě podle § 27 odst. 1 může odesílatel podle § 35 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(4) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(5) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 214
Zahraniční podmínky - Maroko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 150 968 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 150 968 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 138 933 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 215
Zahraniční podmínky - Marshallovy ostrovy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. e).

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 216
Zahraniční podmínky - Martinik

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1 a
1.  má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
2.  má-li poštovní zásilka jiný obsah: 87 958 Kč;
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 138 933 Kč. 

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 217
Zahraniční podmínky - Mauricius

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 6 396 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 218
Zahraniční podmínky - Mauritánie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): francouzsky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): arabsky nebo francouzsky.

(3) Služby podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 18 791 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 219
Zahraniční podmínky - Mexiko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 220
Zahraniční podmínky - Mikronésie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. e).

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 221
Zahraniční podmínky - Moldavsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky, rumunsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 79 962 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 79 962 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 39 981 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(9) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 222
Zahraniční podmínky - Monako

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 138 933 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 223
Zahraniční podmínky - Mongolsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 3 celní prohlášky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): anglicky nebo mongolsky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 13 033 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 13 061 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 224
Zahraniční podmínky - Montserrat

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

§ 225
Zahraniční podmínky - Mosambik

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 226
Zahraniční podmínky - Myanmar

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Yangoonu, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 6 516 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Ustanovení § 21 odst. 4 neplatí.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 227
Zahraniční podmínky - Namibie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 1 celní prohlášku,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f).

§ 228
Zahraniční podmínky - Nauru

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 1 999 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 229
Zahraniční podmínky - Německo

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1 a
1.  má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
2.  má-li poštovní zásilka jiný obsah: 159 924 Kč;
b)   v případě podle § 27 odst. 1,
1.  má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
2.  má-li poštovní zásilka jiný obsah: 799 620 Kč. 

(2) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(3) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(4) V případě podle § 35 odst. 2 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g).

§ 230
Zahraniční podmínky - Nepál

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 100 cm, součet všech tří rozměrů 180 cm.

(5) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 231
Zahraniční podmínky - Niger

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): francouzsky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 232
Zahraniční podmínky - Nigérie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 233
Zahraniční podmínky - Nikaragua

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 5 celních prohlášek,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 234
Zahraniční podmínky - Niue

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 1 599 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 235
Zahraniční podmínky - Nizozemské Antily

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, nizozemsky nebo španělsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí,

a)   má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
b)   má-li poštovní zásilka jiný obsah: 30 585 Kč. 

Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 236
Zahraniční podmínky - Nizozemsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 87 958 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 130 577 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 237
Zahraniční podmínky - Norsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, německy nebo některým ze skandinávských jazyků.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 238
Zahraniční podmínky - Nová Kaledonie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmět služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 1 celní prohlášku,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 50 376 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 32 664 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 46 977 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 239
Zahraniční podmínky - Nový Zéland

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 29 046 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 29 046 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí,

a)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na Tokelau: 20 kg,
b)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 240
Zahraniční podmínky - Omán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo arabsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 241
Zahraniční podmínky - Pákistán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 27 986 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 35 982 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 242
Zahraniční podmínky - Palau

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. e).

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 243
Zahraniční podmínky - Panama

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f).

§ 244
Zahraniční podmínky - Papua-Nová Guinea

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 3 998 Kč. 

(4) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 245
Zahraniční podmínky - Paraguay

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 246
Zahraniční podmínky - Peru

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 247
Zahraniční podmínky - Pitcairnovy ostrovy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 248
Zahraniční podmínky - Pobřeží slonoviny
(Côte d' Ivoire)

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 4 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Služby podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 49 976 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 249
Zahraniční podmínky - Polsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 250
Zahraniční podmínky - Portoriko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. e).

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 251
Zahraniční podmínky - Portugalsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 1 000 EUR. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v EUR.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 252
Zahraniční podmínky - Rakousko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 159 924 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 1 000 000 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 253
Zahraniční podmínky - Réunion

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 138 933 Kč. 

(4) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. g) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 138 933 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 254
Zahraniční podmínky - Rovníková Guinea

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): francouzsky nebo španělsky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 10 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 255
Zahraniční podmínky - Rumunsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo rumunsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 256
Zahraniční podmínky - Rusko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(9) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 257
Zahraniční podmínky - Rwanda

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 258
Zahraniční podmínky - Řecko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(6) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 2 000 EUR. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v EUR.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 259
Zahraniční podmínky - S. Helena

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 260
Zahraniční podmínky - S. Kitts a Nevis

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána v Basseterre nebo Charlestown.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 261
Zahraniční podmínky - S. Lucie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

§ 262
Zahraniční podmínky - S. Marino

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo italsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 65 288 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(7) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 263
Zahraniční podmínky - S. Pierre a Miquelon

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 264
Zahraniční podmínky - S. Tomé a Principe

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): francouzsky nebo portugalsky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 265
Zahraniční podmínky - S. Vincenc a Grenadiny

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Kingstown, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 2 598 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 266
Zahraniční podmínky - Salvador

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 267
Zahraniční podmínky - Saúdská Arábie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo arabsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Jsou-li obsahem tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, ustanovení § 24 odst. 5 neplatí. Má-li v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) poštovní zásilka tento obsah, za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci, které podle této vyhlášky nesmějí být obsahem poštovní zásilky, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 268
Zahraniční podmínky - Senegal

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 1 celní prohlášku,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 22 389 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 22 489 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 269
Zahraniční podmínky - Seychely

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí,

a)   má-li poštovní zásilka obsah podle § 21 odst. 4: 15 992 Kč,
b)   má-li poštovní zásilka jiný obsah: 138 134 Kč. 

Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 270
Zahraniční podmínky - Sierra Leone

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 1 celní prohlášku,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 271
Zahraniční podmínky - Singapur

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 159 924 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 130 577 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 272
Zahraniční podmínky - Slovensko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 1 000 000 Kč. 

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 1 000 000 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(6) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(7) Ustanovení § 27 odst. 1 neplatí.

(8) Ustanovení § 24 odst. 6 neplatí; náhrada škody nemůže přesahovat součet pevné částky 1 200 Kč a částky 120 Kč za každý i započatý kilogram hmotnosti poštovní zásilky.

(9) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 není omezena. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v SKK; přepočtovou měnou podle § 47 odst. 8 je CZK.

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 273
Zahraniční podmínky - Slovinsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 130 577 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 159 924 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(6) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 1 700 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 274
Zahraniční podmínky - Somálsko

Poštovní služby do Somálska se neposkytují.

§ 275
Zahraniční podmínky - Spojené arabské emiráty

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo arabsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 276
Zahraniční podmínky - Spojené státy americké

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. e).

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 148 286 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 277
Zahraniční podmínky - Srbsko a Černá Hora

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby,

a)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Kosovu: 2 celní prohlášky,
b)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): francouzsky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): francouzsky, chorvatsky, makedonsky, slovinsky nebo srbsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g), nemá-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Kosovu. Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i), nemá-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Kosovu. Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí,

a)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Kosovu: 20 kg,
b)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu, nemá-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Kosovu.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou, nemá-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Kosovu.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 278
Zahraniční podmínky - Srí Lanka

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 1 039 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 279
Zahraniční podmínky - Středoafrická republika

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 4 369 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 280
Zahraniční podmínky - Súdán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 1 celní prohlášku,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo arabsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 20 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Jsou-li obsahem tekutiny, skleněné nebo jiné křehké předměty, ustanovení § 24 odst. 5 neplatí. Má-li v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) poštovní zásilka tento obsah, za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci, které podle této vyhlášky nesmějí být obsahem poštovní zásilky, ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 281
Zahraniční podmínky - Surinam

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): anglicky nebo nizozemsky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): anglicky, francouzsky nebo nizozemsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 282
Zahraniční podmínky - Svazijsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 283
Zahraniční podmínky - Sýrie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 1 celní prohlášku,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 91 396 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 284
Zahraniční podmínky - Šalomounovy ostrovy

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 285
Zahraniční podmínky - Španělsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 86 278 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 26 107 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 286
Zahraniční podmínky - Švédsko

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i).

(7) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 20 000 SEK. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v SEK.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 287
Zahraniční podmínky - Švýcarsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, italsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 39 981 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 288
Zahraniční podmínky - Tádžikistán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 3 celní prohlášky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku rusky nebo v jazyce země určení.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 37 862 Kč. 

(5) V případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. i) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 289
Zahraniční podmínky - Taiwan

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, čínsky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Taipei, Taichung, Tainan, Keelung nebo Kachsiung, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 24 988 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 39 981 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí,

a)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na ostrově Matsu nebo Quemoy: 10 kg,
b)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 290
Zahraniční podmínky - Tanzanie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 291
Zahraniční podmínky - Thajsko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 39 981 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 39 981 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 13 073 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 292
Zahraniční podmínky - Togo

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 45 578 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(7) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 293
Zahraniční podmínky - Tonga

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 15 312 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 10 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 294
Zahraniční podmínky - Trinidad a Tobago

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 295
Zahraniční podmínky - Tristan da Cunha

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 296
Zahraniční podmínky - Tunisko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 48 616 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 65 288 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 297
Zahraniční podmínky - Turecko

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo turecky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 26 107 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 26 107 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 100 x 50 x 50 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 24 odst. 3 a 4 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až f) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Jsou-li obsahem tekutiny, skleněné nebo jiné křehké předměty, ustanovení § 24 odst. 5 a 8 neplatí. Má-li v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i) poštovní zásilka tento obsah, za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) V případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d) až i) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 1 000 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 298
Zahraniční podmínky - Turkmenistán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, rusky nebo turkmensky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 19 990 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 19 990 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Ustanovení § 21 odst. 4 neplatí.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 299
Zahraniční podmínky - Turks a Caicos

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 300
Zahraniční podmínky - Tuvalu

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 301
Zahraniční podmínky - Uganda

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 302
Zahraniční podmínky - Ukrajina

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 303
Zahraniční podmínky - Uruguay

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 304
Zahraniční podmínky - Uzbekistán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až g): 2 celní prohlášky,
b)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i): 4 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 130 577 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 159 924 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 a 8 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 305
Zahraniční podmínky - Vanuatu

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 306
Zahraniční podmínky - Vatikán

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo italsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 65 288 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí 65 288 Kč. 

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; rozhodné rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 307
Zahraniční podmínky - Velká Británie

(1) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 74 364 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(2) Pokud poštovní zásilka podle své adresy nemá být dodána na ostrovech Guernsey, Jersey a Man, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 23 313 Kč. 

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí,

a)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Jersey: 10 kg,
b)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 30 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí,

a)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Guernsey: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 308
Zahraniční podmínky - Venezuela

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h).

§ 309
Zahraniční podmínky - Vietnam

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby

a)   v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až f): 4 celní prohlášky,
b)   v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Službu podle § 20 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. h) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 24 odst. 3 až 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 310
Zahraniční podmínky - Wallis a Futuna

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Mata Utu nebo Siagave, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 127 939 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 32 664 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 311
Zahraniční podmínky - Zambie

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 8 156 Kč,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 15 992 Kč. 

(4) Ustanovení § 21 odst. 4 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 30 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. h) a i).

§ 312
Zahraniční podmínky - Západní Samoa

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. i). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 8 795 Kč. 

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 313
Zahraniční podmínky - Zimbabwe

(1) Odesílatel podle § 17 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 17 odst. 3 vyplní celní prohlášku, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. g). Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 24 odst. 9 v takovém případě činí 17 911 Kč. Odesílatel nemůže podle § 27 odst. 1 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 25 odst. 2 činí

a)   nejde-li o případ podle § 27 odst. 1: 30 kg,
b)   v případě podle § 27 odst. 1: 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 26 odst. 3 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Ustanovení § 24 odst. 5 neplatí; v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. h) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

Hlava šestá
ZAHRANIČNĺ PODMĺNKY U POŠTOVNĺCH POUKAZŮ

§ 314
Přípustné země určení

(1) Hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. d) lze zvolit jen v případě, že zemí určení je Slovensko.

(2) Hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. e) lze zvolit jen v případě, že zemí určení je některá z následujících zemí:Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Moldavsko, Monako, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švédsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vietnam.

§ 315
Zahraniční podmínky - Alžírsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

§ 316
Zahraniční podmínky - Arménie

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 317
Zahraniční podmínky - Ázerbájdžán

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 EUR.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je EUR.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 318
Zahraniční podmínky - Belgie

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 EUR.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 319
Zahraniční podmínky - Bělorusko

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 500 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 320
Zahraniční podmínky - Brazílie

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 USD.

(2) Hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. e) lze zvolit jen v případě, že adresátem je fyzická osoba.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 321
Zahraniční podmínky - Bulharsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Zahraniční provozovatel podle § 72 odst. 1 vyplatí poukázanou peněžní částku buď v národní měně, anebo v jiné měně zvolené adresátem.

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 322
Zahraniční podmínky - Estonsko

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 700 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 323
Zahraniční podmínky - Finsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 500 EUR.

(2) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 324
Zahraniční podmínky - Francie

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 3 500 EUR.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 325
Zahraniční podmínky - Itálie

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 950 EUR.

(2) Pokud by měl být poštovní poukaz dodán prostřednictvím hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. e) nelze zvolit.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 326
Zahraniční podmínky - Izrael

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 3 082 USD.

(2) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(3) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 327
Zahraniční podmínky - Japonsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 4 000 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(4) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 328
Zahraniční podmínky - Kypr

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 3 082 EUR.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

(7) Pro poštovní služby s adresou na území "Severokyperské turecké republiky" platí zahraniční podmínky podle § 345.

§ 329
Zahraniční podmínky - Litva

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 EUR.

(2) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je EUR.

(3) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 330
Zahraniční podmínky - Lotyšsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(2) Pokud by měl být poštovní poukaz dodán prostřednictvím hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. e) nelze zvolit.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 331
Zahraniční podmínky - Maďarsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 700 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 332
Zahraniční podmínky - Maroko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 333
Zahraniční podmínky - Moldavsko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 USD.

(3) Hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. e) lze zvolit jen v případě, že adresátem je fyzická osoba.

(4) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 334
Zahraniční podmínky - Monako

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 3 500 EUR.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 335
Zahraniční podmínky - Polsko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 336
Zahraniční podmínky - Portugalsko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 EUR.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 337
Zahraniční podmínky - Rumunsko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(3) Je-li použita adresa poste restante nebo pokud by měl být poštovní poukaz dodán prostřednictvím hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, nejvyšší přípustná částka činí 150 USD, v ostatních případech nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(4) Hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. e) lze zvolit jen v případě, že adresátem je fyzická osoba.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(8) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 338
Zahraniční podmínky - Řecko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 EUR.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 339
Zahraniční podmínky - Slovensko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Podle § 42 odst. 2 může být adresátem kterákoliv banka.

(3) Je-li použita adresa poste restante, nejvyšší přípustná částka činí 5 000 SKK; v ostatních případech nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 není v případě služby podle § 20 odst. 3 písm. d) omezena, v případě služby podle § 20 odst. 3 písm. e) činí 1 milion SKK.

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 340
Zahraniční podmínky - Slovinsko

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 700 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 341
Zahraniční podmínky - Srbsko a Černá Hora

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Zahraniční provozovatel podle § 72 odst. 1 vyplatí poukázanou peněžní částku buď v národní měně, anebo v jiné měně zvolené adresátem.

(6) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(7) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 342
Zahraniční podmínky - Španělsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 EUR.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 343
Zahraniční podmínky - Švédsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 20 000 SEK.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 344
Zahraniční podmínky - Tunisko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 400 USD.

(2) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(3) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 345
Zahraniční podmínky - Turecko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 346
Zahraniční podmínky - Ukrajina

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 347
Zahraniční podmínky - Vietnam

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Pokud by měl být poštovní poukaz dodán prostřednictvím hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, hlavní službu podle § 20 odst. 3 písm. e) nelze zvolit.

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(5) Přepočtovou měnou podle § 72 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

ČÁST TŘETĺ
ZÁKLADNĺ POŽADAVKY KVALITY
PŘI ZAJIŠŤOVÁNĺ ZÁKLADNĺCH SLUŽEB

§ 348
Základní ustanovení

(1) Způsob zajišťování základních služeb může záviset jen

a)   na objektivních potřebách veřejnosti,
b)   na vnějších podmínkách pro jejich zajišťování.

(2) Při zajišťování základních služeb se na celém území České republiky uplatňují jednotné zásady.

(3) Není přípustné neodůvodněné zvýhodňování či znevýhodňování určité skupiny zájemců o základní služby.

§ 349
Dostupnost obslužných míst

(1) Při rozhodování o rozmístění obslužných míst, v nichž lze uzavřít poštovní smlouvu týkající se základní poštovní služby, vychází držitel poštovní licence z následujících zásad:

a)   obslužná místa budou zájemcům o podání dostupná bez neúměrných komplikací,
b)   přiměřeným způsobem se přihlíží k výši poptávky po základních poštovních službách.

(2) V každém sídelním celku, který má nejvýše 1 000 obyvatel, umístí držitel poštovní licence nejméně jednu poštovní schránku.

(3) V každém sídelním celku, který má od 1 001 do 10 000 obyvatel, umístí držitel poštovní licence takový počet poštovních schránek, aby na každých i započatých 1 000 obyvatel připadala nejméně jedna poštovní schránka. Tento požadavek nemusí být splněn, jestliže je splněn požadavek podle odstavce 4.

(4) V každém sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, umístí držitel poštovní licence potřebný počet poštovních schránek tak, aby vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku, s výjimkou okrajových částí s podstatně menší hustotou zástavby, k nejbližší poštovní schránce nepřesahovala 750 m.

(5) V sídelním celku s větší poptávkou po základních poštovních službách se v závislosti na její výši zřídí více poštovních schránek než podle odstavců 2 až 4.

(6) Jestliže nastane po dobu nejméně jednoho měsíce velká koncentrace osob v místě, které nepatří do žádného sídelního celku, držitel poštovní licence umístí na požádání v tomto místě poštovní schránku; to neplatí, mají-li tyto osoby možnost předat předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence nestvrzuje, prostřednictvím jiné osoby.

(7) Při rozhodování o umístění poštovních schránek držitel poštovní licence přihlíží k tomu, aby docházková vzdálenost k poštovním schránkám byla pokud možno co nejkratší. Poštovní schránky se umísťují především v těch místech, do nichž obyvatelé sídelního celku pravidelně docházejí z jiného důvodu.

(8) V každém sídelním celku nebo v jeho okolí zřídí držitel poštovní licence poštovní provozovnu, v níž lze uzavřít poštovní smlouvu týkající se kterékoliv základní poštovní služby. Není-li tato poštovní provozovna dostupná pomocí veřejné linkové dopravy7) nebo veřejné drážní dopravy,8) vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku k poštovní provozovně nesmí přesahovat 2 km. Jestliže je však některá oblast v sídelním celku určena výhradně k jinému účelu než bydlení, ke vzdálenosti uvnitř této oblasti se nepřihlíží.

(9) V sídelním celku s větší poptávkou po základních poštovních službách se v závislosti na její výši zřídí více poštovních provozoven než podle odstavce 8.

(10) Poštovní provozovna podle odstavce 8 musí být zřízena i na Novém letišti v Praze-Ruzyni.

(11) Ustanovení odstavců 8 a 9 se netýká sídelních celků, které jsou určeny výhradně k jinému účelu než bydlení.

(12) Při plnění požadavků podle odstavců 8 a 9 se nepřihlíží k tomu sídelnímu celku nebo k té jeho části, v nichž lze podání uskutečnit prostřednictvím pracovníka pověřeného podle § 8 odst. 2 písm. b) (dále jen "podání prostřednictvím mobilního obslužného místa").

(13) V případě, že držitel poštovní licence postupuje při zajišťování dostupnosti podle odstavce 12, podání prostřednictvím příslušného mobilního obslužného místa nemusí být zajišťováno v těch případech, kdy předměty služby předávané tímtéž odesílatelem svými rozměry, objemem nebo hmotností zjevně přesahují kapacitu zavazadlového prostoru běžného osobního automobilu.

(14) Ustanovení odstavce 12 neplatí,

a)   pokud prostřednictvím mobilního obslužného místa nelze uzavřít poštovní smlouvu týkající se kterékoliv základní poštovní služby, nebo
b)   pokud mobilní obslužné místo nepostačuje k plnému uspokojení poptávky po základních poštovních službách.

(15) Podání takového počtu poštovních zásilek, který převyšuje kapacitní možnosti odesílatelem zvolené poštovní provozovny, může držitel poštovní licence odmítnout za podmínky, že odesílateli současně nabídne podání u některé z poštovních provozoven v okolí.

§ 350
Dostupnost podání v čase

(1) Vybírání poštovních schránek se zajistí každý pracovní den.

(2) V sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, se zajistí vybírání části poštovních schránek také o sobotách. V sídelním celku, který má více než 100 000 obyvatel, a v sídle kraje se zajistí vybírání části poštovních schránek také o nedělích a svátcích, pokud za nimi následuje pracovní den. V sídelním celku, který má více než 250 000 obyvatel, se zajistí vybírání části poštovních schránek každý den až do 24 hodin; to neplatí v případě neděle nebo svátku, za nimiž nenásleduje pracovní den.

(3) Při rozhodování o poštovních schránkách, které budou vybírány podle odstavce 2, držitel poštovní licence přihlíží k celkové poptávce v sídelním celku a k počtu poštovních zásilek vkládaných do jednotlivých poštovních schránek.

(4) Při rozhodování o denní době, během níž poštovní provozovny a mobilní obslužná místa zajišťují podání týkající se základních poštovních služeb, a o způsobu, kterým podání zajišťují, vychází držitel poštovní licence z následujících zásad:

a)   přiměřeným způsobem se přihlíží k výši poptávky po základních poštovních službách ze strany těch, kteří se zdržují během dne v místech, pro která poštovní provozovna nebo mobilní obslužné místo zajišťuje dostupnost podání,
b)   čas, který si podání vyžaduje, nesmí být neodůvodněně prodlužován.

(5) Podání prostřednictvím poštovní provozovny nebo mobilního obslužného místa se zajistí každý pracovní den.

(6) V sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, se podání zajistí také o sobotách. V sídelním celku, který má více než 100 000 obyvatel, a v sídle kraje se podání zajistí také o nedělích a svátcích, pokud za nimi následuje pracovní den. V sídelním celku, který má více než 250 000 obyvatel, se podání zajistí každý den až do 24 hodin; to neplatí v případě neděle nebo svátku, za nimiž nenásleduje pracovní den.

(7) Doba, po kterou poštovní provozovna podle § 349 odst. 10 zajišťuje podání, se přizpůsobí potřebám cestujících pravidelných leteckých linek do zahraničí s odletem během dne.

§ 351
Informace o obslužných místech
zajišťujících podání

(1) Každá poštovní schránka se opatří informačním štítkem, na kterém je uvedena doba výběru poštovní schránky, název poštovní provozovny, která výběr poštovní schránky zajišťuje, její adresa a telefonní číslo.

(2) Informace o denní době, během níž poštovní provozovna zajišťuje podání týkající se základních poštovních služeb, se uvede u vchodu do poštovní provozovny tak, aby byla veřejnosti trvale přístupná.

(3) Společně s informací podle odstavce 2 se uvede i informace o tom, která poštovní provozovna v okolí zajišťuje podání v té době, kdy je nezajišťuje místní poštovní provozovna.

(4) Držitel poštovní licence předá všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v oblasti, pro kterou mobilní obslužné místo zajišťuje podání, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v této oblasti své sídlo, kancelář, provozovnu apod., písemnou informaci o možnosti podání prostřednictvím mobilního obslužného místa. Tato informace obsahuje údaj o tom, kdy a kde lze příslušného pracovníka zastihnout a jak ho lze kontaktovat.

(5) Držitel poštovní licence zajistí, aby kterákoliv poštovní provozovna v okolí sdělila na požádání informaci podle odstavce 4.

§ 352
Prodej poštovních známek

(1) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně a u každého mobilního obslužného místa, které zajišťují podání týkající se základních poštovních služeb, byly trvale v prodeji poštovní známky; rozsah tohoto prodeje stanoví odstavce 2 až 7.

(2) V prodeji budou poštovní známky v takových nominálních hodnotách, aby jimi bylo možno uhradit kteroukoliv cenu, která se hradí před předáním pomocí poštovních známek a která připadá v úvahu u hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a) až c).

(3) Nominální hodnoty poštovních známek prodávaných podle odstavce 2 budou takové,

a)   aby počet poštovních známek nutných k úhradě ceny byl co nejmenší,
b)   aby kteroukoliv cenu připadající v úvahu u hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a), která se vztahuje na poštovní zásilku s hmotností nepřesahující 50 g, bylo možno uhradit pomocí jediné poštovní známky.

(4) V prodeji budou poštovní známky v takových nominálních hodnotách, aby jimi bylo možno doplnit kteroukoliv z platných, dříve zakoupených poštovních známek do výše kterékoliv ceny podle odstavce 2.

(5) Nominální hodnoty poštovních známek prodávaných podle odstavce 4 budou takové,

a)   aby počet poštovních známek nutných k úhradě ceny byl co nejmenší,
b)   aby v případě zvýšení některé z cen připadajících v úvahu u hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a), které se vztahují na poštovní zásilku s hmotností nepřesahující 50 g, rozdíl mezi původní a novou cenou bylo možno uhradit pomocí jediné poštovní známky.

(6) Držitel poštovní licence nemusí zajišťovat prodej podle odstavců 4 a 5, jestliže dříve zakoupené poštovní známky zpětně odkoupí.

(7) Ustanovení odstavců 4 až 6 se vztahují obdobně i na kartonové lístky, obálky a jiné věci, na nichž je natištěna poštovní známka. Ustanovení odstavců 4 až 6 se nevztahují na obálky s nalepenými poštovními známkami prodávané držitelem poštovní licence pod označením "obálka prvního dne".

§ 353
Působnost ustanovení o dodání

(1) Ustanovení § 354 se vztahuje jen na dodání poštovní zásilky a poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 v místě určeném v poštovní adrese.

(2) Ustanovení § 355 se vztahuje jen na dodání poštovní zásilky s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 v místě určeném v poštovní adrese, a to tehdy, jestliže jde o hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. a) a c); nevztahuje se však na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 51 odst. 5 a § 52 odst. 3.

(3) Ustanovení § 356 se vztahuje jen na dodání poštovní zásilky a poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 v místě určeném v poštovní adrese, a to tehdy, jestliže jde o hlavní službu podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i) a odst. 3 písm. b) a c); nevztahuje se však na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 55 odst. 6 a 8, § 56 odst. 7, § 59 odst. 3 a § 60 odst. 2 a 4.

(4) Ustanovení § 359 se vztahuje jen na uložení poštovní zásilky a poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 a na dodání takové poštovní zásilky nebo takového poštovního poukazu po uložení; nevztahuje se však na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 52 odst. 3, § 56 odst. 7 a § 60 odst. 4.

(5) Ustanovení § 360 se vztahuje jen na dodání poštovní zásilky s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 a poštovní zásilky adresované podle § 5 odst. 3 do dodávací schrány, pokud jsou dodány do dodávací schrány.

(6) Ustanovení § 361 se vztahuje jen na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 52 odst. 3, § 55 odst. 8, § 56 odst. 7, § 59 odst. 3 a § 60 odst. 4, na dodání poštovní zásilky adresované podle § 5 odst. 3 do dodávací schrány, pokud není dodána do dodávací schrány, na dodání poštovního poukazu adresovaného podle § 5 odst. 3 do dodávací schrány, na dodání poštovní zásilky a poštovního poukazu adresovaných podle § 5 odst. 3 do poštovní přihrádky a na dodání poštovní zásilky a poštovního poukazu s poštovní adresou podle § 5 odst. 4.

§ 354
Dodání v místě určeném v poštovní adrese

(1) Držitel poštovní licence zajistí dodání každý pracovní den, a to jednou denně v období od 8 do 16 hodin.

(2) Držitel poštovní licence učiní pokus o dodání způsobem podle § 51 odst. 1 a 2, § 55 odst. 1 a 3 nebo § 59 odst. 1 a 2.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 51 odst. 5, § 52 odst. 3, § 55 odst. 6 a 8, § 56 odst. 7, § 59 odst. 3 a § 60 odst. 2 a 4.

(4) Držitel poštovní licence nemusí učinit pokus podle odstavce 2, jestliže

a)   cesta do místa určeného v poštovní adrese nebo dodání v tomto místě jsou pro fyzickou osobu, která dodání zajišťuje, nebezpečné,
b)   cesta do místa určeného v poštovní adrese nebo dodání v tomto místě jsou spojeny s vážným rizikem škody na poštovních zásilkách a poukázaných peněžních částkách nebo na majetku držitele poštovní licence,
c)   za místo dodání je v poštovní adrese určeno odlehlé místo, přičemž přístup k němu je spojen s vážnými problémy nebo s náklady neúměrně vysokými ve srovnání se zaplacenou cenou,
d)   místo dodání určené v poštovní adrese není dostupné po veřejné cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání,
e)   úhrn hodnoty poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek, které by fyzická osoba zajišťující dodání musela mít při sobě, přesahuje bezpečnostní limit stanovený podle odstavce 6,
f)   adresát se na místě určeném v poštovní adrese v pracovní dny nezdržuje,
g)   adresát se na místě určeném v poštovní adrese zdržuje jen nepravidelně a zřídka,
h)   to vyplývá z § 355 nebo § 356.

(5) V případech podle odstavce 4 písm. a) až d) držitel poštovní licence písemně oznámí své rozhodnutí všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v příslušném místě, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v příslušném místě své sídlo, kancelář, provozovnu apod. ; nebrání-li tomu vážné důvody, učiní tak nejméně jeden měsíc před účinností svého rozhodnutí. Tyto osoby držitel poštovní licence současně vyzve, aby si zvolily některý ze způsobů dodání, které přicházejí v úvahu podle § 54 odst. 7, § 58 odst. 7 nebo § 62 odst. 7. Pokud si to taková osoba přeje, držitel poštovní licence jí zřídí dodávací schránu; to neplatí, pokud se rozhodnutí držitele poštovní licence týká jen poštovních poukazů. Postup podle odstavce 4 písm. d) není možný v případě, že se místo dodání nachází v pěší zóně nebo v blízkosti vhodné veřejné cesty.

(6) Bezpečnostní limit podle odstavce 4 písm. e) stanoví držitel poštovní licence tak, aby přiměřeně omezil riziko vzniku škody v případě přepadení fyzické osoby zajišťující dodání; při jeho stanovení se přihlíží zejména k tomu, jak velké je riziko přepadení. Upustit od dodání v místě určeném v poštovní adrese může držitel poštovní licence jen v rozsahu nezbytném k dodržení bezpečnostního limitu, a to u těch poštovních zásilek a poštovních poukazů, které by překročení bezpečnostního limitu ovlivnily největší měrou.

(7) Není-li úspěšný pokus o dodání způsobem podle § 51 odst. 1 a 2 nebo § 55 odst. 1 a 3, přičemž tento pokus je podle odstavců 2 a 3 vyžadován, držitel poštovní licence učiní pokus o dodání způsobem podle § 51 odst. 3 nebo § 55 odst. 4.

(8) Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na případy podle § 51 odst. 4, § 55 odst. 5, § 357 odst. 9 nebo § 358 odst. 1. Od pokusu o dodání způsobem podle odstavce 7 může držitel poštovní licence upustit, pokud by takový postup byl neúměrně časově náročný.

(9) Je-li pokus o dodání způsobem podle § 55 odst. 4 úspěšný, držitel poštovní licence předá adresátovi některým ze způsobů podle § 51 odst. 1, 2 a 5 oznámení o tom, komu a kdy byla poštovní zásilka vydána nebo komu a kdy byla poukázaná peněžní částka vyplacena.

(10) V oznámení podle odstavce 9 držitel poštovní licence dále uvede

a)   podací číslo poštovní zásilky nebo poštovního poukazu,
b)   o kterou z hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. d), f), g) a i) a odst. 3 písm. b) a c) se jedná,
c)   v případě poštovního poukazu výši poukázané peněžní částky,
d)   v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) výši peněžní částky vybrané při dodání.

K vyznačení údaje podle písmene b) se užívá zkratek stanovených držitelem poštovní licence.

(11) Dodávat poštovní poukaz způsobem podle § 55 odst. 8 nebo § 59 odst. 3 lze jen za podmínky, že poukázaná peněžní částka může být vyzvednuta u kterékoliv poštovní provozovny v České republice.

Postup při dodání v místě určeném
v poštovní adrese

§ 355

(1) Držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku vložením do domovní schránky adresáta jen tehdy, jestliže

a)   domovní schránka adresáta je umístěna na veřejném prostranství nebo na jeho hranici, nebo
b)   domovní schránka adresáta je umístěna uvnitř budovy přístupné z veřejného prostranství, nebo
c)   domovní schránka je umístěna uvnitř budovy, do níž se vchází přes sousedící budovu, která splňuje požadavek podle písmene b).

(2) Postupovat podle odstavce 1 písm. b) a c) však držitel poštovní licence nemusí, jestliže

a)   domovní schránka adresáta není umístěna poblíž vchodu do budovy, nebo
b)   domovní schránka adresáta je umístěna v jiném podlaží než vchod, nebo
c)   budova je v době pokusu o dodání nepřístupná.

(3) Budova se nepovažuje za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. c), jestliže byl držiteli poštovní licence předán klíč od jejího vchodu. Držitel poštovní licence na požádání sdělí, kolik exemplářů klíče je třeba předat; držitel poštovní licence může vyžadovat nejvýše tři exempláře klíče. Držitel poštovní licence nemůže převzetí klíče odmítnout.

(4) Budovu, která je opatřena jedním, případně dvěma zvonky zvláště k tomu účelu označenými, lze považovat za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. c) jen tehdy, jestliže není zpřístupněna ani po zazvonění na tento zvonek, případně po zazvonění na oba tyto zvonky.

(5) Jestliže držitel poštovní licence nevloží poštovní zásilku, jejíž rozměry přesahují rozměry běžné domovní schránky, do domovní schránky adresáta, pro další postup držitele poštovní licence platí obdobně ustanovení § 356.

(6) Není-li v případě podle odstavce 5 pokus podle § 51 odst. 1 a 2 o dodání jiným způsobem než vložením do domovní schránky adresáta úspěšný, přičemž tento pokus je požadován podle § 354 a 356, držitel poštovní licence učiní pokus o dodání způsobem podle § 51 odst. 3.

(7) Ustanovení odstavce 6 se nevztahuje na případy podle § 51 odst. 4. Od pokusu o dodání způsobem podle odstavce 6 může držitel poštovní licence upustit, pokud by takový postup byl neúměrně časově náročný.

(8) Je-li pokus o dodání způsobem podle § 51 odst. 3 úspěšný, pro další postup držitele poštovní licence platí obdobně § 354 odst. 9 a 10.

(9) Jestliže držitel poštovní licence nevloží poštovní zásilku do domovní schránky adresáta, který je právnickou osobou, nebo jestliže takový adresát domovní schránku nemá, držitel poštovní licence se pokusí o dodání fyzické osobě, která se zdržuje v kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem adresáta. Podmínkou však je, že se vchod do této prostory nachází poblíž vchodu do budovy a na tomtéž podlaží nebo že tato prostora je přístupná z veřejného prostranství.

(10) Držitel poštovní licence neprodleně písemně upozorní adresáty, jichž se to týká, na skutečnosti, které znemožňují dodání v místě určeném v poštovní adrese nebo které podle § 355 opravňují držitele poštovní licence k tomu, aby od dodání v místě určeném v poštovní adrese upustil.

(11) Postup podle odstavce 10 se nevztahuje na případy, v nichž by předání písemného upozornění bylo neúměrně složité.

§ 356

(1) Držitel poštovní licence se pokusí o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu jen v takové budově,

a)   která je přístupná z veřejného prostranství, nebo
b)   do níž se vchází přes sousedící budovu, která splňuje požadavek podle písmene a).

(2) Postupovat podle odstavce 1 však držitel poštovní licence nemusí, jestliže

a)   dodání by se mělo uskutečnit v pátém a vyšším nadzemním podlaží, přičemž není možno použít výtah,
b)   v příslušné části budovy nemá veřejnost volný pohyb,
c)   v budově poblíž vchodu nejsou informace usnadňující fyzické osobě, která zajišťuje dodání, orientaci v budově,
d)   dodání by se mělo uskutečnit v místě, které je neodůvodněně daleko od vchodu,
e)   budova je v době pokusu o dodání nepřístupná.

(3) Podle odstavce 2 písm. b) se nepostupuje, jestliže se má dodání uskutečnit poblíž vchodu do budovy, přičemž fyzická osoba zajišťující dodání má k tomuto místu volný přístup.

(4) Podle odstavce 2 písm. c) se nepostupuje, jestliže je nalezení příslušného místa v budově snadné i bez těchto informací.

(5) Budova se nepovažuje za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. e), jestliže byl držiteli poštovní licence předán klíč od jejího vchodu. Držitel poštovní licence na požádání sdělí, kolik exemplářů klíče je třeba předat; držitel poštovní licence může vyžadovat nejvýše tři exempláře klíče. Držitel poštovní licence nemůže převzetí klíče odmítnout.

(6) Budovu, která je opatřena jedním, případně dvěma zvonky zvláště k tomu účelu označenými, lze považovat za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. e) jen tehdy, jestliže není zpřístupněna ani po zazvonění na tento zvonek, případně po zazvonění na oba tyto zvonky.

(7) Budovu, která je opatřena zvonkem označeným příjmením shodným s příjmením adresáta, který je fyzickou osobou, nebo názvem adresáta, který je právnickou osobou, lze považovat za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. e) jen tehdy, jestliže není zpřístupněna ani po zazvonění na tento zvonek.

(8) V případě neúspěšného pokusu podle odstavce 7 se požadavek podle odstavce 1 považuje za dodržený.

(9) Jestliže je za místo dodání určena v poštovní adrese budova, která nevyhovuje požadavkům podle odstavce 1, na hranici veřejného prostranství je však zvonek označený příjmením shodným s příjmením adresáta, který je fyzickou osobou, nebo názvem adresáta, který je právnickou osobou, držitel poštovní licence se pokusí o kontakt s adresátem pomocí tohoto zvonku. Je-li dodání některým ze způsobů podle § 55 odst. 1, 3 a 4 a § 59 odst. 1 a 2 možné, uskuteční se v místě, kde je umístěn zvonek.

(10) Jestliže je v případech podle odstavce 2 písm. a) až d) poblíž vchodu do budovy zvonek označený příjmením shodným s příjmením adresáta, který je fyzickou osobou, nebo názvem adresáta, který je právnickou osobou, držitel poštovní licence se pokusí o kontakt s adresátem pomocí tohoto zvonku. Je-li dodání některým ze způsobů podle § 55 odst. 1, 3 a 4 a § 59 odst. 1 a 2 možné, uskuteční se v místě, kde je umístěn zvonek, případně v jiném dohodnutém místě v budově.

(11) Ustanovení odstavců 1 až 10 platí obdobně i pro plnění požadavku podle § 354 odst. 7.

(12) Držitel poštovní licence neprodleně písemně upozorní adresáty, jichž se to týká, na skutečnosti, které znemožňují dodání v místě určeném v poštovní adrese nebo které podle § 356 opravňují držitele poštovní licence k tomu, aby od dodání v místě určeném v poštovní adrese upustil.

(13) Postup podle odstavce 12 se nevztahuje na případy, v nichž by předání písemného upozornění bylo neúměrně složité.

Opatření adresáta v souvislosti s dodáním
v místě určeném v poštovní adrese

§ 357

(1) Písemné prohlášení adresáta podle § 55 odst. 2 a odst. 5 písm. b), že držitel poštovní licence může poštovní zásilky nebo poštovní poukazy dodávat jen jemu, lze držiteli poštovní licence předat prostřednictvím kterékoliv poštovní provozovny. Držitel poštovní licence převzetí prohlášení potvrdí.

(2) Držitel poštovní licence postupuje podle prohlášení uvedeného v odstavci 1,

a)   je-li prohlášení předáno prostřednictvím poštovní provozovny, která je pro danou poštovní adresu určena jako adresní, počínaje druhým pracovním dnem po jeho předání,
b)   je-li prohlášení předáno prostřednictvím jiné poštovní provozovny, počínaje pátým pracovním dnem po jeho předání.

(3) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence od postupu podle prohlášení uvedeného v odstavci 1 upustil; žádost musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(4) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 3 ve stejných lhůtách jako v odstavci 2.

(5) Písemné prohlášení podle § 51 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. a), že adresát se způsobem dodávání podle § 51 odst. 3 nebo § 55 odst. 4 nesouhlasí, lze držiteli poštovní licence předat prostřednictvím kterékoliv poštovní provozovny. Držitel poštovní licence převzetí prohlášení potvrdí.

(6) Držitel poštovní licence postupuje podle prohlášení uvedeného v odstavci 5,

a)   je-li prohlášení předáno prostřednictvím poštovní provozovny, která je pro danou poštovní adresu určena jako adresní, počínaje druhým pracovním dnem po jeho předání,
b)   je-li prohlášení předáno prostřednictvím jiné poštovní provozovny, počínaje pátým pracovním dnem po jeho předání.

(7) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence od postupu podle prohlášení uvedeného v odstavci 5 upustil; žádost musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(8) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 7 ve stejných lhůtách jako v odstavci 6.

(9) Adresát, který je fyzickou osobou a který držiteli poštovní licence předal nebo současně předává prohlášení podle odstavce 5, může požádat, aby držitel poštovní licence v případě, že se poštovní zásilku nebo poštovní poukaz s poštovní adresou podle § 5 odst. 2 nepodaří dodat podle § 51 odst. 1, § 55 odst. 1 nebo § 59 odst. 1, učinil pokus o dodání zmocněnci adresáta.

(10) Žádost podle odstavce 9 může adresát uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno zmocnění týkající se fyzické osoby, která má být považována za zmocněnce adresáta.

(11) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 9,

a)   je-li žádost uplatněna v poštovní provozovně, která je pro danou poštovní adresu určena jako adresní, počínaje druhým pracovním dnem po jejím uplatnění,
b)   je-li žádost uplatněna v jiné poštovní provozovně, počínaje pátým pracovním dnem po jejím uplatnění.

(12) Při dodání není zapotřebí, aby zmocněnec adresáta své oprávnění prokazoval jiným způsobem. Je-li pokus o dodání zmocněnci adresáta úspěšný, držitel poštovní licence předá adresátovi některým ze způsobů podle § 51 odst. 1, 2 a 5 oznámení o tom, komu a kdy byla poštovní zásilka vydána nebo komu a kdy byla poukázaná peněžní částka vyplacena. Pro náležitosti tohoto oznámení platí § 354 odst. 10.

(13) Žádost podle odstavce 9 může držitel poštovní licence odmítnout, pokud by takový postup vyžadoval neúměrně mnoho času.

(14) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence od postupu podle prohlášení uvedeného v odstavci 9 upustil; žádost musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(15) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 14 ve stejných lhůtách jako v odstavci 11.

(16) Postup podle odstavců 1 až 15 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi nebo jeho zmocněnci.

§ 358

(1) Adresát, který je fyzickou osobou, může v případě trvalého stavu podle § 356 odst. 2 písm. a) požádat, aby držitel poštovní licence učinil pokus o dodání jednomu, případně dvěma zmocněncům adresáta; podmínkou však je, že zmocněnec, případně oba zmocněnci jsou v téže budově.

(2) Žádost podle odstavce 1 může adresát uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno zmocnění týkající se jedné, případně obou fyzických osob, které mají být považovány za zmocněnce adresáta.

(3) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 1,

a)   je-li žádost uplatněna v poštovní provozovně, která je pro danou poštovní adresu určena jako adresní, počínaje druhým pracovním dnem po jejím uplatnění,
b)   je-li žádost uplatněna v jiné poštovní provozovně, počínaje pátým pracovním dnem po jejím uplatnění.

(4) Při dodání není zapotřebí, aby zmocněnec adresáta své oprávnění prokazoval jiným způsobem. Je-li pokus o dodání zmocněnci adresáta úspěšný, držitel poštovní licence předá adresátovi některým ze způsobů podle § 51 odst. 1, 2 a 5 oznámení o tom, komu a kdy byla poštovní zásilka vydána nebo komu a kdy byla poukázaná peněžní částka vyplacena. Pro náležitosti tohoto oznámení platí § 354 odst. 10.

(5) Je-li v případě, že se žádost podle odstavce 1 týká dvou zmocněnců, pokus o dodání jednomu z nich neúspěšný, držitel poštovní licence učiní pokus o dodání druhému zmocněnci.

(6) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence od postupu podle prohlášení uvedeného v odstavci 1 upustil; žádost musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(7) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 6 ve stejných lhůtách jako v odstavci 3.

(8) Postup podle § 358 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi nebo jeho zmocněnci.

§ 359
Uložení a dodání po uložení

(1) Ve výzvě podle § 52 odst. 1, § 56 odst. 1 nebo § 60 odst. 1 držitel poštovní licence uvede

a)   název poštovní provozovny, ve které si má adresát poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku vyzvednout, její adresu a telefonní číslo,
b)   odkdy bude poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka připravena k vyzvednutí, jakož i denní dobu, během níž si je lze vyzvednout,
c)   poslední den, ve který si lze poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku ještě vyzvednout,
d)   podací číslo poštovní zásilky nebo poštovního poukazu,
e)   o kterou z hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. a), c), d), f), g) a i) a odst. 3 písm. b) a c) se jedná,
f)   v případě poštovního poukazu výši poukázané peněžní částky,
g)   v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. b) upozornění, že poštovní zásilka nebo poštovní poukaz budou dodány jen způsobem podle § 46 odst. 1, anebo jen způsobem podle § 46 odst. 2,
h)   v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) výši peněžní částky, která bude vybrána při dodání,
i)   v případě, že pokus o dodání způsobem podle § 51 odst. 1 a 2, § 55 odst. 1 a 3 nebo § 59 odst. 1 a 2 nebyl učiněn, upozornění na tuto skutečnost včetně důvodu, pro který se tak stalo.

K vyznačení údaje podle písmene e) se užívá zkratek stanovených držitelem poštovní licence.

(2) Držitel poštovní licence nemusí předat adresátovi výzvu podle odstavce 1, jestliže se v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a) a c) nepožaduje, aby učinil pokus o dodání způsobem podle § 51 odst. 1 a 2.

(3) Pokud předání výzvy podle odstavce 1 brání překážka, u níž lze předpokládat, že v krátké době pomine, držitel poštovní licence pokus o předání výzvy ve vhodné době opakuje.

(4) Při rozhodování o tom, kde budou poštovní zásilky a poštovní poukazy ukládány, vychází držitel poštovní licence z následujících zásad:

a)   poštovní provozovny zajišťující dodání uložených poštovních zásilek a poštovních poukazů (dále jen "ukládací poštovní provozovny") budou adresátům dostupné bez neúměrných komplikací,
b)   přiměřeným způsobem se přihlíží k počtu ukládaných poštovních zásilek a poštovních poukazů.

(5) Ukládací poštovní provozovna se zřídí v každém sídelním celku nebo v jeho okolí; není-li tato poštovní provozovna dostupná pomocí veřejné linkové dopravy7) nebo veřejné drážní dopravy,8) vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku k poštovní provozovně nesmí přesahovat 2 km. Jestliže je však některá oblast v sídelním celku určena výhradně k jinému účelu než bydlení, ke vzdálenosti uvnitř této oblasti se nepřihlíží.

(6) V sídelním celku s větším počtem ukládaných poštovních zásilek a poštovních poukazů se v závislosti na jejich počtu zřídí více ukládacích poštovních provozoven než podle odstavce 5.

(7) Ustanovení odstavce 5 se netýká sídelních celků, které jsou určeny výhradně k jinému účelu než bydlení.

(8) Při rozhodování o denní době, během níž ukládací poštovní provozovny zajišťují dodání uložených poštovních zásilek a poštovních poukazů, a o způsobu, kterým dodání zajišťují, držitel poštovní licence vychází z následujících zásad:

a)   přiměřeným způsobem se přihlíží k počtu ukládaných poštovních zásilek a poštovních poukazů,
b)   čas, který si dodání vyžaduje, nesmí být neodůvodněně prodlužován.

(9) Dodání uložené poštovní zásilky nebo poštovního poukazu se zajistí každý pracovní den. V sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, se nejméně v jedné poštovní provozovně zajistí dodání také o sobotách; v sídelním celku s podstatně větším počtem obyvatel se v závislosti na tomto počtu zřídí více takových poštovních provozoven.

(10) Ukládací poštovní provozovna na požádání sdělí, ve které denní době zajišťuje dodání uložených poštovních zásilek a poštovních poukazů.

(11) Pokud nebylo dohodnuto něco jiného, na dodání podle § 53 odst. 2, § 57 odst. 2 a § 61 odst. 2 se vztahují ustanovení § 354 až 356.

(12) Jestliže uložená poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka nebyly dosud vyzvednuty, držitel poštovní licence předá adresátovi nejpozději tři pracovní dny před koncem lhůty podle odstavce 1 písm. c) druhou výzvu k vyzvednutí. Ve výzvě se, kromě náležitostí podle odstavce 1, uvede, odkdy je poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka připravena k vyzvednutí; adresát se současně upozorní, že v případě nevyzvednutí ve lhůtě podle odstavce 1 písm. c) bude poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka vrácena odesílateli. Z druhé výzvy musí být zřejmé, že k vyzvednutí téže poštovní zásilky či poukázané peněžní částky byl adresát již jednou vyzván.

§ 360
Dodání do dodávací schrány

(1) Držitel poštovní licence může zřídit dodávací schránu jen se souhlasem adresáta. O zřízení dodávací schrány se sepíše zápis, který upraví podrobnosti jejího používání.

(2) Zřízení dodávací schrány podle § 354 odst. 5 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi.

(3) Při rozhodování o umístění dodávací schrány zřizované podle § 354 odst. 5 přihlíží držitel poštovní licence k tomu, aby pochůzka adresáta nebo jiné jím pověřené osoby za účelem vybrání dodávací schrány byla pokud možno co nejkratší.

(4) Držitel poštovní licence zajistí dodání do dodávací schrány každý pracovní den, a to jednou denně v období od 8 do 16 hodin.

(5) Držitel poštovní licence adresátovi písemně oznámí, ve kterém období během dne bude dodání do dodávací schrány uskutečňováno.

§ 361
Dodání v ostatních případech

(1) Držitel poštovní licence zajistí dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu a umožní vyzvednutí poštovní zásilky nebo výzvy předané podle § 56 odst. 5 a 6 a § 60 odst. 3 z poštovní přihrádky každý pracovní den.

(2) Jestliže je příslušná poštovní provozovna také ukládací poštovní provozovnou, denní doba, během níž je zajišťována nebo umožňována činnost podle odstavce 1, nesmí být kratší, než je denní doba podle § 359 odst. 8 a 9. Při rozhodování o způsobu, kterým jsou činnosti podle odstavce 1 zajišťovány a umožňovány, vychází držitel poštovní licence ze zásady, že čas, který si tyto činnosti vyžadují, nesmí být neodůvodněně prodlužován.

(3) Pokud nebylo dohodnuto něco jiného, na dodání podle § 57 odst. 2 a § 61 odst. 2 se vztahují ustanovení § 354 až 356.

§ 362
Opatření adresáta v souvislosti s dodáním
v poštovní provozovně

(1) Žádost adresáta podle § 54 odst. 1, § 58 odst. 1 nebo § 62 odst. 1 o prodloužení lhůty, po kterou je jemu adresovaná poštovní zásilka připravena k vyzvednutí v poštovní provozovně, lze uplatnit jen v té poštovní provozovně, v níž je poštovní zásilka připravena k vyzvednutí; lze ji uplatnit i telefonicky.

(2) Žádost adresáta podle § 54 odst. 1, § 58 odst. 1 nebo § 62 odst. 1 o prodloužení lhůty, po kterou budou jemu adresované poštovní zásilky připraveny k vyzvednutí v poštovní provozovně, lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně; lze ji uplatnit i telefonicky. Je-li žádost uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(3) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 2 ode dne stanoveného adresátem. Adresát však nemůže požadovat, aby držitel poštovní licence takto postupoval dříve než od druhého pracovního dne po jejím uplatnění.

(4) Při uplatnění žádosti podle odstavce 2 musí adresát stanovit, jak dlouho má držitel poštovní licence takto postupovat; tato doba nemůže být delší než jeden měsíc.

(5) Jestliže si adresát v případě podle § 359 nemůže poštovní zásilku nebo poštovní poukaz v ukládací poštovní provozovně vyzvednout, protože mu to její denní doba pro vydávání uložených poštovních zásilek nebo poštovních poukazů neumožňuje, držitel poštovní licence na požádání uloží poštovní zásilku nebo poštovní poukaz v jiné adresátem zvolené poštovní provozovně v okolí.

(6) Žádost podle odstavce 5 lze uplatnit jen v původní ukládací poštovní provozovně; lze ji uplatnit i telefonicky. Změna ukládací poštovní provozovny nemá vliv na lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poštovního poukazu ani na způsob, jakým se tato lhůta určuje.

(7) Jestliže by si adresát v případě podle § 359 nemohl poštovní zásilky nebo poštovní poukazy v ukládací poštovní provozovně vyzvedávat, protože mu to její denní doba pro vydávání uložených poštovních zásilek nebo poštovních poukazů neumožňuje, držitel poštovní licence bude na požádání ukládat poštovní zásilky nebo poštovní poukazy v jiné adresátem zvolené poštovní provozovně v okolí.

(8) Žádost podle odstavce 7 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(9) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 7 ode dne stanoveného adresátem; pokud se adresát a držitel poštovní licence nedohodnou jinak, mezi uplatněním žádosti a tímto dnem musí uplynout nejméně pět pracovních dnů.

(10) Postup podle odstavců 1 až 9 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi.

(11) Jestliže má být dosavadní ukládací poštovní provozovna nahrazena jinou, držitel poštovní licence všechny fyzické osoby, které se podle jeho poznatků zdržují v oblasti, pro kterou tato ukládací poštovní provozovna zajišťovala dodání uložených poštovních zásilek a poštovních poukazů, a všechny právnické osoby, které podle jeho poznatků mají v této oblasti své sídlo, kancelář, provozovnu apod., na připravovanou změnu upozorní. Tyto osoby upozorní v takovém předstihu, aby mohly včas uplatnit žádost podle odstavce 7; současně je upozorní i na možnost takovou žádost uplatnit.

§ 363
Dodání prostředníkovi

Na postup držitele poštovní licence v případech podle § 54 odst. 2, § 58 odst. 2 a § 62 odst. 2 se vztahují obdobně ustanovení § 354 až 362.

§ 364
Zprostředkované dodání

(1) Na postup držitele poštovní licence v případech podle § 60 odst. 2 se vztahují obdobně ustanovení § 354 až 363.

(2) Poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku může držitel poštovní licence v případě podle § 60 odst. 2 předat právnické osobě zprostředkující dodání jen za následujících podmínek:

a)   s ohledem na okolnosti lze důvodně předpokládat, že právnická osoba dodání adresátovi řádným způsobem zajistí,
b)   držitel poštovní licence právnickou osobu písemně poučil o náležitostech dodání podle této vyhlášky,
c)   držitel poštovní licence uzavřel s právnickou osobou písemnou dohodu, v níž
1.  se právnická osoba zavázala, že dodání adresátovi ihned po převzetí zprostředkuje, že zajistí dodržení náležitostí dodání podle této vyhlášky a že v případě nemožnosti dodání poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku neprodleně předá zpět držiteli poštovní licence,
2.  je stanoveno, jakým způsobem bude právnická osoba předávat držiteli poštovní licence doklady týkající se dodání.

(3) Držitel poštovní licence průběžně dohlíží na to, zda právnická osoba plní své povinnosti vyplývající z dohody podle odstavce 2 písm. c); dojde-li k nedostatkům, využije všech svých možností k zjednání nápravy.

§ 365
Změna místa dodání

(1) Adresát může požádat, aby držitel poštovní licence dodal poštovní zásilku nebo poštovní poukaz podle § 67 odst. 1 v jiném místě než uvedeném v poštovní adrese.

(2) Žádost podle odstavce 1 může adresát uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(3) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 1 ode dne stanoveného adresátem. Adresát však nemůže požadovat, aby držitel poštovní licence takto postupoval,

a)   je-li žádost uplatněna v poštovní provozovně, která je pro danou poštovní adresu určena jako adresní, dříve než od druhého pracovního dne po jejím uplatnění,
b)   je-li žádost uplatněna v jiné poštovní provozovně, dříve než od pátého pracovního dne po jejím uplatnění.

(4) Postup podle odstavce 3 se nevztahuje na případ podle § 67 odst. 2.

(5) Pro dodání v jiném místě než uvedeném v poštovní adrese platí obdobně ustanovení § 354 až 364.

(6) Při uplatnění žádosti podle odstavce 1 musí adresát stanovit, jak dlouho má držitel poštovní licence takto postupovat; tato doba nemůže být delší než šest měsíců.

(7) Žádost podle odstavce 1 držitel poštovní licence odmítne, pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možno jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poštovní poukazy, jichž se žádost týká.

(8) Nejpozději pět pracovních dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 6 může adresát účinnost žádosti podle odstavce 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších šest měsíců. Prodloužit účinnost žádosti může adresát v kterékoliv poštovní provozovně, musí však tak učinit písemně; držitel poštovní licence převzetí tohoto sdělení potvrdí. Prodlužovat účinnost žádosti lze i opakovaně.

(9) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence ke stanovenému dni předčasně ukončil účinnost žádosti podle odstavce 1; žádost o předčasné ukončení účinnosti musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(10) Pro den předčasného ukončení účinnosti původní žádosti podle odstavce 9 platí obdobně ustanovení odstavce 3.

(11) Účinnost žádosti podle odstavce 1 držitel poštovní licence písemným sdělením adresátovi předčasně ukončí, pokud by vzhledem ke změně okolností nebylo již možno jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poštovní poukazy, jichž se žádost týká.

§ 366
Dodání zmocněnci adresáta

(1) Pokud zmocněnec adresáta, který je fyzickou osobou, požádá o vydání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky a pokud je dodání tímto způsobem podle této vyhlášky přípustné, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodá zmocněnci adresáta.

(2) Držitel poštovní licence učiní pokus o dodání zmocněnci adresáta jen tehdy, je-li to touto vyhláškou výslovně předepsáno.

(3) Na postup držitele poštovní licence při dodání zmocněnci adresáta se vztahují obdobně ustanovení § 354 až 362 a § 365.

(4) Není-li dodání zmocněnci adresáta podle § 46 odst. 2 možné, držitel poštovní licence zmocněnci adresáta na požádání sdělí poštovní adresu odesílatele a další údaje týkající se této poštovní zásilky nebo tohoto poštovního poukazu.

(5) Držitel poštovní licence vydá na požádání osvědčení, jímž se podle § 54 odst. 4, § 58 odst. 4 a § 62 odst. 4 zmocněnec adresáta může prokazovat při dodání.

(6) Žádost podle odstavce 5 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno zmocnění jedné či více fyzických osob, které mají být považovány za zmocněnce adresáta. Držitel poštovní licence vydá osvědčení podle odstavce 5 dohodnutým způsobem, a to nejpozději do jednoho týdne od uplatnění žádosti.

(7) Osvědčení podle odstavce 5 lze použít v kterékoliv poštovní provozovně; účinnosti nabývá v okamžiku, kdy bylo vydáno.

(8) Při dodání poštovní provozovnou, v níž byla žádost podle odstavce 5 uplatněna, není v době od jejího uplatnění do vydání osvědčení zapotřebí, aby zmocněnec adresáta své oprávnění prokazoval jiným způsobem.

(9) Adresát může žádat, aby držitel poštovní licence osobu, která se prokazuje dříve vydaným osvědčením podle odstavce 5, nepovažoval již za zmocněnce adresáta.

(10) Žádost podle odstavce 9 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Držitel poštovní licence nejpozději do dvou týdnů zajistí, aby kterákoliv poštovní provozovna postupovala podle takové žádosti.

(11) Adresát může požadovat, aby lhůta podle odstavce 10 byla zkrácena na dva pracovní dny.

(12) Postup podle odstavců 1 až 4 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi nebo jeho zmocněnci.

§ 367
Dodání zákonnému zástupci adresáta

(1) Pokud zákonný zástupce adresáta v případě podle § 66 odst. 5 písm. a), b) a c) požádá o vydání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky a pokud je dodání tímto způsobem podle této vyhlášky přípustné, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodá zákonnému zástupci adresáta.

(2) Držitel poštovní licence nemusí učinit pokus o dodání zákonnému zástupci adresáta.

(3) Na postup držitele poštovní licence při dodání zákonnému zástupci adresáta se vztahují obdobně ustanovení § 354 až 362 a § 365.

(4) Není-li dodání zákonnému zástupci adresáta podle § 46 odst. 2 možné, držitel poštovní licence zákonnému zástupci adresáta na požádání sdělí poštovní adresu odesílatele a další údaje týkající se poštovní zásilky nebo poštovního poukazu.

(5) Držitel poštovní licence vydá na požádání osvědčení o převzetí prohlášení podle § 66 odst. 6, jímž se zákonný zástupce adresáta může prokazovat při dodání.

(6) Žádost podle odstavce 5 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno prohlášení podle § 66 odst. 6 týkající se jedné či více osob, které mají být považovány za zákonného zástupce adresáta. Držitel poštovní licence vydá osvědčení podle odstavce 5 dohodnutým způsobem, a to nejpozději do jednoho týdne od uplatnění žádosti.

(7) Osvědčení podle odstavce 5 lze použít v kterékoliv poštovní provozovně; účinnosti nabývá v okamžiku, kdy bylo vydáno.

(8) Při dodání poštovní provozovnou, v níž byla žádost podle odstavce 5 uplatněna, není v době od jejího uplatnění do vydání osvědčení zapotřebí, aby zákonný zástupce adresáta své oprávnění prokazoval jiným způsobem.

(9) Jestliže adresát nebo jiná osoba prokáže takovou změnu osobních poměrů adresáta, že podmínky podle § 66 odst. 5 přestaly být splňovány, držitel poštovní licence již nesmí osobu, která se prokazuje dříve vydaným osvědčením podle odstavce 5, považovat za zákonného zástupce adresáta.

(10) Oznámení podle odstavce 9 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněno písemně; držitel poštovní licence jeho převzetí potvrdí. Držitel poštovní licence nejpozději do dvou týdnů zajistí, aby kterákoliv poštovní provozovna postupovala podle tohoto oznámení.

(11) Adresát může požadovat, aby lhůta podle odstavce 10 byla zkrácena na dva pracovní dny.

(12) Postup podle odstavců 1, 3 a 4 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi nebo jeho zmocněnci.

§ 368
Dodání právnické osobě

(1) Držitel poštovní licence vydá na požádání osvědčení, jímž podle § 65 odst. 2 písm. b) může fyzická osoba prokazovat své oprávnění převzít za adresáta, který je právnickou osobou, poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku.

(2) Žádost podle odstavce 1 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno prohlášení podle § 65 odst. 2 písm. b) týkající se jedné či více fyzických osob, které mají být považovány za osoby oprávněné k úkonu podle odstavce 1. Držitel poštovní licence vydá osvědčení podle odstavce 1 dohodnutým způsobem, a to nejpozději do jednoho týdne od uplatnění žádosti.

(3) Osvědčení podle odstavce 1 lze použít v kterékoliv poštovní provozovně; účinnosti nabývá v okamžiku, kdy bylo vydáno.

(4) Při dodání poštovní provozovnou, v níž byla žádost podle odstavce 1 uplatněna, není v době od jejího uplatnění do vydání osvědčení zapotřebí, aby fyzická osoba, které je poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodán, prokazovala své oprávnění jiným způsobem.

(5) Adresát může žádat, aby držitel poštovní licence fyzickou osobu, která se prokazuje dříve vydaným osvědčením podle odstavce 1, nepovažoval již za osobu oprávněnou k úkonu podle odstavce 1.

(6) Žádost podle odstavce 5 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Držitel poštovní licence nejpozději do dvou týdnů zajistí, aby kterákoliv poštovní provozovna postupovala podle takové žádosti.

(7) Adresát může požadovat, aby lhůta podle odstavce 6 byla zkrácena na dva pracovní dny.

§ 369
Vrácení

(1) Na vrácení poštovní zásilky a poštovního poukazu podle § 70 odst. 8 a 9 a § 74 odst. 4 se vztahuje obdobně ustanovení § 354 až 368 o dodání.

(2) Důvod podle § 70 odst. 10 a 11, pro který držitel poštovní licence nedodal poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, držitel poštovní licence oznámí s takovou určitostí, aby odesílatel neměl o oprávněnosti vrácení důvodné pochybnosti.

(3) Pokud držitel poštovní licence neručí za správnost informací, v jejichž důsledku poštovní zásilku nebo poštovní poukaz nedodal, odesílatele současně s oznámením podle odstavce 2 upozorní, že jde o neověřené informace.

(4) Jestliže držitel poštovní licence nemohl poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodat, protože

a)   adresát neměl žádný doklad, kterým by se prokázal podle § 65 odst. 1,
b)   adresát si z důvodu své nepřítomnosti ustanovil zmocněnce, tomu však s ohledem na žádost odesílatele podle § 46 odst. 2 držitel poštovní licence nemohl poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodat,
c)   je nemohl s ohledem na žádost odesílatele podle § 46 odst. 2 dodat zákonnému zástupci adresáta,

držitel poštovní licence odesílatele současně s oznámením podle odstavce 2 upozorní, že překážky, pro které k dodání nedošlo, by v případě jiné vhodné poštovní služby nebo jiného vhodného adresáta mohly odpadnout.

(5) Držitel poštovní licence na požádání sdělí adresátovi, zmocněnci adresáta nebo jeho zákonnému zástupci poštovní adresu odesílatele vrácené poštovní zásilky nebo vráceného poštovního poukazu. Takovou žádost lze uplatnit jen v poštovní provozovně, která měla dodání zajišťovat.

§ 370
Dodání a vrácení týkající se
základní mezinárodní služby

(1) Při dodání týkajícím se základní mezinárodní služby držitel poštovní licence postupuje obdobně podle ustanovení této vyhlášky týkajících se dodání.

(2) Pokud si to adresát, jemuž má být vyplacena v hotovosti peněžní částka poukázaná prostřednictvím mezinárodní služby, přeje, držitel poštovní licence ji namísto její výplaty v hotovosti převede na adresátem určený bankovní účet.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na případy, v nichž by byl takový postup v rozporu se závazky, které má držitel poštovní licence vůči zahraničnímu provozovateli.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 3 se vztahuje i na případy, v nichž držitel poštovní licence zajišťuje vrácení týkající se základní mezinárodní služby.

§ 371
Rychlost a spolehlivost základních služeb

(1) Držitel poštovní licence vychází ze zásady, že čas, který při zajišťování základních služeb uplyne od podání do dodání nebo vrácení, nesmí být neodůvodněně prodlužován.

(2) Držitel poštovní licence zajistí, aby lhůty podle § 36 odst. 8, § 39 odst. 4, § 40 odst. 5 a § 41 odst. 3 byly dodrženy nejméně u 99,5 % poskytnutých poštovních služeb, a to samostatně pro každou z hlavních služeb podle § 20 odst. 1 písm. i), odst. 3 písm. a) a c).

(3) Splnění požadavku podle odstavce 2 se hodnotí na základě výsledků zjištěných držitelem poštovní licence u všech poštovních zásilek a poštovních poukazů, které byly podány v kalendářním roce. Do tohoto hodnocení se nezahrnují poštovní zásilky a poštovní poukazy, u nichž k nedodržení požadavku podle odstavce 2 došlo z příčin vzniklých na straně příjemce nebo v důsledku toho, že odesílatel nepostupoval podle poštovních podmínek.

(4) Čas rozhodný podle § 36 odst. 8, § 39 odst. 4, § 40 odst. 5 a § 41 odst. 3 pro počítání sjednané lhůty může držitel poštovní licence vyhlásit jen tehdy, jestliže v případě podání po uplynutí tohoto času již nelze zajistit plynulost návazné přepravy z místa podání k místu dodání.

(5) Držitel poštovní licence zajistí, aby v případě hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a), která se týká vnitrostátní poštovní zásilky, bylo nejméně 90 % poštovních zásilek vložených do poštovní schránky dodáno ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne, ve kterém podle informačního štítku měly být z poštovní schránky vybrány. Jestliže však má být poštovní schránka vybrána až po 20. hodině nebo jestliže má být vybrána v sobotu, v neděli nebo ve svátek, tato lhůta se počítá až od nejbližšího pracovního dne.

(6) Požadavek podle odstavce 5 se považuje za dodržený, pokud držitel poštovní licence prokáže, že výsledku požadovaného podle odstavce 5 bylo, podle zjištění osoby nezávislé na držiteli poštovní licence a schválené Ministerstvem informatiky, dosaženo u nejméně 30 000 kontrolních poštovních zásilek podaných během kalendářního roku. Tyto kontrolní poštovní zásilky budou reprezentativním vzorkem všech poštovních zásilek podle odstavce 5 podávaných a dodávaných za období jednoho roku v celé České republice; metodiku zjišťování výsledků schvaluje Ministerstvo informatiky. Do tohoto hodnocení se nezahrnují kontrolní poštovní zásilky, u nichž k nesplnění požadavku podle odstavce 5 došlo z příčin vzniklých na straně příjemce.

(7) Při rozhodování o denní době výběru poštovních schránek držitel poštovní licence vychází ze zásady, že poštovní schránka nesmí být vybírána neodůvodněně brzy.

(8) V sídelním celku, který má více než 50 000 obyvatel, a v sídle kraje se v pracovní dny v období od 16 do 20 hodin zajistí nejméně jeden výběr každé poštovní schránky; to se netýká poštovních schránek umístěných v okrajových částech sídelního celku s podstatně menší hustotou zástavby.

(9) Jestliže držitel poštovní licence přidělí poštovní provozovně, která je pro danou poštovní adresu určena jako adresní, jiné poštovní směrovací číslo nebo jestliže určí jako adresní jinou poštovní provozovnu, zajistí, aby při zajišťování základních služeb nedocházelo ke zpoždění

a)   v době do oznámení této změny podle § 375 odst. 5 a § 376 odst. 2 do jejího uskutečnění v důsledku použití poštovní adresy podle nového požadavku,
b)   po dobu nejméně jednoho roku od uskutečnění této změny v důsledku použití poštovní adresy podle původního požadavku.

§ 372
Vyřizování reklamací

(1) Držitel poštovní licence vyřizuje reklamace podle § 83 až 88 objektivně, s potřebnou odbornou úrovní a co nejrychleji.

(2) Držitel poštovní licence vyřídí reklamaci podle odstavce 1 týkající se vnitrostátní služby tak, aby nedošlo k překročení lhůty podle § 83 odst. 7 a § 84 odst. 7.

(3) Jestliže z vyřízení reklamace podle odstavce 1 vyplývá právo odesílatele nebo adresáta na výplatu náhrady škody, na výplatu paušální náhrady nebo na vrácení zaplacené ceny nebo její části, držitel poštovní licence uspokojí uplatněný nárok co nejrychleji.

(4) Držitel poštovní licence vyplatí náhradu škody, úroky z prodlení nebo paušální náhradu tak, aby nedošlo k překročení lhůty podle § 90 odst. 7 a § 91 odst. 3.

(5) Ustanovení odstavců 1 a 3 se vztahují obdobně i na účast držitele poštovní licence při vyřizování reklamací týkajících se základních mezinárodních služeb.

(6) Držitel poštovní licence předá Ministerstvu informatiky do 28. února každého roku přehled o počtu reklamací podle odstavce 1 a o počtu jiných podání týkajících se dodržování povinností a požadavků podle zákona o poštovních službách a této vyhlášky,

a)   které byly u držitele poštovní licence uplatněny během uplynulého kalendářního roku, a
b)   které byly držitelem poštovní licence vyřízeny během uplynulého kalendářního roku, a to včetně způsobu, jakým byly vyřízeny.

§ 373
Informace o právních podmínkách
základních služeb

(1) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání nahlédnout do platného znění zákona o poštovních službách a této vyhlášky.

(2) Držitel poštovní licence zajistí, aby nejméně ve 100 poštovních provozovnách rozmístěných po celém území České republiky bylo možno na požádání nahlédnout do českého překladu platného znění úmluv a ujednání Světové poštovní unie, jež se týkají základních služeb.

(3) Držitel poštovní licence zajistí, aby v poštovních provozovnách, které nepatří do okruhu poštovních provozoven podle odstavce 2, bylo možno na požádání získat informace o názvech poštovních provozoven patřících do tohoto okruhu, jejich adresách a telefonních číslech.

(4) Držitel poštovní licence zpracuje úplné znění platných poštovních podmínek základních služeb v rozsahu podle § 6 zákona o poštovních službách. Úplné znění poštovních podmínek bude v souladu s touto vyhláškou; odchylky úplného znění poštovních podmínek oproti této vyhlášce jsou přípustné jen tehdy, jestliže se jimi rozšiřuje možnost volby odesílatele a jestliže se jimi právo odesílatele na využití poštovních služeb způsobem podle této vyhlášky nijak neomezuje.

(5) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání nahlédnout do úplného znění platných poštovních podmínek podle odstavce 4.

(6) Požadavky podle odstavců 1, 2 a 5 se vztahují i na znění, která přestala být účinná během posledních dvanácti měsíců.

(7) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání nahlédnout i do částek Poštovního věstníku vydaných před účinností zákona o poštovních službách, pokud obsahují informaci o dosud platné poštovní známce nebo o poštovní známce, jejíž platnost byla ukončena během posledních dvanácti měsíců. Není-li možno tyto částky Poštovního věstníku předložit k nahlédnutí neprodleně, držitel poštovní licence je předloží žadateli dohodnutým způsobem dodatečně, a to v době co nejkratší.

(8) Držitel poštovní licence na požádání v kterékoliv poštovní provozovně zjistí, zda se na žadatelem udaný obsah poštovní zásilky vztahují ustanovení § 3 odst. 2 a 3; tuto informaci sdělí žadateli dohodnutým způsobem v době co nejkratší.

(9) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně bylo zveřejněno upozornění na možnost nahlédnutí do dokumentů podle odstavců 1, 2 a 4 až 7; zveřejní se tak, aby neunikalo pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách poštovní provozovny určených pro veřejnost.

(10) Každá poštovní schránka se opatří přehledem všech cen, které se podle této vyhlášky hradí před předáním a které připadají v úvahu u hlavní služby podle § 20 odst. 1 písm. a) v případě, že

a)   vnitrostátní poštovní zásilka má hmotnost do 200 g,
b)   poštovní zásilka do zahraničí má hmotnost do  20 g.

§ 374
Informace o užití základních služeb

(1) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byl zveřejněn přehled poskytovaných základních poštovních služeb; tento přehled obsahuje základní charakteristiky jednotlivých poštovních služeb, které jsou rozhodující pro kvalifikovanou volbu poštovní služby ze strany odesílatele.

(2) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byly zveřejněny vzory správného psaní poštovní adresy; tyto vzory zahrnují všechny typy poštovních adres podle § 5 odst. 2 až 9.

(3) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání nahlédnout do přehledu informací o poštovních zásilkách a poštovních poukazech do zahraničí; tento přehled obsahuje

a)   označení příslušné země v takové podobě, která vyhovuje § 6 odst. 2,
b)   přehled zkratek pro označení příslušné země, které vyhovují § 6 odst. 2,
c)   vzory správného psaní poštovní adresy do příslušné země, pokud byly držiteli poštovní licence předány,
d)   orientační přehled o zahraničních podmínkách podle § 95 až 347,
e)   další informace týkající se příslušné země, zejména informace o jejích celních předpisech, pokud byly držiteli poštovní licence předány.

Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně bylo zveřejněno upozornění na možnost nahlédnutí do tohoto přehledu; zveřejní se tak, aby neunikalo pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách poštovní provozovny určených pro veřejnost.

(4) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byl zveřejněn přehled zásad pro dodání; tento přehled obsahuje

a)   podmínky, jejichž splnění je nezbytné pro řádné dodávání v místě určeném v poštovní adrese, zejména pak podmínky vyplývající z této vyhlášky,
b)   upozornění na alternativní možnosti při dodávání, které mohou být na návrh adresáta zavedeny, zejména pak upozornění na možnost opatření podle § 357, 362 a § 365 až 367,
c)   informaci o postupu držitele poštovní licence při celní kontrole týkající se základních mezinárodních služeb a upozornění na nutné nebo možné způsoby součinnosti adresáta s držitelem poštovní licence při této kontrole,
d)   upozornění na podmínky pro přijetí reklamace podle § 85 a 86 a na podmínky pro přijetí obdobné reklamace týkající se základních mezinárodních služeb.

(5) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byl zveřejněn přehled zkratek používaných

a)   podle § 11 odst. 4 v podací stvrzence,
b)   podle § 354 odst. 10, § 357 odst. 12 a § 358 odst. 4 v oznámení adresátovi o tom, komu a kdy byla poštovní zásilka vydána nebo poukázaná peněžní částka vyplacena,
c)   podle § 359 odst. 1 a 12 ve výzvě nebo druhé výzvě k vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky v poštovní provozovně,
d)   podle § 370 v obdobných případech jako podle písmen b) a c).

(6) Dokumenty podle odstavců 1, 2, 4 a 5 se zveřejní tak, aby neunikaly pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách poštovní provozovny určených pro veřejnost a aby se tyto osoby mohly seznamovat s jejich obsahem bez nutnosti kontaktovat pracovníky držitele poštovní licence.

(7) Držitel poštovní licence předá písemnou informaci v rozsahu podle odstavců 1, 2, 4 a 5 nejméně jednou ročně všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v České republice, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v České republice své sídlo, kancelář, provozovnu apod.

(8) Pokud držitel poštovní licence vyzývá adresáta, aby si vyzvedl poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku v poštovní provozovně nebo aby učinil jiný, pro dodání nezbytný úkon, poučí adresáta tak, aby při součinnosti adresáta a držitele poštovní licence nevznikaly v důsledku neinformovanosti adresáta komplikace.

(9) Pokud je k vyzvednutí poukázané peněžní částky s ohledem na její výši zapotřebí, aby takový úmysl adresát či jiný příjemce předem držiteli poštovní licence ohlásil, musí být na to upozorněn ve výzvě k vyzvednutí poukázané peněžní částky nebo v dokladu podle § 55 odst. 8 a § 59 odst. 3. Poukázaná peněžní částka musí být připravena k vyzvednutí v příslušné poštovní provozovně nejpozději následující pracovní den po takovém ohlášení.

§ 375
Informace o poštovních provozovnách
a poštovních směrovacích číslech

(1) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání nahlédnout do přehledu všech poštovních provozoven, obsahujícího jejich název a poštovní směrovací číslo, a získat informaci o jejich adrese a telefonním čísle. Zároveň zajistí, aby v každé poštovní provozovně bylo zveřejněno upozornění na tento přehled a možnost získání uvedených informací; zveřejní se tak, aby neunikalo pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách poštovní provozovny určených pro veřejnost.

(2) Držitel poštovní licence na požádání v kterékoliv poštovní provozovně sdělí, která poštovní provozovna je pro žadatelem udanou poštovní adresu určena jako adresní. Nemůže-li držitel poštovní licence z vážných důvodů zjistit tuto informaci neprodleně, sdělí ji žadateli dohodnutým způsobem, a to v době co nejkratší.

(3) Informaci podle odstavce 2 může držitel poštovní licence odmítnout, pokud žadatel žádá o informaci týkající se více než 10 poštovních adres, přičemž v jiné poštovní provozovně, která je přiměřeně vzdálená a dostupná, je veřejnosti k dispozici počítač s programem umožňujícím vyhledání této informace.

(4) Držitel poštovní licence předá v I. pololetí roku 2004 všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v České republice, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v České republice své sídlo, kancelář, provozovnu apod., písemnou informaci

a)   o poštovní provozovně, která je pro jejich poštovní adresu určena jako adresní, a o jejím poštovním směrovacím čísle,
b)   o poštovní provozovně, která je pro jejich poštovní adresu určena jako ukládací, o její adrese, telefonním čísle a o denní době podle § 351 odst. 2 a § 359 odst. 1 písm. b).

Tato informace se předá společně s informacemi podle § 374 odst. 7.

§ 376
Změna obsahu požadovaných informací

(1) Držitel poštovní licence aktualizuje informace poskytované podle § 351 odst. 4, § 360 odst. 5 a § 374 odst. 7 v přiměřeném předstihu před uskutečněním příslušné změny.

(2) Držitel poštovní licence aktualizuje informace poskytované podle § 375 odst. 5 nejméně dva měsíce před uskutečněním příslušné změny.

(3) Informace poskytované podle § 351 odst. 5, § 373 odst. 3, § 374 odst. 1 až 5 a § 375 odst. 1, 2 a 4 budou odpovídat momentálnímu stavu.

(4) Informace poskytované podle § 373 odst. 1, 2 a 5 aktualizuje držitel poštovní licence ke dni účinnosti změny v příslušném dokumentu.

(5) Držitel poštovní licence aktualizuje informaci poskytovanou podle § 351 odst. 2 v okamžiku příslušné změny. Držitel poštovní licence dále způsobem uvedeným v § 351 odst. 2 upozorní v přiměřeném předstihu na připravovanou změnu.

(6) Jestliže je některá poštovní provozovna zajišťující podání dočasně uzavřena, držitel poštovní licence aktualizuje přehled poštovních provozoven podle § 375 odst. 1; tento požadavek se nevztahuje na dočasné uzavření poštovní provozovny po dobu kratší než šest měsíců. Držitel poštovní licence dále způsobem uvedeným v § 351 odst. 2 v přiměřeném předstihu upozorní na připravovanou změnu a oznámí předpokládanou dobu, po kterou bude poštovní provozovna dočasně uzavřena.

(7) Jestliže je některá poštovní provozovna zajišťující podání zrušena, držitel poštovní licence aktualizuje přehled poštovních provozoven podle § 375 odst. 1.

(8) Držitel poštovní licence v případě podle odstavce 7 upozorní způsobem podle § 351 odst. 2 v přiměřeném předstihu na připravovanou změnu a oznámí, která jiná poštovní provozovna nebo mobilní obslužné místo bude pro danou oblast zajišťovat dostupnost podání.

(9) Jestliže je v případě podle odstavce 7 rušena poštovní provozovna, která v sídelním celku zajišťuje podání jako jediná, držitel poštovní licence dále předá informaci podle odstavce 8 všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v oblasti, pro kterou tato poštovní provozovna zajišťovala podání, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v této oblasti své sídlo, kancelář, provozovnu apod.

(10) Jestliže je rušeno mobilní obslužné místo, držitel poštovní licence všechny fyzické osoby, které se podle jeho poznatků zdržují v oblasti, pro kterou toto mobilní obslužné místo zajišťovalo podání, a všechny právnické osoby, které podle jeho poznatků mají v této oblasti své sídlo, kancelář, provozovnu apod., na připravovanou změnu v přiměřeném předstihu upozorní a oznámí jim, která jiná poštovní provozovna nebo mobilní obslužné místo bude pro danou oblast zajišťovat dostupnost podání.

(11) Ustanovení odstavce 10 se vztahuje obdobně i na mobilní obslužné místo, které bude napříště zajišťovat podání jen v části původní oblasti.

(12) Držitel poštovní licence aktualizuje informace poskytované podle § 351 odst. 1 současně s posledním výběrem poštovní schránky podle původních údajů.

(13) Držitel poštovní licence aktualizuje informace podle § 373 odst. 9 současně s posledním výběrem poštovní schránky za platnosti původních cen.

§ 377
Změna okruhu informovaných osob

Jestliže se změní okruh osob, které mají být podle této vyhlášky informovány, držitel poštovní licence dodatečně informuje osoby, které do tohoto okruhu nově patří, jen v případě, že změna okruhu je důsledkem jeho rozhodnutí.

§ 378
Péče o zákazníky

(1) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byly zákazníkům

a)   volně k dispozici všechny tiskopisy, které mají při užívání základních služeb vyplňovat; zákazníkům musí být umožněno, aby je mohli vyplnit i mimo poštovní provozovnu,
b)   k dispozici lepicí páska a motouz potřebné k balení poštovních zásilek, psací potřeby a stolek či jiné obdobné vybavení potřebné k opatřování poštovních zásilek adresami a vyplňování dokladů.

(2) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byly v prodeji obálky, krabice a balicí papír použitelné k balení poštovních zásilek.

(3) Držitel poštovní licence zajistí bezplatnou telefonní linku, na níž mohou zákazníci žádat o informace týkající se základních služeb. Informace o jejím čísle se v každé poštovní provozovně zveřejní tak, aby neunikala pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách určených pro veřejnost.

(4) Držitel poštovní licence zřídí elektronickou podatelnu

a)   pro přijímání žádostí podle § 362 odst. 1, 2 a 6,
b)   pro poskytování informací týkajících se základních služeb.

(5) Držitel poštovní licence je povinen uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   informace podle § 373 odst. 4,
b)   ceník základních služeb a služeb souvisejících s jejich poskytováním,
c)   informace podle § 374 odst. 1 až 5,
d)   vyhledávání informací podle § 375 odst. 2,
e)   adresu elektronické podatelny podle odstavce 4.

(6) Adresa elektronické podatelny podle odstavce 4 a adresa pro přístup k informacím podle odstavce 5 se v každé poštovní provozovně zveřejní tak, aby neunikala pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách určených pro veřejnost.

(7) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byly zákazníkům volně k dispozici letáky

a)   s informacemi podle § 374 odst. 7,
b)   s ceníkem základních služeb a služeb souvisejících s jejich poskytováním,
c)   s informacemi o telefonním čísle linky podle odstavce 3 a o adrese internetové stránky podle odstavce 4.

(8) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byly zveřejněny informace podle § 374 odst. 1 včetně ceníku základních služeb a služeb souvisejících s jejich poskytováním v anglickém jazyce.

(9) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně s více než jednou poštovní přepážkou bylo současné podání většího počtu poštovních zásilek a poštovních poukazů (dále jen "hromadné podání") umožněno pouze u části poštovních přepážek. Poštovní přepážky vhodným způsobem označí tak, aby zákazníci byli informováni, u které z poštovních přepážek není hromadné podání možné.

(10) Jestliže zdravotní stav adresáta neumožňuje, aby se dostavil osobně do poštovní provozovny, držitel poštovní licence na vyzvání zajistí v místě, kde se adresát zdržuje,

a)   dodání uložené poštovní zásilky nebo uloženého poštovního poukazu,
b)   převzetí žádosti podle § 357, § 358 nebo § 366.

Postup podle tohoto odstavce se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi.

(11) Jestliže v některé poštovní provozovně není zajištěn bezbariérový přístup do prostor sloužících k obsluze zákazníků, držitel poštovní licence na požádání zajistí obsluhu osob na vozíku pro invalidy jiným vhodným způsobem. O takovou obsluhu lze držitele poštovní licence požádat

a)   pomocí signálního zařízení označeného piktogramem pro osoby na vozíku pro invalidy, pokud je u příslušné poštovní provozovny zřízeno, nebo
b)   telefonicky prostřednictvím příslušné poštovní provozovny, nebo
c)   prostřednictvím telefonické linky podle odstavce 3, nebo
d)   prostřednictvím elektronické podatelny podle odstavce 4.

(12) Pokud odesílatel výjimečně použije podací doklad, na němž je uvedena poukazovaná peněžní částka nevyhovující podmínce podle § 10 odst. 6, držitel poštovní licence mu poskytne pomoc potřebnou k poukázání peněžní částky, jež této podmínce vyhovuje.

§ 379
Překážky bránící plnění požadavků

(1) Držitel poštovní licence nemusí dodržovat požadavky podle části třetí, jestliže tomu brání překážky na něm nezávislé, zejména

a)   technické problémy, například porucha zařízení, výpadek v zásobování energií apod.,
b)   překážky v důsledku přírodních událostí, například nesjízdnost komunikace v důsledku povětrnostních jevů, povodeň apod.,
c)   nedostatek potřebné součinnosti jiných osob, například ze strany pronajímatele budovy, v níž je umístěna poštovní provozovna, apod.,
d)   důsledky situace podle § 33 odst. 2 písm. b) zákona o poštovních službách.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na počítače a jiná technická zařízení užívaná při podání.

(3) Držitel poštovní licence dočasně nemusí dodržovat požadavky podle této vyhlášky, jestliže jejich plnění musí předcházet jiná nezbytná opatření, například nájem budovy nezbytné pro umístění poštovní provozovny, nezbytné stavební úpravy budovy, v níž bude umístěna poštovní provozovna, apod.

ČÁST ČTVRTÁ
Společná, přechodná a zrušovací ustanovení

§ 380
Zvláštní ustanovení o celním řízení

Ustanovení této vyhlášky o celním řízení se nevztahují na poštovní zásilky do členských zemí Evropské unie.

§ 381
Přechodné ustanovení

Pokud držitel poštovní licence přes vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho vyžadovat, není schopen zajistit dodání v místě určeném v adrese podle § 354 odst. 2, od pokusu o dodání v místě určeném v adrese může za podmínek podle § 356 odst. 4 písm. f) a odst. 7 dosavadní právní úpravy upustit.

§ 382
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).
2.  Vyhláška č. 5/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).
3.  Vyhláška č. 536/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence), ve znění vyhlášky č. 5/2002  Sb.

ČÁST PÁTÁ

§ 383
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Mlynář v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži.
2)   § 2 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
3)   Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.
4)   Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 32 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 517 odst. 2 občanského zákoníku, nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
7)   § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
8)   § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

E-shop

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tomáš Moravec - C. H. Beck

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.