Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


280

ZÁKON

ze dne 14. dubna 2004,

kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb. a zákona č. 212/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Tento zákon upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna"). Tento zákon rovněž upravuje dohled nad družstevními záložnami, který vykonává Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen "Úřad"), a pojištění vkladů v družstevních záložnách.".

2. V § 1 odst. 3 se slovo "převážně" zrušuje, za slovo "rozumí" se vkládá slovo "zejména", slovo "záruk" se nahrazuje slovem "ručení" a slova " , a které dále poskytuje svým členům další služby pro uspokojování jejich potřeb" se zrušují.

3. V § 1 odst. 4 se slova "Obchodní jméno" nahrazují slovy "Obchodní firma (dále jen "firma")".

4. V § 1 odst. 5 se slovo "činnost" nahrazuje slovem "podnikání".

5. V § 1 odst. 6 písm. b) se slova "výkonu své činnosti" nahrazují slovy "svém podnikání" a slova "vykonávat činnost" se nahrazují slovem "podnikat".

6. V § 1 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek pro družstevní záložnu, zejména takové, které zavazují družstevní záložnu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění nápadně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě; porušení této podmínky zakládá neplatnost smlouvy, přičemž tato neplatnost se posuzuje podle ustanovení obchodního zákoníku upravujících obchodní závazkové smlouvy.".

7. V § 1 odst. 7 se slova "o činnosti a hospodaření družstevní záložny (dále jen "výroční zpráva")" zrušují, ve větě prvé se slovo "jejichž" nahrazuje slovem "jejíž" a slova "na návrh Úřadu Ministerstvo financí právním předpisem podle tohoto zákona" se nahrazují slovem "vyhláška".

8. V § 1 odst. 8 se slova "podle zvláštního zákona3b) není možné" nahrazují slovy "a zastavení podniku nebo jeho části je nepřípustné".

9. V § 1 odst. 9 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitálu" a slova "kontrolu v právnické osobě" se nahrazují slovy "vliv na řízení právnické osoby" a na konci odstavce se doplňuje věta "Družstevní záložna nesmí být osobou ovládanou ani ovládající.".

10. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 500 000 Kč.".

11. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Před podáním žádosti o povolení (§ 2a) musí být splacena částka ve výši alespoň 35 000 000 Kč, kterou představuje základní kapitál, popřípadě rizikový fond a rezervní fond, jsou-li vytvořeny při založení družstevní záložny.".Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

12. V § 2 odst. 4 se slova " , které podaly přihlášku do družstevní záložny, na ustavující schůzi je vyloučeno" nahrazují slovy "na ustavující členské schůzi je nepřípustné".

13. V § 2a odst. 1 se slovo "činnosti" nahrazuje slovem "podnikání".

14. V § 2a odst. 2 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovem "firma".

15. V § 2a odst. 2 písm. b) se slova "zapisovaného základního jmění družstevní záložny" nahrazují slovy "základního kapitálu, popřípadě též výše rizikového fondu a rezervního fondu, pokud byly vytvořeny".

16. V § 2a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d)   přehled členů s kvalifikovanou účastí (§ 2b odst. 1),
e)   přehled členů s dalším členským vkladem, pokud nemají kvalifikovanou účast (§ 2b odst. 1).".

17. V § 2a odstavce 3 až 10 znějí:

"(3) K žádosti o povolení podle odstavce 1 musí být přiloženy

a)   listiny prokazující založení družstevní záložny, splacení základního kapitálu, listiny prokazující výši rizikového fondu a rezervního fondu, pokud byly vytvořeny, dále listiny prokazující splacení částky ve výši uvedené v § 2 odst. 3, odbornou způsobilost a důvěryhodnost členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise družstevní záložny a přehled členů s kvalifikovanou účastí a členů s dalším členským vkladem, pokud nemají kvalifikovanou účast (§ 2b odst. 1),
b)   návrh obchodního plánu družstevní záložny na nejbližší 3 roky v rozsahu údajů uváděných při uveřejňování účetní závěrky, včetně komentáře předpokladů a podmínek, na nichž je obchodní plán založen, a dopadů jednotlivých činností družstevní záložny na kapitál družstevní záložny, její likviditu a platební schopnost,
c)   listiny nezbytné k prokázání splnění podmínek podle odstavce 6 a prohlášení o úplnosti, aktuálnosti a pravdivosti předkládaných listin podepsané nejméně dvěma členy představenstva.

(4) O žádosti o udělení nebo změně povolení rozhodne Úřad po posouzení podmínek pro udělení povolení nebo změnu povolení do 3 měsíců ode dne zahájení správního řízení a v této lhůtě rozhodnutí doručí. Nebyla-li žádost úplná a Úřad si vyžádal její doplnění, rozhodne Úřad do 6 měsíců ode dne zahájení správního řízení a rozhodnutí v této lhůtě doručí. Bylo-li Úřadem vyžádáno doplnění žádosti, přičemž doplněná žádost není úplná, nebo není-li dodržena ze strany žadatele lhůta stanovená Úřadem na její doplnění, je Úřad oprávněn správní řízení o udělení povolení zastavit.

(5) Povolení se uděluje na dobu neurčitou. Povolení obsahuje vymezení povolených činností a může obsahovat vymezení rozsahu povolené činnosti, nikoliv však ve smyslu omezení počtu jednotlivých obchodních případů. Povolení může dále obsahovat stanovení podmínek, které je povinna družstevní záložna splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. Povolení zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení nebo dnem zrušení družstevní záložny.

(6) Podmínkami pro udělení povolení jsou

a)   odborná způsobilost a důvěryhodnost osob zvolených do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně (dále jen "řídící osoba"); za řídící osobu se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která vykonává řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami družstevní záložny,
b)   věcné a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností družstevní záložny, vyplývající zejména ze stanov družstevní záložny, návrhu řídícího a kontrolního systému družstevní záložny včetně systému řízení rizik, popřípadě dalších vnitřních předpisů družstevní záložny; věcnými a organizačními předpoklady se pro účely tohoto zákona rozumí zejména zdůvodnění účelu založení družstevní záložny a strategický záměr jejího rozvoje na trhu, zpracovaný zejména podle orientace na členy družstevní záložny, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a druhu služeb, které mají být poskytovány, zabezpečení odpovídajících výpočetních, informačních, účetních a statisticko-evidenčních systémů družstevní záložny, zabezpečení dostatečného počtu zaměstnanců, kteří budou zajišťovat plánované činnosti družstevní záložny, a zabezpečení odpovídající struktury a organizace družstevní záložny,
c)   reálnost obchodního plánu a schopnost bezpečného rozvoje družstevní záložny s ohledem na obecné znalosti a zkušenosti,
d)   způsobilost fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně (§ 2b odst. 1) a členů s dalším členským vkladem, pokud nemají kvalifikovanou účast (§ 2b odst. 1), k výkonu práv člena ve vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 6 písm. b),
e)   průhledný a nezávadný původ částky uvedené v § 2 odst. 3, z níž se vytváří základní kapitál, rizikový fond a rezervní fond, pokud jsou vytvořeny,
f)   splacení částky uvedené v § 2 odst. 3,
g)   průhlednost skupiny s úzkým propojením, ke které patří zakladatel s kvalifikovanou účastí (§ 2b odst. 1) na družstevní záložně,
h)   úzké propojení v rámci skupiny podle písmene g) nebrání výkonu dohledu,
i)   ve státě, na jehož území má skupina podle písmene g) úzké propojení, nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu dohledu.

(7) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje osoba,

a)   která nebyla v minulosti pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy, pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání družstevní záložny, nebo pro jiný úmyslný trestný čin, nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena,
b)   které nebyla pravomocně uložena pokuta nebo povinnost k náhradě škody pro zaviněné závažné nebo opakované porušení zákonné povinnosti, které vedlo k významnému ohrožení nebo poškození věřitelů, klientů, podílníků a akcionářů akciových investičních fondů, k narušení integrity nebo transparentnosti finančního trhu či zneužití důvěrných informací,
c)   na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurs,
d)   která nebyla v posledních 5 letech členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku.

(8) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje rovněž fyzická osoba, u níž nastaly skutečnosti uvedené v odstavci 7 písm. c) a d), jestliže

a)   soud konkurs zrušil jinak, než
1.  usnesením o zrušení konkursu pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
2.  usnesením o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
b)   jde o osobu, která byla zvolena do funkce již za úpadku právnické osoby, nebo
c)   jde o osobu, která se domůže v řízení u soudu určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře.

(9) Splnění podmínky uvedené v odstavci 7 písm. a) se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 1 měsíc. Osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Zahraniční osoba předloží rovněž obdobný doklad ne starší než 3 měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

(10) Pro účely tohoto zákona se za osobu odborně způsobilou považuje osoba, která

a)   má ukončené úplné střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti související s činnostmi uvedenými v § 3 odst. 1 nebo v § 3 odst. 2 písm. a), b), d), e), nebo
b)   má ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 2 roky praxe v oblasti související s činnostmi uvedenými v § 3 odst. 1 nebo § 3 odst. 2 písm. a), b), d) a e).".

18. V § 2a se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) O změně povolení rozhoduje Úřad na základě písemné žádosti družstevní záložny. Při rozhodování o změně povolení postupuje Úřad obdobně jako při rozhodování o udělení povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na rozhodnutí Úřadu podle § 28. Při rozhodování o změně povolení se podmínky podle odstavce 6 písm. e) a f) nepoužijí. Úřad žádost o změnu povolení zamítne vždy, pokud kapitál družstevní záložny nedosahuje výše nejméně 35 000 000 Kč.".

19. Za § 2a se vkládá nový § 2b, který zní:

"§ 2b

(1) Kvalifikovanou účastí fyzické nebo právnické osoby na družstevní záložně se pro účely tohoto zákona rozumí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje alespoň 10% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v družstevní záložně nebo možnost uplatňování významného vlivu na řízení družstevní záložny. Nepřímým podílem se rozumí podíl držený prostřednictvím osoby nebo osob, nad kterými je vykonávána kontrola.

(2) Podle tohoto zákona kontrolu nad osobou vykonává ten, kdo je ve vztahu k této osobě ovládající osobou.

(3) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá nabýt kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo tuto účast zvýšit tak, že dosáhne alespoň 20 % nebo 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, je povinna požádat o předchozí souhlas Úřad. Stejnou povinnost má i osoba jednající ve shodě. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá nabýt kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo tuto účast zvýšit, nebo osoby jednající ve shodě (dále jen "dotčená osoba") jsou zároveň povinny prokázat způsobilost podle § 2a odst. 6 písm. d). Listiny prokazující tuto způsobilost musí být přiloženy k žádosti. Rozhodnutí o žádosti vydá Úřad do 60 dnů ode dne doručení úplné žádosti. Nevydá-li Úřad rozhodnutí v této lhůtě, platí, že souhlas byl udělen. V rozhodnutí o předchozím souhlasu může Úřad stanovit lhůtu, ve které je dotčená osoba oprávněna nabýt kvalifikovanou účast. Úřad souhlas neudělí v případě, když by kvalifikovaná účast dotčené osoby byla v rozporu s ustanovením § 1 odst. 6 písm. b). Účastníky řízení jsou všechny dotčené osoby a družstevní záložna. Osoba, která hodlá snížit svou kvalifikovanou účast na družstevní záložně, která představuje alespoň 33 %, 20 % nebo 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv pod tyto limity, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Úřadu. Stejnou povinnost mají i osoby jednající ve shodě.

(4) Souhlas nebo oznámení podle odstavce 3 nejsou potřebné, dojde-li ke zvýšení nebo snížení kvalifikované účasti podle odstavce 3 jinak než na základě jednání dotčené osoby.

(5) Zjistí-li Úřad, že působení dotčené osoby s kvalifikovanou účastí v družstevní záložně je v rozporu s § 1 odst. 6 písm. b), nebo dotčená osoba nabyla kvalifikovanou účast nebo zvýšila kvalifikovanou účast na družstevní záložně bez předchozího souhlasu nad limity uvedené v odstavci 3, nedošlo-li ke zvýšení takové kvalifikované účasti jinak než na základě jednání této dotčené osoby, nebo došlo k porušení § 1 odst. 9 věty druhé, je oprávněn rozhodnout o pozastavení práva dotčené osoby s kvalifikovanou účastí účastnit se členské schůze a hlasovat na ní. Účastníkem řízení je pouze dotčená osoba s kvalifikovanou účastí a družstevní záložna. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

(6) Družstevní záložna nepřipustí účast osoby, které Úřad pozastavil právo účastnit se členské schůze a hlasovat, na členské schůzi. Při posuzování způsobilosti členské schůze družstevní záložny rozhodovat a při hlasování na členské schůzi se nepřihlíží k hlasům členů, jejichž práva účastnit se členské schůze a hlasovat byla pozastavena. Pozastavení práva účastnit se členské schůze a hlasovat na ní Úřad zruší, odpadl-li důvod pro jeho vydání.

(7) Družstevní záložna je povinna písemně informovat Úřad o nabytí nebo změnách v kvalifikované účasti osob na družstevní záložně, pokud tyto změny podléhají postupu podle odstavce 3, a to do 5 pracovních dnů po zjištění rozhodných skutečností.".

20. Za § 2b se vkládají nové § 2c až 2i, které znějí:

"§ 2c

Družstevní záložny se sídlem na území České republiky (dále jen "domovský stát") mohou podnikat v rozsahu povolení na území jiných členských států Evropské unie (dále jen "hostitelský stát"). Družstevní záložny jsou oprávněny za účelem podnikání na území hostitelského státu zřídit na jeho území pobočky.

§ 2d

(1) Družstevní záložny se sídlem na území domovského státu jsou oprávněny zřídit pobočky na území hostitelského státu jen se souhlasem Úřadu.

(2) V žádosti o udělení souhlasu ke zřízení pobočky podle odstavce 1 družstevní záložna uvede zejména

a)   určení hostitelského státu, na jehož území zamýšlí zřídit pobočku,
b)   obchodní plán pobočky obsahující výčet předpokládaných činností,
c)   organizační strukturu pobočky,
d)   adresu pobočky v hostitelském státě, na které bude možno získat potřebné dokumenty,
e)   údaje umožňující jednoznačnou identifikaci osob odpovědných za řízení pobočky; pro prokazování těchto údajů se použije § 17a odst. 1 věta druhá,
f)   výši kapitálu družstevní záložny k poslednímu dni měsíce předcházejícího podání žádosti,
g)   výši kapitálové přiměřenosti družstevní záložny k poslednímu dni měsíce předcházejícího podání žádosti.

(3) Úřad rozhodne o žádosti o udělení souhlasu ke zřízení pobočky družstevní záložny na území hostitelského státu do 2 měsíců ode dne doručení úplné žádosti. Jestliže Úřad souhlas udělí, zašle ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti orgánu dohledu hostitelského státu informace o skutečnostech uvedených v odstavci 2. Podmínkami pro udělení souhlasu jsou

a)   ekonomická stabilita družstevní záložny,
b)   organizační struktura družstevní záložny umožňující podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 6 písm. b).

(4) Úřad oznámí družstevní záložně doručení informací podle odstavce 3, a to do 14 dnů ode dne přijetí potvrzení o jejich doručení, nejpozději však do 30 dnů od jejich zaslání.

§ 2e

(1) Družstevní záložna je oprávněna zřídit pobočku a podnikat na území hostitelského státu za podmínek stanovených právními předpisy hostitelského státu a po stanovení podmínek orgánu dohledu tohoto státu pro zřízení pobočky a podnikání. Neobdrží-li družstevní záložna podmínky podle první věty do dvou měsíců ode dne doručení informací orgánu dohledu hostitelského státu podle § 2d odst. 3 a 4, je oprávněna zřídit pobočku a zahájit činnost uplynutím této lhůty.

(2) Zamýšlí-li družstevní záložna učinit změny skutečností uvedených v § 2d odst. 2 písm. b) až e), je povinna to oznámit nejméně 1 měsíc před jejich provedením Úřadu a orgánu dohledu hostitelského státu. Změny skutečností uvedených v § 2d odst. 2 písm. b) až e) podléhají souhlasu Úřadu a případnému sdělení nebo stanovení podmínek orgánem dohledu hostitelského státu podle odstavce 1, nestanoví-li tento zákon jinak. Při rozhodování o udělení souhlasu postupuje Úřad podle § 2d odst. 3. Úřad o změnách rozhodne do 30 dnů ode dne obdržení úplného oznámení o zamýšlených změnách družstevní záložnou.

§ 2f

Má-li družstevní záložna v úmyslu podnikat na území hostitelského státu v rozsahu povolení uděleného jí Úřadem bez založení pobočky, oznámí svůj záměr se specifikací vykonávané činnosti před zahájením této činnosti Úřadu. Úřad oznámí orgánu dohledu hostitelského státu záměr družstevní záložny podnikat na jeho území do 30 dnů ode dne od obdržení úplného oznámení družstevní záložny.

§ 2g

(1) Dohled nad pobočkou družstevní záložny na území hostitelského státu vykonává Úřad. Dohled nad likviditou pobočky družstevní záložny vykonává také orgán dohledu hostitelského státu. Pobočka podléhá opatřením přijatým hostitelským státem v rámci jeho měnové politiky; v případě států, které zavedly euro jako svou měnu, opatřením přijatým Evropskou centrální bankou.

(2) Družstevní záložna je povinna poskytnout hostitelskému státu na jeho vyžádání informace a pravidelná hlášení ve formě statistických údajů o podnikání své pobočky na území hostitelského státu v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytují družstevní záložny se sídlem na jeho území.

(3) Pokud orgán dohledu hostitelského státu zjistí, že družstevní záložna nebo její pobočka na jeho území porušuje ustanovení právních předpisů v oblastech, které spadají do působnosti hostitelského státu, a družstevní záložna i přes výzvu orgánu dohledu hostitelského státu neukončí tento protiprávní stav, přijme Úřad na základě žádosti orgánu dohledu hostitelského státu potřebná opatření k zajištění ukončení protiprávního stavu a informuje o nich orgán dohledu hostitelského státu.

§ 2h

(1) Úřad informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu o vydání rozhodnutí o zákazu nakládání vkladatelů s jejich vklady podle tohoto zákona v případě, že dotčená družstevní záložna podniká na území tohoto státu; tuto informaci poskytne příslušnému orgánu dohledu bez zbytečného odkladu po jeho vydání.

(2) Před rozhodnutím o změně nebo odnětí povolení družstevní záložně, která podniká na území hostitelského státu, konzultuje Úřad svůj záměr s orgánem dohledu tohoto státu. Nesnese-li věc odkladu, Úřad orgán dohledu informuje o svém záměru povolení změnit nebo odebrat. Úřad informuje o změně nebo odnětí povolení neprodleně orgány dohledu států, v nichž družstevní záložna podniká.

(3) O odnětí povolení družstevní záložně podle § 28g informuje Úřad neprodleně orgán dohledu hostitelského státu, ve kterém družstevní záložna podnikala.

§ 2i

Podnikání družstevních záložen, včetně jejich poboček působících na území hostitelského státu, podléhá dohledu Úřadu, včetně kontrol na místě po předchozím informování orgánu dohledu hostitelského státu. Úřad může požádat příslušný orgán dohledu hostitelského státu o provedení kontroly na území hostitelského státu.".

21. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) zní:

"§ 3
Předmět podnikání družstevní záložny

(1) Družstevní záložna je v rámci svého podnikání oprávněna vykonávat tyto činnosti:

a)   přijímání vkladů od členů,
b)   poskytování úvěrů členům,
c)   finanční leasing pro členy,
d)   platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků3b) pro členy,
e)   poskytování ručení za půjčky a úvěry členů,
f)   otvírání akreditivů pro členy,
g)   obstarání inkasa pro členy,
h)   směnárenská činnost pro členy po udělení licence podle zvláštního právního předpisu,3c)
i)   pronájem bezpečnostních schránek členům.

(2) Výlučně za účelem zajištění činností podle odstavce 1 je družstevní záložna oprávněna

a)   ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank,
b)   přijímat úvěry od družstevních záložen a bank,
c)   nabývat majetek a disponovat s ním,
d)   obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle odstavce 1,
e)   obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Jiný majetek, než který je družstevní záložna oprávněna nabýt podle odstavce 2, může nabýt pouze v souvislosti se zajištěním své pohledávky, a to nejvýše po dobu 6 měsíců. V tomto případě se ustanovení § 1 odst. 9 věta první nepoužije.

(4) Přijaté vklady vede družstevní záložna na vkladových účtech. Smlouvy uzavřené při výkonu činností podle odstavců 1 až 3 musí mít písemnou formu.


3b)   Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).
3c)   Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

22. § 4 včetně nadpisu zní:

" Některá ustanovení o členství v družstevní záložně

§ 4

(1) Družstevní záložna je povinna seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů, podmínkami poskytování úvěrů a dalšími činnostmi družstevní záložny, které vykonává na základě uděleného povolení. Dojde-li ke změnám těchto skutečností, je družstevní záložna povinna své členy o změnách včas a řádně informovat. Družstevní záložna je povinna poskytovat uvedené informace a zprávu pro členy podle § 1 odst. 7 svým členům písemně v českém jazyce, popřípadě jazycích států, na jejichž území působí.

(2) Převod a přechod členských práv a povinností člena družstevní záložny je nepřípustný.

(3) Při hlasování má každý člen jeden hlas. Členům, kteří vložili další členský vklad (§ 4b), přísluší dále jeden hlas za každý celý násobek základního členského vkladu. Nikdo však nesmí vykonávat hlasovací práva v rozsahu vyšším než 33 % hlasů všech členů; ustanovení § 1 odst. 9 tím není dotčeno. K rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, o změně stanov, o volbě a odvolání člena kontrolní komise, o prodeji nebo nájmu podniku nebo jeho části, o jiných významných majetkových dispozicích, o fúzi a rozdělení a o jiném zrušení družstevní záložny se vyžaduje zároveň i souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů.

(4) Družstevní záložna je oprávněna své splatné pohledávky za dlužníkem započíst oproti úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu (§ 4c), a to i v době vydaného rozhodnutí o zákazu nakládání vkladatelů s jejich vklady. Družstevní záložna je dále oprávněna odmítnout výplatu úroků, vkladů nebo vypořádacího podílu dlužníku, který je v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své jiné závazky vůči družstevní záložně.

(5) Postupování pohledávek členů za družstevní záložnou, vyplývajících z vkladů členů u družstevní záložny, je možné pouze mezi členy družstevní záložny.".

23. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 4a
Uhrazovací povinnost člena družstevní záložny

(1) Člen je povinen podílet se na krytí ztráty družstevní záložny svou uhrazovací povinností podle tohoto zákona; ustanovení § 9 tím není dotčeno. Tato povinnost vzniká dnem schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutím členské schůze podle § 9 odst. 2. Představenstvo družstevní záložny vypočte a do 15 dnů ode dne schválení řádné účetní závěrky sdělí každému členovi částku, kterou je povinen uhradit; úhrada je splatná do 30 dnů ode dne schválení řádné účetní závěrky.

(2) Výše uhrazovací povinnosti člena se stanoví jako součet dalšího členského vkladu a dvojnásobku základního členského vkladu. Přesáhne-li výše uhrazovací povinnosti všech členů ztrátu zjištěnou řádnou účetní závěrkou, uhrazovací povinnost se poměrně krátí tak, že výše uhrazovací povinnosti každého člena je součinem výše jeho uhrazovací povinnosti a podílu ztráty, zjištěné řádnou účetní závěrkou, která má být kryta uhrazovací povinností, ku součtu všech uhrazovacích povinností všech členů.

§ 4b
Členský vklad

(1) Členský vklad může být pouze peněžitý. Výše základního členského vkladu je pro každého člena stejná.

(2) Připouští-li to stanovy a souhlasí-li s tím členská schůze, může člen vložit do základního kapitálu družstevní záložny další členský vklad. Výše dalšího členského vkladu, při jeho vložení do základního kapitálu družstevní záložny, musí být vždy celočíselným pětinásobkem základního členského vkladu. Další členský vklad musí být splacen jednorázově do 90 dnů ode dne udělení souhlasu členskou schůzí, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

(3) Jestliže vložení dalšího členského vkladu do základního kapitálu družstevní záložny by mělo za následek, že podíl člena na základním kapitálu družstevní záložny by převýšil 5 %, může být další členský vklad vložen jen po předchozím souhlasu Úřadu. Žádost o udělení souhlasu musí být podána družstevní záložnou nebo členem do 30 dnů ode dne konání členské schůze, která s vložením dalšího členského vkladu vyslovila souhlas. Přílohu žádosti tvoří zápis z členské schůze, listiny osvědčující původ peněžních prostředků člena a listiny prokazující způsobilost člena k výkonu práv člena ve vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 6 písm. b). V rozhodnutí o udělení souhlasu Úřad zároveň určí lhůtu pro úplné splacení dalšího členského vkladu. Marným uplynutím lhůty pozbývá rozhodnutí Úřadu o udělení souhlasu účinnosti.

(4) Úřad souhlas podle odstavce 3 neudělí, není-li prokázán původ peněžních prostředků člena nebo není-li prokázána způsobilost člena podle odstavce 3. Účastníkem řízení je družstevní záložna a člen, který hodlá vložit do základního kapitálu družstevní záložny další členský vklad. V případě, že člen vložením dalšího členského vkladu nabude kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo zvýší svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhne limitů stanovených v § 2b odst. 3, považuje se souhlas Úřadu také za souhlas podle § 2b odst. 3; v takovém případě jsou účastníky řízení družstevní záložna a dotčená osoba.

(5) Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých 12 měsíců ode dne jeho splacení za podmínky, že další členský vklad zůstane celočíselným násobkem základního členského vkladu. Ke snížení výše dalšího členského vkladu dochází dnem doručení písemného oznámení člena o této skutečnosti družstevní záložně.

(6) Majetkové vypořádání při snížení dalšího členského vkladu se vypočte obdobně jako vypořádací podíl. Pro účely jeho výpočtu se zohledňuje pouze částka, o kterou se další členský vklad snižuje.

(7) Při dodržení podmínek stanovených tímto zákonem může člen nabýt více dalších členských vkladů.

§ 4c
Vypořádací podíl

(1) Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení dalšího členského vkladu tohoto člena v daném účetním období, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období a souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů členů, kterým v daném účetním období zaniklo členství. Takto získaný poměr se násobí výší vlastního kapitálu po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu po odečtení rizikového fondu a rezervního fondu podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.

(2) Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo.

(3) Řádná účetní závěrka družstevní záložny musí být předložena členské schůzi ke schválení do 6 měsíců od posledního dne účetního období.".

24. V § 5 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

25. V § 5 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovem "firmu".

26. V § 5 písm. b) se slovo "činnosti" nahrazuje slovem "podnikání".

27. V § 5 písmeno d) zní:

"d)   výši základního členského vkladu a způsob jeho splácení, popřípadě i výši vstupního vkladu,".

28. V § 5 písm. g) se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitálu".

29. V§ 5 písmena i) a j) znějí:

"i)   možnost vložení dalších členských vkladů,
j)   pravomoc a odpovědnost řídících osob,".

30. V § 5 písm. n) se slova "[§ 4 odst. 2 písm. c)]" zrušují.

31. V § 5 písm. o) bodě 3 se slova "[§ 3 odst. 1 písm. a) až c) ]" zrušují.

32. V § 5a odstavec 1 zní:

"(1) K přijetí usnesení členské schůze je třeba, v případě hlasování o fúzi nebo rozdělení družstevní záložny, souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů.".

33. V § 5a odst. 3 se za slovo "výše" vkládá slovo "základního", slovo "podílu" se nahrazuje slovem "vkladu", slova "nebo výše uhrazovací povinnosti určených ve stanovách" a slova "snížení uhrazovací povinnosti nebo" se zrušují, za slova "snížení výše" se vkládá slovo "základního" a slovo "podílu" se nahrazuje slovem "vkladu".

34. V § 5a odst. 4 se slova "rozhodnutí o krytí ztráty uhrazovací povinností členů" nahrazují slovy "řádné účetní závěrky".

35. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Člen úvěrové komise nesmí být členem představenstva ani členem kontrolní komise družstevní záložny.".

36. V § 6 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)   ručení za půjčky a úvěry členů,".

37. V § 6 odst. 4 se větě první za slovo "Určí-li" vkládá slovo "tak".

38. V § 6 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)   o obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1,".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

39. V § 6 odst. 5 písmeno c) zní:

"c)   o obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry,".

40. V § 6 odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Představenstvo vypracuje výroční zprávu a předkládá ji spolu s řádnou účetní závěrkou ke schválení členské schůzi." a ve větě druhé se slova "30. června roku následujícího po roce, za který" nahrazují slovy "6 měsíců po ukončení účetního období, za které".

41. V § 6 odst. 7 se slovo "svého" zrušuje.

42. V § 6 odst. 8 se slova "v orgánu" nahrazují slovy "ve volených orgánech".

43. V § 6 odst. 10 se věty první a druhá nahrazují větami "Členové volených orgánů družstevní záložny a řídící osoby jsou povinni neprodleně a úplně informovat Úřad o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek ohrožení hospodaření družstevní záložny nebo uplatnění postupu podle § 28, a o ztrátě odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti členů volených orgánů družstevní záložny a řídících osob. Členové volených orgánů družstevní záložny a řídící osoby jsou povinni vykonávat svoji činnost s odbornou péčí.".

44. V § 6a odst. 1 ve větě první se slovo "bezúhonná" nahrazuje slovem "důvěryhodná".

45. V § 6a odst. 2 se věty druhá až pátá zrušují.

46. V § 7 odst. 1 úvodní části textu se slovo "blízkým8)" nahrazuje slovy "blízkým podle občanského zákoníku8)".Poznámka pod čarou č. 8) zní:


"8)   § 116 občanského zákoníku.".

47. V § 7 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušuje.Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

48. V § 7 odst. 5 větě poslední se slova "vedoucí zaměstnanec" nahrazují slovy "řídící osoba".

49. V § 7 odst. 6 větě první se slova "vedoucí zaměstnanec je povinen" nahrazují slovy "řídící osoba jsou povinni" a slovo "bezúhonnosti" se nahrazuje slovem "důvěryhodnosti".

50. V § 7 odst. 6 větě druhé se slova "vedoucí zaměstnanec informuje" nahrazují slovy "řídící osoba informují".

51. V § 7 odst. 7 větě první se za slovo "záložny" vkládají slova "nebo jmenování řídící osoby".

52. V § 7 odst. 7 větě druhé se za slova "záložny nesplňuje" vkládají slova "nebo jmenovaná řídící osoba nesplňují".

53. V § 7 odst. 7 větě poslední se za slovo "záložny" vkládají slova "nebo řídící osoby", slovo "od" se nahrazuje slovy "ode dne" a slova "podmínky splňuje" se nahrazují slovy "nebo řídící osoba podmínky splňují".

54. § 8, 8a a 9 včetně poznámky pod čarou č. 11) znějí:

"§ 8

(1) Kapitál družstevní záložny činí nejméně 35 000 000 Kč. 

(2) Kapitál družstevní záložny tvoří

a)   splacený základní kapitál nebo jeho část,
b)   rizikový fond a rezervní fond,
c)   ostatní rezervní fondy družstevní záložny tvořené ze zisku po zdanění s výjimkou fondů účelově vytvořených,
d)   nerozdělený zisk minulých let,
e)   rezervy,
f)   uhrazovací povinnost členů,
g)   podřízený dluh,
h)   neuhrazená ztráta minulých let,
i)   ztráta běžného účetního období,
j)   nehmotný majetek družstevní záložny.

(3) Pro účely tohoto zákona se podřízeným dluhem rozumí úvěr, půjčka nebo vklad jednorázově splacený fyzickou či právnickou osobou družstevní záložně, který splňuje tyto podmínky:

a)   smlouva o podřízeném dluhu musí být uzavřena písemně na dobu určitou, přičemž doba splatnosti podřízeného dluhu věřiteli musí činit nejméně 5 let od převedení částky podřízeného dluhu družstevní záložně; jistina je splatná jednorázově a nesmí být vyplacena dříve než před dobou splatnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak,
b)   smlouva o podřízeném dluhu musí obsahovat doložku podřízenosti, jejíž znění schvaluje Úřad, která obsahuje zejména ustanovení o nemožnosti započtení pohledávky z podřízeného dluhu a ustanovení, že v případě vstupu do likvidace družstevní záložny, prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny, schválení nuceného vyrovnání nebo v případě jiného vyrovnání se jistina i příslušenství částky podřízeného dluhu uhradí věřiteli až po plném uspokojení všech závazků družstevní záložny vůči vkladatelům a jiným věřitelům s výjimkou závazků vůči těm věřitelům, jejichž pohledávky jsou vázány stejnou nebo obdobnou doložkou podřízenosti,
c)   částka podřízeného dluhu může být vyplacena před dobou splatnosti pouze v případě likvidace družstevní záložny, prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny, schválení nuceného vyrovnání nebo v případě jiného vyrovnání, a to v souladu s doložkou podřízenosti,
d)   podřízený dluh je nezajištěn,
e)   změny doložky podřízenosti bez souhlasu Úřadu jsou neplatné,
f)   částka podřízeného dluhu musí být družstevní záložně jednorázově splacena a nesmí být přímo nebo nepřímo financována z majetku družstevní záložny.

(4) O schválení doložky podřízenosti a jejích změn rozhodne Úřad na základě žádosti družstevní záložny. Při rozhodování o schválení nebo změnách doložky podřízenosti Úřad zejména přihlédne ke způsobilosti družstevní záložny přijímat podřízený dluh ve vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 6 písm. b) a ke splnění podmínek stanovených v odstavci 3. Úřad může rozhodnout o odnětí souhlasu s doložkou podřízenosti v případě, že podnikání družstevní záložny není v souladu s § 1 odst. 6 písm. b) nebo družstevní záložna porušuje povinnosti související s podřízeným dluhem. Odvolání proti rozhodnutí o odnětí souhlasu nemá odkladný účinek; okamžikem doručení rozhodnutí o odnětí souhlasu nesmí družstevní záložna přijímat podřízený dluh.

(5) Do kapitálu družstevní záložny lze zahrnout nerozdělený zisk minulých let, jestliže zisk za příslušné období byl zdaněn a byl ověřen auditorem podle zvláštního právního předpisu11) v rámci ověření řádné účetní závěrky po jejím schválení členskou schůzí.

(6) Podřízený dluh se pro účely stanovení kapitálu postupně snižuje o 20 % z původní výše ročně během posledních 5 let před termínem jeho splatnosti tak, aby se v posledním roce přede dnem splatnosti započítával pro účely stanovení kapitálu ve výši 20 % původní částky tohoto dluhu.

(7) Kapitálem družstevní záložny se rozumí součet položek vymezených v odstavci 2 písm. a) až g), zahrnutých v rozsahu podle tohoto zákona, snížený o součet položek vymezených v odstavci 2 písm. h) až j).

(8) Při výpočtu kapitálu se součet položek podle odstavce 2 písm. f) a g) zahrnuje nejvýše v rozsahu 50 % součtu položek podle odstavce 2 písm. a) až e) sníženého o součet položek podle odstavce 2 písm. h) až j).

(9) Družstevní záložna nemůže být emitentem podřízeného dluhopisu podle zvláštního právního předpisu.

§ 8a

(1) Řádná a mimořádná účetní závěrka družstevní záložny musí být ověřena auditorem.

(2) Vybraného auditora je družstevní záložna povinna oznámit Úřadu, který je do 30 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení oprávněn auditora odmítnout. Ověřit účetní závěrku družstevní záložny může pouze ten auditor, který nemá k družstevní záložně zvláštní vztah a který doloží, že v průběhu minimálně dvou účetních období ověřoval účetní závěrky bank, družstevních záložen nebo jiných finančních institucí, a kterému nebylo v souvislosti s poskytováním auditorských služeb oprávnění k jejich poskytování pozastaveno. Neodmítne-li Úřad auditora v této lhůtě, platí, že auditor byl schválen. V případě odmítnutí auditora Úřadem je družstevní záložna povinna oznámit do 15 dnů ode dne odmítnutí Úřadu nového auditora.

(3) Za osoby, které mají k družstevní záložně zvláštní vztah, se pro účely tohoto zákona považují členové družstevní záložny, členové volených orgánů družstevní záložny, řídící osoby a osoby jim blízké podle občanského zákoníku.

§ 9

(1) Zisk lze rozdělit mezi členy družstevní záložny. Podíl člena na zisku je stanoven poměrem výše členského vkladu k souhrnu všech členských vkladů všech členů k rozvahovému dni řádné účetní závěrky. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se po zohlednění části zisku připadajícího na vypořádací podíly usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Ustanovení obchodního zákoníku o rozdělení a užití zisku družstva se nepoužijí.

(2) Vykáže-li družstevní záložna ztrátu, je povinna na členské schůzi rozhodnout při schvalování řádné účetní závěrky, ve které je tato ztráta vyčíslena, o úhradě této ztráty z rizikového fondu a rezervního fondu a nerozděleného zisku minulých let. Nepostačují-li ke krytí ztráty tyto vlastní zdroje, vzniká schválením řádné účetní závěrky povinnost podílet se svou uhrazovací povinností na krytí ztráty přesahující tyto vlastní zdroje, a to všem osobám, které byly k rozvahovému dni řádné účetní závěrky členy družstevní záložny.

(3) Pohledávku družstevní záložny vzniklou z důvodu uhrazovací povinnosti je družstevní záložna oprávněna jednostranně započíst podle § 4 odst. 5.

(4) Rozdělení zisku nebo krytí ztráty družstevní záložny podle předchozích odstavců provede představenstvo do 30 dnů od dne konání členské schůze, která schválila řádnou účetní závěrku, z níž zisk nebo ztráta vyplývá.


11)   Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.".

55. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "[§ 3 odst. 1 písm. c) bod 2]" zrušují.

56. V 10 odst. 1 písm. b) se slovo "roční" nahrazuje slovem "řádné", slovo "rok" se nahrazuje slovy "účetní období" a slovo "jmění" se nahrazuje slovem "kapitálu".

57. V § 11 odst. 1 se slova ",týkající se poměru kapitálu a rezerv k aktivům, popřípadě závazkům, a to i na konsolidovaném základě," nahrazují slovy "kapitálové přiměřenosti, řízení tržních rizik,", slova "pojmů aktiva a pasiva družstevní záložny a jejich vybrané položky, rezervy a kapitál" se nahrazují slovy "vybraných položek, rezerv a kapitálu", slovo "dluhopisů" se nahrazuje slovy "aktiv a obsah, formu a periodicitu informačních povinností, vztahujících se k těmto pravidlům a ukazatelům," a slova "a vyhlašuje na návrh Úřadu právním předpisem Ministerstvo financí" se nahrazují slovem "vyhláška".

58. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova "souhrn členských podílů" nahrazují slovem "kapitál" a částka "500 000 Kč" se nahrazuje částkou "35 000 000 Kč".

59. V § 13 odst. 1. písm. d) se slova "splynutím, sloučením" nahrazují slovem "fúzí".

60. V § 13 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "V případě zrušení družstevní záložny odnětím povolení jmenuje likvidátora Úřad.".

61. V § 13 odst. 4 větě první se slova "Splynutí a sloučení" nahrazují slovem "Fúze", slovo "možné" se nahrazuje slovem "možná" a ve větě třetí se slova " , sloučení a splynutí" nahrazují slovy "nebo fúzi".

62. V § 13 odstavec 5 zní:

"(5) Změna právní formy družstevní záložny není přípustná.".

63. V § 13 odst. 6 větě druhé se slovo "bezúhonnost" nahrazuje slovem "důvěryhodnost" a na konci odstavce 6 se doplňují věty "Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3. Zjistí-li Úřad, že likvidátor při likvidaci porušil zákon nebo že průběh a délka trvání likvidace je nepřiměřená náročnosti likvidace družstevní záložny, nebo neprokáže-li likvidátor oprávněnost délky trvání likvidace, je oprávněn likvidátora odvolat a jmenovat nového likvidátora bez návrhu družstevní záložny. V případě odnětí oprávnění podle § 28g a 28h nemůže být likvidátorem jmenována osoba, která v posledních dvou letech prováděla audit nebo se jinak podílela na zpracování a vedení účetnictví družstevní záložny.".

64. V § 14 odst. 1 se slovo "Fond" nahrazuje slovy "Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen "Fond")".

65. V § 14 odst. 4 se slova "přebytky z ročního hospodaření Úřadu," zrušují.

66. V § 14 odst. 5 se slovo "půjček" nahrazuje slovy "závazků, pokud tento zákon nestanoví jinak".

67. V § 14 se na konci odstavce 5 doplňují věty "Oprávněnými osobami jsou i další osoby s pojištěným vkladem v družstevní záložně. Oprávněnými osobami nejsou banky, pobočky zahraničních bank, družstevní záložny, jiné finanční instituce, zdravotní pojišťovny a státní fondy. To neplatí, jde-li o vklady se zvláštním režimem (§ 21b odst. 3).".

68. V § 14 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

69. V § 14 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní:

"(7) Fond je osvobozen od placení soudních poplatků a záloh na náklady konkursu.17a)


17a)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".

70. V § 15 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova " , které je jeho statutárním orgánem".

71. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Na členy představenstva Fondu se vztahuje § 2a odst. 7".

72. V § 15 odst. 2 větě první se za slovo "představenstva" vkládá slovo "Fondu" a věta třetí se nahrazuje větou "Pokud některý z členů představenstva ukončí své členství před uplynutím svého funkčního období, je na zbytek tohoto období jmenován nový člen.".

73. V § 15 odst. 4 větě druhé se za slovo "náhradu" vkládají slova "nezbytně nutných".

74. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Roční příspěvek družstevní záložny do Fondu (dále jen "příspěvek") činí 0,15 % průměrného objemu vkladů oprávněných osob v družstevní záložně vedených v české měně nebo v cizí měně na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo nebo firmu, sídlo a u právnických osob se sídlem v České republice identifikační číslo vkladatele (dále jen "pojištěný vklad") za předchozí kalendářní rok, včetně úroků, na které vznikl vkladatelům nárok v předchozím kalendářním roce. Průměrný objem pojištěných vkladů družstevní záložna propočítává podle měsíčních stavů pojištěných vkladů v předchozím kalendářním roce. Družstevní záložna nesmí provádět takové převody mezi vkladovými nebo jinými účty, anebo uzavírat takové smlouvy o pojištěném vkladu, anebo vykonávat jiné obdobné činnosti, které způsobují při propočtu měsíčních stavů pojištěných vkladů snížení ročního příspěvku; v opačném případě Úřad provede příslušný propočet, v rámci kterého nebudou zohledněny činnosti družstevní záložny snižující výši ročního příspěvku, a nařídí družstevní záložně doplatit příslušný rozdíl. Úhrada příspěvku se platí v české měně. Pro účely výpočtu příspěvku se vklady v cizí měně přepočítají na českou měnu, a to kurzem devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, ke kterému má být proveden výpočet příspěvku.".

75. V § 16 odst. 3 se na začátek vkládá věta "Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků vedených při splnění požadavků na identifikaci stanovených v odstavci 1 v české měně nebo v cizí měně, evidovaných jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.", slova "podle § 4 odst. 6 písm. b)" se nahrazují slovy "bývalému členu, jeho právnímu nástupci nebo pozůstalému manželu", slova "za zákonných a smluvních podmínek" se zrušují a slova "Osoby uvedené v § 4 odst. 6" se nahrazují slovy " ; tyto osoby".

76. V § 17 odst. 1 větě první se věty druhá a třetí nahrazují větami "Úřad vydá oznámení nejpozději do 21 dnů ode dne zjištění rozhodné skutečnosti. Vydání oznámení Úřad bez zbytečného odkladu sdělí družstevní záložně.".

77. V § 17 se na konci odstavce 2 doplňují věty "Fond vyplatí řádně ověřené náhrady oprávněným osobám do 3 měsíců ode dne, kdy Úřad vydal oznámení Fondu podle odstavce 1, nebo do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí soudu podle odstavce 4. Úřad může na základě žádosti Fondu z důvodu mimořádných okolností tuto lhůtu prodloužit o 3 měsíce, a to nejvýše dvakrát za sebou. Mimořádnou okolností je zejména nedostatek prostředků nezbytný pro výplatu náhrad.".

78. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Náhrada se oprávněné osobě poskytne i v případě, kdy soud pravomocně rozhodne o prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny nebo zamítne návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, aniž Úřad před pravomocným rozhodnutím soudu učinil oznámení podle odstavce 1.".

79. V § 17a odst. 1 větě první se slova " , popřípadě družstevní záložna, které bylo odňato povolení (dále jen "bývalá družstevní záložna")," zrušují, ve větě druhé se za slovem "osoby" závorka nahrazuje slovy " , kterými jsou", za slova "datum narození" se vkládají slova "anebo firma, popřípadě název" a závorka před slovem " , údaje" se zrušuje a ve větě poslední se slova "(bývalé družstevní záložny)" nahrazují slovy " , správce konkursní podstaty".

80. V § 17a odstavec 2 zní:

"(2) Nedoručení podkladů podle odstavce 1 je nedostatkem v podnikání družstevní záložny, opravňující Úřad k přijetí opatření podle § 28 odst. 1 písm. e); tím není dotčeno ustanovení § 27b.".

81. V § 18 odst. 1 větě druhé se slova "je roven zlomku, v jehož čitateli je celková částka na účtu a ve jmenovateli počet spoluvlastníků" nahrazují slovy "se určí podle § 21b odst. 2".

82. V § 18 odst. 1 větě třetí se slovo "splatné" a slova "v českých korunách nebo jiné měně" zrušují.

83. V § 18 odst. 1 se za větu čtvrtou vkládá věta "Nárok na náhradu za pojištěný vklad vedený v cizí měně vzniká v české měně.".

84. V § 18 odst. 1 větě sedmé se slova " , který o 7 pracovních dnů předchází den zahájení plateb" nahrazují slovy "zahájení plateb".

85. V § 18 odst. 2 se částka "400 000 Kč" nahrazuje částkou "700 000 Kč".

86. V § 18 odst. 3 větě první se slova "podle § 4 odst. 6 písm. b)", slova "za trvání družstevní záložny" a slova "po odečtení uhrazovací povinnosti podle § 17 odst. 1" zrušují, slova "podle § 18 odst. 2" se nahrazují slovy "podle odstavce 2" a ve větě druhé se slova "§ 18 odst." nahrazují slovem "odstavců".

87. V § 18 odst. 4 se slova "§ 18 odst." nahrazují slovem "odstavce".

88. V § 18 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Pojištěným vkladem není podřízený dluh a vklad vzniklý v souvislosti s činností, pro kterou byla oprávněná osoba odsouzena pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.

(6) Při výpočtu náhrady za pojištěný vklad se nepřihlíží k přírůstkům pojištěných pohledávek z vkladů, ke kterým dojde

a)   na základě vnitřního převodu mezi jednotlivými účty vedenými u téže družstevní záložny učiněného po dni, kdy byla Fondu písemně oznámena skutečnost podle § 17 odst. 1,
b)   v důsledku postoupení pohledávky z vkladu učiněného po dni, kdy byla Fondu písemně oznámena skutečnost podle § 17 odst. 1.".

89. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Tato pohledávka Fondu je splatná ihned.".

90. V § 20 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami "Fond není v prodlení, pokud splní svou povinnost dle § 17 odst. 2. Povinnost platit úroky po dobu, kdy splatná náhrada nebyla vyplacena z důvodů na straně oprávněné osoby, nevzniká.", ve větě třetí se slovo "nepromlčuje" nahrazuje slovy "promlčuje, nebude-li uplatněn do 5 let od stanoveného data zahájení plateb.".

91. § 21 zní:

"§ 21

(1) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad, obstará si Fond potřebné peněžní prostředky na trhu. Fond je povinen dbát, aby podmínky, za kterých si Fond peněžní prostředky obstaral, byly pro něj co nejvýhodnější.

(2) Fond může investovat peněžní prostředky pouze bezpečným způsobem v souladu se svým statutem.".

92. V § 21a se slovo "trojnásobek" nahrazuje slovem "dvojnásobek".

93. Za § 21a se vkládá nový § 21b, který zní:

"§ 21b

(1) Družstevní záložna je povinna zabezpečit identifikaci vkladatele při vedení jeho účtu a identifikační údaje o vkladateli vést ve své evidenci. Identifikačními údaji pro účely tohoto zákona jsou

a)   u fyzických osob jméno, příjmení, adresa a datum narození nebo rodné číslo,
b)   u právnických osob firma, popřípadě název, sídlo a u právnických osob se sídlem v České republice též identifikační číslo.

(2) Identifikační údaje podle odstavce 1 musí být uvedeny ve smlouvě o vkladovém účtu. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je majitelem osoba, která smlouvu uzavřela; k udělenému dispozičnímu právu se pro účely výpočtu náhrad nepřihlíží. Je-li majitelů vkladu 2 a více, může být ve smlouvě určen podíl, jakým se majitelé podílejí na vkladu; jinak platí, že podíly jsou stejné. Pokud majitelé při dispozici s vkladem nedoloží jinou výši podílu družstevní záložně, platí, že jejich podíly se nemění. Družstevní záložna je povinna vyznačit změnu podílů ve své evidenci. K doložení jiné výše podílu po dni, kdy byla Fondu oznámena skutečnost podle § 17 odst. 1, nebo nastala skutečnost podle § 17 odst. 4, se nepřihlíží.

(3) Pro účely tohoto zákona se za vklad se zvláštním režimem považuje vklad, na němž jsou evidovány peněžní prostředky více osob.

(4) Při zakládání účtu nebo při nakládání s účtem je majitel účtu povinen družstevní záložně písemně oznámit, že na účtu jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob, doložit podíl každé z nich, identifikovat tyto osoby v rozsahu stanoveném tímto zákonem a pravdivost údajů prokázat. Družstevní záložna zaznamená tyto údaje ve své evidenci.

(5) Pro účely výpočtu náhrady z Fondu za vklady se zvláštním režimem je družstevní záložna povinna předložit Fondu rozčlenění vkladů podle jednotlivých osob a částek připadajících na každou z nich a pravdivost údajů prokázat.

(6) Náhrada za vklad se zvláštním režimem se poskytne oprávněným osobám ve stejné výši, v jaké by byla poskytnuta v případě, že by každá z uvedených osob měla peněžní prostředky evidované na vlastním účtu.

(7) K oznámení vkladatele podle odstavců 2 a 4 učiněnému po dni, kdy byla Fondu písemně oznámena skutečnost podle § 17 odst. 1 nebo nastala skutečnost podle § 17 odst. 4, se nepřihlíží.".

94. V § 22 odst. 1 větě prvé se slovo "činnost" nahrazuje slovem "podnikání" a na konci odstavce se doplňují věty "Úřad je právnickou osobou. Úřad se nezapisuje do obchodního rejstříku.".

95. V § 22 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Úřad plní konzultační a informační povinnost vůči orgánům dohledu hostitelských států a orgánům Evropské unie. Úřad a orgány hostitelských států si vyměňují informace o činnosti družstevních záložen, jež mohou usnadnit dohled nad nimi nebo zkoumání podmínek pro vydání povolení.

(4) Úřad informuje Komisi Evropských společenství zejména o

a)   počtu a povaze případů, kdy zamítl žádost družstevní záložny o zřízení pobočky v hostitelském státě,
b)   udělených a odňatých povoleních,
c)   opatřeních, která jsou uplatňována vůči družstevním záložnám při zřizování poboček ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie.".

96. V § 25 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "ani v družstevní záložně vykonávat funkci řídící osoby a musí splňovat podmínky důvěryhodnosti podle § 2a odst. 7 až 9".

97. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a
Povinnost mlčenlivosti

(1) Osoby provádějící dohled nad činností a hospodařením družstevních záložen, Fondu, nebo provádějící nucenou správu, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám informace pouze v souhrnné podobě, u nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní družstevní záložnu či člena družstevní záložny se jedná. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu.

(2) Informace získané při výkonu své činnosti mohou osoby uvedené v odstavci 1 použít pouze k plnění úkolů Úřadu, nucené správy nebo v soudním řízení o žalobě ohledně rozhodnutí učiněného v souvislosti s výkonem dohledu nebo v obdobném řízení před mezinárodním orgánem.

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu orgánu bankovního dohledu, dohledu nad finančními institucemi a finančními trhy v domovském státě, orgánu činného v trestním řízení a orgánu dohledu nad bankami, finančními institucemi a finančními trhy v jiném státě.

(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení ustanovení tohoto zákona nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu veřejným orgánům a dalším osobám v domovském státě a v jiném členském státě Evropské unie, jsou-li informace poskytovány pro plnění funkce

a)   orgánů působících při likvidaci nebo konkursu u družstevní záložny,
b)   dohledu nad orgánem podle písmene a),
c)   auditora zákonem stanovené účetní závěrky družstevní záložny,
d)   dohledu nad auditorem stanovené účetní závěrky družstevní záložny,
e)   dohledu nad dodržováním práva obchodních společností,
f)   boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
g)   dohledu nad platebními systémy,
h)   provozovatele platebního systému,
i)   centrální banky zodpovědné za měnovou politiku,
j)   systémů pojištění pohledávek z vkladů a pojištění investorů.

(5) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu mohou být poskytovány též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy.

(6) Poskytnutí informací podle odstavců 3 až 5 je možné pouze za podmínky, že pro instituci nebo osobu je zaveden režim ochrany informací nejméně v rozsahu tohoto zákona.

(7) Informace získané od orgánů hostitelských států nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty třetí osobě. Informace získané v rámci dohledu na místě v rámci jiného státu nesmí být bez souhlasu orgánů dohledu tohoto státu poskytnuty třetí osobě.".

98. V § 26 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 9) nahrazuje odkazem na poznámku č. 11).

99. V § 26 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova " , nejvýše však ve výši 0,5 %".

100. V § 26 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Hospodaření Úřadu podléhá kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

(7) Úřad je osvobozen od placení soudních poplatků a záloh na náklady konkursu.17a)".

101. V 27 odst. 1 větě první se za slova "doklady a informace" vkládají slova "(dále jen "informační povinnost")" a za větu první se vkládají věty "Družstevní záložna je povinna plnit vůči Úřadu informační povinnost ve lhůtě 3 dnů od doručení výzvy, není-li výzvou nebo vyhláškou stanovena pozdější lhůta. Výzva není rozhodnutím ve správním řízení a nejsou proti ní přípustné žádné opravné prostředky. Pro doručování výzvy platí přiměřeně předpisy o doručování rozhodnutí. Obsah, náležitosti, periodicitu a lhůty informační povinnosti stanoví vyhláška.". Ve větě poslední se slovo "činnosti" nahrazuje slovem "podnikání".

102. Za § 27 se vkládají nové § 27a až 27e, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a) znějí:

"Sankce

§ 27a

(1) Fyzická osoba provádějící dohled nad podnikáním a hospodařením družstevních záložen, Fondu nebo provádějící nucenou správu se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 28c.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč. 

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nabyde nebo změní svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně v rozporu s tímto zákonem (§ 2b).

(4) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 

§ 27b

Družstevní záložně, která

a)   vykonává činnost v rozporu s vydaným povolením (§ 2a),
b)   nepostupuje při výkonu své činnosti obezřetně a s náležitou péčí tak, aby nebyla ohrožena návratnost vkladů a bezpečnost a stabilita družstevní záložny [§ 1 odst. 6 písm. b)],
c)   uzavře smlouvu za zjevně nevýhodných podmínek pro družstevní záložnu [§ 1 odst. 6 písm. d)],
d)   neinformuje Úřad o změnách v kvalifikované účasti (§ 2b odst. 7),
e)   nevyžádá listiny nezbytné k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob volených do funkce členů orgánů družstevní záložny (§ 2a odst. 6),
f)   poruší pravidla a ukazatele stanovené v § 11,
g)   nepožádá Úřad o souhlas se zřízením pobočky (§ 2d odst. 1),
h)   neoznámí Úřadu, že bude podnikat bez pobočky (§ 2f),
i)   neoznámí nebo nepředá Fondu seznamy oprávněných osob nebo je předá Fondu zkreslené (§ 17a odst. 1),
j)   nabyde přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu právnické osoby nebo se stane členem nebo společníkem právnické osoby, popřípadě jiným způsobem nabyde vliv na řízení právnické osoby tak, že se stane osobou ovládající (§ 1 odst. 9), nejde-li o případ podle § 3 odst. 3,
k)   nevypracuje výroční zprávu (§ 6 odst. 6),
l)   nepředloží výroční zprávu a řádnou účetní závěrku členské schůzi ke schválení (§ 6 odst. 6),
m)   neinformuje Úřad o všech skutečnostech, které mohou mít za následek ohrožení hospodaření družstevní záložny (§ 6 odst. 9),
n)   nedoručí Úřadu do 5 dnů ode dne zvolení člena orgánu družstevní záložny žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce člena orgánu družstevní záložny, včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek (§ 7 odst. 7),
o)   nezabezpečí identifikaci vkladatele podle § 21b,
p)   neinformuje neprodleně Úřad o tom, že družstevní záložna je platebně neschopná nebo jí hrozí platební neschopnost anebo jí vznikly nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které způsobily nebo mohou způsobit pokles poměru kapitálu k aktivům, který není podle § 11 dovolen (§ 28a),

se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, pokud Úřad nepostupoval podle § 28 odst. 1.

§ 27c

Právnické osobě, která nabyde nebo změní svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně v rozporu s tímto zákonem (§ 2b), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. 

§ 27d

(1) Osoba za správní delikt nebo přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu nebo přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt nebo přestupek zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty nebo přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad a o opravných prostředcích rozhoduje Ministerstvo financí.

(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(6) Příjem z pokut je příjmem Fondu.

(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.18a)

§ 27e

Uložením pokuty není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů.


18a)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

103. V § 28 odst. 1 úvodní části textu se slovo "činnosti" nahrazuje slovem "podnikání".

104. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova "nebo upravila uhrazovací povinnost členů," zrušují.

105. V § 28 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

106. V § 28 odst. 1 písm. g) se slova "podle § 28g a 28h" zrušují.

107. V § 28 odst. 3 úvodní části textu se slovo "činnosti" nahrazuje slovem "podnikání".

108. V § 28 odst. 3 písm. d) se slovo "činnosti" nahrazuje slovem "podnikání" a slovo "bezúhonné" se nahrazuje slovem "důvěryhodné".

109. V § 28 odst. 3 písmeno e) zní:

"e)   jestliže družstevní záložna nevytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv podle zvláštních právních předpisů,".

110. V § 28 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i)   neschválení řádné účetní závěrky družstevní záložny do 6 měsíců od posledního dne účetního období,
j)   nesplnění informační povinnosti družstevní záložnou (§ 27 odst. 1).".

111. V § 28 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , není-li v tomto zákoně stanoveno jinak".

112. V § 28 odst. 9 se slova "§ 28 odst. 1" nahrazují slovy "odstavce 1".

113. V § 28 se odstavce 10 a 11 zrušují.Dosavadní odstavce 12 až 14 se označují jako odstavce 10 až 12.

114. V § 28 odst. 12 se věta poslední zrušuje.

115. Nad § 28b se vkládá nadpis " Nucená správa".

116. V § 28b odst. 1 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slova "v činnosti" nahrazují slovy "ve svém podnikání".

117. V § 28b se odstavec 4 zrušuje.

118. V § 28c odst. 2 větě poslední se slovo "činností" nahrazuje slovem "podnikáním".

119. V § 28d odst. 1 se za slovo "správy" vkládají slova " , není-li v rozhodnutí stanoven pozdější okamžik jeho vykonatelnosti," a věta poslední se zrušuje.

120. V § 28d odst. 2 větě třetí se slova "výši uhrazovací povinnosti, krytí ztráty formou uhrazovací povinnosti členů během nucené správy, o" zrušují a za slovo "volbě" se doplňují slova "a odvolání".

121. V § 28d se na konci odstavce 3 doplňují věty "Toto rozhodnutí správce není rozhodnutím ve správním řízení a nejsou proti němu přípustné opravné prostředky. Nakládáním vkladatelů s jejich vklady se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv jejich dispozice s vkladem.".

122. V § 28d se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Právo podávat opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu za trvání nucené správy má představenstvo.".

123. V § 28e odst. 2 se za slovo "zavedení" vkládají slova "a skončení".

124. V § 28f odst. 1 písm. c) se číslo "12" nahrazuje číslem "24".

125. V § 28f odst. 2 se slovo "podnikání" nahrazuje slovem "činnosti".

126. V § 28g odst. 1 se slovo "činnosti" nahrazuje slovem "podnikání".

127. V § 28g odst. 2 písm. a) se slova "nezahájila činnost" nahrazují slovy "nezačala podnikat".

128. § 28i zní:

"§ 28i

Ministerstvo financí stanoví na návrh Úřadu vyhláškou

a)   pravidla a ukazatele podle § 11,
b)   povinný obsah a způsob aktualizace zprávy pro členy podle § 1 odst. 7,
c)   obsah, náležitosti, periodicitu a lhůty informační povinnosti družstevní záložny podle § 27 odst. 1.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Družstevní záložny uvedou své poměry do souladu se zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona (dále jen "tento zákon"), do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

2. Družstevní záložny, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo družstevní záložny, kterým bylo uděleno povolení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nevznikly, nebo družstevní záložny, kterým bylo uděleno povolení podle bodu 3, jsou povinny dosáhnout výše kapitálu podle § 8 odst. 1 tohoto zákona do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však ke dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Po dobu 6 měsíců ode dne, kdy družstevní záložny byly povinny dosáhnout výše kapitálu podle předchozí věty, se nepovažuje za nedostatek v podnikání družstevní záložny, která vznikla, nebo které bylo uděleno povolení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, porušení § 8 odst. 1. Po tuto dobu se u těchto družstevních záložen rovněž nepřihlíží k § 13 odst. 1 písm. b). Úřad odejme povolení družstevní záložně, která do tří měsíců od uplynutí lhůty dle předchozí věty neprokáže Úřadu, že má kapitál ve výši podle § 8 odst. 1 tohoto zákona.

3. Řízení o udělení povolení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Rozsah činností stanovených v takto udělených povoleních nepřevýší rozsah povolení podle bodu 5.

4. Ostatní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak.

5. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se mění povolení vydaná Úřadem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona tak, že družstevní záložny jsou oprávněny vykonávat činnosti podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d) a § 3 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona. Do jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona vydá Úřad z vlastního podnětu družstevní záložně s povolením vydaným dle dosavadních právních předpisů povolení opravňující družstevní záložnu vykonávat činnosti podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d) a § 3 odst. 2 písm. a) až c) a e) podle tohoto zákona s omezením na nabývání státních dluhopisů a dluhopisů, za které převzal stát záruku, dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypotečních zástavních listů, komunálních obligací a dluhopisů vydaných centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. Dnem nabytí právní moci povolení podle tohoto zákona zaniká povolení udělené podle dosavadních právních předpisů.

6. Nucená správa, která byla zavedena v družstevní záložně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vykonává podle tohoto zákona.

7. Udělil-li Úřad družstevní záložně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona souhlas podle § 3 odst. 2 písm. g) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., je družstevní záložna oprávněna vykonávat činnosti podle tohoto souhlasu do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí Úřadu, nejdéle však do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Bylo-li zahájení plateb, v případě výplaty náhrad oprávněným osobám, stanoveno na den předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při vyplácení náhrad podle dosavadních právních předpisů.

9. Zaniklo-li členství v družstevní záložně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vypořádací podíl se poskytne podle dosavadních právních předpisů.

10. Výše příspěvku do Fondu, který je družstevní záložna povinna uhradit nejpozději do 30. 4. 2004, činí 0,5 % z průměru objemu vkladů přepočítaných na základě čtvrtletních stavů pojištěných vkladů.

11. Na družstevní záložnu se po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nevztahuje zákaz být osobou ovládanou podle § 1 odst. 9.

12. Pokud fyzické osobě, která před nabytím účinnosti tohoto zákona v družstevní záložně uložila peněžní prostředky (dále jen "uložené prostředky") a učinila právní úkony směřující ke vzniku členství v družstevní záložně, nevznikl nárok na náhradu z Fondu, vzniká této osobě, jejím dědicům nebo pozůstalému manželu nárok na náhradu z Fondu ve výši podle § 18 odst. 2, ve znění dosavadních právních předpisů. Pro tento účel se nevyplacené uložené prostředky považují za pojištěný vklad a fyzická osoba, její dědici nebo pozůstalý manžel se považují za oprávněnou osobu. Ke dni účinnosti tohoto zákona se snižuje pohledávka oprávněné osoby o částku rovnající se jejímu právu na náhradu z Fondu. K tomuto dni se Fond stává věřitelem družstevní záložny ve výši práv oprávněné osoby za plnění z Fondu. Pro výpočet náhrady se přiměřeně použije ustanovení § 18, ve znění dosavadních právních předpisů, a při výpočtu její výše se vychází ze stavu uložených prostředků oprávněné osoby ke dni, kdy mohl být poprvé uplatněn nárok oprávněnou osobou. Představenstvo, likvidátor nebo správce konkursní podstaty družstevní záložny, u které vznikl oprávněné osobě nárok podle tohoto ustanovení, jsou povinni sdělit Fondu údaje podle § 17a odst. 1 vztahující se k oprávněné osobě podle tohoto ustanovení, a to do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Při nesplnění této povinnosti může úřad uložit povinným osobám pokutu až do výše 100 000 Kč. 

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. IV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 49/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období. Příjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem zdaňovacího období, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy.".

2. V § 15 odst. 3 se za slova "na financování těchto zařízení" vkládají slova "dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání".

3. V § 19 odst. 1 písm. zj) se slova "obchodní společnosti, která je" nahrazují slovy "obchodní společnosti nebo družstva, je-li".

4. V § 19 odst. 1 písm. zk) se ve větě první slova "obchodní společnosti, která je" nahrazují slovy "obchodní společnosti nebo družstva, je-li".

5. V § 19 odst. 1 písm. zk) větě druhé bod 1 zní:

"1. podílet se na zisku dlužníka z titulu úvěrového vztahu, nebo".

6. V § 19 odst. 3 písm. b) se slova "obchodní společnost, která je" nahrazují slovy "obchodní společnost nebo družstvo, je-li" a za slovo "omezeným," se vkládají slova "nebo družstva".

7. V § 19 odst. 3 písm. c) se slova "obchodní společnost, která je" nahrazují slovy "obchodní společnost nebo družstvo, je-li" a za slovo "omezeným," se vkládají slova "nebo družstva".

8. V § 19 odst. 4 úvodní části textu se slova "zf) až zj)" nahrazují slovy "ze) až zi)".

9. V § 19 odst. 4 písm. a) se slova "zg) až zi)" nahrazují slovy "zf) až zh)".

10. V § 19 odst. 4 písm. b) se slova "zf) až zi)" nahrazují slovy "ze) až zh)".

11. V § 19 odst. 5 úvodní části textu se slova "zk) a zl)" nahrazují slovy "zj) a zk)".

12. V § 20 odst. 8 se za slova "na financování těchto zařízení" vkládají slova "dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání".

13. V § 23 odst. 4 písm. b) se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4".

14. V § 24 odst. 2 písm. s) se ve větě třetí na konci doplňují slova "s výjimkou převodu směnky po lhůtě její splatnosti".

15. V § 24 odst. 2 písm. y) se v úvodní části textu slova "základu daně zjištěného" nahrazují slovy "výsledku hospodaření upraveného".

16. V § 24 odst. 2 písm. y) bodě 4 se slova "ekonomicky nebo personálně spojenou osobou anebo fyzickou osobou blízkou" nahrazují slovy "spojenou osobou".

17. V § 24 odst. 2 písm. y) se na konci čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "U poplatníků, kteří přešli z vedení daňové evidence na vedení účetnictví, se postupuje obdobně,".

18. V § 24 odst. 9 se slova "ve výši odpovídající hodnotě pohledávky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) u zanikající obchodní společnosti nebo družstva" nahrazují slovy "maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit odpis nebo tvorbu opravné položky zanikající obchodní společnost nebo družstvo".

19. V § 24 odstavec 11 zní:

"(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního právního předpisu20) a byl nabyt při přeměně,70) převodu podniku nebo jeho samostatné části podle § 23a, fúzi společností a rozdělení společnosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví u zanikající nebo převádějící společnosti před oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou20) pro účely přeměny,70) převodu podniku nebo jeho samostatné části podle § 23a, fúze společností nebo rozdělení společnosti podle § 23c zvýšené o případné opravné položky vytvořené k tomuto majetku, jejichž tvorba nebyla u zanikající nebo převádějící společnosti pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při vyřazení majetku z důvodu spotřeby podle zvláštního právního předpisu. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při následné přeměně,70) převodu podniku nebo jeho samostatné části podle § 23a nebo fúzi společností nebo rozdělení společnosti.".

20. V § 28 odst. 1 větě první se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

21. V § 28 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Hmotný majetek vymezený v § 26 odst. 2 písm. c) a d), který je dokončen na cizím pozemku a jeho hodnota není u vlastníka součástí ocenění tohoto pozemku podle zvláštního právního předpisu,20) může odpisovat poplatník, u něhož je tento hmotný majetek evidován (§ 26 odst. 5).".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

22. V § 32a odst. 4 se slovo "rovnoměrně" nahrazuje slovy "rovnoměrně bez přerušení, a to audiovizuální dílo106) 18 měsíců,".Poznámka pod čarou č. 106) zní:


"106)  § 1 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.".

23. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4".

24. V § 38e odst. 3 se za slovo "unie" vkládají slova "nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor".

25. V § 38nb odst. 1 se slova "zk) a zl)" nahrazují slovy "zj) a zk)".

26. V § 38nb odst. 3 se slova "zk) a zl)" nahrazují slovy "zj) a zk)".

27. V § 38nb odst. 4 se slova "zk) a zl)" nahrazují slovy "zj) a zk)".

Čl. V
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. IV bodů 2, 4 až 27 se použijí poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2004.

2. Ustanovení § 35a odst. 1 písm. a) a § 35b odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění čl. I bodů 235 a 240 zákona č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se použijí již pro zdaňovací období, které započalo v roce 2004.

3. Základ daně z příjmů lze snížit za zdaňovací období, které započalo v roce 2003, o prominutou částku splátek jistiny a úroků z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002.

4. Ustanovení § 35b odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se poprvé použije u poplatníka, kterému byl příslib investiční pobídky poskytnut

a)   na základě záměru předloženého podle § 3 odst. 1 zákona č. 72/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., ke kterému Ministerstvo průmyslu a obchodu nepodalo do dne nabytí účinnosti zákona č. 19/2004 Sb. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže žádost o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory, nebo
b)   na základě záměru předloženého podle § 3 odst. 1 zákona č. 72/2000 Sb. po účinnosti zákona č. 19/ /2004 Sb.

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou

a)   ustanovení části první článku I bodů 20, 85, 95 a 97, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
b)   ustanovení části druhé článku IV bodu 1, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005,
c)   ustanovení § 19 odst. 1 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.