Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


266

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2004

o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. m) ve spojení s § 116 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví druhy obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu, o nichž obchodník s cennými papíry, institucionální investor a organizátor regulovaného trhu podává hlášení Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise"), a dále způsob podávání hlášení obchodu.

§ 2
Druhy obchodů s investičním nástrojem, o nichž
se podává hlášení

(1) Povinnou osobou se pro účely této vyhlášky rozumí obchodník s cennými papíry, institucionální investor a organizátor regulovaného trhu, kteří jsou povinni podat hlášení obchodu podle § 116 odst. 1 a 2 zákona.

(2) Povinnost obchodníka s cennými papíry a institucionálního investora podle § 116 odst. 1 zákona se vztahuje na všechny druhy obchodů uzavřených mimo regulované trhy organizované ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor s výjimkou obchodů uvedených v odstavci 5 a 6.

(3) Povinnost organizátora regulovaného trhu podle § 116 odst. 2 zákona se vztahuje na všechny druhy obchodů uzavřených na regulovaném trhu podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona s výjimkou obchodů uvedených v odstavci 5.

(4) Povinná osoba podá o obchodu jedno hlášení. Podáním více hlášení o tomtéž obchodu není

a)   podání hlášení o změně obchodu podle odstavce 7 nebo hlášení o zrušení obchodu podle odstavce 8 a
b)   podání hlášení obchodu organizátorem regulovaného trhu za obě strany obchodu.

(5) Povinná osoba nepodá hlášení o

a)   obchodu, kterým se investiční nástroj stane majetkem prvého nabyvatele,
b)   odkupu podílového listu otevřeného podílového fondu,
c)   obchodu uzavřeném na základě nabídky převzetí1) nebo
d)   obchodu spočívajícím v nákupu a zpětném prodeji investičního nástroje (operace buy and sell), zajišťovacím převodu investičního nástroje (repo operace) nebo půjčce investičního nástroje.

(6) Obchodník s cennými papíry a institucionální investor nepodá hlášení o obchodu, který byl uzavřen mimo regulovaný trh, pokud se tento obchod

a)   nemůže stát obchodem uzavřeným na regulovaném trhu pouze z důvodu uzavření regulovaného trhu či nefunkčnosti automatizovaného obchodního systému organizátora tohoto regulovaného trhu, a současně
b)   se stane obchodem uzavřeným na tomto regulovaném trhu bez zbytečného prodlení po otevření regulovaného trhu či obnovení funkčnosti automatizovaného obchodního systému jeho organizátora.

(7) Dojde-li ke změně v některém z údajů podle § 4 odst. 1 písm. d), m) až o) uvedených v podaném hlášení obchodu, nebo liší-li se údaj podle § 4 odst. 1 písm. m) uvedený v podaném hlášení obchodu od skutečného data vypořádání tohoto obchodu, nebo obsahuje-li podané hlášení obchodu chyby, podá povinná osoba hlášení o změně obchodu. Lhůta pro podání hlášení o změně obchodu se řídí obdobně § 3 odst. 1 a 2. Lhůta pro podání hlášení o změně obchodu běží od okamžiku, kdy se povinná osoba dozvěděla nebo mohla dozvědět, že jí vznikla povinnost podat hlášení o změně obchodu.

(8) Dojde-li k zániku závazku z uzavřeného obchodu, o němž již bylo podáno hlášení, jinak než jeho splněním nebo odpadne-li právní důvod převodu investičního nástroje uskutečněného na základě uzavřeného obchodu, o němž již bylo podáno hlášení, podá povinná osoba hlášení o zrušení obchodu. Povinná osoba rovněž podá hlášení o zrušení obchodu, o němž již bylo podáno hlášení, jestliže dojde ke změně tohoto obchodu z obchodu uzavřeného na regulovaném trhu na obchod uzavřený mimo regulovaný trh nebo z obchodu uzavřeného mimo regulovaný trh na obchod uzavřený na regulovaném trhu. Lhůta pro podání hlášení o zrušení obchodu se řídí obdobně § 3 odst. 1 a 2. Lhůta pro podání hlášení o zrušení obchodu běží od okamžiku, kdy se povinná osoba dozvěděla nebo mohla dozvědět, že jí vznikla povinnost podat hlášení o zrušení obchodu.

§ 3
Forma hlášení obchodu s investičním nástrojem

(1) Obchodník s cennými papíry a institucionální investor podá hlášení obchodu nejpozději do 120 minut od okamžiku uzavření obchodu tak, že

a)   odešle elektronickou poštou textový soubor ve formátu .txt obsahující hlášení obchodu a opatří jej zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,2) nebo
b)   předá data o obchodu, který je předmětem hlášení, v elektronické formě prostřednictvím pevného telekomunikačního okruhu.3)

(2) Organizátor regulovaného trhu podá hlášení obchodu ve formě podle odstavce 1 písm. b), anebo ve formě podle odstavce 1 písm. a), pokud je pevný telekomunikační okruh podle odstavce 1 písm. b) nefunkční. Hlášení obchodu podá organizátor regulovaného trhu neprodleně po uzavření obchodu na regulovaném trhu, nejpozději však do 120 minut od okamžiku uzavření obchodu smluvními stranami.

(3) Zpráva elektronické pošty podle odstavce 1 písm. a) obsahuje v poli "Předmět" text "Hlaseni obchodu" a odesílá se na adresu uveřejněnou ve Věstníku Komise pro cenné papíry. Komise uveřejní ve Věstníku Komise pro cenné papíry změnu této adresy alespoň 30 dnů před tím, než se změna stane účinnou.

(4) Textový soubor podle odstavce 1 písm. a) obsahuje souvislou nepřerušovanou řadu znaků bez mezer a volných řádků. Náležitosti hlášení obchodu podle § 4 povinná osoba oddělí středníkem. V případě, že některá náležitost hlášení obchodu nemá být uvedena, povinná osoba neuvede mezi oběma středníky žádný znak. U náležitostí hlášení obchodu podle § 4 odst. 1 písm. i) a j) povinná osoba oddělí desetinná místa desetinnou čárkou. Pokud textový soubor obsahuje více než jedno hlášení obchodu, povinná osoba je oddělí znakem konce řádku.

(5) Hlášení obchodu ve formě podle odstavce 1 písm. b) podá povinná osoba předáním dat Komisi ve formátu oznámeném a odsouhlaseném Komisí alespoň 90 dnů před zahájením jeho používání.

(6) Povinná osoba může při podání hlášení obchodu použít šifrování, jestliže s dostatečným předstihem před použitím šifrování umožní Komisi rozšifrování a zpracování podaných hlášení.

(7) Povinná osoba podávající hlášení obchodu ve formě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně informuje Komisi elektronickou poštou, že

a)   její zaručený elektronický podpis nebo kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb není platný,
b)   hrozí nebezpečí zneužití jejích dat pro vytváření zaručeného elektronického podpisu, nebo
c)   došlo nebo by mohlo dojít k neoprávněnému či chybnému použití jejího elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

(8) Zpráva elektronické pošty podle odstavce 7 obsahuje v poli "Předmět" text "Zneplatneni elektronickeho podpisu", odesílá se na adresu podle odstavce 3 a v jejím textu je uvedeno pouze sériové číslo předmětného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

§ 4
Náležitosti a struktura hlášení obchodu
s investičním nástrojem

(1) Hlášení obchodu a hlášení o změně obchodu podané obchodníkem s cennými papíry a institucionálním investorem obsahuje v tomto pořadí

a)   interní číslo hlášení obchodu,
b)   interní číslo původního hlášení obchodu v případě, že se podává hlášení o změně obchodu,
c)   identifikaci povinné osoby,
d)   identifikaci osoby, na jejíž účet nebo pro níž byl obchod uzavřen,
e)   identifikaci druhé smluvní strany obchodu,
f)   stranu obchodu,
g)   identifikaci investičního nástroje, který je předmětem obchodu,
h)   počet kusů investičního nástroje, který je předmětem obchodu,
i)   kupní cenu investičního nástroje,
j)   objem obchodu,
k)   datum uzavření obchodu,
l)   čas uzavření obchodu,
m)   předpokládané datum vypořádání obchodu,
n)   druh obchodu a
o)   údaj o tom, zda byl obchod uzavřen na vlastní účet povinné osoby, na vlastní účet povinné osoby pro jiného nebo na účet jiné osoby.

(2) Hlášení o zrušení obchodu podané obchodníkem s cennými papíry a institucionálním investorem obsahuje v tomto pořadí

a)   interní číslo hlášení o zrušení obchodu,
b)   identifikaci povinné osoby a
c)   interní číslo hlášení obchodu podle odstavce 1 písm. a) vztahující se ke zrušovanému obchodu.

(3) Hlášení obchodu podané organizátorem regulovaného trhu obsahuje náležitosti podle odstavce 1 a 2 s tím, že

a)   místo informací vztahujících se k povinné osobě se uvedou informace vztahující se k osobě, která uzavřela obchod, který je předmětem hlášení, a
b)   obsahuje jako v pořadí další náležitost interní číslo obchodu, pokud povinná osoba nezajistí tuto identifikaci obchodu prostřednictvím některého z údajů podle odstavce 1 nebo 2. Interní číslo obchodu identifikuje obchod tak, aby nebyl zaměnitelný s žádným jiným obchodem uzavřeným na dotyčném regulovaném trhu.

(4) Povinná osoba může při podání hlášení obchodu ve formě podle § 3 odst. 1 písm. b) použít k vyjádření údajů podle odstavce 1 písm. f), n) a o) místo zkratek uvedených v § 5 odst. 4, 12 a 13 jiné zkratky, jestliže alespoň 90 dnů před zahájením jejich používání zajistí Komisi možnost jejich konverze na zkratky uvedené v § 4 odst. 4, 12 a 13.

(5) Povinná osoba může při podání hlášení obchodu ve formě podle § 3 odst. 1 písm. b) použít jiné pořadí obsahových náležitostí hlášení obchodu, než je uvedeno v odstavci 1 až 3, jestliže alespoň 90 dnů před zahájením jeho používání zajistí Komisi možnost jeho konverze na pořadí uvedené v odstavci 1 až 3.

§ 5
Podrobnosti o náležitostech hlášení obchodu

(1) Údaj podle § 4 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) identifikuje hlášení obchodu povinné osoby tak, že nebude zaměnitelné s žádným jiným jejím hlášením obchodu.

(2) K identifikaci osob podle § 4 odst. 1 písm. c) až e) a odst. 2 písm. b) použije povinná osoba jejich identifikační číslo nebo rodné číslo bez uvedení lomítka. Není-li identifikačního nebo rodného čísla, povinná osoba identifikuje tyto osoby prostřednictvím čísla přiděleného způsobem stanoveným svými vnitřními předpisy. Nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce povinná osoba předá Komisi datový soubor ve formátu .xls obsahující informace o obchodní firmě nebo názvu a sídle anebo o jménu a příjmení a adrese bydliště osob v příslušném měsíci poprvé identifikovaných číslem podle věty druhé.

(3) Jestliže byl obchod uzavřen na účet více než jedné osoby nebo pro více než jednu osobu, údaj podle § 4 odst. 1 písm. d) se v hlášení obchodu neuvede.

(4) K vyjádření údaje podle § 4 odst. 1 písm. f) se použije zkratka

a)   "P" pro prodej investičního nástroje,
b)   "N" pro nákup investičního nástroje.

(5) Povinná osoba identifikuje investiční nástroj podle § 4 odst. 1 písm. g) uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). V případě, že tato identifikace není investičnímu nástroji přidělena, povinná osoba identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu, který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý.

(6) Povinná osoba uvede údaj podle § 4 odst. 1 písm. i) za 1 kus investičního nástroje. V případě dluhopisu nebo obdobného cenného papíru ztělesňujícího pohledávku povinná osoba uvede kupní cenu bez alikvotního úrokového výnosu.

(7) Povinná osoba uvede údaj podle § 4 odst. 1 písm. j) pouze, pokud jeho číselné vyjádření není rovno součinu číselného vyjádření údaje podle § 4 odst. 1 písm. i) a údaje podle § 4 odst. 1 písm. h). V případě dluhopisu nebo obdobného cenného papíru ztělesňujícího pohledávku povinná osoba uvede objem obchodu včetně alikvotního úrokového výnosu ke dni vypořádání obchodu.

(8) Povinná osoba uvede údaj podle § 4 odst. 1 písm. i) a j) se 2 desetinnými místy.

(9) Povinná osoba uvede údaj podle § 4 odst. 1 písm. i) a j) v české měně. Pokud je obchod uzavřen v jiné měně, povinná osoba uvede hodnotu v české měně zjištěné přepočtem podle devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro den uzavření obchodu.

(10) Povinná osoba uvede údaj podle § 4 odst. 1 písm. k) ve formátu "DDMMRRRR", kde znak "DD" vyjadřuje den uzavření obchodu, znak "MM" vyjadřuje měsíc uzavření obchodu a znak "RRRR" vyjadřuje rok uzavření obchodu.

(11) Povinná osoba uvede údaj podle § 4 odst. 1 písm. l) ve formátu "HHMM", kde znak "HH" vyjadřuje hodinu uzavření obchodu a znak "MM" vyjadřuje minutu uzavření obchodu.

(12) Povinná osoba uvede údaj podle § 4 odst. 1 písm. m) ve formátu "DDMMRRRR", kde znak "DD" vyjadřuje den předpokládaného vypořádání obchodu, znak "MM" vyjadřuje měsíc předpokládaného vypořádání obchodu a znak "RRRR" vyjadřuje rok předpokládaného vypořádání obchodu.

(13) Povinná osoba použije k vyjádření údaje podle § 4 odst. 1 písm. n) zkratky

a)   "SPT" pro promptní obchod, kterým se rozumí obchod, který má být vypořádán ve lhůtě nejvýše 15 obchodních dnů ode dne jeho uzavření,
b)   "FWD" pro termínový obchod, kterým se rozumí obchod, který má být vypořádán ve lhůtě delší než 15 obchodních dnů ode dne jeho uzavření,
c)   "BBP" pro obchod uzavřený v rámci nabývání vlastních akcií akciovou společností (buy-back program) podle článku 4 odst. 3 nařízení Komise ES č.  2273/2003 ze dne 22. prosince 2003,4)
d)   "STA" pro obchod uzavřený v rámci stabilizace kurzu investičního nástroje podle článku 9 odst. 2 nařízení Komise ES č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003.4)

(14) Povinná osoba použije k vyjádření údaje podle § 4 odst. 1 písm. o) zkratky

a)   "VUP" pro obchod uzavřený na vlastní účet povinné osoby,
b)   "VUJ" pro obchod uzavřený na vlastní účet povinné osoby pro jiného,
c)   "UJO" pro obchod uzavřený na účet jiné osoby.

§ 6
Přechodné ustanovení

Hlášení obchodu uzavřeného před nabytím účinnosti této vyhlášky se podává podle dosavadních právních předpisů.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnost zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.


 

1)   § 183a a násl. zákona č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 2 odst. 16 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Směrnice č. 2003/6/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).

E-shop

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb. Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se ...

Cena: 2 155 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.