Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


265

VYHLÁŠKA

ze dne 25. března 2004

o podrobnostech plnění povinností depozitáře

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 139 písm. c) ve spojení s § 21 odst. 2 a podle § 139 písm. d) ve spojení s § 23 odst. 6 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře v souvislosti s

a)   úschovou nebo jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování,
b)   vydáváním a odkupováním podílových listů a vydáváním akcií fondu kolektivního investování,
c)   výpočtem aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
d)   prováděním pokynů investičního fondu, investiční společnosti nebo jiné osoby obhospodařující majetek fondu kolektivního investování,
e)   použitím výnosů z majetku fondu kolektivního investování,
f)   nakládáním s majetkem fondu kolektivního investování.

§ 2
Úschova a jiné opatrování majetku fondu
kolektivního investování

(1) Úschovu a jiné opatrování majetku fondu kolektivního investování zajišťuje depozitář tak, že

a)   zaknihované cenné papíry evidované v centrální evidenci cenných papírů1) vede na účtu vlastníka v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů,2) nebo zajistí jejich vedení na účtu vlastníka vedeném centrálním depozitářem; to platí přiměřeně též pro ostatní zaknihované cenné papíry,
b)   jiný majetek podle jeho povahy
1.  převezme fyzicky do úschovy a sám opatruje,
2.  zajistí jeho úschovu třetí osobou za podmínek odstavce 2, nebo
3.  zajistí vedení majetku v příslušné evidenci práv k danému druhu majetku tak, aby žádnou změnu práv k danému druhu majetku nebylo možné provést bez souhlasu depozitáře.

(2) Depozitář může použít k plnění povinností podle odstavce 1 písm. b) třetí osobu (dále jen "pověřená osoba"), pouze pokud

a)   pověřená osoba je oprávněna k výkonu úschovy nebo jiného opatrování,
b)   depozitář uzavře s pověřenou osobou smlouvu, podle níž pověřená osoba
1.  nevydá majetek fondu kolektivního investování a dokumentaci vztahující se k tomuto majetku jiné osobě bez předchozího souhlasu depozitáře, ledaže jde o plnění zákonné povinnosti a pověřená osoba o vydání majetku či dokumentace neprodleně informuje depozitáře,
2.  neprovede transakci v případě, kdy obdrží od depozitáře pokyn k pozastavení transakce týkající se svěřeného majetku, a
3.  umožní kdykoliv depozitáři převzetí majetku fondu kolektivního investování, pokud to jeho povaha umožňuje.

§ 3
Kontrola při vydávání a odkupování podílových
listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování

(1) Depozitář provádí kontrolu při vydávání podílových listů podílového fondu a akcií investičního fondu zejména tím, že každý den, kdy dojde k vydání podílového listu, případně akcie, ověřuje,

a)   zda se počet podílových listů vydaných investiční společností za den, kdy se kontrola provádí, rovná podílu celkové částky, jež byla připsána za účelem vydání podílových listů na běžný účet podílového fondu vedeného depozitářem za odpovídající den, a aktuální hodnoty podílového listu vyhlášené pro tento den, přičemž při kontrole zohlední případnou přirážku podle statutu podílového fondu; tím není dotčeno oprávnění investiční společnosti podle zákona,3) případně
b)   zda se počet vydaných akcií investičního fondu za den, kdy se kontrola provádí, rovná podílu celkové částky, jež byla připsána za účelem vydání těchto akcií na běžný účet investičního fondu vedený depozitářem, a stanoveného emisního kurzu akcie.

(2) Depozitář provede před vypořádáním odkupu podílových listů kontrolu v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno, že z majetku v otevřeném podílovém fondu bude vyplacena částka rovnající se součinu aktuální hodnoty podílového listu vyhlášené pro den, k němuž podílník o odkup požádal, a počtu podílových listů, o jejichž odkoupení podílník požádal; při kontrole depozitář zohlední případnou srážku podle statutu otevřeného podílového fondu. Pokud podílník požádá o odkoupení podílových listů odpovídajících určité částce, depozitář provede před vypořádáním odkupu podílových listů kontrolu v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno, že z majetku v otevřeném podílovém fondu bude vyplacena částka, kterou podílník požaduje, a bude odkoupeno množství podílových listů rovnající se podílu, v jehož jmenovateli je částka požadovaná podílníkem a v čitateli aktuální hodnota podílového listu vyhlášená pro den, k němuž podílník o odkup požádal; při kontrole depozitář zohlední případnou srážku podle statutu otevřeného podílového fondu. V případě obnovení odkupů po jejich pozastavení kontroluje depozitář, zda nevypořádané odkupy probíhají za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.4)

(3) Vypořádání odkupu podílových listů provádí depozitář na základě pokynu investiční společnosti způsobem uvedeným ve statutu otevřeného podílového fondu a podle dohody mezi investiční společností nebo investičním fondem a podílníkem, není-li tato dohoda v rozporu s právními předpisy nebo statutem.

§ 4
Kontrola použití výnosů z majetku fondu
kolektivního investování

(1) Depozitář kontroluje, zda rozdělení výnosů z majetku fondu kolektivního investování probíhá v souladu se zákonem a statutem fondu kolektivního investování.

(2) Pokud fond kolektivního investování vyplácí podíly na zisku z hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování, řídí se výplata peněžních prostředků podílníkům nebo akcionářům obdobně podle ustanovení § 3 odst. 3.

§ 5
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

Depozitář provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty akcie investičního fondu nebo podílového listu podílového fondu vždy před uveřejněním této hodnoty5) tak, že ověří správnost údajů o této hodnotě předložených investiční společností nebo investičním fondem. Ověření provede depozitář na základě údajů ze zdrojů nezávislých na investiční společnosti nebo investičním fondu, kterých profesionální investoři při své činnosti obvykle používají.

§ 6
Kontrola pokynů k nakládání s majetkem fondu kolektivního investování

(1) Depozitář provádí kontrolu pokynů investiční společnosti a investičního fondu k nakládání s aktivy, která jsou součástí majetku fondu kolektivního investování (dále jen "kontrola pokynu"), a to v termínech, stanovených v odstavci 2 a v rozsahu a způsobem podle odstavců 3 až 6.

(2) Depozitář provede kontrolu pokynu před vypořádáním obchodu uskutečněného na základě tohoto pokynu. Depozitář může provést kontrolu pokynu uvedeného v odstavci 3 nebo 4 po vypořádání obchodu, jsou-li předmětem obchodu aktiva uvedená v § 26 odst. 1 písm. a) a c) nebo § 51 odst. 1 písm. a) a b) zákona (dále jen "standardní typ aktiv"), za podmínky, že

a)   způsob obchodování na trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona vylučuje vypořádání obchodu později než v den následující po podání pokynu, nebo
b)   se na základě kontroly u investiční společnosti, investičního fondu nebo jiné osoby obhospodařující majetek fondu kolektivního investování uskutečněné po dohodě s těmito osobami v průběhu posledních 12 měsíců ujistil, že systém řízení a vnitřní kontroly této osoby zabezpečuje dostatečnou kontrolu dodržování zákona, statutu, depozitářské smlouvy a smlouvy o obhospodařování.

(3) Jde-li o pokyn ke koupi aktiva do majetku fondu kolektivního investování, depozitář v rámci kontroly pokynu provede

a)   kontrolu, zda jsou do majetku fondu kolektivního investování nabývány pouze typy aktiv přípustné podle zákona a statutu; není-li charakter aktiva zjevný, provede se kontrola též rozborem dokumentace, týkající se příslušného aktiva,
b)   kontrolu dodržování investičních limitů podle zákona a statutu porovnáním stanovených limitů s posledními dostupnými údaji o majetku fondu ke dni, kdy byl pokyn podáván, a
c)   kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek transakce, ledaže jde o anonymní transakci uzavíranou na trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona; tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy dokládající nabytí aktiva za nejlepších podmínek a výhodnost jeho nabytí.6)

(4) Jde-li o pokyn k prodeji aktiva z majetku fondu kolektivního investování, depozitář v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek transakce, ledaže jde o anonymní transakci uzavíranou na trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona; tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy dokládající prodej aktiva za nejlepších podmínek a výhodnost jeho prodeje.6)

(5) Jde-li o pokyn týkající se technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku nebo obdobných technik a nástrojů, depozitář v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek transakce; tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy výhodnosti daného obchodu6) a v případě standardního fondu též ověřením dodržení pravidel pro používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku.7)

(6) Jde-li o pokyn neuvedený v odstavci 3 až 5, zejména o pokyn směřující k výběru peněžních prostředků v hotovosti, depozitář v rámci kontroly pokynu ověří, zda pokyn neodporuje zákonu, statutu nebo obhospodařovatelské smlouvě, včetně vynaložení odborné péče, zejména zda důvody, které vedou investiční společnost k podání tohoto pokynu, jsou opodstatněné.

§ 7
Periodická kontrola dodržování pravidel pro
rozložení a omezení rizika

Depozitář provádí

a)   kontrolu dodržování limitů vztahujících se k majetku fondu kolektivního investování8) minimálně v měsíčním intervalu a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce, podle posledních dostupných údajů, a
b)   kontrolu dodržování limitů vztahujících se k emitentu cenných papírů v majetku fondu kolektivního investování,9) a to na základě posledních dostupných informací o základním kapitálu emitenta nebo počtu hlasovacích práv spojených s akciemi emitenta, nejméně však jednou za čtvrtletí, v případě emitenta podílových listů nejméně jednou za půl roku.

§ 8
Důvody neprovedení pokynu depozitářem

Důvodem pro neprovedení pokynu depozitářem podle § 23 odst. 6 zákona je rozpor pokynu se zákonem, statutem fondu kolektivního investování, depozitářskou smlouvou nebo smlouvou o obhospodařování v případech, kdy

a)   investiční společnost nebo investiční fond nezajistí včasnou změnu pokynu tak, aby neodporoval zákonu, statutu, depozitářské smlouvě nebo smlouvě o obhospodařování,
b)   investiční společnost nebo investiční fond nezjedná před vypořádáním pokynu nápravu, zejména zadáním nového pokynu, jehož realizací dojde k odstranění nedostatku vzniklého původním pokynem a o němž lze důvodně předpokládat, že bude vypořádán, nebo
c)   provedením pokynu dojde k překročení limitu stanoveného zákonem nebo statutem o více než 1 % nebo riziko vzniku škody způsobené v důsledku vypořádání pokynu prokazatelně převyšuje riziko spojené s jeho nevypořádáním; u podílového fondu zváží při posouzení rizika vzniku škody depozitář též pravděpodobnost včasného nahrazení škody investiční společností nebo jinou osobou, která fond kolektivního investování obhospodařuje.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Depozitáři uvedou svoji činnost do souladu s vyhláškou nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; to se nevztahuje na ustanovení § 3 až 5.

(2) Do doby, než centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů, zajistí depozitář vedení těchto cenných papírů v zákonem stanovené evidenci tak, aby dispozice s nimi byla možná pouze se souhlasem depozitáře.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.


1)   § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
2)   § 92 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3)   § 11 odst. 2 a § 13 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
4)   § 12 odst. 10 zákona o kolektivním investování.
5)   § 88 zákona o kolektivním investování.
6)   § 75 odst. 2 písm. h), i) a k) zákona o kolektivním investování.
7)   § 27 zákona o kolektivním investování.
8)   § 28 až 30, § 32, 33, 49 a § 51 až 57 zákona o kolektivním investování.
9)   § 31, 51 a § 55 odst. 1 zákona o kolektivním investování.

E-shop

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Jak psát, aby se to dalo číst, 2. vydání

Jak psát, aby se to dalo číst, 2. vydání

Jakub Šváb - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V knize naleznete stručná a jasná pravidla, jak psát rychle a srozumitelně. Ať už píšete zprávu pro nadřízeného, diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku, pravidla přístupného psaní zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný.

Cena: 280 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 875 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.