Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


257

ZÁKON

ze dne 14. dubna 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o cenných papírech

Čl. I

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavce 3 až 5 zrušují.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 1 odstavec 3 zní:

"(3) Zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.6b)".

3. § 2 zní:

"§ 2

Jsou-li cenné papíry stejného druhu vydány stejnou osobou ve stejné formě a stejné podobě a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.".

4. V § 5 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou "Za podmínek předem stanovených ve stanovách emitenta akcií, v emisních podmínkách dluhopisů nebo ve smluvních podmínkách pro koupi a odkup podílových listů má vlastník hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny.".

5. V § 5 odst. 3 větě poslední se slova "§ 9 odst. 2 a § 11" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu12f)".Poznámka pod čarou č. 12f) zní:


"12f)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

6. V § 5 se odstavce 4 až 6 zrušují.Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 4 a 5.

7. V § 5 odst. 5 se číslo "7" nahrazuje číslem "4".

8. § 6 zní:

"§ 6

Emisním kurzem cenného papíru se rozumí peněžní částka, za kterou emitent vydává cenný papír.".

9. § 7 se zrušuje.

10. § 8 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13) zrušuje.

11. V § 8a se nadpis a odstavce 1 až 3 zrušují.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.

12. V § 8a odst. 1 se slovo "instrumentů" nahrazuje slovem "nástrojů12f)".

13. V § 8a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

14. § 8b až 11 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12d) a 12e) zrušují.

15. V § 13 odst. 2 se slovo "veřejných" nahrazuje slovem "regulovaných".

16. V § 16 odst. 1 se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném".

17. V § 16 odst. 2 se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném".

18. V § 20 větě první se slovo "listinný" zrušuje a slovo "majitelem" se nahrazuje slovem "vlastníkem".

19. § 21 až 27a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a) zrušují.

20. V § 30 odst. 2 se slova "ve středisku zaregistrováno" nahrazují slovy "v evidenci investičních nástrojů vedené podle zvláštního právního předpisu12f) (dále jen "evidence investičních nástrojů") zapsáno".

21. V § 31 odst. 3 se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném" a slova "veřejného obchodování" se nahrazují slovy "obchodování na regulovaném trhu".

22. V § 32 odst. 3 ve větě první se slova "středisku k registraci převodu" nahrazují slovy "k zápisu převodu do evidence investičních nástrojů" a ve větě druhé se slovo "středisku" nahrazuje slovy "osobě oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů12f)".

23. V § 33b odst. 2 se slova "veřejného trhu" nahrazují slovy "regulovaného trhu".

24. V § 34 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

25. V § 34 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Ustanovení odstavců 1 až 11 se použijí pro zaknihované cenné papíry přiměřeně.".

26. V § 36 odst. 1 se slovo "majitel" nahrazuje slovem "vlastník".

27. V § 36 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.

28. V § 36 odst. 2 se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka".

29. V § 36 odst. 3 se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka".

30. V § 36 odst. 4 se slovo "majitel" nahrazuje slovem "vlastník".

31. V § 36 odstavec 5 zní:

"(5) Má-li správce vykonávat právo spojené s cenným papírem, je vlastník tohoto cenného papíru povinen vystavit mu k tomu plnou moc nebo nechat správce zapsat na svém účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů. Dá-li vlastník cenného papíru správci pokyny, jak má být využito hlasovacího práva, je správce povinen hlasovat za vlastníka cenného papíru takto stanoveným způsobem.".

32. V § 36 odst. 6 se slovo "majiteli" nahrazuje slovem "vlastníku".

33. V § 36 odst. 8 se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka".

34. V § 37 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

35. V § 38 odst. 1 ve větě druhé se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka", ve větě třetí se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka", ve větě čtvrté se slova "tohoto zákona" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu12f)" a ve větě páté se slova "registrace cenného papíru ve středisku" nahrazují slovy "zápisu cenného papíru do evidence investičních nástrojů".

36. V § 38 odst. 2 se slova "§ 10" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu12f)".

37. V § 38 odst. 3 se slovo "Majitel" nahrazuje slovem "Vlastník", slovo "majiteli" se nahrazuje slovem "vlastníku" a slovo "majitele" se nahrazuje slovem "vlastníka".

38. V § 40 odst. 2 se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka".

39. V § 42 odstavec 1 zní:

"(1) Smluvní zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru vzniká zápisem tohoto zástavního práva na účet vlastníka v evidenci investičních nástrojů.".

40. V § 42 odst. 2 se slovo "registraci" nahrazuje slovem "zápisu".

41. V § 42 odst. 3 se slovo "registraci" nahrazuje slovem "zápisu".

42. V § 42 odst. 4 ve větě první se slovo "registrací" nahrazuje slovem "zápisem", ve větě druhé se slovo "registraci" nahrazuje slovem "zápisu" a ve větě třetí se slovo "registraci" nahrazuje slovem "zápisu".

43. V § 43 odst. 4 se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka".

44. V § 44 odst. 2 větě první se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném", slovo "registrovaný" se nahrazuje slovem "kótovaný" a ve větě poslední se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka".

45. V části druhé hlava V včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24a) a 24b) zní:

"Hlava V
Smlouvy o cenných papírech uzavřené na dálku

§ 44b

(1) Jsou-li pro uzavření smlouvy podle tohoto zákona použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a spotřebitele, je dodavatel povinen v souladu s právem Evropských společenství splnit povinnosti podle § 44c až 44i.

(2) Dodavatelem je pro účely smluv podle tohoto zákona uzavřených při použití výhradně prostředků komunikace na dálku (dále jen "smlouva uzavřená na dálku") osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy uzavřené na dálku jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti jako poskytovatel služeb.

(3) Spotřebitelem je pro účely smluv uzavřených na dálku fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy uzavřené na dálku nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

(4) Trvalým nosičem dat je pro účely smluv uzavřených na dálku nástroj, který umožňuje uchování informací tak, aby mohly být využívány během doby přiměřené účelu informace, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

§ 44c

(1) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální sdělení mohou být použity za účelem uzavření smlouvy na dálku jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl.

(2) Automatický telefonní systém fungující bez lidské obsluhy, faxový přístroj a elektronická pošta mohou být použity jako prostředky komunikace na dálku za účelem uzavření smlouvy na dálku jen s předchozím souhlasem spotřebitele.

§ 44d

(1) U smluv uzavřených na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty informace požadované k uzavření smlouvy podle tohoto zákona a zároveň nejméně tyto další informace:

a)   o obchodní firmě nebo jméně, identifikačním čísle a hlavní podnikatelské činnosti dodavatele, o sídle dodavatele, který je právnickou osobou, nebo o bydlišti dodavatele, který je fyzickou osobou, případně o jiných adresách, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem,
b)   o obchodní firmě nebo jméně, identifikačním čísle zástupce dodavatele v České republice (dále jen "zástupce"), jestliže takový zástupce existuje, o sídle zástupce, který je právnickou osobou, nebo o bydlišti zástupce, který je fyzickou osobou, případně o jiných adresách, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zástupcem,
c)   o obchodní firmě nebo jméně, identifikačním čísle zprostředkovatele, pokud s takovýmto zprostředkovatelem spotřebitel jedná, o titulu, na základě kterého jedná zprostředkovatel se spotřebitelem, o sídle zprostředkovatele, který je právnickou osobou, nebo o bydlišti zprostředkovatele, který je fyzickou osobou, případně o jiných adresách, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem,
d)   o registraci dodavatele v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném registru, pokud je dodavatel registrován, o jeho registračním čísle nebo odpovídajícím prostředku identifikace v takovém registru,
e)   o názvu a sídle orgánu odpovědného za výkon státního dozoru nad činností dodavatele,
f)   o názvu a hlavních znacích služby,
g)   o celkové ceně služeb včetně všech poplatků a nákladů; nelze-li celkovou cenu určit předem, informace o způsobu výpočtu konečné ceny,
h)   o rizikách spojených s cennými papíry, kterých se týká uzavíraná smlouva, včetně upozornění, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů,
i)   o existenci daní nebo jiných poplatků, které nejsou hrazeny dodavatelem nebo jím nejsou vybírány,
j)   o době, po kterou zůstávají poskytnuté informace v platnosti,
k)   o způsobu platby a poskytnutí služby,
l)   o dodatečných nákladech na použití prostředků komunikace na dálku,
m)   o právu na odstoupení od smlouvy včetně doby jeho trvání, podmínkách jeho uplatnění včetně pokynů pro úspěšné uplatnění práva na odstoupení, informace o částce, jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno podle § 44e odst. 3, a informace o důsledcích nevykonání tohoto práva, nebo o neexistenci práva na odstoupení,
n)   o možnostech předčasného nebo jednostranného ukončení smlouvy uzavřené na dálku, včetně případných smluvních pokut nebo odstupného,
o)   o minimální době trvání smlouvy uzavřené na dálku v případě, když smlouva připouští trvající nebo opakované plnění,
p)   o právu platném pro smlouvu uzavřenou na dálku tam, kde strany nemají volný výběr práva platného pro smlouvu uzavřenou na dálku, nebo právo, které navrhuje dodavatel v případech, kdy strany mají možnost výběru platného práva,
q)   o jazyku, popřípadě jazycích, ve kterých se souhlasem spotřebitele bude dodavatel komunikovat se spotřebitelem během trvání smlouvy uzavřené na dálku a ve kterých jsou poskytovány smluvní podmínky a další informace podle tohoto ustanovení,
r)   o způsobu vyřizování stížností spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se se stížností na Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise") nebo možnosti jiného mimosoudního vyřízení stížnosti.

(2) Informace podle odstavce 1 musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem vhodným pro použité prostředky dálkové komunikace s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně spotřebitelů.

(3) V případě hlasové telefonní komunikace musí být spotřebiteli na začátku hovoru sděleny informace podle odstavce 1 písm. a) až c) a účel hovoru zahájeného dodavatelem. Jestliže s tím vysloví spotřebitel souhlas, je možné mu sdělit pouze informace o osobě, která je v kontaktu se spotřebitelem, a její spojitost s dodavatelem a informace podle odstavce 1 písm. f), g), i) a m). Dodavatel informuje spotřebitele o dalších informacích, které jsou na vyžádání k dispozici, a o jejich povaze. Povinnost podle odstavce 4 tím není dotčena.

(4) Informace podle odstavce 1 musí být dány k dispozici spotřebiteli v tištěné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat v dostatečné době před tím, než je spotřebitel smlouvou uzavřenou na dálku vázán.

(5) Dodavatel splní povinnost podle odstavce 4 okamžitě po uzavření smlouvy na dálku, jestliže byla tato smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují poskytnutí smluvních podmínek a informací v souladu s odstavcem 4.

(6) Spotřebitel má právo obdržet kdykoli během trvání smlouvy uzavřené na dálku smluvní podmínky v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.

§ 44e

(1) Od smlouvy o úschově cenných papírů (§ 34), smlouvy o správě cenných papírů (§ 36) a smlouvy o uložení cenných papírů (§ 37) uzavřené na dálku má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny informace podle § 44d odst. 5, byl-li tento den dnem pozdějším.

(2) Ve lhůtě pro odstoupení podle odstavce 1 může dodavatel začít plnit smlouvu uzavřenou na dálku až poté, co s tím spotřebitel vysloví souhlas.

(3) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy uzavřené na dálku, dodavatel může požadovat neprodlené zaplacení za do té doby skutečně poskytnutou službu. Požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby.

(4) Dodavatel nesmí od spotřebitele požadovat zaplacení za poskytnutou službu podle odstavce 3, pokud zahájil plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení podle odstavce 1 bez souhlasu spotřebitele nebo pokud spotřebitele neinformoval o částce podle § 44d odst. 1 písm. m).

(5) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení podle odstavce 1, vrátit spotřebiteli všechny cenné papíry a peněžní prostředky od něj přijaté na základě smlouvy uzavřené na dálku. Dodavatel není povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky zaplacené za již skutečně poskytnutou službu na základě této smlouvy.

§ 44f

Uzavírají-li stejné smluvní strany, které spolu uzavřely smlouvu uzavřenou na dálku, další navazující smlouvy uzavřené na dálku stejné povahy, nepoužijí se na tyto navazující smlouvy ustanovení § 44d odst. 1 až 3. Toto neplatí v případě, kdy od uzavření poslední smlouvy uplyne více než jeden rok.

§ 44g

Poskytne-li dodavatel při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku službu bez objednávky, nemá spotřebitel povinnost za tuto službu zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani jiné povinnosti.

§ 44h

Na smlouvy uzavřené na dálku se obdobně použijí ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 55 a 56 občanského zákoníku.

§ 44i

Spotřebitel nesmí být zbaven ochrany podle § 44b až 44h bez ohledu na právo, kterým se smluvní vztah řídí, má-li spotřebitel bydliště na území České republiky nebo členského státu Evropské unie.


24a)  § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb.
24b)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.".

46. Části třetí až pátá se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 25a), 25b), 25c), 25d), 25e), 25f), 26), 26a), 26b), 26c), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 32a), 32b), 32c), 32d), 33), 33a), 33b), 33c), 34), 34a), 34b), 35), 36), 36a), 36b), 36c), 36d), 36e), 36f), 36g), 36h), 36fa), 37) a 42) zrušují.

47. § 87a až 98 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 37a), 37b), 37c), 38), 38a), 39), 40) a 41) zrušují.

48. § 102 se zrušuje.

Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. III

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 2 se slova "veřejném trhu" nahrazují slovy "regulovaném trhu s investičními nástroji (dále jen "regulovaný trh") nebo na volném trhu s investičními nástroji (dále jen "volný trh")".

2. V § 59 odst. 7 se slovo "veřejném" nahrazuje slovy "regulovaném trhu nebo volném".

3. V § 69a odst. 4 se věty šestá a sedmá nahrazují větami "U zaknihovaných akcií je společnost povinna v příkazu k vydání akcií podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,3a) uložit osobě oprávněné k vedení centrální evidence cenných papírů,3a) aby zástavní právo zapsala na účet vlastníka v této evidenci. Osoba oprávněná k vedení centrální evidence cenných papírů provede zápis zástavního práva podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.3a)".Poznámka pod čarou č. 3a) zní:


"3a)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

4. V § 69a odst. 4 větě poslední se slovo "registraci" nahrazuje slovem "zápisu".

5. V § 69d odst. 5 písm. i) se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka".

6. V § 69f odst. 2 se slovo "majitelů" nahrazuje slovem "vlastníků", slovo "Majitelům" se nahrazuje slovem "Vlastníkům" a slovo "majitelé" se nahrazuje slovem "vlastníci".

7. V § 69f odst. 3 se slovo "majitelů" nahrazuje slovem "vlastníků".

8. V § 92a odst. 2 se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníky".

9. V § 156 odst. 2 se slovo "majiteli" nahrazuje slovem "vlastníky".

10. V § 156 odst. 3 se slovo "majitel" nahrazuje slovem "vlastník".

11. V § 156a odst. 4 se slovo "registraci" nahrazuje slovem "zápisu" a slovo "registrací" se nahrazuje slovem "zápisem".

12. V § 159 odst. 3 se slovo "majitelé" nahrazuje slovem "vlastníci" a slovo "Majitelé" se nahrazuje slovem "Vlastníci".

13. V § 161 odst. 3 se slovo "majiteli" nahrazuje slovem "vlastníky".

14. V § 161 odst. 4 se slovo "majitelem" nahrazuje slovem "vlastníkem".

15. V § 161b odst. 1 písm. b) se slovo "majitelem" nahrazuje slovem "vlastníkem".

16. V § 161b odst. 1 písm. c) se slova "zrušení registrace akcií podle zvláštního právního předpisu2)" nahrazují slovy "vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu3a)".

17. V § 161b odst. 1 písm. d) se slovo "majiteli" nahrazuje slovem "vlastníku".

18. V § 176 odst. 2 písm. c) se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníka".

19. V § 176 odst. 3 se slovo "majitel" nahrazuje slovem "vlastník".

20. V § 178 odst. 9 se slova "registrované2) nebo sice registrované" nahrazují slovy "kótované3a) nebo sice kótované".

21. V § 178 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Má-li akcie podobu zaknihovaného cenného papíru, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu z této akcie den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy.

(11) Valná hromada může rozhodnout, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je jiný určený den, který nesmí předcházet dnu konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy.".Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 12 a 13.

22. V § 183a odst. 1 se slovo "majitelům" nahrazuje slovem "vlastníkům".

23. V § 183a odst. 4 písm. a) se slova "§ 183d" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu3a)".

24. V § 183a odst. 4 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku nahrazuje slovy "a jejich označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), pokud je přiděleno,".

25. V § 183a odst. 4 písm. d) se slovo "veřejného" nahrazuje slovem "regulovaného".

26. V § 183a odst. 6 ve větě první se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném" a slovo "veřejného" se nahrazuje slovem "regulovaného" a ve větě druhé se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném".

27. V § 183a odst. 8 se slovo "veřejného" nahrazuje slovem "regulovaného".

28. V § 183a odst. 9 se slovo "veřejného" nahrazuje slovem "regulovaného".

29. V § 183a odst. 10 písm. a) se slovo "majiteli" nahrazuje slovem "vlastníky".

30. V § 183a odst. 10 písm. c) se slovo "majitelů" nahrazuje slovem "vlastníků".

31. V § 183b odst. 1 se slovo "registrované" nahrazuje slovem "kótované", slova "(§ 183d)" se zrušují a slovo "majitelům" se nahrazuje slovem "vlastníkům".

32. V § 183c odst. 3 se slova "Střediskem cenných papírů" nahrazují slovy "osobou oprávněnou k vedení centrální evidence cenných papírů".

33. V § 183c odst. 4 se slova "Středisko cenných papírů" nahrazují slovy "Centrální depozitář" a slovo "registrovanými" se nahrazuje slovem "kótovanými".

34. § 183d se včetně nadpisu zrušuje.

35. V nadpisu § 183e a v odstavci 1 se slovo "registrovaných" nahrazuje slovem "kótovaných".

36. V § 183e odst. 5 se slova "majitelů registrovaných" nahrazují slovy "vlastníků kótovaných".

37. V § 183e odst. 7 se slovo "registrovaných" nahrazuje slovem "kótovaných".

38. V § 183h odst. 1 písm. b) se slovo "registrované" nahrazuje slovem "kótované".

39. V § 183h odst. 2 se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném".

40. V § 183h odst. 3 se slova "ke zrušení registrace účastnických cenných papírů" nahrazují slovy "k vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu" a slova "zrušení registrace účastnických cenných papírů" se nahrazují slovy "vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu".

41. V § 184 odst. 4 se slovo "majitel" nahrazuje slovem "vlastník".

42. V § 186 odst. 3 se slova "zrušení registrace akcií" nahrazují slovy "vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu".

43. V § 186a odst. 1 se slova "zrušení registrace účastnických cenných papírů" nahrazují slovy "vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu", slovo "majiteli" se nahrazuje slovem "vlastníky", slovo "majitelem" se nahrazuje slovem "vlastníkem", slovo "majitelé" se nahrazuje slovem "vlastníci" a ve větě poslední se slova "zrušení registrace" nahrazují slovy "vyřazení z obchodování na oficiálním trhu".

44. V § 186a odst. 2 se slova "zrušení registrace účastnických cenných papírů" nahrazují slovy "vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu" a slovo "veřejného" se nahrazuje slovem "regulovaného".

45. V § 186a odst. 3 se slovo "majitelům" nahrazuje slovem "vlastníkům", slovo "majiteli" se nahrazuje slovem "vlastníky" a slovo "majitelem" se nahrazuje slovem "vlastníkem".

46. V § 186a odst. 7 se slova "zrušení registrace účastnických cenných papírů" nahrazují slovy "vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu".

47. V § 186c odst. 2 písmeno e) zní:

"e)  pokud porušil oznamovací povinnost podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,3a)".

48. V § 187 odst. 1 písm. h) se slovo "registraci" nahrazuje slovem "kótaci" a slova "zrušení jejich registrace" se nahrazují slovy "jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu".

49. V § 193 odst. 2 se slovo "registrované" nahrazuje slovem "kótované".

50. V § 196a odst. 4 se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném".

51. V § 204b odst. 4 se slovo "majitele" nahrazuje slovem "vlastníky".

52. V § 204b odst. 5 se slovo "majiteli" nahrazuje slovem "vlastníku" a slovo "majitele" se nahrazuje slovem "vlastníky".

53. V § 209a odst. 1 se slovo "registrované" nahrazuje slovem "kótované" a slovo "veřejném" se nahrazuje slovem "regulovaném".

54. V § 214 odst. 4 se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném" a slovo "registrované" se nahrazuje slovem "kótované".

55. V § 216c odst. 1 se slovo "registrovaných" nahrazuje slovem "kótovaných" a slovo "veřejném" se nahrazuje slovem "regulovaném".

56. V § 220 odst. 2 se slovo "majitelům" nahrazuje slovem "vlastníkům".

57. V § 220a odst. 3 písm. b) se slovo "registraci" nahrazuje slovem "kótaci".

58. V § 220a odst. 3 písm. h) se slovo "majitelům" nahrazuje slovem "vlastníkům".

59. V § 220b odst. 1 se slovo "majitelů" nahrazuje slovem "vlastníků".

60. V § 220e odst. 9 se slovo "registrované" nahrazuje slovem "kótované" a slovo "registrací" se nahrazuje slovem "kótací".

61. V § 220e odst. 12 písm. c) se slovo "majitelem" nahrazuje slovem "vlastníkem".

62. V § 220e odst. 13 se slovo "majiteli" nahrazuje slovem "vlastníky".

63. V § 220e odst. 14 se slovo "majitelem" nahrazuje slovem "vlastníkem".

64. V § 220g odst. 6 se slova "Středisko cenných papírů" nahrazují slovy "centrální depozitář" a slova "Střediska cenných papírů" se nahrazují slovy "centrálního depozitáře".

65. V § 220i odst. 1 písm. m) se slova "Středisku cenných papírů" nahrazují slovy "centrálnímu depozitáři".

66. V § 220j odst. 3 se slovo "majitelů" nahrazuje slovem "vlastníků" a slovo "majitelé" se nahrazuje slovem "vlastníci".

67. V § 220j odst. 4 se slovo "Majitelé" nahrazuje slovem "Vlastníci", slovo "majitelé" se nahrazuje slovem "vlastníci" a slovo "majitelů" se nahrazuje slovem "vlastníků".

68. V § 220m odst. 1 se slovo "majitelem" nahrazuje slovem "vlastníkem".

69. V § 220m odst. 2 se slovo "registrovaných" nahrazuje slovem "kótovaných" a slovo "neregistrované" se nahrazuje slovem "nekótované".

70. V § 220p odst. 1 se slovo "majitelem" nahrazuje slovem "vlastníkem".

71. V § 220r odst. 2 písm. i) se slovo "majitelům" nahrazuje slovem "vlastníkům".

72. V § 220s odst. 1 se slovo "majitelů" nahrazuje slovem "vlastníků".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů

Čl. IV

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slovo "instrumentů" nahrazuje slovem "nástrojů".

2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo "instrumentech" nahrazuje slovem "nástrojích".

3. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo "instrumenty" nahrazuje slovem "nástroji".

4. V § 5 odst. 2 se slovo "instrumentů" nahrazuje slovem "nástrojů", slovo "veřejného" se nahrazuje slovem "regulovaného" a slova "Středisko cenných papírů (dále jen "středisko"), právnická osoba, která vede část evidence střediska podle zvláštního zákona,5) Česká národní banka v rozsahu vedení evidence dluhopisů podle zvláštního zákona.6)" se nahrazují slovy "centrální depozitář,5) Česká národní banka v rozsahu vedení evidence cenných papírů.".

Poznámka pod čarou č. 5) zní:

"5)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

5. V § 5 odst. 3 se slovo "majitel" nahrazuje slovem "vlastník" a slovo "instrumentu" se nahrazuje slovem "nástroje".

6. V § 6 odstavec 5 zní:

"(5) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším než je 50, lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.".

7. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Rozhodnutí, proti němuž nemá podání opravného prostředku odkladný účinek, a rozhodnutí, proti kterému není opravný prostředek přípustný, je doručeno okamžikem vyvěšení na úřední desce Komise.".

8. V § 7a odst. 1 se v úvodní části textu za slovo "zákoníkem" vkládají slova "a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu".

9. V § 7a odst. 1 písm. b) se slovo "registrovány" nahrazuje slovem "kótovány".

10. V § 7a odst. 2 se za slovo "zákonem" vkládají slova " , zákonem o podnikání na kapitálovém trhu".

11. V § 7a odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou "Vykonatelné rozhodnutí o pozastavení výkonu hlasovacích práv zašle Komise rovněž společnosti, v níž byl výkon hlasovacích práv povinné osoby pozastaven, centrálnímu depozitáři a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

12. § 8 zní:

"§ 8

(1) Komise je oprávněna

a)   vyžadovat informace nebo podklady od osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru,
b)   vyžadovat informace nebo podklady od každého, je-li to nutné k šetření skutečnosti, nasvědčující porušení povinnosti, týkající se ochrany vnitřních informací nebo manipulace s trhem podle zvláštního zákona,
c)   provést státní kontrolu podle zvláštního zákona u osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru, včetně státní kontroly na místě.

(2) Komise může uplatnit pravomoci podle odstavce 1 též, je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dozoru nad finančním trhem a tyto informace mu lze v souladu s § 26 poskytnout; pravomoc podle odstavce 1 písm. b) lze uplatnit, jsou-li tam uvedené podmínky přiměřeně splněny u zahraničního orgánu dozoru nad finančním trhem.

(3) Osoba podléhající dozoru Komise podle tohoto nebo zvláštního zákona je povinna v souvislosti s výkonem státní kontroly poskytnout Komisi potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Osoba, od které je Komise oprávněna vyžadovat informace nebo podklady podle odstavce 1, je povinna poskytnout tyto informace nebo podklady bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Komise lhůtu delší.

(4) Porušením povinnosti podle odstavce 3 se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba jiného správního deliktu; k jejich projednání je příslušná Komise. Za přestupek nebo jiný správní delikt podle věty první může Komise jejich pachateli uložit opatření k nápravě nebo sankci podle tohoto zákona (§ 9); pokutu lze uložit do výše 5 000 000 Kč. 

(5) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může Komise ve vztahu k osobám podléhajícím státnímu dozoru podle § 7 zahájit státní kontrolu i tím, že při oznámení o zahájení státní kontroly současně provede první úkon státní kontroly. Při doručování oznámení o zahájení kontroly lze postupovat obdobně podle § 10 odst. 2 a 3.

(6) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu Komise provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas Komise, je Komise oprávněna kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti.".

13. V § 9 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

14. V § 9 se odstavce 5 a 6 zrušují.Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

15. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů je vázána rozhodnutím Komise týkajícím se jí vedené evidence, jakmile jí bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor regulovaného trhu je vázán rozhodnutím Komise o pozastavení obchodování s cennými papíry a rozhodnutím Komise o předběžném opatření, týkajícím se cenných papírů, jakmile mu bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.".

16. V § 12 se odstavce 1 a 2 zrušují.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.

17. V § 12 odst. 1 se slovo "instrumentů" nahrazuje slovem "nástrojů" a slovo "instrumenty" se nahrazuje slovem "nástroji".

18. V § 13 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) nucených správců a likvidátorů,5)".

 19. V § 13 odst. 1 písmeno k) zní:

"k)  investičních zprostředkovatelů,".

20. V § 13 odst. 1 písmeno l) zní:

"l) investičních společností se sídlem v členském státu Evropské unie, které poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky,".

 21. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až t), která včetně poznámky pod čarou č. 10c) znějí:

"m)  zahraničních standardních fondů, které veřejně nabízejí své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu podle zvláštního právního předpisu, upravujícího kolektivní investování,10c)
n)   zahraničních speciálních fondů, které mohou veřejně nabízet své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu obdobnou smlouvě uvedené v písmenu m),
o)   vypořádacích systémů a účastníků těchto vypořádacích systémů,
p)   účastníků vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice,
q)   účastníků centrálního depozitáře,
r)   ratingových agentur,
s)   osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů,
t)   zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů.".

10c)   Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.".

22. V § 13 odstavec 2 zní:

"(2) Komise uveřejňuje

a)   seznam zahraničních regulovaných trhů, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie,
b)   seznam vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství.".

23. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Komise uveřejňuje seznamy podle odstavců 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

24. V § 14 odst. 3 písm. a) se slovo "registrovaných" nahrazuje slovem "kótovaných".

25. V § 14 odst. 3 písm. b) se slovo "registrovaných" nahrazuje slovem "kótovaných".

26. § 15 se zrušuje.

27. V § 17 odst. 1 a 2 se slovo "instrumenty" nahrazuje slovem "nástroji".

28. V § 18 odst. 2 a 3 se slovo "instrumenty" nahrazuje slovem "nástroji".

29. V § 21 odst. 2 písm. h) se slova "registrovaným cenným papírem,24b)" nahrazují slovy "cenným papírem,5)", slova "o zákazu obchodů s určitým registrovaným cenným papírem a plnění závazků z obchodu s určitým registrovaným cenným papírem" včetně poznámky pod čarou č. 24c) se zrušují a za slovo "předpisu" se vkládají slova " , nejde-li o odnětí povolení na žádost".

30. V § 21 odst. 2 písm. i) se slovo "veřejného" nahrazuje slovem "regulovaného".

31. V § 23 odst. 5 se slovo "instrumentu" nahrazuje slovem "nástroje".

32. V § 26 odst. 1 větě druhé se slova "o žalobě proti rozhodnutí učiněném v souvislosti s výkonem funkce v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem" nahrazují slovy "vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem dozoru nad kapitálovým trhem".

33. V § 26 odst. 2 v úvodní části textu se slova "Komise poskytne informace pouze" nahrazují slovy "Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 není poskytnutí informace".

34. V § 26 odst. 2 písm. c) bodu 4 se slovo "veřejného" nahrazuje slovem "regulovaného".

35. V § 26 odst. 2 se na konci písmene f) doplňují slova " ; informaci lze poskytnout rovněž mezinárodní organizaci působící na úseku boje proti trestné činnosti nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti".

36. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) soudu v souvislosti s konkursním řízením nebo obdobným zahraničním řízením, vedeným v případě úpadku osoby podléhající dozoru Komise; údaje o osobě, která se pokusila zachránit úpadce, však poskytnuty být nemohou.".

37. V § 26 odst. 3 se slova "odpovídajícím rozsahu" nahrazují slovy "srovnatelném s rozsahem".

38. V § 26 odst. 5 se slova "úřadem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor" nahrazují slovy "zahraničním úřadem, který působí při výkonu dozoru nad finančním trhem,".

39. V § 26 odstavec 7 zní:

"(7) Subjektu nebo úřadu, uvedenému v odstavci 2 písm. b), c) bodech 1 a 2, v odstavci 2 písm. d) větě před středníkem a písm. f) větě před středníkem, ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, lze poskytovat informace pro účely plnění jeho úkolů v oblasti finančního trhu na základě dohody, jestliže je pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem podle tohoto zákona.".

40. V § 26 odst. 7 se slova "2 a v odstavci 2 písm. d) větě před středníkem," nahrazují slovy "2, v odstavci 2 písm. d) větě před středníkem a písm. f) větě před středníkem,".

41. Části čtvrtá, pátá a osmá se včetně nadpisů zrušují.

Čl. V
Přechodná ustanovení

Do dne, kdy centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., vede Komise seznam osob oprávněných k vedení části evidence Střediska cenných papírů, jakož i výkonu ostatních jeho činností podle tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o bankách

Čl. VI

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu,1a) s tím, že se v licenci uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům podle zvláštního právního předpisu,1a)

1a)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

2. V § 1 odst. 3 se písmeno i) zrušuje.Dosavadní písmena j) až p) se označují jako písmena i) až o).

3. V § 1 odst. 3 písm. o) se písmeno "o)" nahrazuje písmenem "n)".

4. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

5. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) O udělení licence rozhoduje Česká národní banka. Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci požádá Česká národní banka o stanovisko Ministerstvo financí. Jestliže je osoba, které má být licence udělena, osobou ovládanou obchodníkem s cennými papíry nebo pojišťovnou se sídlem v České republice nebo jinou osobou, která ovládá obchodníka s cennými papíry nebo pojišťovnu se sídlem v České republice, požádá Česká národní banka o stanovisko též příslušný orgán státního dozoru.".

6. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci požádá Česká národní banka o stanovisko orgán dohledu členského státu Evropské unie, vykonávající dohled nad bankami, obchodníky s cennými papíry nebo pojišťovnami, jestliže je osoba, které má být licence udělena, ovládaná

a)   zahraniční bankou se sídlem v členském státě Evropské unie,
b)   osobou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb,
c)   pojišťovnou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu Evropské unie,
d)   osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenech a), b) nebo c).

(4) Česká národní banka požádá, aby stanovisko podle odstavců 2 a 3 obsahovalo zejména informace vhodné pro posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 5 písm. c) a d).".Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

7. V § 5h odst. 1 se slova "ustanovení svých právních předpisů, která se na její činnost budou vztahovat" nahrazují slovy "ustanovení právních předpisů hostitelského státu, která upravují podmínky výkonu jejich činnosti na území hostitelského státu na základě oprávnění uděleného jí orgánem dohledu domovského státu".

8. § 11a se zrušuje.

9. V § 16 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova "nebo smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části".

10. V § 16 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova "nebo převodu jmění na banku jakožto společníka".

11. V § 16a se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Před tímto rozhodnutím požádá Česká národní banka o stanovisko Komisi pro cenné papíry, jde-li o banku nebo finanční instituci, která je obchodníkem s cennými papíry.".

12. V § 17 odst. 1 se slovo "právnickou" zrušuje.

13. V § 17 odst. 2 se slovo "právnické" a slovo "právnickým" zrušují.

14. V § 17 odst. 3 se slovo "právnické" a slovo "právnickou" zrušují a za slovo "osoby" se doplňují slova "nebo jejího podniku".

15. V § 17 odst. 5 se slova "na právnické osobě" zrušují.

16. V § 17a odst. 2 se slovo "právnické" zrušuje.

17. V § 17a odstavec 3 zní:

"(3) Finanční institucí se rozumí jiná osoba než banka podle tohoto zákona, která jako svou rozhodující či podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách nebo provádí některou z činností uvedených v § 1 odst. 1 a 3 tohoto zákona, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle zvláštních zákonů, to vše včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti.".

18. V § 17a odst. 4 se slova "této právnické osoby" nahrazují slovy "podniku jiné osoby".

19. V § 19 písm. c) se slovo "právnické" zrušuje.

20. V § 19 písm. f) se slovo "právnická" zrušuje.

21. V § 19 písm. h) se slovo "právnické" zrušuje.

22. V 20a odst. 3 ve větě první se slova "registru emitenta zaknihovaných akcií" nahrazují slovy "emise akcií banky", ve větě poslední se slova "registru emitenta nebo" nahrazují slovy "emise akcií banky nebo v písemném vyjádření k výpisu z emise akcií banky,", za slovo "práva" se vkládají slova " , se kterými se vede správní řízení o pozastavení akcionářských práv," a za slovo "výpis" se vkládají slova " , spolu se svým vyjádřením".

23. V § 20a odstavec 4 zní:

"(4) Banka nesmí na valné hromadě připustit účast osoby, označené Českou národní bankou v jejím vyjádření k výpisu z emise akcií banky podle odstavce 3, jakož i účast osoby, neuvedené ve výpisu z emise akcií banky nebo osob těmito osobami zmocněných. Jestliže Česká národní banka ve svém vyjádření k výpisu z emise akcií banky označí osobu, u které nově shledala důvody pro pozastavení akcionářských práv, je tím zahájeno správní řízení podle odstavce 1, pokud s označeným akcionářem nebylo správní řízení v téže věci zahájeno již dříve, přičemž označení této osoby má účinky předběžného opatření.11)".

24. V § 20a odst. 5 se slova "registru emitenta" nahrazují slovy "emise akcií banky".

25. V § 20a odstavec 8 zní:

"(8) Centrální depozitář1a) je povinen kdykoliv na žádost poskytnout České národní bance výpis z emise akcií banky s uvedením všech vlastníků akcií banky, a to i tehdy, vede-li centrální depozitář tyto akcie na účtu zákazníků.".

26. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Banka je povinna zveřejnit do 4 měsíců od konce účetního období výroční zprávu vyhotovenou podle zvláštního právního předpisu6) a konsolidovanou výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu,6) má-li povinnost ji vyhotovovat, jejichž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem. V této lhůtě rovněž předloží výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu České národní bance. Pokud valná hromada banky účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku v této lhůtě neschválí, banka bez zbytečného odkladu zveřejní a zašle České národní bance důvody neschválení účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a způsob řešení připomínek valné hromady k ní.".

27. V § 25a odst. 2 se slova "o žalobě proti rozhodnutí učiněnému v souvislosti s výkonem bankovního dohledu" nahrazují slovy " , vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem bankovního dohledu,".

28. V § 25a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Informace získané v souvislosti s výkonem bankovního dohledu mohou být poskytnuty též mezinárodním organizacím, působícím na úseku boje proti trestné činnosti, a dále orgánům cizích států činným v trestním řízení pro plnění jejich funkce.".Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

29. V § 25a odstavec 7 zní:

"(7) Poskytnutí informací podle odstavců 3, 4 a 6 je možné pouze za podmínky, že příslušný orgán nebo osoba chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován právem Evropských společenství.".

30. V § 26 odst. 3 písm. a) se slova "§ 4 odst. 3" nahrazují slovy "§ 4 odst. 5".

31. V § 26g se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Ovládající banka a finanční holdingová společnost jsou povinny zajistit audit informací, které předávají pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou České národní banky.".

Čl. VII
Přechodná ustanovení

Osoba, která se v důsledku účinnosti tohoto zákona stane finanční holdingovou společností, ačkoli jí podle dosavadní právní úpravy nebyla, a osoby náležející do skupiny této finanční holdingové společnosti uvedou svou činnost do souladu s ustanoveními tohoto zákona nebo vyhlášky České národní banky, upravujícími činnost finanční holdingové společnosti a jejich skupiny, nejpozději do 31. prosince 2006.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)

Čl. VIII

Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 se ve společném textu k písmenům a) až f) slovo "svých" zrušuje a za slovo "z" se vkládá slovo "jejich".

2. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"e) osoba, která plní úlohu podle písmena a), b) nebo c) v jiném systému, ve vypořádacím systému podle zvláštního právního předpisu,11) nebo v systému anebo ve vypořádacím systému, uvedeném v seznamu Komise Evropských společenství, a která při své účasti v systému odpovídá za splnění finančních závazků vyplývajících z jejích příkazů, přijatých systémem.

11)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Čl. IX

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 36/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova "střediska cenných papírů" nahrazují slovy "centrálního depozitáře".Poznámka pod čarou č. 4) zní:


"4)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

2. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova "zákona o cenných papírech5)" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu4)".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Čl. X

V § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb., se slova "Střediska cenných papírů" nahrazují slovy "centrálního depozitáře".

ČÁST OSMÁ
Změna devizového zákona

Čl. XI

V § 5 odst. 4 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 482/2001 Sb., se slova "Středisko cenných papírů a právnické osoby oprávněné k vedení části evidence Střediska cenných papírů, pokud za ně tuto oznamovací povinnost neplní Středisko cenných papírů" nahrazují slovy "Centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů, pokud za ně tuto povinnost neplní centrální depozitář" a slovo "majitele" se nahrazuje slovem "vlastníka".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o účetnictví

Čl. XII

V § 27 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., se slova "veřejném (organizovaném)" nahrazují slovem "regulovaném" a slovo "veřejného" se nahrazuje slovem "regulovaného".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o živnostenském podnikání

Čl. XIII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo "instrumentů" nahrazuje slovem "nástrojů".Poznámky pod čarou č. 13a) a 13b) znějí:


"13a)   § 82 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
13b)   Zákon č. 256/2004 Sb.".

2. V příloze č. 3, ve skupině 314: "Ostatní" se obor živnosti "Hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu (rating)" zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o konkursu a vyrovnání

Čl. XIV

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č. 370/ /2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 403/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 101/2003 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 210/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 9d odst. 1 se slova "Středisko cenných papírů" nahrazují slovy "centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů".

2. V § 13 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 1f) zní:

"(9) Je-li dlužník účastníkem vypořádacího systému uvedeného v seznamu Komise pro cenné papíry,1f) soud současně s vyvěšením usnesení o prohlášení konkursu oznámí prohlášení konkursu Komisi pro cenné papíry; usnesení o prohlášení konkursu se Komisi pro cenné papíry doručí neprodleně.


1f)   § 13 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb.".

3. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene g) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "jakékoli pohledávky nebo závazky, které mají být zahrnuty do závěrečného vyrovnání zisků a ztrát, předpokládaného ve smlouvě o závěrečném vyrovnání1g) se považují za splatné pouze v rozsahu čisté výše závazků a pohledávek stran,".Poznámka pod čarou č. 1g) zní:


"1g)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

4. V § 14 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "započtením není závěrečné vyrovnání zisků a ztrát.".

5. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Prohlášením konkursu nejsou dotčena práva na zajištění, která úpadce poskytl

a)   České národní bance,
b)   centrálním bankám ostatních členských států Evropské unie a dalších států, tvořících Evropský hospodářský prostor, a Evropské centrální bance

včetně možnosti realizace tohoto zajištění.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

6. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Odstoupení od smlouvy o závěrečném vyrovnání se nedotýká ustanovení o závěrečném vyrovnání zisků a ztrát, obsaženého v takové smlouvě o závěrečném vyrovnání.".

7. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Prohlášení konkursu nemá vliv na závěrečné vyrovnání zisků a ztrát.".

8. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Neúčinnost právních úkonů podle odstavce 1 se nevztahuje na provedení závěrečného vyrovnání zisků a ztrát.".

9. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Závěrečnému vyrovnání zisků a ztrát nelze odporovat podle ustanovení odstavců 2 až 4 ani podle § 42a občanského zákoníku.".

10. V § 32 odst. 5 se slovo "majitelů" nahrazuje slovem "vlastníků".

11. V § 32 odst. 7 se slovo "majitelů" nahrazuje slovem "vlastníků".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů

Čl. XV

Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb. a zákona č. 440/2003 Sb., se mění takto:

1. V části druhé se § 17 zrušuje.

2. V části druhé se § 19 zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XVI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/ /2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/ /2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 9 písm. m) se slovo "(obligací)" nahrazuje slovem "(dluhopisů)".

2. V § 10 odst. 6 se za slovo "cenu" vkládají slova "akcie nebo" a za slovem "cena" se slova "podílového listu na původním investičním nebo podílovém fondu" nahrazují slovy "akcie původního investičního fondu nebo podílového listu původního podílového fondu".

3. V § 22 odst. 1 písm. g) bodu 4 se slova "instrumentů podle zvláštního právního předpisu71)" nahrazují slovy "nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu71)".Poznámka pod čarou č. 71) zní:


"71)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

4. V § 22 odst. 1 písm. g) bodu 7 se slova "instrumentů vymezených zvláštním právním předpisem71)" nahrazují slovy "nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu71)".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Čl. XVII

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odst. 3 se slova "Středisko cenných papírů" nahrazují slovy "centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů".

2. V § 44 odst. 3 se slova "Středisku cenných papírů" nahrazují slovy "centrálnímu depozitáři a jiným osobám oprávněným k vedení evidence investičních nástrojů".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Čl. XVIII

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 94/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 1 se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném".

2. V § 20 odst. 5 se slova "z registru emitenta" nahrazují slovem "emise".

3. V § 20 odst. 6 se slova "z registru emitenta" nahrazují slovem "emise".

4. V § 32 písm. d) se slova "z registru emitenta" nahrazují slovem "emise".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

Čl. XIX

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 3 písm. a) se slovo "instrumentů3b)" nahrazuje slovem "nástrojů3b)" a slova "těchto investičních instrumentů" se nahrazují slovy "těchto investičních nástrojů".

Poznámka pod čarou č. 3b) zní:


"3b)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

2. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slovo "instrumenty" nahrazuje slovem "nástroje".

3. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slovo "registrovány" nahrazuje slovem "kótovány" a slovo "veřejném" se nahrazuje slovem "regulovaném".

4. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo "instrumentů" nahrazuje slovem "nástrojů".

5. V § 23 odst. 4 se v úvodní části textu slovo "instrumentů" nahrazuje slovem "nástrojů".

6. V § 23 odst. 4 písm. a) se slovo "instrumentů" nahrazuje slovem "nástrojů".

7. V § 23 odst. 4 písm. c) se slovo "instrumentu" nahrazuje slovem "nástroje".

8. V § 23 odst. 7 se slovo "Registrované" nahrazuje slovem "Kótované" a slovo "veřejných" se nahrazuje slovem "regulovaných".

9. V § 23 odst. 10 písm. b) se slovo "instrumentů" nahrazuje slovem "nástrojů".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Čl. XX

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 19 nadpis zní: " Oceňování kótovaných cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu".

2. V § 19 odst. 1 se v úvodní části textu slova "Veřejně obchodovatelné cenné papíry19)" nahrazují slovy "Kótované cenné papíry19)".Poznámka pod čarou č. 19) zní:


"19)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

3. V § 19 odst. 1 písm. a) se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném" a slovo "kurzem20)" se nahrazuje slovem "kurzem".

4. V § 19 odst. 1 písm. b) se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném".

5. V § 19 odst. 2 se slovo "veřejném" nahrazuje slovem "regulovaném".

6. V § 20 nadpis zní: " Oceňování kótovaných cenných papírů neobchodovaných na regulovaném trhu a nekótovaných cenných papírů".

7. V § 20 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Kótované cenné papíry neobchodované na regulovaném trhu a nekótované cenné papíry se oceňují takto:".

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)

Čl. XXI

V § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb., písmeno l) zní:

"l)  vydání komunálních dluhopisů.".

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

Čl. XXII

V § 36 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb., písmeno k) zní:

"k)  vydání komunálních dluhopisů,".

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XXIII

V § 59 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., písmeno a) zní:

"a)  o vydání komunálních dluhopisů,".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

Čl. XXIV

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 125/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 11a odst. 2 se slovo "instrumenty" nahrazuje slovem "nástroje".

2. V § 11a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)  účastníka vypořádacího systému uvedeného v seznamu Komise pro cenné papíry vedeném podle zvláštního právního předpisu upravujícího působnost a pravomoci Komise pro cenné papíry, jestliže tato práva vznikla z jeho účasti v tomto systému,".Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

3. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

"§ 11b

Práva a povinnosti osoby, které vznikly z její účasti ve vypořádacím systému, uvedeném v seznamu Komise pro cenné papíry podle zvláštního právního předpisu, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz nebo jíž bylo uloženo jiné opatření veřejného orgánu směřující vůči majetku této osoby, kterým se ukládá povinnost zastavit či omezit převody investičních nástrojů nebo peněžních prostředků této osoby nebo jiná povinnost týkající se těchto investičních nástrojů nebo peněžních prostředků, se řídí týmž právním řádem, kterým se řídí vztahy mezi účastníky vypořádacího systému. Volba jiného práva je vyloučena.".

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. XXV

V § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., se slovo "obligace" nahrazuje slovem "dluhopisy".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o mzdě, odměně za pracovní
pohotovost a o průměrném výdělku

Čl. XXVI

V § 4 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., se slovo "obligací" nahrazuje slovem "dluhopisů".

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejných dražbách

Čl. XXVII

V § 60 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, písmeno b) zní:

"b)  pohledávka druhé třídy, kterou je přihlášená pohledávka z hypotečního úvěru nebo její část, sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,".

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. XXVIII

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 334a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 91) zní:

"(1) Cenné papíry se sepíší, jakmile se soud dozví, že pro povinného jsou takové cenné papíry evidovány u osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů.91) V případě potřeby nebo pochybností si vyžádá zprávu od osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů.


91)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

2. V § 334a odst. 2 se slovo "Středisku" nahrazuje slovy "osobě oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů" a slovo "Středisko" se nahrazuje slovy "Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů".

3. V § 334a odst. 3 se slovo "Střediska" nahrazuje slovy "osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů".

4. V § 337c odst. 1 písmeno b) zní:

"b) pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,".

 5. V § 337c se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Pokud ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů slouží jen část pohledávky z hypotečního úvěru, uspokojují se nároky uvedené ve větě první poměrně.".

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o trestním řízení soudním
(trestní řád)

Čl. XXIX

V § 79c odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se slova "Středisko cenných papírů, právnická osoba oprávněná k vedení části evidence a k výkonu ostatních činností Střediska cenných papírů" nahrazují slovy "osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)

Čl. XXX

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno g) zní:

"g)  způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu,".

2. V § 10 odst. 4 se slovo "Výdaje" nahrazuje slovy "Příjmy a výdaje".

3. V části první nadpis hlavy IX zní: "ŘĺZENĺ STÁTNĺ POKLADNY, ŘĺZENĺ STÁTNĺHO DLUHU A STÁTNĺ FINANČNĺ AKTIVA A PASIVA".

4. V části první hlavě IX nadpis dílu 1 zní: "Řízení státní pokladny a řízení státního dluhu".

5. V § 34 nadpis zní: " Řízení státní pokladny".

6. V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ministerstvo je oprávněno stanovovat termíny a rozsah platebního režimu výdajů státního rozpočtu a povolovat jeho výjimky.".

7. V § 35 nadpis zní: " Řízení státního dluhu".

8. V § 35 odst. 1 se slova "řízení likvidity státního dluhu" nahrazují slovy "výkonu řízení státního dluhu".

9. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo je dále oprávněno v rámci výkonu řízení státního dluhu sjednávat obchody s ostatními investičními nástroji včetně derivátů k omezení úrokových a měnových, či jiných rizik. Tyto obchody je ministerstvo oprávněno sjednávat s tuzemskými či zahraničními subjekty, a to samostatně nebo na smluvním základě s využitím služeb obchodníků s cennými papíry, zahraničních obchodníků s cennými papíry nebo České národní banky.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST DVÁCÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o České národní bance

Čl. XXXI

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb. a zákona č. 127/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 7 se slovo "instrumenty" nahrazuje slovem "nástroji".

2. V § 31 odstavec 2 zní:

"(2) Česká národní banka je oprávněna vést evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných Českou národní bankou (§ 33) a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku a je oprávněna provozovat systém vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji.".Poznámka pod čarou č. 3a) se zrušuje.

3. Za § 31 ve vkládá nový § 31a, který včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

"§ 31a

Česká národní banka může na žádost Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla3a) sjednávat obchody s investičními nástroji.3b) Tím není dotčeno ustanovení § 31 odst. 1.


3a)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
3b)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

4. V § 38 odstavec 1 zní:

"(1) Česká národní banka je oprávněna provozovat systémy pro mezibankovní platební styk. Účastníky těchto systémů mohou být vedle bank a poboček zahraničních bank i osoby, které plní úlohu ústřední protistrany, zúčtovatele nebo zúčtovací instituce ve vypořádacím systému podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,3b) nebo ve vypořádacím systému uvedeném v seznamu Komise Evropských společenství, a které při své účasti v systému České národní banky odpovídají za splnění finančních závazků vyplývajících z jejich příkazů přijatých tímto systémem. Uvedeným osobám je veden v systému České národní banky účet obdobný účtu mezibankovního platebního styku podle zvláštního právního předpisu,4) uzavře-li Česká národní banka s těmito osobami smlouvu o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku.".

5. V § 41 odst. 2 písm. b) se slova "jsou finančními institucemi8)" nahrazují slovy "náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropských společenství8)".Poznámka pod čarou č. 8) zní:


"8)   Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.".

6. § 43 zní:

"§ 43

Vydávání cenných papírů Českou národní bankou, obchodování s cennými papíry a dalšími investičními nástroji, jejich evidence a provozování systému vypořádání obchodů s nimi, prováděné Českou národní bankou, nepodléhají povolení ani výkonu státního dozoru.".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Čl. XXXII

V § 33 odst. 6 písm. k) zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 363/2000 Sb., se slova "ve Středisku cenných papírů" nahrazují slovy "u osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů".

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů
(zákon o České konsolidační agentuře)

Čl. XXXIII

V zákoně č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se v § 13 odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 152/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o cenných papírech a zákon o burze cenných papírů

Čl. XXXIV

V zákoně č. 152/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 70/2000 Sb., kterým se mění zákon o komoditních burzách, zákon o cenných papírech a zákon o burze cenných papírů

Čl. XXXV

V zákoně č. 70/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, se článek III zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 211/2002 Sb., kterým se mění zákon o dluhopisech, zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o burze cenných papírů

Čl. XXXVI

V zákoně č. 211/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, se části první a třetí zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon o Komisi pro cenné papíry

Čl. XXXVII

V zákoně č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se části třetí, čtvrtá, osmá a devátá včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 4ba) zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ  PÁTÁ
Změna zákona č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon o cenných papírech

Čl. XXXVIII

V zákoně č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 84/1995 Sb., kterým se mění zákon o dluhopisech

Čl. XXXIX

V zákoně č. 84/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, se článek I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize

Čl. XL

V zákonu č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, se část druhá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 362/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu
na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998

Čl. XLI

V zákoně č. 362/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, se část druhá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon o dluhopisech

Čl. XLII

V zákoně č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Účinnost

Čl. XLIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.