Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


229

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2004,

kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 77 odst. 2 až 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví požadavky na jakost pohonných hmot pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jakosti pohonných hmot.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   motorovým benzinem
1.  minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,
2.  minerální oleje s obsahem bioethylalkoholu maximálně do 5 procent objemových určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,
3.  minerální oleje s obsahem bio-ethyltercbutyl-etheru maximálně do 15 procent objemových určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,
4.  minerální oleje obsahující současně bioethyl- alkohol i bio-ethyltercbutylether tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 procent hmotnostních, určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,
5.  minerální oleje uvedené v bodech 1 až 4 s obsahem dalších kyslíkatých složek tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 procent hmotnostních, určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,
b)   motorovou naftou
1.  plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 2710 19 41,
2.  střední oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 2710 19 29,
3.  plynové oleje s obsahem maximálně 5 procent objemových methylesterů mastných kyselin určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 2710 19 41,
4.  střední oleje s obsahem maximálně 5 procent objemových methylesterů mastných kyselin, určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 2710 19 29,
c)   biopalivem
1.  bioethylalkohol - ethylalkohol vyrobený z biomasy3) nebo biologicky obnovitelné části odpadu, určený jako příměs do motorového benzinu, který svojí jakostí odpovídá příslušné české technické normě a je uveden pod kódem kombinované nomenklatury2) 2207 20 00; jedná se o obnovitelný zdroj energie,
2.  bio-ethyltercbutylether - ethyltercbutylether vyrobený na bázi bioethylalkoholu, používaný jako příměs do motorového benzinu, a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury2) 2909 19 00. Podíl bio-ethyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 47 procent objemových; jedná se o obnovitelný zdroj energie,
3.  bionafta - methylestery mastných kyselin vyrobené z rostlinného nebo živočišného oleje s vlastnostmi motorové nafty, určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury2) 3824 90 99, například methylester řepkového oleje; jedná se o obnovitelný zdroj energie,
d)   směsným palivem motorová nafta s obsahem vyšším než 30 procent hmotnostních methylesteru řepkového oleje určená k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedená pod kódem kombinované nomenklatury2) 3824 90 99,
e)   zkapalněnými ropnými plyny plyny určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury2) 2711 12 19, 2711 12 97, 2711 13 91 a 2711 13 97,
f)   stlačeným zemním plynem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury2) 2711 21 00,
g)   ropnými složkami vybrané ropné výrobky užívané pro výrobu pohonných hmot pro spalovací vznětové motory,
h)   motorovým benzinem s velmi nízkým obsahem síry motorový benzin [písmeno a)], který vykazuje maximální obsah síry 10 mg/kg,
i)   motorovou naftou s velmi nízkým obsahem síry motorová nafta [písmeno b)], která vykazuje maximální obsah síry 10 mg/kg.

§ 3
Biopaliva, obnovitelný zdroj energie

Biopaliva mohou být na trhu k dispozici jako:

a)   čistá biopaliva v souladu s příslušnými normami jakosti,
b)   biopaliva ve směsích s ropnými složkami v souladu s příslušnými normami jakosti, nebo
c)   kapaliny odvozené od biopaliv, například bio-ethyltercbutylether.

§ 4
Jakost pohonných hmot

(1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li motorový benzin příslušné české technické normě4) a splňuje jakostní ukazatele stanovené v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Nejpozději 1. ledna 2005 musí motorový benzin a motorový benzin s velmi nízkým obsahem síry na trhu splňovat, kromě požadavků stanovených příslušnou českou technickou normou,4) i jakostní ukazatele stanovené v příloze č. 3 této vyhlášky. Od 1. ledna 2009 nesmí žádný motorový benzin vykazovat větší obsah síry než 10 mg/kg.

(3) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li motorová nafta příslušné české technické normě5) a splňuje jakostní ukazatele stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky.

(4) Nejpozději 1. ledna 2005 musí motorová nafta a motorová nafta s velmi nízkým obsahem síry na trhu splňovat, kromě požadavků stanovených v příslušné české technické normě,5) i jakostní ukazatele stanovené v příloze č. 4 této vyhlášky. Od 1. ledna 2009 nesmí žádná motorová nafta vykazovat větší obsah síry než 10 mg/kg.

(5) Motorová nafta pro arktické klima na trhu nemusí splňovat v hodnotě cetanového čísla požadavky podle příloh č. 2 a 4 této vyhlášky, ale musí splňovat požadavky příslušné české technické normy.5)

(6) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li bioethylalkohol určený jako příměs do motorového benzinu příslušné české technické normě.6) Samostatné užití bioethylalkoholu je možné, pokud je toto biopalivo předepsáno výrobcem motorů.

(7) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li bionafta příslušné české technické normě.7) Užití bionafty je možné jen v případě, že je toto palivo předepsáno výrobcem motorů.

(8) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li směsná motorová nafta příslušné české technické normě.8) Užití směsné motorové nafty je možné jen v případě, že je toto palivo předepsáno výrobcem motorů.

(9) Požadovaná jakost je splněna, odpovídají-li zkapalněné ropné plyny (dále jen "LPG") příslušné české technické normě.9)

(10) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li stlačený zemní plyn (dále jen "CNG") příslušné české technické normě.10)

§ 5
Způsob sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot

(1) Sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot se provádí pomocí rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na všech výdejních, skladovacích a prodejních místech a s jejich souhlasem je možný též přímo u uživatelů pohonných hmot.

(2) Odběr vzorků a porovnání výsledků zkoušek musí u jednotlivých pohonných hmot odpovídat příslušné české technické normě.11)

(3) Při každém odběru vzorku se sepíše protokol, který musí obsahovat:

a)   evidenční číslo protokolu evidovaného Českou obchodní inspekcí (dále jen "inspekce"),
b)   označení kontrolované osoby:
1.  jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, popřípadě místo podnikání, identifikační číslo (bylo-li přiděleno),
2.  jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (bylo-li přiděleno),
c)   datum, čas a místo skutečného odběru vzorku,
d)   označení výdejního stojanu nebo skladovací nádrže, ze které byl vzorek odebrán,
e)   druh pohonné hmoty s určením dle příslušných českých technických norem,12)
f)   číslo pečeti, označení vzorku a uvedení jeho množství,
g)   jméno, číslo služebního průkazu a podpis pracovníka inspekce pověřeného k plnění kontrolních úkolů (dále jen "inspektor") a v případě, že odběr vzorků provádí přizvaná pověřená odborně způsobilá osoba, i její jméno a podpis,
h)   jména ostatních přizvaných osob zúčastněných při odběru vzorku a jejich podpisy.

(4) Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána inspektorem, kontrolovanou osobou, přizvanou pověřenou odborně způsobilou osobou provádějící odběr vzorku a ostatními přizvanými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá inspekce. Druhé vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaná osoba.

(5) Četnost odběru minimálního počtu vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti je stanovena v příloze č. 5 této vyhlášky.

(6) Sledování jakosti pohonných hmot se provádí pouze zkušebními analytickými metodami stanovenými příslušnými českými technickými normami.

(7) Při sledování jakosti se sleduje zejména:

a)   u motorového benzinu:
1.  oktanové číslo výzkumnou metodou,
2.  oktanové číslo motorovou metodou,
3.  hustota při 15 oC,
4.  tlak par stanovený metodou DVPE (Dry Vapour Pressure Equivalent - "Ekvivalent suchých par za tlaku") - pouze v letním a zimním období (od 1. 5. do 30. 9. a od 1. 11. do 31. 3.),
5.  destilace:
odpařené množství při 70 oC,
odpařené množství při 100 oC,
odpařené množství při 150 oC,
konec destilace,
6.  složení uhlovodíků:
olefíny,
aromáty,
benzen,
7.  obsah kyslíku,
8.  obsah kyslíkatých látek:
methylalkohol,
ethylalkohol,
isopropylalkohol,
terc-butylalkohol,
isobutylalkohol,
ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíku  v molekule,
 -  z toho ethyl-terc-butylether,
jiné kyslíkaté látky,
9.  obsah síry,
10.  obsah olova,
11.  obsah draslíku (pouze u benzinu s oktanovým číslem min. 91 stanoveným výzkumnou metodou a s aditivem proti nadměrnému opotřebení ventilových sedel, přidávaným výrobcem),
b)   u motorové nafty:
1.  cetanové číslo,
2.  cetanový index,
3.  hustota při 15 oC,
4.  destilace:
odpařené množství při 250 oC,
odpařené množství při 350 oC,
95 % (V/V) předestiluje při teplotě max. . . .oC,
5.  polycyklické aromatické uhlovodíky,
6.  obsah síry,
7.  filtrovatelnost - pouze v přechodném a zimním období (od 1. 10. do 14. 4.),
8.  teplota vylučování parafinů - pouze v zimním období (od 16. 11. do 28. /29. 2.),
9.  bod vzplanutí,
10.  obsah esterů,
c)   u bionafty:
1.  obsah esteru,
2.  hustota při 15 oC,
3.  cetanové číslo - každý pátý odebraný vzorek,
4.  filtrovatelnost - pouze v přechodném a zimním období (od 1. 10. do 14. 4.),
5.  číslo kyselosti,
6.  korozivní působení na měď,
7.  obsah síry,
8.  obsah vody,
9.  obsah sulfátového popela,
10.  obsah fosforu,
11.  obsah volného a vázaného glycerolu,
12.  obsah alkalických kovů (sodík a draslík),
13.  bod vzplanutí,
d)   u směsné motorové nafty,
1.  cetanové číslo,
2.  cetanový index,
3.  hustota při 15 oC,
4.  destilace:
odpařené množství při 250 oC,
odpařené množství při 350 oC,
- 95 % (V/V) předestiluje při teplotě max. . . .oC,
5.  obsah síry,
6.  filtrovatelnost - pouze v přechodném a zimním období (od 1. 10. do 14. 4.),
7.  teplota vylučování parafinů - pouze v zimním období (od 16. 11. do 28. /29. 2.),
8.  bod vzplanutí,
9.  obsah esteru,
e)   u LPG:
1.  oktanové číslo motorovou metodou - výpočet ze složení stanoveného chromatografickým rozborem,
2.  obsah síry,
3.  obsah dienů,
4.  korozivní působení na měď,
5. stanovení sirovodíku,
f)   u CNG
1.  obsah methanu.

§ 6
Dávkování aditiva

Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití motorového benzinu olovnatého se používá aditiva, kterým je draselná sůl alkylované sulfojantarové kyseliny. Aditivum se dávkuje tak, aby koncentrace draslíku v jednom litru benzinu byla v rozmezí 5 mg až 26 mg draslíku.

§ 7
Monitorování jakosti pohonných hmot

(1) Výsledky sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot uvedených v § 4 odst. 1 až 9 za předešlý kalendářní měsíc zasílá inspekce Ministerstvu průmyslu a obchodu vždy k patnáctému dni následujícího měsíce na monitorovacích přehledech. Vzor monitorovacího přehledu je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

(2) Podklady pro vypracování ročního monitorovacího přehledu o jakosti pohonných hmot uvedených v § 4 odst. 1 až 9 za předcházející kalendářní rok zasílá inspekce Ministerstvu průmyslu a obchodu vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Tyto podklady musí být zpracovány samostatně pro každý druh pohonné hmoty na základě její specifikace. Pro motorový benzin je specifikace určena oktanovým číslem výzkumnou metodou a maximálně přípustným obsahem síry. Pro motorovou naftu, bionaftu, směsnou motorovou naftu a LPG je specifikace určena maximálně přípustným obsahem síry. Vzor podkladů pro vypracování ročního monitorovacího přehledu je uveden v přílohách č. 7 až 11 této vyhlášky.

(3) Kontaktním státním orgánem ve vztahu k orgánům Evropské unie pro pravidelná hlášení o monitorování jakosti motorového benzinu a motorové nafty v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vždy k termínu 30. června zasílá Evropské komisi informaci o výsledku sledování jakosti uvedených paliv.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. 

Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

2. 

Vyhláška č. 48/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

§ 9
Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) § 4 odst. 1 a 3 a přílohy č. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2004.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 týkající se jakosti benzinu a motorové nafty, kterou se mění Směrnice Rady č. 93/12/EHS, Směrnice Komise č. 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřicích postupů stanovených v přílohách I, II, III a IV Směrnice č. 98/70/ES Evropského parlamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice, Rozhodnutí Komise č. 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o jednotném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech, Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění Směrnice 98/70/ES týkající se jakosti benzinu a motorové nafty. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře používání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě (dílčí transpozice).

2)  

Nařízení Rady č. 2658/87 ze dne 23. 7. 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

3)  

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č.  92/2004 Sb.

4)  

ČSN EN 228

5)  

ČSN EN 590

6)  

ČSN 65 6511

7)  

ČSN EN 14214

8)  

ČSN 65 6508

9)  

ČSN EN 589

10)  

ČSN 38 6110

11)  

ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14275, ČSN EN ISO 4257, ČSN EN ISO 4259

12)  

ČSN EN 228, ČSN EN 590, ČSN EN 14214, ČSN 65 6508, ČSN EN 589, ČSN 38 6110

E-shop

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer, a. s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.