Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


227

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 42 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 3 odst. 5 a 6, § 16, § 17 odst. 1, § 23 odst. 1, 4, 8 a 12, § 25 odst. 2 písm. j) a § 34 odst. 8 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), (dále jen "zákon"):

§ 1
Formuláře žádostí a doklady CITES
[K § 3 odst. 5 a 6, § 25 odst. 2 písm. j) a § 34 odst. 8 zákona]

(1) V případě žádosti o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře vyplňuje žadatel list 5 "Žádost" příslušného formuláře1) a předkládá ho spolu s evidenční kartou. V případě žádosti o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím a žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností (§ 3 odst. 2 zákona) vyplňuje žadatel list 3 "Žádost" příslušného formuláře.2)

(2) Žádosti uvedené v odstavci 1 se podávají na příslušném formuláři vytištěném v kterémkoliv úředním jazyce Evropských společenství. Žádost se vyplňuje v českém jazyce.

(3) Vzor evidenční karty (§ 3 odst. 5 zákona), která se podává spolu s žádostí podle odstavce 1, je uveden v příloze č. 1.

(4) Vzor registračního listu exempláře, který vydává příslušný registrační úřad podle § 23 odst. 4 zákona, je uveden v příloze č. 2.

(5) Vzor potvrzení o původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 10 a § 34 odst. 8 zákona), který vydává ministerstvo, je uveden v příloze č. 2.

§ 2
Registrace obchodníků a vědeckých institucí
(K § 16 zákona)

(1) Žádost o registraci pěstírny rostlin pro účely odchylky pro obchod s uměle vypěstovanými rostlinami podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů3) se zasílá písemně ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře (§ 1 odst. 1) a evidenční kartu (§ 1 odst. 3) a k žádosti se dále přiloží:

a)   seznam druhů exemplářů rostlin v pěstírně, které jsou předmětem žádosti, s uvedením původu kultur těchto rostlin,
b)   krátký popis způsobu pěstování rostlin a
c)   odhad předpokládané produkce exemplářů určených pro obchod.

(2) Žádost o registraci vědce nebo vědecké instituce pro účely odchylky pro případ neobchodních zápůjček, darů nebo výměn exemplářů mezi vědci a vědeckými institucemi (dále jen "výměna") podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů4) podává vědec nebo vědecká instituce písemně ministerstvu. Součástí žádosti je evidenční karta (§ 1 odst. 3) a k žádosti vědec nebo vědecká instituce dále přiloží:

a)   stručný popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových exemplářů s jinými vědci a vědeckými institucemi,
b)   jaké exempláře a jaké druhy budou vyměňovány, jak často a předpokládaný počet,
c)   s jakými vědci a vědeckými institucemi v cizině a v kterých zemích se předpokládá výměna sbírkových exemplářů.

§ 3
Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení
(K § 17 odst. 1 zákona)

V souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů5) se povolení ministerstva k vývozu uměle vypěstovaného exempláře rostlinného druhu nahrazuje rostlinolékařským osvědčením vydaným podle zvláštního zákona.6)

§ 4
Seznam druhů, na které se nevztahuje povinnost registrace
(K § 23 odst. 1 zákona)

Povinnost registrace se nevztahuje na ty druhy živočichů a rostlin, které jsou zvláště chráněné podle obecného právního předpisu o ochraně přírody a krajiny,7) druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně v přírodě v České republice, a druhy nebo exempláře, pro něž Evropská komise stanovila všeobecně platnou odchylku a které jsou specifikovány v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.8) Seznam dalších druhů a exemplářů, na které se nevztahuje povinnost registrace, je stanoven v příloze č. 3.

§ 5
Seznam jiných druhů, na něž se vztahuje povinnost registrace
(K § 23 odst. 1 zákona)

Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na které se vztahuje povinnost registrace [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona], je uveden v příloze č. 4.

§ 6
Způsoby značení exemplářů
(K § 23 odst. 8 zákona)

(1) Nezaměnitelné značení exemplářů se provádí v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.9)

(2) Nestanoví-li právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů jinak, používají se pro nově označované exempláře ptáků v České republice nesnímatelné kroužky, na kterých je vyražen identifikační údaj sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného ministerstvem. Při značkování jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými trans-pondéry se podle první věty nepostupuje.

(3) Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde ke změně jeho vlastníka nebo dlouhodobého držitele a pokud zvláštní předpis8) nestanoví lhůtu jinou, stanovený způsob nezaměnitelného označení se nevztahuje na:

a)   mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,
b)   vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,
c)   vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata plazů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.

(4) Jiný způsob identifikace exempláře než podle výše uvedeného označení může být uznán příslušným orgánem pouze tehdy, pokud by předepsané označení podle písemného potvrzení veterinárního lékaře způsobilo újmu na zdraví zvířete nebo je neproveditelné vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu, nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické.

(5) Potvrzení podle odstavce 4, které žadatel předkládá např. při žádosti o registraci exempláře, obsahuje podrobné zdůvodnění nemožnosti označení, a to, zda je nemožnost označení dočasná či trvalá. V případě pochybností si příslušný orgán vyžádá přezkoumání potvrzení jiným určeným veterinárním lékařem, který má zkušenosti s nezaměnitelným značením živočichů. V případě sporných stanovisek veterinárních lékařů rozhodne ministerstvo.

(6) Pokud exemplář není ve smyslu odstavců 3 a 4 označitelný a identifikuje se podle individuálních rozlišovacích znaků, popis těchto znaků je doplněn fotografiemi individuálních rozlišovacích znaků exempláře. Jedna fotografie individuálního rozlišovacího znaku exempláře bude u těchto exemplářů vždy součástí registračního listu nebo jeho přílohou, druhá stejná fotografie se archivuje spolu s kopií registračního listu u registračního orgánu, a pokud se vydá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, bude třetí stejná fotografie součástí tohoto potvrzení anebo jeho přílohou. V odůvodněných případech může registrační orgán od doplnění fotografiemi upustit a v takovém případě uvede tuto skutečnost s odůvodněním na registračním listu.

(7) Exemplář bude označen již v době podání žádosti o registraci s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4. Ve výjimečných případech, je-li označení podle stanoviska veterinárního lékaře neproveditelné pouze dočasně (např. vzhledem k vývoji exempláře) a nemá-li exemplář žádný zřetelný individuální znak, může registrační orgán stanovit pozdější termín označení exempláře, přičemž tento termín uvede v kolonce č. 18 registračního listu a případně též v potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností a zároveň omezí platnost registračního listu a případně též platnost potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností pouze do doby, kdy musí být exemplář označen.

Registrační list a podrobnosti týkající se registrace exemplářů
(K § 23 odst. 4 a 12)

§ 7

Na každý exemplář podléhající registrační povinnosti se vydává samostatný registrační list.

§ 8

Pokyny k vyplňování registračního listu a kódy registračních úřadů jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 9

Změny v registraci již zaregistrovaného exempláře, jako například změna vlastníka nebo dlouhodobého držitele, změna trvalého pobytu (sídla) vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře, dodatečné označení exempláře a podobně, uvede příslušný registrační úřad v kolonce č. 20 registračního listu. V případě nedostatku místa se zde uvede, že záznamy pokračují v příloze a připojí se další list s kopií kolonky č. 20, kde se jako první záznam uvede, že jde o přílohu k registračnímu listu, a uvede se číslo, datum vydání registračního listu a název úřadu, který registrační list vydal.

§ 10

Při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře se v kolonce č. 21 registračního listu uvede datum prodeje, jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště, příp. název a sídlo nového vlastníka nebo dlouhodobého držitele a původní vlastník nebo dlouhodobý držitel potvrdí předtištěné prohlášení o přenechaném exempláři.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdější předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb., vyhlášky č. 16/2001 Sb. a vyhlášky č. 332/2003 Sb.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Příloha I k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
2)   Příloha III k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
3)   Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 338/97.
4)   Čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.
5)   Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97 a čl. 8 odst. 6 a 7 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
6)   Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 314/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 79/2004 Sb.
7)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č.  123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000  Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
8)   Čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.
9)   Čl. 34 až 38 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

E-shop

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.