Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


215

ZÁKON

ze dne 2. dubna 2004

o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře

výzkumu a vývoje

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Některé vztahy v oblasti veřejné podpory

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje výkon státní správy vykonávané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") v oblasti veřejné podpory,1) práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory vůči Úřadu, jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory související.

(2) Tento zákon dále upravuje některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství (dále jen "Komise") při postupu podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 88 Smlouvy o založení Evropského společenství2) (dále jen "Nařízení").

(3) Tento zákon se nepoužije ve vztahu k veřejné podpoře poskytované do oblasti zemědělství a rybolovu.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   poskytovatelem veřejné podpory (dále jen "poskytovatel") ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory rozhoduje vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné podpory nebo návrh programu veřejné podpory3) předložil vládě České republiky,
b)   příjemcem veřejné podpory (dále jen "příjemce") fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto.

§ 3
Činnost Úřadu v oblasti veřejné podpory

Úřad je centrálním koordinačním, poradenským, konzultačním a monitorovacím orgánem v oblasti veřejné podpory. Úřad

a)   spolupracuje s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory Komisi,
b)   spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí,
c)   vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na území České republiky a předkládá Komisi výroční zprávu,4)
d)   vykonává kontrolu5) nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných Úřadem podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona, a
e)   rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona.

§ 4
Řízení před Komisí

Poskytovatelé jednají s Komisí v řízeních týkajících se oznámené veřejné podpory,6) protiprávní veřejné podpory,7) zneužití veřejné podpory,8) existujících režimů veřejné podpory,9) při šetření na místě10) a v souvislosti s oznámením rozhodnutí.11)

§ 5
Poskytování informací vztahujících se k veřejným podporám

(1) Poskytovatel je povinen Úřadu předkládat

a)   do 30. dubna kalendářního roku informace o veřejných podporách poskytnutých v předcházejícím kalendářním roce a o probíhajících programech veřejné podpory; podrobnosti o plnění této povinnosti stanoví prováděcí právní předpis,
b)   do 10 dnů ode dne, kdy je podal, stejnopisy nebo kopie veškerých podání, které učinil v řízeních podle § 4, a stejnopisy nebo kopie veškerých podání a rozhodnutí v řízeních podle § 4, které mu byly doručeny, do 10 dnů od jejich doručení, a
c)   veškeré další Úřadem vyžádané informace a dokumenty vztahující se k veřejné podpoře nebo k programům veřejné podpory ve lhůtě stanovené Úřadem. Lhůtu stanoví Úřad přiměřeně s ohledem na rozsah a dostupnost vyžádaných informací a dokumentů.

(2) Příjemce je povinen Úřadu na jeho písemné vyžádání ve stanovené lhůtě předložit veškeré dokumenty a jiné informace týkající se veřejné podpory; k identifikaci příjemce - fyzické osoby je Úřad oprávněn vyžadovat pouze sdělení údajů o jméně a příjmení příjemce, datu narození a adresy místa trvalého pobytu. Při stanovení lhůty postupuje Úřad podle odstavce 1 písm. c) obdobně.

(3) Poskytovatel a příjemce odpovídají za pravdivost, úplnost a správnost informací a dokumentů předkládaných Úřadu podle odstavce 1 nebo 2.

§ 6
Šetření prováděné Komisí

Provádí-li Komise na území České republiky šetření na místě,10) jsou poskytovatelé a příjemci povinni poskytnout Komisi a osobám jí pověřeným potřebnou součinnost.

§ 7
Postup při navracení veřejné podpory

(1) Rozhodne-li Komise o navrácení12) nebo o prozatímním navrácení13) veřejné podpory, je příjemce povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit, včetně úroků stanovených Komisí.

(2) Ke splnění povinnosti podle odstavce 1 poskytovatel příjemce neprodleně vyzve; nevyplývá-li lhůta k navrácení12) nebo prozatímnímu navrácení13) veřejné podpory z rozhodnutí Komise, poskytovatel ji zároveň ve výzvě stanoví. Po marném uplynutí lhůty k navrácení12) nebo prozatímnímu navrácení13) veřejné podpory podá poskytovatel proti příjemci žalobu u soudu.

(3) Pokud podléhá příjemce dozoru nebo dohledu podle zvláštního právního předpisu,14) informuje poskytovatel neprodleně o povinnosti poskytnutou veřejnou podporu vrátit i orgán, který dozor nebo dohled provádí.

§ 8
Sankce

(1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 % z poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo neposkytne Úřadu informace a dokumenty podle § 5 odst. 1 nebo 2, či je poskytne nepravdivé nebo zkreslené nebo nesplní povinnosti podle § 6.

(2) Pokuta podle odstavce 1 může být uložena opakovaně. Při ukládání pokut Úřad přihlédne k závažnosti, případnému opakování a délce porušování zákonných povinností.

(3) Úřad pokutu neuloží, pokud osoba uvedená v odstavci 1 prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní lze požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(4) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do 1 roku od zjištění porušení povinnosti, nejpozději však do 3 let, kdy k porušení povinnosti došlo.

(5) Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád.

(6) Uložené pokuty vybírá a vymáhá Úřad postupem podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků.15) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 9
Zmocňovací ustanovení

Úřad stanoví prováděcím právním předpisem formu a obsah plnění informační povinnosti poskytovatelů podle § 5 odst. 1 písm. a).

§ 10
Přechodná ustanovení

(1) V řízeních o veřejné podpoře, která nebyla ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Úřad rozhodne o zastavení řízení.

(2) Rozhodnutí vydaná do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Úřadem podle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), zůstávají v platnosti. Dodržování podmínek stanovených těmito rozhodnutími, jakož i ukládání sankcí s tím související, se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1.  Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře. 
2.  Vyhláška č. 435/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podpoře a výzkumu

§ 12

V zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), se část třetí zrušuje.

ČÁST TŘETĺ
ÚČINNOST

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.


1)   Čl. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
3)   Čl. 1 písm. d) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
4)   Čl. 21 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
5)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Čl. 2 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
7)   Čl. 10 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
8)   Čl. 16 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
9)   Čl. 17 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
10)   Čl. 22 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
11)   Čl. 25 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
12)   Čl. 14 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
13)   Čl. 11 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
14)   Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
15)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Nabídka k tématu

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek včetně všech prováděcích předpisů; dále je zde kompletní soubor předpisů z oblasti ochrany hospodářské soutěže, veřejné podpory, registru ...

Cena: 159 KčNedostupné

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.