Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


201

VYHLÁŠKA

ze dne 14. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 2 písm. b) zákona:

ČÁST PRVNĺ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary
a masné výrobky

Čl. I

Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)   Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a obchodování s čerstvým masem.
Směrnice Rady 91/497/EHS ze dne 29. července 1991 pozměňující a sjednocující směrnici 64/433/EHS o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a obchodování s čerstvým masem.
Směrnice Rady 92/5/EHS ze dne 10. února 1992 pozměňující směrnici 77/99/EHS o veterinárních problémech při výrobě masných výrobků a některých dalších výrobků živočišného původu a při obchodování s nimi a směrnici 64/ /433/EHS.
Směrnice Rady 95/23/ES ze dne 22. července 1995 pozměňující směrnici 64/433/EHS o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a obchodování s čerstvým masem.
Směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994, kterou se stanoví požadavky na výrobu mletého masa a masných polotovarů a jejich uvádění na trh.
Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o veterinárních problémech při výrobě masných výrobků a některých dalších výrobků živočišného původu a při obchodování s nimi. Směrnice Rady 92/5/EHS ze dne 10. února 1992 pozměňující směrnici 77/99/EHS o veterinárních problémech při výrobě masných výrobků a některých dalších výrobků živočišného původu a při obchodování s nimi a směrnici 64/433/EHS.
Směrnice Rady 95/68/ES ze dne 22. prosince 1995 pozměňující směrnici 77/99/EHS o veterinárních problémech při výrobě masných výrobků a některých dalších výrobků živočišného původu a při obchodování s nimi.
Směrnice Rady 97/76/ES ze dne 16. prosince 1997 pozměňující směrnici 77/99/EHS a směrnici 72/462/EHS o veterinárních problémech při obchodování s čerstvým masem uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních problémech při obchodování s čerstvým masem uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 73/358/EHS ze dne 19. listopadu 1973 pozměňující směrnice po rozšíření Společenství.
Směrnice Rady 77/98/EHS ze dne 21. prosince 1976 pozměňující směrnice 64/432/EHS, 72/461/EHS a 72/462/ /EHS o hygienických a veterinárních otázkách.
Směrnice Rady 80/213/EHS ze dne 22. února 1980 pozměňující směrnici 72/461/EHS o veterinárních problémech při obchodování s čerstvým masem uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 80/1099/EHS ze dne 11. listopadu 1980 pozměňující směrnici 72/461/EHS s ohledem na vezikulární chorobu prasat a klasický mor prasat.
Směrnice Rady 83/646/EHS ze dne 13. prosince 1983 pozměňující směrnici 64/432/EHS a směrnici 72/461/EHS vzhledem k určitým opatřením vztahujícím se ke slintavce a kulhavce a vezikulární chorobě prasat.
Směrnice Rady 85/322/EHS ze dne 12. června 1985 pozměňující směrnici 72/461/EHS vzhledem k určitým opatřením vztahujícím se na klasický mor prasat a africký mor prasat.
Směrnice Rady 87/64/EHS ze dne 30. prosince 1986 pozměňující směrnici 72/461/EHS o veterinárních problémech při obchodování s čerstvým masem uvnitř Společenství a směrnici 72/462/EHS o otázkách hygienických a veterinárních prohlídek při dovozu skotu, ovcí, koz a prasat, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí.
Směrnice Rady 91/266/EHS ze dne 21. května 1991 pozměňující směrnici 72/461/EHS o veterinárních problémech při obchodování s čerstvým masem uvnitř Společenství a směrnici 72/462/EHS o otázkách hygienických a veterinárních prohlídek při dovozu skotu, ovcí, koz a prasat, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí.
Směrnice Rady 91/687/EHS ze dne 11. prosince 1991 pozměňující směrnice 64/432/EHS, 72/461/EHS a 80/215/ /EHS vzhledem k určitým opatřením vztahujícím se na mor prasat.
Směrnice Rady 80/215/EHS ze dne 22. ledna 1980 o veterinárních problémech při obchodování s masnými výrobky uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 80/1100/EHS ze dne 11. listopadu 1980 pozměňující směrnici 80/215/EHS s ohledem na vezikulární chorobu prasat a klasický mor prasat.
Směrnice Rady 85/321/EHS ze dne 12. června 1985 pozměňující směrnici 80/215/EHS vzhledem k určitým opatřením vztahujícím se na africký mor prasat.
Směrnice Rady 87/491/EHS ze dne 22. září 1987 pozměňující směrnici 80/215/EHS o veterinárních problémech při obchodování s masnými výrobky uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 88/660/EHS ze dne 19. prosince 1988 pozměňující směrnici 80/215/EHS o veterinárních problémech při obchodování s masnými výrobky uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 91/687/EHS ze dne 11. prosince 1991 pozměňující směrnice 64/432/EHS, 72/461/EHS a 80/215/EHS vzhledem k určitým opatřením vztahujícím se na mor prasat.
Směrnice Komise 83/201/EHS ze dne 12. dubna 1983 o zavedení výjimek ze směrnice Rady 77/99/EHS pro některé výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen nízké procento masa nebo masného výrobku.".

2. V § 2 se na konci písmene z) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno aa), které zní:

"aa) výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobků - výrobky, které jako konečné výrobky, připravené k použití v souladu s návodem výrobce, neobsahují více než 10 % přidaného masa nebo masných výrobků.".

 3. Za § 40 se vkládají nové § 40a až 40d, které včetně nadpisů znějí:

"Veterinární podmínky pro podniky vyrábějící
výrobky, které obsahují jiné potraviny
a jen malý podíl masa nebo masných výrobků

§ 40a

(1) Krajská veterinární správa schválí a registruje v souladu s § 22 zákona podnik vyrábějící výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobků. Podmínky stanovené v části I přílohy č. 6 k této vyhlášce se vztahují pouze na část podniku, ve které jsou čerstvé maso nebo masné výrobky přijímány, skladovány, ve které se s čerstvým masem nebo masnými výrobky manipuluje, ve které se čerstvé maso nebo masné výrobky přidávají do masných výrobků nebo do výrobků, které obsahují jiné potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobků, a ve kterých jsou tyto výrobky zpracovávány a skladovány.

(2) V části podniku, která vyrábí výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobků,

a)   může krajská veterinární správa v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona rozhodnout, že pokud výrobce pro přípravu výrobků, které obsahují jiné potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobků, používá výhradně výrobky podrobené úplnému ošetření, nejsou požadovány chladírny uvedené v části I bodu 3 přílohy č. 6 k této vyhlášce,
b)   může být za předpokladu, že neexistuje škodlivý vliv na čerstvé maso a masné výrobky, pro úkony, které mají být prováděny v oddělených místnostech, uvedených v části I bodu 2 písm. b), c), d), e), h) a j) přílohy č. 7 k této vyhlášce, používána stejná místnost.

(3) Pokud podnik vyrábí také potraviny, které neobsahují maso nebo masné výrobky, mohou být místnosti uvedené v části I bodech 11 až 14 přílohy č. 6 k této vyhlášce a v části I bodu 1 písm. c) a d) přílohy č. 7 k této vyhlášce, které jsou požadovány pro výrobky uvedené v § 2 písm. aa), stejné jako místnosti a zařízení pro výrobu jiných potravin, které neobsahují maso nebo masné výrobky. Krajská veterinární správa však musí mít do těchto místností a k těmto zařízením přístup.

(4) Před veterinárním schvalovacím číslem podniků nebo částí těchto podniků schválených v souladu s odstavci 1 až 3 se uvede číslice 8 a pomlčka (tj. 8-).

(5) Pro účely obchodování s výrobky, na které se vztahují § 40a až 40c, uvnitř Společenství může být před veterinárním schvalovacím číslem podniků, které plně vyhovují § 30 až 40 a přílohám č. 6 a 7 k této vyhlášce, uvedena číslice 8 a pomlčka (tj. 8-).

§ 40b

(1) Na výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobků, se vztahuje část IV přílohy č. 7 k této vyhlášce. Krajská veterinární správa provádí dozor v časových intervalech stanovených s přihlédnutím k časovým intervalům, ve kterých jsou čerstvé maso nebo masné výrobky a výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobků, do podniku přijímány, ve kterých jsou v podniku skladovány, ve kterých se s nimi v podniku manipuluje a ve kterých jsou v podniku připravovány. Dozor se vztahuje jen na tu část podniku, která je schválena v souladu s § 40a.

(2) Provozovatel podniku oznámí krajské veterinární správě časové intervaly, ve kterých jsou čerstvé maso nebo masné výrobky a výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobků, do jeho podniku přijímány, ve kterých jsou v jeho podniku skladovány, ve kterých se s nimi v jeho podniku manipuluje a ve kterých jsou v jeho podniku připravovány.

§ 40c

(1) Pokud je v označení zdravotní nezávadnosti veterinární schvalovací číslo podniku doplněno o úvodní číslici 8 a pomlčku (tj. 8-), není u podniků, které vyrábějí výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobků, pro tyto výrobky požadováno osvědčení zdravotní nezávadnosti podle § 30 odst. 1 písm. h) bodu 2.

(2) O podnicích, na něž se vztahuje odstavec 1, uvědomí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona ostatní členské státy a Komisi.

Veterinární podmínky pro přebalovací střediska a pravidla pro obchodování s výrobky
z přebalovacích středisek

§ 40d

(1) Přebalovací střediska, která pouze skládají (kompletují) výrobky bez odstranění primárního obalu, musí splňovat příslušné podmínky stanovené v části VII bodu 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(2) Přebalovací střediska, která provádějí odstraňování primárního obalu a přebalování, musí splňovat příslušné podmínky stanovené v částech I a II přílohy č. 6 k této vyhlášce a příslušné podmínky stanovené v části I bodu 1 písm. a), b), d), e) a f) a bodu 2 písm. a), c), i) a j) přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(3) Na výrobcích z přebalovacích středisek uvedených v odstavci 1 musí zůstat označení zdravotní nezávadnosti podniku původu.

(4) Výrobky z přebalovacích středisek uvedených v odstavci 2 musí být opatřeny označením zdravotní nezávadnosti v souladu s částí VI přílohy č. 7 k této vyhlášce. Označení zdravotní nezávadnosti přebalovacím střediskům vydává krajská veterinární správa.

(5) Pokud jsou výrobky skládány z různých zdrojů, musí být poslední obal, do kterého byly zabaleny v přebalovacím středisku, opatřen označením zdravotní nezávadnosti přebalovacího střediska.

(6) Přebalovací střediska vedou zvláštní registrační systém umožňující, aby krajská veterinární správa mohla zpětně vysledovat podnik původu přebaleného výrobku.".

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Čl. II

Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:

1. V § 2 písm. p) se slovo "čerstvé" nahrazuje slovem "chlazené".

2. V § 2 písm. w) se číslo "40" nahrazuje číslem "44".

3. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Mlži a mořští plži sbíraní v oblastech uvedených v části A bodě 1 písm. b) a c) přílohy č. 8 k této vyhlášce, kteří nebyli před uvedením na trh sádkováni nebo čištěni, musí být podrobeni ošetření k potlačení růstu patogenních mikroorganizmů v souladu s přílohou č. 9 k této vyhlášce.".

4. V příloze č. 4 poznámce (6) se slovo "uvedou" nahrazuje slovy "uvede jejich celkový počet,".

5. V příloze č. 6 části C oddílu I. bodě 2 písm. a) se slova "d) a f)" nahrazují slovy "d), e) a f)".

6. V příloze č. 6 části I bodě 17 se slova "bod 1" nahrazují slovem "předvětí".

7. V příloze č. 6 části I bodech 18, 19, 20, 21, 22 a 23 se slova "bod 2" nahrazují slovy "bod 1".

8. V příloze č. 6 části I bodě 24 se slova "bod 3" nahrazují slovy "bod 2".

9. V příloze č. 6 části I bodě 25 se slova "bod 5" nahrazují slovy "bod 4".

10. V příloze č. 6 části I bodě 26 se slova "bod 6" nahrazují slovy "bod 5".

11. V příloze č. 6 části I se slova "bod 10" nahrazují slovy "bod 9".

12. V příloze č. 7 části A bodě 8 se ve druhém řádku slovo "ryby" nahrazuje slovem "produkty".

13. V příloze č. 7 části B bodě 10 první věta zní: "Vlastníci lodí nebo jejich zástupci provedou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby s produkty rybolovu nepracovaly nebo nemanipulovaly osoby, které mohou produkty rybolovu kontaminovat, a to až do té doby, kdy bude prokázáno, že mohou takovou činnost bezpečně vykonávat.".

14. V příloze č. 8 se vkládá nová část A, která zní:

" A PODMĺNKY PRO PRODUKČNĺ OBLASTI

1. Umístění a hranice produkčních oblastí musí být stanoveny příslušným úřadem způsobem umožňujícím zjistit oblast, z níž živí mlži:

a)   mohou být shromažďováni pro přímou lidskou spotřebu. Živí mlži sesbíraní z těchto oblastí musí vyhovovat požadavkům stanoveným v části E této přílohy,
b)   mohou být shromažďováni, ale na trh pro lidskou spotřebu mohou být uvedeni až po ošetření ve středisku pro čištění nebo po sádkování. Živí mlži z těchto oblastí nesmějí při MPN testu v pěti zkumavkách a ve třech ředěních překročit počet 6 000 fekálních koliformních bakterií na 100 g svaloviny nebo 4 600 E. coli na 100 g svaloviny u 90 % vzorků
   Po vyčištění nebo po sádkování musí být splněny všechny požadavky stanovené v části E této přílohy,
c)   mohou být shromažďováni, ale na trh pro lidskou spotřebu mohou být uvedeni až po dlouhodobém sádkování (trvajícím minimálně 2 měsíce), které může být spojeno s čištěním nebo může následovat po intenzivním čištění trvajícím po dobu stanovenou rozhodnutím orgánů Unie tak, aby byly splněny požadavky uvedené v písmenu a).
Živí mlži z těchto oblastí nesmějí při MPN testu v pěti zkumavkách a ve třech ředěních překročit počet 60 000 fekálních koliformních bakterií na 100 g svaloviny.

2. Jakákoli změna ve vymezení produkčních oblastí stejně jako jejich dočasná nebo trvalá uzávěra musí být neprodleně příslušným úřadem oznámena dotčeným osobám, zejména producentům a provozovatelům středisek pro čištění a středisek pro expedici.".

Dosavadní části A až I se označují jako části B až J.

15. V příloze č. 8 nově označené části E bodě 6 se slova "100 kg" nahrazují slovy "100 g".

16. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 381/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

ČÁST TŘETĺ
ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ... pokračování

Cena: 569 KčKOUPIT

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Pavel Šámal a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb. Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a ... pokračování

Cena: 8 900 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.