Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


200

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2004

o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška stanoví

a)   obsah a náležitosti dokladu pro statistické účely, jakož i rozsah údajů pro vedení statistiky o dováženém a vyváženém zboží v rámci obchodu se třetími zeměmi podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství1) (dále jen "Společenství"),
b)   způsob sdělení údajů o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství podle bezprostředně závazného předpisu Společenství,2)
c)   formu a náležitosti dokladu používaného pro sdělení údajů o obchodu mezi členskými státy podle bezprostředně závazného předpisu Společenství.2)

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dovozem propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití, umístění zboží, které není zbožím Společenství,3) do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, a zničení zboží pod celním dohledem,
b)   vývozem propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku nebo přidělení celně schváleného určení zpětný vývoz.

§ 3

Údaje o dováženém a vyváženém zboží v rámci obchodu se třetími zeměmi se uvádějí v písemném celním prohlášení na tiskopise Jednotný správní doklad (dále jen "Doklad"), případně jeho doplňkových listech (dále jen "Doplňkový doklad"), jehož obsah a náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1. Vzory tiskopisů Dokladu a Doplňkového dokladu jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.4)

§ 4

(1) Údaje o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství,5) předává zpravodajská jednotka6) celnímu úřadu na výkazu pro Intrastat7) o odeslání zboží, jestliže fakturovaná hodnota odeslaného zboží překročila v kumulaci od začátku kalendářního roku ve sledovaném období částku 4 000 000 Kč; výkaz pro Intrastat o přijetí zboží předává, jestliže fakturovaná hodnota přijatého zboží v kumulaci od začátku kalendářního roku překročila ve sledovaném období částku 2 000 000 Kč.8) Sledovaným obdobím je kalendářní měsíc, ve kterém začal pohyb odeslaného zboží nebo skončil pohyb přijatého zboží. Sledovaným obdobím může být také kalendářní měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty pro takové zboží za předpokladu, že tento měsíc je shodný s měsícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukončení pohybu přijatého zboží nebo se jedná o měsíc následující.6)

(2) Do výkazu pro Intrastat se uvádějí pouze údaje za sledované období, ve kterém povinnost k předávání tohoto výkazu vznikla. Nedojde-li ve sledovaném období v době trvání povinnosti k předávání výkazů pro Intrastat k žádnému odeslání nebo přijetí zboží, vykáže zpravodajská jednotka tuto skutečnost celnímu úřadu jako negativní hlášení. Negativní hlášení se vyhotovují zvlášť za přijetí a zvlášť za odeslání zboží a předávají se celnímu úřadu ve lhůtách a na tiskopisech uvedených v příloze č. 2. Negativní hlášení lze provádět i elektronicky za předpokladu dodržení podmínek podle § 5. Způsob uvádění údajů do negativního hlášení je uveden v části III. přílohy č. 3.

(3) Výkaz pro Intrastat odevzdá též osoba, která není zpravodajskou jednotkou, jestliže uskuteční příležitostné odeslání nebo přijetí zboží, jehož hodnota u odesílaného zboží je větší než 4 000 000 Kč a u přijatého zboží vyšší než 2 000 000 Kč. Předávaný výkaz pro Intrastat na horním okraji vpravo zřetelně označí nápisem "příležitostný". Neočekává-li tato osoba v následujících šesti měsících další odeslání nebo přijetí zboží, nepředává v dalších měsících negativní hlášení. Dojde-li proti předpokladům do šesti měsíců stejnou osobou k dalšímu odeslání nebo přijetí zboží, jehož hodnota u odesílaného zboží je větší než 4 000 000 Kč, u přijatého zboží vyšší než 2 000 000 Kč, postupuje se podle ustanovení odstavců 1 a 2.

(4) Povinnost předávat celním orgánům výkaz pro Intrastat s údaji o odeslaném zboží končí zpravodajské jednotce předáním výkazu pro Intrastat za sledované období měsíce prosince v roce, ve kterém od jeho počátku nepřesáhl součet všech fakturovaných hodnot zboží odeslaného touto jednotkou částku 4 000 000 Kč. Povinnost předávat celním orgánům výkaz pro Intrastat s údaji o přijatém zboží končí zpravodajské jednotce předáním výkazu pro Intrastat za sledované období měsíce prosince v roce, ve kterém nepřesáhl součet všech fakturovaných hodnot zboží přijatého touto jednotkou částku 2 000 000 Kč. 

(5) Do celkových hodnot odeslaného a přijatého zboží uvedených v odstavcích 1 a 3 se nezapočítávají hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží, které se do výkazu pro Intrastat neuvádějí podle § 6 odst. 5. Do celkových hodnot odeslaného nebo přijatého zboží je však třeba započítat i hodnoty zboží, které se do výkazů pro Intrastat uvádějí podle ustanovení § 6 odst. 4 odlišně nebo podle § 6 odst. 2 a 3 zjednodušeně.

(6) Zpravodajská jednotka, která zaniká, sdělí tuto skutečnost písemně celnímu úřadu, kterému předává výkazy pro Intrastat, a to nejpozději v době předání výkazu s údaji o posledním odeslání nebo přijetí zboží. Dojde-li k přeměně zpravodajské jednotky,9) povinnost k předávání výkazů přechází na novou společnost nebo společnost, se kterou se sloučila.

§ 5

(1) Výkazy pro Intrastat se předávají celním úřadům10) písemně na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 2. Výkaz pro Intrastat je možné předávat i na tiskopisu vyhotoveném výpočetní technikou, odpovídá-li předepsanému vzoru, nebo i na tiskopisu, který je čitelnou fotokopií originálního tiskopisu. Za tiskopis výkazu pro Intrastat může zpravodajská jednotka použít i tiskopisy Dokladu.

(2) Výkazy pro Intrastat lze předávat i elektronicky za podmínek stanovených celním úřadem nebo na elektronickém nosiči dat za předpokladu dodržení obsahu předepsaného formuláře.

(3) Výkazy pro Intrastat se předávají celním úřadům nejpozději do dvanáctého pracovního dne měsíce následujícího po sledovaném období.

(4) Výkaz pro Intrastat může za zpravodajskou jednotku vyhotovit a předat příslušnému celnímu úřadu i jí zmocněný zástupce. Celní úřad může požadovat prokázání takového zmocnění.

§ 6

(1) Nepřekročí-li hodnota zboží vykazovaného zpravodajskou jednotkou do výkazu pro Intrastat při odeslání zboží od vzniku povinnosti předávat tento výkaz celkovou částku fakturované hodnoty 100 000 000 Kč, neuvádějí se do něj údaje o statistické hodnotě odeslaného zboží, dodacích podmínkách a druhu dopravy. Stejně tak se tyto údaje neuvádějí do výkazu pro Intrastat, nepřesáhl-li součet všech fakturovaných hodnot odeslaného zboží vykázaného za minulý rok částku 100 000 000 Kč. Nepřesáhne-li od vzniku povinnosti předávat výkaz pro Intrastat při přijetí zboží celková částka fakturované hodnoty 100 000 000 Kč, nebo nepřesáhne-li celková částka fakturované hodnoty 100 000 000 Kč za všechno přijaté zboží v minulém kalendářním roce, neuvádějí se do výkazů pro Intrastat údaje o statistické hodnotě, dodacích podmínkách a druhu dopravy. Jakmile v součtu od počátku roku dojde k překročení částky 100 000 000 Kč za odeslané nebo přijaté zboží vykazované do výkazů pro Intrastat, vzniká zpravodajské jednotce povinnost uvádění všech předepsaných údajů a tato povinnost zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží trvá ještě celý kalendářní rok následující po roce, kdy tato povinnost vznikla.

(2) Náležitosti uvádění údajů do výkazů pro Intrastat jsou uvedeny v příloze č. 3.

(3) Mají-li být do výkazu pro Intrastat uváděny údaje o jednotlivých zásilkách odesílaného nebo přijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje 6 000 Kč, je možné je vyznačit souhrnně pod společným kódem zboží 99500000 podle pravidel uvedených v části IV. přílohy č. 3.

(4) Pro zvláštní pohyby zboží, uvedené ve zvláštním právním předpisu Společenství,11) platí pro uvádění údajů do výkazů pro Intrastat pravidla, která jsou uvedena v části V. přílohy č. 3.

(5) Údaje o odeslání nebo přijetí vybraného zboží uvedeného ve zvláštním právním předpisu Společenství12) se do výkazu pro Intrastat nevykazují.13)

§ 7

Oprava nepřesných anebo chybných údajů ve výkazu pro Intrastat, který byl předán celnímu úřadu, se provádí vyhotovením celého nového dokladu se správnými údaji. Nový výkaz pro Intrastat se předává celnímu úřadu bezodkladně po zjištění nepřesnosti nebo chyby. Výkazy s opravenými údaji za sledovaná období daného kalendářního roku lze předat příslušnému celnímu úřadu nejpozději do dvanáctého pracovního dne měsíce června následujícího roku. Opravovat není třeba chyby a nepřesnosti, které za sledované období nezmění vykázané hodnoty zboží o více jak 100 000 Kč nebo vykázané množství zboží o více jak 20 %. Opravy chybných údajů ve výkazu pro Intrastat před jeho předáním celnímu úřadu a způsob označení náhradních nových dokladů se správnými údaji se provádějí podle pravidel uvedených v části I. přílohy č. 3.

§ 8

Ode dne účinnosti této vyhlášky se osoby, u kterých v roce 2003 hodnota jimi dovezeného nebo vyvezeného zboží do členských zemí Společenství přesáhla u vyvezeného zboží částku 4 000 000 Kč a u dovezeného zboží částku 2 000 000 Kč, stávají zpravodajskými jednotkami s povinností předávat od určeného sledovaného období výkazy pro Intrastat. O splnění těchto podmínek informuje celní úřad tyto osoby bez odkladu poté, kdy byly tyto podmínky splněny spolu se sdělením rozsahu vykazovaných údajů podle § 6 odst. 1.

§ 9

U osob, které se nestanou zpravodajskými jednotkami podle § 8, se pro účely postupu podle § 4 odst. 1 fakturovaná hodnota v roce 2004 dosažená ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky považuje za celkovou fakturovanou hodnotu v roce 2004. Tyto osoby jsou povinny si fakturovanou hodnotu v roce 2004 samy vypočítat.

§ 10

Zrušuje se vyhláška č. 253/2002 Sb., o statistice dováženého a vyváženého zboží.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 200/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 200/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 200/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi.
2)   Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Čl. 4 bod 7 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 82/97 ze dne 19. prosince 1996.
4)   Přílohy č. 31, 32, 33 a 34 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
5)   Čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.
6)   Čl. 20 nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.
7)   Čl. 6 až 8 nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.
8)   Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.
9)   § 69 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Čl. 31 nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.
12)   Příloha I k nařízení Komise (ES) č. 1901/2000.
13)   Čl. 25 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.

E-shop

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.