Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


199

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující
osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 4, § 102 odst. 4, § 105, § 237e odst. 1, § 256 odst. 5 a § 260f odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb., a podle § 60 odst. 3 a § 237 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:

§ 1
Způsob provádění osobní prohlídky
(K § 48 odst. 4 celního zákona)

(1) Osobní prohlídka se provádí

a)   v místnostech nebo vyhrazených prostorách, které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání oděvu a věcí osoby, u které se osobní prohlídka provádí, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní prohlídce, a které jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob,
b)   celníkem stejného pohlaví a za přítomnosti celníkem určené nezúčastněné osoby stejného pohlaví, pokud o přítomnost nezúčastněné osoby kontrolovaná osoba požádala.

(2) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlídkou pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení. Má-li celník důvodné podezření, že se ukrývané zboží nachází v konkrétní části oděvu nebo obuvi, provede nejdříve prohlídku této části oděvu nebo obuvi.

(3) Po prohlídce pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení pokračuje celník prohlídkou prádla.

§ 2
Podmínky řízení o přidělení celně schváleného určení prováděného mimo celní prostor
a výše nákladů za provedení tohoto řízení
(K § 102 odst. 4 celního zákona)

(1) Řízení o přidělení celně schváleného určení mimo celní prostor (dále jen "řízení mimo celní prostor") se provede za podmínky, že

a)   v době navržené deklarantem jsou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit,
b)   řízení mimo celní prostor je odůvodněno hospodárností , zejména usnadní-li dopravu zboží, nebo je-li to jinak naléhavé,
c)   řízení mimo celní prostor nebrání provozní podmínky celního úřadu, nebo
d)   celní úřad neurčí, že dohled provede jen kontrolou dokladů a písemností, aniž musí být celnímu úřadu předloženo zboží.

(2) Za provedené řízení mimo celní prostor se stanoví náklady celního úřadu takto:

a)   za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 50 Kč,
b)   za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 75 Kč, nebo
c)   za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 100 Kč.

(3) Náklady celního úřadu za provedené řízení mimo celní prostor jsou také

a)   náklady celním úřadem prokázaných jízdních výdajů,1) nebo
b)   náhrada za používání silničních motorových vozidel celního úřadu při pracovních cestách.1)

§ 3
Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely
(K § 105 celního zákona)

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4
Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit
(K § 237e odst. 1 celního zákona)

Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Forma, obsah, náležitosti, rozsah a způsob použití záručních listin, záručních dokladů a osvědčení o zajištění celního dluhu globální zárukou, jakož i způsob a podmínky pro stanovení částky uváděné v záruční listině (zaručená částka) pro jiné operace než režim tranzitu
(K § 256 odst. 5 celního zákona)

§ 5

Vzor záruční listiny pro globální zajištění celního dluhu (dále jen "globální záruka") je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Nejsou-li údaje stanovené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní dluh globální zárukou v informačním systému celní správy, prokazuje osoba, které bylo povolení uděleno, tuto skutečnost osvědčením o globální záruce (dále jen "osvědčení"), jehož vzor je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Osvědčení uvedené v § 6 se předkládá celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží nebo v souvislosti se započetím jiné operace, v níž má být celní dluh zajištěn.

(2) Celní úřad, kterému bylo osvědčení předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrací zpět.

§ 8

(1) Oprávnění fyzické osoby činit úkony jménem uživatele globální záruky se v osvědčení potvrdí tak, že na zadní straně osvědčení v odstavci 10 se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor, které držitel povolení opatří svým podpisem v odstavci 11. Nepoužité rubriky na zadní straně osvědčení může držitel povolení proškrtnout, pokud je nepředpokládá využít pro další oprávnění. Do proškrtnutých rubrik nelze žádné údaje uvádět. Zápis o oprávnění osoby může držitel povolení kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno". Předložením osvědčení prokazují oprávněné osoby, uvedené držitelem povolení na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za držitele povolení jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní dluh globální zárukou.

(2) Osvědčení se vyplňuje psacím strojem, tiskem nebo jinak strojopisem, nikoliv ručně. Text zapsaný na přední straně osvědčení není přípustné po jeho vydání přepisovat, jinak měnit ani doplňovat. Do předepsaných odstavců v jednotlivých rubrikách na zadní straně lze zapisovat pouze vyhrazené údaje, které nelze přepisovat, jinak měnit ani doplňovat, pokud nejde o zápisy podle odstavce 1 věty čtvrté.

§ 9

Tiskopis osvědčení má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě modré, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.

§ 10

Zaručená částka se stanoví tak, že

a)   vznikne-li celní dluh propuštěním zboží do režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla a aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, porušením podmínek stanovených pro režim s podmíněným osvobozením od cla nebo podmínek stanovených pro dočasné uskladnění, činí zaručená částka 100 % částky tohoto celního dluhu,
b)   mohl-li by celní dluh vzniknout v jiných případech než uvedených pod písmenem a), činí zaručená částka nejvýše 10 % částky tohoto celního dluhu.

§ 11

Vzor záruční listiny pro individuální zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 12

(1) Byl-li ručitel schválen celními orgány, předává se celnímu úřadu jako doklad o individuálním zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu Záruční doklad individuální záruky (dále jen "Záruční doklad"), jehož vzor je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Celní úřad si předložený Záruční doklad po ověření jeho platnosti a správnosti ponechává.

(3) Tiskopis Záručního dokladu je formátu 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě zelené, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 55 g/m2. Tiskopis Záručního dokladu obsahuje název nebo značku tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů.

§ 13

Vzor záruční listiny pro individuální zajištění celního dluhu s použitím záruční listiny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 14
Stanovení operací, při kterých může být celní dluh zajištěn globální zárukou
(K § 260f odst. 1 celního zákona)

Je-li zajištění celního dluhu globální zárukou dostatečné, může být toto zajištění použito u všech operací stanovených v záruční listině, u kterých je zajištění celního dluhu povinné nebo je celním úřadem požadováno.

Závěrečná ustanovení

§ 15

Zrušuje se:

1.   Vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
2.   Vyhláška č. 43/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
3.   Vyhláška č. 243/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb.
4.   Vyhláška č. 448/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb.
5.   Vyhláška č. 138/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 243/2003  Sb. a vyhlášky č. 448/2003 Sb.
6.   Vyhláška č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.
7.   Vyhláška č. 94/1993 Sb., o stanovení nepreferenčního původu zboží.
8.   Vyhláška č. 313/1998 Sb., o osvobození strojů, strojních zařízení, přístrojů a nástrojů od dovozního cla.
9.   Vyhláška č. 247/2002 Sb., o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 199/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998  Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

E-shop

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Donát, Tomíšek - C. H. Beck

V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své historie – část změn se odehrála již v červenci 2020, druhá část nabyla účinnosti v lednu 2021. Nyní přinášíme kompletní znění zákoníku práce, ve kterém jsou tučně zvýrazněny všechny změny podle stavu k 1. 2. 2021. ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.