Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


192

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2004

o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví podmínky pro schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu1) zvířat pro osoby, které pořádají veřejné vystoupení nebo svod zvířat, a pro schválení řádu ochrany zvířat při chovu pro chovatelská sdružení a organizace nebo podnikatele, kteří se zabývají chovem zvířat, a podmínky předkládání informací a dokladů pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na pokusná zvířata a na chov a drezúru volně žijících zvířat prováděné podle zvláštního právního předpisu.

§ 2
Žádost o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a žádost o schválení řádu ochrany zvířat při chovu

(1) Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 3

Nedílnou součástí žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat nebo žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu jsou tyto přílohy:

a)   řád, jehož schválení je navrhováno, ve dvou shodných písemných vyhotoveních,
b)   řád, jehož schválení je navrhováno, na technickém nosiči dat,
c)   plná moc osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení, nejedná-li ve správním řízení statutární orgán,
d)   prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých informací pro účely informačního systému Státní veterinární správy a orgánů ochrany zvířat.

§ 4
Náležitosti řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat

(1) Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat obsahuje

a)   u chovatele pořádajícího veřejné vystoupení nebo svod zvířat (dále jen "žadatel"), jde-li o právnickou osobu název a sídlo, a jde-li o fyzickou osobu jméno, příjmení a trvalý pobyt,
b)   pokud není žadatel osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení nebo svodů zvířat za dodržování a kontrolu řádu ochrany zvířat a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, způsob, jakým je tato osoba ustanovena pro jednotlivá veřejná vystoupení nebo svody zvířat; jméno konkrétního pořadatele odpovědného při veřejném vystoupení nebo svodu za zabezpečení ochrany zvířat a jejich pohody se vždy uvede při předkládání žádosti podle zákona a zvláštních právních předpisů2) příslušnému orgánu,
c)   druh, popřípadě pohlaví a věkovou kategorii zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu zvířat účastní,
d)   způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty při veřejném vystoupení nebo svodu; pokud se jedná o drezúru zvířat podrobný popis jednotlivých cviků nebo triků a prostředí, v němž je prováděna, včetně způsobu ochrany používaných zvířat proti utrpení a způsob zabezpečení zvířat proti úniku,
e)   přípravu, charakteristiku a popis použitého zařízení, vybavení, pomůcek pro manipulaci, předvádění nebo jinou prováděnou činnost se zvířaty, zejména při drezúře, při výkonnostních zkouškách nebo při sportovních soutěžích s účastí zvířat, popis včetně stanovení omezení pro jednotlivé druhy, plemena nebo věkové kategorie zvířat ve vztahu k prováděné činnosti, zabezpečení pohody a ochrany zvířat, zejména omezení účasti kojících samic a samic ve druhé polovině březosti; pokud je používáno speciální vybavení a výstroj, jejich popis a způsob použití, který zvířatům nepůsobí utrpení,
f)   zabezpečení pohody a ochrany zvířat v prostorách, ve kterých se veřejné vystoupení nebo svod provádí, včetně popisu prostor pro ustájení zvířat, jejich velikosti, vybavení a zabezpečení pro ochranu a pohodu zvířat, povrchu použitých prostor, způsob a četnost denního krmení a napájení, nároky na zabezpečení potřebných krmiv a jejich nezbytné zásoby, způsob ochrany zvířat proti utrpení,
g)   zabezpečení pohody a ochrany zvířat, pokud je prováděno jejich přemístění nebo přeprava na veřejná vystoupení nebo svod, druh a rozměry použitého zařízení, jeho vybavení ve vztahu k pohodě zvířat, zejména ochrany proti poškození zdraví, poranění, bolesti, a obdobně pokud je prováděno nakládání nebo vykládání zvířat popis používaných zařízení a jejich vybavení, nejdelší doba, po které bude umožněn zvířatům pohyb mimo přepravní prostory, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo zvláštním právním předpisem,3)
h)   způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče,
i)   způsob poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu zvířat ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě a způsob kontroly dodržování řádu prováděné pořadatelem,
j)   podmínky a skutečnosti, za kterých je pořadatel oprávněn průběh konání veřejného vystoupení nebo svod zvířat až do provedení nápravy zastavit, nebo vyloučit osobu, která stanovené podmínky porušila, a její zvíře vyřadit z veřejného vystoupení nebo účasti na svodu zvířat,
k)   platnost a účinnost řádu, podpis žadatele,
l)   razítko Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále jen "ústřední komise") a podpis jejího statutárního orgánu.

(2) V případě změny řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat je nutné podat novou žádost podle § 8 odst. 3, 6 zákona.

Náležitosti řádu ochrany zvířat při chovu
§ 5

(1) Řád ochrany zvířat při chovu obsahuje

a)   u chovatele, chovatelského sdružení a organizace nebo podnikatele, který řád ochrany zvířat při chovu předkládá, jde-li o právnickou osobu, název a sídlo, a jde-li o fyzickou osobu jméno, příjmení a trvalý pobyt,
b)   cíle zpracovávaného řádu ochrany zvířat při chovu ve vztahu k ochraně zvířat a zajištění jejich pohody,
c)   základní biologickou charakteristiku, známé fyziologické a etologické nároky daného druhu zvířat podle věkové kategorie, popřípadě chovem sledované vlastnosti nebo znaky zvířat, na které se řád vztahuje,
d)   zásady pro budování a provoz objektů, zařízení a vybavení pro chov daného druhu zvířat a péče o ně, popřípadě charakteristiku nebo popis chovatelských technologií zajišťujících uvedené podmínky, u zvířat v zájmových chovech doporučené systémy a základní vybavení pro péči o zvířata a jejich pohodu,
e)   stanovené zákroky spojené s ochranou daného druhu zvířat, zajištění jejich zdraví a pohody, zejména zajištění péče o samice ve stadiu rozmnožování, o samice a mláďata po narození, zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků,
f)   povolené způsoby, pokud bude nezbytné usmrcení zvířete nebo zákrok k regulaci populace,
g)   podmínky pro ochranu daného druhu zvířat a jejich pohody při přepravě, popis způsobu a stanovených zařízení pro přepravu, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo zvláštním právním předpisem,3)
h)   platnost a účinnost řádu ochrany zvířat při chovu, podpis statutárního orgánu,
i)   razítko ústřední komise a podpis jejího statutárního orgánu.

(2) Řád ochrany zvířat při chovu pro hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu musí být v souladu s ustanoveními mezinárodních dohod,4) jimiž je Česká republika vázána.

(3) Řády ochrany zvířat při chovu se zpravidla v průběhu pětiletého období revidují a upravují podle aktuálních vědeckých poznatků, praktických zkušeností nebo doporučení mezinárodních chovatelských organizací a mezinárodních organizací na ochranu zvířat.

(4) V případě změny řádu ochrany zvířat při chovu je nutné podat novou žádost podle § 8 odst. 7 zákona.

§ 6

(1) Řád ochrany zvířat při chovu psů kromě náležitostí uvedených v § 5 odst. 1 a 2 obsahuje tyto podmínky:

a)   věkové omezení chovných zvířat, které je
1.  u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky 15 měsíců až 8 let u fen, 15 měsíců až neomezeně u psů,
2.  u velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky 18 měsíců až 8 let u fen, 18 měsíců až neomezeně u psů,
b)   u fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,
c)   umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá,5) se nesmí používat mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem,
d)   během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu,
e)   fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem,
f)   maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období dvou kalendářních let, ideální počet je 1 vrh ročně; vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh,
g)   minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

(2) Řád ochrany zvířat při chovu koček kromě náležitostí uvedených v § 5 odst. 1 a 2 obsahuje také tyto podmínky:

a)   věkové omezení chovných zvířat u koček 1 rok až 8 let, u kocourů od 1 roku věku neomezeně; ve výjimečných případech lze povolit krytí u koček
   od 10 měsíců stáří, pokud chovatel předloží dobrozdání veterinárního lékaře o celkovém zdravotním stavu a somatické vyspělosti konkrétního zvířete,
b)   chovný kocour smí být během 14 dnů použit k nakrytí nejvýše dvou koček,
c)   maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období dvou kalendářních let, včetně vrhů, kdy kočka porodí pouze jedno kotě,
d)   kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem,
e)   minimální věk pro odběr koťat od kočky je 70 dnů.

§ 7
Poskytování potřebných dokladů a informací provozovatelem útulku nebo záchranné stanice pro zvířata

Provozovatel útulku nebo záchranné stanice pro zvířata poskytne pracovníkům orgánů ochrany zvířat, provádějícím dozor nad dodržováním zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, tyto informace a doklady:

a)   provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů stanovených zvláštními právními předpisy,6)
b)   seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů,7)
c)   seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů,7) včetně data předání, adresy, kde budou zvířata chována, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí,
d)   záznamy podle zvláštních právních předpisů,2) zejména záznamy zdravotního stavu, o kontrolním vyšetření, karanténování a očkování proti vzteklině, dokumentaci o léčení, preventivních akcích, úhynech, popřípadě důvodech utracení zvířat,
e)   evidenci úniků zvířete z útulku,
f)   doklad o odborné způsobilosti,8)
g)   další potřebné informace a doklady týkající se ochrany zvířat.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)   Například zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.
4)   Například Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely vyhlášená pod č. 21/2000 Sb. m. s.,
Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu vyhlášená pod č. 19/2000 Sb. m. s.
5)   Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)   Například nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.
7)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 28 vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

E-shop

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Daniela Šustrová - C. H. Beck

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Kolektiv autorů -

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.