Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


186

ZÁKON

ze dne 1. dubna 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 358/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Poplatek lze platit na kalendářní rok, dva měsíce nebo patnáct dnů a u motorového vozidla nebo jízdní soupravy o celkové hmotnosti nad 12 tun i na jeden den.".

2. V § 20 odst. 4 věta druhá zní: "Výše poplatků na dva měsíce, patnáct dnů a jeden den se stanoví poměrně k výši poplatku na jeden kalendářní rok příslušné pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu podle jejich celkové hmotnosti.".

3. V § 20a odstavec 3 zní:

"(3) Platnost kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na dva měsíce počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne druhého bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.".

4. V § 20a odstavec 4 zní:

"(4) Platnost kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na patnáct dní počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím patnáctého kalendářního dne.".

5. V § 20a odst. 6 věta první zní: "Na kupónu prokazujícím zaplacení poplatku na dva měsíce, patnáct dnů nebo jeden den vyznačí začátek doby platnosti kupónu prodejce při jeho prodeji.".

6. V § 21 odstavec 3 zní:

"(3) Policie České republiky a celní úřady kontrolují zaplacení poplatku.".

7. V § 21 na konci odstavce 4 se doplňují slova "nebo příslušníkovi Celní správy České republiky ve služebním stejnokroji".

8. § 38a včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

"§ 38a

(1) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích se provádí kontrolní vážení a měření (dále jen "kontrolní vážení") silničních motorových vozidel kategorií N?2, N?310) a jejich jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O?2, O?3 a O?410) (dále jen "vozidlo").

(2) Kontrolní vážení

a)   zajišťuje správce pozemní komunikace v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady,
b)   provádí Policie České republiky nebo celní úřady samostatně.

(3) Kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.10)


10)   Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.".

9. V § 38b odst. 1 se za slova "příslušníka Policie České republiky" vkládají slova "nebo příslušníka Celní správy České republiky".

10. V § 38c se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Nejsou-li splněny podmínky pro pokračování v další jízdě podle odstavce 1 nebo 2, je oprávněn zabránit řidiči v další jízdě i příslušník Celní správy České republiky ve služebním stejnokroji.".

11. V § 40 odst. 1 větě první se za slova "s rozšířenou působností" vkládají slova "a celní úřad".

12. V § 40 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

"(7) Celní úřad je oprávněn

a)   podrobit vozidlo kontrolnímu vážení,
b)   zabránit řidiči v další jízdě, pokud odmítne vozidlo podrobit kontrolnímu vážení nebo pokud vozidlo překročí povolenou hmotnost při kontrolním vážení podle § 38a.

(8) Celní úřad dále kontroluje zaplacení poplatku podle § 21 a ukládá pokuty a projednává přestupky17) na dálnicích a na silnicích podle § 42.

(9) Celní ředitelství rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím celních úřadů.".

13. V § 42 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

"(4) Celní úřad uloží pokutu právnické osobě až do výše

a)   500 000 Kč, jestliže odmítne podrobit vozidlo kontrolnímu vážení nebo překročí povolenou hmotnost při kontrolním vážení podle § 38a, nebo
b)   30 000 Kč, pokud nemá zaplacen poplatek podle § 21.

(5) Celní úřad projedná přestupek podle zvláštního předpisu17) s fyzickou osobou, která nemá zaplacen poplatek podle § 21.

(6) Celní úřad postupuje v řízení podle odstavce 4 podle obecných předpisů o správním řízení.19)".

14. V § 43 odst. 1 se za slova "silniční správní úřad," vkládají slova "celní úřad".

15. V § 43 odst. 2 se za slova "silniční správní úřad," vkládají slova "celní úřad".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Čl. II

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 1 větě první se za slova "dopravní úřady" vkládají slova " , celní úřady" a ve větě druhé se za slova "Dopravní úřady" vkládají slova "a celní úřady" a na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Celní úřady vykonávají státní odborný dozor nad prací osádek vozidel v mezinárodní silniční nákladní dopravě a ve věcech mezinárodní dopravy osob a podávají dopravním úřadům návrhy na zahájení řízení o uložení pokuty podle § 35.".

2. V § 35a odst. 1 se za slova "Dopravní úřad" vkládají slova " , celní úřad".

3. V § 35b odst. 1 se za slova "Policie České republiky" vkládají slova "nebo celní úřady".

4. V § 35b odst. 2 se za slova "Policie České republiky" vkládají slova "nebo celní úřady".

5. V § 35b odst. 3 se za slova "Policie České republiky" vkládají slova "nebo celní úřady".

6. V § 35b odstavec 6 zní:

"(6) Vozidlo, které bylo orgány Policie České republiky nebo celními úřady znehybněno a odstaveno na k tomu vyhrazeném parkovišti, se dopravci vydá až po zaplacení požadované kauce nebo po zaplacení pokuty uložené dopravním úřadem za spáchání správního deliktu zjištěného při kontrolní činnosti orgány Policie České republiky nebo celními úřady.".

7. V § 37 odst. 1 se za slova "podle zvláštního předpisu8)" vkládají slova "nebo celní úřady".

8. V § 38 odst. 1 se slova "na státních hranicích" zrušují.

9. V § 38 odst. 2 se slova "na státních hranicích" zrušují.

10. V § 38 odstavec 3 zní:

"(3) V případě nesplnění stanovených podmínek jsou celní úřady oprávněny postupovat podle § 35b.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Čl. III

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

"§ 27a

(1) Celní úřady

a)   kontrolují, jak je dodržován předchozí souhlas Ministerstva kultury nebo předchozí souhlas vlády České republiky (§ 20 odst. 1) a zda kulturní památka nebo národní kulturní památka vystavovaná, zapůjčená nebo pro jiné účely vyvezená do zahraničí byla ze zahraničí vrácena zpět a v dobrém stavu,
b)   kontrolují u věcí, které vykazují znaky kulturní památky podle § 2 odst. 1 a mají být trvale převezeny ze zahraničí do České republiky, zda se jejich převoz provádí s předchozím souhlasem příslušného orgánu státu, z něhož mají být dovezeny, je-li zaručena vzájemnost,16)
c)   se podílejí na dokumentaci, výzkumech a průzkumech zejména movitých kulturních památek.

(2) Celní úřady při plnění svých úkolů spolupracují s orgány státní památkové péče, jimž podle jejich příslušnosti podávají v případě zjištění nedostatků podněty pro přijetí opatření k nápravě nebo návrhy na zahájení řízení podle § 35 a 39. Dále spolupracují s odbornou organizací státní památkové péče a památkovou inspekcí.".

2. V § 34 odst. 1 se slovo "vydá" nahrazuje slovy " , popřípadě celní úřady vydají".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Čl. IV

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 11 odstavec 6 zní:

"(6) Celní úřad potvrdí část C tiskopisu jak při propuštění sbírky nebo jednotlivých sbírkových předmětů do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, tak při jejich zpětném dovozu. Vlastník je povinen po zpětném dovozu zaslat díl C tiskopisu ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení platnosti povolení a je povinen ministerstvu nebo celnímu úřadu, který sbírku nebo jednotlivé sbírkové předměty propustil do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku (dále jen "příslušný celní úřad"), na vyžádání v jím stanovené lhůtě doložit, že dovezená sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty jsou totožné s těmi, které byly na základě povolení vyvezeny, popřípadě umožnit jejich ohledání.".

2. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Ke kontrole povinností stanovených podle § 11 je oprávněn rovněž příslušný celní úřad.

(3) Zjistí-li příslušný celní úřad, že sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty nebyly ve lhůtě stanovené v povolení dovezeny zpět do České republiky nebo že byly dovezeny předměty, které nejsou totožné s těmi sbírkovými předměty, které byly na základě povolení vyvezeny, podá ministerstvu návrh na zahájení řízení podle § 14 odst. 1 písm. d).".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon)

Čl. V

V části deváté čl. IX zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se body 1 a 2 zrušují.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách

Čl. VI

V § 31 odst. 2 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 238/2000 Sb., se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovy "Generální ředitelství cel".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. VII

V § 25 odst. 3 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 238/2000 Sb., se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovy "Generální ředitelství cel".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům

Čl. VIII

Zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 se slova "kontrolovaného zboží" nahrazují slovy "přenosu softwaru a technologie dvojího použití elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo území Evropské unie".

2. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Celní úřad je dále oprávněn při provádění předběžné a průběžné kontroly a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,10) kontrolovat přenos softwaru a technologie dvojího použití elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo území Evropské unie.".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Čl. IX

V § 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb., odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 21a) a 21b) zní:

"(7) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 8 odst. 2 provádějí také celní úřady; jim stanovená oprávnění k ukládání ochranných opatření21a) a jejich místní příslušnost21b) upravuje zvláštní právní předpis.


21a)   Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21b)   Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Čl. X

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., se mění takto:

V § 20 odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 13a), 13b), 13c) a 13d) znějí:

"(2) Přepravce nebo držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. i), j), k), l), o) nebo p) zajistí, aby osoba, která provádí dopravu, předložila celnímu úřadu při provádění dohledu13a) nebo při provádění kontrolní činnosti při dopravě

a)   jaderných položek, radioaktivních látek nebo radioaktivních odpadů, ověřenou kopii příslušného povolení Úřadu, pokud je vyžadováno, a ohlásila jejich vstup nebo výstup z území České republiky celnímu úřadu,
b)   radioaktivních látek nebo radioaktivních odpadů v rámci Evropské unie kromě dokladů podle písmene a) písemné prohlášení příjemce radioaktivních látek nebo radioaktivních odpadů,13b) potvrzené kompetentním orgánem státu příjemce,
c)   jaderných materiálů, vybraných položek a radioaktivních látek vyvážených přes území České republiky z území Evropské unie kromě dokladů podle písmen a) a b) ověřenou kopii platného povolení státu, do něhož mají být jaderné materiály, vybrané položky nebo radioaktivní látky vyvezeny,
d)   při mezinárodních přepravách radioaktivních odpadů podle § 9 odst. 1 písm. p) kromě dokladů podle písmen a), b) a c) formuláře požadované zvláštním právním předpisem.13c)

Údaje uvedené v těchto dokladech v případě jaderných položek celní úřady neprodleně oznámí Úřadu; v případě radioaktivních látek nebo radioaktivních odpadů celní úřady oznámí Úřadu požadované údaje souhrnně jednou měsíčně.

(3) Jsou-li dováženy na území členského státu Evropské unie nebo vyváženy z území členského státu Evropské unie radioaktivní látky nebo radioaktivní odpady, jejichž příjemce nebo odesílatel má sídlo nebo trvalé bydliště v České republice, podává se celní prohlášení na propuštění do příslušného režimu13d) u celního úřadu se sídlem v České republice.

(4) Zjistí-li celní úřady nedostatky v činnosti u osob kontrolovaných podle odstavce 2, jsou povinny přepravované jaderné položky, radioaktivní látky nebo radioaktivní odpady zadržet a o této skutečnosti neprodleně informovat Úřad.


13a)   Čl. 4/13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
13b)   Čl. 4 nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy.
13c)   § 10 vyhlášky č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě).
13d)   Čl. 4 písm. p) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 13a) a 13b) se označují jako poznámky pod čarou č. 13e) a 13f), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Čl. XI

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, se mění takto:

1. V § 2 písm. l) se slova "včetně tranzitu" zrušují.

2. V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

3. V § 10 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) a g) se označují jako e) a f).

4. V § 13 se písmeno f) zrušuje.Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

5. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

"§ 13a
Přeprava

Přepravovat vysoce rizikové biologické agens nebo toxiny a rizikové biologické agens nebo toxiny lze pouze v přepravních obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.5a)


5a)   Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijatá v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášená pod č. 4/1987  Sb., ve znění pozdějších změn vyhlášených pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s. a č. 65/2003 Sb. m. s.".

6. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 6a) a 6b) zní:

"(5) Držitel povolení podle § 11 zajistí, aby osoba, která provádí dopravu vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů v blízkosti území České republiky nebo na území České republiky, celnímu úřadu při provádění dohledu6a) nebo při provádění kontrolní činnosti při dopravě vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů

a)   předložila ověřenou kopii příslušného povolení Úřadu,
b)   písemně ohlásila jejich vstup nebo výstup z území České republiky. Ohlášení musí obsahovat identifikační údaje držitele povolení, název a množství dopravovaných vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů, identifikační údaje o příjemci vysoce rizikových biologických agens a toxinů, název státu, do kterého má být vývoz uskutečněn nebo ze kterého má být uskutečněn dovoz, a datum vstupu nebo výstupu,
c)   předložila ověřenou kopii licence vydané podle zvláštního právního předpisu,6b) nebo pokud licence není zákonem požadována,

1. 

kupní smlouvu uzavřenou mezi vývozcem nebo dovozcem a jeho zahraničním smluvním partnerem s přesnou specifikací kontrolovaných vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů, včetně jejich množství,

2. 

u vývozu prohlášení zahraničního konečného uživatele, že vysoce rizikové biologické agens nebo toxiny nebudou používány k výrobě nebo vývoji biologických zbraní, s uvedením konkrétního účelu jejich použití,

3. 

u vývozu prohlášení, že vysoce rizikové biologické agens nebo toxiny nebudou bez souhlasu země vývozce reexportovány,

4. 

při dovozu prohlášení s písemným závazkem konečného uživatele, že specifikované vysoce rizikové biologické agens nebo toxiny budou používány pouze k povolenému účelu.


6a)   Čl. 4/13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
6b)   Například zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.".

7. § 15 se zrušuje.

8. V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Právnická nebo fyzická osoba zajistí, aby osoba, která provádí dopravu rizikových biologických agens nebo toxinů z území nebo na území České republiky, celnímu úřadu při provádění celního dohledu6a) nebo při provádění kontrolní činnosti při dopravě rizikových biologických agens nebo toxinů

a)   předložila ověřenou kopii ohlášení podle odstavce 1 nebo 3 potvrzené Úřadem,
b)   písemně ohlásila jejich vstup nebo výstup z území České republiky. Ohlášení musí obsahovat identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby, název a množství dopravovaných rizikových biologických agens a toxinů, identifikační údaje o příjemci rizikových biologických agens a toxinů, název státu, do kterého má být vývoz uskutečněn nebo ze kterého má být uskutečněn dovoz, a datum vstupu nebo výstupu,
c)   předložila ověřenou kopii licence vydané podle zvláštního právního předpisu,6b) nebo pokud licence není zákonem požadována, kupní smlouvu uzavřenou mezi vývozcem nebo dovozcem a jeho zahraničním smluvním partnerem s přesným určením kontrolovaných rizikových biologických agens nebo toxinů, včetně jejich množství, a s uvedením určitého účelu jejich použití.".

9. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Celní úřady oznámí Úřadu údaje uvedené v § 14 odst. 5 a § 17 odst. 8 v lednu a červenci vždy za předcházejících šest měsíců. Zjistí-li celní úřady nedostatky v činnosti u osob kontrolovaných podle § 14 nebo § 17, jsou povinny přepravované vysoce rizikové nebo rizikové biologické agens nebo toxiny zadržet a o této skutečnosti neprodleně informovat Úřad.".

10. V § 21 odst. 1 písm. d) se slova "a 15" zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XII

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. j) se slova " , vývoz nebo tranzit" nahrazují slovy "nebo vývoz;" a čárka za slovem "dovoz" se zrušuje.

2. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"(4) Držitel licence zajistí, aby osoba, která provádí dopravu vysoce nebezpečných látek z území nebo na území České republiky, celnímu úřadu při provádění dohledu2a) nebo při provádění kontrolní činnosti při dopravě vysoce nebezpečných látek

a)   předložila ověřenou kopii licence Úřadu,
b)   písemně ohlásila jejich vstup nebo výstup z území České republiky. Ohlášení musí obsahovat identifikační údaje držitele povolení, název a množství dopravovaných nebezpečných látek, identifikační údaje o příjemci vysoce nebezpečných látek, název státu, do kterého má být vývoz uskutečněn nebo ze kterého má být uskutečněn dovoz, a datum vstupu nebo výstupu,
c)   předložila ověřenou kopii licence vydané podle zvláštního právního předpisu,2b) nebo pokud licence není zákonem požadována,
1.  kupní smlouvu uzavřenou mezi vývozcem či dovozcem a jeho zahraničním smluvním partnerem s přesným určením kontrolovaných vysoce nebezpečných látek, včetně jejich množství,

2. 

u vývozu prohlášení zahraničního konečného uživatele, že vysoce nebezpečné látky nebudou používány k výrobě nebo vývoji chemických zbraní s uvedením konkrétního účelu jejich použití,

3. 

při dovozu prohlášení s písemným závazkem konečného uživatele, že specifikované vysoce nebezpečné látky budou používány pouze k povolenému účelu.


2a)   Čl. 4/13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".

3. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

"§ 21a
Přeprava

Přepravovat vysoce nebezpečné, nebezpečné a méně nebezpečné látky lze jen v přepravních obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.2b)


2b)   Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb. m. s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000  Sb. m. s. o vyhlášení a přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).".

4. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Fyzická osoba nebo právnická osoba zajistí, aby osoba, která provádí dopravu nebezpečných látek z území nebo na území České republiky, celnímu úřadu při provádění celního dohledu2a) nebo při provádění kontrolní činnosti při dopravě nebezpečných látek

a)   písemně ohlásila jejich vstup nebo výstup z území České republiky. Ohlášení musí obsahovat identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby, název a množství dopravovaných nebezpečných látek, identifikační údaje o příjemci nebezpečných látek, název státu, do kterého má být vývoz uskutečněn nebo ze kterého má být uskutečněn dovoz, a datum vstupu nebo výstupu,
b)   předložila ověřenou kopii licence vydané podle zvláštního právního předpisu,2b) nebo pokud licence není zákonem požadována,
1.  kupní smlouvu uzavřenou mezi vývozcem či dovozcem a jeho zahraničním smluvním partnerem s přesným určením kontrolovaných vysoce nebezpečných látek, včetně jejich množství,

2. 

u vývozu prohlášení zahraničního konečného uživatele, že vysoce nebezpečné látky nebudou používány k výrobě nebo vývoji chemických zbraní s uvedením konkrétního účelu jejich použití,

3. 

u vývozu prohlášení, že nebezpečné látky nebudou bez souhlasu země vývozce reexportovány,

4. 

při dovozu prohlášení s písemným závazkem konečného uživatele, že specifikované nebezpečné látky budou používány pouze k povolenému účelu.".

5. 

Nadpis pod označením § 25 zní: " Dovoz a vývoz méně nebezpečných látek".

6. 

V § 25 se dosavadním text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Fyzická nebo právnická osoba zajistí, aby osoba, která provádí dopravu méně nebezpečných látek z území nebo na území České republiky, celnímu úřadu při provádění celního dohledu2a) nebo při provádění kontrolní činnosti při dopravě méně nebezpečných látek

a)   písemně ohlásila jejich vstup nebo výstup z území České republiky. Ohlášení musí obsahovat identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby, název a množství dopravovaných méně nebezpečných látek, identifikační údaje o příjemci méně nebezpečných látek, název státu, do kterého má být vývoz uskutečněn nebo ze kterého má být uskutečněn dovoz, a datum vstupu nebo výstupu,
b)   předložila ověřenou kopii licence vydané podle zvláštního právního předpisu,2b) a pokud licence není zákonem požadována, kupní smlouvu uzavřenou mezi vývozcem nebo dovozcem a jeho zahraničním smluvním partnerem s přesnou specifikací kontrolovaných méně nebezpečných látek, včetně množství, a s uvedením konkrétního účelu jejich použití.".

7. V § 32 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) za nesplnění povinnosti podle § 17, 20, 23, § 25 až 27 do 5 000 000 Kč,".

 8. V § 35 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Celní úřady oznámí Úřadu údaje uvedené § 17, 22 a 25 v lednu a červenci vždy za předcházejících šest měsíců.

(9) Zjistí-li celní úřady nedostatky v činnosti držitele licence vysoce nebezpečných látek nebo vývozce nebo dovozce nebezpečných látek nebo méně nebezpečných látek nebo nedostatky v dokladech kontrolované osoby v rámci kontrolní činnosti podle § 17, § 22 nebo § 25, zadrží přepravované látky a o této skutečnosti neprodleně informují Úřad.".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XIII

V § 1 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se slova "Ministerstva financí -" zrušují.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XIV

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se část dvacátá druhá zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. XV

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 30 písmeno b) zní:

"b)  vedou evidenci dovezených biocidních přípravků a umožní ministerstvu, České inspekci životního prostředí, Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí, obci v přenesené působnosti nebo krajskému hygienikovi do této evidence nahlížet, pořizovat si z ní opisy, výpisy, případně kopie nebo umožní digitální přenos dat,".

2. V § 30 se doplňují písmena c) a d), která znějí:

"c)  kontrolují při dovozu, zda obal biocidního přípravku splňuje podmínky stanovené v § 19 až 21,
d)   stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy, zjistí-li při kontrolní činnosti nedostatky při dodržování ustanovení § 19 až 21.".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Čl. XVI

V § 51 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 521/2002 Sb. a zákona č. 92/2004 Sb., se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d) provádějí kontrolu při prodeji regulovaných látek a výrobků, které je mohou obsahovat,

e)   oznamují inspekci další porušení zákona, která při výkonu své působnosti podle tohoto zákona zjistily.".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Čl. XVII

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 36 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d), e), f), g), h) a i), která znějí:

"d) kontroluje, zda balení a označování látek a přípravků při dovozu splňuje požadavky § 19 až 22,
e)   kontroluje, zda bezpečnostní list při dovozu látky nebo přípravku splňuje požadavky § 23,
f)   při kontrole podle zvláštních právních předpisů kontroluje plnění povinností stanovených v § 19 až 23,
g)   dává podněty ministerstvu k výkonu vrchního státního dozoru při dovozu látek a přípravků,
h)   informuje příslušný živnostenský úřad, který vydal živnostenské oprávnění, a krajský úřad o závažných porušeních tohoto zákona a prováděcích předpisů k němu,
i)   dává podnět inspekci k zahájení řízení při zjištění porušení povinností podle písmen d) a e).".

2. V § 38 odst. 3 písm. c) se slova "§ 20 a 21" nahrazují slovy "§ 20 až 23".

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)

Čl. XVIII

V § 39 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2001 Sb., se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské úřady".

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Čl. XIX

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 3 písm. d) se za slova "jednotné celní deklarace" vkládají slova "nebo ke dni vystavení dokladu o vyřazení vozidla z registru jiného státu".

2. V § 35 odst. 2 písm. b) se za slova "jednotné celní deklarace" vkládají slova "nebo ke dni vystavení dokladu o vyřazení vozidla z registru jiného státu".

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o lihu)

Čl. XX

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova "Ministerstvem financí" nahrazují slovy "Generálním ředitelstvím cel".

2. V § 8 odst. 1 se slova "Ministerstva financí" nahrazují slovy "Generálního ředitelství cel".

3. V § 8 odst. 2 se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovy "Generální ředitelství cel".

4. V § 8 odst. 3 se slova "Ministerstva financí" nahrazují slovy "Generálního ředitelství cel".

5. V § 10 odst. 1 a 2 se slova "Ministerstvem financí" nahrazují slovy "Generálním ředitelstvím cel".

6. V § 13 odst. 4 se slova "Ministerstva financí" nahrazují slovy "Generálního ředitelství cel".

7. V § 15 odst. 3 se slova "Ministerstvem financí" nahrazují slovy "Generálním ředitelstvím cel".

8. V § 20 odst. 2 se slova "celních úřadů a Ministerstva financí" nahrazují slovy "celních úřadů, celních ředitelství a Generálního ředitelství cel".

ČÁST DVACÁTÁPRVNĺ
Účinnost

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části první čl. I bodů 1 až 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2023 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příklady Autorka této publikace uživatele seznamuje jak se ... pokračování

Cena: 359 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Irena Válková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.