Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


184

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3, 4, § 5 odst. 8, § 8 až 8b, § 13, § 15 odst. 3 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství:1a)

Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2002 Sb., vyhlášky č. 284/2003 Sb. a vyhlášky č. 434/2003 Sb., se mění takto:1a)"
Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví, a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/EHS, ve znění směrnic 98/92/ES, 99/20/ES, 99/29/ES a směrnice Komise 98/51/ES, kterou se stanoví některá prováděcí opatření ke směrnici Rady 95/69/ES.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996, o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS, ve znění směrnic 98/67/ES, 99/29/ES, 99/61/ES, 2000/16/ES a 2001/46/ES.
Rozhodnutí Rady 2000/766/ES ze dne 4. prosince 2000 o určitých ochranných opatřeních týkajících se transmisivních spongiformních encefalopatií a zkrmování živočišných proteinů.
Rozhodnutí Komise 2001/9/ES ze dne 29. prosince 2000 stanovící kontrolní opatření pro uplatnění Rozhodnutí Rady 2000/766/ES, upravené Rozhodnutím Komise 2001/165/ES a Rozhodnutím Komise 2002/248/ES.
Rozhodnutí Komise 2001/25/ES ze dne 27. prosince 2000, zakazující používání určitých živočišných odpadů jako krmiva.
Směrnice Komise 98/88/ES ze dne 13. listopadu 1998, kterou se stanoví obecné zásady pro mikroskopickou identifikaci a hodnocení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv, nahrazená směrnicí Komise 2003/126/ES.

1. V § 1 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) znějí:

"(1) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení hospodářských zvířat i zvířat v zájmovém chovu, která jsou člověkem chována, nejsou požívána a nejsou hospodářskými zvířaty s výjimkou kožešinových zvířat (dále jen "domácí zvířata"), nesmějí být použity zakázané látky a produkty uvedené v příloze č. 1 části A.

(2) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení přežvýkavců a ostatních hospodářských zvířat, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin se mezi zakázané látky a produkty zařazují

a)   živočišné odpady pocházející ze zvířat nezpůsobilých na základě veterinárně zdravotního posouzení pro lidskou spotřebu, uvedené v příloze č. 1 části B, a
b)   dále zpracované živočišné odpady získané z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu,1) kromě krmných surovin uvedených v příloze č. 1 části C, použitelných pro určité druhy zvířat za podmínek uvedených v této části přílohy; zákaz se nevztahuje na používání zpracovaných živočišných odpadů získaných z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu1) pro výrobu krmiv a krmení domácích zvířat za stanovených podmínek.

1)   Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracování.".

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"§ 1a

Požadavky pro výrobu a podmínky pro použití zpracovaných živočišných odpadů získaných z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu, tj. zpracovaných živočišných proteinů, výrobků z krve a krevní moučky, jejichž užití pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a pro krmení není zakázáno, stanoví bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství (dále jen "předpisy Evropských společenství").2)


2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spogiformních encefalopatií, ve znění pozdějších změn.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ve znění pozdějších změn.".

3. V § 4 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

4. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

5. V § 4 odstavec 6 zní:

"(6) Ve výrobních provozech, v nichž se vyrábějí

a)   krmiva pro přežvýkavce, se nesmějí používat zpracované živočišné proteiny, výrobky z krve, krevní moučka, hydrolyzované proteiny a krmiva tyto bílkoviny obsahující s výjimkou mléka, mléčných výrobků, mleziva, vajec a vaječných výrobků, želatiny z nepřežvýkavců a produktů tyto krmné suroviny obsahující,
b)   krmiva pro ostatní hospodářská zvířata, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin, se nesmějí vyrábět krmiva pro domácí zvířata a krmiva pro ryby a masožravá kožešinová zvířata vyráběná za podmínek podle písmen c) a d). V těchto výrobních provozech se rovněž nesmějí používat zpracované živočišné proteiny, výrobky z krve, krevní moučka a krmiva tyto bílkoviny obsahující s výjimkou produktů, na něž se nevztahuje písmeno a) a s výjimkou rybí moučky, hydrolyzovaných proteinů z nepřežvýkavců, usní a kůží z přežvýkavců, dikalcium a trikalcium fosfátů z kostí,
c)   krmiva pro ryby, se nesmějí používat zpracované živočišné proteiny a krmiva tyto bílkoviny obsahující s výjimkou produktů, na něž se nevztahují písmena a) a b), a výrobků z krve a krevní moučky z nepřežvýkavců. V těchto výrobních provozech se nesmějí vyrábět jiná krmiva pro hospodářská zvířata ani pro domácí zvířata,
d)   krmiva pro masožravá kožešinová zvířata a pro domácí zvířata je možno používat zpracované živočišné proteiny a další živočišné bílkoviny uvedené v písmenech a) až c) a krmiva tyto bílkoviny obsahující.

V případě, že provozní podmínky neumožňují vyrábět krmiva ve výrobních provozech podle písmen a) až c), musí být výrobní provoz pro jiný způsob výroby povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "ústav"). Podmínky pro udělení povolení a požadavky na výrobu a skladování jsou stanoveny v příloze č. 9.".

6. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky skupin stimulátory růstu včetně antibiotických, antikokcidika, chemoterapeutika, vitamin A, vitamin D, měď a selen, smějí být při výrobě krmných směsí, včetně krmiv pro potřebu živočišné prvovýroby, dávkována v podílu nejméně 5 %.".

7. V § 5 odst. 4 se slova "v § 4 odst. 3 písm. e) a f)" nahrazují slovy "v § 4 odst. 3 písm. d) a e)".

8. V § 7 odst. 2 se slova "nebo B 1" zrušují.

9. V § 7 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. a) a b) se slova "v příloze č. 11 části B, B 1 nebo C" nahrazují slovy "v příloze č. 11 části B nebo C".

10. V § 7 odst. 4 písm. b) se slova "obsah překračující 22 g/kg," nahrazují slovy "obsah překračující 2,2 %,".

11. V § 7 odst. 6 se v první větě slova "nebo B 1" a ve druhé větě slova "a B 1" zrušují.

12. V § 7 odst. 7 se slova "v příloze č. 11 části B nebo B 1" nahrazují slovy "v příloze č. 11 části B nebo C, mimo krmné suroviny ze skupin 9. a 10. a dikalciumfosfát z kostí".

13. V § 7 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) znějí:

"(8) Tuky pocházející z přežvýkavců mohou být použity pro výrobu krmiv pro hospodářská zvířata s výjimkou přežvýkavců, pokud jsou přečištěny takovým způsobem, aby obsah celkových nerozpustných nečistot nepřekročil 0,15 % hmotnosti.3)

(9) Krmné suroviny získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství.4)


3)   Příloha č. 2 vyhlášky č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu.
4)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. září 2003 o geneticky modifikovaných organizmech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. září 2003, které se týká dohledatelnosti a označování geneticky modifikovaných organizmů a dohledatelnosti potravin a krmných produktů získaných z geneticky modifikovaných organizmů a kterým se mění směrnice 2001/18/ES.".

14. V § 8 se za odstavec 3 doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 5) znějí:

"(4) Určitá proteinová krmiva získaná prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství.4)

(5) Skupiny proteinových krmiv uvedené v příloze č. 12 v bodu 2. 1. Močovina a její deriváty, v bodu 3. Aminokyseliny a jejich soli a v bodu 4. Hydroxyanalogy aminokyselin se zařazují mezi doplňkové látky do skupiny "Nutriční doplňkové látky" podle předpisu Evropských společenství.5)


5)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. září 2003 o doplňkových látkách ve výživě zvířat.".

15. V § 9 odst. 1 se slova "toleranci uvedené hodnoty" nahrazují slovy "minimální tolerance" a za číslovkou "13" se vkládá tečka a slova "ve sloupci 4" se zrušují a v odstavcích 2 a 3 se za číslovkou "13" slova "ve sloupci 4" zrušují.

16. V § 11 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Nejnižší a nejvyšší obsah doplňkových látek stanovený v příloze č. 14 části C se vztahuje na kompletní krmivo s obsahem sušiny 88 %, pokud není v příloze č. 14 části C uvedeno jinak. V případě, že je v krmivu obsažena doplňková látka a současně jako přirozená součást krmiva i látka shodná s touto doplňkovou látkou, nesmí součet množství doplňkové látky a množství shodné látky přirozeně se vyskytující být vyšší než nejvýše přípustný nebo nižší než nejníže přípustný obsah doplňkové látky, stanovený v příloze č. 14 části C ve sloupci 6, u stopových prvků ve sloupci 5 a u stimulátorů růstu včetně antibiotických a antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 7.

(3) V doplňkových krmivech lze překročit stanovené nejvýše přípustné obsahy doplňkových látek uvedené v příloze č. 14 části C ve sloupci 6, u stopových prvků ve sloupci 5 a u stimulátorů růstu včetně antibiotických a antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 7 v případě, že při použití doplňkového krmiva podle krmného návodu bude dodržen nejvýše přípustný obsah doplňkových látek stanovený pro kompletní krmivo nebo v denní krmné dávce. Toto ustanovení se nevztahuje na doplňkové látky uvedené v odstavci 4.".

17. V § 11 odst. 4 se první věta nahrazuje větou "V doplňkových krmivech mohou obsahy stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik, chemoterapeutik a antioxidantů překročit nejvýše přípustné obsahy stanovené v příloze č. 14 části C ve sloupci 7 a vitaminů D v příloze č. 14 části C ve sloupci 6 v těchto případech:".

18. V § 11 odst. 5 se na konci věty slova "ve sloupci 7, u enzymů a mikroorganizmů ve sloupci 6." nahrazují slovy "ve sloupci 6, u stopových prvků ve sloupci 5 a u stimulátorů růstu včetně antibiotických a antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 7.".

19. V § 11 odst. 7 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

20. V § 11 se za odstavec 10 doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:

"(11) Nejvýše přípustný obsah nežádoucích látek v doplňkových látkách je stanoven v příloze č. 3.

(12) Doplňkové látky získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství.4)".

21. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

Požadavky na povolování, uvádění do oběhu a používání doplňkových látek a premixů stanoví předpisy Evropských společenství.5)".

22. § 12 a 13 včetně nadpisu znějí:

"Premixy a nosiče
§ 12

(1) K výrobě premixů určených pro uvádění do oběhu se používají jen doplňkové látky uvedené v příloze č. 14 části C ve sloupci 3, případně aminokyseliny uvedené v příloze č. 12 ve sloupci 2, a nosiče, které odpovídají ustanovením § 7 a 14 vyhlášky, za podmínky, že jsou v premixů fyzikálně-chemicky snášenlivé.

(2) V premixu lze použít jen jeden stimulátor růstu a vždy jen jednu doplňkovou látku k prevenci kokcidiozy (antikokcidikum) nebo histomoniázy (chemoterapeutikum).

(3) Pokud je do premixu zařazen vitamin D, může být použit jen v jedné z forem uvedených v příloze č. 14 části C.

§ 13

(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující

a)   u doplňkových látek, pokud vyhovují ustanovení § 11 odst. 7 s přihlédnutím k hodnotám reprodukovatelnosti,
b)   u deklarovaných jakostních znaků mimo doplňkové látky, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13,
c)   u jakostních znaků mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 13, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví hodnoty reprodukovatelnosti.

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 13 ani hodnoty reprodukovatelnosti, znaky se nehodnotí.".

23. V § 15 odst. 1 písm. a) se slova "více než 140 g/kg v sušině" nahrazují slovy "nejméně 14 %" a písmena b) a c) znějí:

"b) mléčné krmné směsi podávané v suchém stavu nebo po zředění příslušným množstvím tekutiny, které jsou určeny ke krmení mláďat jako doplněk nebo náhražka postkolostrálního mléka anebo ke krmení telat ve výkrmu,
c)   minerální krmiva, kterými jsou doplňková krmiva složená převážně z minerálií a obsahující více než 40 % popela,".

24. V § 15 odst. 3 se za slova "pro přímé zkrmování" vkládají slova "v kombinaci s jinými krmivy,".

25. V § 15 odstavec 6 zní:

"(6) Do kompletních nebo doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin, kromě krmiv pro masožravá kožešinová zvířata a ryby, se nesmějí používat krmné suroviny, kterými jsou živočišné bílkoviny pocházející z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu,1) které byly ošetřeny v souladu se zvláštním právním předpisem1) (dále jen "zpracované živočišné proteiny"), výrobky z krve, krevní moučka, želatina z přežvýkavců a další bílkovinné produkty, jejichž použití je podle § 1 odst. 2 a přílohy č. 1 části B zakázáno. Zákaz používání určitých krmných surovin živočišného původu se vztahuje i na krmiva, doplňkové látky a premixy, které tyto bílkoviny obsahují. Podmínky pro použití rybí moučky, hydrolyzovaných bílkovin, dikalcium a trikalcium fosfátů, výrobků z krve a krevní moučky stanoví příloha č. 1 část C.".

26. V § 16 odstavce 1 až 3 znějí:

"(1) Obsah vlhkosti u kompletních, doplňkových a dietních krmiv musí být deklarován, překročí-li

a)   5 % u minerálních krmiv neobsahujících krmné suroviny organického původu,
b)   10 % u minerálních krmiv obsahujících krmné suroviny organického původu,
c)   7 % u mléčných krmných směsí, jiných kompletních a doplňkových krmiv obsahujících více než 40 % mléčných výrobků,
d)   14 % u ostatních kompletních, doplňkových a dietních krmiv.

(2) Obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové u kompletních, doplňkových a dietních krmiv nesmí překročit 2,2 % v sušině a v případě krmiv obsahujících převážně vedlejší výrobky z rýže 3,3 % v sušině. Obsah 2,2 % v sušině může však být překročen za podmínky, že obsah je deklarován jako procentuální podíl z krmiva jako takového, a to v případě

a)   kompletních, doplňkových a dietních krmiv obsahujících povolená minerální pojiva,
b)   minerálních krmiv,
c)   kompletních, doplňkových a dietních krmiv obsahujících více než 50 % cukrovkových řízků nebo cukrovarských vyloužených řízků,
d)   kompletních a doplňkových krmiv obsahujících více než 15 % rybí moučky, určených pro ryby ve farmovém chovu.

(3) Obsah železa v mléčných krmných směsích pro telata o živé hmotnosti do 70 kg včetně musí být nejméně 30 mg na kilogram kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.".

27. V § 17 odst. 1 písmena b) a c) a odstavec 2, včetně poznámky pod čarou č. 6) znějí:

"b) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, deklarovaných podle přílohy č. 26 u krmiv pro hospodářská zvířata nebo přílohy č. 27 u krmiv pro domácí zvířata a u dalších deklarovaných jakostních znaků, mimo doplňkové látky, a u limitních jakostních znaků, pokud nepřekračují tolerance uvedené hodnoty podle přílohy č.  16 nebo podle přílohy č. 17,
c)   u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, na které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví hodnota reprodukovatelnosti.6)

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, s výjimkou doplňkových látek stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, ani hodnoty reprodukovatelnosti,6) znaky se nehodnotí.


6) Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.".

28. V § 19 odst. 1 písmena a), g), h) a i) znějí:

"a)   jde-li o osobu právnickou, obchodní firmu nebo název, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a daňové identifikační číslo, a jde-li o osobu fyzickou, jméno, popřípadě jména, příjmení (dále jen "jméno"), bydliště, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
g)   u žadatelů o výrobu doplňkových látek nebo určitých proteinových krmiv nebo premixů nebo krmiv s použitím doplňkových látek nebo krmiv s použitím premixů jméno, příjmení a bydliště osoby, odpovědné za výrobu a osvědčení o její odborné způsobilosti podle § 6 odst. 2 zákona,
h)   u žadatelů o dovoz nebo uvádění do oběhu (dodavatelé), kteří manipulují s doplňkovými látkami nebo určitými proteinovými krmivy nebo premixy, jméno a bydliště odpovědné osoby a osvědčení o její odborné způsobilosti podle § 6 odst. 2 zákona,
i)   doklad o zápisu do seznamu geneticky modifikovaných organizmů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice,".

29. V § 19 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která včetně poznámky pod čarou č. 7) znějí:

"l)   v případě výroby, zpracování, uvádění do oběhu, dovozu nebo používání geneticky modifikovaných organizmů, krmných produktů obsahujících nebo skládajících se z geneticky modifikovaných organizmů nebo krmných produktů vyrobených z geneticky modifikovaných organizmů, doklad o jejich povolení v souladu s předpisy Evropských společenství,4)
m)   u žadatelů o dovoz doklad o zápisu do seznamu výrobních provozů umístěných v třetích zemích a povolených v souladu se zvláštním právním předpisem7) a předpisem Evropských společenství,7) které jsou oprávněny uvádět doplňkové látky nebo premixy nebo krmiva do oběhu ve státech Evropských společenství.

7)   § 4 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/EHS.".

30. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

"§ 19a
Evidence výrobních provozů

(1) Žádost o evidenci výrobního provozu podle § 4 a 8b zákona obsahuje

a)   jde-li o osobu právnickou, obchodní firmu nebo název, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a daňové identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, jméno, popřípadě jména, příjmení (dále jen "jméno"), bydliště, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
b)   jde-li o osobu právnickou se sídlem v zahraničí, sídlo organizační složky této osoby v České republice nebo jméno a bydliště osoby odpovědné v České republice; jde-li o osobu fyzickou s místem podnikání v zahraničí, jméno, datum narození, bydliště nebo jméno a bydliště osoby odpovědné v České republice,
c)   výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu v něm zapsanou, nebo živnostenské oprávnění, popř. zřizovací listinu vydanou příslušným orgánem státní správy,
d)   název a adresu výrobního provozu, druh výroby a rozsah činnosti.

(2) Žádost o registraci včetně dalších náležitostí se předkládá v českém jazyce.".

31. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20
Registrace distributorů

Žádost o registraci obsahuje

a)   jde-li o osobu právnickou, obchodní firmu nebo název, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a daňové identifikační číslo, a jde-li o osobu fyzickou, jméno, bydliště, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele,
b)   výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu v něm zapsanou, nebo živnostenské oprávnění, popř. zřizovací listinu vydanou příslušným orgánem státní správy,
c)   skupiny doplňkových látek nebo premixy nebo krmiva uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b) zákona,
c)   skupiny doplňkových látek nebo premixy nebo krmiva uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b) zákona,
d)   písemné prohlášení žadatele, že zajistí vedení dokumentace a evidence výrobků, jejichž uvádění do oběhu zprostředkovává v souladu s ustanovením § 6,
e)   doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2,
f)   v případě uvádění do oběhu, dovozu nebo používání geneticky modifikovaných organizmů, krmných produktů obsahujících nebo skládajících se z geneticky modifikovaných organizmů nebo krmných produktů vyrobených z geneticky modifikovaných organizmů, doklad o jejich povolení v souladu s předpisy Evropských společenství.4)".

32. V § 25 odst. 1 písm. b) a c) se slova "nebo B 1" zrušují.

33. V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

"d)   limitní hodnoty znaků podle § 7 odst. 3 a 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B sloupci 4 nebo v části C sloupci 3; limitní nebo deklarované hodnoty znaků se vztahují k hmotnosti krmné suroviny, pokud není stanoveno jinak,
e)   jméno nebo obchodní firma nebo název a bydliště osoby odpovědné za údaje v označení, pokud se nejedná o výrobce,".

34. V § 25 odst. 2 písm. e) se za slovem "tuků" vkládá čárka a slova "s výjimkou krmných tuků vyrobených z teplokrevných suchozemských zvířat," se zrušují.

35. V § 25 odstavec 4 zní:

"(4) Na každém jednotlivém obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě nebo v průvodním listu nebalených krmných surovin mohou být uvedeny jiné informace za předpokladu, že tyto informace souvisí s danou krmnou surovinou nebo jejími jakostními znaky, které jsou prokazatelné a nebudou uvádět v omyl. Tyto informace se oddělují od údajů v odstavcích 1 až 3.".

36. V § 25 odst. 6 se slova "u volně ložených" nahrazují slovy "u nebalených".

37. V § 25 odst. 9 se slova "podle přílohy č. 1 bodu 9. 2." nahrazují slovy "podle přílohy č. 1 částí B a C". V § 25 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a u výrobků z krve nebo krevní moučky se uvede "Tato krmná surovina smí být zkrmována pouze rybám".".

38. V § 25 odstavec 10 zní:

"(10) V označení se nemusí za dále uvedených podmínek uvádět tyto údaje:

a)   uvedené v § 7 odst. 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B sloupci 4 nebo v části C sloupci 3 v případě, že
   1.  kupující před každou transakcí písemně potvrdí, že tuto informaci nepožaduje,
   2.  jsou uváděny do oběhu krmné suroviny živočišného nebo rostlinného původu, čerstvé nebo konzervované, popřípadě podrobené jednoduché fyzikální úpravě, v množství do 10 kg včetně, které jsou určeny pro domácí zvířata a jsou dodávány konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodávajícího, který je usazen v tomtéž členském státě,
b)   uvedené v odstavci 1 v případě, že se jedná o produkty rostlinného nebo živočišného původu v přirozeném stavu, čerstvé nebo konzervované, které byly případně podrobeny jednoduché fyzikální úpravě a neobsahují žádné doplňkové látky s výjimkou konzervačních látek, a které jsou zemědělcem jako výrobcem dodávány chovateli jako uživateli, přičemž oba jsou usazeni v tomtéž členském státě,
c)   uvedené v odstavci 1 písm. d), v § 7 odst. 4 a v § 11 odst. 1 písm. c) zákona, pokud jsou uváděny do oběhu vedlejší produkty rostlinného nebo živočišného původu s obsahem vlhkosti vyšším než 50 %, vznikající při průmyslovém zpracování.".

39. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a
Krmné suroviny ze třetích zemí

V případě, že je poprvé uváděna do oběhu krmná surovina ze třetích zemí a nebyla poskytnuta záruka o údajích uvedených v § 7 odst. 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B sloupci 4 nebo v části C sloupci 3 z důvodu, že nebylo možno zajistit požadované analytické údaje, osoba odpovědná podle § 25 odst. 1 písm. e) poskytne předběžné údaje o složení za podmínek, že

a)   příslušný správní úřad bude v předstihu informován o dodávce krmné suroviny,
b)   údaje o složení budou v průvodním dokumentu doplněny o následující údaj uvedený tučným písmem: "předběžné údaje potvrzené . . . . (jméno a adresa laboratoře pověřené analýzou) vztahující se k . . . . (referenční číslo analyzovaného vzorku) před . . . . (datum)",
c)   konečné údaje o složení budou dodány kupujícímu a ústavu do deseti pracovních dnů od data dodání krmné suroviny.".

40. V § 26 odst. 1 písm. d) se slova "místo trvalého pobytu" nahrazují slovy "bydliště" a na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   datum výroby.".

41. V § 26 odst. 3 se za slovy "odst. 11" vkládá tečka a slova "a 12." se zrušují.

42. V § 27 odstavec 1 zní:

"(1) V označení doplňkových látek s výjimkou stopových prvků, stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik se uvádí název podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2, u stopových prvků, stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 3. U všech doplňkových látek se uvede obsah účinné látky, datum výroby a obchodní označení dodavatele.".

43. V § 27 odst. 2 písm. a) se v úvodní části textu za slova "stimulátorů růstu" vkládají slova "včetně antibiotických,". V § 27 odst. 2 písm. b) bodu 4. se slova "ve sloupci 8," nahrazují slovy "ve sloupci 6 nebo 7,".

44. V § 27 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 5. za číslovkou 2 čárka zrušuje a doplňují se slova "a 3,".

45. V § 28 odst. 1 písmena b), c) a e) znějí:

"b)   druh a obsah použitých doplňkových látek, s výjimkou stopových prvků a stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik, podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2, u stopových prvků a u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 3, a druh a obsah aminokyselin podle přílohy č. 12 ve sloupci 2, jsou-li použity,
c)   datum výroby a druh nosiče,
e)   návod na bezpečné použití, je-li v premixu obsažena doplňková látka, která podléhá ustanovením uvedeným v příloze č. 14 části C ve sloupci 7, u stopových prvků ve sloupci 6, u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 8,".

46. V § 28 odst. 2 se za slova "stimulátory růstu" vkládají slova "včetně antibiotických" a za slova "stimulátoru růstu" slova "včetně antibiotického".

47. V § 28 odstavec 4 zní:

"(4) Premixy s obsahem doplňkových látek, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C ve sloupci 5, u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 6 maximální stáří zvířat nebo pokud je ve sloupci 7, u stopových prvků ve sloupci 6, u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 8 délka ochranné lhůty, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty. Pokud premix obsahuje více doplňkových látek, pro které je stanovena různá doba ochranné lhůty, postačuje uvedení nejdelší doby ochranné lhůty.".

48. V § 29 odstavce 1 až 12 znějí:

"(1) V označení se uvede

a)   slova "kompletní krmná směs" nebo "doplňková krmná směs" nebo "minerální krmivo" nebo "melasové krmivo" nebo "kompletní mléčná krmná směs" nebo "doplňková mléčná krmná směs",
b)   druh nebo kategorie zvířat, pro které je kompletní a doplňkové krmivo určeno,
c)   krmný návod, v němž je uveden účel, pro který je krmivo určeno,
d)   veškeré obsažené krmné suroviny, které se uvedou podle jejich názvů v příloze č. 11 části B nebo C, a to
   1.  u krmiv pro hospodářská zvířata v sestupném pořadí v hmotnostních procentech jejich zastoupení v krmivu; pro posouzení procentického obsahu krmných surovin platí tolerance 15 % relativních od deklarované hodnoty,
   2.  u krmiv pro domácí zvířata buď v sestupném pořadí jejich hmotnostního podílu v krmivu nebo s udáním jejich množství; název krmných surovin může být u těchto krmiv nahrazen názvem "skupin krmných surovin", do kterých krmné suroviny náležejí, uvedených v příloze č. 29. V označení nelze kombinovat používání názvů skupin s názvy krmných surovin, s výjimkou krmných surovin, které nepatří do žádné z definovaných skupin; v tomto případě se specifický název krmné suroviny uvede v sestupném pořadí jejího hmotnostního podílu ve vazbě na uváděné skupiny ostatních surovin.
U krmiv pro domácí zvířata se v označení může ve zvláštní deklaraci upozornit na přítomnost nebo snížený podíl jedné nebo více krmných surovin, které jsou důležité z hlediska vlastností krmiva. V tomto případě se minimální nebo maximální obsah vyjádřený v procentech obsahu použité krmné suroviny zřetelně uvede oproti deklaraci, jíž má být věnována zvláštní pozornost anebo ve výčtu krmných surovin uvedením krmné suroviny a obsahu v procentech oproti příslušné skupině krmných surovin,
e)   případně deklarace podle ustanovení § 16 odst. 1 a 2,
f)   jakostní znaky uvedené v příloze č. 26 nebo 27 ve sloupci 1 až 3, které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,
g)   jméno a bydliště nebo obchodní firma a sídlo osoby odpovědné za údaje v tomto odstavci,
h)   u pevných kompletních a doplňkových krmiv čistá hmotnost, u tekutých kompletních a doplňkových krmiv čistý objem nebo čistá hmotnost,
i)   datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby; je-li uváděno datum minimální trvanlivosti, uvede se tímto způsobem:
   1.  "Spotřebovat do . . . . " s udáním data (den, měsíc, rok), u krmiv mikrobiologicky snadno podléhajících zkáze,
   2.  "Minimální trvanlivost do . . . . " s uvedením data (měsíc, rok) u ostatních krmiv,
j)   číslo partie,
k)   registrační číslo výrobce a evidenční číslo výrobního provozu nebo registrační číslo dodavatele s uvedením místa a názvu dodavatelského provozu, registrační číslo distributora nebo dovozce, přidělené podle § 8a a 9 zákona,
l)   u krmiv pro hospodářská zvířata uváděných do oběhu jako nebalená se v průvodním listě uvede na žádost odběratele upozornění "Přesný obsah použitých krmných surovin v hmotnostních procentech lze získat od . . . . " s udáním jména, příjmení a bydliště nebo obchodní firmy a sídla, telefonního čísla a e-mailové adresy osoby odpovědné za údaje v tomto odstavci.

(2) Krmné směsi uváděné do oběhu v kontejnerech nebo podobných dopravních prostředcích nebo podle ustanovení § 12 zákona musí být opatřeny průvodním listem obsahujícím údaje stanovené v odstavci 1. U malých množství krmiv určených konečnému uživateli může být kupující o těchto údajích informován vhodným způsobem v místě prodeje.

(3) V označení kompletních a doplňkových krmiv, do kterých byly přidány doplňkové látky, se dále uvádí při obsahu

a)   stimulátorů růstu včetně antibiotických nebo antikokcidik nebo chemoterapeutik druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a obsah doplňkové látky,
b)   antioxidantů, barviv a konzervantů u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2,
c)   vitaminů A, D a E druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a celkový obsah vitaminu; při obsahu vitaminu E jeho obsah vyjádřený jako obsah alfatokoferolu,
d)   mědi druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a celkový obsah mědi vyjádřený jako Cu,
e)   enzymů druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a jednotky aktivity (U/kg nebo U/l) podle sloupce 6,
f)   mikroorganizmů včetně mikroorganizmů ze skupiny konzervantů druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2, počet jednotek tvořících kolonii (CFU/kg) a případné údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu.

(4) Stopové prvky kromě mědi, vitaminy kromě vitaminů A, D a E, a dále provitaminy a podobně působící látky, mohou být uvedeny, jsou-li jejich obsahy stanovitelné úředními metodami, nebo jinými validovanými vědeckými metodami, a to pouze tímto způsobem:

a)   při obsahu stopových prvků kromě mědi, druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a celkový obsah prvku,
b)   při obsahu vitaminů kromě vitaminů A, D a E a při obsahu provitaminů a podobně působících látek, druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a celkový obsah látky.

(5) Údaje podle odstavců 1 až 4 musí být uvedeny na místě vymezeném pro toto označení. Kromě těchto údajů mohou být na tomto místě uvedeny pouze následující doplňující údaje:

a)   identifikační označení nebo ochranná známka osoby odpovědné za údaje v označení,
b)   jméno a bydliště nebo obchodní firma nebo název a adresa nebo registrované sídlo výrobce, není-li tento odpovědný za údaje v označení,
c)   země produkce nebo výroby,
d)   cena výrobku,
e)   obchodní název nebo ochranná známka výrobku,
f)   údaje o fyzikálních vlastnostech nebo o zvláštní technologické úpravě, které bylo kompletní nebo doplňkové krmivo podrobeno,
g)   případně deklarace podle ustanovení § 16 odst. 1 a 2,
h)   deklarované jakostní znaky uvedené v příloze č. 26 nebo 27 ve sloupcích 1, 2 a 4, které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,
i)   datum výroby, které se uvede takto: "Vyrobeno . . . (dnů nebo měsíců nebo roků) před uvedeným datem minimální trvanlivosti"; údaj o datu výroby se doplní odkazem na místo, kde je minimální trvanlivost uvedena.

(6) V případě krmných směsí složených nejvýše ze tří krmných surovin se údaje stanovené v odstavci 1 písm. b) a c) nevyžadují, pokud jsou jednotlivé krmné suroviny zřetelně uvedeny v názvu.

(7) U krmných směsí složených z celých zrn se údaje stanovené v odstavci 1 písm. e) a f) nevyžadují, avšak mohou být poskytnuty.

(8) U krmiv pro domácí zvířata mohou být v označení místo slov "kompletní krmná směs" použita slova "kompletní krmivo" a místo slov "doplňková krmná směs" slova "doplňkové krmivo".

(9) U krmiv pro domácí zvířata, kromě krmiv pro psy a kočky, mohou být názvy "kompletní krmivo" nebo "doplňkové krmivo" nahrazeny názvem "krmná směs". V těchto případech musí být v deklaraci uváděny povinné a nepovinné znaky takové, jaké jsou stanoveny pro kompletní krmivo.

(10) Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C maximální stáří zvířat nebo ochranná lhůta, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty; přitom se uvede doba nejdelší ochranné lhůty. Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby, se označí údajem o datu minimální trvanlivosti nebo o datu ukončení záruční doby; přitom se uvede datum, které prochází jako první.

(11) U krmiv pro domácí zvířata obsahujících doplňkové látky, uváděných do oběhu v obalech o hmotnosti do 10 kg a obsahujících barviva, konzervanty nebo látky s antioxidačními účinky může být na obalu uveden údaj "barvivo" nebo "přibarveno s", "konzervováno s" nebo "s antioxidantem", za nímž následují slova "doplňkové látky ES" za podmínky, že

a)   obal, nádoba nebo etiketa jsou opatřeny referenčním číslem, podle nějž může být krmivo identifikováno, a
b)   výrobce na žádost uvede specifický název použitých doplňkových látek.

(12) Údaje o datu minimální trvanlivosti, čistá hmotnost, číslo partie a registrační, resp. evidenční čísla výrobce a výrobního provozu, dodavatele nebo distributora nebo dovozce mohou být vyznačeny mimo místo vymezené pro údaje stanovené v odstavci 1 až 5; v tomto případě musí být uveden odkaz, kde se tyto údaje nacházejí.".

49. V § 29 odst. 14 se na konci poslední věty slova "v odstavcích 2 až 4, 11 a 12." nahrazují slovy "v odstavcích 3 a 4, 10 a 11.".

50. V § 29 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "Krmivo obsahuje výrobky z krve (resp. krevní moučku) a smí být zkrmováno pouze rybám.".

51. § 30 zní:

"§ 30
Označování dietních krmiv

(1) V označení se uvede slovo "dietní" před název krmiva podle § 29 odst. 1 písm. a) až c).

(2) V označení se dále uvádí

a)   účel použití podle přílohy č. 15 ve sloupcích 1 a 3,
b)   údaje podle přílohy č. 15 ve sloupci 2, pokud nejsou obsaženy ve sloupci 4,
c)   údaje podle přílohy č. 15 ve sloupci 4; jsou-li ve sloupci 4 stanoveny složky krmiva nebo analytické údaje, výrobce uvede přesnou deklaraci použitých složek, popřípadě jejich chemický název. V označení se dále uvede, pro jaký druh a kategorii zvířat a pro jaký zvláštní účel výživy podle přílohy č. 15 sloupce 1 je krmivo určeno, a jeho hlavní nutriční charakteristiky,
d)   pokud není v příloze č. 15 ve sloupci 4 u doplňkových látek uvedeno, že se jedná jen o přidané doplňkové látky, musí být uváděn v označení jejich celkový obsah,
e)   doba zkrmování podle přílohy č. 15 ve sloupci 5, kterou může výrobce zpřesnit, nesmí však uvádět jinou dobu, než je rozmezí doby zkrmování podle přílohy,
f)   další údaje podle přílohy č. 15 části A a části B sloupce 6.

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) musí být v souladu s příslušnými údaji přílohy č. 15 částmi A a B.

(4) Jiné údaje než údaje stanovené v odstavcích 1 a 2 se uvedou odděleně.

(5) V označení nebo v krmném návodu musí být uvedeno "Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko odborníka na výživu zvířat", pokud není v příloze č. 15 části B sloupci 6 u určitých specielních účelů výživy stanoveno uvést v označení upozornění "Před použitím (nebo před prodloužením doby používání) se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře".

(6) V označení se může uvést upozornění na určitý specifický patologický stav zvířete, kterému má být krmivo podáno, pokud tento stav odpovídá účelu použití podle přílohy č. 15 části B sloupce 1.

(7) Ustanovení § 29 odst. 9 platí u dietních krmiv i pro jiná než domácí zvířata.

(8) V označení dietních krmiv může být dále uvedena jedna nebo více analytických hodnot, které jsou pro krmivo charakteristické, nebo může být poukázáno na nižší nebo vyšší obsah těchto hodnot.

(9) Pro označování dietních krmiv dále platí ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) až l) a odst. 3 a 4 a odst. 10 až 16.".

52. Za § 30 oddíl sedmý se doplňuje oddíl osmý, který včetně nadpisu zní:

"Oddíl osmý
Přeprava krmiv obsahujících krmné suroviny živočišného původu

Přeprava zpracovaných živočišných proteinů a krmiv, která je obsahují
§ 30a

(1) Zpracované živočišné proteiny, výrobky z krve, krevní moučka, želatina z přežvýkavců a bílkovinné produkty, jejichž užití pro určité druhy zvířat není podle přílohy č. 1 zakázáno, musí být přepravovány v utěsněných a zakrytých kontejnerech nebo dopravních prostředcích tak, aby se zabránilo jejich ztrátám a nedocházelo ke kontaminaci jiných přepravovaných krmných produktů. Musí být dopravovány přímo do výrobních provozů, v nichž je jejich zpracování do určitých krmných směsí výjimečně povoleno a musí být doprovázeny úředním certifikátem.

(2) Rybí moučka, dikalcium a trikalciumfosfát z kostí a hydrolyzované proteiny musí být přepravovány přímo z výrobních provozů nebo z hraničního místa inspekce do výrobních provozů vyrábějících krmné směsi dopravními prostředky, které ve stejné době nepřepravují jiné krmné produkty. Pokud je dopravní prostředek následně používán pro přepravu jiných krmných produktů, musí být řádně vyčištěn a zkontrolován před a po přepravě.

(3) Nebalená krmiva obsahující rybí moučku nebo dikalcium a trikalciumfosfát z kostí anebo hydrolyzované proteiny smějí být přepravována pouze dopravními prostředky, které následně nepřepravují krmivo pro přežvýkavce. Je-li dopravní prostředek následně používán pro přepravu jiných krmných produktů, musí být řádně vyčištěn a zkontrolován před a po přepravě nebalených krmiv obsahujících rybí moučku nebo dikalcium a trikalciumfosfát z kostí anebo hydrolyzované proteiny.

(4) Požadavky na dopravní prostředky uvedené v odstavcích 2 a 3 se týkají i přepravy krmných surovin živočišného původu pro výrobu krmiv pro masožravá kožešinová zvířata, krmiv pro ryby s obsahem výrobků z krve nebo s obsahem krevní moučky a krmiv pro domácí zvířata, a těchto krmiv obsahujících uvedené krmné suroviny.

§ 30b

Požadavky na přepravu zpracovaných živočišných proteinů, rybí moučky, hydrolyzovaných proteinů a dikalcium a trikalcium fosfátu, výrobků z krve a krevní moučky, jejichž užití pro určité druhy zvířat je výjimečně povoleno, stanoví předpisy Evropských společenství.2)".

53. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

53. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

54. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

55. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

56. V příloze č. 11 části B se u poř. č. 11.06 až 11.12 a u poř. č. 11.15 až 11.17 ve sloupci 4 slovo "fosfor" nahrazuje slovy "celkový fosfor".

57. V příloze č. 11 části C se v záhlaví tabulky ve sloupci 2 slova "patřící do skupiny" zrušují.

58. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

59. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

60. Příloha č. 15 zní:

"Příloha č. 15 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 15 část B k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

61. Přílohy č. 16, 17 a 18 znějí:

"Příloha č. 16 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

62. V příloze č. 23 části I.A se v bodě 4.3.2 slovo "kvalifikace" nahrazuje slovem "kvantifikace".

63. Příloha č. 25 zní:

"Příloha č. 25 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

64. Přílohy č. 26 a č. 27 znějí:

"Příloha č. 26 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

65. V příloze č. 28 se v bodě 3) za slovem "sacharosa." doplňuje věta "Obsah metabolizovatelné energie (MEd) u krmných směsí pro drůbež se vyjadřuje na jedno desetinné místo.".

66. Příloha č. 29 se zrušuje a dosavadní příloha č. 30 se označuje jako příloha č. 29.

Čl. II
Přechodná ustanovení

Obaly krmných směsí opatřené potiskem v souladu s § 11 zákona a vyrobené před účinností této vyhlášky mohou být pro uvádění do oběhu používány pouze na území České republiky nejdéle do 31. března 2005.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou

1.  ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 1a, bodu 13, pokud jde o § 7 odst. 9, bodu 14, pokud jde o § 8 odst. 4, bodu 20, pokud jde o § 11 odst. 12, bodu 29, pokud jde o § 19 odst. 1 písm. l) a m), bodu 32, pokud jde o § 20 písm. f), bodu 39, pokud jde o § 25 odst. 10, bodu 40, pokud jde o § 25a, bodu 52, pokud jde o § 30b, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, 
2.  ustanovení čl. I bodu 14, pokud se týká § 8 odst. 5, a bodu 21, pokud se jedná o § 11a, která nabývají účinnosti dnem 18. října 2004, 
3.  ustanovení čl. I bodu 52, pokud jde o § 30a, bodu 53, pokud jde o přílohu č. 1 část C, a bodu 55, pokud jde o přílohu č. 9, pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, 
4.  ustanovení čl. I bodu 16, pokud jde o § 11 odst. 2 a 3, a bodu 17, pokud jde o § 11 odst. 4, pozbývají platnosti dnem 17. října 2004.

Čl. IV

Ustanovení § 11 odst. 1 a 5, odstavce 7 písm. a) a b) a odstavců 8 až 10 vyhlášky č. 343/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 452/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., pozbývají platnosti dnem 17. října 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)

E-shop

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Petr Koubovský, Monika Novotná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato ...

Cena: 485 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 6. vydání

Trestní právo procesní, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Převod nemovitosti od začátku do konce - průvodce (nejen) pro realitní makléře

Převod nemovitosti od začátku do konce - průvodce (nejen) pro realitní makléře

Karolina Spozdilová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace si klade za cíl provést osoby působící na realitním trhu procesem převodu nemovitosti od začátku do konce, a to spíše se zaměřením na praktickou stránku věci než na stránku striktně ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.