Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


167

ZÁKON

ze dne 25. března 2004,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o živnostenském podnikání

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2c) zní:

"e)   provádění archeologických výzkumů.2c)

2c)  § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 2c) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2d), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo "středních" nahrazuje slovem "dalších".

3. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova "zařizování a správa kolektivních majetkových účastí13)" nahrazují slovy "činnost osob zabývajících se kolektivním investováním13)".Poznámka pod čarou č. 13) zní:


"13)  Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:

"d)  výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16)".

5. V § 3 odst. 3 písm. f) se slova "přímým spotřebitelům" zrušují.

6. V § 3 odst. 3 se písmena s) a t) včetně poznámky pod čarou č. 23b) zrušují.Dosavadní písmena u) až ag) se označují jako písmena s) až ae).

7. V § 3 odst. 3 písmeno t) včetně poznámky pod čarou č. 23d) zní:

"t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,23d)

23d)  Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č.  147/2001 Sb.".

8. Poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje, a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

9. V § 3 poznámky pod čarou č. 3), 4), 16), 17), 23), 23g) a 23h) znějí:


"3)  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)  Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
16)  Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17)  Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
23)  Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23g)  § 18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
23h)  § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.".

10. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní:

"(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků,24a) pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.


24a)  Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 24a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 24b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

11. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.".Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

12. V § 5 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 24b) a 24c) zní:

"(5) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona24b) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za účelem podnikání. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku.24c)


24b)  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24c)  § 21 odst. 3 obchodního zákoníku.".

13. V § 5 odst. 6 se slova "bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů25)" nahrazují slovy "byl udělen azyl podle zvláštních právních předpisů25)".Poznámka pod čarou č. 25) zní:


"25)  Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".

14. V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad,".

 15. V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e)   předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".

16. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

a)   k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,".

17. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

18. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

19. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

20. V § 7 odst. 4 větě první se za slovo "stanoví" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 25a).Poznámka pod čarou č. 25a) zní:


"25a)  Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.".

21. V § 7a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Na označení předmětu podnikání se nevztahuje § 45 odst. 4 věta druhá a třetí.".

22. V § 7a odst. 2 se za větu druhou vkládá věta "V návrhu je podnikatel povinen rovněž vymezit živnosti, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou dílčími prvky technologického procesu.".

23. V § 10 odst. 1 se slova "odstavci 7" nahrazují slovy "odstavci 8".

24. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "a v odstavci 6" nahrazují slovy "a v § 47 odst. 6".

25. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 28a) zní:

"(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu,28a) které se zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění podle odstavce 1 písmen a) a b).


28a)  Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

26. V § 10 odst. 4 písm. a) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku", slova "obchodní jméno" se nahrazují slovy "obchodní firmu", za slova "adresu jeho pobytu na území České republiky," se vkládají slova "pokud mu byl pobyt povolen," a za slova "předmět podnikání," se vkládají slova "dobu, na kterou byl průkaz živnostenského oprávnění vydán".

27. V § 10 odst. 4 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firmu nebo název", za slova "předmět podnikání," se vkládají slova "dobu, na kterou byl průkaz živnostenského oprávnění vydán,", za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku" a na konci písmene b) se doplňují slova "pokud mu byl pobyt povolen,".

28. V § 10 odst. 8 se věty první a druhá nahrazují větou "Osobám uvedeným v odstavcích 6 a 7 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku.".

29. V § 11 odst. 1 věta druhá zní: "Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.".

30. V § 11 odstavec 2 zní:

"(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) a § 7.".

31. V § 11 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

32. V § 11 odst. 4 písm. c) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".

33. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňují věty "Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nesplnil. Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce třicátým dnem po doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, neoznámil-li podnikatel živnostenskému úřadu ustanovení jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.".

34. V § 11 se na konci odstavce 7 doplňují věty "Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce je povinen oznámit živnostenskému úřadu i odpovědný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce nesplnil. Současně musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce třicátým dnem po doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu, neschválil-li živnostenský úřad jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.".

35. V § 11 se odstavec 10 zrušuje.

36. V § 13 odst. 2 větě třetí se slova "bydliště na území České republiky" nahrazují slovy "pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje,".

37. V § 13 odst. 4 větě druhé se slova "není-li dále stanoveno jinak" a věta třetí zrušují.

38. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 29a) zní:

"§ 14

Dojde-li při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu k zániku společnosti nebo družstva anebo k převodu jmění společnosti na jednoho společníka podle zvláštního právního předpisu,29a) může právní nástupce pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění svého právního předchůdce za předpokladu, že do 15 dnů ode dne zániku svého právního předchůdce písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona. Právo pokračovat v provozování živnosti podle věty první zaniká dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění právnímu nástupci nebo právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5, § 47 odst. 6, § 51 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.


29a)  § 69 a násl. obchodního zákoníku.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 29a) až 29e) se označují jako poznámky pod čarou č. 29b) až 29f), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

39. V § 17 odst. 2 se věta pátá nahrazuje větou "To neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50.".

40. V § 17 odst. 4 písmeno a) zní:

"a)   obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,".

41. V § 17 odst. 4 písmeno c) zní:

"c)   sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,".

42. V § 17 odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno.".

43. V § 17 odst. 7 věta druhá zní: "Stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.".

44. V § 17 odst. 10 větě druhé se slova "svým obchodním jménem" nahrazují slovy "svou obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením".

45. V § 18 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Obec může v přenesené působnosti29e) vydat tržní řád formou nařízení obce.".Poznámka pod čarou č. 29e) zní:


"29e)  § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.".

46. V § 18 odst. 3 se slova "v obecně závazné vyhlášce vydané" nahrazují slovy "nařízením obce vydaným" a slova "tato vyhláška" se nahrazují slovy "toto nařízení obce".

47. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 31e) zní:

"(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost

a)   u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o uznávání odborné kvalifikace,31e)
b)   u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona o uznávání odborné kvalifikace,31e)
c)   u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona o uznávání odborné kvalifikace.31e)

Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije § 19 zákona o uznávání odborné kvalifikace.31e)


31e)  Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).".

48. V § 21 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 31a) zní:

"d)   diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné oblasti studijních oborů31a) a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

31a)  § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 31a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 31c), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

49. V § 21 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.31b)".

50. V § 22 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)   diplomem, vysvědčením nebo obdobným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příbuzné oblasti studijních oborů31a) a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,".

51. V § 22 odst. 5 se slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. f)".

52. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.".

53. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce alespoň po dobu poloviny délky praxe uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona.".

54. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

55. V § 28 odstavec 3 zní:

"(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad.".

56. V části třetí se označení hlav I, II, III a IV včetně jejich nadpisů zrušuje.

57. V § 31 odstavec 2 zní:

"(2) Podnikatel je povinen pro účely doručování písemností podle odstavce 16 viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku.".

58. V § 31 odst. 3 se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".

59. V § 31 odst. 9 se věta druhá nahrazuje větou "Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.".

60. V § 31 odst. 16 se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".

61. V § 31 odst. 17 větě první se slova " , není-li dále stanoveno jinak" zrušují, ve větě druhé se slova "obchodním jménem" nahrazují slovy "obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením," a věta třetí a čtvrtá se zrušují.

62. § 32 se zrušuje.

63. V § 33 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

64. V § 34 odst. 1 se slova "Podnikatel provozující obchodní živnost uvedenou v § 33 písm. a) je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také:" nahrazují slovy "Podnikatel provozující živnost, která spočívá v maloobchodě nebo velkoobchodě, je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také".

65. Nadpis § 42 se zrušuje.

66. V § 42 odst. 1 se za slovo "podnikatel" vkládají slova "provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti".

67. § 43 zní:

"§ 43

Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje přiměřeně na podnikatele, který provozuje živnost, při níž poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb, zůstane-li zachována povaha živnosti.".

68. V § 44 se nadpis "Rozsah oprávnění" a odstavec 1 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

69. V § 45 odst. 1 se za slova "organizační složku" a za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".

70. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "popřípadě obchodní firmu" a slovo "údaj" se nahrazuje slovem "prohlásí".

71. V § 45 odst. 2 písm. c) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku" a na konci písmene c) se doplňují slova "pokud mu byl pobyt povolen,".

72. V § 45 odst. 2 písm. e) se za slovo "podnikání" vkládají slova "s vymezením podle odstavce 4,".

73. V § 45 odst. 2 písmeno i) zní:

"i)   datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt za účelem podnikání podle § 5 odst. 5, může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu,".

74. V § 45 odst. 2 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

75. V § 45 odst. 3 písmeno a) zní:

"a)   obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, a prohlásí, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti, a způsob, jakým za právnickou osobu jednají, zda bylo této právnické osobě v posledních třech letech zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 a zda u ní trvá jiná překážka provozování živnosti,".

76. V § 45 odst. 3 písm. c) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku" a na konci písmene c) se doplňují slova "pokud mu byl pobyt povolen,".

77. V § 45 odst. 3 písm. e) se za slovo "podnikání" doplňují slova "s vymezením podle odstavce 4".

78. V § 45 odst. 3 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

79. § 46 včetně poznámky pod čarou č. 36d) zní:

"§ 46

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení

a)   v případě, že je
1.  občanem České republiky, výpis z evidence Rejstříku trestů,36c) ne starší než 3 měsíce (dále jen "výpis z Rejstříku trestů"),
2.  státním příslušníkem členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c), učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
3.  občanem jiného státu než států uvedených pod body 1 a 2, výpis z Rejstříku trestů a odpovídající doklady vydané státem, jehož je fyzická osoba občanem, a státy, ve kterých se dlouhodobě (více než 3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
b)   výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a) bodu 2; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
c)   doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
d)   je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,
e)   doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektům nebo prostorám na území České republiky, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v němž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby,
f)   výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce, je-li v něm zapsána,
g)   doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem, včetně vymezení činností podle § 7a odst. 3,
h)   prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
i)   doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu,36d)
j)   doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad; doklad nesmí být starší než 3 měsíce,
k)   doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká; doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení

a)   výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; je- -li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle odstavce 1 písm. a) bodu 2; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
b)   doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
c)   doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka podniku na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
d)   doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo,
e)   doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby,
f)   doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně vymezení činností podle § 7a odst. 3,
g)   prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
h)   doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.36d)

(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).

(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu,31d) v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.31e)

(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.


36d)  Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

80. V § 47 odst. 2 písm. a) se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".

81. V § 47 odst. 2 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku".

82. V § 47 odst. 3 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma nebo název" a za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku".

83. V § 47 odst. 5 se slova "§ 10 odst. 5 a 6" nahrazují slovy "§ 10 odst. 6 a 7".

84. V § 47 odst. 6 se slova "§ 10 odst. 5 a 6" nahrazují slovy "§ 10 odst. 6 a 7".

85. V § 47 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto potvrzení neopravňuje k provozování živnosti.

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání potvrzení podle odstavce 7, vydá živnostenský úřad do 15 dnů živnostenský list; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, zahájí živnostenský úřad řízení o tom, že ohlášením oprávnění nevzniklo. V řízení postupuje přiměřeně podle odstavce 5.".Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 9 až 11.

86. V § 48 odst. 1 se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".

87. V § 48 odst. 1 větě třetí se slova "podle § 47 odst. 8 a 9" nahrazují slovy "podle § 47 odst. 10 a 11".

88. V § 48 odst. 3 se slova "podle § 47 odst. 9" nahrazují slovy "podle § 47 odst. 11".

89. V § 49 odst. 1 se za slova "ohlášení živnosti" vkládají slova "a údajů vymezujících živnosti (§ 7a odst. 2 věta třetí)".

90. V § 49 odst. 2 větě první se za slova "pozastavení provozování živnosti" vkládají slova "nebo provede změnu přílohy průkazu živnostenského oprávnění pro živnost provozovanou průmyslovým způsobem".

91. V § 49 odst. 3 větě první se za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku" a věta třetí zní: "Osoba zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodní firmy a zahraniční osoba též k ohlášení změny umístění organizační složky podniku připojuje doklad o jejím provedení v obchodním rejstříku.".

92. V § 50 odst. 1 se za slova "organizační složku" a za slova "organizační složky" vkládá slovo "podniku".

93. V § 50 odst. 2 se slova "odst. 1, 2 a 3" zrušují.

94. V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Podala-li žádost o koncesi zahraniční fyzická osoba, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5, postupuje živnostenský úřad podle § 47 odst. 7 a 8 přiměřeně.".

95. V § 54 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)   jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky podniku v České republice, pokud ji zřizuje, a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice, pokud byl povolen) vedoucího organizační složky podniku v České republice,".

96. V § 54 odst. 2 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,".

97. V § 54 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)   doba, na kterou se koncese uděluje,".

98. V § 54 odst. 3 písm. a) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firma nebo název" a za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku".

99. V § 54 odst. 3 písmeno d) zní:

"d)   doba, na kterou se koncese uděluje,".

100. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení koncesní listiny živnostenský úřad kdykoli opraví vydáním opravené koncesní listiny a doručí ji podnikateli.".

101. V § 56 odst. 1 věta druhá zní: "Pro oznámení změny obchodní firmy a u zahraniční osoby též pro oznámení změny umístění organizační složky podniku platí § 49 odst. 3.".

102. V § 56 odstavec 3 zní:

"(3) Změny týkající se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese z vlastního nebo jiného podnětu. Následně vydá koncesní listinu se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.".

103. V § 57 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)   výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,".

104. V § 58 odst. 6 se za slova "v odstavcích 2 až 4" vkládají slova "nejedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 3 poslední věta".

105. V § 58 odst. 7 větě druhé se slova "obchodní jméno právnické nebo fyzické osoby" nahrazují slovy "obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jméno a příjmení fyzické osoby" a za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku".

106. V § 60 odst. 1 se za slova "organizační složku" vkládá slovo "podniku".

107. V § 60 odst. 2 písm. a) se slova "obchodní jméno" uvedená za slovy "identifikační číslo" nahrazují slovy "popřípadě obchodní firma", za slova "organizační složky" se vkládá slovo "podniku" a slova "obchodní jméno" uvedená za slovy "právnické osoby" se nahrazují slovy "obchodní firma nebo název".

108. V § 60 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena k) až o).

109. V § 60 odst. 2 se na konci písmene n) doplňují slova "s výjimkou blokových pokut,".

110. V § 60 odst. 2 písmeno o) zní:

"o)   další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění (§ 7a odst. 8, § 28 odst. 2 a § 45 odst. 4).".

111. V § 60 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 39) zní:

"(3) Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též umístění organizační složky podniku v České republice, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, pozastavení a přerušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského oprávnění, prohlášení a zrušení konkursu, překážky provozování živnosti, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky podniku v České republice, identifikační číslo, předmět podnikání, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, pozastavení a přerušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského oprávnění, prohlášení a zrušení konkursu, vstup do likvidace, překážky provozování živnosti. Toto ustanovení platí obdobně pro ústřední evidenci podnikatelů.39)


39)  Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.".

112. V § 60 odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 38c) zní:

"(6) Údaje živnostenských rejstříků jsou vedeny v informačním systému ústřední evidence podnikatelů,39) jehož správcem38c) je Živnostenský úřad České republiky39) a provozovateli38c) v působnosti svých správních obvodů jsou obecní živnostenské úřady39) v rozsahu stanoveném odstavci 1 až 5 a krajské živnostenské úřady39) v rozsahu stanoveném odstavci 4 a 5. Živnostenský úřad České republiky39) do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

(7) Údaje vedené v části ústřední evidence podnikatelů,39) která je veřejným seznamem, Živnostenský úřad České republiky39) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.


38c)  § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".

113. V § 60 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 38d) zní:

"(8) Ministerstvo vnitra poskytuje Živnostenskému úřadu České republiky39) pro potřeby vedení ústřední evidence podnikatelů39) z informačního systému evidence obyvatel38d)

a)   u občanů České republiky, kteří jsou podnikateli, odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:
   1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
   2.  datum narození,
   3.  rodné číslo,
   4.  státní občanství,
   5.  adresa místa trvalého pobytu,
   6.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
   7.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b)   u cizinců vedených v informačním systému evidence obyvatel, kteří jsou subjekty oprávněnými provozovat živnost podle § 5, nebo kteří jsou odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:
   1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
   2.  datum narození,
   3.  rodné číslo,
   4.  státní občanství,
   5.  druh a adresa místa pobytu,
   6.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
   7.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den úmrtí.

Tyto údaje jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a jsou využívány v informačním systému ústřední evidence podnikatelů pro kontrolní účely a k provádění jejich přímého zápisu do informačního systému ústřední evidence podnikatelů.


38d)  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

114. V § 60a se slova "vztahujícími se na živnostenské podnikání a" nahrazují slovy "vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na".

115. V § 60b větě první se slovo "pracovníci" nahrazuje slovem "zaměstnanci" a za větu první se vkládá věta "Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy.".

116. V § 65 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d)   předloží nepravdivé prohlášení.".

117. V § 65 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

118. V § 66 odst. 5 větě první se slova "na místě" zrušují.

119. § 69 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 43) zrušuje.

120. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který zní:

"§ 69a

(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.

(2) Právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie, která je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.

(3) Státní příslušníci dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území těchto států se považují pro účely tohoto ustanovení za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.

(4) Na poskytování služeb podle tohoto ustanovení se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, s výjimkou povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování služeb.".

121. § 70 zní:

"§ 70
Evropský hospodářský prostor

(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za státního příslušníka členského státu Evropské unie i státní příslušník jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace. Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje i právnická osoba se sídlem v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru a právnická osoba se sídlem na území Švýcarské konfederace.

(2) Pokud tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a výkon činnosti na území těchto států.".

122. V § 71 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

123. V § 73a odst. 2 se slova "(§ 7 odst. 3)" nahrazují slovy "(§ 7 odst. 4)".

124. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

125. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

126. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Přechodná ustanovení

Čl. II

1. Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Fyzické a právnické osoby, které získaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávnění k podnikání v činnosti, která se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stala živností ohlašovací, mohou pokračovat v jejím provozování. Jsou však povinny do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit provozování této živnosti příslušnému živnostenskému úřadu podle § 45 a doložit doklady podle § 46 živnostenského zákona. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k podnikání jim uplynutím uvedené lhůty zaniká.

3. Průkazy živnostenských oprávnění, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro živnosti, u kterých došlo tímto zákonem k přeřazení ze živností koncesovaných do živností ohlašovacích, zůstávají v platnosti a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za průkazy živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací, není-li dále stanoveno jinak. Živnostenský úřad vydá podnikateli živnostenský list v případě změny oznámené podle § 49 živnostenského zákona.

4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke sloučení živnosti ohlašovací vázané a živnosti koncesované v živnost ohlašovací vázanou, živnostenský úřad vydá živnostenský list pro tuto živnost podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámené změny podle § 49 živnostenského zákona. Rozsah předmětu podnikání na nově vydaném živnostenském listu se řídí rozsahem živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 nebo podle § 56 živnostenského zákona.

6. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti ohlašovací vázané na živnost ohlašovací volnou, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.

7. Podnikateli, který získal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění pro živnost "Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny", vydá živnostenský úřad živnostenský list pro výrobu těchto zařízení v souladu s nařízením vlády vydaným podle § 73a odst. 1 živnostenského zákona, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podnikatel již oprávnění k této činnosti nemá. Pro živnost "Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny" vydá živnostenský úřad živnostenský list na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona.

8. Podnikatel, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění k činnosti, která je předmětem živnosti "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" podle tohoto zákona a hodlá nadále provozovat tuto živnost, je povinen do dvanácti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona oznámit živnostenskému úřadu, že hodlá provozovat uvedenou živnost, případně, že nehodlá provozovat nad rámec této živnosti další činnost podle živnostenského oprávnění zahrnujícího uvedenou živnost vydaného před účinností tohoto zákona. Na základě tohoto oznámení živnostenský úřad vydá živnostenský list pro živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" s předmětem podnikání v úplném nebo částečném rozsahu, aniž by podnikatel musel prokazovat splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, popřípadě živnostenský úřad změní nebo zruší živnostenské oprávnění vydané podle předchozí právní úpravy. Neoznámí-li podnikatel, že hodlá provozovat živnost "Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel" živnostenskému úřadu, jeho živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti marným uplynutím lhůty uvedené ve větě první zaniká. Toto ustanovení platí obdobně pro živnost "kamnářství".

9. Vydání změny průkazu živnostenského oprávnění podle přechodných ustanovení tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku, jedná-li se o změnu v předmětu podnikání v důsledku změn provedených tímto zákonem.

10. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle nové právní úpravy.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. III

V § 6 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

"z)   vydávají ohlašovateli živnosti a žadateli o koncesi9) na jeho žádost potvrzení o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti.

9)  § 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. IV

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 se slovo "pouze" zrušuje a za slova "právnická osoba" se vkládají slova "nebo fyzická osoba".

2. V § 17 odst. 2 se za slova "právnické osobě" vkládají slova "nebo fyzické osobě".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o telekomunikacích

Čl. V

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 51 odst. 1 se ve větě první slova "a kvalifikační požadavky podle zvláštního právního předpisu,14)" včetně poznámky pod čarou č. 14) zrušují.

2. V § 67 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta "Obsluhu mohou vykonávat i osoby, jejichž průkaz zvláštní způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení byl uznán podle zvláštního právního předpisu.7a)".

3. V § 95 bodě 1 se na konci písmene g) středník nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu7a) při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti telekomunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo Českou republiku státními příslušníky členských států Evropských společenství nebo jejich rodinnými příslušníky.".

4. Za § 106 se vkládá nový § 106a, který zní:

"§ 106a

Pro postup při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti telekomunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo Českou republiku státními příslušníky členských států Evropských společenství nebo jejich rodinnými příslušníky, platí zvláštní právní předpis.".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. VI

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 58 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

2. V § 58 odst. 4 se slova "3 a 4" nahrazují slovy "2 a 3".

3. V § 58 odst. 5 se číslo "3" nahrazuje číslem "2", číslo "2" se nahrazuje číslem "1", číslo "4" se nahrazuje číslem "3" a věta třetí se zrušuje.

4. V § 59 odst. 1 se slova "§ 58 odst. 2 až 5" nahrazují slovy "§ 58 odst. 1 až 4" a slova "§ 58 odst. 2" se nahrazují slovy "§ 58 odst. 1".

5. V § 60 odst. 1 se slova "§ 58 odst. 2 až 5" nahrazují slovy "§ 58 odst. 1 až 4".

6. V § 103 odst. 2 se slova "odst. 3 až 5" nahrazují slovy "odst. 2 až 4".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o odpadech

Čl. VII

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 79 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

2. V § 79 odst. 4 se číslo "5" nahrazuje číslem "3".

3. V § 79 odst. 5 se slova "odstavce 5 písm. b) až e)" nahrazují slovy "odstavce 3 písm. a) až d)" a věta druhá se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. VIII

V § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Doklady o kvalifikaci podle odstavce 2 písm. c) stanovené v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících příslušné vodovody nebo kanalizace mohou být nahrazeny dokladem o nejméně osmileté nepřetržité odborné praxi dosažené v posledních 10 letech v některém z členských států Evropského společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor u subjektů zajišťujících dodávky pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod pro počty fyzických osob odpovídající počtům fyzických osob uvedeným v odstavci 2 písm. c).".

ČÁST OSMÁ
ZMOCNĚNĺ K VYHLÁŠENĺ ÚPLNÉHO ZNĚNĺ
ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Čl. IX

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.

ČÁST DEVÁTÁ
Účinnost

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona a zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nově byl zařazen zákon o realitním zprostředkování, který od března 2020 stanovuje ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Komentář

Živnostenský zákon - Komentář

Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada - C. H. Beck

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 15. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 15. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban - Wolters Kluwer, a. s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.