Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


165

ZÁKON

ze dne 18. března 2004,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu".

2. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně.".

3. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(1) Matrikářem může být občan, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti zkouškou u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, popřípadě zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona.1a)


1a)   § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.".

4. V § 33 odst. 2 se za slova "ověří z" vkládají slova "informačního systému" a za slova "evidence obyvatel," se vkládají slova "nebo informačního systému občanských průkazů,".

5. V § 43 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova " ; nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin".

6. V § 43 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.

7. V § 45 se věta poslední zrušuje.

8. V § 57 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní:

"(2) Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny potřebnými ověřeními.19a) Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.


19a)   § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.".

9. § 69 zní:

"§ 69

(1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

(2) Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o

a)   cizinku,
b)   občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c)   občanku, jejíž manžel je cizinec,
d)   občanku, která je jiné než české národnosti.

(3) Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě

a)   cizincem,
b)   občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c)   občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,
d)   občanem, který je jiné než české národnosti.

Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.

(4) Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.".

10. V § 70 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: "Prohlásil-li občan při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.".

11. V § 72 odst. 6 se za slovo "povolen" vkládá slovo "trvalý".

12. Na konci textu § 84 se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 22).Poznámka pod čarou č. 22) zní:


"22)   Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,
b)   příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,
c)   rodné číslo, datum a důvod jeho změny,
d)   datum a místo narození,
e)   adresa místa pobytu,
f)   státní občanství,
g)   osobní stav, datum a místo jeho změny,
h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i)   datum a místo úmrtí, případně prohlášení fyzické osoby za mrtvou,
j)   datum a místo osvojení.

(3) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana,
b)   číslo, popřípadě série občanského průkazu,
c)   datum a místo vydání občanského průkazu,
d)   platnost občanského průkazu,
e)   číslo, popřípadě série ztracených a odcizených občanských průkazů.".

14. V § 87 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

15. V § 87 odst. 1 se za číslo "56," vkládají slova "§ 57 odst. 2, §".

16. V § 89 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006".

17. § 93 se zrušuje.

18. V § 96 písm. b) se za slovo "vedení" vkládají slova "předem svázaných".

19. V § 100 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy se ode dne vyhlášení tohoto zákona do 31. 12. 2005 mohou vést souběžně pomocí výpočetní techniky. Sbírku listin podle § 8 odst. 1 tvoří v takovém případě též výtisk počítačového záznamu.

2. Na základě žádosti nositelky příjmení, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li

a)   o cizinku,
b)   o občanku, která má trvalý pobyt v cizině,
c)   o občanku, jejíž manžel je cizinec,
d)   o občanku, která je jiné než české národnosti.

3. Na základě žádosti rodičů lze uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li jeho příjmení zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, je-li dítě

a)   cizincem,
b)   občanem, který má trvalý pobyt v cizině,
c)   občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,
d)   občanem, který je jiné než české národnosti.

Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.

4. Žádost podle bodů 2 a 3 lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky.

5. Do poznámky matričního dokladu matriční úřad vyznačí, od kdy užívá nositelka příjmení své příjmení v mužském tvaru.

6. Uvede-li se příjmení nositelky příjmení v mužském tvaru podle bodů 2 a 3, další matriční doklady se vydávají s příjmením v tomto tvaru.

7. Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení (§ 72 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů).

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.