Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


103

ZÁKON

ze dne 11. února 2004,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o dráhách

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí:

"(6) Veřejným zájmem v oblasti kombinované dopravy se rozumí zájem na podpoře ekologicky šetrnějšího způsobu dopravy. Podporou kombinované dopravy ve veřejném zájmu se rozumí sleva na dani podle zvláštního právního předpisu.1a)

(7) Dopravní obslužností se rozumí zajištění dopravních potřeb občanů na území kraje nebo státu ve veřejném zájmu. V rámci dopravní obslužnosti stát zajišťuje základní dopravní obslužnost. Kraj v rámci samostatné působnosti přispívá na dopravní obslužnost kraje.

(8) Kombinovanou dopravou se rozumí nákladní přeprava využívající při jedné jízdě kromě železniční dopravy i silniční nebo vodní dopravu.


1a)   § 12 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 102/2004  Sb.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 9 a dosavadní poznámky pod čarou č. 1a) a 1b) se označují jako poznámky pod čarou č. 1b) a 1c) včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

(1) Evropský železniční systém je tvořen konvenčním železničním systémem a vysokorychlostním železničním systémem. Rozumí se jím železniční dráhy na území členských států Evropských společenství určené rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady jako součást evropské dopravní sítě budované nebo modernizované pro vysokorychlostní železniční dopravu nebo pro konvenční železniční dopravu a kombinovanou železniční dopravu a pro drážní vozidla provozovaná na těchto dráhách; prvky evropského železničního systému stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Železniční dráha, na níž je provozována vysokorychlostní železniční doprava, je dráha vybavená pro rychlosti drážních vozidel nad 200 km/h. Železniční dráha vybavená pro rychlosti drážních vozidel do 200 km/h určená pro osobní nebo nákladní dopravu a kombinovanou dopravu je dráha konvenční.

(3) Výčet železničních drah zařazených do evropského železničního systému oznámí Ministerstvo dopravy sdělením ve Sbírce zákonů.".

3. V § 22 odst. 1 se doplňuje písmeno g), které zní:

"g)   zajistit dopravcům přístup ke službám poskytovaným provozovatelem dráhy způsobem, který vylučuje zvýhodnění některého z dopravců. Rozsah služeb poskytovaných provozovatelem dráhy stanoví prováděcí právní předpis.".

4. V § 23 odst. 1 písm. a) se za slova "platnou licenci" vkládá čárka a slova "přidělenou kapacitu dopravní cesty".

5. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova "každoročně k 31. prosinci příslušného kalendářního roku oznámit drážnímu správnímu úřadu volnou kapacitu dopravní cesty" nahrazují slovy "nejpozději 18 měsíců před platností jízdního řádu předat přídělci kapacity dopravní cesty (§ 34b odst. 2) údaje o povaze a kapacitě jím provozované dopravní cesty" a slova "která je k dispozici pro přidělení dopravcům" se zrušují.

6. V § 24 odst. 4 se za slova "platné licence" vkládají slova "přidělené kapacity dopravní cesty, jedná-li se o drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální" a slova "nebo zvláštní právní předpis" se včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušují.

7. V § 24 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální lze provozovat, byla-li za užití dráhy sjednána cena podle cenových předpisů6) a stanoven způsob její úhrady.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

8. V § 25 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

9. V § 25 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 6a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

10. V § 27a odst. 3 se za slovo "zejména" vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 6a) znějí: "pokud vstoupil do likvidace nebo byl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku6a) nebo".


6a)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 6b) se označuje jako poznámka pod čarou 6g), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

11. V § 27a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Dopravce musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem drážní dopravy.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

12. V § 28 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

13. V § 28 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)   u dráhy tramvajové, trolejbusové a speciální dráhy návrh časového vedení požadovaných spojů a návrh tras linek, včetně zastávek pro nástup a výstup a určení výchozí a cílové zastávky,".

14. V § 30 odst. 1 písm. d) se slova "a rozsah a četnost dopravy" zrušují.

15. V § 30 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

16. V § 31 odst. 2 se slova "nebo o časové vedení vlaků" zrušují.

17. V § 32 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

18. Za § 34 se vkládají nové § 34a až 34g, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6b) až 6f) znějí:

"§ 34a
Licence udělená členským státem Evropských
společenství

(1) Licence k provozování drážní dopravy udělená úřadem členského státu Evropských společenství6b) platí na území České republiky.

(2) Není-li v udělené licenci podle odstavce 1 stanovena doba platnosti, je drážní správní úřad povinen prověřit nejméně jednou za pět let plnění podmínek stanovených v licenci. Zjistí-li drážní správní úřad neplnění podmínek pro udělení licence, bezodkladně informuje o svém zjištění příslušný úřad státu, který licenci vydal.

(3) Jestliže drážní správní úřad vydá, pozastaví, změní nebo odejme licenci k provozování drážní dopravy na dráhách zařazených do evropského železničního systému, uvědomí o tom Komisi Evropských společenství.6b)

§ 34b
Přidělování kapacity dopravní cesty na dráze celostátní a regionální

(1) Kapacitou dopravní cesty se pro účely provozování drážní dopravy rozumí její využitelná průjezdnost v rámci rozvržení požadovaných tras vlaků na úseku dopravní cesty v určitém období.

(2) Kapacitu dopravní cesty na dráze celostátní a regionální přiděluje osoba (dále jen "přídělce"), kterou je

a)   Správa železniční dopravní cesty,6c) jedná-li se o dopravní cestu ve vlastnictví státu,
b)   vlastník dopravní cesty, jedná-li se o dopravní cestu, která není ve vlastnictví státu.

(3) Přiděluje-li kapacitu dopravní cesty na dráze celostátní a regionální více přídělců, jsou tyto osoby povinny vzájemně spolupracovat a koordinovat svoji činnost v zájmu účinného přidělování kapacity dopravní cesty, která překračuje jednu dráhu. Za tím účelem tyto osoby zřídí společný orgán pro koordinaci přidělování kapacity dopravní cesty.

§ 34c
Prohlášení o dráze celostátní a regionální

(1) Přídělce po projednání s provozovatelem dráhy zpracuje nejpozději 16 měsíců před platností jízdního řádu prohlášení o dráze6d) a zveřejní jej v Přepravním a tarifním věstníku.

(2) Prohlášení o dráze musí obsahovat

a)   technickou povahu dopravní cesty a její kapacitu pro železniční dopravu,
b)   zásady, kritéria a podmínky přidělování kapacity dopravní cesty žadatelům včetně postupů při nedostatku kapacity,
c)   podmínky přístupu na dopravní cestu,
d)   podmínky pro přidělení kapacity dopravní cesty na období přesahující platnost jízdního řádu a zásady uzavírání rámcových smluv o rezervaci kapacity s dopravci,
e)   možnost vzdání se přidělené kapacity při jejím nevyužívání,
f)   podmínky odebrání přidělené kapacity dopravní cesty při jejím nevyužívání nebo částečném využívání včetně informace o ceně za nevyužívání přidělené kapacity,
g)   informace o ceně za přidělení kapacity dopravní cesty a stanovení ceny za užití dopravní cesty,
h)   náležitosti žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty,
i)   podrobnosti o omezeních při přidělování kapacity dopravní cesty,
j)   stanovení rezervní kapacity dopravní cesty pro opravy a údržbu a pro mimořádné případy a postup při jejím využívání; povinnou součástí jsou lhůty pro přidělování.

§ 34d

(1) Žádost o přidělení kapacity dopravní cesty může podat

a)   osoba, která má platnou licenci,
b)   osoba, usazená v jiném členském státě Evropských společenství, oprávněná provozovat nákladní drážní dopravu6e) na dráhách zařazených do evropského železničního systému,
c)   mezinárodní sdružení oprávněných osob, pokud osoba, která je součástí mezinárodního sdružení, má sídlo na území České republiky.

(2) Žádost o přidělení kapacity dopravní cesty podává osoba uvedená v odstavci 1 přídělci v době od zveřejnění prohlášení o dráze nejpozději do 12 měsíců přede dnem platnosti jízdního řádu.

§ 34e

(1) Přídělce přidělí kapacitu dopravní cesty, pokud žadatel splnil podmínky pro přidělení kapacity stanovené ve zveřejněném prohlášení o dráze a kapacita dopravní cesty to dovoluje; přitom postupuje, pokud nejde o případ podle § 34f, tak, aby nedošlo ke zvýhodnění některého žadatele. Přídělce je oprávněn přednostně přidělit kapacitu dopravní cesty žadateli v rámci závazků veřejné služby a jehož základním předmětem podnikání je veřejná drážní osobní doprava. Kapacitu dopravní cesty přidělí na dobu platnosti jízdního řádu.

(2) Přídělce přiděluje kapacitu dopravní cesty za cenu sjednanou podle cenových předpisů6) stanovením rámcových časových tras vlaků.

(3) Jestliže není možné uspokojit všechny uplatněné požadavky na přidělení kapacity dopravní cesty, je přídělce oprávněn provést koordinaci požadavků žadatelů a navrhnout všem žadatelům v přiměřené míře jinou kapacitu dopravní cesty, která neodpovídá v plném rozsahu jednotlivým žádostem.

(4) Nesouhlasí-li žadatel s provedenou koordinací požadavků, sdělí svůj nesouhlas písemně do tří dnů ode dne doručení návrhu na přidělení kapacity dopravní cesty přídělci. Přídělce vyřídí nesouhlas nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení nesouhlasu žadatele; na toto vyřízení se nevztahuje správní řád.

(5) Nevyužitou kapacitu dopravní cesty přiděluje přídělce žadatelům v průběhu platnosti jízdního řádu podle časového pořadí žádostí o přidělení kapacity; přednostně přidělí nevyužitou kapacitu dopravní cesty žadateli, který hodlá zajišťovat dopravní obslužnost závazky veřejné služby a jehož hlavním předmětem podnikání je veřejná drážní doprava.

(6) Na mimořádné žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty, které byly podány po termínu uvedeném v § 34d odst. 2, odpoví přídělce do 5 pracovních dnů od jejich doručení.

(7) Podrobnosti o procesu přidělování stanoví prováděcí právní předpis.

§ 34f

(1) Přesahuje-li počet žádostí kapacitu dopravní cesty, je přídělce oprávněn přednostně přidělit kapacitu dopravní cesty žadateli, jehož hlavním předmětem činnosti je

a)   veřejná drážní doprava k zajištění dopravních potřeb státu nebo veřejná drážní osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu kraje,
b)   nákladní drážní doprava pro potřeby vývozu českého zboží6f) nebo pro potřebu českých výrobců,
c)   mezinárodní tranzitní drážní doprava a kombinovaná doprava.

(2) Dopravce nemůže přidělenou kapacitu dopravní cesty převést na jiné osoby.

(3) Podrobnosti procesu přidělování stanoví prováděcí právní předpis.

§ 34g

(1) Žadatel o přidělení kapacity dopravní cesty může do 15 dnů od zveřejnění prohlášení o dráze požádat drážní správní úřad o jeho přezkoumání včetně kritérií v něm obsažených.

(2) Žadatel o přidělení kapacity dopravní cesty, kterému přídělce kapacity nevyhověl ani postupem podle § 34e, je oprávněn do 15 dnů od doručení vyjádření podle § 34e odst. 4 požádat drážní správní úřad o přezkoumání procesu přidělování kapacity dopravní cesty včetně jeho výsledků a způsobu stanovení cen.

(3) Zjistí-li drážní správní úřad nesprávný postup při zpracování prohlášení o dráze včetně kritérií v něm obsažených nebo při procesu přidělování kapacity dopravní cesty včetně jeho výsledků a způsobu stanovení cen, rozhodne o změně prohlášení o dráze včetně kritérií v něm obsažených nebo rozhodne o přidělení kapacity dopravní cesty včetně způsobu stanovení cen.


6b)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/13/ES ze dne 26. 2. 2001, kterou se mění a doplňuje Směrnice Rady (ES) č. 95/18/ES o udělování licencí železničním podnikům.
6c)   Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
6d)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/14/ES ze dne 26. 2. 2001 o přidělování kapacity železniční dopravní cesty, vybírání poplatků za užívání železniční dopravní cesty a ověřování bezpečnosti.
6e)   Článek 16 Směrnice č. 2001/14/ES.
6f)   § 2 písm. e) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.".

Dosavadní § 34a a 34b se označují jako § 34h a 34i.

19. V § 34h odst. 1 se na konci druhé věty zrušuje tečka a doplňují se slova "na dobu určitou.".

20. V § 39 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"(1) Závazek veřejné služby7a) v drážní dopravě vzniká na základě písemné smlouvy, kterou s dopravcem uzavírá

a)   kraj,
b)   Ministerstvo dopravy po dohodě s Ministerstvem financí, a jedná-li se o zajištění potřeb obrany státu, i po dohodě s Ministerstvem obrany ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu.

7a)   Čl. 14 nařízení č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků spojených s veřejnými službami v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.".

Odstavce 2 až 6 se zrušují a dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 2 a 3.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 6h), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

21. V § 39b se na konci odstavce 1 doplňuje věta"Stát hradí náklady na základní dopravní obslužnost v rozsahu uzavřených smluv o závazcích veřejné služby; smlouvy o závazcích veřejné služby lze uzavřít jen do výše finančních prostředků stanovených na základní dopravní obslužnost ve státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.".

22. V § 39b odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Je-li základní dopravní obslužnost územního obvodu kraje zajištěna veřejnou drážní osobní dopravou, nelze rozpočtové prostředky použít na financování jiného druhu souběžné veřejné osobní dopravy.".

23. V § 39b se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Obecní úřad předkládá kraji návrhy na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné drážní osobní dopravě a informuje kraj o místních přepravních podmínkách a o přepravních potřebách ve veřejném zájmu obyvatel obce.".

24. V § 40 odst. 1 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "podle přidělené kapacity dopravní cesty žadatelům stanovením konkrétních časových tras vlaků.".

25. V § 40 odst. 1 se v druhé větě za slova "v dopravě" doplňuje tečka a slova "a vychází z požadavku dopravců a z požadavků orgánů kraje v přenesené působnosti na plynulé a pravidelné provozování drážní dopravy v požadovaném počtu a časovém vedení jednotlivých vlaků, které budou předmětem závazků veřejné služby" se zrušují.

26. V § 40 odst. 1 se doplňuje věta "Návrh jízdního řádu musí být vypracován nejpozději 4 měsíce po termínu stanoveném k předání žádostí o přidělení kapacity dopravní cesty (§ 34d odst. 2).".

27. V § 40 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

28. V § 40 odst. 2 se za slova "s kraji" vkládají slova "a s dopravci na dráze" a číslo "120" se nahrazuje číslem "180".

29. V § 40 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7e) zní:

"(3) Údaje z platného jízdního řádu zpracovaného po projednání návrhu jízdního řádu s kraji a s dopravci na dráze předá provozovatel dráhy v dohodnutém rozsahu bezúplatně do Celostátního informačního systému o jízdních řádech.7e)


7e)   Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy.".

30. V § 43 odst. 4 se ve třetí větě slova "u právnické osoby, kterou určí Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy "u právnické osoby, kterou je autorizovaná osoba pověřená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu7f) po dohodě s Ministerstvem dopravy".

Poznámka pod čarou č. 7f) zní:


"7f)   § 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.".

31. V § 47 odst. 4 se slova "u právnické osoby, kterou určí Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy "u právnické osoby, kterou je autorizovaná osoba pověřená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu7f) po dohodě s Ministerstvem dopravy".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7d) se označuje jako poznámka pod čarou č. 7g).

32. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní:

"ČÁST ŠESTÁ
Provozní a technická propojenost Evropského železničního systému

§ 49a

(1) Provozní a technická propojenost (dále jen "propojenost") evropského železničního systému je jeho schopnost umožnit bezpečný a nepřerušený pohyb drážního vozidla na dráhách evropského železničního systému.

(2) K zajištění propojenosti drah zařazených na území České republiky do evropského železničního systému musí tyto dráhy odpovídat stanoveným technickým specifikacím propojenosti a splňovat základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky.

(3) Technické specifikace propojenosti stanoví společný reprezentativní orgán pověřený Komisí.8a) Technické specifikace propojenosti uveřejňuje Komise v Úředním věstníku Evropské unie.8a), 8b)

(4) Strukturální a provozní subsystémy evropského železničního systému a základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Posuzování shody nebo vhodnosti užití jednotlivých součástí propojenosti subsystémů evropského železničního systému se řídí zvláštním právním předpisem.7f)

§ 49b

(1) Vlastník dráhy a provozovatel dráhy, která je nebo se stane součástí evropského železničního systému, je povinen při stavbě nebo modernizaci dráhy, stavby na dráze, při jejím uvedení do užívání, provozování a údržbě zajistit dodržení základních požadavků na konstrukční a provozní podmínky a technických specifikací propojenosti.

(2) Drážní správní úřad vydá kolaudační rozhodnutí o ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy železniční, která se stane součástí evropského železničního systému za podmínky, že vlastník dráhy nebo její provozovatel předloží ověření o splnění základních požadavků na konstrukční a provozní podmínky a splnění technických specifikací propojenosti (dále jen "ověření o shodě"). Ověření o shodě vydává právnická osoba, kterou je autorizovaná osoba pověřená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s Ministerstvem dopravy podle zvláštního právního předpisu.7f)

(3) Výrobce drážních vozidel a výrobce určených technických zařízení jsou povinni zajistit, aby konstrukce a technický stav drážních vozidel a určených technických zařízení dráhy, která jsou nebo se stanou součástí evropského železničního systému, splňovaly základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky a technické specifikace propojenosti. Na schvalování technické způsobilosti drážního vozidla a určeného technického zařízení se vztahují ustanovení § 43, 44 a 47 tohoto zákona.

(4) Dopravce je povinen provozovat drážní dopravu na dráze, která je nebo se stane součástí evropského železničního systému, pouze drážním vozidlem, které splňuje základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky a technické specifikace propojenosti.

(5) O podmínkách provozování drážního vozidla, pro které nejsou vypracovány technické specifikace propojenosti na dráhách, které jsou součástí evropského železničního systému, rozhodne na žádost dopravce drážní správní úřad.

§ 49c

(1) Technické specifikace propojenosti nemusí být dodrženy

a)   při výstavbě nové dráhy nebo při modernizaci dráhy, která byla zahájena před zveřejněním technických specifikací propojenosti v Úředním věstníku Evropských společenství,
b)   při obnově, rozšíření nebo modernizaci dráhy, pokud dodržení technické specifikace propojenosti by mohlo ohrozit ekonomickou realizaci projektu nebo kompatibilitu systému drah,
c)   po obnově dráhy v souvislosti s nehodou nebo přírodní katastrofou, kdy z důvodu zájmu na rychlém obnovení provozování drážní dopravy na dráze nelze z ekonomických nebo technických důvodů vyžadovat dodržení technických specifikací propojenosti,
d)   pro drážní vozidla jedoucí do a ze států, jejichž rozchod kolejí je odlišný od rozchodu drah evropského železničního systému,

pokud o tom rozhodne na návrh České republiky Komise.

(2) Jménem České republiky jedná Ministerstvo dopravy.

§ 49d

(1) Provozovatel dráhy vede registr jednotlivých součástí subsystémů nově budovaných nebo modernizovaných drah zařazených do evropského železničního systému. Dopravce na dráze, která je součástí evropského železničního systému, vede registr jím používaných drážních vozidel určených k pohybu na dráhách evropského železničního systému. Způsob vedení registrů a údaje v nich stanovené stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Provozovatel dráhy, která je nebo se stane součástí evropského železničního systému, a dopravce na dráze, která je součástí evropského železničního systému, jsou povinni každoročně k 31. prosinci podle údajů z jimi vedených registrů zpracovat informaci o aktuálním stavu drah zařazených do evropského železničního systému a o drážních vozidlech určených a používaných k pohybu na dráhách evropského železničního systému. Informaci jsou povinni každoročně do 31. ledna poskytnout Drážnímu úřadu a uveřejnit ji v Přepravním a tarifním věstníku.

(3) Informaci o aktuálním stavu drah zařazených do evropského železničního systému a o drážních vozidlech určených a používaných k pohybu na dráhách evropského železničního systému zasílá Drážní úřad každoročně úřadům členských států Evropských společenství a společnému reprezentativnímu orgánu pověřenému Komisí.8a), 8b)

§ 49e

Drážní úřad při výkonu státního dozoru dozírá na zajištění propojenosti železniční dráhy určené k začlenění do evropského železničního systému při jejím uvedení do užívání a pravidelně jednou za tři měsíce prověřuje, zda při jejím provozování a údržbě splňují strukturální a provozní subsystémy a jejich jednotlivé součásti základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky a technické specifikace propojenosti.


8a)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/16/ES o interoperabilitě systému transevropské železniční dopravy.
8b)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1996/48/ES o provozní propojenosti systému vysokorychlostní železniční dopravy.".

Dosavadní části šestá až osmá se označují jako část sedmá až devátá.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 8a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 8c), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

33. V § 50 odstavec 2 zní:

"(2) Drážní správní úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč provozovateli dráhy, který

a)   nevyrozumí ve lhůtě jednoho roku před podáním návrhu na zrušení úředního povolení k provozování dráhy drážní správní úřad a vlastníka dráhy,
b)   nesplní povinnosti podle § 40 tohoto zákona.".

34. V § 56 písm. a) se za slova "rozhoduje o" vkládají slova "zařazení železniční dráhy do kategorie;".

35. V § 56 písm. c) se za slova "Drážního úřadu" vkládá čárka a slova "Drážní inspekce".

36. V § 58 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

37. V § 62 odst. 4 se za slova "odděleného účetnictví" vkládají slova "a odděleného účtování v účetních okruzích za osobní drážní dopravu, za nákladní drážní dopravu a činností, na něž byly poskytnuty finanční prostředky z veřejných prostředků".

38. V § 62 odst. 4 se na konci odstavce doplňují věty, které znějí: "Oddělené účtování v účetních okruzích za osobní drážní dopravu, za nákladní drážní dopravu a činností, na něž byly poskytnuty finanční prostředky z veřejných prostředků, provádí i provozovatel drážní dopravy, který není současně provozovatelem dráhy. Finanční prostředky k provozování veřejné drážní osobní dopravy a prostředky k provozování dráhy poskytnuté z veřejných prostředků se vedou samostatně a nemohou se převádět do jiných činností.".

39. Za § 65 se vkládá nový § 65a, který včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

"§ 65a

Působnosti stanovené kraji podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje.12a)


12a)   Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

40. V § 66 odst. 1 se za slova "§ 3 odst. 1" vkládají slova "§ 3a odst. 1", za slova "§ 20 odst. 4" se vkládají slova "§ 22 odst. 1 písm. g)", za slova "§ 27a odst. 4" se vkládají slova "§ 34e odst. 7, § 34f odst. 3", za slovy "§ 47 odst. 2" se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "§ 48 odst. 1" se doplňují slova "§ 49a odst. 4 a § 49d odst. 1".

41. V § 20 odst. 3, § 21 odst. 2 písm. a), § 37 odst. 7, § 39a odst. 2 písm. b), § 53 odst. 1, § 53a odst. 1, § 54 odst. 1, § 55, 56, § 58 odst. 3 a 5, § 60 odst. 1, § 61, 63 a § 66 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 se slova "a spojů" zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení k části první

Pověření právnických osob ke zkouškám drážních vozidel vydaná Ministerstvem dopravy podle § 43 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, před nabytím účinnosti tohoto zákona a pověření právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám určených technických zařízení vydaná Ministerstvem dopravy podle § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti do doby stanovené v pověření.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

Čl. IV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 193/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 10 se v první a druhé větě slovo "dovozce" nahrazuje slovem "zástupce".

2. V § 2 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které znějí:

"(11) Nové vozidlo je nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo žádným způsobem provozováno v České republice ani v jiném státě, ani nebylo používáno ke zkušebním či předváděcím účelům.

(12) Prodejním místem se rozumí místo, kde jsou nově vyrobené osobní automobily vystaveny nebo nabízeny k prodeji nebo k pronájmu zákazníkům; tímto místem se rozumí i veletrh, pokud jsou na něm nově vyrobené osobní automobily nabízeny veřejnosti.".

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 13 až 15.

3. V § 2 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

"(14) Prohlášení Evropského společenství o shodě (dále jen "ES prohlášení o shodě") je dokument, který vystavuje výrobce vozidla v postavení držitele osvědčení o homologaci typu ES.".

Dosavadní odstavce 14 a 15 se označují jako odstavce 15 a 16.

4. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) K žádosti se v případech, kdy předmětem změny údajů je výměna podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla, dále přikládá doklad o nabytí této části a protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části.".

5. V § 13 odst. 2 se za větu první vkládá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní: "Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru předloží vlastník motorového vozidla a přípojného vozidla, pokud nejde o případ podle odstavce 1 písm. a), i doklad o jeho likvidaci, vydaný osobou oprávněnou podle zvláštního zákona.6a)


6a)   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Doklad o likvidaci motorového vozidla a přípojného vozidla vydaný oprávněnou osobou členského státu Evropských společenství pro účely rozhodování obecního úřadu obce s rozšířenou působností o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru motorových vozidel platí i na území České republiky.".

7. V § 14 odst. 2 se ve větě první slova "předložit technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení záznamu o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru" nahrazují slovy "předložit technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení záznamu o zrušení technické způsobilosti silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, vyznačení neplatnosti technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a k vyznačení záznamu o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru.".

8. V § 15 odst. 1 se slovo "dovozce" nahrazuje slovem "zástupce".

9. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

"m)   zajistit, aby pro každý nově vyrobený osobní automobil byl v prodejním místě za účelem zvýšení informovanosti osob při jejich prodeji dodán osobami, které nový automobil nabízejí k prodeji nebo pronájmu, štítek a plakát s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 obsaženými v osvědčení o homologaci typu tohoto vozidla; rozměry, obsah štítku a plakátu a jejich umístění při prodeji silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis,
n)   zajistit, aby v propagačním materiálu k nově vyrobenému osobnímu automobilu byly zřetelně uvedeny údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 obsažené v osvědčení o homologaci typu tohoto vozidla a v případě uvedení alespoň dvou typů nově vyrobených osobních automobilů i údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 pro všechny typy nově vyrobených osobních automobilů nebo srovnání jejich spotřeby pohonných hmot.".

10. V § 31 odstavec 2 zní:

"(2) Na žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se vztahuje § 30. K žádosti musí být dále přiložen technický protokol vydaný zkušební stanicí a protokol o technické prohlídce, pokud se jedná o vozidlo, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek podle § 40. Technickým protokolem se dokládá splnění podmínek uložených v rozhodnutí o povolení výroby a splnění technických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem, protokolem o technické prohlídce se dokládá technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.".

11. V § 35 odstavec 1 zní:

"(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže pro vozidlo bylo uděleno osvědčení o homologaci typu ES, na vozidle nebyly provedeny žádné konstrukční změny a vozidlo je nově vyrobeno a má k dispozici ES prohlášení o shodě. Nejde-li o nově vyrobené vozidlo, lze rozhodnout o schválení jeho technické způsobilosti, je-li technickým protokolem vydaným zkušební stanicí doloženo, že svým provedením odpovídá udělené homologaci typu ES.".

12. V § 35 odst. 2 písm. b) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "u silničních vozidel členů diplomatických misí se nevyžaduje dodržení podmínky nepřekročení doby, která uplynula od první registrace silničního vozidla v jiném státě ke dni vystavení jednotné celní deklarace.".

13. V § 35 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) U silničních vozidel členů diplomatických misí může ministerstvo na základě mezinárodní dohody4) udělit výjimku i z technických požadavků uvedených v odstavci 5 za podmínky, že

a)   vlastník tohoto silničního vozidla při ukončení diplomatické mise vyveze silniční vozidlo z České republiky, nebo
b)   jiný člen diplomatické mise požádá o registraci tohoto silničního vozidla v registru vozidel.".

14. § 54 včetně nadpisu zní:

"§ 54
Oprávnění k provozování stanice technické kontroly

(1) Stanice technické kontroly je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních vozidel.

(2) Stanici technické kontroly může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k jejímu provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané krajským úřadem. Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu bude provozovatel stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost.

(3) Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly. Na udělení oprávnění nevzniká právní nárok.

(4) Krajský úřad, je-li splněna podmínka podle odstavce 3, udělí žadateli oprávnění k provozování stanice technické kontroly za těchto dalších podmínek:

a)   žadatel, statutární orgán nebo členové statutárního orgánu právnické osoby dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní,
b)   žadatel nesmí být právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, po celou dobu provozování stanice technické kontroly,
c)   žadatel splňuje podmínky nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti podle prováděcího právního předpisu,
d)   žadatel zajistí, aby prohlídky ve stanici technické kontroly prováděly jen osoby bezúhonné, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,
e)   žádost o udělení oprávnění obsahuje předepsané náležitosti a kladná stanoviska příslušných orgánů podle § 55 odst. 2.

(5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který k datu jejího dokladování nesmí být starší než tři měsíce.

(6) Druhy stanic technické kontroly, základní technické vybavení, stavební uspořádání, způsob metrologického zajištění přístrojů, způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly a podmínky nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti stanoví prováděcí právní předpis.".

15. § 57 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9a) zní:

"§ 57
Osvědčení k provozování stanice technické kontroly

(1) Stanice technické kontroly musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení. Osvědčení vydává krajský úřad, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly na základě žádosti provozovatele stanice technické kontroly.

(2) Osvědčením krajský úřad osvědčí provozovateli, že stanice technické kontroly

a)   splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice technické kontroly,
b)   splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování stanice technické kontroly,
c)   má vnitřní organizační strukturu a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly odsouhlasený certifikovanou právnickou osobou podle technické normy.9a)

(3) Osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly se vydává na dobu určitou (na dobu 3 roků).

(4) Kopii osvědčení krajský úřad zašle ministerstvu.

(5) Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis.


9a)   ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - požadavky.".

16. V § 59 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c)   jestliže uplynula doba, na niž bylo vydáno osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly, a provozovatel do uplynutí této doby nezískal nové osvědčení.".

17. V § 80 odst. 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

"s)   každoročně vydává průvodce o spotřebě paliva a emisích, který je spotřebitelům zdarma dostupný v prodejních místech.".

18. V § 80 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Krajský úřad

a)   rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly,
b)   vydává osvědčení k provozování stanice technické kontroly.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

19. V § 80 odst. 4 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).

20. V § 80 odst. 4 písm. k) se slova "stanice technické kontroly a" zrušují.

21. V § 80 odst. 5 se za slovy "zvláštního právního předpisu12)" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci první věty se doplňují slova "umístění, rozměry a obsah štítku a plakátu s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 v souladu s prováděcím právním předpisem při prodeji nově vyrobeného osobního automobilu a dodržování povinnosti výrobce stanovené v § 24 odst. 2 písm. n)".

22. V § 83 odstavce 5 a 6 znějí:

"(5) Krajský úřad uloží pokutu do výše 500 000 Kč osobě, která

a)   provozuje stanici technické kontroly bez platného oprávnění nebo provádí technické kontroly silničních vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích bez povolení,
b)   nedodržuje podmínky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem pro provozování stanice technické kontroly.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu do výše 500 000 Kč osobě, která

a)   provozuje stanici měření emisí bez platného oprávnění nebo osvědčení,
b)   nedodržuje podmínky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem pro provozování stanice měření emisí.".

23. V § 84 odst. 1 se za slova "Česká obchodní inspekce" vkládá čárka a slova "krajský úřad".

24. V § 84 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad.".

25. V § 84 odst. 3 se za slova "příjmem obce s rozšířenou působností" vkládá čárka a slova "pokuty uložené a vybrané krajským úřadem podle tohoto zákona jsou příjmem kraje".

26. V § 87 větě první a druhé se za slovo "ministerstva" vkládá čárka a slova "krajského úřadu".

27. V § 91 odst. 1 se za slova "§ 19 odst. 5 a 8" vkládají slova "§ 24 odst. 2 písm. m)", slova "§ 57 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 57 odst. 5".

28. V § 2 odst. 4, § 90 odst. 1 a § 91 odst. 4 se slova "a spojů" zrušují.

Čl. V
Přechodné ustanovení k části druhé

Provozovatel stanice technické kontroly, který provozuje stanici technické kontroly na základě platného oprávnění k provozování a osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly, je povinen nejpozději do dvou let od účinnosti tohoto zákona doložit krajskému úřadu doklady vyžadované pro vydání osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly. Nesplní-li provozovatel tuto povinnost, pozbude dosavadní oprávnění platnosti uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doložení dokladů krajskému úřadu. Nesplní-li provozovatel stanice technické kontroly podmínky stanovené zákonem pro vydání osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly, zahájí krajský úřad neprodleně řízení o odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o silniční dopravě

Čl. VI

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 577/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 18 vkládá nový odstavec 19, který zní:

"(19) Dopravní obslužností se rozumí zajištění dopravních potřeb občanů na území kraje nebo státu ve veřejném zájmu. V rámci dopravní obslužnosti stát zajišťuje základní dopravní obslužnost. Kraj v rámci samostatné působnosti přispívá na dopravní obslužnost kraje.".

Dosavadní odstavce 19 a 20 se označují jako odstavce 20 a 21.

2. V § 19 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 13) zní:

"(1) Závazek poskytovat veřejné služby13) ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy, kterou s dopravcem uzavírá kraj.


13)   Čl. 14 nařízení č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků spojených s veřejnými službami v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.".

Odstavce 2 a 3 se zrušují a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 19 odstavec 3 zní:

"(3) Závazek veřejné služby13) ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy, kterou uzavírá kraj s dopravcem za účelem zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu kraje.".

4. V § 19 odstavec 4 zní:

"(4) Při uzavírání smlouvy o závazku veřejné služby kraj dbá, aby dopravní obslužnost byla zajištěna vzájemným propojením veřejné linkové dopravy s veřejnou drážní osobní dopravou.".

5. V § 19a odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou "Stát hradí základní dopravní obslužnost v rozsahu uzavřených smluv o závazcích veřejné služby; smlouvy o závazcích veřejné služby lze uzavřít jen do výše finančních prostředků stanovených ve státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.".

6. V § 19a odstavec 2 zní:

"(2) Kraj odpovídá za zajištění vzájemného propojení jednotlivých linek a spojů a jejich propojení s veřejnou drážní osobní dopravou.".

7. V § 19a se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Je-li základní dopravní obslužnost územního obvodu kraje zajištěna veřejnou drážní osobní dopravou, nelze rozpočtové prostředky použít na financování jiného druhu souběžné veřejné osobní dopravy. Prováděcí právní předpis stanoví, co se rozumí provozováním souběžné veřejné osobní dopravy.

(4) Obecní úřad předkládá kraji návrhy na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné linkové dopravě a informuje kraj o místních přepravních podmínkách a o veřejném zájmu na přepravních potřebách obyvatel obce.".

8. V § 19b odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové dopravě tvoří rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů vynaložených dopravcem na plnění závazků veřejné služby a přiměřeného zisku vztahujícího se k těmto nákladům a mezi tržbami a výnosy dosaženými dopravcem při plnění závazků veřejné služby.

(2) Prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci plněním závazků veřejné služby hradí kraj ze svého rozpočtu, jedná-li se o zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou nebo linkami veřejné městské linkové dopravy, které zabezpečují dopravu v rámci závazku veřejné služby mimo území města.".

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

9. V § 19b odst. 3 se ve větě druhé slova "Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovem "Kraj".

10. V § 19b odst. 6 se slova "z příslušných rozpočtů" nahrazují slovy "z rozpočtu kraje".

11. V § 22 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta třetí, která zní: "Ministerstvo dopravy může pověření odebrat, pokud pověřená osoba nedodržuje podmínky stanovené v pověření nebo v Dohodě ADR.".

12. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Povinnost podle § 23 odst. 1 písm. j) se vztahuje i na subjekt zajišťující vykládku nebezpečných věcí (dále jen "příjemce").".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

13. V § 23 odst. 4 se za slovo "dopravce" vkládají slova "a příjemce".

14. Za § 33 se vkládají nové § 33a až 33d, které znějí:

"§ 33a

(1) Kdo provozuje na území států Evropského společenství, z území členského státu Evropského společenství (dále jen "členský stát") do státu, který není součástí Evropského společenství (dále jen "třetí stát"), nebo naopak pro část cesty na území členského státu

a)   silniční motorovou dopravu nákladní mezinárodní vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 6 tun nebo jejich užitečná hmotnost přesahuje 3,5 tuny, nebo
b)   silniční motorovou dopravu osobní mezinárodní autobusy, musí mít licenci Evropského společenství v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 881/1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států, ve znění nařízení Rady Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 nebo v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 684/ /1992 o společných pravidlech pro mezinárodní autobusovou přepravu cestujících, ve znění nařízení Rady č. 11/1998 (dále jen "eurolicence").

§ 33b

(1) Podnikatel v silniční mezinárodní dopravě podává žádost o eurolicenci u dopravního úřadu příslušného pro vydání stanoviska ke koncesi.

(2) Dopravní úřad na základě žádosti ověří, zda jsou splněny podmínky pro provozování mezinárodní silniční dopravy a příslušného počtu vozidel a pokud nezjistí skutečnosti, které jsou s těmito podmínkami v rozporu, vydá podnikateli v silniční mezinárodní dopravě nejpozději ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti originál eurolicence znějící na jméno dopravce. Na toto vydání se nevztahuje správní řád. Kromě prvopisu eurolicence vydá dopravní úřad podnikateli v silniční mezinárodní dopravě tolik číslovaných opisů eurolicence, kolik vozidel podnikatel v silniční dopravě pro provozování mezinárodní silniční dopravy nahlásil u dopravního úřadu podle § 9 odst. 3 písm. d) a pro které prokázal podmínku finanční způsobilosti.

(3) Nesplňuje-li podnikatel v silniční dopravě podmínky pro provozování mezinárodní dopravy stanovené tímto zákonem, dopravní úřad zahájí správní řízení a vydá rozhodnutí o nevydání eurolicence.

(4) Náklady spojené s vydáním eurolicence hradí dopravce.

§ 33c

Dopravní úřady jsou povinny nejpozději do 15. ledna každého roku poskytnout Ministerstvu dopravy údaje o počtu držitelů eurolicencí k 31. prosinci předchozího roku a o počtu jimi vydaných ověřených opisů eurolicencí.

§ 33d

(1) Pokud podnikatel v silniční dopravě k provozování mezinárodní nákladní dopravy v členských státech užívá jako řidiče občany třetího státu, musí být tito řidiči držiteli osvědčení řidiče podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 484/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/1992 a (EHS) č. 3118/1993 pro účely zavedení osvědčení řidiče (dále jen "osvědčení řidiče").

(2) Osvědčení řidiče vydává dopravní úřad příslušný k vydání eurolicence každému podnikateli v silniční mezinárodní dopravě, který je držitelem eurolicence a o vydání osvědčení řidiče požádá z důvodu, že zaměstnává řidiče ze třetích států nebo jsou mu takoví řidiči k dispozici. Spolu s originálem obdrží podnikatel v silniční dopravě jeden opis osvědčení řidiče. Na vydání osvědčení se nevztahuje správní řád. Náklady na vydání osvědčení hradí dopravce.

(3) Při změně podmínek, které vedly k vydání osvědčení, je podnikatel v silniční dopravě povinen osvědčení řidiče vrátit.".

15. § 35b včetně nadpisu zní:

"§ 35b
Vybírání kaucí

(1) Orgány Policie České republiky při provádění kontroly podle ustanovení § 37 odst. 1 tohoto zákona jsou oprávněny v případě, že se jedná o dopravce, který má bydliště nebo sídlo mimo území České republiky, vybírat kauci, a to v rozmezí od 10 000,- Kč do 50 000,- Kč podle závažnosti porušené povinnosti.

(2) Nesloží-li řidič, který pro účely vybírání kaucí při kontrole vždy zastupuje dopravce, požadovanou kauci, jsou orgány Policie České republiky oprávněny přikázat řidiči jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla, zadržet řidiči doklady k vozidlu a k nákladu a zakázat pokračování v jízdě. Náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované osoby není dotčena.

(3) Řidič vozidla může pokračovat v jízdě po zaplacení požadované kauce řidičem nebo dopravcem, nebo po zaplacení pokuty dopravnímu úřadu. Na místě zaplacení kauce nebo pokuty budou řidiči vydány zadržené doklady.

(4) Při výběru kauce jsou orgány Policie České republiky povinny vydat řidiči stvrzenku o převzetí kauce, sepsat ve čtyřech vyhotoveních protokol o zjištěném porušení a poučit dopravce o tom, že je povinen se k případu vyjádřit nejpozději ve lhůtě dvou týdnů k příslušnému dopravnímu úřadu, a to v českém jazyce. Jedno vyhotovení protokolu obdrží řidič vozidla, druhé si ponechá orgán Policie České republiky a zbylá dvě vyhotovení předá spolu s kaucí a doklady k vozidlu a nákladu nejpozději následující pracovní den dopravnímu úřadu v místě působnosti orgánu Policie České republiky. Vzor stvrzenky o převzetí kauce upraví prováděcí právní předpis.

(5) Doklad o převzetí kauce se vydá v českém jazyce. V dokladu o převzetí kauce musí být uvedeno, kde bude vedeno správní řízení o pokutě.

(6) Doručením vyjádření k uložené kauci, nebo dostavením se k jednání v pracovních dnech nebo době, je zahájeno správní řízení o pokutě. Po provedeném řízení o pokutě se kauce buď vrátí, nebo se započte na zaplacení pokuty, což se uvede ve výroku rozhodnutí. Nevyjádří-li se subjekt, kterému byla uložena kauce, v požadované lhůtě, nebo se nedostaví k jednání, správní řízení o pokutě se nezahájí, kauce bez dalšího propadá a je příjmem orgánu, u kterého mělo být vedeno správní řízení o pokutě.

(7) Řízení ve věci kauce se vede v jazyce českém.".

16. V § 36 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Při stanovení výše pokuty a kauce se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.

(3) Pokuty uložené dopravním úřadem a propadlé kauce jsou příjmem samosprávného celku, jehož součástí je dopravní úřad. Pokuty uložené podle tohoto zákona jinými orgány jsou příjmem státního rozpočtu.".

17. V § 37 odstavec 3 zní:

"(3) Orgán Policie České republiky, pokud se nejedná o postup podle ustanovení § 35b tohoto zákona, a orgány uvedené v odstavci 2, jsou povinny zjištěná porušení oznámit příslušnému dopravnímu úřadu.".

18. V § 40c se slova "krajskému úřadu" nahrazují slovem "kraji".

19. V § 2 odst. 17, § 5 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, § 12 odst. 2 v první a druhé větě, § 13, § 14 odst. 1 a 2, § 15, § 16 písm. e), § 17 odst. 1, 2 a 3, § 18b odst. 2, § 19b odst. 4, § 22 odst. 4 a 5, § 29 odst. 2, § 30 odst. 1 v první a druhé větě, § 31 odst. 1, § 32 odst. 1, § 33, § 34 odst. 1 v první, druhé a třetí větě, § 35 odst. 1, 2, 3, 4 a 6, § 35a odst. 1, § 36 odst. 1, § 38 odst. 1 a 4, § 39a odst. 1 a 2 a § 41 bodu 2 se slova "a spojů" zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR - Praktický komentář

Václav Roubal, Radek Novák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývá účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí); další změny tohoto zákona ... pokračování

Cena: 273 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.