Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


82

ZÁKON

ze dne 22. ledna 2004,

kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo "stanoví" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)".Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)   Směrnice Rady 96/82/ES o řízení nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné chemické látky.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní nebo užívají objekt nebo zařízení podle odstavce 1, jakož i povinnosti ostatních právnických osob a podnikajících fyzických osob při zabezpečování prevence závažných havárií podle tohoto zákona,".

 3. V § 1 odst. 2 písm. d) se slova "státní správy" nahrazují slovy "správních úřadů" a na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   způsob poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie.".

4. V § 1 odst. 3 písm. c) se slovo "železniční" nahrazuje slovy "drážní, leteckou" a slova "a na leteckou dopravu" se zrušují.

5. V § 1 odst. 3 se na konci písmene e) doplňují slova "s výjimkou uložení nebezpečných chemických látek a přípravků v objektech nebo zařízeních umístěných na povrchu; touto výjimkou nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů,5)".

6. V § 2 písm. a) se za slovo "zajištění" vkládají slova "opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a".

7. V § 2 písm. b) se slovo "nebezpečná" zrušuje.

8. V § 2 písmeno c) zní:

"c) závažnou havárií mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat8) a životní prostředí nebo k újmě na majetku,".

 9. V § 2 písm. d) se slova "ve vlastnictví nebo" zrušují.

10. V § 2 se na konci písmene e) doplňují slova "a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, vlečky a nákladové prostory,".

11. V § 2 písmeno f) zní:

"f) rizikem pravděpodobnost vzniku zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností,".

 12. V § 2 písm. g) se před slova "fyzická osoba" vkládá slovo "podnikající" a na konci písmene g) se doplňují slova "nebo byla zařazena do skupiny A nebo B rozhodnutím krajského úřadu podle § 3 odstavce 5,".

13. V § 2 písmeno i) zní:

"i)   domino efektem možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku a velikosti dopadů závažné havárie v důsledku umístění podniků nebo skupiny podniků a jejich nebezpečných látek,".

14. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která znějí:

"m) zdrojem rizika (nebezpečím) podstatná vlastnost nebezpečné látky a možné konkrétní situace, které mohou způsobit závažnou havárii,
n)   havarijní připraveností příprava opatření na odvrácení dopadů havárií nebo alespoň na jejich zmírnění. Zahrnuje zpracování scénářů možných závažných havárií, odezvy na možné závažné havárie, řízení odezvy na možné závažné havárie i přípravu prostředků a pomůcek nutných pro odezvu na závažné havárie,
o)   scénářem variantní popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to jednak spontánně probíhajících, a jednak událostí probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh havárie.".

15. V § 3 odst. 1 a 2 se slova "a fyzická osoba" nahrazují slovy "nebo podnikající fyzická osoba" a za slovem "která" se slova "vlastní nebo" zrušují.

16. V § 3 odst. 3 se slova "Osoby uvedené" nahrazují slovy "Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedená", slova "zařadí objekt" se nahrazují slovy "navrhne zařazení objektu" a za slovo "zákonu" se vkládají slova "(dále jen "skupina A")".

17. V § 3 odst. 4 se slova "Osoby uvedené" nahrazují slovy "Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvedená", slova "zařadí objekt" se nahrazují slovy "navrhne zařazení objektu" a za slovo "zákonu" se vkládají slova "(dále jen "skupina B")".

18. V § 3 odstavce 5 až 8 znějí:

"(5) Krajský úřad návrh zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B posoudí a vyhodnotí možnosti vzniku domino efektu vyplývajícího z polohy okolních objektů nebo zařízení a z druhu a množství v nich umístěné nebezpečné látky. Na základě návrhu zařazení a vyhodnocení možnosti vzniku domino efektu vydá krajský úřad právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která užívá určený objekt nebo zařízení, rozhodnutí o zařazení tohoto objektu do skupiny A nebo do skupiny B; přitom není vázán tím, zda právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby navrhly zařadit alespoň jeden z posuzovaných objektů nebo zařízení do skupiny A podle odstavce 3 nebo do skupiny B podle odstavce 4.

(6) Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, jejichž objekt nebo zařízení byly rozhodnutím krajského úřadu podle odstavce 5 zařazeny do skupi- ny A nebo B, jsou povinny plnit všechny povinnosti provozovatelů objektů nebo zařízení, kteří navrhli svoje zařazení do skupiny A podle odstavce 3 nebo do skupiny B podle odstavce 4, a jsou povinny vzájemně spolupracovat při analýze a hodnocení rizik, při zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie (dále jen "program") nebo bezpečnostní zprávy a havarijních plánů podle tohoto zákona.

(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, jejichž objekt nebo zařízení byly rozhodnutím krajského úřadu podle odstavce 6 zařazeny do skupi- ny A nebo B, je povinna plnit všechny povinnosti provozovatelů objektů nebo zařízení zařazených do skupiny A podle odstavce 3 nebo do skupiny B podle odstavce 4.

(8) V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která splnila povinnosti podle odstavců 1 a 2, zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti podle tohoto zákona, je povinna tuto skutečnost protokolárně zaznamenat, kopii zaslat krajskému úřadu a předložit kontrolním orgánům podle § 22, včetně identifikace a množství umístěných nebezpečných látek.".

19. V § 3 se odstavec 9 zrušuje.

20. V § 4 odst. 1 se na konci doplňují slova "do 100 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí krajského úřadu o schválení dokumentace".

21. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Výše pojistné částky navržená provozovatelem musí odpovídat rozsahu možných dopadů závažné havárie, které jsou vyjádřeny ve schváleném programu nebo ve schválené bezpečnostní zprávě podle § 7 až 9.".

22. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5
Analýza a hodnocení rizik závažné havárie

(1) Provozovatel je povinen provést analýzu a hodnocení rizik závažné havárie.

(2) Analýza a hodnocení rizik závažné havárie musí zahrnovat zejména

a)   určení zdrojů rizik (nebezpečí),
b)   určení příčin a možných scénářů nehod, které mohou vyústit v závažnou havárii,
c)   stanovení odhadu dopadů scénářů závažných havárií pro zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek,
d)   stanovení odhadu pravděpodobností scénářů závažných havárií,
e)   ocenění rizik,
f)   hodnocení přijatelnosti rizik vzniku závažných havárií,
g)   návrh technicko-bezpečnostních opatření ke snížení rizika vzniku závažných havárií.

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem zásady analýzy a hodnocení rizik závažné havárie.".

23. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6
Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B

(1) Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny je dokument, jímž provozovatel oznámí krajskému úřadu základní identifikační údaje o objektu nebo zařízení, uvede v něm seznam umístěných nebezpečných látek podle jejich druhu a množství a návrh zařazení objektu nebo zařízení do skupi- ny A nebo B podle § 3 odst. 3 nebo 4. Návrh zařazení je provozovatel povinen zpracovat podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu a předložit krajskému úřadu v jednom písemném výtisku a v elektronické podobě.

(2) Návrh na zařazení podle odstavce 1 je provozovatel nového objektu nebo zařízení povinen doručit krajskému úřadu současně s prohlášením o předložení návrhu na zahájení územního řízení o jeho umístění, popřípadě též o předložení žádosti o stavební povolení nebo žádosti o dodatečné povolení stavby podle zvláštního právního předpisu11) v případě, kdy územní rozhodnutí nebylo vydáno.

(3) Návrh na zařazení po změně podmínek v objektu nebo zařízení je provozovatel povinen doručit krajskému úřadu do 1 měsíce po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky přesahujícím 10 % dosavadního množství nebo po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání objektu nebo zařízení. Toto oznámení je provozovatel povinen doručit krajskému úřadu do 1 měsíce též od ukončení činnosti v objektu nebo zařízení nebo ode dne, kdy se na něj přestanou vztahovat povinnosti podle tohoto zákona.

(4) Krajský úřad vydá provozovateli rozhodnutí o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B nebo o vyřazení objektu nebo zařízení ze skupi- ny A nebo B. Krajský úřad v tomto rozhodnutí stanoví s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků počet výtisků, v jakém mu provozovatel předloží dokumentaci podle § 7 nebo § 8, včetně elektronické verze dokumentace.".

24. V § 7 odst. 1 se slovo "Program" nahrazuje slovy "Bezpečnostní program prevence závažné havárie (dále jen "program")".

25. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného ve skupině A je povinen zpracovat program a podle něj postupovat tak, aby byla zajištěna ministerstvem stanovená úroveň ochrany života a zdraví osob a životního prostředí odpovídajícími prostředky, složkami a systémy řízení.".

26. V § 7 odstavec 4 zní:

"(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem strukturu systému řízení bezpečnosti, rozsah a způsob zpracování programu a úroveň ochrany života a zdraví osob a životního prostředí.".

27. V § 7 odst. 5 se slova "kumulativních a synergických účinků závažné havárie vyplývajících z polohy okolních objektů nebo zařízení a z druhu a množství v nich umístěné nebezpečné látky" nahrazují slovy "domino efektu".

28. V § 7 odst. 6 se slova "užívat nový objekt nebo zařízení" nahrazují slovy "zřizovat nový objekt nebo nové zařízení výstavbou nebo změnou užívání".

29. V § 7 odst. 7 a § 8 odst. 5 se slova "orgánům státní správy" nahrazují slovy "správním úřadům" a slova "orgány státní správy" slovy "správní úřady".

30. V § 7 odst. 8 se slova "orgánů státní správy" nahrazují slovy "správních úřadů" a za slovo "vydá" se doplňují slova "do 90 dnů od předložení programu".

31. V § 7 odstavec 9 zní:

"(9) Provozovatel je povinen prokazatelně seznámit zaměstnance se schváleným programem a ostatní fyzické osoby zdržující se v objektu nebo u zařízení prokazatelně informovat o rizicích závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o jejich žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie.".

32. V § 7 odst. 10 se slova "nebo jejích vlastností" nahrazují slovy "přesahujícím 10 % dosavadního množství" a slovo "bezodkladně" slovy "do jednoho měsíce ode dne nastalé změny podle věty první".

33. V § 7 se odstavec 12 zrušuje.

34. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Bezpečnostní zpráva je provozovatelem zpracovaný dokument, ve kterém provozovatel v jednotlivých kapitolách uvede

a)   informace o systému řízení a organizaci podniku s ohledem na prevenci závažné havárie (bezpečnostní program podle § 7),
b)   informace o složkách životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení,
c)   technický popis objektu nebo zařízení,
d)   postup a výsledky identifikace zdrojů rizika (nebezpečí), analýz a hodnocení rizik a metody prevence,
e)   opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie.".

35. V § 8 odst. 2 se slova "v případě, že objekt nebo zařízení zařadí do skupiny B podle § 3 odst. 4" nahrazují slovy "v případě zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B".

36. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Obsah kapitol podle odstavce 1 stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.".

37. V § 8 odst. 4 se slova "užívat nový objekt nebo zařízení" nahrazují slovy "zřizovat nový objekt nebo nové zařízení výstavbou nebo změnou užívání".

38. V § 8 odst. 6 se slova "orgánů státní správy" nahrazují slovy "správních úřadů", za slovo "vydá" se vkládají slova "do 90 dnů od předložení bezpečnostní zprávy" a slovo "Okresní" se nahrazuje slovem "Krajský".

39. V § 8 odst. 7 se slovo "programu" nahrazuje slovy "bezpečnostní zprávy".

40. V § 8 se odstavec 8 zrušuje.

41. V § 9 odst. 1 se slova "nebo jejích vlastností" nahrazují slovy "přesahujícím 10 % dosavadního množství" a slovo "bezodkladně" slovy "do jednoho měsíce ode dne nastalé změny podle věty první".

42. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) Provozovatel je povinen na základě sdělení krajského úřadu zahrnout do bezpečnostní zprávy preventivní bezpečnostní opatření vztahující se k možnému vzniku domino efektu v důsledku polohy objektu nebo zařízení, ve vztahu k jinému objektu nebo zařízení, v němž je umístěna nebezpečná látka v množství stejném nebo nižším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo vzájemným působením těchto objektů nebo zařízení.".

43. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11a) zní:

"§ 9a
Plán fyzické ochrany

(1) Provozovatel objektu nebo zařízení, jež je zařazeno do skupiny A nebo B podle § 3, je povinen zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení (dále jen "plán fyzické ochrany").

(2) V plánu fyzické ochrany uvede bezpečnostní opatření, kterými jsou

a)   analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty nebo zařízení podle odstavce 1,
b)   režimová opatření,
c)   fyzická ostraha,
d)   technické prostředky a
e)   zápis o provedení funkčních zkoušek poplachového systému.

(3) Plán fyzické ochrany a jeho změny zasílá provozovatel objektu nebo zařízení krajskému úřadu a územně příslušné správě kraje Policie České republiky na vědomí.

(4) Provozovatel je povinen přijmout a zajistit bezpečnostní opatření pro fyzickou ochranu objektů nebo zařízení uvedená v plánu fyzické ochrany.

(5) Funkčnost bezpečnostních opatření podle odstavce 2 písm. b) až d) je provozovatel povinen prověřit nejméně jedenkrát ročně. O provedených funkčních zkouškách provede zápis, který uchovává po dobu 3 let.

(6) O bezpečnostních opatřeních obsažených v plánu fyzické ochrany musí zaměstnanci provozovatele, zaměstnanci správních úřadů a jiné osoby, které se s nimi seznámili v souvislosti s plněním pracovních povinností, zachovávat mlčenlivost a neposkytují o nich informace podle zvláštního zákona.11a) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru nebo příslušných prací.

(7) Podrobnosti o bezpečnostních opatřeních podle odstavce 2 písm. b) až d) stanoví provozovatel vnitřním předpisem v rozsahu stanoveném vyhláškou, kterou vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a ministerstvem.


11a)   § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb.".

44. V § 10 se slova "k minimalizaci jejích následků" nahrazují slovy "ke zmírnění jejích dopadů, zejména scénáře odezvy na závažnou havárii, modifikované na místní specifika a případně i na časový souběh několika událostí".

45. V § 11 odst. 1 se slova "preventivní bezpečnostní opatření k minimalizaci následků závažné havárie, která musí být provedena uvnitř objektu nebo u zařízení" nahrazují slovy "opatření uvnitř objektu nebo zařízení k zabránění vzniku závažné havárie a při vzniku závažné havárie ke zmírnění jejích dopadů".

46. V § 11 odstavec 2 zní:

"(2) Ve vnitřním havarijním plánu musí provozovatel uvést

a)   jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob, které mají pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou ve spojení s krajským úřadem a jím pověřenými úřady a organizacemi,
b)   scénáře možných havárií, scénáře odezvy na možné havárie, scénáře řízení odezvy na možné havárie a matice odpovědnosti za jednotlivé fáze odezvy na možné havárie,
c)   popis možných dopadů závažné havárie a vyjádření škod, které mohou být způsobeny závažnou havárií,
d)   popis preventivních bezpečnostních opatření na ochranu života a zdraví lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku,
e)   popis činností nutných ke zmírnění dopadů závažné havárie,
f)   přehled ochranných zásahových prostředků, se kterými disponuje provozovatel,
g)   způsob vyrozumění dotčených správních úřadů a varování lidí,
h)   plán havarijních cvičení.".

47. V § 11 odst. 3 se na konci doplňují slova "a tvoří samostatné přílohy".

48. V § 11 odst. 4 větě první se za slovo "archivaci" doplňují slova "a popřípadě k dalšímu využití pro účely sestavení vnějšího havarijního plánu".

49. V § 11 odstavec 5 zní:

"(5) Provozovatel je povinen

a)   zajistit aktualizaci vnitřního havarijního plánu do 1 měsíce po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky přesahujícím 10 % dosavadního množství nebo po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání objektu nebo zařízení, a při organizačních změnách ovlivňujících systém zajištění bezpečnosti,
b)   předložit krajskému úřadu neprodleně aktualizaci vnitřního havarijního plánu k evidenci a archivaci a popřípadě k dalšímu využití pro účely sestavení vnějšího havarijního plánu,
c)   zahrnout na základě sdělení krajského úřadu do vnitřního havarijního plánu preventivní bezpečnostní opatření vztahující se k možnosti vzniku domino efektu závažné havárie v důsledku polohy objektu nebo zařízení ve vztahu k jinému objektu nebo zařízení, v němž je umístěna nebezpečná látka v množství stejném nebo nižším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo vzájemným působením těchto objektů nebo zařízení,
d)   zvažovat ve vnitřním havarijním plánu také opatření na zmírnění dopadů závažné havárie a souvislosti umístění objektu nebo zařízení vzhledem k dopravní nebo technické infrastruktuře, sídelním útvarům nebo významným krajinným prvkům,
e)   zajistit prověření vnitřního havarijního plánu z hlediska jeho aktuálnosti nejméně jednou za 3 roky ode dne, kdy se stal vnitřní havarijní plán platným dokumentem. Tento den musí být v dokumentu vyznačen včetně podpisu oprávněné osoby,
f)   informovat zaměstnance a ostatní fyzické osoby zdržující se v objektu nebo u zařízení o rizicích závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o jejich žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie,
g)   postupovat podle vnitřního havarijního plánu v případě, kdy závažnou havárii nelze odvrátit nebo k závažné havárii již došlo,
h)   uložit vnitřní havarijní plán tak, aby byl dostupný osobám, které mají pověření realizovat opatření vnitřního havarijního plánu, a pověřeným zástupcům správních úřadů.".

50. V § 11 odst. 6 se za slovo "stanoví" vkládá slovo "prováděcím".

51. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slova "krajským úřadem" doplňují slova "a dále jím pověřenými organizacemi a institucemi".

52. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:

"(2) Písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu musí obsahovat zejména

a)   jméno a příjmení (název), místo pobytu cizinců a místo trvalého pobytu u občanů České republiky (sídlo), identifikační číslo provozovatele, pokud bylo přiděleno,
b)   jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za zpracování podkladů,
c)   popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž dopady se mohou projevit mimo objekt nebo zařízení,
d)   přehled možných dopadů závažné havárie na život a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před těmito dopady,
e)   přehled preventivních bezpečnostních opatření ke zmírnění dopadů závažné havárie,
f)   seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků závažné havárie, které jsou umístěny mimo objekt nebo zařízení provozovatele,
g)   další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem (například podrobnější specifikaci technických prostředků na odstraňování dopadů závažné havárie, podrobnější plán únikových cest a evakuačních prostorů), a dále údaje vyžádané podle zvláštního právního předpisu.13a)

13a)   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

53. V § 12 odst. 4 se slova "kumulativních a synergických účinků závažné havárie" nahrazují slovy "domino efektu" a slova "orgánů státní správy" slovy "správních úřadů" a na konci odstavce se doplňuje věta "Při vypracování vnějšího havarijního plánu postupuje podle zvláštního právního předpisu.13a)".

54. V § 12 odst. 5 se slova "změně jejích vlastností anebo" zrušují.

55. V § 12 odst. 7 se slova "závažná havárie hrozí" nahrazují slovy "závažnou havárii nelze odvrátit" a za slovo "havárii" se vkládá slovo "již".

56. V § 12 se za odstavec 8 vkládá nový odsta- vec 9, který zní:

"(9) Krajský úřad zašle vnější havarijní plán po jeho schválení územně příslušným základním složkám integrovaného záchranného systému.".Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

57. V § 12 odst. 10 a 11 a § 14 odst. 4 se za slovo "stanoví" vkládá slovo "prováděcím".

58. V § 13 odst. 2 se slova "orgánům státní správy a dotčeným obcím v zóně havarijního plánování" nahrazují slovy "správním úřadům a dotčeným obcím".

59. V § 13 odstavce 3 a 4 včetně poznámek pod čarou č. 13b) až 13d) znějí:

"(3) Provozovatel může vypustit z programu, bezpečnostní zprávy nebo z jejich aktualizace, do nichž bude umožněno veřejné nahlížení, jen údaje, jejichž zveřejnění by mohlo vést k vyzrazení obchodního tajemství,13b) utajovaných skutečností13c) anebo zvláštních skutečností.13d) Tyto údaje musí být uvedeny ve výtisku opatřeném na titulní straně datem a podpisem statutárního orgánu, který provozovatel zasílá krajskému úřadu pro potřeby vydání souhlasu podle § 20 odst. 1 písm. b).

(4) Za předmět obchodního tajemství,13b) utajovaných skutečností13c) anebo zvláštních skutečností13d) pro účely veřejného nahlížení nesmí být označen druh ani množství nebezpečné látky, která je umístěna v objektu nebo zařízení a uvedena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.


13b)   § 17 až 20 obchodního zákoníku.
13c)   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13d)   § 27 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

60. V § 13 odst. 6 se slova "orgány státní správy" nahrazují slovy "správní úřady".

61. V § 13 odst. 7 se slova "orgán státní správy" nahrazují slovy "správní úřad".

62. V § 13 odst. 9 se slova "orgánů státní správy" nahrazují slovy "správních úřadů".

63. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Krajský úřad zpracovává a poskytuje informaci14) veřejnosti v zóně havarijního plánování o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie.".

64. V nadpisu § 15 a v § 15 odst. 2 až 4 se slovo "následcích" nahrazuje slovem "dopadech".

65. V § 15 odst. 1 se slova "Provozovatel, který" nahrazují slovy "Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která" a slovo "povinen" se nahrazuje slovem "povinna".

66. V § 15 odst. 2 se slova "provozovatel povinen" nahrazují slovy "právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna" a slovo "povinen" se nahrazuje slovem "povinna".

67. Nadpis § 16 zní: " Správní úřady".

68. V § 16 písm. f) se slova "orgány státního" nahrazují slovy "správní úřady".

69. V § 16 písmena g) a h) znějí:

"g) správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému,
h)   krajské hygienické stanice.".

70. V § 17 písm. d) se za slovo "evidenci" vkládají slova "návrhů zařazení, protokolů o nezařazení,".

71. V § 17 písm. e) se za slovo "posuzuje" vkládají slova "analýzy a".

72. V § 17 písm. f) se za slova "vyjádření k" vkládají slova "analýzám a".

73. V § 17 písm. g) a § 18 písm. d) se slovo "následcích" nahrazuje slovem "dopadech".

74. V § 17 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)  informuje Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie v souladu s právními předpisy Evropského společenství v oblasti prevence závažných havárií.".

75. V § 18 písm. b) se slovo "okresů" nahrazuje slovem "krajů" a slova "okresní úřady" slovy "krajské úřady".

76. V § 19 písmeno a) zní:

"a) zpracovává a projednává návrh plánu kontrol nad dodržováním tohoto zákona se správními úřady odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, správními úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému, Českým báňským úřadem, krajskými úřady a krajskými hygienickými stanicemi, a projednaný návrh předkládá ke schválení ministerstvu,".

77. V § 20 odstavec 1 zní:

"(1) Krajský úřad

a)   vede evidenci smluv o pojištění odpovědnosti za újmy předložených provozovateli podle § 4 odst. 5,
b)   schvaluje, eviduje a archivuje návrhy zařazení, programy, bezpečnostní zprávy a jejich aktualizace podle § 6 až 9,
c)   bere na vědomí plány fyzické ochrany objektu nebo zařízení a jejich změny,
d)   zasílá ministerstvu k vyjádření autorizované výtisky programů a bezpečnostních zpráv podle § 7 odst. 7 a § 8 odst. 5,
e)   eviduje a archivuje protokoly o nezařazení podle § 3 odst. 8, vnitřní havarijní plány a jejich aktualizace podle § 11 odst. 4 a 5,
f)   stanoví zónu havarijního plánování na základě podkladů předaných provozovatelem podle § 12 odst. 4,
g)   určuje objekty nebo zařízení, jejichž vzájemná poloha zvyšuje nebo může zvyšovat v důsledku domino efektu možnost vzniku závažné havárie nebo zvyšuje závažnost jejích následků, a sděluje tuto skutečnost právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která užívá určený objekt nebo zařízení podle § 3 odst. 5,
h)   odpovídá za zpracování vnějšího havarijního plánu podle § 12 odst. 4 až 7,
i)   zajišťuje veřejné projednání programu, bezpečnostní zprávy, vnějšího havarijního plánu a jejich aktualizace podle § 13,
j)   zpracovává informaci pro veřejnost v zóně havarijního plánování o rizicích závažné havárie podle § 14,
k)   podává ministerstvu a Ministerstvu vnitra neprodleně písemné hlášení o vzniku závažné havárie a konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie podle § 15 odst. 3,
l)   zasílá ministerstvu kopie návrhů zařazení podle § 6 odst. 1, 2 a 3, protokolů o nezařazení podle § 3 odst. 8 a kopie všech rozhodnutí týkajících se návrhů zařazení, programů, bezpečnostních zpráv a jejich aktualizací podle § 6 odst. 4, § 7 odst. 8 a § 8 odst. 6,
m)   kontroluje podle plánu kontrol schváleného ministerstvem, jak jsou provozovateli dodržována ustanovení tohoto zákona a rozhodnutí o uložených opatřeních vydaných krajským úřadem, a zpracovává informaci o výsledku kontroly a doručuje ji České inspekci životního prostředí podle § 22 odst. 4,
n)   ukládá provozovatelům pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem podle § 24 odst. 1,
o)   vydává rozhodnutí provozovatelům o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků při plnění povinností stanovených tímto zákonem, včetně stanovení podmínek a lhůt pro zjednání nápravy podle § 22 odst. 5,
p)   rozhoduje o zákazu užívání (provozování) objektu nebo zařízení nebo jejich částí podle § 25 odst. 4.".

78. V § 20 odst. 2 se slovo "orgánem" nahrazuje slovy "správním úřadem", před slovo "hodnocení" se vkládají slova "analýzu a" a před slovem "programu" se slova "oznámení nebo" zrušují.

79. V nadpisu § 21 se slova "orgány státní správy" nahrazují slovy "správní úřady".

80. V § 21 odst. 1 úvodní část textu zní: "Správní úřady odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému, Český báňský úřad a krajské hygienické stanice".

81. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo "prevenci" vkládá slovo "vzniku".

82. V § 22 odst. 1 písm. b) se slovo "minimalizujících" nahrazuje slovem "zmírňujících" a slovo "následky" slovem "dopady".

83. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odsta- vec 2, který zní:

"(2) Zpráva, přijetí a zajištění opatření na fyzickou ochranu objektu nebo zařízení před případnými útoky nejsou předmětem kontroly havarijního plánu. Plán fyzické ochrany je předmětem zvláštních kontrol organizovaných krajským úřadem ve spolupráci s Policií České republiky.".Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

84. V § 22 odst. 4 se slova "s orgány státního" nahrazují slovy "se správními úřady", slova "orgány vykonávající státní správu na úseku požární ochrany" se nahrazují slovy "správními úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému" a slova "orgány ochrany veřejného zdraví" se nahrazují slovy "krajskými hygienickými stanicemi".

85. V § 22 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 18a) zní:

"(5) Kontrolu u provozovatelů provádí společně Česká inspekce životního prostředí, správní úřad odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, správní úřad na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému, Český báňský úřad, krajský úřad a krajská hygienická stanice. O provedené kontrole zpracuje příslušný správní úřad informaci, popřípadě protokol podle zvláštního zákona,18a) kterou doručí České inspekci životního prostředí.


18a)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

86. V § 23 odst. 1 větě první se slova "orgánů státní správy" nahrazují slovy "správních úřadů", na konci věty první se doplňují slova "nebo na základě povolení soudu či státního zástupce" a ve větě druhé se slovo "občanů" nahrazuje slovem "lidí".

87. V § 23 odst. 2 písm. c) se slovo "fotodokumentaci" nahrazuje slovy "kopii dokumentace pro spis".

88. V § 23 odst. 3 se v úvodní části textu slova "orgánů státní správy" nahrazují slovy "správních úřadů" a za písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) dokumentaci získanou pro spis ochraňovat dle příslušných právních předpisů,".

 Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme- na c) až e).

89. V § 23 odst. 3 se na konci písmene d) doplňují slova "se kterými byli seznámeni,".

90. V § 24 odstavec 1 zní:

"(1) Krajský úřad může uložit pokutu do výše

a)   1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která nenavrhne nebo navrhne nesprávně zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny podle § 3, neučiní oznámení nebo neoznámí změnu podmínek podle § 6, nepřijme nebo nezavede opatření k zamezení vzniku závažné havárie a ke zmírnění jejích dopadů, nesplní povinnosti podle § 9a nebo neposkytne informace o vzniku a dopadech závažné havárie podle § 15,
b)   700 000 Kč provozovateli stávajícího nebo nového objektu nebo nového zařízení, který nevypracuje a nezašle krajskému úřadu protokol o nezařazení podle § 3 odst. 8, nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody podle § 4 nebo neurčí zdroje rizika závažné havárie nebo neprovede hodnocení rizik závažné havárie podle § 5 odst. 1,
c)   5 000 000 Kč provozovateli, který nezpracuje, neaktualizuje nebo nepředloží ke schválení program podle § 7, nezpracuje, neaktualizuje a nepředloží ke schválení bezpečnostní zprávu podle § 8 a 9 nebo podle ní nepostupuje, nebo nevypracuje vnitřní havarijní plán podle § 11 nebo podle něj nepostupuje anebo neposkytne krajskému úřadu podklady pro zpracování vnějšího havarijního plánu a pro stanovení zóny havarijního plánování podle § 12 nebo podklady podle § 7, 8, 9, 11 a 12 nejsou odborně vyhovující nebo jsou dokonce chybné.".

91. V § 24 odst. 2 se slovo "uloží" nahrazuje slovy "může uložit".

92. V § 24 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

93. V § 24 odst. 6 se slovo "orgán" nahrazuje slovem "úřad" a slovo "občanů" se nahrazuje slovem "lidí".

94. V § 24 odst. 7 se slova "zvláštního předpisu20)" nahrazují slovy "zákona o správě daní a poplatků.20)".

95. V § 24 se za odstavec 8 vkládá nový odsta- vec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

"(9) Správní úřad příslušný k uložení pokuty v prvním stupni vede evidenci osob, kterým byla pravomocným rozhodnutím uložena, a archivuje podle zvláštního právního předpisu20a) příslušný spisový materiál po dobu nejméně 5 let.


20a)   Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

96. V § 25 odst. 1 se za slovo "g)" vkládá čárka a slovo "h)".

97. V § 25 odstavec 4 zní:

"(4) Krajský úřad rozhodne o zákazu užívání (provozování) objektu nebo zařízení nebo jejich částí, pokud provozovatel prokazatelně neplní ve stanovených termínech a na požadované odborné úrovni povinnosti uložené ustanoveními § 3 až 11, a pokud v důsledku toho hrozí závažné poškození nebo ohrožení života a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životního prostředí nebo škoda na majetku nebo k němu již došlo.".

98. V příloze č. 1 části 1 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který zní:

"6. V případě, že ve sloupci 1 tabulky I není uvedeno kvalifikační množství nebezpečné látky, je pro tuto látku stanovena pouze skupina B.".

99. V příloze č. 1 části 1 tabulce I první řádek včetně poznámky pod čarou č. 22) zní:

"Dusičnan amonný22)

350

2 500


22)   Dusičnan amonný
Používá se pro dusičnan amonný a jeho sloučeniny, ve kterých obsah dusíku výsledného dusičnanu amonného je větší než 28 % váhového podílu, a u vodných roztoků dusičnanu amonného, v kterých koncentrace dusičnanu amonného je větší než 90 % váhového podílu.".

100. V příloze č. 1 části 1 tabulce I druhý řádek shora včetně poznámky pod čarou č. 23) zní:

"Dusičnan amonný23)

250

5 000


23)   Dusičnan amonný
Používá se u jednoduchých (nestrojených) hnojiv na bázi dusičnanu amonného a u kombinovaných hnojiv, ve kterých obsah dusíku výsledného dusičnanu amonného je větší než 28 % hmotnostních (strojená hnojiva obsahují dusičnan amonný s fosfátem nebo potaší).".

101. V příloze č. 1 části 1 tabulce I sedmém řádku se slova "trinikl disulfid" nahrazují slovy "disulfid triniklu".

102. V příloze č. 1 části 1 tabulce I osmém řádku se slovo "Etylenimin" nahrazuje slovem "Ethylenimin".

103. V příloze č. 1 části 1 tabulce I čtrnáctém řádku se slova "zkapalněného topného a zemního plynu)" nahrazují slovy "LPG) a zemní plyn".

104. V příloze č. 1 části 1 tabulce I dvacátém čtvrtém řádku se slovo "arsín" nahrazuje slovem "arsin".

105. V příloze č. 1 části 1 tabulce I dvacátém pátém řádku se slova "Plynný fosforovodík (fosfín)" nahrazují slovy "Fosforovodík (fosfin)".

106. V příloze č. 1 části 1 tabulce I první sloupec posledního řádku zní:

"Následující KARCINOGENY:
4-Aminobifenyl nebo jeho soli
4,4'-Diaminobifenyl (benzidin) nebo jeho soli
Bis (chloromethyl) ether
Chloromethylmethylether
N,N'-Dimethylkarbamoylchlorid
Dimethylnitrosoamin
Hexamethylfosfor triamid
2-Aminonaftalen (2-Naftylamin) nebo jeho soli
Propan-1,3-sulton
4-Nitrobifenyl".

                           

                         

107. V příloze č. 1 části 1 tabulka II zní:

"Nebezpečné látky, které jsou klasifikovány jako

množství v tunách

sloupec 1

sloupec 2

1. Výbušné, kdy látka nebo přípravek odpovídá definici uvedené v poznámce 2a    
2. Oxidující    
3. Extrémně hořlavé, kdy látka nebo přípravek odpovídá definici uvedené v poznámce 3c    
4a. Vysoce hořlavé, kdy látka nebo přípravek odpovídá definici uvedené v poznámce 3b1    
4b. Vysoce hořlavé kapaliny, kdy látka nebo přípravek odpovídá definici uvedené v poznámce 3b2    
5. Hořlavé, kdy látka nebo přípravek o6.dpovídá definici uvedené v poznámce 37.a    
6. Vysoce toxické    
7. Toxické    
8. Výbušné, kdy látka nebo přípravek odpovídá definici uvedené v poznámce 2b    
9. Nebezpečné pro životní prostředí v kombinaci s větami vyjadřujícími nebezpečnost:  
•  (i) R50: vysoce toxické pro vodní organismy 
• (ii) R51: toxické pro vodní organismy a
•       R53: může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
   
10. Další nebezpečné vlastnosti, které nejsou uvedeny výše ve spojení s větami vyjadřujícími nebezpečnost: 
•  R14: reaguje prudce s vodou (včetně R 14/15) 
•  R29: při styku s vodou se uvolňuje toxický plyn
   

108. V příloze č. 1 části 1 se dosavadní poznámka za tabulkou II označuje jako poznámka č. 1 a na jejím konci se doplňuje věta "V případě látek a přípravků s vlastnostmi, které vedou k více než jedné klasifikaci, se pro účely tohoto zákona použije nejnižší mez.".

109. V příloze č. 1 části 1 se za poznámku č. 1 doplňují poznámky č. 2 a 3, které znějí:

"Poznámka č. 2: Pro účely tohoto zákona označení "výbušná" znamená 

a)
I) látka nebo přípravek, u kterého hrozí nebezpečí výbuchu při nárazu, tření, požáru nebo vybuchuje jiným
zdrojem zapálení (riziková věta R2)
II) pyrotechnická látka je látka (nebo směs látek), které jsou určené k tvorbě tepla, světla, zvuku, plynu nebo dýmu, nebo kombinace těchto efektů prostřednictvím nevýbušné, samo se udržující exotermické chemické reakce, nebo
III) výbušná nebo pyrotechnická látka nebo přípravek obsažená v předmětech,
b) látka nebo přípravek, který představuje mimořádné riziko výbuchu nárazem, třením, ohněm nebo vybuchuje
jinými zdroji zapálení (riziková věta R3)

Poznámka č. 3:  *Pro účely tohoto zákona označení "hořlavá", "vysoce hořlavá" a "extrémně hořlavá" znamená

a) hořlavé kapaliny: látky a přípravky, které mají bod vzplanutí vyšší než nebo rovno 21 °C a méně než nebo rovno 55 °C (riziková věta R10), podporující hoření,
b) vysoce hořlavé kapaliny:
1) látky a přípravky, které se mohou zahřát a nakonec vzplanout v kontaktu se vzduchem za okolní teploty bez jakéhokoli přívodu energie (riziková věta R17), látky, které mají bod vzplanutí nižší než 55 °C a které zůstanou pod tlakem kapalné, u kterých zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné havárie,
2) látky a přípravky s bodem vzplanutí nižším než 21 °C, které nejsou extrémně hořlavé (riziková věta R11, druhá odrážka),
c) extrémně hořlavé plyny a kapaliny:
1) kapalné látky a přípravky, které mají bod vzplanutí nižší než 0 °C a bod varu (nebo v případě rozmezí varu počáteční bod varu), který je za normálního tlaku nižší nebo rovný 35 °C (riziková věta R12, první odrážka),
2)  plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem za okolní teploty a tlaku (riziková věta R12, druhá odrážka), udržované či neudržované pod tlakem v plynném nebo kapalném stavu s výjimkou zkapalněných extrémně hořlavých plynů (včetně LPG) a zemního plynu uváděné v části 1,
3) kapalné látky a přípravky udržované za teplot nad jejich bodem varu.".110. V příloze č. 1 části 2 odstavce 1 a 2 znějí:

     "1. Součet dílčích množství dvou nebo více nebezpečných látek pro stanovení množství látek umístěných v objektu nebo zařízení pro účel zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B se provádí podle následujícího vzorce:

   n  qi N =  ? ------,   i=1 Qi   

kde:

qi  množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení,
Qi =  příslušné množství nebezpečné látky uváděné ve sloupcích 1 (při posuzování objektu nebo zařízení k zařazení do skupiny A) nebo 2 (při posuzování objektu nebo zařízení k zařazení do skupiny B) tabulky I nebo tabulky II
n = počet nebezpečných látek
N = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi.

2. Tento vzorec se použije samostatně

a) 

pro sčítání nebezpečných látek, uvedených v tabulce I v množství menším, než je uvedeno ve sloupcích 1 a 2 tabulky I s nebezpečnými látkami, které mají stejnou nebezpečnou vlastnost uvedenou v tabulce II,

b) 

pro sčítání množství nebezpečných látek, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v bodech 6, 7 a 9 tabulky II,

c) 

pro sčítání množství nebezpečných látek, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v bodech 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 a 8 tabulky II.".

111. V příloze č. 2 se v názvu tabulky slova "oznámení o" nahrazují slovem "návrhu", v tabulce se slova "nebezpečné látky" nahrazují slovy "všech nebezpečných látek v objektu nebo zařízení" a zrušuje se Odhad možných následků závažné havárie.

112. V příloze č. 2 se slova "Předběžný odhad rizika závažné havárie" nahrazují slovy "Tabulky I a II přílohy č. 1 zákona, doplněné o sloupec údajů o množství látek či skupin látek v objektu nebo zařízení, použitých pro výpočet návrhu zařazení" a doplňuje se nový řádek se slovy "Popis výpočtu návrhu zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu č. 353/1999 Sb.".

113. V příloze č. 3 se slovo "provozovatel" nahrazuje slovy "právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba".

114. V příloze č. 3 odst. 1 se slova "například požár, výbuch," zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Každá právnická osoba a podnikající fyzická osoba, pro kterou ke dni nabytí účinnosti zákona vyplývaly povinnosti z § 3 odst. 1 až 4 a 9 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárii), ve znění pozdějších předpisů, je povinna ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 až 4 a 8 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Každá právnická osoba a podnikající fyzická osoba, na kterou se vztahují povinnosti podle § 9a, je povinna zaslat plán fyzické ochrany podle § 9a odst. 3 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a zajistit v plánu uvedená bezpečnostní opatření pro fyzickou ochranu objektů nebo zařízení do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona o prevenci závažných havárií

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

E-shop

Podvojné účetnictví 2020

Podvojné účetnictví 2020

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2021

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2021

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce. Cestovní náhrady prakticky od A do Z Aktuální ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.