Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


29

VYHLÁŠKA

ze dne 20. ledna 2004,

kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), (dále jen "zákon"):

§ 1
Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu
(K § 4 zákona)

(1) Kvalita reprodukčního materiálu se stanovuje podle druhové čistoty, genetických, morfologických, fyziologických charakteristik a zdravotního stavu.

(2) Kvalita semenného materiálu se zjišťuje podle příslušné ČSN.1) Každý oddíl semen nebo plodů uváděný do oběhu se posuzuje podle těchto znaků:

a)   čistota,
b)   hmotnost 1 000 kusů semen,
c)   energie klíčení (neplatí pro semena nebo plody s klíčním klidem),
d)   klíčivost nebo životnost,
e)   počet klíčivých (životných) semen v 1 kg.

(3) U malých oddílů semen, pokud jejich hmotnost nepřesahuje hmotnost uvedenou v příloze č. 1, neplatí požadavky uvedené v odstavci 2 písm. c), d) a e).

(4) Oddíly plodů a semen mohou být uváděny do oběhu, pouze vykazují-li druhovou čistotu 99 %.

(5) Kvalita sadebního materiálu se zjišťuje podle příslušné ČSN2) a posuzuje podle těchto znaků:

a)   tloušťka kořenového krčku,
b)   výška nadzemní části,
c)   maximální věk,
d)   nepřípustné tvarové deformace,
e)   poměr objemu kořenů k objemu nadzemní části.

(6) Sadební materiál

a)   topolů lze uvádět do oběhu, pokud splňuje požadavky uvedené v příloze č. 4 a nevykazuje vady uvedené v příloze č. 5,
b)   ostatních druhů lze uvádět do oběhu, pokud splňuje požadavky uvedené v přílohách č. 2 a 3 a nevykazuje vady uvedené v příloze č. 5,
c)   určený pro další pěstování ve školce lze uvádět do oběhu, pokud nevykazuje vady uvedené v příloze č. 5.

(7) Části rostlin3) lze uvádět do oběhu, pokud splňují požadavky uvedené v příloze č. 6.

(8) Reprodukční materiál nepůvodních druhů topolů, jejich vzájemných hybridů a hybridů nepůvodních topolů s domácími druhy lze uvádět do oběhu pouze v kategorii testovaný. Seznam druhů a hybridů, které lze uvádět do oběhu, je zveřejňován ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Reprodukční materiál domácích druhů topolů, s výjimkou topolu osika, lze uvádět do oběhu jako kvalifikovaný nebo testovaný.

(9) Věk a způsob pěstování sadebního materiálu lesních dřevin se označuje vzorcem, jehož struktura je uvedena v příloze č. 7.

(10) Reprodukční materiál, u kterého bylo zjištěno napadení škodlivými organismy podléhajícími mimořádným rostlinolékařským opatřením, musí být z dalšího použití prokazatelně vyloučen. Ustanovení zvláštního právního předpisu tím nejsou dotčena.4)

§ 2
Podrobnosti slučování oddílů reprodukčních materiálů a určení výškových pásem
(K § 5 odst. 4 zákona)

(1) Výšková pásma jsou určena lesními vegetačními stupni, zjištěnými z mapy lesních vegetačních stupňů v oblastních plánech rozvoje lesa.5) U zdrojů reprodukčního materiálu rostoucích mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou výšková pásma určena podle přílohy č. 8.

(2) Pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 5 odst. 4 zákona, je přípustné sloučit oddíly uvnitř kategorie identifikovaného reprodukčního materiálu nebo uvnitř kategorie selektovaného reprodukčního materiálu ze dvou nebo více uznaných jednotek. V označení nově vzniklého oddílu reprodukčního materiálu se v evidenčním čísle uznané jednotky nahradí pořadové číslo zdroje kódem oblasti provenience a číselným kódem výškového pásma.

(3) Pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 5 odst. 4 zákona, je přípustné sloučit oddíly identifikovaného reprodukčního materiálu ze zdrojů semen a porostů. Nově vzniklý oddíl se označí jako reprodukční materiál ze zdroje semen a v evidenčním čísle uznané jednotky se nahradí pořadové číslo zdroje kódem oblasti provenience a číselným kódem výškového pásma.

(4) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 3 a předmětem slučování bude oddíl reprodukčního materiálu ze zdroje známého původu a oddíl reprodukčního materiálu ze zdroje neznámého původu, označí se nově vzniklý oddíl vždy jako neznámého původu.

(5) Pokud dojde ke sloučení dvou nebo více oddílů reprodukčního materiálu, musí zůstat původní označení jednotlivých součástí nově vzniklého oddílu prokazatelně zjistitelné a na vzniklý oddíl bude vystaveno nové potvrzení o původu.

(6) U kategorie kvalifikovaného reprodukčního materiálu ze semenných sadů se připouští slučování oddílů semenného materiálu z téhož sadu z různých roků zrání, pokud se na vzniku úrody nepodílelo více než 50 % klonů v sadu zastoupených nebo úroda nedosáhla pro modřín opadavý a borovici lesní minimálně 100 kg šišek a pro smrk ztepilý minimálně 200 kg šišek vyschlých na vzduchu. Při slučování oddílů semenného materiálu je zapotřebí uvést roky zrání a podíl materiálu připadajícího na jednotlivé roky.

§ 3
Podrobnosti o oznámení a podrobnosti o potvrzení o původu a o žádosti o jeho vydání
(K § 6 odst. 7 zákona)

(1) Vzor oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu je uveden v příloze č. 9.

(2) Vzor žádosti o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu (dále jen "potvrzení o původu") je uveden v příloze č. 10. Vzory potvrzení o původu jsou uvedeny v přílohách č. 12 až 14.

(3) Vzor žádosti o vydání potvrzení o původu pro oddíly vzniklé zmenšením oddílu je uveden v příloze č. 11a. Vzor žádosti o vydání potvrzení o původu pro oddíl vzniklý sloučením oddílů (§ 2) je uveden v příloze č. 11b.

§ 4
Náležitosti úřední pojistky
(K § 7 odst. 5 zákona)

(1) Úřední pojistka je jednorázově použitelná nesnímatelná značka z umělé hmoty, světle zelené barvy se štítkem spojeným se zatahovacím páskem. Štítek o tloušťce 2 mm má tvar obdélníku o rozměrech 60 x 35 mm se zkosenými rohy v horní části. V horní části štítku, z níž vybíhá zatahovací pásek, je umístěna bezpečnostní kleština. Štítek je na jedné straně označen názvem kraje, který úřední pojistku vydal, logem Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo"), (úseku lesního hospodářství) a devítimístným evidenčním číslem, na druhé straně malým státním znakem a názvem kraje. Zatahovací pásek o celkové délce 45 cm má zploštělý profil 6 x 2 mm, při vyústění ze štítku v délce 4,5 cm hladký, poté v délce 36 cm se vzorem, který brání zpětnému vytažení zatahovacího pásku z bezpečnostní kleštiny a závěrečná část v délce 4,5 cm je hladká se zaoblenými rohy.

(2) O použitých úředních pojistkách vede orgán veřejné správy evidenci. Vzor úřední pojistky a vzor evidence o použitých úředních pojistkách je uveden v příloze č. 15.

§ 5
Podrobnosti o obsahu a formě průvodního listu, o způsobu jeho připojení a o klasifikačním označení částí rostlin a sadebního materiálu
(K § 8 odst. 9 zákona)

(1) Ke každému oddílu reprodukčního materiálu vystavuje dodavatel průvodní list.

(2) Pro semenný materiál se vyhotovuje průvodní list podle vzoru uvedeného v příloze č. 16. K celému oddílu semenného materiálu se připojuje část A průvodního listu. Část B se vkládá jednou dovnitř a jednou se připojuje vně formou průvodního štítku ke každému balení.

(3) Pro části rostlin se vyhotovuje průvodní list podle vzoru uvedeného v příloze č. 17. K celé zásilce části rostlin se připojuje část A průvodního listu. Část B se připojuje ke každému balení zásilky formou průvodního štítku.

(4) Pro sadební materiál se vyhotovuje průvodní list podle vzoru uvedeného v příloze č. 18. K celé zásilce sadebního materiálu se připojuje část A průvodního listu. Část B se připojuje k celé zásilce formou průvodního štítku.

(5) Části B průvodního listu (průvodní štítky) mohou být odlišeny podle kategorie reprodukčního materiálu barvou: identifikovaný - žlutou, selektovaný - zelenou, kvalifikovaný - růžovou, testovaný - modrou.

§ 6
Podrobnosti zařazování porostu do fenotypové třídy a jeho označování
(K § 10 odst. 4 zákona)

(1) Fenotypová klasifikace je zařazování dřevin v porostech do fenotypových tříd podle kritérií uvedených v příloze č. 19. U smíšených porostů se zařazují do fenotypových tříd všechny v porostu zastoupené dřeviny.

(2) Fenotypové klasifikaci podléhají všechny druhy dřevin uvedené v příloze k zákonu s výjimkou umělých kříženců topolů. Klasifikují se porosty olše, břízy a topolů starší 30 let, douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky starší 40 let a porosty ostatních dřevin starší 60 let.

(3) Výsledky fenotypové klasifikace se v terénu neoznačují. V lesním hospodářském plánu6) (dále jen "plán") nebo lesní hospodářské osnově7) (dále jen "osnova") jsou označeny podle standardu pro jejich vypracování.

§ 7
Podrobnosti o zařazování uznaného zdroje reprodukčního materiálu do uznané jednotky
(K § 12 odst. 2 zákona)

(1) Do uznané jednotky se zařadí pouze uznané zdroje poskytující reprodukční materiál stejné kategorie.

(2) Evidenční číslo uznané jednotky zajišťuje jednoznačnou identifikaci uznané jednotky. Skladba evidenčního čísla uznané jednotky, význam jeho jednotlivých komponentů a označení orgánů veřejné správy jsou uvedeny v příloze č. 20.

§ 8
Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje semen a porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu
(K § 13 odst. 4 zákona)

(1) Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu je možno uznat jen zdroje, které splňují požadavky uvedené v § 13 odst. 1 zákona. V porostu může být uznáno i více dřevin.

(2) O uznání žádá vlastník zdroje. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 21. V případě porostů předloží i doklad o jejich fenotypové třídě. Tímto dokladem může být kopie příslušné části z plánu nebo osnovy.

(3) Orgán veřejné správy rozhodne o uznání v případě zdrojů semen na základě místního šetření a v případě porostů na základě dokladu o jejich fenotypové třídě.

(4) Rozhodnutí o uznání zdroje orgánu veřejné správy obsahuje kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek (§ 18 odst. 2 zákona) ještě

a)   délku doby uznání (zpravidla 10 a ne více než 20 let),
b)   uznané jednotky,
c)   typ zdroje, a to:
- porost, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením porostů,
- zdroj semen, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením zdrojů semen,
- zdroj semen, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením zdrojů semen a porostů.

(5) Jeden výtisk rozhodnutí o uznání zdroje s doložkou právní moci obdrží osoba pověřená ministerstvem8) (dále jen "pověřená osoba"), která vede rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu [§ 30 odst. 2 písm. c) zákona].

§ 9
Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování
(K § 14 odst. 4 zákona)

(1) Jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu může být uznána jedna nebo více dřevin v porostu, pokud splňuje požadavky uvedené v příloze č. 22.

(2) Zdroje selektovaného reprodukčního materiálu se uznávají obvykle při obnově plánu nebo osnovy, uznání je však možné i v průběhu platnosti plánu nebo osnovy. V obou případech odpovídá doba uznání době platnosti plánu nebo osnovy.

(3) V terénu se zdroje selektovaného reprodukčního materiálu neoznačují.

(4) Vlastník zdroje nebo orgán veřejné správy, rozhoduje-li o uznání z vlastního podnětu, podá žádost o vypracování odborného posudku pověřené osobě. Vzor žádosti o vypracování odborného posudku je uveden v příloze č. 23. Příloha žádosti o vypracování odborného posudku pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu je uvedena v příloze č. 24.

(5) Vlastník zdroje vypracuje žádost o uznání podle přílohy č. 25 a zašle ji společně s jedním vyhotovením odborného posudku orgánu veřejné správy.

(6) Rozhodnutí orgánu veřejné správy o uznání zdroje obsahuje údaje o

a)   délce doby uznání, může stanovit ochrannou lhůtu nebo omezení výše obnovní těžby, pokud je to doporučeno odborným posudkem,
b)   sloučení (na základě doporučení v odborném posudku) porostů fenotypové třídy B do uznaných jednotek,
c)   vytvoření uznaných jednotek, kterým přiřadí evidenční čísla (§ 7 odst. 2).

(7) Jeden výtisk rozhodnutí o uznání zdroje s doložkou právní moci obdrží pověřená osoba, která vede rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu [§ 30 odst. 2 písm. c) zákona].

§ 10
Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování
(K § 15 odst. 4 zákona)

(1) Semenný sad nebo směs klonů se zakládá podle dokumentace registrované pověřenou osobou. Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu je možno je uznat, pokud jejich stav je v souladu s dokumentací a splňují požadavky uvedené v příloze č. 26.

(2) Semenný sad je možno uznat jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu teprve tehdy, když v sadu v souladu s dokumentací pro založení zůstal zachován potřebný počet a skladba klonů s dobrým zdravotním stavem a semenný sad je ve věku, kdy nastoupila plodnost, na které se podílí nadpoloviční většina zastoupených klonů.

(3) Směs klonů je možno uznat tehdy, když je schopna poskytovat reprodukční materiál ve skladbě, množství a kvalitě, podle dokumentace pro založení uznaného zdroje registrované pověřenou osobou.

(4) Rodičovské stromy se uznávají za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu pro záměrnou hybridizaci nebo sběr semen z volného sprášení. Klony se uznávají za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu k odběru částí rostlin pro zakládání semenných sadů, realizaci šlechtitelských programů a jiné účely. Uznány mohou být rodičovské stromy a klony, které splňují požadavky uvedené v příloze č. 26.

(5) Vlastník zdroje nebo orgán veřejné správy, rozhoduje-li o uznání z vlastního podnětu, podá žádost o vypracování odborného posudku pověřené osobě, ke které v případě semenných sadů přiloží dokumentaci o aktuálním stavu objektu; v případě klonů a směsi klonů také dokumentaci o identitě (původ a popis klonů). Vzor žádosti je uveden v příloze č. 23.

(6) Po obdržení odborného posudku zpracuje vlastník zdroje žádost podle vzoru uvedeného v příloze č. 27a nebo v příloze č. 27b, kterou spolu s odborným posudkem zašle orgánu veřejné správy.

(7) Rozhodnutí orgánu veřejné správy obsahuje údaje o uznání zdroje, včetně doby uznání (v případě klonů a směsi klonů nejvýše 10 let) a evidenčním čísle uznané jednotky (§ 7 odst. 2).

(8) Jeden výtisk rozhodnutí o uznání zdroje s doložkou právní moci obdrží pověřená osoba, která vede rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu [§ 30 odst. 2 písm. c) zákona].

(9) Klony a rodičovské stromy označí vlastník v terénu dvěma žlutými pruhy a evidenčním číslem ve výšce 130 cm nad zemí.

§ 11
Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu a o jeho označování
(K 16 odst. 4 zákona)

(1) Porost, semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů je možno uznat za zdroj testovaného reprodukčního materiálu, pokud splňují požadavky uvedené v příloze č. 28.

(2) Vlastník zdroje nebo orgán veřejné správy, rozhoduje-li o uznání z vlastního podnětu, podá žádost o vypracování odborného posudku podle přílohy č. 23 pověřené osobě. Nedílnou součástí žádosti je dokumentace o původu, testování a výsledcích testování zdroje.

(3) Na základě odborného posudku zpracuje vlastník zdroje žádost podle přílohy č. 29a nebo 29b, kterou spolu s odborným posudkem zašle orgánu veřejné správy.

(4) Rozhodnutí orgánu veřejné správy obsahuje údaje o uznání zdroje, době uznání (v případě klonů a směsi klonů nejdéle 10 let) a evidenční číslo uznané jednotky (§ 7 odst. 2). Zdroj může být podmínečně uznán jen tehdy, když je na základě předběžných výsledků testů patrné, že zdroj bude splňovat předpoklady pro uznání. Pokud byl zdroj vyšlechtěn pro speciální účel, uvádí se tento účel v rozhodnutí o uznání zdroje.

(5) Jeden výtisk rozhodnutí o uznání zdroje s doložkou právní moci obdrží pověřená osoba, která vede rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu [§ 30 odst. 2 písm. c) zákona].

§ 12
Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku
(K § 18 odst. 4 zákona)

Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu jsou uvedeny v příloze č. 30.

§ 13
Podrobnosti pro vyhlašování genových základen  a podrobnosti o způsobu hospodaření v lesích na jejich území a o jejich označování
(K § 19 odst. 5 zákona)

(1) Zachování biologické různorodosti dřevin v genové základně je přizpůsoben režim hospodaření, řešený zvláštními hospodářskými soubory,9) které vycházejí ze stavu porostů.

(2) Genové základny se vyhlašují v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny druhy lesních dřevin, lesnicky významných druhů na dobu platnosti plánu nebo obnovy. Genovou základnu je možno vyhlásit pro jednu nebo pro více dřevin.

(3) Genovou základnu je možno vyhlásit v jedné nebo v několika oddělených částech. Výměra jedné genové základny nemá být menší než 100 ha.

(4) U dřeviny, pro kterou je genová základna vyhlášena, se využívá přednostně přirozená obnova. Je-li nutná umělá obnova, používá se u dřevin, pro které je genová základna vyhlášena, reprodukční materiál pocházející z téže genové základny.

§ 14
Podrobnosti podávání žádosti o udělení licence
(K § 20 odst. 3 zákona)

(1) Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost obsahuje:

a)   jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo sídlo a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu,
b)   obchodní firmu, pokud pod tímto jménem podniká,
c)   identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
d)   označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,
e)   úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání,
f)   popis dosavadní odborné lesnické praxe [odstavec 2 písm. h)] žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,
g)   výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než šest měsíců.

(2) Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence, žádost obsahuje:

a)   obchodní firmu, sídlo a právní formu žadatele; fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce uvede jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt,
b)   jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele (nedokládá fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce),
c)   identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
d)   výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jeho úředně ověřenou kopii (nedokládá fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce),
e)   označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,
f)   jméno, příjmení a trvalý pobyt odpovědného zástupce žadatele,
g)   úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,
h)   popis dosavadní odborné lesnické praxe (výkon odborné činnosti v lesním hospodářství, v hospodářské úpravě lesů, lesnickém školství a výzkumu a ve státní správě lesů) odpovědného zástupce žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,
i)   výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší než šest měsíců.

(3) Doklady uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) nebo v odstavci 2 písm. g) a h) nejsou součástí žádosti o prodloužení licence. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 31.

§ 15
Podrobnosti vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence o školkařské činnosti
(K § 24 odst. 3 zákona)

(1) Dodavatel, který uvedl reprodukční materiál do oběhu, vede o každém oddílu reprodukčního materiálu tuto evidenci:

a)   druh dřeviny,
b)   evidenční číslo uznané jednotky,
c)   číslo potvrzení o původu,
d)   kategorie reprodukčního materiálu (identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný, testovaný),
e)   oblast provenience,
f)   rok zrání, jde-li o semenný materiál,
g)   věk a způsob pěstování, jde-li o sadební materiál,
h)   rok odběru a specifikace odebraných částí u částí rostlin (oddenkové řízky, explantáty atd.) použitých k produkci sadebního materiálu,
i)   účel použití,
j)   množství,
k)   označení odběratele.

(2) Evidenci podle odstavce 1 je možno nahradit archivováním jednotlivých průvodních listů, pokud splňují požadavky na tuto evidenci.

(3) Dodavatel provozující školkařskou činnost vede, kromě údajů uvedených v odstavci 1, také písemnou a grafickou evidenci.

(4) Písemná evidence obsahuje:

a)   průběžnou evidenci každého oddílu rozpěstovaného sadebního materiálu,
b)   údaje o celkové a produkční ploše školky (provozovny) se specifikací volné plochy, skleníků, foliovníků a pařenišť,
c)   inventurní stavy každého oddílu rozpěstovaného sadebního materiálu k 15. listopadu každého kalendářního roku s vyznačením
1.  oddílu,
2.  dřeviny,
3.  evidenčního čísla uznané jednotky,
4.  věku a způsobu pěstování sadebního materiálu,
5.  kategorie reprodukčního materiálu,
6.  množství sadebního materiálu,
7.  produkční plochy, na níž je oddíl pěstován.

(5) Grafická evidence obsahuje:

a)   grafický plánek školky (provozovny) s označením jednotlivých produkčních ploch,
b)   grafickou evidenci stavu rozpracovaného sadebního materiálu podle jednotlivých oddílů s aktualizací k 15. listopadu každého kalendářního roku,
c)   viditelné označení jednotlivých oddílů na ploše školky.

(6) O každém oddílu reprodukčního materiálu, který má v držení nebo který uvádí do oběhu, předkládá dodavatel pověřené osobě k 30. listopadu záznamy o

a)   druhu dřeviny,
b)   evidenčním čísle uznané jednotky,
c)   číslu potvrzení o původu,
d)   roku zrání, jde-li o semenný materiál,
e)   věku a způsobu pěstování, jde-li o sadební materiál,
f)   roku odběru a specifikaci odebraných částí u části rostlin (např. oddenkové řízky, explantáty) použitých k produkci sadebního materiálu,
g)   účelu využití,
h)   množství,
i)   označení odběratele (materiál, který byl expedován za sledované období).

(7) Dodavatel, který je provozovatelem školkařského provozu, předkládá, kromě údajů uvedených v odstavci 3, též:

a)   údaje o celkové a produkční ploše školkařského provozu se specifikací volné plochy, skleníků, foliovníků a pařenišť,
b)   údaje o produkční ploše, na níž jsou pěstovány jednotlivé oddíly podle odstavce 3.

§ 16
Podrobnosti oznámení o dovozu reprodukčního materiálu
(K § 25 odst. 4 zákona)

Oznámení dovozce o dovozu reprodukčního materiálu celnímu orgánu obsahuje údaje o dodavateli a údaje o povoleném a skutečně dováženém množství reprodukčního materiálu. Jeho nedílnou součástí je originál nebo úředně ověřená kopie pravomocného rozhodnutí ministerstva o povolení k dovozu reprodukčního materiálu. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 32.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejou k dispozici v textové podobě)


1)   ČSN 48 12 11 (Lesní semenářství - sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin).
2)   ČSN 48 21 15 (Sadební materiál lesních dřevin).
3)   § 2 písm. a) bod 2 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
4)   Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 314/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
5)   § 23 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
6)   § 24 zákona č. 289/1995 Sb.
7)   § 25 zákona č. 289/1995 Sb.
8)   § 30 zákona č. 149/2003 Sb.
9)   Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

E-shop

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.