Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


17

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 7. ledna 2004

o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), (dále jen "zákon") k provedení § 14 odst. 3 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu provozovatelům zoologických zahrad (dále jen "dotace") na činnosti a projekty, jejichž předmět je vymezen v příloze k tomuto nařízení.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na poskytování dotací na projekty vědy a výzkumu podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona, které se řídí zvláštním právním předpisem.1)

Pravidla poskytování dotací
§ 2

Dotaci lze poskytnout, jestliže provozovatel zoologické zahrady (dále jen "žadatel")

a)   je držitelem platné licence vydané podle zákona,
b)   nemá ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen "žádost") nedoplatky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům nebo k rozpočtu územního samosprávného celku a nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
c)   není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
d)   nečerpá dotaci na shodné činnosti a projekty podle tohoto nařízení v rámci dotací poskytovaných Ministerstvem životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), Státním fondem životního prostředí, případně z jiných zdrojů státního rozpočtu a
e)   provedl řádné finanční vypořádání dotací, které mu byly poskytnuty v předchozích letech.

§ 3

(1) Žádost obsahuje

a)   obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu žadatele, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu oprávněného zástupce, jde-li o právnickou osobu,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu žadatele a identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,
c)   doklad o právní subjektivitě žadatele, jde-li o právnickou osobu,
d)   číslo jednací, pod kterým byla vydána licence podle zákona,
e)   bankovní spojení,
f)   daňové identifikačni číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
g)   telefonní a faxové číslo, případně elektronickou adresu žadatele,
h)   požadovanou výši dotace.

(2) Příloha k žádosti obsahuje

a)   podrobný popis projektu nebo činnosti, na který je dotace žádána, včetně předpokládaného přínosu,
b)   zdůvodnění účelu a požadované výše dotace,
c)   podrobný rozpočet projektu nebo činností,
d)   prohlášení o výši spoluúčasti žadatele na realizaci projektu,
e)   čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek podle § 2 odst. 1 písm. b) až e).

(3) Žádost se podává ministerstvu písemně do 30. dubna kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta.

§ 4

Žádosti jsou posuzovány Komisí pro zoologické zahrady (dále jen "Komise") a na základě jejího stanoviska o nich rozhoduje ministerstvo, které přitom hodnotí

a)   kvalitu projektu a jeho předpokládaný přínos,
b)   přiměřenost rozpočtovaných nákladů na jednotlivé činnosti.

§ 5

(1) Na základě výsledku výběrového dotačního řízení vydá ministerstvo nejpozději do 15. července kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta, rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zvláštních právních předpisů,2) a to až do vyčerpání finančních prostředků pro daný rozpočtový rok. Při rozhodování o žádostech se přihlíží k pořadí doporučenému Komisí.

(2) Dotace může být poskytnuta do výše 80 % rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu.

(3) Dotace je ministerstvem poskytována v termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, které vycházejí z charakteru projektu nebo činnosti.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 6

(1) Příjemce odpovídá za hospodárné využití poskytnuté dotace v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace a za řádné vypořádání dotace. Nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání dotace, pro řízení o odnětí dotace a pro uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s dotací platí zvláštní právní předpisy.4)

(3) Z dotace nelze hradit běžné opravy, údržbu zoologické zahrady a mzdové výdaje související s realizací projektu.

(4) Právní vztahy mezi ministerstvem a příjemcem vzniklé z poskytnutí dotací přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2004.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
2)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.  450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 479/2003  Sb.
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb.
3)   § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
4)   Zákon č. 218/2000 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě  daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.  320/2002 Sb.
6)   Zákon č. 16/1997 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č.  123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000  Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.  162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb.
7)   Zákon č. 114/1992 Sb.
8)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

E-shop

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Petr Dobiáš, Zdeněk Kučera, Tomáš Mach, Bohumil Poláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv. Tyto příklady jsou řešeny ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.