Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


17

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 7. ledna 2004

o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), (dále jen "zákon") k provedení § 14 odst. 3 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu provozovatelům zoologických zahrad (dále jen "dotace") na činnosti a projekty, jejichž předmět je vymezen v příloze k tomuto nařízení.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na poskytování dotací na projekty vědy a výzkumu podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona, které se řídí zvláštním právním předpisem.1)

Pravidla poskytování dotací
§ 2

Dotaci lze poskytnout, jestliže provozovatel zoologické zahrady (dále jen "žadatel")

a)   je držitelem platné licence vydané podle zákona,
b)   nemá ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen "žádost") nedoplatky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům nebo k rozpočtu územního samosprávného celku a nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
c)   není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
d)   nečerpá dotaci na shodné činnosti a projekty podle tohoto nařízení v rámci dotací poskytovaných Ministerstvem životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), Státním fondem životního prostředí, případně z jiných zdrojů státního rozpočtu a
e)   provedl řádné finanční vypořádání dotací, které mu byly poskytnuty v předchozích letech.

§ 3

(1) Žádost obsahuje

a)   obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu žadatele, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu oprávněného zástupce, jde-li o právnickou osobu,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu žadatele a identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,
c)   doklad o právní subjektivitě žadatele, jde-li o právnickou osobu,
d)   číslo jednací, pod kterým byla vydána licence podle zákona,
e)   bankovní spojení,
f)   daňové identifikačni číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
g)   telefonní a faxové číslo, případně elektronickou adresu žadatele,
h)   požadovanou výši dotace.

(2) Příloha k žádosti obsahuje

a)   podrobný popis projektu nebo činnosti, na který je dotace žádána, včetně předpokládaného přínosu,
b)   zdůvodnění účelu a požadované výše dotace,
c)   podrobný rozpočet projektu nebo činností,
d)   prohlášení o výši spoluúčasti žadatele na realizaci projektu,
e)   čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek podle § 2 odst. 1 písm. b) až e).

(3) Žádost se podává ministerstvu písemně do 30. dubna kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta.

§ 4

Žádosti jsou posuzovány Komisí pro zoologické zahrady (dále jen "Komise") a na základě jejího stanoviska o nich rozhoduje ministerstvo, které přitom hodnotí

a)   kvalitu projektu a jeho předpokládaný přínos,
b)   přiměřenost rozpočtovaných nákladů na jednotlivé činnosti.

§ 5

(1) Na základě výsledku výběrového dotačního řízení vydá ministerstvo nejpozději do 15. července kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta, rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zvláštních právních předpisů,2) a to až do vyčerpání finančních prostředků pro daný rozpočtový rok. Při rozhodování o žádostech se přihlíží k pořadí doporučenému Komisí.

(2) Dotace může být poskytnuta do výše 80 % rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu.

(3) Dotace je ministerstvem poskytována v termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, které vycházejí z charakteru projektu nebo činnosti.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 6

(1) Příjemce odpovídá za hospodárné využití poskytnuté dotace v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace a za řádné vypořádání dotace. Nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání dotace, pro řízení o odnětí dotace a pro uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s dotací platí zvláštní právní předpisy.4)

(3) Z dotace nelze hradit běžné opravy, údržbu zoologické zahrady a mzdové výdaje související s realizací projektu.

(4) Právní vztahy mezi ministerstvem a příjemcem vzniklé z poskytnutí dotací přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2004.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
2)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.  450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 479/2003  Sb.
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb.
3)   § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
4)   Zákon č. 218/2000 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě  daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.  320/2002 Sb.
6)   Zákon č. 16/1997 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č.  123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000  Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.  162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb.
7)   Zákon č. 114/1992 Sb.
8)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

E-shop

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Základy sportovního práva

Základy sportovního práva

Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Restituce podle zákona o půdě

Restituce podle zákona o půdě

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace se věnuje restituční problematice v podobě převodů náhradních pozemků na oprávněné osoby podle zákona o půdě. Na ty mají restituenti nárok, není-li možné navrátit jim původní nemovitosti, o které přišli mezi lety 1948 až 1989. Přestože od přijetí zákona o půdě již uplynulo ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.