Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


16

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/2003 Sb. a zákonem č. 282/2003 Sb.

ZÁKON
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Šlechtění, plemenitba a evidence

HLAVA I
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět a účel úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a)   šlechtění a plemenitbu skotu, koní, prasat, ovcí, koz, drůbeže, běžců, plemenných ryb a včel (dále jen "vyjmenovaná hospodářská zvířata"),
b)   označování turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců (dále jen "označovaná zvířata"),
c)   evidenci označovaných zvířat, zvěře ve farmovém chovu,1) drůbeže, včel, plemenných ryb a neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu (dále jen "evidovaná zvířata"), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem.

(2) Tento zákon se nevztahuje na šlechtění, plemenitbu, označování a evidenci zvířat v zoologických zahradách.1a) Hlavy I až V se nevztahují také na šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat při výzkumu a vývoji.

(3) Účelem tohoto zákona v oblasti šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat je stanovit pravidla a podmínky pro šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat chovaných na území České republiky tak, aby bylo zabezpečeno používání metod šlechtění a reprodukce, které jsou v souladu s mezinárodními standardy a závazky a zárukou objektivního zjišťování a hodnocení pro potřeby chovatelů, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem ke zvyšování genetické hodnoty a výkonnosti vyjmenovaných hospodářských zvířat, jejich cílevědomého rozmnožování a zachování genetické rozmanitosti, aby napomáhala zlepšování hospodárnosti a konkurenční schopnosti živočišné výroby a jakosti surovin a potravin živočišného původu.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   plemennými zvířaty (u drůbeže a plemenných ryb i populacemi, u včel i včelstvy) vyjmenovaná hospodářská zvířata určená k reprodukci, která jsou evidovaná v plemenné knize (u drůbeže, plemenných ryb a včel i v plemenářské evidenci), a jejich přímé potomstvo,
b)   tury podčeleď Bovinae zahrnující rody zubr, jak, buvol, patur a rod tur, do kterého se řadí skot,
c)   běžci hospodářsky využívaná podtřída ptáků, zejména plemena pštrosa dvouprstého,
d)   chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu,
e)   chovem skupina evidovaných zvířat nebo i jednotlivá evidovaná zvířata, držená jedním chovatelem nebo společně více chovateli za účelem jejich rozmnožování, získávání jejich produktů, produkce jatečných zvířat, anebo za účelem jejich sportovního nebo zájmového využití,
f)   šlechtitelským chovem chov, jehož účelem je záměrná produkce plemeníků, plemenic, embryí, vaječných buněk a násadových vajec pro zušlechťování celých populací vyjmenovaných hospodářských zvířat,
g)   prarodičovským chovem chov, jehož účelem je křížení kvalitních jedinců ze šlechtitelských chovů pro produkci zvířat do rodičovských chovů,
h)   rodičovským chovem chov, jehož účelem je křížení kvalitních jedinců z prarodičovských chovů pro produkci užitkových nebo jatečných zvířat,
i)   populací soubor jedinců téhož druhu, plemene nebo typu vyjmenovaných hospodářských zvířat, jehož početnost a skladba umožňuje cílevědomou reprodukcí a intenzívním šlechtěním trvalé zlepšování kvality dědičných vlastností a znaků (genofondu),
j)   plemenem populace zvířat téhož druhu a shodného fylogenetického původu s charakteristickými vlastnostmi a znaky, které přenáší na potomstvo, schopná se reprodukovat,
k)   uznaným chovatelským sdružením sdružení chovatelů registrované podle zvláštního právního předpisu,3) ve kterém se chovatelé sdružují k zabezpečování společných zájmů a postupů v oblasti šlechtění a plemenitby populací vyjmenovaných hospodářských zvířat a které Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") uznalo podle § 5,
l)   plemennou knihou speciální evidence plemenných zvířat vedená, s výjimkou plemenné knihy starokladrubského koně, uznaným chovatelským sdružením, která obsahuje údaje o identifikaci, původu, výkonnosti, plemenné hodnotě a užití zvířat určitého plemene nebo typu a jejich přímých potomků; u drůbeže, plemenných ryb a včel plní funkci plemenné knihy plemenářská evidence (§ 10),
m)   šlechtitelským programem soubor šlechtitelsko-organizačních opatření a metod k dosažení geneticko-ekonomického zisku a chovného cíle v populaci; šlechtitelským programem je
1.  selekční program, podle kterého je prováděna selekce k dosažení šlechtitelského cíle,
2.  hybridizační program zaměřený na využití efektu křížení za účelem produkce hybridů,
n)   oprávněnou osobou právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,4) nebo uznané chovatelské sdružení, kterým ministerstvo udělilo souhlas k výkonu některých odborných činností podle § 3,
o)   chovatelským podnikem právnická osoba, popřípadě sdružení právnických osob5) nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,4) realizuje vlastní hybridizační program na základě vlastních, na kombinační schopnost šlechtěných linií, ve vlastních i smluvně přidružených chovech a kterou ministerstvo uznalo podle § 6,
p)   chovným registrem speciální evidence vyjmenovaných hospodářských zvířat zapojených do šlechtitelského programu chovatelského podniku, kterou vede chovatelský podnik pro účely identifikace vyjmenovaných hospodářských zvířat a prokázání jejich původu,
r)   inseminační stanicí zařízení provozované oprávněnou osobou k získávání, zpracování, skladování a výdeji spermatu plemeníků pro inseminaci plemenic a k chovu plemeníků, u koní plní úlohu inseminační stanice i reprodukční centrum koní,
s)   střediskem pro přenos embryí zařízení provozované oprávněnou osobou k získávání, zpracování, uchovávání, výdeji a přenosu embryí nebo vaječných buněk,
t)   ústřední evidencí komplexní databáze zahrnující údaje o původu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech, přemisťování a změnách jedinců, stád nebo hejn jednotlivých druhů evidovaných zvířat; ústřední evidence zahrnuje také údaje o hospodářstvích, chovatelích, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní s kapacitou větší než 1000 kusů násadových vajec (dále jen "provozovatelé líhní"), provozovatelích shromažďovacích středisek,5a) osobách, které jako podnikatelé4) přímo nebo nepřímo nakupují a prodávají evidovaná zvířata (dále jen "obchodníci"), dopravcích, kteří jako podnikatelé4) přepravují evidovaná zvířata (dále jen "dopravci"), uživatelských zařízení6) a asanačních podnicích,6a)
u)   pověřenou osobou právnická osoba, kterou ministerstvo pověřilo podle § 23c shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence,
v)   hospodářstvím jakákoliv stavba, zařízení nebo místo na území jednoho katastrálního území obce, kde jsou evidovaná zvířata držena, včetně chovu pod širým nebem,
w)   stájí, u ryb vodní nádrží nebo dalším rybochovným zařízením a u včel stanovištěm jakýkoliv provoz, stavba nebo místo anebo jejich konstrukční a technologický soubor uvnitř jednoho hospodářství, na kterém jsou evidovaná zvířata jednoho druhu držena za účelem jejich chovu,
x)   stájovým registrem evidence turů, ovcí a koz chovaných ve stáji; u koní a oslů a jejich kříženců, prasat, běžců, drůbeže a zvěře ve farmovém chovu1) plní funkci stájového registru registr zvířat na hospodářství, u plemenných ryb odlovní a komorová kniha a u neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu hospodářská evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru,6b)
y)   původem otec a matka, případně další generace předků evidovaného zvířete.

§ 3
Oprávněné osoby

(1) Ministerstvo udělí souhlas k výkonu činností uvedených v § 7, 12, 16, 17 a 18 za předpokladu, že žadatel splňuje podmínky pro jejich výkon stanovené v těchto ustanoveních. Náležitosti žádosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v zákoně, rozhodne ministerstvo o udělení souhlasu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena; v opačném případě se řízení o udělení souhlasu zastaví.

(3) Ministerstvo může rozhodnout o udělení souhlasu k provádění testování a posuzování (§ 7) také jen pro některé činnosti testování a posuzování nebo pro testování a posuzování některých druhů a plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(4) Ministerstvo může rozhodnout o udělení souhlasu k provozování střediska pro přenos embryí (§ 18) pro získávání, kultivaci a uchovávání embryí a vaječných buněk nebo pro vlastní přenos embryí.

(5) Rozhodnutí o udělení souhlasu platí 5 let ode dne nabytí právní moci. Oprávněná osoba může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději 3 měsíce přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí o udělení souhlasu lze prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu platí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

(6) Ministerstvo zruší rozhodnutím udělení souhlasu, pokud oprávněná osoba opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro udělení souhlasu anebo pokud o to oprávněná osoba písemně požádá.

HLAVA II
Šlechtění vyjmenovaných hospodářských zvířat

§ 4
Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření

Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření spočívají

a)   ve stanovení chovného cíle a celopopulačních šlechtitelských programů a jejich realizaci,
b)   ve zjišťování a evidování původu, vlastností a znaků vyjmenovaných hospodářských zvířat,
c)   v provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů, kontroly dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat,
d)   ve kvalifikovaném odhadu plemenné hodnoty vyjmenovaných hospodářských zvířat,
e)   ve vedení plemenných knih nebo plemenářských evidencí,
f)   v ověřování a osvědčování původu nebo stanovování genetického typu plemenných zvířat,
g)   v hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a jejich cílevědomé selekci a připařování v souladu se šlechtitelskými programy a cíli,
h)   v ochraně dědičných vlastností a znaků určité populace (genofondu) a udržování genetických zdrojů,
i)   ve vystavování dokladů o původu a výkonnosti plemenných zvířat,
j)   ve zveřejňování dosažených plemenných hodnot zvířat, výsledků šlechtění a plemenářské činnosti.

§ 5
Uznaná chovatelská sdružení

(1) Ministerstvo uzná chovatelské sdružení3) na základě jeho žádosti jako uznané chovatelské sdružení, pokud

a)   je právnickou osobou,
b)   má pro svou činnost zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30,
c)   prokáže, že populace plemene je dostatečně početná k uplatnění účinného šlechtitelského programu včetně intenzívní selekce a testovacího připařování anebo zaručuje zachování plemene, je-li to potřebné,
d)   předloží návrh chovného cíle a šlechtitelského programu k jeho dosažení a způsob vyhodnocování výsledků,
e)   předloží návrh řádu plemenné knihy, jehož náležitosti jsou stanoveny vyhláškou, a splňuje podmínky pro vedení plemenné knihy řádem stanovené,
f)   předloží návrh způsobu vedení evidence, kontroly vedení plemenné knihy a vydávání potvrzení o původu plemenných zvířat,
g)   uznáním není ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného chovatelského sdružení.

Náležitosti žádosti o uznání chovatelského sdružení stanoví vyhláška.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v tomto zákoně, rozhodne ministerstvo o uznání nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena; v opačném případě řízení o uznání chovatelského sdružení zastaví.

(3) Uznání ministerstva se vztahuje na chovný cíl, šlechtitelský program, vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy nebo vedení plemenářské evidence a na výkon odborných činností uvedených v § 8, 11 a 13.

(4) Rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení platí 10 let ode dne nabytí právní moci. Uznané chovatelské sdružení může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti rozhodnutí o uznání. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději 3 měsíce přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení lze prodloužit nejvýše o 10 let, a to i opakovaně. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení platí ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.

(5) Ministerstvo zruší uznání , pokud uznané chovatelské sdružení opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro jeho uznání anebo pokud o to uznané chovatelské sdružení písemně požádá.

(6) Uznané chovatelské sdružení je povinno každoročně vyhodnocovat realizaci svého šlechtitelského programu a zveřejňovat jeho výsledky.

§ 6
Chovatelské podniky

(1) Ministerstvo uzná na základě žádosti právnickou osobu, popřípadě sdružení právnických osob5) nebo fyzickou osobu, která je podnikatelem,4) jako chovatelský podnik, pokud předloží

a)   návrh vlastního hybridizačního programu, na základě vlastních, na kombinační schopnost šlechtěných linií, který obsahuje rozsah a druh výchozích linií, způsob a metody výkonnostních zkoušek a výkonnostních testů, odhadu plemenné hodnoty a metody plemenitby,
b)   přehled smluvně přidružených chovů, početnost jejich stavů zvířat a podíl na realizaci hybridizačního programu,
c)   návrh řádu chovného registru, jehož náležitosti jsou stanoveny vyhláškou.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v tomto zákoně, rozhodne ministerstvo o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena; v opačném případě řízení o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku zastaví.

(3) Uznání ministerstva se vztahuje na činnosti uvedené v odstavci 1 a na výkon činností uvedených v § 8 a 11, u drůbeže též na § 7.

(4) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují na domácí i zahraniční hybridizační programy realizované na území České republiky, pokud chovatelské podniky linie samy šlechtí nebo je nakupují a dále rozmnožují v prarodičovských chovech a produkují finální hybridy, u drůbeže a plemenných ryb rodiče, pro potřebu vlastních nebo smluvních chovů. V chovech včel se uznávání chovatelských podniků nepřipouští.

(5) Rozhodnutí o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku platí 5 let ode dne nabytí právní moci. Chovatelský podnik může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti rozhodnutí o uznání. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději 3 měsíce přede dnem, kdy má platnost rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí o uznání lze prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o uznání platí ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.

(6) Chovatelský podnik je povinen

a)   provádět odborné činnosti uvedené v § 8 a 11, u drůbeže též v § 7,
b)   pravidelně testovat finální hybridy, u drůbeže a plemenných ryb i rodiče, v testačních zařízeních vyhlášených ministerstvem ve Věstníku Ministerstva zemědělství, poskytovat k testování jednodenní drůbež a násadová vejce, jikry v očních bodech a rozplavaný plůdek (dále jen "plemenný materiál ryb") za smluvních podmínek,
c)   vést chovný registr pro vlastní a smluvně přidružené chovy,
d)   umožnit zveřejnění výsledků testace finálních hybridů pověřenou osobou.

(7) Ministerstvo zruší uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku, pokud opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnosti rozhodné pro její uznání anebo pokud o to chovatelský podnik písemně požádá.

(8) Vyhláška stanoví

a)   náležitosti žádosti o uznání osoby jako chovatelského podniku,
b)   způsoby testování v testačních zařízeních podle odstavce 6 písm. b),
c)   požadavky na obsah řádu chovného registru.

§ 7
Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování

(1) Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování (dále jen "testování a posuzování") se provádí podle postupů stanovených vyhláškou jednotně v celé populaci daného druhu, plemene nebo typu vyjmenovaných hospodářských zvířat, v souladu s mezinárodně uznávanými postupy.

(2) Testování a posuzování zajišťují v chovech nebo v testačních zařízeních uznaná chovatelská sdružení nebo oprávněné osoby, pokud k tomu mají potřebné technické vybavení a osoby odborně způsobilé podle § 30.

(3) Oprávněné osoby jsou povinny

a)   provádět za smluvních podmínek testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat, pokud o to chovatel požádá a vytvoří k tomu podmínky podle odstavce 5 písm. a),
b)   dodržovat postupy testování a posuzování stanovené vyhláškou,
c)   zjišťovat původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat,
d)   evidovat zjištěné údaje a předávat je osobě pověřené vedením ústřední evidence; v případě ukončení činnosti předat veškeré údaje a podklady osobě, která tuto činnost přebírá, případně chovateli a o tomto předání provést zápis,
e)   poskytovat v rozsahu předmětu své činnosti poradenství.

(4) Kontrolu zdraví a kontrolu dědičnosti zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat provádějí podle zvláštních právních předpisů6) orgány veterinární správy.

(5) Chovatelé, v jejichž chovech je prováděno testování a posuzování, jsou povinni

a)   vytvořit podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování,
b)   umožnit ve svých chovech testovací připařování a prověřování plemeníků kontrolou dědičnosti sledovaných vlastností a zdraví v rozsahu a podle pravidel smluvně dohodnutých s oprávněnými osobami uvedenými v odstavci 2, předvedení a posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat,
c)   vést záznamy stanovené vyhláškou,
d)   poskytnout za smluvních podmínek osobě uvedené v odstavci 2 plemenice, jejich samčí a samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce a jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál, u včel matky, které tato osoba sama vybere ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování.

(6) Výsledky testování a posuzování je povinna zpracovávat pověřená osoba a zveřejňovat je v součinnosti s uznaným chovatelským sdružením.

(7) Uznané chovatelské sdružení převezme výsledky testování a posuzování prováděného v zahraničí jako rovnocenné, pokud bylo prováděno podle srovnatelných postupů testování a posuzování, podmínek a míry spolehlivosti.

(8) Vyhláška stanoví

a)   minimální okruh vlastností a znaků, které se sledují u jednotlivých druhů a typů vyjmenovaných hospodářských zvířat,
b)   postupy provádění testování a posuzování,
c)   požadavky na obsah záznamů vedených chovateli podle odstavce 5 písm. c) a osobami uvedenými v odstavci 2 a způsob jejich předávání pověřené osobě,
d)   periodicitu, způsob a obsah zveřejňování výsledků testování a posuzování.

§ 8
Plemenná hodnota a hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat

(1) Kvalifikovaný odhad plemenné hodnoty a hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat se provádí na základě údajů zjištěných podle § 7.

(2) Plemenné hodnoty získané na základě výsledků tuzemského testování a posuzování zpracovává pověřená osoba a zveřejňuje je v součinnosti s uznaným chovatelským sdružením. Nejsou-li plemenné hodnoty odhadnuté v tuzemsku k dispozici s dostatečnou mírou spolehlivosti, lze využít i plemenné hodnoty zahraniční, pokud byly odhadnuty s vyšší mírou spolehlivosti, přednostně pak hodnoty přepočtené standardními metodami na tuzemskou úroveň.

(3) Hodnocení skotu, koní, prasat, ovcí, koz, čistokrevné drůbeže, běžců, plemenných ryb a včel zajišťují

a)   uznaná chovatelská sdružení
1.  u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu,
2.  v chovech při jejich uznávání za šlechtitelské,
3.  v chovu plemenných ryb též při uznávání a rušení prarodičovských a rodičovských chovů a hodnocení a výběru mladých generačních ryb před jejich zařazením do matečných hejn,
a vydávají o výsledku doklady,
b)   osoby uvedené v § 7 odst. 2

1. 

u plemenic zařazených do výkonnostních zkoušek a jejich potomstva,

2. 

při výběru matek plemeníků a u mladých plemenic pro účely kontroly dědičnosti užitkových vlastností,

3. 

při zkouškách výkonnosti koní,

c)   chovatelské podniky
1.  u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu ve vlastních nebo smluvních chovech,
2.  při uznávání vlastních šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovů, popřípadě chovů, které rozmnožují a využívají jimi šlechtěné a rozmnožované populace,
d)   chovatelé při výběru plemenic ve vlastním chovu,
e)   pověřená osoba při výběru plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen, pro která není v České republice vedena plemenná kniha.

(4) Hodnocení hejn drůbeže si provádějí chovatelé a chovatelské podniky. K produkci násadových vajec je nutný souhlas příslušných orgánů veterinární správy, u šlechtitelských a prarodičovských chovů drůbeže a rodičovských chovů drůbeže z dovozu též osvědčení o původu hejna vydávané Českou plemenářskou inspekcí. U rodičovských chovů vydávají osvědčení o původu hejna chovatelské podniky samy.

(5) Vyhláška stanoví pro jednotlivé druhy a typy vyjmenovaných hospodářských zvířat

a)   minimální okruh vlastností a znaků, pro které se odhaduje plemenná hodnota,
b)   postupy pro kvalifikovaný odhad plemenné hodnoty,
c)   periodicitu, způsob a obsah zveřejňování výsledků odhadu plemenné hodnoty,
d)   způsob a kritéria pro hodnocení a výběr plemeníků, plemenic, hejn drůbeže, plemenných ryb a včelstev a obsah dokladů o výběru plemeníků.

§ 9
Plemenné knihy

(1) Pro každé plemeno vyjmenovaných hospodářských zvířat, s výjimkou drůbeže, plemenných ryb a včel, se vede samostatná plemenná kniha.

(2) Plemenné knihy vedou uznaná chovatelská sdružení, s výjimkou plemenné knihy starokladrubského koně, kterou vede Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p., a vztahují se na něj povinnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. d), e) a f).

(3) Plemenné knihy se vedou podle řádů plemenných knih, které vydávají v souladu s vyhláškou osoby uvedené v odstavci 2. Podle řádů plemenných knih lze

a)   registrovat chovatele v plemenné knize a zapsat jeho plemenná zvířata, pokud dodržuje podmínky řádem stanovené,
b)   zapsat dovezená plemenná zvířata, dárce spermatu a zvířata narozená po přenosu embryí stejného plemene; požadavky na zápis nemohou být vyšší než požadavky na zápis plemenných zvířat narozených v České republice,
c)   kontrolovat jednotlivá ustanovení řádu plemenné knihy nezbytná k jejímu vedení.

Podle řádů plemenných knih nelze do plemenné knihy zapsat potomstvo narozené po inseminaci u plemene anglický plnokrevník a po přenosu embryí u plemen anglický plnokrevník a klusák.

(4) Pokud není pro málopočetná nebo dovezená plemena vedena v České republice samostatná plemenná kniha, má se za to, že jde o zvířata plemenná, jsou-li zapsána v plemenné knize v zahraničí. Na tato plemenná zvířata a doklady o nich se vztahují pravidla stanovená řádem plemenné knihy dané země.

(5) Vyhláška stanoví formu a členění plemenné knihy a další požadavky na obsah řádu plemenné knihy.

§ 10
Plemenářské evidence

(1) Pro každé plemeno drůbeže, plemenných ryb a včel se vede samostatná plemenářská evidence.

(2) Plemenářské evidence vedou k tomu uznaná chovatelská sdružení.

(3) Vyhláška stanoví požadavky na obsah jednotlivých plemenářských evidencí.

§ 11

Potvrzení o původu plemenných zvířat

(1) Základní údaje o původu, výkonnosti a reprodukci plemenných zvířat evidují na podkladě záznamů chovatele a vlastních záznamů

a)   osoby oprávněné k provádění testování a posuzování,
b)   osoby oprávněné k provozování inseminační stanice nebo k provádění inseminace,
c)   osoby oprávněné k provozování střediska pro přenos embryí,
d)   uznaná chovatelská sdružení,
e)   chovatelské podniky,
f)   pověřená osoba.

(2) Dokladem o identitě, původu, výkonnosti a hodnotě plemenných zvířat, dárců spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec běžců a plemenného materiálu ryb určených k prodeji v tuzemsku nebo do zahraničí je potvrzení o původu plemenných zvířat (dále jen "potvrzení o původu").

(3) Potvrzení o původu vydává a ověřuje na žádost chovatele příslušné uznané chovatelské sdružení na základě zápisu zvířete do plemenné knihy.

(4) Chovatelský podnik vydává doklad o původu vyjmenovaných hospodářských zvířat pro své smluvní chovy na základě chovného registru. U drůbeže a plemenných ryb vydává chovatelský podnik doklad o původu hejna.

(5) Vyhláška stanoví požadavky na obsah potvrzení o původu platné i pro dovážená zvířata, inseminační dávky, embrya a vaječné buňky, násadová vejce běžců a plemenný materiál ryb.

§ 12
Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat

(1) Původ plemenných zvířat ověřují a jejich genetické typy stanovují oprávněné osoby, pokud doloží, že

a)   jsou členy příslušných mezinárodních organizací a splňují podmínky mezinárodních srovnávacích testů, pokud se tyto testy provádějí,
b)   jsou způsobilé vést vlastní databázi údajů o genetických typech zvířat používaných pro ověřování původu.

(2) Původ musí být ověřen u

a)   býků před výběrem k plemenitbě,
b)   hříbat narozených po inseminaci s výjimkou anglického plnokrevníka nebo po přenosu embryí s výjimkou anglického plnokrevníka a klusáka,
c)   všech hříbat plemene anglický plnokrevník a klusák s výjimkou podle písmene b),
d)   plemenných ryb zařazených do genetických zdrojů a do plemenitby,
e)   dovezeného plemenného materiálu včel,
f)   namátkově u potomstva testovaných plemeníků,
g)   pro výkon dozorčí činnosti podle § 24.

(3) Genetický typ musí být stanoven u

a)   býků a hřebců vybraných pro plemenitbu,
b)   kanců používaných ve šlechtitelských chovech,
c)   beranů a kozlů zařazených do inseminace.

(4) O ověření původu podle odstavce 2 písm. a) až e) nebo o stanovení genetického typu podle odstavce 3 je povinen žádat chovatel zvířete. O ověření původu podle odstavce 2 písm. f) může žádat uznané chovatelské sdružení nebo oprávněné osoby, popřípadě Česká plemenářská inspekce.

(5) O ověření původu nebo stanovení genetického typu plemenných zvířat vydává oprávněná osoba osvědčení na základě výsledků laboratorních testů.

(6) Oprávněná osoba je povinna poskytovat údaje o genetickém typu ověřovaných zvířat a genetického materiálu osobě podle odstavce 4, která o jeho ověření nebo stanovení žádala. Údaje o genetických typech poskytuje též na žádost uznanému chovatelskému sdružení pro potřeby plemenné knihy.

(7) Vyhláška stanoví náležitosti osvědčení o ověření původu nebo stanovení genetického typu.

§ 13
Šlechtitelské chovy

(1) Ministerstvo uzná chov vyjmenovaných hospodářských zvířat za šlechtitelský chov, pokud se v něm provádí šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření uvedená v § 4 a pokud užitkové vlastnosti a zdravotní stav chovaných vyjmenovaných hospodářských zvířat splňují předpoklady pro dosažení chovného cíle.

(2) Ministerstvo rovněž uzná chov vyjmenovaných hospodářských zvířat, uvedených ve vyhlášce, za šlechtitelský chov, pokud jeho zušlechťování ovlivňuje nebo je způsobilé ovlivnit všechna zvířata příslušného druhu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(3) O uznání chovu za šlechtitelský chov rozhoduje ministerstvo na základě žádosti chovatele chovu.

(4) Chovatel žádající o uznání chovu za šlechtitelský chov předloží spolu se žádostí písemné vyjádření orgánu veterinární správy o zdravotním stavu chovu a doporučení uznaného chovatelského sdružení.

(5) Ministerstvo rozhodne o neuznání nebo zrušení šlechtitelského chovu, pokud došlo ke zhoršení užitkových vlastností nebo zdravotního stavu zvířat.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy, případně plemena vyjmenovaných hospodářských zvířat, z nichž mohou být uznávány šlechtitelské chovy, a požadavky na kvalitu zvířat zařazovaných do šlechtitelského chovu.

§ 14
Genetické zdroje

(1) Genetické zdroje zanikajících nebo málo početných populací plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat se udržují formou čistokrevných stád, hejn nebo včelstev, zmrazeného spermatu, vaječných buněk a embryí.

(2) Plemena zařazená do genetických zdrojů, osoby pro zpracování a zajišťování programu jejich uchování a obsah těchto programů stanoví vyhláška.

(3) Vyjmenovaná hospodářská zvířata, s výjimkou kastrátů, stanovená vyhláškou jako genetické zdroje, jejich sperma, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže, embrya, plemenný materiál ryb mohou vyvážet právnické nebo fyzické osoby jen se souhlasem ministerstva.

HLAVA III
Plemenitba skotu, koní, prasat, ovcí, koz a běžců

§ 15
Státní registr plemeníků

(1) K plemenitbě mohou chovatelé, chovatelské podniky a oprávněné osoby použít pouze plemeníky registrované ve speciální evidenci plemeníků (dále jen "státní registr plemeníků") nebo jejich sperma za podmínek stanovených zákonem. Státní registr plemeníků vede pověřená osoba způsobem stanoveným ve vyhlášce.

(2) Plemeník je registrován ve státním registru plemeníků na základě žádosti jeho vlastníka. Žádost musí být doložena

a)   u plemeníků z tuzemského chovu
1.  dokladem o výběru plemeníka do plemenitby (§ 8),
2.  dokladem o zápisu plemeníka do plemenné knihy nebo chovného registru s výjimkou málopočetných nebo dovezených plemen (§ 9 odst. 4),
3.  osvědčením o ověření původu nebo o genetickém typu (§ 12),
4.  potvrzením o původu (§ 11),
b)   u plemeníků dovezených ze zahraničí nebo u dovezených inseminačních dávek
1.  potvrzením o původu vydaným zahraniční chovatelskou organizací (u inseminačních dávek jeho kopií ověřenou touto organizací),
2.  u býků a hřebců osvědčením o genetickém typu (§ 12),
3.  u býků a jejich inseminačních dávek dokladem o plemenné hodnotě,
4.  dokladem o zápisu plemeníka do plemenné knihy nebo chovného registru v České republice, s výjimkou málopočetných plemen (§ 9 odst. 4).

(3) Vyhláška stanoví způsob vedení státního registru plemeníků.

§ 16
Inseminační stanice

(1) Inseminační stanice mohou zřizovat a provozovat oprávněné osoby, pokud

a)   mají zaměstnance odborně způsobilé podle § 30,
b)   zabezpečí v souladu s vyhláškou technické vybavení inseminační stanice,
c)   předloží ministerstvu veterinární zdravotní posudek orgánů veterinární správy ke zřízení a provozování inseminační stanice.

(2) Osoby oprávněné k provozování inseminační stanice jsou povinny

a)   používat v souladu s vyhláškou technologické a hygienické postupy získávání, hodnocení a zpracování spermatu, uchovávání a výdeje inseminačních dávek z inseminačních stanic,
b)   vést provozní evidenci stanovenou vyhláškou a předávat údaje pověřené osobě,
c)   používat plemeníky podle § 15 odst. 2, pokud se používají k plemenitbě v České republice,
d)   zabezpečit podle požadavků chovatelů inseminační dávky z jiných inseminačních stanic, popřípadě ze zahraničí ,
e)   u skotu používat netestované plemeníky pouze v rozsahu určeném šlechtitelským programem.

(3) Odběr spermatu provádí oprávněné osoby na inseminačních stanicích. Odběr spermatu lze provádět i mimo inseminační stanice na odběrových místech. K odběru spermatu na odběrových místech může inseminační stanice, v chovu ovcí a koz také středisko pro přenos embryí, pověřit též fyzickou osobu odborně způsobilou podle § 30, pro kterou platí ustanovení odstavce 2 obdobně.

(4) Vyhláška stanoví

a)   technologické a hygienické postupy získávání, posuzování a zpracování spermatu, uchovávání a výdeje inseminačních dávek,
b)   požadavky na kvalitu a identifikaci spermatu a inseminačních dávek,
c)   požadavky na technické vybavení inseminační stanice a odběrového místa,
d)   náležitosti a způsob vydávání veterinárního zdravotního posudku uvedeného v odstavci 1 písm. c),
e)   obsah a způsob vedení evidence a předávání údajů pověřené osobě.

§ 17
Provádění inseminace

(1) Inseminaci mohou provádět oprávněné osoby, pokud jsou odborně způsobilé podle § 30 a zabezpečí v souladu s vyhláškou technické vybavení pro provádění inseminace .

(2) Osoby oprávněné k provádění inseminace jsou povinny

a)   používat v souladu s vyhláškou stanovené technologické a hygienické postupy při inseminaci a skladování inseminačních dávek,
b)   vést záznamy o inseminaci a předávat je chovateli a pověřené osobě,
c)   dodržovat připařovací plán stanovený chovatelem a testovací připařování v rozsahu stanoveném chovatelem,
d)   zabezpečit podle požadavku chovatelů inseminační dávky ze všech inseminačních stanic v České republice, popřípadě ze zahraničí.

(3) Chovatelé jsou povinni dodržovat podmínky pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace.

(4) Chovatelé mohou provádět inseminaci vlastních plemenic sami, pokud splňují podmínky uvedené v odstavci 1. Souhlas ministerstva k zajišťování inseminace podle § 3 se v těchto případech nevyžaduje. Ustanovení odstavce 2 pro tyto chovatele platí obdobně.

(5) Vyhláška stanoví

a)   technologické a hygienické postupy při inseminaci a skladování inseminačních dávek,
b)   požadavky na technické vybavení pro provádění inseminace,
c)   obsah a způsob vedení záznamů o inseminaci a jejich předávání chovateli a pověřené osobě včetně termínů,
d)   podmínky pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace.

§ 18
Střediska pro přenos embryí

(1) Střediska pro přenos embryí mohou zřizovat a provozovat oprávněné osoby, pokud

a)   mají zajištěné osoby odborně způsobilé podle § 30,
b)   zabezpečí v souladu s vyhláškou technické vybavení střediska pro přenos embryí,
c)   předloží ministerstvu veterinární zdravotní posudek orgánů veterinární správy ke zřízení a provozování střediska pro přenos embryí.

(2) Osoby oprávněné k provozování střediska pro přenos embryí jsou povinny

a)   používat v souladu s vyhláškou technologické a hygienické postupy získávání, kultivace a uchovávání embryí, vaječných buněk a přenosu embryí,
b)   vést záznamy o přenosech embryí a vaječných buněk a předávat je chovateli a pověřené osobě,
c)   provádět činnosti spojené s přenosem embryí v součinnosti s veterinárním lékařem.

(3) Chovatelé jsou povinni dodržovat podmínky pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí.

(4) Vyhláška stanoví

a)   technologické a hygienické postupy získávání, kultivace a uchovávání embryí, vaječných buněk a přenosu embryí,
b)   požadavky na kvalitu a identifikaci embryí a vaječných buněk,
c)   požadavky na technické vybavení střediska pro přenos embryí,
d)   náležitosti a způsob vydávání veterinárního zdravotního posudku uvedeného v odstavci 1 písm. c),
e)   obsah a způsob vedení záznamů a jejich předávání pověřené osobě,
f)   podmínky pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí.

§ 19
Přirozená plemenitba

(1) Přirozenou plemenitbu skotu, koní, prasat, ovcí, koz a běžců a plemeníky registrované k plemenitbě podle § 15 si zajišťují chovatelé nebo chovatelské podniky sami, případně též pro jiné chovatele.

(2) Chovatelé nebo chovatelské podniky zajišťující přirozenou plemenitbu jsou povinni vést záznamy o jejím provádění a předávat je osobě pověřené vedením ústřední evidence v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou.

(3) Zajišťovat plemeníky pro přirozenou plemenitbu ovcí a koz může chovatelům i příslušné uznané chovatelské sdružení.

(4) Vyhláška stanoví rozsah záznamů a způsob jejich předávání pověřené osobě.

HLAVA IV
Plemenitba drůbeže, plemenných ryb a včel

§ 20

(1) K plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech (§ 8 odst. 4) mohou chovatelé, chovatelské podniky a oprávněné osoby používat jen plemeníky, jejich inseminační dávky a plemenice z tuzemských nebo zahraničních šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovů, ze kterých je potomstvo prověřováno v tuzemských testačních zařízeních.

(2) Ve šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovech drůbeže a plemenných ryb nahrazuje výběr plemeníků zápis o hodnocení (§ 8 odst. 3 a 4).

(3) K plemenitbě plemenných ryb se používá umělý, případně poloumělý výtěr.

(4) K plemenitbě včel se používá přirozená plemenitba nebo inseminace včelích matek.

HLAVA V
Prodej a nákup plemenných zvířat, inseminačních dávek, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel

§ 21

(1) Plemenná zvířata a plemenný materiál ryb a včel mohou být prodávány nebo nakupovány, pokud

a)   jsou trvale označeny nebo, jde-li o násadová vejce drůbeže a běžců, individuálně označeny,
b)   jsou provázeny potvrzením o původu, u plemenné drůbeže a násadových vajec s vyznačením pro jaký stupeň plemenitby jsou určeny,
c)   jsou provázeny osvědčením o ověření původu nebo stanovením genetického typu, jde-li o zvířata uvedená v § 12 odst. 2 a 3.

(2) Inseminační dávky vyprodukované v České republice způsobem uvedeným v § 16 a při dodržení podmínek § 17 mohou být prodávány nebo nakupovány, pokud

a)   jsou provázeny kopií potvrzení o původu dárce spermatu,
b)   na obalu inseminační dávky jsou vyznačeny údaje zajišťující identifikaci.

(3) Inseminační dávky ze zahraničí mohou být dováženy, pokud jsou provázeny

a)   kopií potvrzení o původu dárce spermatu vystavenou a ověřenou zahraniční chovatelskou organizací,
b)   průvodním listem spermatu s uvedením hodnoty jeho kvalitativních ukazatelů,
c)   u býků a hřebců osvědčením o genetickém typu dárce spermatu,
d)   vyznačením údajů zajišťujících identifikaci inseminační dávky na obalu.

(4) Inseminační dávky dovezené ze zahraničí za účelem jejich použití v České republice mohou být prodávány nebo nakupovány, pokud splňují podmínky uvedené v § 15 a jsou provázeny

a)   kopií potvrzení o původu vystaveného na základě dokladu uvedeného v odstavci 3 písm. a),
b)   vyznačením údajů zajišťujících identifikaci inseminační dávky na obalu.

(5) Embrya a vaječné buňky skotu, prasat, ovcí, koz a koní mohou být prodávány nebo nakupovány, pokud

a)   pocházejí od plemenných zvířat,
b)   byly získány střediskem pro přenos embryí,
c)   jsou na obalu označeny způsobem umožňujícím identifikaci embrya nebo vaječné buňky,
d)   je uvedena identifikace příjemkyně, jsou-li embrya prodávána současně s příjemkyní,
e)   jsou provázeny potvrzením o původu, v případě dovozu osvědčením o genetickém typu,

1.

 jde-li o embrya, obou genetických rodičů,

2.

 jde-li o vaječné buňky, genetické matky,

f)   jsou provázeny průvodním listem o embryu nebo vaječné buňce.

(6) Prodávat nebo nakupovat inseminační dávky, embrya a vaječné buňky mohou

a)   chovatelé,
b)   právnické nebo fyzické osoby, které jako podnikatelé4) nakupují nebo prodávají inseminační dávky, embrya a vaječné buňky.

(7) Chovatelé a osoby uvedené v tomto paragrafu jsou povinni vést a předávat pověřené osobě údaje o prodeji stanovené vyhláškou a dodržovat technologické postupy podle § 16, 17 a 18.

(8) Plemenné ryby a včely a jejich plemenný materiál lze dovážet jen se souhlasem ministerstva.

(9) Právnické nebo fyzické osoby, které dovážejí plemennou drůbež, násadová vejce, plemenné ryby a jejich genetický materiál ze zahraničí, jsou povinny zajistit testování finálních hybridů podle § 6 odst. 6 písm. b).

(10) Vyhláška stanoví

a)   náležitosti průvodního listu dováženého spermatu, embryí, vaječných buněk a plemenného materiálu ryb a včel,
b)   vedení záznamů o prodeji a rozsah a způsob jejich předávání pověřené osobě,
c)   způsob označení obalů inseminačních dávek, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel,
d)   náležitosti pro výdej a distribuci inseminačních dávek, embryí a vaječných buněk.

HLAVA VI
Označování a evidence

Díl 1
Označování

§ 22

(1) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou, u plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, u koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi prostřednictvím pověřené osoby.

(2) Při označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je chovatel povinen zajistit, aby

a)   označování jiným než stanoveným identifikačním prostředkem nebo jiným než stanoveným způsobem nenarušovalo nebo nebylo zaměnitelné s označováním podle tohoto zákona a vyhlášky,
b)   k označování označovaných zvířat nebyly identifikační prostředky používány opakovaně.

(3) Pro označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je pověřená osoba povinna

a)   zajistit, aby se identifikační prostředky používané pro jeden druh označovaných zvířat lišily barvou od identifikačních prostředků používaných pro jiný druh označovaných zvířat, případně pro jiné pohlaví označovaných zvířat,
b)   přidělovat chovatelům označovaných zvířat identifikační čísla a identifikační prostředky pro jejich označovaná zvířata v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
c)   na žádost chovatele zabezpečit označování koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(4) Pro označování plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, je příslušné uznané chovatelské sdružení povinno

a)   přidělovat označovaným koním identifikační čísla způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b)   na žádost chovatele zabezpečit označování koní způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(5) Označované zvíře, které není označené podle odstavce 1, nelze přemisťovat. Tury označené podle odstavce 1 lze přemisťovat pouze na evidovaná hospodářství [§ 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 2 písm. a)] nebo evidovaná zařízení (provozovny) [§ 23a odst. 1 písm. a)] anebo k evidovaným obchodníkům (§ 23a odst. 2).

(6) Dojde-li ke ztrátě identifikačního prostředku nebo k jeho poškození, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými, je chovatel povinen

a)   zabezpečit do 2 pracovních dnů označení označovaného zvířete náhradním způsobem tak, aby jej bylo možné znovu identifikovat,
b)   tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřené osobě a současně si od ní vyžádat duplikát identifikačního prostředku,
c)   po obdržení duplikátu identifikačního prostředku jím příslušné označované zvíře neprodleně označit.

(7) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem lze pouze po úhynu nebo usmrcení označovaného zvířete, a to v asanačním podniku nebo na jatkách; chovatel může sejmout identifikační prostředek z označovaného zvířete při domácí porážce7) označovaného zvířete nebo při neškodném odstraňování těla uhynulého nebo utraceného označovaného zvířete.7a)

(8) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem lze pouze

a)   dojde-li k poškození identifikačního prostředku, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými (odstavec 6),
b)   v případech stanovených ve vyhlášce.

(9) Po sejmutí identifikačního prostředku z označovaného zvířete musí být identifikační prostředek dezinfikován a znehodnocen tak, aby nemohl být opakovaně použit.

(10) Tuři pocházející z členských zemí Evropské unie a označení v souladu s předpisy Evropské unie se považují za tury označené v souladu s tímto zákonem a vyhláškou.

(11) Tuři dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky, se označují způsobem stanoveným ve vyhlášce nejpozději do 72 hodin od příchodu zvířete na místo určení, v každém případě před opuštěním hospodářství, na které bylo zvíře dovezeno, s výjimkou turů dovezených k účasti na svodu zvířat;7b) pověřená osoba zaeviduje původní identifikační číslo zvířete do informačního systému ústřední evidence současně s novým identifikačním číslem tohoto zvířete. Pokud dojde k dalšímu přemístění turů dovezených k účasti na svodu zvířat,7b) označují se tito tuři způsobem stanoveným ve vyhlášce do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.7b)

(12) Povinnosti uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 se nevztahují na chovatele, kteří chovají 1 prase určené pro domácí porážku7) anebo nejvýše 3 ovce nebo kozy a kteří na tato zvířata nežádají o dotaci, případně o jinou finanční podporu.

(13) Vyhláška stanoví

a)   druhy a vzory identifikačních prostředků a technické požadavky na identifikační prostředky,
b)   údaje, které musí být na identifikačních prostředcích uvedeny,
c)   způsoby a termíny označování označovaných zvířat,
d)   požadavky na duplikáty identifikačních prostředků a údaje, které musí být na duplikátech identifikačních prostředků uvedeny,
e)   případy, kdy lze identifikační prostředek sejmout a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem,
f)   způsob zajišťování identifikačních čísel a identifikačních prostředků pověřenou osobou, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů.

Díl 2
Evidence

§ 23
Povinnosti chovatelů

(1) Chovatelé evidovaných zvířat, u drůbeže chovatelé hejna většího než 100 kusů s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejna nosnic většího než 350 kusů, s výjimkou chovatelů plemenných ryb, chovatelů neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu a chovatelů uvedených v § 22 odst. 12, jsou povinni

a)   evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b)   vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu; tato povinnost neplatí pro chovatele včel,
c)   předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou a další údaje potřebné z hlediska plemenitby, pokud si ji chovatelé sami zajišťují,
d)   oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2) Chovatelé neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu, kteří vlastní nebo drží tyto ryby za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji (uvádění ryb do oběhu), s výjimkou maloobchodního prodeje, a chovatelé plemenných ryb jsou povinni

a)   evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b)   vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným touto vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 4 let ode dne posledního záznamu,
c)   předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou, a to způsobem stanoveným touto vyhláškou,
d)   oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(3) Ministerstvo může na základě návrhu kontrolních orgánů (§ 24 odst. 7) rozhodnout o rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo o zrušení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.

(4) Chovatelé koní a oslů a jejich kříženců a chovatelé turů jsou dále povinni

a)   vyžádat si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu,
b)   zajistit, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,
c)   při přemisťování evidovaného zvířete předávat nebo přebírat společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu; při úhynu evidovaného zvířete předat průkaz koně nebo průvodní list skotu pověřené osobě,
d)   dojde-li ke ztrátě nebo zničení průkazu koně nebo průvodního listu skotu, vyžádat si od pověřené osoby neprodleně vystavení duplikátu průkazu koně nebo průvodního listu skotu.

(5) Vyhláška stanoví

a)   konkrétní pravidla pro vymezení jednoho hospodářství chovatele pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby,
b)   rozsah, způsob a termín pro zaevidování hospodářství a chovatelů uvedených v odstavcích 1 a 2 u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku chovatele,
c)   způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti chovatele, včetně vzoru oznámení o ukončení činnosti chovatele.

§ 23a
Povinnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, dopravců, uživatelských zařízení a asanačních podniků

(1) Provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, uživatelská zařízení a asanační podniky jsou povinni

a)   evidovat svá zařízení (provozovny) a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se údajů o těchto zařízeních nebo o vlastní osobě v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b)   předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
c)   při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k jinému obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,
d)   při porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně pověřené osobě,
e)   oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2) Obchodníci jsou povinni

a)   zaevidovat se u pověřené osoby a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se evidovaných údajů v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b)   předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,
c)   při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k jinému obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,
d)   oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(3) Dopravci jsou povinni

a)   být registrovaní podle zvláštního právního předpisu,7c)
b)   při přijetí zásilky zvířete převzít od chovatele nebo obchodníka anebo od jiného dopravce průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při předání zásilky zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo jinému dopravci společně se zásilkou zvířete předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně.

(4) Vyhláška stanoví

a)   rozsah, způsob a termín pro zaevidování zařízení (provozoven) a provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku,
b)   způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků, včetně vzoru oznámení o ukončení jejich činnosti,
c)   rozsah, způsob a termín předávání údajů provozovateli jatek, provozovateli líhní, provozovateli shromažďovacích středisek, uživatelskými zařízeními, asanačními podniky a obchodníky pověřené osobě,
d)   způsob a termín odeslání průvodního listu skotu a průkazu koně provozovatelem jatek pověřené osobě.

§ 23b
Informační systém ústřední evidence

(1) Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné správy7d) zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání, poskytování, zpřístupňování a uchovávání údajů ústřední evidence.

(2) Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je ministerstvo.

(3) Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v rozsahu stanoveném vyhláškou údaje o

a)   hospodářstvích,
b)   chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,
c)   evidovaných zvířatech,
d)   provozovatelích jatek,
e)   provozovatelích líhní,
f)   provozovatelích shromažďovacích středisek,
g)   obchodnících,
h)   registrovaných dopravcích,
i)   uživatelských zařízeních,
j)   asanačních podnicích.

(4) Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se uchovávají na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné formě se mohou i přenášet.

(5) Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence způsobem stanoveným ve vyhlášce

a)   chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných zvířatech,
b)   uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,
c)   oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost, k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.

(6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu veškeré údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům, v odůvodněném a potřebném rozsahu i ostatním orgánům státní správy.

(7) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.

(8) Vyhláška stanoví

a)   lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední evidence,
b)   způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence podle odstavce 5.

§ 23c
Pověřená osoba

(1) Shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence pověří ministerstvo rozhodnutím vydaným na základě výsledků výběrového řízení právnickou osobu, která prokáže, že je způsobilá

a)   vytvářet systém identifikačních čísel a systém vydávání a nahrazování identifikačních prostředků, včetně evidence jejich vydávání a nahrazování,
b)   vytvářet systém shromažďování a zpracovávání údajů, systém evidování přijatých údajů a jejich přenosu do databáze,
c)   poskytovat formuláře potřebné pro získávání údajů podle § 23 a 23a,
d)   vydávat průvodní listy skotu a průkazy koní,
e)   vytvářet a vést databázi ústředního registru plemeníků,
f)   zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, poškození nebo zneužití.

(2) Pověřená osoba je povinna

a)   poskytovat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2, osobám provádějícím inseminaci podle § 17, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, uživatelským zařízením a asanačním podnikům formuláře potřebné k poskytování údajů stanovených vyhláškou,
b)   shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle písmene a),
c)   vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,
d)   předat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 pokyny o způsobu poskytování údajů po jejich schválení správcem informačního systému a provádět průběžnou informační a poradenskou službu,
e)   vést průkaznou evidenci o přidělování identifikačních čísel a identifikačních prostředků a jejich duplikátů, o označování koní a oslů a jejich kříženců, o pořízení údajů a jejich opravách a o vydávání průvodních listů skotu a průkazů koní a jejich duplikátů,
f)   doplňovat databázi v termínech stanovených vyhláškou shromážděnými a úplně zpracovanými údaji,
g)   registrovat plemeníky ve státním registru plemeníků, vést jeho databázi a doplňovat ji v termínech stanovených vyhláškou správně pořízenými a úplně zpracovanými údaji,
h)   kontrolovat identifikační čísla zvířat a správnost údajů předávaných chovateli uvedenými v § 23 odst. 1 a 2 a osobami uvedenými v § 23a; pokud jsou údaje nevěrohodné nebo nesprávně poskytnuté, vyzvat chovatele nebo osobu uvedenou v § 23a k jejich odstranění a provádět opravy těchto údajů v databázi,
i)   archivovat vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob a uchovávat je nejméně po dobu 3 let,
j)   zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence před jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou,
k)   v případě zrušení rozhodnutí o pověření předat veškeré údaje a doklady ministerstvu a o tomto předání provést zápis,
l)   při přemístění zvířete z členského státu Evropské unie na území České republiky vrátit průvodní list skotu organizaci, která průvodní list skotu vystavila,
m)   odděleně evidovat údaje nesprávné nebo nepravděpodobné.

(3) Ministerstvo zruší rozhodnutím pověření, pokud pověřená osoba opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro její pověření anebo pokud ukončí svou činnost.

(4) Vyhláška stanoví

a)   způsob evidence a rozsah evidovaných údajů o hospodářstvích, chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní, provozovatelích shromažďovacích středisek, obchodnících, dopravcích, uživatelských zařízeních a asanačních podnicích a o evidovaných zvířatech,
b)   obsah stájového registru nebo registru zvířat a způsob a rozsah vedení záznamů o evidovaných zvířatech,
c)   obsah hlášení, způsob předávání a rozsah údajů předávaných osobami uvedenými v písmenu a),
d)   obsah průvodního listu skotu a průkazu koně, způsob jejich vystavování a doplňování, rozsah záznamů, jejichž doplňování zajišťuje chovatel, způsob evidování jejich výdeje a náhrady, včetně termínů,
e)   způsob shromažďování a zpracování údajů, poskytování formulářů potřebných pro jejich získávání, evidování přijatých údajů, jejich oprav a způsob jejich přenosu do databáze, včetně termínů,
f)   způsob a rozsah vedení databází uvedených v § 23b odst. 3,
g)   způsob kontroly údajů a provádění oprav v databázích,
h)   způsob ochrany a předání údajů v případě ukončení činnosti pověřené osoby.

HLAVA VII
Dozorčí činnost

§ 24
Česká plemenářská inspekce

(1) Zřizuje se Česká plemenářská inspekce (dále jen "inspekce") jako orgán státní správy, který je podřízený ministerstvu. V jejím čele je ředitel, kterého jmenuje8) a odvolává ministr zemědělství. Ředitel je v pracovním poměru k inspekci.

(2) Práva a závazky dosavadní České inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona na inspekci zřízenou podle odstavce 1. Zaměstnanci, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v pracovním poměru k České inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat, se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnanci inspekce ve funkcích odpovídajících jejich dosavadnímu funkčnímu zařazení.

(3) Inspekce

a)   kontroluje, jak chovatelé, uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky, oprávněné osoby, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v tomto zákoně,
b)   kontroluje osoby, které vykonávají činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona souhlas, uznání nebo pověření ministerstva,
c)   zjišťuje příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládá opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin,
d)   ukládá sankce,
e)   může ukládat zvláštní opatření (§ 25),
f)   kontroluje splnění opatření uložených k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,
g)   kontroluje splnění uložených zvláštních opatření (§ 25).

(4) Inspekce dále

a)   určuje, u kterých vyjmenovaných hospodářských zvířat a v jakém rozsahu se provádí ověřování původu podle § 12 odst. 2 písm. f),
b)   kontroluje dodržování postupu testování vyjmenovaných hospodářských zvířat a posuzování drůbeže a na požádání chovatele o tom vystavuje osvědčení,
c)   osvědčuje původ hejna drůbeže podle § 8 odst. 4,
d)   provádí zvláštní kontroly uložené ministerstvem na úseku šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat, označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c).

(5) Kontrolu dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c) provádějí kromě inspekce také orgány veterinární správy podle zvláštního zákona8a) (dále jen "orgány veterinárního dozoru").

(6) Inspekce a orgány veterinárního dozoru při kontrole podle odstavce 5

a)   kontrolují, jak chovatelé dodržují povinnosti stanovené v § 22,
b)   kontrolují, jak chovatelé, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v § 23 až 23c,
c)   zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládají opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.

(7) Inspekce a orgány veterinárního dozoru mohou na základě kontrolní činnosti podle tohoto zákona navrhnout ministerstvu rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo zrušení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.

(8) Činnost inspekce a orgánů veterinárního dozoru při kontrolách dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c) koordinuje ministerstvo. Inspekce a orgány veterinárního dozoru se vzájemně informují o výsledcích jimi prováděných kontrol. O výsledcích kontrol zpracovává ministerstvo roční zprávu.

(9) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni

a)   vstupovat po ohlášení a při dodržení veterinárně hygienických a bezpečnostních předpisů na hospodářství, do stájí, zařízení a dalších kontrolovaných objektů, prostor a na pozemky, kde se nacházejí vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná zvířata anebo kde se provádí činnost, která je předmětem kontroly, a provádět na těchto místech potřebné úkony a šetření,
b)   vyžadovat předvedení vyjmenovaných hospodářských zvířat, označovaných zvířat nebo evidovaných zvířat anebo vyžadovat jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu,
c)   vyžadovat od osob uvedených v odstavci 3 potřebné doklady, informace, ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat, označovaných zvířat nebo evidovaných zvířat a bezplatnou věcnou, osobní a jinou pomoc nezbytnou k nerušenému a rychlému výkonu jejich kontrolní činnosti.

(10) Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekce

a)   umožnit při dodržení veterinárně hygienických a bezpečnostních předpisů vstup na hospodářství, do stájí, zařízení a dalších kontrolovaných objektů, prostor a na pozemky, kde se nacházejí vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná zvířata anebo nebo kde se provádí činnost, která je předmětem kontroly, a při prověřování technických zařízení přístup k nim,
b)   poskytnout informace, doklady, bezplatnou věcnou a osobní pomoc k výkonu kontrolní činnosti,
c)   předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná zvířata anebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu,
d)   umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(11) Vyhláška stanoví

a)   kritéria pro výběr a minimální počet hospodářství, v nichž musí být zkontrolováno plnění všech povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c),
b)   náležitosti a obsah kontrolního protokolu a roční zprávy o provedených kontrolách dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c).

§ 25
Zvláštn í opatření

(1) Inspekce může ukládat chovatelům, uznaným chovatelským sdružením, chovatelským podnikům, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, dopravcům, uživatelským zařízením a oprávněným osobám zvláštní opatření. Orgány veterinárního dozoru mohou ukládat zvláštní opatření pouze chovatelům, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, dopravcům a uživatelským zařízením.

(2) Jako zvláštní opatření může pouze inspekce uložit

a)   zákaz prodeje nebo nákupu plemenného zvířete, jednodenní drůbeže, inseminačních dávek nebo vaječných buněk a embryí při nedodržení povinností uvedených v § 20 nebo v § 21 odst. 1 až 6,
b)   zákaz prodeje nebo nákupu násadových vajec drůbeže nebo běžců, plemenného materiálu ryb nebo včel, nebo likvidaci včelstev při nedodržení povinností uvedených v § 20 odst. 1 a 2 nebo v § 21 odst. 1, 7, 8 a 9,
c)   zákaz plemenitby při nedodržení povinností uvedených v § 12 odst. 2, 3 a 4, § 19 odst. 2 nebo v § 20,
d)   zákaz dalšího líhnutí při nedodržení povinností uvedených v § 6 odst. 6 nebo v § 20.

(3) Jde-li o tury, jako zvláštní opatření může inspekce a orgány veterinárního dozoru uložit

a)   utracení8b) zvířete, nelze-li zjistit jeho totožnost během 2 pracovních dnů; chovateli nepřísluší náhrada za takto utracené zvíře,
b)   zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, jestliže jedno nebo více zvířat v hospodářství nesplňuje žádné požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru a přihlášení do ústřední evidence, a to do doby odstranění zjištěných nedostatků,
c)   zákaz přemísťování zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet těchto zvířat nepřesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství, a to do doby odstranění zjištěných nedostatků,
d)   zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, přesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství, a to do odstranění zjištěných nedostatků.

(4) Inspekce současně stanoví dobu trvání zvláštních opatření uložených podle odstavce 2. Zvláštní opatření uložená podle odstavce 3 platí do doby odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin, anebo do doby jejich zrušení.

(5) Odvolání proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

(6) Při ukládání zvláštních opatření podle odstavce 3 zaměstnanci inspekce nebo orgánů veterinárního dozoru oznámí kontrolované osobě uložení tohoto zvláštního opatření a neprodleně o jeho uložení učiní písemný zápis. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým zvláštním opatřením, může nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení podat proti jeho uložení námitky; podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne ředitel inspekce nebo orgánu veterinárního dozoru ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení námitek a v uvedené lhůtě s rozhodnutím seznámí kontrolovanou osobu; rozhodnutí ředitele je konečné. Tím není dotčeno právo kontrolované osoby uplatnit přezkoumání soudní cestou.8c)

(7) Zvláštní opatření lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 26 až 28.

(8) Při ukládání opatření podle § 24 odst. 3 písm. c) postupuje inspekce a podle § 24 odst. 6 písm. c) postupují inspekce a orgány veterinárního dozoru obdobně podle odstavce 6.

HLAVA VIII
Sankce

§ 26

(1) Inspekce uloží pokutu

a)   až do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 7 odst. 5, § 8 odst. 3 písm. d), § 8 odst. 4, § 17 odst. 3, § 18 odst. 3, § 19 odst. 2 nebo § 20 odst. 1,
b)   až do výše 50 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

1. 

nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 12 odst. 4, § 15 odst. 1 nebo § 17 odst. 4,

2. 

nesplní nebo poruší povinnosti anebo nedodrží podmínky stanovené v § 14 odst. 3 nebo § 21, nebo

3. 

vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu, bez tohoto souhlasu.

(2) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží pokutu až do výše 50 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a)   nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 22 odst. 1, 2 a 6 nebo v § 23 odst. 1, 2 a 4,
b)   nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8 a 9 nebo § 22 odst. 11,
c)   nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření, nebo
d)   ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

(3) Pokutu vymáhá a vybírá územní finanční orgán podle zvláštních právních předpisů.10)§ 27

(1) Inspekce uloží pokutu

a)   až do výše 200 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem4) a která nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 7 odst. 5, § 8 odst. 3 písm. d), § 8 odst. 4, § 12 odst. 4, § 17 odst. 3 nebo § 18 odst. 3,
b)   až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem4) a která

1. 

nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 15 odst. 1, § 17 odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 1, § 21 odst. 7 nebo § 22 odst. 1,

2. 

nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření, nebo

3. 

ztěžuje nebo maří výkon kontroly inspekce podle tohoto zákona.

(2) Inspekce uloží pokutu

a)   až do výše 300 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem4) a která nesplní nebo poruší povinnosti oprávněné osoby uvedené v § 16 odst. 2 písm. d) nebo e), § 16 odst. 3, § 17 odst. 2, § 18 odst. 2, § 20 odst. 1 nebo § 32,
b)   až do výše 600 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem4) a která

1. 

nesplní nebo poruší povinnosti oprávněné osoby uvedené v § 7 odst. 3, § 8 odst. 3 písm. b), § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 12 odst. 5 nebo 6, § 15 odst. 1, § 16 odst. 2 písm. a), b) nebo c),

2. 

vykonává činnost, k níž je třeba souhlasu ministerstva, bez tohoto souhlasu,

3. 

nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření, nebo

4. 

ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

(3) Inspekce uloží pokutu

a)   až do výše 300 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší povinnosti uznaného chovatelského sdružení uvedené v § 7 odst. 7, § 11 odst. 3, nebo § 32,
b)   až do výše 600 000 Kč právnické osobě, která

1. 

nesplní nebo poruší povinnosti uznaného chovatelského sdružení uvedené v § 5 odst. 6, § 8 odst. 3 písm. a) nebo b), § 9 odst. 2 (týká se jen Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p.), § 9 odst. 3, § 10 odst. 2 , § 11 odst. 1 písm. d) nebo § 22 odst. 4,

2. 

vykonává činnost, k níž je třeba uznání ministerstva, bez tohoto uznání,

3. 

nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření, nebo

4. 

ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

(4) Inspekce uloží pokutu

a)   až do výše 200 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem4) a která nesplní nebo poruší povinnosti chovatelského podniku uvedené v § 19 odst. 2 nebo § 32,
b)   až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem4) a která

1. 

nesplní nebo poruší povinnosti chovatelského podniku uvedené v § 6 odst. 6, § 8 odst. 3 písm. c), § 8 odst. 4, § 11 odst. 1 písm. e), § 11 odst. 4, § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 1,

2. 

vykonává činnost, k níž je třeba uznání ministerstva, bez tohoto uznání,

3. 

nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření, nebo

4. 

ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona

(5) Inspekce uloží pokutu

a)   až do výše 300 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 8 odst. 3 písm. e), § 15 odst. 1 nebo v § 32,
b)   až do výše 600 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 7 odst. 6, § 8 odst. 2 nebo v § 11 odst. 1 písm. f).

(6) Inspekce uloží pokutu až do výše 600 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem4) a která nesplní nebo poruší povinnosti anebo nedodrží podmínky stanovené v § 14 odst. 3 nebo § 21.

(7) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické nebo fyzické osobě, která je podnikatelem4) a která

a)   nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 22 odst. 1, 2, 5 až 9 a 11 nebo v § 23 odst. 1, 2 a 4,
b)   nesplní nebo poruší povinnosti provozovatele jatek, provozovatele líhně, provozovatele shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8, 9, 11 a § 23a odst. 1,
c)   nesplní nebo poruší povinnosti obchodníka uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8, 9, 11 a § 23a odst. 2,
d)   nesplní nebo poruší povinnosti dopravce uvedené v § 23a odst. 3,
e)   nesplní nebo poruší povinnosti osoby uvedené v písmenech a) až d) vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 6 písm. c) nebo ze zvláštního opatření,
f)   nesplní nebo poruší povinnosti kontrolované osoby uvedené v § 24 odst. 10, nebo
g)   maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

(8) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě, která

a)   nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 22 odst. 3, § 23b odst. 5 nebo v § 23c odst. 2,
b)   vykonává činnost, k níž je potřeba pověření ministerstva, bez tohoto pověření,
c)   nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c), nebo
d)   ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.

§ 28

(1) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a okolnostem, za nichž k tomuto jednání došlo.

(2) Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy inspekce nebo orgány veterinárního dozoru protiprávní jednání zjistily, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo.

(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(4) Pokutu vybírá a vymáhá územní finanční orgán podle zvláštních právních předpisů.10) Výnos pokuty je příjmem státního rozpočtu.

HLAVA IX
Společná ustanovení

§ 29
Vztah ke správnímu řádu

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na rozhodování podle tohoto zákona správní řád.11) Správní poplatky stanovené za úkony uvedené v § 34 se řídí zvláštními právními předpisy.12)

§ 29a
Veřejné listiny

Průkazy koní a průvodní listy skotu jsou veřejnými listinami.

§ 30
Odborná způsobilost

(1) Odborné činnosti uvedené v § 5, 7, 16, 17 a 18 mohou vykonávat pouze osoby odborně způsobilé. Odborná způsobilost se prokazuje vysvědčením, osvědčením nebo jiným dokladem o absolvování odborného studia veterinárního nebo zemědělského a biologického zaměření nejméně na úrovni středního odborného vzdělání nebo vysokoškolským diplomem, vysvědčením, dokladem o vykonaných odborných zkouškách nebo dodatkem k diplomu.13)

(2) Minimální požadované vzdělání a délku odborné praxe nezbytné pro výkon odborných činností podle odstavce 1 ve funkcích šlechtitel, plemenářský zootechnik, osoba odpovědná za odborné vedení inseminační stanice nebo přenosového týmu střediska pro přenos embryí, inseminační technik včetně odborných kurzů, způsobu provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 31
Cena za odborné úkony

Cena za odborné úkony spojené s testováním a posuzováním [§ 6 odst. 6 písm. b) a § 7], hodnocením a kvalifikovaným odhadem plemenné hodnoty (§ 8), vedením plemenné knihy nebo plemenářské evidence (§ 9 a 10), zejména se zápisem plemenného zvířete do plemenné knihy nebo plemenářské evidence, výpisem z plemenné knihy nebo plemenářské evidence, vydáváním potvrzení o původu (§ 11), ověřením původu nebo stanovením genetického typu plemenného zvířete a vydáváním příslušného osvědčení (§ 12), s registrací plemeníka ve státním registru (§ 15 odst. 1), s prováděním inseminace (§ 17), s přenosem embryí (§ 18), označováním koní a oslů a jejich kříženců (§ 22) a vydáváním průkazu koně (§ 23) se sjednává podle zvláštního právního předpisu14) mezi oprávněnou osobou, uznaným chovatelským sdružením nebo pověřenou osobou a chovatelem, popřípadě jinou osobou, která o provedení takového odborného úkonu požádala.

§ 32
Ohlašovací povinnost

Uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky, oprávněné osoby a pověřená osoba jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce ohlásit ministerstvu veškeré změny skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení souhlasu, o uznání chovatelského sdružení, o uznání osoby uvedené v § 6 odst. 1 jako chovatelského podniku a v pověření osoby shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence anebo změny ve výkonu činnosti.

§ 33
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 8, § 7 odst. 1 a 8, § 8 odst. 5, § 9 odst. 5, § 10 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12 odst. 7, § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 15 odst. 3, § 16 odst. 4, § 17 odst. 2 a 5, § 18 odst. 1 a 4, § 19 odst. 4, § 21 odst. 10, § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4, § 24 odst. 11, § 30 odst. 2.

HLAVA X
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 34
Přechodná ustanovení

(1) Oprávnění a pověření vydaná podle dosavadních právních předpisů pozbývají platnosti 1 rok po nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Osvědčení o způsobilosti k odborným činnostem vydaná podle dosavadních právních předpisů se považují za osvědčení o odborné způsobilosti podle tohoto zákona.

(3) Povinnost uvedená v § 22 odst. 1 plemenářského zákona nastává dnem

a)   1. dubna 2001 pro chovatele koní narozených po 31. prosinci 1997,
b)   1. dubna 2002 pro chovatele prasat, ovcí a koz.

(4) Povinnost uvedená v § 23 odst. 1 tohoto zákona nastává dnem

a)   1. dubna 2001 pro chovatele koní narozených po 31. prosinci 1997 a pro chovatele běžců, plemenných ryb a včel,
b)   1. dubna 2002 pro chovatele prasat, ovcí a koz,
c)   1. října 2002 pro chovatele zvěře ve farmovém chovu.1)

§ 35
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, ve znění zákona č. 166/1999 Sb.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

§ 39

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

* * *

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), nabyl účinnosti dnem 1. července 2003.

Zákon č. 282/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2004. Ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o § 23a odst. 3 a § 23b odst. 7, nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení, která se vztahují na neplemenné ryby uvedené v příloze k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   § 19 odst. 3 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č.  166/1999 Sb.
1a)   Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
3)   Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
5)   § 20f až 20j občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5a)   § 9a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
6)   § 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
6a)   § 41 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
6b)   Vyhláška č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č.  103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 21 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
7a)   § 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
7b)   § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č.  131/2003 Sb.
7c)   Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7d)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
8)   § 65 a násl. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
8a)   Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8b)   § 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003  Sb.
8c)   Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
10)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
12)   Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
13)   Například § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
14)   § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

E-shop

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Petr Průcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

doc. JUDr. Věra Kalvadová, Dr., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Petr Škvain - Wolters Kluwer, a. s.

Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál zajišťující výkon zabezpečovací detence přináší velmi cenný a praktický výklad jak pro soudnictví a advokacii, tak i pro orgány, kde ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Tomáš Rozehnal - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Jeho druhé vydání vychází v souvislosti s rozsáhlou novelou daňového řádu č. 282/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021 a ...

Cena: 955 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.