Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


11

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 107/1994 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., zákonem č. 62/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 186/2001 Sb. a zákonem č. 175/2003 Sb.

ZÁKON
o zeměměřických a katastrálních orgánech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNĺ
Zeměměřické a katastrální orgány a jejich působnost

§ 1

(1) Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad"), jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Úřad je účetní jednotkou.1)

(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.

§ 2

(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1)

(2) Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") a katastrální úřady jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1)

(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé jmenovaní a odvolávaní předsedou Úřadu.

(4) Sídla a územní působnost inspektorátů jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto zákona.

§ 3

(1) Úřad

a)   zabezpečuje jednotné provádění těchto činností
1.  správy katastru nemovitostí České republiky,1a)
2.  budování a údržby bodových polí,
3.  tvorby, obnovy a vydávání základních a tematických státních mapových děl a jiných publikací,
4.  standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,
5.  vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
6.  dokumentace výsledků zeměměřických činností,
b)   koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědecko-technických informací pro tyto oblasti,
c)   zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
d)   řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
e)   vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,
f)   rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)
g)   schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,
h)   rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,
i)   stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl,
j)   uděluje a odnímá úřední oprávnění,5)
k)   organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací zkoušky odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění,
l)   vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění,
m)   vydává základní státní mapová díla5a) a tematická státní mapová díla,5b)
n)   plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu6) a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

(2) Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.

§ 3a

Zeměměřický úřad

a)   vykonává správu geodetických základů České republiky,6a)
b)   rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole,6a) včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,
c)   vykonává správu základních státních mapových děl5a) a tematických státních mapových děl5b) stanovených Úřadem,
d)   vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,
e)   vykonává správu základní báze geografických dat České republiky,
f)   vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je archivem zvláštního významu,2)
g)   provádí zeměměřické činnosti6b) na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c)
h)   projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,6d)
i)   plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.

§ 4

Inspektoráty

a)   kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady,
b)   dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo,
c)   předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b),
d)   rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,7)
e)   předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění,8)
f)   projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,8a)
g)   plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu9) a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Úřad.

§ 5

(1) Katastrální úřady

a)   vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1a)
b)   vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového,
c)   projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,10)
d)   schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,
e)   schvalují změny hranic katastrálních území,
f)   vykonávají správu základních státních mapových děl5a) stanovených Úřadem,
g)   plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.

(2) Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a) jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, zveřejní Úřad sdělením ve Sbírce zákonů.10b)

§ 6

Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a h), § 4 písm. d) a f) a § 5 odst. 1 písm. a), c) a e) tohoto zákona.

§ 7 až 10

zrušeny

ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení

§ 12

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona z Českého úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.

§ 13

Zrušují se:

 1. 

Zákon č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie. 

2. 

Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Příloha č. 1 k zákonu č. 359/1992 Sb.

Sídla a územní působnost inspektorátů

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Jihomoravského kraje, Vysočiny a Zlínského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Jihočeského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Příloha č. 2 k zákonu č. 359/1992 Sb.

Územní působnost a sídla katastrálních úřadů

 1.  Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, 
2.  Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, 
3.  Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, 
4.  Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
5.  Katastrální úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, 
6.  Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, 
7.  Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, 
8.  Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,
 9.  Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
10.  Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
11.  Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,
12.  Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,
13.  Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,
14.  Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

* * *

Zákon č. 107/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, nabyl účinnosti dnem 1. června 1994.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Zákon č. 62/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. května 1997.

Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 186/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. července 2001.

Zákon č. 175/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.


1)   § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č.  229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002  Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.
1a)   Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
4)   § 3 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
5)   § 14 a 15 zákona č. 200/1994 Sb.
5a)   § 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.
5b)   § 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.
6)   Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.
6a)   § 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.
2)   Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6b)   § 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.
6c)   § 12 odst. 1 písm. j) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č.  21/1993 Sb.
6d)   § 17a odst. 1 písm. b) bod 1, § 17a odst. 1 písm. c) a § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 8 odst. 4, § 16 odst. 4, § 24 a 25 zákona č. 344/1992 Sb.
8)   § 15 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb.
8a)   § 17a odst. 1 písm. a), b) bod 2, § 17a odst. 1 písm. d) a e), § 17b odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)   Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.
10)   Zákon č. 344/1992 Sb.
10a)   § 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).
10b)   § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.
11)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

E-shop

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Ing. Eva Zemanová, Mgr. Václav Toman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář se zabývá praktickou aplikací a úskalími zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Uspořádání komentáře vychází z jeho jednotlivých hlav takto: •subjekt ...

Cena: 345 KčKOUPIT

Povinnosti a práva rodičů k dětem

Povinnosti a práva rodičů k dětem

Ondřej Šmíd, Radka Demjanová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského zákoníku. Přehledně a systematicky vykládá nejprve povinnosti a práva spojená s osobností dítěte a práva a povinnosti osobní povahy, jako je určování a popírání rodičovství, souhlas s osvojením ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.