Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


8

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), (dále jen "zákon"):

§ 1
Název odrůdy zaměnitelný s názvem používaným pro jinou odrůdu téhož nebo příbuzného druhu

(1) Jako název odrůdy zaměnitelný s názvem používaným pro jinou odrůdu se posoudí zejména název lišící se pouze jedním písmenem nebo číslicí anebo diakritickými znaménky písmen od názvu jiné odrůdy téhož nebo příbuzného druhu, která byla úředně povolena nebo je uváděna do oběhu v České republice nebo v jiném členském státě Evropských společenství (dále jen "členský stát")1) anebo ve státě nebo v mezivládní organizaci, které jsou členy Unie pro ochranu nových odrůd rostlin (dále jen "člen Unie"),2) anebo je předmětem ochrany práv na těchto územích; to neplatí v případě rozdílu pouze jednoho písmene v uznávané zkratce jako oddělené jednotky názvu odrůdy.

(2) Za příbuzné druhy se považují druhy patřící do stejné skupiny uvedené v příloze k této vyhlášce nebo druhy patřící ke stejnému botanickému rodu, pokud daný druh není v příloze k této vyhlášce uveden.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na

a)   název odrůdy, která již není obchodně využívána a uplynulo více než 10 let ode dne zrušení její registrace ve Státní odrůdové knize3) nebo v obdobném úředním seznamu odrůd jiného členského státu1) nebo člena Unie,2)
b)   název odrůdy ve formě kódu, pokud referenční název odrůdy je rovněž ve formě kódu.

§ 2
Název odrůdy vyvolávající nesprávné představy

Jako název odrůdy vyvolávající nesprávné představy se posoudí název, který

a)   je způsobilý vyvolat klamnou představu, že odrůda má zvláštní vlastnost nebo hodnotu,
b)   je způsobilý vyvolat klamnou představu, že odrůda je příbuzná jiné odrůdě nebo z ní pochází,
c)   poukazuje na zvláštní vlastnost nebo hodnotu odrůdy způsobem vzbuzujícím klamnou představu, že tuto vlastnost nebo hodnotu má pouze tato odrůda, ačkoliv jiné odrůdy stejného druhu mohou mít tutéž vlastnost nebo hodnotu,
d)   tím, že se podobá známé obchodní značce, přičemž se však nejedná o registrovanou ochrannou známku nebo název odrůdy, je způsobilý vyvolat klamnou představu, že odrůda je jinou odrůdou, nebo o totožnosti žadatele, osoby odpovědné za udržování odrůdy nebo šlechtitele, nebo
e)   obsahuje
   1.  srovnání,
   2.  superlativ,
   3.  botanický název rodu nebo druhu rostlinné říše nebo jeho část,
   4.  obecný název rodu nebo druhu rostlinné říše nebo jeho část v rámci skupiny druhů zemědělských rostlin, druhů zeleniny, druhů ovocných nebo okrasných rostlin, ke které odrůda patří, nebo
   5.  příjmení nebo jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název právnické osoby anebo jiný odkaz na tuto osobu, který je způsobilý vyvolat klamnou představu o totožnosti žadatele, osoby odpovědné za udržování odrůdy nebo šlechtitele.

§ 3
Název odrůdy obtížně vyslovitelný nebo jinak jazykově nevhodný

(1) Jako název odrůdy obtížně vyslovitelný nebo jinak jazykově nevhodný se posoudí název odrůdy, který

a)   jedná-li se o fantazijní název odrůdy,
   1.  se skládá z 1 písmene,
   2.  se skládá nebo jako oddělenou část obsahuje skupiny písmen netvořící vyslovitelné slovo, s výjimkou uznávaných zkratek,
   3.  obsahuje číslici, s výjimkou případů, kdy je nedílnou součástí názvu nebo když uvádí, že odrůda náleží nebo bude náležet k číslované řadě biologicky příbuzných odrůd,
   4. se skládá ze 3 a více jednotek; v případě, že odrůda již je zapsána ve společném katalogu odrůd4) nebo v úředním seznamu odrůd v členském státě nebo členu Unie, se více než 3 jednotky nepovažují za překážku,
   5.  je tvořen příliš dlouhým slovem nebo příliš dlouhé slovo obsahuje, nebo
   6.  obsahuje spojovník, mezeru s výjimkou mezer mezi jednotkami, ze kterých se skládá, jinou značku, směs velkých a malých písmen uvnitř jednotek, dolní index, horní index, symbol nebo vzor,
b)   jedná-li se o název odrůdy ve formě kódu,
   1.  se skládá pouze z číslice nebo číslic, s výjimkou případu inbredních linií nebo podobně zvláštních typů odrůd,
   2.  se skládá z 1 písmene,
   3. , obsahuje více než 10 písmen nebo více než 10 písmen a číslic
   4.  obsahuje více než 4 střídající se skupiny písmene nebo písmen a číslice nebo číslic, nebo
   5.  obsahuje spojovník, mezeru mimo mezery k oddělení od vyslovitelného slova, jinou značku, dolní index, horní index, symbol nebo vzor.

(2) Jestliže při předložení návrhu názvu odrůdy žadatel neuvede, zda má být navrhovaný název odrůdy názvem fantazijním nebo názvem ve formě kódu, posoudí se název odrůdy jako název fantazijní.

(3) Jako název odrůdy jinak jazykově nevhodný se posoudí také název odrůdy shodný nebo zaměnitelný s označením, které je běžně užíváno při obchodování se zbožím nebo které nesmí být použito podle jiných právních předpisů; takovým označením se rozumí zejména název

a)   měny,
b)   související s mírami a váhami,
c)   který se stal součástí každodenního jazyka a jehož schválení jako názvu odrůdy brání jeho používání při uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu jiných odrůd.

§ 4
Účinnost a platnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2004.

(2) Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, pokud jde o zemědělské druhy pěstovaných rostlin a zeleninové druhy pěstovaných rostlin uvedené v druhovém seznamu v příloze č. 1 k zákonu.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   § 2 písm. cc) zákona č. 219/2003 Sb.
2)   § 2 písm. e) zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č.  219/2003 Sb.
3)   § 2 písm. z) zákona č. 219/2003 Sb.
4)   § 2 písm. dd) zákona č. 219/2003 Sb.

E-shop

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Gerych, LLM. - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období čtyř let, které od nabytí účinnosti zákona uplynuly. Skvělý pomocník pro praxi Kniha Zákon o zadávání ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou soudu, tak z pohledu účastníků řízení a jejich advokátů. Poskytuje návod pro široké spektrum konkrétních případů a situací, ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

JUDr. Petr Levický, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.