Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


479

ZÁKON

ze dne 16. prosince 2003,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. I

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písmeno e) zní:

"e) neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty,".

 2. V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která včetně poznámek pod čarou č. 4a), 4b) a 4c) znějí:

"j)   programem nebo projektem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropských společenství, a to prostřednictvím strukturálních fondů,4a) Fondu soudržnosti4b) nebo podpory pro rozvoj venkova,4c)
k)   peněžními prostředky státního rozpočtu i peněžní prostředky přijaté organizační složkou státu ze zahraničí a vydané prostřednictvím státního rozpočtu.

4a)  Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1447/2001.
4b)  Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 a č. 1265/1999.
4c)  Článek 35 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení.".

3. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie.".

4. V § 4 odst. 4 větě druhé se za slova "písm. c)" vkládají slova "a u výdajů podle odstavce 1 písm. e)".

5. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Při vypracování střednědobého výhledu jsou ukazatele výdajů podle odstavce 1 písm. e) stanovené na počátku financování programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie závazné.".

6. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňují slova "s tím, že ukazatele výdajů na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie jsou pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu závazné".

7. V § 6 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

"c) výnosy z podílu na clech, který je podle práva Evropských společenství5a) ponechán členským státům na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem a výnosy ze sankcí a úhrad exekučních nákladů v celním řízení,

5a)  Článek 2 odst. 3 rozhodnutí Rady č. 597/2000 (ES, Euratom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.".

8. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Pro účely tohoto zákona se příspěvky a dotace poskytnuté ze zahraničí (dále jen "prostředky poskytnuté ze zahraničí") organizačním složkám státu použité v běžném rozpočtovém roce považují za příjmy státního rozpočtu. Za prostředky poskytnuté ze zahraničí se považují i prostředky poskytnuté České republice z rozpočtu Evropské unie a přijaté organizačními složkami státu z Národního fondu.".

9. V § 7 odst. 1 se písmeno s) zrušuje.

10. V § 7 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

"i)   dotace nadacím a nadačním fondům,
j)   dotace dobrovolným svazkům obcí,".

Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písmena k) až t).

11. V § 7 odst. 2 se slova "i) až l)" nahrazují slovy "k) až n)" a druhá věta se zrušuje.

12. V § 8 odst. 2 třetí větě se za slova "to se netýká kapitol" vkládají slova "Kancelář prezidenta republiky,".

13. V § 8 odst. 3 první větě se za slova "návrh kapitol" vkládají slova "Kancelář prezidenta republiky,".

14. V § 8 odst. 4 první větě se za slova "návrhy kapitol" vkládají slova "Kancelář prezidenta republiky,".

15. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní: " Překročení objemu výdajů je přípustné i u peněžních prostředků, které jsou v rozpočtu Evropské unie na příslušný rozpočtový rok určeny jako vlastní zdroje Evropských společenství, vycházející z daně z přidané hodnoty nebo založené na hrubém národním produktu.11a)


11a)  Článek 2 odst. 1 písm. c) a d) rozhodnutí Rady č. 597/2000 (ES, Euratom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.".

16. V § 14 odst. 2 se za slovo "správy," vkládají slova "úřad práce,".

17. V § 14 odst. 3 se třetí věta nahrazuje textem, který zní: "Poskytovatel je povinen rozlišit podmínky pro použití poskytnutých prostředků na

a)   podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 2, a
b)   ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 3.

Nedojde-li k rozlišení podmínek, má se za to, že sankcím podle § 44 odst. 2 podléhají všechny podmínky v rozhodnutí uvedené. Na rozhodnutí o dotaci a o návratné finanční výpomoci se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.15)".

18. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo právem Evropských společenství".

19. V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) provést přesun prostředků odpovídajících rozpočtovanému podílu spolufinancování ze státního rozpočtu v návaznosti na rozhodnutí Komise Evropských společenství o změně v umístění prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie. Na tyto přesuny se nevztahuje omezení podle písmene a) a podle odstavce 3.".

 20. V § 24 odst. 7 první větě se za slova "týkající se kapitol" vkládají slova "Kanceláře prezidenta republiky,".

21. V § 25 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) povinny vázat prostředky státního rozpočtu, jestliže neplní rozpočtované příjmy s výjimkou příjmů z výnosů daní, z podílu na clech, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo příjmů, které byly rozpočtovány jako příjem z rozpočtu Evropské unie a v rozpočtovém roce nebyly připsány na příjmový účet státního rozpočtu zřízený pro organizační složku státu. Tyto prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie v následujících letech se stávají příjmem rozpočtového roku, ve kterém byly přijaty a pro účely hodnocení plnění rozpočtu se neposuzují jako součást plnění rozpočtovaných příjmů organizační složky státu a ani o jejich výši nelze překročit výdaje státního rozpočtu,".

 22. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Nemůže-li organizační složka státu zajistit vyrovnání úbytku příjmů, o který je povinna vázat prostředky státního rozpočtu vázáním odpovídající části běžných výdajů, oznámí tuto skutečnost svému zřizovateli, který rozhodne, jakým způsobem zajistí rozpočtované saldo kapitoly.".Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11.

23. V § 33 odst. 1 větě poslední se slova "státu a" nahrazují slovem "státu," a za slovo "úřady" se doplňují slova "a peněžní prostředky z vybraných cel určené k odvodům do vlastních zdrojů Evropských společenství".

24. V § 33 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní: "a na účtech určených ke správě peněžních prostředků z vybraných cel určených k odvodům do vlastních zdrojů Evropských společenství,19a)".


19a)  Článek 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady č. 597/2000 (ES, Euratom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.".

25. V § 34 se na konci odstavce 1 doplňují slova " , a dále v případě časového nesouladu mezi výdaji peněžních prostředků rozpočtovaných jako vlastní zdroje Evropských společenství vycházející z daně z přidané hodnoty a založené na hrubém národním produktu11a) a požadavky na tyto vlastní zdroje stanovenými rozpočtem Evropské unie, a to do výše tohoto nesouladu.".

26. V § 34 se na konci odstavce 4 doplňují slova "ani splnění požadavků na peněžní prostředky určené jako vlastní zdroje Evropských společenství19a)".

27. V § 37 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Národní fond je souhrn peněžních prostředků, které svěřují Evropská společenství České republice k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, s výjimkou podpory pro rozvoj venkova.

(2) Ministerstvo jako platební orgán koordinuje řízení finančních toků prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie Národnímu fondu a spravuje tyto prostředky. Způsob řízení finančních toků těchto prostředků stanoví ministerstvo vyhláškou.".

28. V § 37 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

29. V § 37 odst. 3 se za slovo "republiku" vkládají slova "z práva Evropských společenství nebo".

30. V § 37 odst. 4 se za slovo "zákon" vkládají slova " , právo Evropských společenství".

31. V § 37 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Při poskytování dotací z Národního fondu podle odstavce 1 a řízení o jejich odnětí se postupuje podle § 14 a 15 obdobně, nestanoví-li právo Evropských společenství jinak. Rozhodnutí je vydáváno na dobu uskutečňování daného projektu.".

32. V § 38 odstavec 2 zní:

"(2) Částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků poskytnutých z Národního fondu je ten, kdo je neoprávněně použil nebo zadržel, povinen odvést včetně penále do Národního fondu.".

33. V § 38 odst. 3 věta první zní: "Požádá-li Komise Evropských společenství o vrácení neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků z rozpočtu Evropské unie poskytnutých z Národního fondu, převedou se tyto prostředky z Národního fondu do rozpočtu Evropské unie.".

34. V § 44 odstavec 2 zní:

"(2) Fyzické osoby, právnické osoby nebo organizační složky státu, které porušily rozpočtovou kázeň, jsou povinny odvést do státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv, Národního fondu nebo do rezervního fondu příslušné organizační složky státu jako poskytovatele prostředků z rozpočtu Evropské unie, které neprošly Národním fondem, odvod za porušení rozpočtové kázně ve stejné výši, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, u návratných finančních výpomocí maximálně ve výši jejich nesplacené části. Zároveň jsou povinny zaplatit do státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu, státních finančních aktiv nebo do rezervního fondu příslušné organizační složky státu jako poskytovatele prostředků z rozpočtu Evropské unie penále ve výši 1 promile denně z částky, která se týká porušení rozpočtové kázně, nejvýše však do výše této částky. Penále se počítá ode dne, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo vráceny. Odpovědnost podle zvláštního právního předpisu není tímto ustanovením dotčena.23)".

35. V § 44 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Fyzické osoby, právnické osoby nebo organizační složky státu, které se porušení rozpočtové kázně dopustily nesplněním podmínek uvedených v § 14 odst. 3 písm. b), jsou povinny odvést do státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv, Národního fondu nebo do rezervního fondu příslušné organizační složky státu jako poskytovatele prostředků z rozpočtu Evropské unie, které neprošly Národním fondem, odvod za porušení rozpočtové kázně až do výše 5 % z celkové částky poskytnutých prostředků. Penále za porušení rozpočtové kázně, k němuž došlo nesplněním podmínek uvedených v § 14 odst. 3 písm. b), se neukládá.".Dosavadní odstavce 3, 4, 5 a 6 se označují jako odstavce 4, 5, 6 a 7.

36. V § 44 odstavec 6 zní:

"(6) Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně až do výše 5 % může povolit příslušné finanční ředitelství. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně nad 5 % nebo penále může povolit ministerstvo. Povinnost odvodu a penále nelze prominout nebo částečně prominout v případě neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svěřených Evropskými společenstvími České republice z rozpočtu Evropské unie.".

37. V § 45 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní:

"(11) Ministerstvo zřídí účet u České národní banky, na který budou převáděny peněžní prostředky určené jako vlastní zdroje Evropských společenství.25a)


25a)  Článek 2 rozhodnutí Rady č. 597/2000 (ES, Euroatom) ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.".

38. § 47 zní:

"§ 47

(1) Organizační složka státu může převést do rezervního fondu prostředky nevyčerpané na plnění úkolů do výše rovnající se 2 % objemu jejího schváleného rozpočtu výdajů upraveného o provedená rozpočtová opatření podle § 23 písm. a) a sníženého o vázané prostředky státního rozpočtu podle § 23 písm. d).

(2) Organizační složka státu převede do rezervního fondu nevyčerpané prostředky rozpočtované na financování programu podle § 12 odst. 1, a to do výše příslušného závazného ukazatele.

(3) Organizační složka státu převede do rezervního fondu nevyčerpané prostředky rozpočtované na program nebo projekt, které jsou spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie, a to do výše příslušného závazného ukazatele. Pokud bude v zákoně o státním rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok program členěn na projekty, převádí se do výše příslušného závazného ukazatele prostředky rozpočtované na příslušný projekt.

(4) Při převodu prostředků současně rozpočtovaných podle § 12 odst. 1 i rozpočtovaných na program nebo projekt, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie, postupuje organizační složka státu podle odstavce 3.

(5) Pokud je organizační složka státu povinna převést do rezervního fondu nevyčerpané prostředky podle odstavců 2 a 3, může převést do rezervního fondu další nevyčerpané prostředky podle odstavce 1 jen do té výše, v jaké převod nevyčerpaných prostředků podle odstavců 2 a 3 nedosáhl výše stanovené v odstavci 1.

(6) Organizační složka státu může prostředky převedené do rezervního fondu v běžném rozpočtovém roce použít v letech následujících.".

39. V § 48 odst. 2 se za slovo "roce," vkládají slova "odvody za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s prostředky z rozpočtu Evropské unie, které byly poskytnuty z rozpočtu příslušné organizační složky státu a neprošly Národním fondem,".

40. V § 48 odstavec 3 zní:

"(3) Prostředky rezervního fondu lze použít jen

a)   k úhradě rozpočtem nezajištěných provozních potřeb,
b)   na reprodukci majetku ve výši částek získaných z prodeje nemovitého majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo dědictvím,
c)   na financování programu do výše prostředků převedených podle § 47 odst. 2 na tento program,
d)   na financování programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie do výše prostředků převedených podle § 47 odst. 3 na tento program nebo projekt,
e)   k jiným výdajům, které v mimořádných případech schválí vláda.".

41. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Prostředky převedené podle § 47 odst. 2 nebo 3 mohou být použity jen k účelu, na který byly vyčleněny závazným ukazatelem státního rozpočtu před jejich převedením.".

42. V § 48 odstavec 5 zní:

"(5) Prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu podle § 47 odst. 2 nebo 3 a nebyly použity podle odstavce 3 písm. c) nebo d), podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rozpočtový rok, kdy byl program nebo projekt ukončen.".

43. V § 48 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Prostředky z odvodů za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s prostředky z rozpočtu Evropské unie, které byly poskytnuty z rozpočtu příslušné organizační složky státu a neprošly Národním fondem, soustředěné v rezervním fondu, se použijí na účel, na který byly právem Evropských společenství určeny.".Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

44. V § 53 odst. 1 se na konci věty druhé doplňují slova " , včetně prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie a přijatých příspěvkovými organizacemi z Národního fondu".

45. § 75 zní:

"§ 75

Organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemci dotací a návratných finančních výpomocí provádějí finanční vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví ministerstvo vyhláškou.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Do dne ukončení realizace společných programů v České republice, které byly zahájeny do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, zahrnuje Národní fond i peněžní prostředky, které svěřují Evropská společenství České republice k realizaci těchto programů, a peněžní prostředky, které se zavázaly pro realizaci těchto programů poskytnout jiné zahraniční zdroje, státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků a další veřejné zdroje a soukromé zdroje, pokud není prokázáno užití těchto peněžních prostředků na stanovený účel.

2. Ohledně prostředků podle bodu 1 ministerstvo není platebním orgánem, ale prostřednictvím Národního fondu koordinuje řízení finančních toků a dodržování postupů upravujících realizaci společných programů České republiky a Evropských společenství a rozhoduje o peněžních prostředcích soustředěných v Národním fondu v souladu se závazky spojenými s přijímáním těchto peněžních prostředků.

3. Na prostředky převedené do rezervního fondu organizační složky státu do 31. prosince 2003 se vztahují dosavadní právní předpisy.

4. Ustanovení § 75 rozpočtových pravidel ve znění tohoto zákona se použije poprvé při finančním vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem za rok 2004.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. III

V § 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb. a zákona č. 218/2000 Sb., se slova "státního rozpočtu České republiky (dále jen "rozpočet republiky"), rozpočtů obcí, rozpočtů okresních úřadů (dále jen "územní rozpočty") a státních fondů České republiky (dále jen "fondy")" nahrazují slovy

"a)   státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo rezervních fondů organizačních složek státu (dále jen "státní rozpočet"),
b)   rozpočtů územních samosprávných celků (dále jen "územní rozpočet"), nebo
c)   státních fondů nebo Národního fondu (dále jen "fond")".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. IV

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se mění takto:

1. V § 130 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Pro fyzické osoby, které jsou podnikateli, se ustanovení § 123 až 129 a § 130 odst. 1 až 7 použijí obdobně.".Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

2. V § 136 odst. 3 písm. c) se slovo "výši" nahrazuje slovy "jedné desetiny výše".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou části první čl. I bodů 7, 15, 18, 19, 23 až 31, 37, 43 a čl. II bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a s výjimkou části třetí článku IV bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; dále jsou zde všechny vyhlášky a nařízení vlády k ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Irena Válková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Co by měl vědět příjemce dotace

Co by měl vědět příjemce dotace

Zuzana Strnadová - GRADA Publishing, a. s.

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1533 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č. 1533 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o spotřebních daních vč. 181 změn účinných od 13. 2. 2023. V publikaci jsou dále aktuální texty zákona o lihu, zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných ...

Cena: 163 KčNedostupné

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.