Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


474

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, se mění takto:

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"(2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky podle § 19 odst. 9 a § 23a zákona, pokud zvláštní právní předpis3a) nestanoví jinak.


3a)  Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V nadpisu části druhé se slova "(K § 18 odst. 4 zákona)" zrušují.

3. V nadpisu hlavy I se za slovo "Rozsah" vkládají slova "a způsob sestavování".

4. V § 4 odst. 1 se za slovo "uspořádání" doplňují slova "a označování".

5. V § 4 odst. 5 se za větu první vkládá věta "Informace za minulé účetní období se uvádějí v čisté výši.".

6. V § 5 odst. 3 se za slova "u položek" vkládají slova " "F. I.", pokud se týká dlouhodobého hmotného majetku, a".

7. V § 5 odst. 3 se slova "podle charakteru aktiv v ní uváděných" nahrazují slovem "jejich".

8. V § 5 odst. 3 písm. b) se za slovo "jinak" doplňují slova "(§ 32 odst. 2 a § 33 odst. 7)".

9. V § 5 odst. 3 se v závěrečné části textu vkládá věta první "Pohyb aktiv v těchto položkách se uvádí v ocenění, ve kterém byly zachyceny v rozvaze (bilanci) na počátku účetního období.".

10. V § 8 odst. 7 se slova "zaplacených příspěvků pojistitelů" nahrazují slovy "předepsaných příspěvků pojistitelů určených na výplaty plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla".

11. V § 8 odst. 8 se na konci doplňuje věta "Použití Garančního fondu, které se týká plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se rovná výši tvorby příslušných technických rezerv na stejné budoucí závazky.".

12. V § 8 odst. 9 se za slova "hraniční pojištění," vkládají slova "nákladů na plnění poskytovaná z Garančního fondu v souladu s § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a nákladů na finanční umístění,".

13. V § 8 odst. 9 se na konci doplňují věty "Náklady na plnění poskytovaná z Garančního fondu v souladu s § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se uvádějí v položce "I.4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění. Náklady na finanční umístění se uvádějí v položce "III.5. Náklady na finanční umístění (investice)" v Netechnickém účtu.".

14. V § 8 odst. 10 se za slova "hraničního pojištění," vkládají slova "výnosů z příspěvků pojistitelů určených na výplaty plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a výnosů z finančního umístění,".

15. V § 8 odst. 10 se na konci doplňují věty "Výnosy z příspěvku pojistitelů určených na výplaty plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se uvádějí v položce "I.3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění. Výnosy z finančního umístění se uvádějí v položce "III.3. Výnosy z finančního umístění (investic)" v Netechnickém účtu.".

16. V § 8 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

"(11) Pro obsahové vymezení technických rezerv vytvářených Kanceláří podle zvláštních právních předpisů1),3) platí obdobně příslušná ustanovení hlavy II, hlavy III a hlavy IV.".Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

17. V § 9 odst. 2 věta poslední zní: "Pro účely této vyhlášky se za dlouhodobý nehmotný majetek považuje goodwill, který obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi pořizovací cenou při nákupu a reálnou hodnotou nabytého majetku a závazků k okamžiku jejich nabytí.".

18. V § 9 odst. 2 se za větu poslední doplňují věty "Goodwill se uvádí jen při převodu účetní jednotky nebo její části. Převodem části účetní jednotky se rozumí zejména převod pojistného kmene podle zvláštního právního předpisu.1)".

19. V § 10 odst. 3 se slovo "dluhopisy" nahrazuje slovy "dluhové cenné papíry".

20. V § 10 odst. 7 se na konci doplňuje věta "V položce C.III.1. uvádí zajišťovatel i cenné papíry s proměnlivým výnosem, které jsou depozitem při aktivním zajištění.".

21. V § 10 odst. 8 se slova "Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" nahrazují slovy "Dluhové cenné papíry".

22. V § 10 odst. 8 písm. a) se slovo "dluhopisů" zrušuje a za slovo "vydané" se vkládá slovo "jejich".

23. V § 10 odst. 8 písm. a) se slovo "Dluhopisy" nahrazuje slovy "Dluhové cenné papíry" a za slova "Vlastní dluhopisy24)" se vkládají slova "nebo jiné vlastní dluhové cenné papíry".

24. V § 10 odst. 8 se v závěrečné části textu doplňují věty "Cenné papíry v položce C.III.2. se člení na cenné papíry, které jsou drženy za účelem obchodování nebo k prodeji, a cenné papíry držené do splatnosti. V položce C.III.2. uvádí zajišťovatel i dluhové cenné papíry, které jsou depozitem při aktivním zajištění. V položce C.III.2. se dále uvádějí dluhové cenné papíry z položek C.II.2. nebo C.II.4., jen jsou-li tyto drženy za účelem obchodování nebo k prodeji.".

25. V § 10 odstavec 12 včetně poznámek pod čarou č. 28) a č. 29) zní:

"(12) Položka "C.III.7. Ostatní finanční umístě-ní" obsahuje finanční umístění (investice), které nejsou obsaženy v položkách C.III.1. až C.III.6 aktiv. V této položce se uvádějí také předměty a díla umělecké kulturní hodnoty podle zvláštního právního předpisu.28) Uvádí se zde rovněž kladná i záporná reálná hodnota derivátů.29) Neuvádí se zde hodnota podkladových nástrojů; tato hodnota se uvádí v příloze v účetní závěrce. Není-li stanoveno jinak, pokud operace s deriváty nebo jiné operace s cennými papíry nejsou v rozporu se zvláštními právními předpisy o pojišťovnictví, účetní jednotky při uvádění derivátů a cenných papírů použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.


28)   § 21 odst. 1 písm. m) zákona o pojišťovnictví.
29)   § 21 odst. 1 písm. r) zákona o pojišťovnictví.".

26. V § 10 odst. 13 písm. c) se slova "Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" nahrazují slovy "Dluhové cenné papíry".

27. V § 10 se doplňuje odstavec 15, který zní:

"(15) Finanční umístění (investice), u nichž to přichází v úvahu, zahrnují i naběhlé příslušenství.".

28. V § 11 odst. 4 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 31) zrušuje.

29. V § 12 odst. 1 se na konci doplňuje věta "Nezahrnují-li konkrétní aktiva naběhlé příslušenství, to se uvádí v položce "G.I. Naběhlé úroky a nájemné".".

30. V § 12 odst. 3 v označení položky se slova "ve finančních institucích" nahrazují slovy "u finančních institucí".

31. V § 12 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 34) zrušuje.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

32. V § 13 odst. 1 se na konci doplňuje věta "Neuvádějí se zde žádné částky naběhlého příslušenství podle § 10 odst. 15.".

33. V § 13 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

34. V § 13 odst. 4 se slova "nebo "G.I. Naběhlé úroky a nájemné" " nahrazují slovy "nebo "G.II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy" ".

35. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta včetně poznámky pod čarou č. 35a) "V podpoložce b) se uvádějí vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly.35a)


35a)  Například § 120, 161d a 161f obchodního zákoníku.".

36. V § 14 odst. 6 se slova "rezervní fond na vlastní akcie a" zrušují.

37. V § 16 odst. 7 v označení položky se slova "Technické rezervy" nahrazují slovy "Technická rezerva".

38. V § 16 odst. 8 v závěrečné části textu se doplňuje věta "Depozita při pasivním zajištění zahrnují i naběhlé příslušenství.".

39. V § 17 odst. 3 se slova "E.2. Rezerva na daň z příjmů" nahrazují slovy "E.2. Rezerva na daně".

40. V § 18 odst. 4 se slovo "dluhopisů" nahrazuje slovy "dluhových cenných papírů" .

41. V § 18 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

42. V § 18 odst. 5 se na konci doplňují věty "Neuvádějí se zde žádné částky naběhlého příslušenství podle § 10 odst. 15 nebo § 15 odst. 8. Nezahrnují-li konkrétní pasiva naběhlé příslušenství, to se uvádí v položce "H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období".".

43. V § 18 odst. 6 se věty druhá a třetí zrušují.

44. V § 19 odst. 3 se slova "rezerv nezaslouženého pojistného" nahrazují slovy "rezervy na nezasloužené pojistné".

45. V § 19 odst. 5 písm. b) se slovo "nevratné" nahrazuje slovem "navrácené".

46. V § 19 odst. 7 se slovo "II.8." nahrazuje slovem "II.8.a)" a za větu první se vkládá věta "Položka označená "I.7.b)" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění a položka označená "II.8.b)" v Technickém účtu k životnímu pojištění obsahují změnu stavu odložených pořizovacích nákladů.".

47. V § 19 odst. 7 věta poslední zní: "Pořizovací náklady zahrnují jak přímé náklady, zejména pořizovací provize nebo náklady na založení spisu, tak nepřímé náklady, zejména náklady na reklamu nebo režijní náklady na sjednávání pojištění a uzavírání pojistných smluv.".

48. V § 19 odst. 8 se ve větě poslední za slova "dlouhodobého hmotného majetku," vkládají slova "který není finančním umístěním (investicemi) podle § 10,".

49. V § 19 odst. 9 se za slovo "Výnosy" vkládá slovo "z" a slova "Náklady finančního umístění" se nahrazují slovy "Náklady na finanční umístění".

50. V § 19 odst. 9 se v závěrečné části textu doplňují věty "V této položce se uvádějí také úrokové výnosy a náklady. Pro jejich obsahové vymezení se použijí přiměřeně ustanovení § 44 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.".

51. V § 19 odst. 10 písm. a) se za slova "neživotnímu pojištění" vkládají slova "(položka I.2.)".

52. V § 20 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

53. V § 20 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

54. V § 20 odst. 3 písm. a) se za slova "polož- kách C. a D. aktiv se" vkládají slova "odpisy a".

55. V § 20 odst. 3 písm. c) se slovo "Rezerva" nahrazuje slovem "Rezervy".

56. V § 20 odst. 5 písm. c) se slovo "Rezerva" nahrazuje slovem "Rezervy".

57. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova "F.IV. Ostatní aktiva" nahrazují slovy "F.IV. Jiná aktiva".

58. V § 22 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l)   o podílu zajišťovatelů na položkách "Ostatní technické náklady" nebo "Ostatní technické výnosy".".

59. V § 22 odst. 2 písm. b) se slova "50 % jejího základního kapitálu" nahrazují slovy "rozhodujícího vlivu na jejím základním kapitálu".

60. V § 22 odst. 3 se slovo "dluhopisy" nahrazuje slovy "dluhovými cennými papíry".

61. V § 22 odst. 4 se číslice "1" nahrazuje číslicí "2".

62. V § 22 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Pro uvádění informací o cenných papírech a derivátech se použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.".

63. V části druhé se za hlavu čtvrtou vkládá hlava pátá, která včetně nadpisu zní:

"HLAVA V

Přehled o změnách vlastního
kapitálu

§ 23a

Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje zejména zvýšení nebo snížení čistých aktiv v průběhu účetního období podle oceňovacích zásad používaných v účetní závěrce, rozdíly ze změn účetních metod, účetní případy související se vztahy se společníky, výplatu dividend nebo dalších podílů na zisku.".

64. V nadpisu části čtvrté se slova "§ 4 odst. 2" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8 a § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1".

65. V § 25 a 26 se nadpis "(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)" zrušuje.

66. V § 25 odst. 2 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "uvedených v odstavci 1".

67. V § 26 odst. 2 se slova "ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje," nahrazují slovy "k okamžiku sestavení účetní závěrky".

68. V § 26 odst. 3 se v úvodní části textu vkládá věta "Není-li objektivně možné stanovit tržní hodnotu podílu, použije se ocenění ekvivalencí (protihodnotou).".

69. V § 26 odst. 3 větě druhé se slova " , u kterých se použije ocenění ekvivalencí (protihodnotou)," zrušují.

70. V § 27 se nadpis "(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)" zrušuje.

71. V § 27 odst. 3 se slova "ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje," nahrazují slovy "k okamžiku sestavení účetní závěrky".

72. V § 28 se nadpis "(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)" zrušuje.

73. V § 29 se nadpis "(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)" zrušuje.

74. V § 29 odst. 4 se za slova "cenných papírů" vkládají slova "a ostatního finančního umístění (investic)".

75. V § 29 odst. 5 se věta "Do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2 se převedou v okamžiku ocenění podle § 27 odst. 2 této vyhlášky." nahrazuje větou "V okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2. Stejně se postupuje u předmětů a děl umělecké kulturní hodnoty podle zvláštního právního předpisu,28) které se uvádějí v položce "C.III.7. Ostatní finanční umístění".".

76. V § 29 odstavec 6 zní:

"(6) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u finančního umístění (investic), které jsou obsahem položky "C.III. Jiná finanční umístění" kromě předmětů a děl umělecké kulturní hodnoty a derivátů podle zvláštního právního předpisu28), 29) a cenných papírů držených do splatnosti (položka C.III.2.), se uvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2. Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů držených do splatnosti se uvádějí v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv a v okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.".

77. V § 29 odstavec 7 zní:

"(7) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u finančního umístění (investic), které je obsahem položky "C.IV. Depozita při aktivním zajištění" a položky "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" se uvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.".

78. V § 29 odst. 8 písm. b) a v § 29 odst. 8 písm. c) se slova "Jiné technické rezervy" nahrazují slovy "Ostatní finanční umístění".

79. V § 29 odst. 8 písm. c) se za slovo "stejném" vkládá slovo "účetním".

80. V § 29 odst. 9 se na konci doplňuje věta "Do položky výkazu zisku a ztráty v Netechnickém účtu označené "III.3.c)" nebo "III.5.b)" se převedou k okamžiku rozhodnutí rejstříkového soudu o návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku.".

81. V § 31 se nadpis "(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)" zrušuje.

82. V § 31 odst. 1 se za slova "souboru majetku" vkládají slova "nebo metodu ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem".

83. V § 32 se v nadpisu slova "(K § 4 odst. 2 zákona)" zrušují.

84. V § 32 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 46) zrušuje.

85. V § 33 se v nadpisu slova "(K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)" zrušují.

86. V § 33 odst. 1 se slova " , stavby, které jsou nemovitostmi a uvádějí se v položce "C.I. Finanční umístění (investice)" aktiv" zrušují.

87. V § 33 odst. 5 se slova "2 a 3" nahrazují slovy "3 a 4".

88. V § 33 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 47) zrušuje.Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

89. V § 33 odstavec 7 zní:

"(7) Podle ustanovení § 28 zákona se dále neodpisují aktiva, která jsou obsahem položek "C. Finanční umístění (investice)" a "D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník", "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" a "E.II. Pohledávky z operací zajištění".".

90. V § 34 se v nadpisu slova "(K § 4 odst. 2 zákona)" zrušují.

91. V § 35 se v nadpisu slova "(K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)" zrušují.

92. V § 35 odst. 1 se v úvodní části textu za slovo "porušení" vkládá slovo "zákazu".

93. V § 35 odst. 2 se za slova "vlastní dluhopisy" doplňují slova "nebo jiné dluhové cenné papíry".

94. V § 37 se v nadpisu slova "(K § 4 odst. 2 zákona)" zrušují.

95. V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

96. V nadpisu části páté se slova "§ 22 odst. 3, § 23 odst. 2 " nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

97. V § 38 odst. 3 se za slova "jiné konsolidující účetní jednotky" vkládají slova "nebo konsolidující zahraniční osoby".

98. V § 40 odst. 3 se slovo "písemným" nahrazuje slovem "účetním".

99. V § 40 se odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 49) a č. 50) zrušuje.

100. V § 43 písm. i) se slova "finančního majetku" nahrazují slovy "finančního umístění (investic)" a slova "a způsob jejich zaúčtování; pokud nebyl cenný papír, podíl a derivát oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky" se zrušují.

101. V § 43 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l)   informace o pojištění podle § 23 za konsolidační celek.".

102. V nadpisu hlavy V se slova "nad pojišťovnictvím" nahrazují slovy "v pojišťovnictví".

103. V příloze č. 1 části "Aktiva" v položce C.II.2. se slovo "Dluhopisy" nahrazuje slovy "Dluhové cenné papíry".

104. V příloze č. 1 části "Aktiva" v položce C.II.4. se slovo "Dluhopisy" nahrazuje slovy "Dluhové cenné papíry".

105. V příloze č. 1 části "Aktiva" v položce C.III. 2. se slova "Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" nahrazují slovy "Dluhové cenné papíry".

106. V příloze č. 1 části "Aktiva" se polož- ka "F.III. Vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly (s uvedením jejich jmenovité hodnoty, nebo nemají-li tuto hodnotu, s uvedením jejich účetní hodnoty)" zrušuje.

107. V příloze č. 1 části "Aktiva" v položce aktiv G.I. se slova "renty (důchody)" nahrazují slovem "nájemné".

108. V příloze č. 1 části "Pasiva" v položce A.I. se doplňuje podpoložka b), která zní:

"b)   vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly (s uvedením jejich jmenovité hodnoty, nebo nemají-li tuto hodnotu, s uvedením jejich účetní hodnoty)".

109. V příloze č. 2 části "I. Technický účet k neživotnímu pojištění" položce I.5. se slovo "Změny" nahrazuje slovem "Změna".

110. V příloze č. 2 části "II. Technický účet k životnímu pojištění" položce II.1.c) se slova "podíl zajišťovatelů" nahrazují slovy "očištěná od zajištění".

111. V příloze č. 2 části "II. Technický účet k životnímu pojištění" položce II.2. se slovo "ab)" nahrazuje slovem "aa)" a slovo "nemovitostí" se vkládá do závorky.

112. V příloze č. 2 části "II. Technický účet k životnímu pojištění" položce II.6.b) se slovo "zajštění" nahrazuje slovem "zajištění".

113. V příloze č. 3 se v tabulce část textu začínající slovy "Zůstatek k 1. 1. 200Z" a končící slovy "Zůstatek 31. 12. 200Z" zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Není-li v bodě 2 stanoveno jinak, ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

2. Ustanovení čl. I bodů 24, 66 až 69, 71, 74 až 80 a 97 mohou účetní jednotky použít již při sestavování účetní závěrky za účetní období započaté v roce 2003.

3. V odpisování finančního umístění (investic) pořízených do 31. prosince 2003 se dnem účinnosti této vyhlášky nepokračuje. Dosavadní oprávky se vypořádají s příslušnou položkou finančního umístění (investic), bez vlivu na výsledek hospodaření účetní jednotky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které se použije poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

 

E-shop

Smluvní režim výkonu funkce

Smluvní režim výkonu funkce

Lucia Žitňanská, Bohumil Havel, Kristián Csach a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie Smluvní režim výkonu funkce přináší monografické zpracování otázek smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Jednotliví autoři se ve svých příspěvcích věnují detailně jednotlivým aspektům smluvního režimu výkonu funkce člena orgánu, možnostem smluvní ...

Cena: 485 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021. Zapracovány všechny aktuální změny Publikace reaguje na všechny ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.