Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


473

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"(4) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky podle § 19 odst. 9 a § 23a zákona, pokud zvláštní právní předpis8a) nestanoví jinak.


8a)   Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V nadpisu části druhé se slova "§ 18 odst. 4" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

3. V nadpisu hlavy I se za slovo "Rozsah" vkládají slova "a způsob sestavování".

4. V § 6 odst. 1 větě první se za slova "obsahuje cenné papíry" vkládají slova "včetně naběhlého příslušenství".

5. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) V položce "2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování" se nevykazuje vložený derivát, který musí účetní jednotka oddělit od hostitelského nástroje, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:

a)   ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje,
b)   finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu,
c)   hostitelský nástroj není oceňován reálnou hodnotou nebo je oceňován reálnou hodnotou, ale změny z ocenění jsou vykázány v příslušné položce rozvahy.

Vložený derivát oddělený od hostitelského nástroje se vykáže v příslušné položce podrozvahy, reálná hodnota vloženého derivátu se vykáže v položce "11. Ostatní aktiva" nebo v položce "4. Ostatní pasiva".".

6. V § 7 odst. 1 větě první se za slova "poskytnuté úvěry centrální bance a jiným bankám," vkládají slova "včetně poskytnutých úvěrů centrální bance a jiným bankám v rámci repo obchodů,".

7. V § 7 odst. 1 větě první se za slova "cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování" vkládají slova "emitované bankami".

8. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) V případě vloženého derivátu účetní jednotka postupuje podle § 6 odst. 2.".

9. V § 8 odst. 1 větě první se za slova "pohledávky z plateb ze záruk, akreditivů," vkládají slova "poskytnuté úvěry v rámci repo obchodů,".

10. V § 8 odst. 2 se slova "za upsaný základní kapitál" nahrazují slovy "z upsaného základního kapitálu".

11. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) V případě vloženého derivátu účetní jednotka postupuje podle § 6 odst. 2.".

12. V § 9 odst. 1 větě první se za slova "cenné papíry s pevným výnosem" vkládají slova "včetně naběhlého příslušenství".

13. V § 9 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

14. V § 9 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Dluhové cenné papíry, které účetní jednotka získala jménem a ve prospěch třetí strany a zároveň je převzala do úschovy, k uložení, do správy či k obhospodařování, se vykazují v podrozvahových položkách "14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení" nebo "15. Hodnoty převzaté k obhospodařování".

(4) V případě vloženého derivátu účetní jednotka postupuje podle § 6 odst. 2.".

15. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10
Akcie, podílové listy a ostatní podíly

(1) Položka "6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly" obsahuje podílové listy, poukázky na akcie, zatímní listy, akcie a ostatní podíly v jiných než akciových společnostech, které nemají charakter účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, jsou určeny k obchodování nebo k prodeji, poskytnuté v rámci repo obchodů nebo půjčené. Položka obsahuje opravnou položku k ostatním podílům. Vlastní akcie a vlastní zatímní listy se samostatně vykazují v položce "8. Základní kapitál". Vlastní podílové listy se vykazují v položce "12. Kapitálové fondy".

(2) Akcie, podílové listy a ostatní podíly, které účetní jednotka získala jménem a ve prospěch třetí strany a zároveň je převzala do úschovy, k uložení, do správy či k obhospodařování, se vykazují v podrozvahových položkách "14. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení" nebo "15. Hodnoty převzaté k obhospodařování".

(3) V případě vloženého derivátu účetní jednotka postupuje podle § 6 odst. 2.".

16. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14
Ostatní aktiva

(1) Položka "11. Ostatní aktiva" obsahuje zejména ostatní pohledávky ke třetím osobám, kladnou reálnou hodnotu derivátů včetně kladné reálné hodnoty vložených derivátů oddělených od hostitelského nástroje podle § 6 odst. 2, marže burzovních derivátů, odloženou daňovou pohledávku, ostatní pokladní hodnoty, zlato, jiné drahé kovy, pohledávky z obchodování s cennými papíry, nejsou-li součástí položky "3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami" nebo "4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen".

(2) V položce "11. Ostatní aktiva" se dále vykazují zejména zásoby, nejsou-li vykázány v položce "13. Náklady a příjmy příštích období", zúčtování se státním rozpočtem, poskytnuté provozní zálohy, ostatní neidentifikované pohledávky za klienty, členy družstevních záložen, dohadné účty aktivní. Položka obsahuje opravnou položku, která se vztahuje k pohledávkám za třetími osobami a poskytnutým provozním zálohám. V této položce se nevykazují účty časového rozlišení, které se vykazují v položce "13. Náklady a příjmy příštích období".".

17. V § 15 nadpis zní:

"Pohledávky z upsaného základního kapitálu".

18. V § 15 větě první se slova "Pohledávky za upsaný základní kapitál" nahrazují slovy "Pohledávky z upsaného základního kapitálu".

19. V § 16 odst. 1 větě první se za slova "v dalších účetních obdobích" vkládají slova "a zásoby, nejsou-li vykázány v položce "11. Ostatní aktiva" ".

20. V § 17 odst. 1 větě první se za slova "jsou bankou" vkládají slova " , Českou konsolidační agenturou".

21. V § 17 odst. 1 větě první se slova "závazky z repo obchodů" nahrazují slovy "přijaté úvěry v rámci repo obchodů".

22. V § 17 odst. 2 se za slova "nejsou bankou" vkládají slova " , Českou konsolidační agenturou".

23. V § 17 odst. 2 se slova "závazky z repo obchodů" nahrazují slovy "přijaté úvěry v rámci repo obchodů".

24. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V případě vloženého derivátu účetní jednotka postupuje podle § 6 odst. 2.".

25. V § 18 odst. 1 větě druhé se za slova "než jsou banky nebo družstevní záložny," vkládají slova "včetně přijatých úvěrů v rámci repo obchodů".

26. V § 18 odst. 3 větě druhé se slova "včetně závazků z repo obchodů" nahrazují slovy "včetně přijatých úvěrů v rámci repo obchodů".

27. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) V případě vloženého derivátu účetní jednotka postupuje podle § 6 odst. 2.".

28. V § 19 odst. 1 větě první se za slova "a dále" vkládají slova "vlastní dluhové cenné papíry a".

29. V § 19 odst. 2 se slovo "příslušenství" nahrazuje slovem "náklady".

30. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V případě vloženého derivátu účetní jednotka postupuje podle § 6 odst. 2.".

31. V § 20 odst. 1 větě druhé se slova "deriváty se zápornou reálnou hodnotou" nahrazují slovy "zápor-nou reálnou hodnotu derivátů včetně vložených derivátů oddělených od hostitelského nástroje podle § 6 odst. 2, závazky z krátkých prodejů akcií a podílových listů včetně závazku na dodání podílových listů při slučovaní podílových fondů".

32. V § 21 se slova "nejsou naběhlé úroky" nahrazují slovy "není naběhlé příslušenství".

33. V § 21 poslední větě se slovo "vykazují" nahrazuje slovem "vykazuje" a slovo "vztahují" slovem "vztahuje".

34. V § 24 odst. 1 se slovo "zapsaný" nahrazuje slovy "zapisovaný i nezapisovaný".

35. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V samostatné podpoložce účetní jednotka uvede splacený základní kapitál.".

36. V § 24 odst. 2 se slova "obchodní společností" zrušují.

37. V § 24 odst. 2 se za slova "než akciovou" doplňují slova "společností. Tato podpoložka snižuje hodnotu základního kapitálu.".

38. V § 25 se dosavadní text označuje jako odstavec 1.

39. V § 25 odst. 1 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 11) zrušuje.

40. V § 25 se doplňuje odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"(2) Tato položka obsahuje i emisní ážio v případě emise podílových listů11) a rozdíl mezi jmenovitou hodnotou podílových listů a jejich pořizovací cenou při zpětném odkupu k okamžiku sjednání odkupu.


11)   § 12 odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

41. V poznámce pod čarou č. 10) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "ve znění pozdějších předpisů.".

42. V § 27 větě první se slovo "přecenění" nahrazuje slovem "ocenění".

43. V § 28 se za větu první vkládá věta "Tato položka obsahuje i jmenovitou hodnotu zpětně odkoupených podílových listů.".

44. V § 29 odst. 1 se slova "při přeceňování zajišťovacích derivátů na reálnou hodnotu" nahrazují slovy "při ocenění zajišťovacích derivátů reálnou hodnotou".

45. V § 29 odst. 2 se slovo "přecenění" nahrazuje slovem "ocenění".

46. Na konci § 30 se doplňují věty "Položka dále obsahuje změny účetních metod a opravy zásadních chyb nákladů a výnosů minulých účetních období (dále jen "opravy zásadních chyb"). V případě, že se nejedná o opravy zásadních chyb, vykazují se tyto opravy v příslušných položkách výkazu zisku a ztráty běžného období.".

47. V § 33 se označení odstavce 1 zrušuje.

48. V § 40 se označení odstavce 1 zrušuje.

49. V § 41 odst. 2 se slova "§ 34 odst. 2." nahrazují slovy "§ 35 odst. 2.".

50. V § 44 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "V těchto položkách se vykazují i výnosy a náklady z poplatků a provizí, které mají povahu úroků a jsou vypočítávány ve vztahu k částkám pohledávek nebo závazků a dále zisky nebo ztráty ze zajišťovacích úrokových derivátů.".

51. V § 44 odst. 4 se slova "nabíhající úroky" nahrazují slovy "naběhlé příslušenství" a slovo "přecenění" nahrazuje slovem "ocenění".

52. V § 44 odst. 4 se za slovo "diskontují" vkládá slovo "očekávané".

53. V § 44 se na konci odstavce 4 doplňují věty "U cenných papírů k obchodování, k prodeji, u závazků z cenných papírů k‚>;obchodování, u cenných papírů držených do splatnosti se zbytkovou splatností v okamžiku vypořádání koupě kratší než jeden rok, u cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování se zbytkovou splatností v okamžiku vypořádání koupě kratší než jeden rok a u emitovaných krátkodobých cenných papírů účetní jednotka může použít lineární metodu. Lineární metodu může účetní jednotka použít také pro vykázání úrokových výnosů pohledávek a úrokových nákladů závazků, a to v obdobích mezi jednotlivými splátkami, pokud tato období jsou kratší než jeden rok.".

54. § 47 včetně nadpisu zní:

"§ 47
Zisk nebo ztráta z finančních operací

(1) Položka "6. Zisk nebo ztráta z finančních operací" obsahuje zejména zisk nebo ztrátu z operací s cennými papíry určenými k obchodování nebo prodeji, které jsou vykázány v položkách "2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování", "5. Dluhové cenné papíry" a "6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly", z krátkých prodejů, oceňovací rozdíly cenných papírů. Položka dále obsahuje zisk nebo ztrátu ze zajišťovacích derivátů s výjimkou úrokových derivátů, zisk nebo ztrátu z prodeje ostatních podílů k prodeji spolu s opravnými položkami vytvořenými k těmto ostatním podílům, zisk nebo ztrátu z cenných papírů držených do splatnosti spolu s opravnými položkami vytvořenými k těmto cenným papírům, zisk nebo ztrátu z devizové činnosti, zisky a ztráty z ostatních operací nákupu a prodeje souvisejících s finančními nástroji k obchodování včetně drahých kovů a zisky nebo ztráty z jiných než zajišťovacích derivátů.

(2) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy, investiční fondy a penzijní fondy vykazují v položce "6. Zisk nebo ztráta z finančních operací" oceňovací rozdíly majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou a zajišťovacích derivátů až v okamžiku jejich úbytku nebo vypořádání.".

55. V § 52 se slova "ani opravy nákladů a výnosů minulých účetních období," zrušují.

56. V § 54 písm. f) se slovo "bance" nahrazuje slovy "finanční instituci".

57. V § 60 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova "na regulovaném trhu".

58. V § 63 se za písmeno a) vkládá nové písme- no b), které zní:

"b)   výši zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu,".

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písme- na c) až i).

59. V § 65 se za slova "účetních metod," vkládají slova "opravy zásadních chyb,".

60. V nadpisu části čtvrté se číslo "2" nahrazuje číslem "8".

61. V nadpisu § 67 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

62. V poznámce pod čarou č. 15) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "ve znění pozdějších předpisů.".

63. V § 68 nadpis zní: "Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u cenných papírů(K § 27 odst. 6 zákona)".

64. V § 68 odst. 1 větě první se slova "přeceňují na reálnou hodnotu" nahrazují slovy "oceňují reálnou hodnotou".

65. V § 68 odst. 1 větě druhé se slova "Změny reálné hodnoty" nahrazují slovy "Oceňovací rozdíly".

66. V § 68 odst. 2 se slova "změny reálných hodnot" nahrazují slovy "oceňovací rozdíly" a slova "změny reálné hodnoty" slovy "oceňovacích rozdílů".

67. V § 68 se odstavec 4 zrušuje.

68. Za § 68 se vkládá nový § 68a, který včetně nadpisu zní:

"§ 68a
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u dlouhodobého hmotného majetku

Investiční fond a penzijní fond oceňuje neprovozní dlouhodobý hmotný majetek podle zvláštního právního předpisu. Změny ocenění tohoto majetku se vykáží v příslušné položce pasiv nejméně jednou ročně. Při úbytku tohoto majetku se výsledná změna vykáže ve výkazu zisku a ztráty.".

69. V nadpisu § 69 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 4" slovy "odst. 6".

70. V § 69 odst. 3 větě první se slovo "přeceňuje" nahrazuje slovem "oceňuje".

71. V § 69 odst. 3 větě druhé se slovo "přeceňuje" nahrazuje slovem "oceňuje".

72. V § 69 odst. 3 větě třetí se slovo "přecenění" nahrazuje slovem "ocenění".

73. V § 69 odst. 3 větě poslední se slovo "přecenění" nahrazuje slovem "ocenění".

74. V § 69 odst. 4 větě první se slova "z přecenění" nahrazují slovy "z ocenění".

75. V nadpisu § 70 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 4" slovy "odst. 6".

76. V § 70 odst. 2 se slova "z přecenění" nahrazují slovy "z ocenění".

77. V § 70 odst. 3 větě druhé se slova "z přecenění" nahrazují slovy "z ocenění".

78. V § 70 odst. 5 se slovo "přecenění" nahrazuje slovem "ocenění".

79. V § 70 odst. 6 písm. c) se slova "změny reálných hodnot" nahrazují slovy "oceňovací rozdíly".

80. V § 70 odst. 7 větě druhé se slovo "přecenění" nahrazuje slovem "ocenění".

81. V § 70 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Derivát, který není označený účetní jednotkou za sjednaný za účelem zajištění, je označován jako derivát k obchodování a oceňovací rozdíly se vykazují ve výkazu zisku a ztráty alespoň k okamžiku sestavení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky a k okamžiku sestavení výkazů podle zvláštních právních předpisů.".

82. V nadpisu § 71 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

83. Za § 72 se vkládá nový § 72a, který včetně nadpisu zní:

"§ 72a
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka
nabyla a určila k obchodování(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)

Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se vykazují v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.".

84. V nadpisu § 74 se číslo "2" nahrazuje číslem "8".

85. V § 74 odst. 4 větě druhé se slova "z přecenění" nahrazují slovy "z ocenění".

86. V § 74 se odstavec 6 zrušuje.

87. V nadpisu § 75 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

88. V § 75 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Neprovozní dlouhodobý hmotný majetek, který se podle § 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou, se neodpisuje.".

89. V nadpisu § 76 se číslo "2" nahrazuje číslem "8".

90. V § 76 odst. 10 větě druhé se slovo "Výše" nahrazuje slovem "Výši".

91. V nadpisu § 77 se číslo "2" nahrazuje číslem "8".

92. V nadpisu § 78 se číslo "2" nahrazuje číslem "8".

93. V nadpisu § 79 se číslo "2" nahrazuje číslem "8".

94. V § 79 odst. 6 se slova "z přecenění" nahrazují slovy "z ocenění".

95. V nadpisu § 80 se číslo "2" nahrazuje číslem "8".

96. V § 80 odst. 4 písm. a) se za slova "klasické repo" vkládá čárka a slova "kterým se rozumí přijetí úvěru se zajišťovacím převodem finančního aktiva" a za slova "klasické reverzní repo" se doplňuje čárka a slova "kterým se rozumí poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem finančního aktiva,".

97. V § 80 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

98. V nadpisu části páté se číslo "6" nahrazuje číslem "5".

99. V § 81 odst. 3 větě první se za slova "konsolidující účetní jednotky" vkládají slova "nebo konsolidující zahraniční osoby".

100. V § 86 odst. 1 písm. i) se slova "změny reálné hodnoty" nahrazují slovy "oceňovací rozdíly".

101. V příloze č. 1 části Aktiva bod 12 zní:

"12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu".

102. V příloze č. 2 bod 6 zní:

"6. Zisk nebo ztráta z finančních operací".

103. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 501/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

104. V příloze č. 4 účtové třídě 1 účtové skupině 12 se slova "Vklady a úvěry u centrálních bank" nahrazují slovy "Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za centrálními bankami".

105. V příloze č. 4 účtové třídě 1 účtové skupině 14 se za slova "Vklady družstevních záložen" doplňují slova "(jen družstevní záložny)".

106. V příloze č. 4 účtové třídě 1 účtové skupině 15 se za slova "Úvěry družstevních záložen" doplňují slova "(jen družstevní záložny)".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Není-li v bodě 2 stanoveno jinak, ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

2. Ustanovení čl. I bodu 99 mohou účetní jednotky použít i pro sestavení účetní závěrky za účetní období započatá 1. ledna 2003 a později.

3. V 1. dni účetního období započatém 1. ledna 2004 a později se opravné položky u pohledávek, které účetní jednotka nabyla v účetních obdobích před 1. lednem 2004 a určila k obchodování, rozpustí ve prospěch výnosů. Snížení hodnoty těchto pohledávek vyjádřené prostřednictvím opravných položek se vykáže jako snížení hodnoty pohledávky proti položce "14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období".

4. Investiční fond a penzijní fond v odpisování neprovozního dlouhodobého hmotného majetku pořízeného do 31. prosince 2003 v účetním období započatém 1. ledna 2004 a později nepokračuje. Dosavadní oprávky se vypořádají s položkou "10. Dlouhodobý hmotný majetek" bez vlivu na výsledek hospodaření účetní jednotky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které se použije poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

 

E-shop

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Dalibor Jílek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie zkoumá vybrané složky mezinárodněprávního postavení dítěte v uprchlické situaci. Středem rozboru je dítě, které vyhledává mezinárodní ochranu společně s rodiči, příbuznými nebo dospělými, nebo bez nich. Kniha se soustředí zejména na dvě nejzranitelnější skupiny: na ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Lada Jouzová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 265 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.