Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


472

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"§ 1

Vyhláška stanoví podle zákona pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a)   rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b)   uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
c)   uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,
d)   uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
e)   uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,
f)   směrnou účtovou osnovu,
g)   účetní metody,
h)   metody přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence podle zvláštního zákona1) na účetnictví,
i)   uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky,
j)   metody konsolidace účetní závěrky a
k)   postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku.

1)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 2 odst. 1 se za slova "písm. d)" vkládají slova "až h)".

3. V § 2 odst. 1 se za slovem "zákona" čárka nahrazuje tečkou a slova "které účtují v soustavě podvojného účetnictví." se zrušují.

4. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:

"(2) Tato vyhláška se nevztahuje na účetní jednotky podle § 19 odst. 9 zákona, pokud zvláštní právní předpis1a) nestanoví jinak, na účetní jednotky podle § 23a zákona a na účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje zvláštní právní předpis.1b)


1a)   Například zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1b)   Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb.
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003  Sb.
Vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky, ve znění vyhlášky č. 478/2003 Sb.".

5. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1c) zní:

"(3) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,

a)   tvoří opravné položky a rezervy pouze podle zvláštních právních předpisů,1c) a proto použijí ustanovení § 16, 26, 31, 55 a 57 přiměřeně,
b)   neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona, s výjimkou přeměny bytových družstev, a nepoužijí ustanovení § 14, 39, § 51 až 55, § 58, 60 a 69, v rozsahu v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou,
c)   sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

1c)   Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V nadpisu části druhé se slova "§ 18 odst. 4" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

7. V části druhé nadpis hlavy I zní: "ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNĺ ÚČETNĺ ZÁVĚRKY".

8. V § 3 odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Účetní jednotky sestavují účetní závěrku podle § 18 odst. 3 zákona v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu.".

9. V § 3 odst. 7 se věta druhá zrušuje.

10. V § 4 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větou "Toto pravidlo se použije i v případě rozdělení a dále může být použito v případě fúze splynutím, jakož i v dalších případech, kdy náklady na získání informace za minulé účetní období jsou neúměrné jejímu významu.".

11. V § 4 se na konci odstavce 9 doplňují slova "a výpočtové položky".

12. V § 4 odstavec 10 zní:

"(10) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona, a ostatní účetní jednotky, které mohou podle § 18 odst. 3 zákona sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, sestavují přílohu nejméně v rozsahu obsahového vymezení podle § 39 odst. 1 až 8.".

13. V § 6 odst. 3 písm. d) větě druhé a třetí se slova "pět let" nahrazují slovy "šedesát měsíců".

14. V § 7 odst. 6 písm. a) se za slovo "koupené" vkládají slova "nebo nabyté vkladem".

15. V § 7 odst. 10 větě druhé a třetí se slova "patnáct let" nahrazují slovy "sto osmdesát měsíců".

16. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12a) a 12b) zní:

"§ 8
Dlouhodobý finanční majetek

(1) Položka "B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly" obsahuje zejména podíly, které nepředstavují podíl v ovládaných12a) a řízených12a) osobách nebo podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem,12b) dluhové cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je do splatnosti, a dále ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Dluhovým cenným papírem se pro účely této vyhlášky rozumí cenný papír úvěrové povahy, například dluhopis s pevnou úrokovou sazbou, dluhopis, kdy je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kursem, a směnka.

(2) Položka "B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatným vliv" obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem, poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými a řízenými osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládajícím a řídícím osobám a účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv.

(3) Položka "B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek" obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry, pokud nejsou vykázány v položce "B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv".

(4) Položka "B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého finančního majetku.


12a)   § 66a obchodního zákoníku.
12b)   § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č.  437/2003 Sb.".

17. V § 10 odst. 2 se slova " , poskytnuté zálohy, s výjimkou záloh vykázaných v jiných položkách," zrušují.

18. V § 10 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Položka "C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba" obsahuje pohledávky za ovládanými a řízenými osobami, mezi ovládanými a řízenými osobami a za ovládajícími a řídícími osobami, s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.

(4) Položka "C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv" obsahuje pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a pohledávky účetních jednotek pod podstatným vlivem za účetními jednotkami uplatňujícími podstatný vliv, s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.".

19. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Položka "C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy" obsahuje u všech účetních jednotek poskytnuté dlouhodobé zálohy, s výjimkou záloh vykázaných v položkách "B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek", "B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek", "B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek", "C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby" a "C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy".".Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

20. V § 10 odst. 7 se slova "C.II.5. Dohadné účty aktivní" nahrazují slovy "C.II.6. Dohadné účty aktivní".

21. V § 10 odst. 8 se slova "C.II.6. Jiné pohledávky" nahrazují slovy "C.II.7. Jiné pohledávky".

22. V § 11 odstavce 2, 3 a 4 znějí:

"(2) Obsahové vymezení jednotlivých položek krátkodobých pohledávek v položkách "C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů" až "C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení", "C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy" a "C.III.8. Dohadné účty aktivní" je obdobné obsahovému vymezení dlouhodobých pohledávek v položkách "C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů" až "C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení", "C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy" a "C.II.6. Dohadné účty aktivní" s odchylkami uvedenými v odstavcích 3, 4 a 5.

(3) Položka "C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba" obsahuje kromě titulů uvedených v položce "C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba" zejména poskytnuté půjčky a úvěry.

(4) Položka "C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv" obsahuje kromě titulů uvedených v položce "C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv" zejména poskytnuté půjčky a úvěry.".

23. V § 11 odstavec 6 zní:

"(6) Položka "C.III.9. Jiné pohledávky" obsahuje kromě titulů uvedených v položce "C.II.7. Jiné pohledávky" zejména pohledávky vkladatele z titulu vkladu do doby zápisu do obchodního rejstříku a poskytnuté půjčky a úvěry, s výjimkou půjček a úvěrů vykazovaných v položkách "C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba", "C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv" a "C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení".".

24. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Položka "C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly" obsahuje zejména cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, nejvýše dvanáct měsíců, dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti, a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Vykazují se zde i nakoupené opční listy.".

25. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou současně známy jejich účel (věcné vymezení), částka a období, kterých se týkají.".

26. V § 13 odst. 3 se slovo "výdaje" nahrazuje slovem "položky".

27. V § 14 odst. 1 větě druhé se slova "účtující v soustavě podvojného účetnictví" zrušují.

28. V § 17 odst. 2 se slova " , a přijaté zálohy" zrušují.

29. V § 17 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Položka "B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba" obsahuje závazky k ovládaným a řízeným osobám, mezi ovládanými a řízenými osobami a k ovládajícím a řídícím osobám, které nejsou vykázány v ostatních položkách. Obsahuje zejména závazky z dlouhodobých půjček a úvěrů.

(4) Položka "B.II.3. Závazky - podstatný vliv" obsahuje závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a závazky účetních jednotek pod podstatným vlivem k účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv. Obsahuje zejména závazky z dlouhodobých půjček a úvěrů.".

30. V § 17 odst. 8 větě druhé se slova "v položkách "B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám", "B.II.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" " nahrazují slovy "v položkách "B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba", "B.II.3. Závazky - podstatný vliv" ".

31. V § 18 odst. 2 se slova "Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Závazky - podstatný vliv".

32. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou současně známy jejich účel (věcné vymezení), částka a období, kterých se týkají.".

33. V § 24 se slova "účtující v soustavě podvojného účetnictví" zrušují.

34. V § 33 se za slovo "mank" vkládají slova "a schodků".

35. V § 34 se za slovo "manka" vkládá slovo " , schodky".

36. Na konci § 38 se doplňuje věta "Obsahové vymezení položek "IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku", "F. Náklady z finančního majetku", "H. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti", "VII. Výnosové úroky", "I. Nákladové úroky", "VIII. Ostatní finanční výnosy", "J. Ostatní finanční náklady", "X. Mimořádné výnosy", "M. Mimořádné náklady" a "O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům" je obdobné obsahovému vymezení položek "VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku", "K. Náklady z finančního majetku", "M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti", "X. Výnosové úroky", "N. Nákladové úroky", "XI. Ostatní finanční výnosy", "O. Ostatní finanční náklady", "XIII. Mimořádné výnosy", "R. Mimořádné náklady" a "T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům".".

37. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:

"§ 38a
Výsledky hospodaření

(1) Položka "* Provozní výsledek hospodaření"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění zohledňuje položky "I. Tržby za prodej zboží" až "I. Převod provozních nákladů",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění zohledňuje položky "I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb" až "D. Jiné provozní náklady".

(2) Položka "* Finanční výsledek hospodaření"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění zohledňuje položky "VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů" až "P. Převod finančních nákladů",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění zohledňuje položky "III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů" až "K. Převod finančních nákladů".

(3) Položka "** Výsledek hospodaření za běžnou činnost"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření" a "* Finanční výsledek hospodaření" sníženým o položku "Q. Daň z příjmů za běžnou činnost",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření" a "* Finanční výsledek hospodaření" sníženým o položku "L. Daň z příjmů za běžnou činnost".

(4) Položka "* Mimořádný výsledek hospodaření"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je rozdílem položky "XIII. Mimořádné výnosy" a součtu položek "R. Mimořádné náklady" a "S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je rozdílem položky "X. Mimořádné výnosy" a součtu položek "M. Mimořádné náklady" a "N. Daň z příjmů z mimořádné činnosti".

(5) Položka "*** Výsledek hospodaření za účetní období"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek "** Výsledek hospodaření za běžnou činnost" a "* Mimořádný výsledek hospodaření" sníženým o položku "T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je součtem položek "** Výsledek hospodaření za běžnou činnost" a "* Mimořádný výsledek hospodaření" sníženým o položku "O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům".

(6) Položka "**** Výsledek hospodaření před zdaněním"

a)   ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření", "* Finanční výsledek hospodaření" a položky "XIII. Mimořádné výnosy" sníženým o položku "R. Mimořádné náklady",
b)   ve výkazu zisku a ztráty - účelové členění je součtem položek "* Provozní výsledek hospodaření", "* Finanční výsledek hospodaření" a položky "X. Mimořádné výnosy" sníženým o položku "M. Mimořádné náklady".".

38. V části druhé nadpis hlavy IV zní: "USPOŘÁDÁNĺ A OBSAHOVÉ VYMEZENĺ VYSVĚTLUJĺCĺCH A DOPLŇUJĺCĺCH INFORMACĺ V PŘĺLOZE V ÚČETNĺ ZÁVĚRCE".

39. V § 39 odst. 1 se slova "se podílejí dvaceti a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky" nahrazují slovy "mají podstatný vliv12b) nebo rozhodující vliv12a) na této účetní jednotce".

40. V § 39 odst. 2 se slova "větší než dvacetiprocentní podíl na jejich základním kapitálu," nahrazují slovy "podstatný vliv12b) nebo rozhodující vliv12a)".

41. V § 39 odst. 5 písmeno c) zní:"

c)    podle principu významnosti způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek a oprávek, způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu a způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle zákona, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování, pro každý druh derivátů údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41; pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky.".

42. V § 39 odst. 6 větě poslední se za slova "zajištění úvěrů," vkládají slova "výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů, výši pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou,".

43. V § 39 odst. 10 se věta poslední zrušuje.

44. V § 39 odst. 11 se slova "ustanoveních § 4, 40, 41, 43 a 56 této vyhlášky" nahrazují slovy "ustanoveních § 4 a 56 a v ustanoveních § 40, 41 a 43, pokud účetní jednotka sestavuje přehled o peněžních tocích".

45. V části druhé nadpis hlavy V zní: "USPOŘÁDÁNĺ A OBSAHOVÉ VYMEZENĺ PŘEHLEDU O PENĚŽNĺCH TOCĺCH".

46. V části druhé nadpis hlavy VI zní: "USPOŘÁDÁNĺ A OBSAHOVÉ VYMEZENĺ PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNĺHO KAPITÁLU".

47. V nadpisu části třetí se slova "§ 14 odst. 1" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

48. V § 46 odstavec 1 zní:

"(1) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy. Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64; členění přizpůsobí výkazu s přihlédnutím k povinnosti uvedené v § 39 odst. 8.".

49. V nadpisu části čtvrté se slova "A JEJICH POUŽITĺ" zrušují a slova "odst. 2" se nahrazují slovy "odst. 8".

50. V nadpisu § 47 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 25 odst. 4" se zrušují.

51. V § 47 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)   úhradu podílu na
1.  oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,
2.  účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,
3.  účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,".

52. V § 47 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i)   úhradu nákladů vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,".

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

53. V § 47 odst. 3 větě první se slova "technické zhodnocení" nahrazují slovy "technické zhodnocení3)".

54. V § 47 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

55. V nadpisech § 48, 49 a 50 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 25 odst. 4" se zrušují.

56. V nadpisu § 51 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.

57. V § 51 odstavec 1 zní:

"(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů určených účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos.".

58. V § 51 se v odstavci 2 za slova "cenných papírů" vkládají slova "oceňovaných reálnou hodnotou".

59. V nadpisu § 52 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.

60. V § 52 odst. 3 písm. b) se zrušuje slovo "vysoce".

61. V § 52 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Účetní jednotka stanoví, zda bude o všech derivátech účtovat jako o derivátech k obchodování nebo využije možnost účtovat o nich jako o zajišťovacích derivátech v souladu s její strategií řízení finančních rizik.

(7) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.".

62. V nadpisu § 53 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.

63. V § 53 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.".

64. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který včetně nadpisu zní:

"§ 53a
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
u pohledávek, které účetní jednotka
nabyla a určila k obchodování

(K § 4 odst. 8 zákona)

Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos.".

65. V nadpisu § 54 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 27 odst. 4" se zrušují.

66. V § 54 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

67. V nadpisech § 55 a 56 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

68. V § 56 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)   technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,".

69. V § 56 odst. 2 písm. d) se za slovo "koupeném" vkládají slova "nebo nabytém vkladem".

70. V § 56 odst. 3 na konci věty první se doplňují slova "nebo v době nabytí pozemku vkladem".

71. V nadpisu § 57 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

72. V nadpisu § 58 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "a § 7 odst. 6" se zrušují.

73. V nadpisu § 59 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

74. V § 59 odstavec 1 zní:

"(1) O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 3 zákona). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.".

75. V nadpisu § 60 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

76. V § 60 odst. 1 se číslo "6" nahrazuje číslem "12".

77. V nadpisu § 61 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 3" se nahrazují slovy "odst. 4 a 5".

78. V § 61 odst. 1 se v úvodní části textu za slova "Souborem majetku" vkládají slova "(§ 24 odst. 4 zákona)" a číslo "3" se nahrazuje číslem "5".

79. V § 61 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a dále soubor pohledávek vytvářený podle zákona o daních z příjmů".

80. Za § 61 se vkládají nové § 61a a 61b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 16a) znějí:

"§ 61a
Metoda ocenění při nabytí více než jedné složky
majetku převodem či přechodem
podle § 24 odst. 3 písm. b) zákona(K § 24 odst. 4 a 5 zákona)

(1) V případě nabytí majetku podle § 24 odst. 3 písm. b) zákona se základem pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny rozumí goodwill zjištěný za přiměřeného použití ustanovení § 6 odst. 3 písm. d). Není-li zjištěný základ pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny nulový, rozdělí se a přičte v poměru k cenám jednotlivého nabytého dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, zásob a finančního majetku, s výjimkou finančního majetku oceňovaného jmenovitou hodnotou, popřípadě k dalším složkám majetku, u kterých nedojde jejich úpravou ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví.

(2) Nejsou-li součástí nabytého majetku též závazky a jsou-li zároveň náklady na ocenění majetku nabytého podle odstavce 1 znalcem neúměrné významu tohoto ocenění, lze pro účely zjištění základu pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny podle odstavce 1 použít ocenění kvalifikovaným odhadem, jenž zajistí přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě majetku.

§ 61b
Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví

(1) Fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci podle zvláštního právního předpisu16a) (dále jen "daňová evidence"), které se staly účetní jednotkou podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) zákona, zjistí v záznamech daňové evidence stavy jednotlivých složek majetku a závazků, případně rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku a u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku neuplatněnou část výdajů ke dni předcházejícímu první den účetního období, v němž jim vznikla povinnost podle § 4 odst. 2 až 7 zákona.

(2) Jednotlivé složky majetku a závazků se ocení podle § 24 a 25 zákona. U odpisovaného majetku se vyjádří dosavadní odpisy v účtových skupinách 07, 08 nebo 09; hodnota těchto účtů je dána součtem uplatněných odpisů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Stavy jednotlivých složek majetku a závazků, rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku podle odstavce 1 se převedou k prvnímu dni účetního období jako počáteční zůstatky příslušných rozvahových účtů; neuplatněná část výdajů u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se uvede jako počáteční zůstatek účtu určeného k zachycení nákladů příštích období v účtové skupině 38.

(4) Rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů aktiv a mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů pasiv se uvede na účet v účtové skupině 49, a to v závislosti na povaze zjištěného rozdílu (+/-) jako zůstatek aktivní nebo pasivní.


16a)   § 7b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2003 Sb.".

81. V nadpisu části páté se slova "§ 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 6" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

82. V § 62 odst. 4 větě první se za slova "účetní jednotky" vkládají slova "nebo jiné konsolidující zahraniční osoby".

83. V § 62 odst. 4 větě první se slova "nebo jiné mezinárodně uznávané účetní zásady" zrušují.

84. V § 62 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

85. V § 63 odst. 3 větě první se slova "Zvolená metoda" nahrazují slovy "Zvolený způsob".

86. V části páté nadpis hlavy III zní: "USPOŘÁDÁNĺ, OZNAČOVÁNĺ A OBSAHOVÉ VYMEZENĺ POLOŽEK KONSOLIDOVANÉ ÚČETNĺ ZÁVĚRKY".

87. V § 64 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Konsolidovaná rozvaha zahrnuje nejméně položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi doplněné o položky podle § 65. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty zahrnuje nejméně položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi doplněné o položky podle § 66 a výpočtové položky.".

88. V části páté se hlava IV včetně nadpisu zrušuje.

89. V příloze č. 1 se v položce "B.III. Dlouhodobý finanční majetek" bodě 4 slova "Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv".

90. V příloze č. 1 se v položce "C.II. Dlouhodobé pohledávky" bodě 2 slova "Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami" nahrazují slovy "Pohledávky - ovládající a řídící osoba".

91. V příloze č. 1 se v položce "C.II. Dlouhodobé pohledávky" bodě 3 slova "Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Pohledávky - podstatný vliv".

92. V příloze č. 1 se v položce "C.II. Dlouhodobé pohledávky" za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

"5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy".

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 6 až 8.

93. V příloze č. 1 se v položce "C.III.Krátkodobé pohledávky" bodě 2 slova "Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami" nahrazují slovy "Pohledávky - ovládající a řídící osoba".

94. V příloze č. 1 se v položce "C.III. Krátkodobé pohledávky" bodě 3 slova "Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Pohledávky - podstatný vliv".

95. V příloze č. 1 se v položce "C.III. Krátkodobé pohledávky" bodě 7 slovo "Ostatní" nahrazuje slovem "Krátkodobé".

96. V příloze č. 1 se v položce "B.II. Dlouhodobé závazky" bodě 2 slova "Závazky k ovládaným a řízeným osobám" nahrazují slovy "Závazky - ovládající a řídící osoba".

97. V příloze č. 1 se v položce "B.II. Dlouhodobé závazky" bodě 3 slova "Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Závazky - podstatný vliv".

98. V příloze č. 1 se v položce "B.III. Krátkodobé závazky" bodě 2 slova "Závazky k ovládaným a řízeným osobám" nahrazují slovy "Závazky - ovládající a řídící osoba".

99. V příloze č. 1 se v položce "B.III. Krátkodobé závazky" bodě 3 slova "Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem" nahrazují slovy "Závazky - podstatný vliv".

100. V příloze č. 2 se pod řádek s textem "*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)" vkládá nový řádek s textem "**** Výsledek hospodaření před zdaněním".

101. V příloze č. 3 se pod řádek s textem "D. Jiné provozní náklady" vkládá nový řádek s textem "* Provozní výsledek hospodaření".

102. V příloze č. 3 se pod řádek s textem "K. Převod finančních nákladů" vkládá nový řádek s textem "* Finanční výsledek hospodaření".

103. V příloze č. 3 se slova "** Mimořádný výsledek hospodaření" nahrazují slovy "* Mimořádný výsledek hospodaření".

104. V příloze č. 3 se slova "O. Ostatní daně nevykázané ve výše uvedených položkách" nahrazují slovy "O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům".

105. V příloze č. 3 se pod řádek s textem "*** Výsledek hospodaření za účetní období" vkládá nový řádek s textem "**** Výsledek hospodaření před zdaněním".

106. V příloze č. 4 se pod řádek s textem "13 - Zboží" vkládá nový řádek s textem "15 - Poskytnuté zálohy na zásoby".

107. V příloze č. 4 se v názvu Účtové třídy 2 slova "Finanční účty" nahrazují slovy "Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry".

108. V příloze č. 4 se slova "23 - Běžné bankovní úvěry" nahrazují slovy "23 - Krátkodobé bankovní úvěry".

109. V příloze č. 4 se slova "24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci" nahrazují slovy "24 - Krátkodobé finanční výpomoci".

110. V příloze č. 4 se slova "25 - Krátkodobý finanční majetek" nahrazují slovy "25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek".

111. V příloze č. 4 se slova "42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření" nahrazují slovy "42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření".

112. V příloze č. 4 se slova "59 - Daně z příjmů a převodové účty" nahrazují slovy "59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů".

Čl. II
Ustanovení přechodná

1. Účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období započatá před účinností této vyhlášky se sestaví podle dosavadních právních předpisů, pokud není v bodě 4 stanoveno jinak.

2. V prvním dni účetního období započatého 1. ledna 2004 a později se opravné položky u pohledávek, které účetní jednotka nabyla v účetních obdobích započatých před 1. lednem 2004 a určila k obchodování, zruší ve prospěch nákladů; ke stejnému okamžiku se zaúčtuje snížení hodnoty pohledávek prostřednictvím účtu v účtové skupině 58.

3. Při přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví na účetnictví se po uzavření účetních knih v soustavě jednoduchého účetnictví postupuje způsobem uvedeným v § 61b odst. 2 až 4. Je-li při uzavření účetních knih v jednoduchém účetnictví zjištěn v peněžním deníku konečný zůstatek průběžných položek,19) uvede se jako počáteční zůstatek účtu v účtové skupině 26, a to v závislosti na povaze zjištěného rozdílu (+/-) jako zůstatek aktivní nebo pasivní.

4. Ustanovení bodu 11 této vyhlášky s výjimkou bodů 100 a 105 této vyhlášky a ustanovení bodů 82 a 112 této vyhlášky se použijí pro účetní závěrky sestavované po 1. lednu 2004, včetně.

5. Ustanovení bodů 4, 43, 83, 84 a 88 této vyhlášky se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost; do této doby se použijí ustanovení § 2 odst. 2, § 39 odst. 10, § 62 odst. 4 a § 68 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti této vyhlášky.


19)   § 3 odst. 2 vyhlášky č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, zrušena zákonem č. 437/2003 Sb.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.