Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


462

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 2003

o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, a k provedení zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:

ČÁST PRVNĺ
Celní sazebník

§ 1

Clo z dováženého zboží se vyměřuje podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.

§ 2

(1) Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení se na návrh deklaranta vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze, za předpokladu, že:

a)   zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu,
b)   zboží pochází ze státu, se kterým byla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod, nebo ze státu, kterému jsou celní výhody poskytovány podle zvláštního předpisu,1)
c)   celní kvóta vztahující se k tomuto zboží není vyčerpána.

(2) Celní kvóta se otevírá v 8.00 hodin prvního dne období, na které je tato kvóta otevřena. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.

(3) Ustanovení odstavce 2 se užije na otevření celních kvót v rámci dohod o volném obchodu obdobně.

§ 3

Preferenční sazební opatření stanovená v celním sazebníku uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení se vztahují na zboží pocházející a dovážené přímo z rozvojových zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 4

Zboží pocházející a dovážené přímo z nejméně rozvinutých zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení, je s nulovou sazbou dovozního cla (dále jen "bez cla").

§ 5

Zbožím pocházejícím z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.2)

§ 6

Zboží dovážené ze zahraničí, které má preferenční původ v České republice podle podmínek stanovených mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,3) je bez cla.

§ 7

Ze zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze.

§ 8

Seznam textilních výrobků nebo ošacení, u nichž lze uplatnit ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu4) (dále jen "nezačleněné textilní výrobky"), je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb.,o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 9

Nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb., nařízení vlády č. 495/2000 Sb., nařízení vlády č. 264/2001 Sb., nařízení vlády č. 397/2001 Sb., nařízení vlády č. 404/2001 Sb., nařízení vlády č. 481/2001 Sb., nařízení vlády č. 561/2002 Sb. a nařízení vlády č. 367/2003 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části III - Nerostné suroviny, paliva a minerální oleje se číslo podpoložky "2523 90 90 10" nahrazuje číslem podpoložky "2523 90 80 10".

2. V příloze č. 1 části VI - Vysoce toxické látky, toxické látky a pomocné látky, dílu 1 - Vysoce toxické látky (T+) a v příloze č. 2 části VI - Vysoce toxické látky, toxické látky a pomocné látky, dílu 1 - Vysoce toxické látky (T+) se označení podpoložek mění takto:

"2914 70 90 10" se nahrazuje "2914 70 00 10"
"2932 99 95 11" se nahrazuje "2932 99 85 11"
"2932 99 95 12" se nahrazuje "2932 99 85 12"
"2932 99 95 13" se nahrazuje "2932 99 85 13"
"2932 99 95 15" se nahrazuje "2932 99 85 15"
"2939 99 90 11" se nahrazuje "2939 99 00 11"
"2939 99 90 13" se nahrazuje "2939 99 00 13"
"2939 99 90 14" se nahrazuje "2939 99 00 14"
"2939 99 90 16" se nahrazuje "2939 99 00 16"
"2939 99 90 17" se nahrazuje "2939 99 00 17"
"2939 99 90 18" se nahrazuje "2939 99 00 18"
"2939 99 90 20" se nahrazuje "2939 99 00 20"
"2939 99 90 21" se nahrazuje "2939 99 00 21"
"2939 99 90 23" se nahrazuje "2939 99 00 23"
"2939 99 90 24" se nahrazuje "2939 99 00 24"

3. V příloze č. 2 části V - Obecné kovy, železo, ocel a výrobky z nich, Ploché výrobky - vývoz do zemí EU a USA, Plechy a svitky za studena válcované se označení podpoložek "7211 23 10**" a "7211 23 51**" nahrazuje označením podpoložek "7211 23 20**", "7211 23 30**" a "7211 23 80**" a označení podpoložky "7211 29 20**" se nahrazuje označením podpoložky "7211 29 00**".

ČÁST TŘETĺ
Změna nařízení vlády č. 587/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky

§ 10

V § 1 nařízení vlády č. 587/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky, odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(1) Do České republiky mohou být dováženy jen na základě neautomatické licence hutní výrobky původem z Ukrajiny,1) uvedené v celním sazebníku2) v těchto podpoložkách:7208 51 20 - O tloušťce převyšující 15 mm,7208 51 91 - 2 050 mm nebo více,7208 51 98 - Menší než 2 050 mm,7208 52 20 - O šířce 2 050 mm nebo více,7208 52 80 - O šířce menší než 2 050 mm,7208 90 00 - Ostatní,7225 40 12 - Z nástrojové oceli,7225 40 40 - O tloušťce převyšující 10 mm,7225 40 60 - O tloušťce 4,75 mm nebo více, avšak nepřesahující 10 mm,7225 99 00 - Ostatní.


1)  Dohoda mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky ze dne 20. prosince 2002, vyhlášená pod č.  143/2002 Sb. m. s.
2)  Nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění pozdějších předpisů

§ 11

Nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2003 Sb. a nařízení vlády č. 345/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(1) U zboží uvedeného v celním sazebníku1) v podpoložkách 7306 30 21 - Nepřesahující 2 mm, 7306 30 29 - Převyšující 2 mm, 7306 30 78 - Ostatní, 7306 60 34 - Ostatní a 7306 60 38 90 - Ostatní se uplatňuje sazba dovozního cla stanovená celním sazebníkem1) nebo mezinárodní smlouvou2) pro celní kvóty stanovené pro příslušná období, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


1)  Nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů.
2)  Například Středoevropská dohoda o volném obchodu uzavřená mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, vyhlášená pod č. 54/1995 Sb., v platném znění.".

2. V § 5 se označení podpoložky "7306 60 31" nahrazuje označením "7306 60 34".

3. V § 6 se označení podpoložky "7306 60 39" nahrazuje označením "7306 60 38 90".

4. V příloze ve sloupci "Podpoložka celního sazebníku" se označení podpoložky "7306 60 31" nahrazuje označením "7306 60 34" a označení podpoložky "7306 60 39" se nahrazuje označením "7306 60 38 90".

ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ


§ 12
Přechodné ustanovení

Za období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1. 

Nařízení vlády č. 534/2002 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník). 

2. 

Nařízení vlády č. 345/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění nařízení vlády č.  194/2003 Sb.

ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

§ 14

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Místopředseda vlády a ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.


1)   § 12 a příloha č. 8 vyhlášky č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
2)   § 3, 4, 5 a 6 a příloha č. 4 vyhlášky č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.
3)   Například Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášená pod č. 7/1995 Sb., v platném znění.
Dohoda mezi vládou České republiky a Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, vyhlášená pod č. 28/1997 Sb., v platném znění.
Dohoda o volném obchodu mezi státy Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a Českou republikou - Protokol B, vyhlášená pod č. 42/2002 Sb. m. s.
Středoevropská dohoda o volném obchodu uzavřená mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou - Protokol č. 7, vyhlášená pod č. 54/1995 Sb., v platném znění.
Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou - Protokol č. 2, vyhlášená pod č. 53/1998 Sb., v platném znění.
4)   § 29 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

E-shop

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.