Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 459/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 152, ze dne 29. 12. 2003

459

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova "nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy".

2. V § 2 písm. h) se slovo "vyvést" nahrazuje slovem "vyvézt".

3. V § 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova "při zohlednění poskytnuté regulační energie".

4. V § 2 se na konci textu písmene s) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "jeho součástí jsou organizovaný denní trh s elektřinou (dále jen "denní trh") a organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (dále jen "vnitrodenní trh"),".

5. V § 2 písmeno t) zní:

"t)  registračním číslem - číslo přidělené operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou k zajištění vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek a k zajištění procesu změny dodavatele elektřiny (dále jen "dodavatel"),".

6. V § 2 písmeno u) zní:

"u) dvoustrannými obchody - obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované u operátora trhu, kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a vyrovnávacím trhu,".

 7. V § 2 písmena dd) až ff) znějí:

"dd)  vyrovnávacím trhem - trh s regulační energií organizovaný a vypořádaný operátorem trhu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování, 
ee)  regulační energií - elektřina sloužící k vyrovnání nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou,  
ff)  aukcí - tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě požadavků účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita.".

8. V § 3 odst. 1 se slovo "nákup" nahrazuje slovem "opatření".

9. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  organizace vyrovnávacího trhu,".Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

10. V § 3 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) předávání skutečných hodnot dodávek elektřiny pro účely fakturace oprávněným zákazníkům, kteří změnili dodavatele, zajištění procesu změny dodavatele oprávněného zákazníka a zajištění procesu změny smluvních vztahů týkajících se dodávky elektřiny účastníků trhu s elektřinou.".

 11. V § 4 písm. a) se slova "smlouva o přenosu" nahrazují slovy "smlouvy o přenosu elektřiny".

12. V § 4 písm. b) se slova "smlouva o distribuci" nahrazují slovy "smlouvy o distribuci elektřiny" a v závěru se vypouštějí slova "jednající jeho jménem".

13. V § 4 písmeno c) zní:

"c)  smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny, která obsahuje závazek platit regulovanou cenu za přeshraniční přenos elektřiny; tuto smlouvu uzavírá s provozovatelem přenosové soustavy subjekt zúčtování pro svůj smluvní vývoz elektřiny a smluvní dovoz elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy.".

14. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) a 3) zní:

"§ 5
Přenos a distribuce elektřiny

(1) Přenos elektřiny (dále jen "přenos") je poskytován provozovatelem přenosové soustavy a spočívá v přenosu smluvně sjednaného množství elektřiny přenosovou soustavou do místa odběru z přenosové soustavy v kvalitě stanovené zvláštním právním předpisem.2)

(2) Distribuce elektřiny (dále jen "distribuce") je poskytována provozovatelem distribuční soustavy a spočívá v distribuci smluvně sjednaného množství elektřiny distribuční soustavou do místa odběru z distribuční soustavy v kvalitě stanovené zvláštním právním předpisem.2)

(3) Je-li provozovatel lokální distribuční soustavy současně držitelem licence na výrobu elektřiny pro výrobnu elektřiny umístěnou na území vymezeném jeho licencí na distribuci, jsou výrobny elektřiny a distribuční zařízení tohoto účastníka trhu s elektřinou připojena k distribuční soustavě na základě smlouvy provozovatele lokální distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu.3)

(4) Platba za přenos a platba za distribuci zahrnuje platbu za rezervovanou kapacitu a platbu za použití sítí a je placena provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení odběratele připojeno. Platba za přenos se sjednává pouze pro odběr z přenosové soustavy. Platba za distribuci se sjednává pro každý z následujících odběrů:

a)   pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV (dále jen "odběr z napěťové hladiny VVN"),
b)   pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně (dále jen "odběr z napěťové hladiny VN"),
c)   pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně (dále jen "odběr z napěťové hladiny NN").

(5) Rezervovanou kapacitou pro odběrné místo oprávněného zákazníka nebo pro předávací místo provozovatele lokální distribuční soustavy je smluvní výkon v daném období. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je odběrné zařízení oprávněného zákazníka nebo předávací místo provozovatele lokální distribuční soustavy připojeno, se zavazuje rezervovanou kapacitu sjednanou ve smlouvě o přenosu nebo distribuci v daném období zajistit a zákazník nebo provozovatel lokální distribuční soustavy se zavazuje tuto rezervovanou kapacitu v daném období svým odběrem nepřekročit. Rezervovaná kapacita nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení podle zvláštního právního předpisu.3)

(6) Rezervovaná kapacita pro odběr z distribuční soustavy vztahující se k dodávce odběratelům, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě, je sjednávána provozovatelem lokální distribuční soustavy. Touto rezervovanou kapacitou je smluvní výkon v daném období v předávacích místech mezi distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou, definovaný ve smlouvě o distribuci.

(7) Výrobci s výjimkou samovýrobců nesjednávají a neplatí za rezervovanou kapacitu pro místa připojení svých výroben elektřiny. Místo připojení zařízení výrobce určené k odběru elektřiny pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla je považováno za místo připojení zařízení výrobce.

(8) Odběr elektřiny výrobce z přenosové nebo distribuční soustavy, včetně odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla a odběru pro čerpání u přečerpávacích vodních elektráren, je uhrazován cenou za použití sítí.

(9) Platba za použití sítí se vztahuje ke skutečně odebrané elektřině z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy a je vyhodnocována, účtována a hrazena způsobem sjednaným ve smlouvě, včetně záloh.

(10) Doprava elektřiny zahrnující přenos a distribuci je sjednávána oprávněným zákazníkem nebo obchodníkem s elektřinou pouze pro odběrná místa oprávněných zákazníků, se kterými má uzavřenou smlouvu podle § 9 odst. 1 písm. c). Podmínkou pro sjednání smlouvy obchodníkem s elektřinou je souhlas oprávněného zákazníka.

(11) Sjednávání smluv o přenosu a distribuci se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k odběrnému místu nebo jejich souhrnu a v případě provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. Ve vztahu k těmto místům jsou smlouvy provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vyhodnocovány a fakturovány.

(12) Platby za rezervovanou kapacitu a za použití sítí včetně úhrad za překročení rezervované kapacity jsou na faktuře uváděny samostatně.


2)   Vyhláška č. 306/2001 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.
3)   Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 300/2003 Sb.".

15. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

"§ 5a
Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou

(1) Přeshraniční obchod s elektřinou je uskutečňován za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy vydaných provozovatelem přenosové soustavy podle § 24 odst. 10 písm. f) zákona (dále jen "Pravidla provozování přenosové soustavy") na základě smlouvy uzavřené mezi účastníkem trhu s elektřinou a provozovatelem přenosové soustavy.

(2) Provozovatelem přenosové soustavy je za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy zveřejněna předpokládaná volná přeshraniční přenosová kapacita na jednotlivých přeshraničních profilech, a to v rozsahu:

a)   roční hodnoty,
b)   upřesněné hodnoty pro následující měsíc,
c)   upřesněné hodnoty pro následující týden,
d)   upřesněná hodnota pro jednotlivé hodiny obchodního dne; hodnota je zveřejněna nejpozději do 9.00 hodin předcházejícího dne.

(3) Přeshraniční obchod s elektřinou přes jednotlivé přeshraniční profily je uskutečňován nejvýše v rozsahu kapacity rezervované na základě výsledků přidělování přeshraničních přenosových kapacit organizovaných provozovatelem přenosové soustavy nebo kapacity získané převedením rezervované přeshraniční přenosové kapacity od jiného subjektu zúčtování za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy. Je-li kapacita přidělována v aukci, je přidělena v pořadí podle cenových nabídek účastníků aukce. Aukční cena je rovna nejnižší ceně z přijatých nabídek.

(4) Kapacita přidělená v aukci je rezervována okamžikem uhrazení aukční ceny v termínu stanoveném pravidly příslušné aukce. Kapacita je rezervována pouze do uzávěrky příjmu realizačních diagramů. Pro využití rezervované kapacity pro přeshraniční obchod s elektřinou je subjektem zúčtování předložen provozovateli přenosové soustavy realizační diagram přeshraničního obchodu podle Pravidel provozování přenosové soustavy, a to nejpozději do uzávěrky do 8.00 hodin v den předcházející dni realizace. Část rezervované kapacity nevyužitá subjektem zúčtování je nabídnuta ostatním účastníkům trhu s elektřinou v denních aukcích.

(5) Přidělování přeshraničních přenosových kapacit organizuje provozovatel přenosové soustavy nebo jím pověřený jiný subjekt na příslušném přeshraničním profilu v termínech a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy.".

16. V § 6 odst. 3 se před slovo "zařízení" vkládá slovo "odběrné elektrické".

17. V § 6 odst. 3 a 4 se slova "poskytnutí přenosu nebo distribuce" nahrazují slovy "přenosu nebo distribuci".

18. V § 6 se odstavec 11 zrušuje.Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 11.

19. V § 7 odst. 1 se číslo "1,0" nahrazuje číslem "1,00".

20. V § 7 odstavec 4 zní:

"(4) Vyhodnocování účiníku a zúčtování hodnot, které neodpovídají hodnotě uvedené v odstavci 1, je prováděno na základě smlouvy o distribuci elektřiny a zúčtováno za ceny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.".

21. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6) zní:

"§ 8
Časové uspořádání obchodů s elektřinou

(1) Z hlediska časové posloupnosti uzavírek obchodů se obchody s dodávkou elektřiny rozlišují na

a)   obchody uzavřené na denním trhu,
b)   dvoustranné obchody,
c)   obchody uzavřené na vnitrodenním trhu,
d)   obchody uzavřené na vyrovnávacím trhu.

(2) Údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny jsou subjekty zúčtování předkládány operátorovi trhu k registraci nejpozději do 13.00 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna, přičemž tento čas je uzavírkou dvoustranného obchodování.

(3) Obchody uzavřené na denním trhu podle zvláštního právního předpisu6) jsou operátorem trhu zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek nejpozději do 13.00 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna.

(4) Obchody uzavřené na vnitrodenním trhu podle zvláštního právního předpisu6) jsou operátorem trhu zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.

(5) Smlouvy na dodávku regulační energie ze zahraničí podle § 9 odst. 1 písm. j) mohou být uzavřeny i v době po uzavírce dvoustranných obchodů. Regulační energie dodaná na základě těchto smluv je zahrnuta do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.

(6) Po uzavírce vnitrodenního trhu je operátorem trhu organizován vyrovnávací trh. Výsledky obchodů uzavřených na vyrovnávacím trhu jsou užity provozovatelem přenosové soustavy k určení zúčtovací ceny a jsou zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek jako dodaná regulační energie.

(7) Regulační energií opatřenou provozovatelem přenosové soustavy sloužící k určení zúčtovací ceny podle § 18 odst. 2 je regulační energie

a)   vzniklá aktivací podpůrných služeb,
b)   opatřená na vyrovnávacím trhu, nebo
c)   opatřená ze zahraničí na základě smlouvy podle § 9 odst. 1 písm. j).

6)   Vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.".

22. V § 9 se v nadpisu slova "dvoustranných obchodů" nahrazují slovy "na trhu s elektřinou".

23. V § 9 odst. 1 větě první se slova "Dvoustranné obchody" nahrazují slovem "Obchody".

24. V § 9 odst. 1 písm. c) se za slovo "zahrnuje" vkládá slovo "také".

25. V § 9 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

"e)  smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá výrobce nebo obchodník s elektřinou, který již převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy, v určených předávacích místech na straně jedné a obchodník s elektřinou přebírající závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy v těchto předávacích místech na straně druhé,
f)   smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník nebo obchodník s elektřinou, který již převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, v určených odběrných místech nebo provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy pro krytí ztrát v přenosové soustavě na straně jedné a obchodník s elektřinou přebírající závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v těchto odběrných místech na straně druhé,".

26. V § 9 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)   smlouva o zúčtování regulační energie; smlouvu uzavírá poskytovatel podpůrné služby, jejíž aktivací je dodávána kladná nebo záporná regulační energie, nebo subjekt zúčtování dodávající regulační energii ze zahraničí na straně jedné a operátor trhu na straně druhé,".

27. V § 9 odst. 1 se v písmenu j) slova "v zahraničí" zrušují.

28. V § 9 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

29. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Obchody uzavřené na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňují na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou; smlouvu uzavírá operátor trhu na straně jedné a subjekt zúčtování na straně druhé.".

30. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Obchody uzavřené na vyrovnávacím trhu se uskutečňují na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh; smlouvu uzavírá operátor trhu na straně jedné a subjekt zúčtování na straně druhé.".Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.

31. V § 9 odst. 8 se písmeno h) zrušuje.Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena h) až j).

32. V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh podle odstavce 3 obsahuje:

a)   identifikační údaje účastníka trhu,
b)   způsob přístupu do informačního systému operátora trhu,
c)   podmínky a způsob zadávání nabídek regulační energie na vyrovnávacím trhu,
d)   způsob zúčtování a vypořádání regulační energie zobchodované na vyrovnávacím trhu.".

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

33. V § 9 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:

"(10) Obchodní podmínky operátora trhu podle odstavce 8 písm. k) obsahují vždy:

a)   postupy pro zúčtování a vypořádání odchylek včetně postupů pro zúčtování rozdílů v odchylkách způsobených opravami skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny a nahrazení předběžných hodnot skutečnými údaji z měření,
b)   zvláštní systém vyhodnocování a zúčtování odchylek pro stavy nouze podle § 54 zákona a při uplatnění ustanovení uvedených v prováděcím právním předpise,7)
c)   postupy pro organizaci a vypořádání denního trhu,
d)   postupy pro organizaci a vypořádání vnitrodenního trhu,
e)   postupy pro organizaci a vypořádání vyrovnávacího trhu,
f)   způsob stanovení finančního zajištění plateb a formy finančního zajištění plateb,
g)   podmínky pro použití finančního zajištění plateb,
h)   způsob vystavování daňových dokladů,
i)   postupy pro uplatňování reklamací,
j)   postupy při změně dodavatele oprávněného zákazníka,
k)   postupy při poskytování podkladů pro fakturaci oprávněného zákazníka, který změnil dodavatele,
l)   podrobnosti způsobu registrace účastníka trhu s elektřinou u operátora trhu.

7)   Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.".

34. V § 9 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Operátor trhu současně se zveřejněním návrhu podle odstavce 11 předá informaci o zveřejnění návrhu změn obchodních podmínek všem účastníkům trhu s elektřinou, kteří jsou těmito obchodními podmínkami dotčeni.".

35. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova "odebrat elektřinu z elektrizační soustavy" zrušují.

36. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova "f) a i)" nahrazují slovy "f) nebo i)".

37. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo "výrobny" vkládá slovo "elektřiny".

38. V § 10 odst. 4 se za slova "typu A" vkládají slova "nebo B".

39. V § 10 odstavec 5 zní:

"(5) Účinnost přenesení odpovědnosti za odchylku účastníků trhu s elektřinou je dána zaregistrováním údajů ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e) a f) u operátora trhu. Požadavek na přenesení odpovědnosti za odchylku těchto účastníků trhu s elektřinou je podáván subjektem zúčtování přebírajícím odpovědnost za odchylku operátorovi trhu nejméně 7 dní před požadovanou účinností přenesení odpovědnosti za odchylku ve formátu definovaném operátorem trhu. Registrovanými údaji jsou údaje podle § 9 odst. 5 a 6, které umožní přiřadit předávací a odběrná místa a naměřené údaje subjektům zúčtování. Operátorem trhu nejsou zaregistrovány takové údaje ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e) a f), které neumožní přiřadit všechna předávací a odběrná místa, uvedená v těchto smlouvách, a údaje o skutečných množstvích elektřiny v těchto předávacích a odběrných místech subjektům zúčtování.".

40. V § 10 odst. 7 se věty čtvrtá a poslední zrušují.

41. V § 10 odst. 9 se číslo "17" nahrazuje číslem "16".

42. V § 10 se odstavec 12 zrušuje.

43. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11
Podmínky pro vyhodnocování dodávek elektřiny

(1) Odpovědnost za odchylku lze přenést pouze na účastníky trhu s elektřinou registrované u operátora trhu.

(2) Registrace účastníků trhu s elektřinou na základě přidělených registračních čísel je vedena operátorem trhu. Údaje o názvu společnosti, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, přidělené registrační číslo a označení, zda se jedná o subjekt zúčtování, všech registrovaných účastníků trhu s elektřinou jsou operátorem trhu zveřejňovány na internetových stránkách. Údaje zveřejněné na internetové stránce operátora trhu mají charakter ověřeného dokumentu o skutečnosti, že účastník trhu s elektřinou je v dané době subjektem zúčtování.

(3) Celkové náklady spojené s řešením nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami elektřiny pro každou obchodní hodinu ve formě množství regulační energie v MWh a ceny této regulační energie v Kč/MWh jsou určeny provozovatelem přenosové soustavy a předány operátorovi trhu do 11.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po vyhodnocovaném obchodním dni. Údaje jsou předávány ve formě množství a ceny kladné a záporné regulační energie členěné podle jednotlivých výroben elektřiny v případě, že jde o regulační energii vzniklou aktivací podpůrných služeb, nebo podle jednotlivých subjektů zúčtování v případech, že jde o regulační energii zajištěnou na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí.

(4) Množství regulační energie a náklady na regulační energii jsou na internetu zveřejňovány provozovatelem přenosové soustavy za každou obchodní hodinu následující pracovní den za předchozí pracovní den, případně za všechny předchozí nepracovní dny, v členění na regulační energii

a)   vzniklou aktivací podpůrných služeb,
b)   opatřenou na vyrovnávacím trhu,
c)   opatřenou ze zahraničí.

(5) Evidence oprávněných zákazníků odebírajících elektřinu v režimu podle § 10 odst. 1 písm. b) a jejich smluvních dodavatelů je prováděna operátorem trhu na základě podkladů předávaných provozovatelem přenosové soustavy, územně příslušnými provozovateli distribučních soustav a dodavateli.".

44. V § 12 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Poskytovateli podpůrných služeb jsou účastníci trhu s elektřinou splňující podmínky stanovené provozovatelem přenosové soustavy a mající uzavřenou smlouvu s provozovatelem přenosové soustavy o poskytování podpůrných služeb.".

45. V § 12 odst. 2 písm. a) se za čárku vkládá slovo "nebo".

46. V § 12 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Podpůrné služby jsou provozovatelem přenosové soustavy nakupovány prostřednictvím ročního, měsíčního a denního trhu s podpůrnými službami.".

47. V § 12 odst. 4 písm. a) se slova "s ročním a měsíčním předstihem" zrušují.

48. V § 12 odst. 4 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena b) až i).

49. V § 12 odst. 4 se písmeno h) zrušuje.Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

50. § 12a včetně nadpisu zní:

"§ 12a
Vyrovnávací trh

(1) Vyrovnávací trh je uskutečňován po uzavírce dvoustranného obchodování a po uzavírce organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou na základě smlouvy mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy, která obsahuje způsob a pravidla organizace vyrovnávacího trhu, termíny a ostatní podmínky vyrovnávacího trhu. Vyrovnávacího trhu se účastní subjekty zúčtování na základě smlouvy s operátorem trhu o přístupu na vyrovnávací trh. Způsob a pravidla organizace vyrovnávacího trhu, termíny a ostatní podmínky vyrovnávacího trhu jsou uvedeny v Obchodních podmínkách operátora trhu.

(2) Nabízet na vyrovnávacím trhu lze regulační energii kladnou i regulační energii zápornou v minimálním množství jedné MWh v každé hodině. Přijímající stranou je pouze provozovatel přenosové soustavy. Nabídky na vyrovnávací trh jsou uplatňovány subjekty zúčtování nejpozději 90 minut před začátkem obchodní hodiny, kdy má být dodávka kladné nebo záporné regulační energie provozovatelem přenosové soustavy využita ke krytí systémové odchylky. Provozovatelem přenosové soustavy přijatá nabídka regulační energie je vyhodnocena jako regulační energie uskutečněná a je předána operátorovi trhu k vypořádání.

(3) Přijaté nabídky dodávek kladné a záporné regulační energie na vyrovnávacím trhu pro dané obchodní hodiny jsou operátorem trhu zahrnuty do systému vyhodnocení odchylek operátora trhu.".

51. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

52. V § 14 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)  u podpůrných služeb nakoupených na denním trhu cena nejvyšší přijaté nabídky v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu.".

53. V § 15 odst. 2, 3, 4 se číslo "6" odkazu na poznámku pod čarou nahrazuje číslem "8".Poznámka pod čarou č. 8) zní:


"8)   Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky.".

54. V § 16 odst. 3 se za slovo "elektřinou" vkládají slova " , průběžných hodnotách".

55. V § 16 odstavec 5 zní:

"(5) Účastníky trhu s elektřinou, kteří se registrují u operátora trhu, jsou:

a)   držitelé licence na obchod s elektřinou,
b)   držitelé licence na distribuci elektřiny,
c)   držitel licence na přenos elektřiny,
d)   oprávnění zákazníci, kteří zvolí režim vlastní odpovědnosti za odchylku podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo kteří mění svého dodavatele,
e)   držitelé licence na výrobu elektřiny.".

56. V § 16 se odstavec 6 zrušuje.Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.

57. V § 16 odst. 9 se slova "ze smluv" nahrazují slovy "z těchto smluv".

58. V § 16 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Představuje-li odchylka od smluveného salda zahraničních výměn zvýšenou potřebu regulační energie, zaplatí provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu za tuto odchylku zúčtovací cenu. V opačném případě zaplatí operátor trhu za tuto odchylku zúčtovací cenu provozovateli přenosové soustavy. Regulační energie takto poskytovaná provozovatelem přenosové soustavy netvoří zúčtovací cenu, ale tuto zúčtovací cenu v dané obchodní hodině pouze přebírá.".

59. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17
Vyhodnocování odchylek

(1) Smluvní dovoz elektřiny nebo smluvní vývoz elektřiny je určen hodnotami zadanými provozovatelem přenosové soustavy.

(2) Na základě velikosti finančního zajištění plateb subjektu zúčtování poskytnutého operátorovi trhu je operátorem trhu stanoven obchodní limit, který je v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu postupně blokován ve výši odpovídající velikosti skutečných finančních závazků a všech očekávaných finančních závazků subjektu zúčtování vůči operátorovi trhu z již zaregistrovaných, ale dosud nevyhodnocených dvoustranných obchodů a obchodů uzavřených na denním a vnitrodenním trhu. Obchodní limit je opět uvolňován na základě úhrad skutečných finančních závazků subjektem zúčtování. Obchody na vyrovnávacím trhu nejsou finančně jištěny.

(3) Pokud by zadáním nového obchodu došlo k překročení obchodního limitu, není tento obchod operátorem trhu zaregistrován. Toto odmítnutí zaregistrování je operátorem trhu subjektu zúčtování oznámeno a subjekt zúčtování je vyzván ke zvýšení finančního zajištění plateb.

(4) Po uzavírce dvoustranných obchodů je operátorem trhu provedena kontrola a zjištěn diagram sjednaného množství elektřiny každého subjektu zúčtování jako souhrn všech diagramů tohoto subjektu zúčtování. V každé obchodní hodině je tak stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh. Informace o jeho celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a jeho celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy je operátorem trhu každému subjektu zúčtování zpřístupněna prostřednictvím internetu do 30 minut po uzavírce dvoustranného obchodování.

(5) Po uzavření obchodované hodiny na vnitrodenním trhu jsou celková sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a celková sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy každého subjektu zúčtování upravena operátorem trhu o údaje z obchodů uzavřených na vnitrodenním trhu a je každému subjektu zúčtování zpřístupněna prostřednictvím internetu do 30 minut.

(6) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatele přenosové soustavy a příslušných provozovatelů distribučních soustav přijímány za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny:

a)   skutečné hodnoty dodávek z předávacích míst jednotlivých výroben elektřiny o instalovaném výkonu 1 MW a vyšším vybavených měřením typu A,
b)   skutečné hodnoty dodávek z předávacích míst jednotlivých výroben elektřiny o instalovaném výkonu nižším než 1 MW vybavených měřením typu A, za jejichž dodávku převzal odpovědnost za odchylku jiný subjekt zúčtování,
c)   skutečné hodnoty dodávek z předávacích míst všech ostatních výroben elektřiny o instalovaném výkonu nižším než 1 MW vybavených měřením typu A v součtu za jednotlivé provozovatele distribučních soustav,
d)   skutečné hodnoty odběrů jednotlivých oprávněných zákazníků vybavených měřením typu A, kteří změnili dodavatele,
e)   skutečné hodnoty odběrů za všechna ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků vybavená měřením typu A v součtu za jednotlivé provozovatele distribučních soustav.

(7) Současně jsou každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin operátorem trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny přijímány od:

a)   provozovatelů distribučních soustav skutečné hodnoty dodávek a odběrů v předávacích místech mezi distribučními soustavami,
b)   provozovatele přenosové soustavy skutečné hodnoty dovozů a vývozů jednotlivých subjektů zúčtování, kterými jsou sjednané hodnoty, skutečné hodnoty dodávek a odběrů v předávacích místech mezi přenosovou a distribuční soustavou a údaje o množství regulační energie opatřené provozovatelem přenosové soustavy v jednotlivých obchodních hodinách.

(8) Pro vypořádání odchylek u odběrů v odběrných místech oprávněných zákazníků vybavených měřením typu B, kteří změnili dodavatele, do doby zjištění skutečných hodnot na základě odečtu jsou operátorem trhu pro každou obchodní hodinu použity předběžné hodnoty:

a)   vzniklé průměrem skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených v systému operátora trhu,
b)   zadané do 11.00 hodin následujícího pracovního dne provozovatelem distribuční soustavy v případě odběrů, kde nelze použít způsob podle písmena a),
c)   rovny nule v případech, kdy nelze použít postup podle písmena a) nebo b).

(9) Pro vypořádání odchylek v předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu B, za jejichž odchylku převzal odpovědnost jiný subjekt zúčtování, do doby zjištění skutečných hodnot na základě odečtu jsou pro každou obchodní hodinu použity předběžné hodnoty:

a)   předané operátorovi trhu tímto subjektem zúčtování do 11.00 hodin následujícího pracovního dne,
b)   vzniklé průměrem skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených v systému operátora trhu v případě, že nelze použít způsob podle písmena a),
c)   rovny nule v případě, že nelze použít způsob podle písmena a) nebo b).

(10) Pro vypořádání odchylek v předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu C, za jejichž odchylku převzal odpovědnost jiný subjekt zúčtování, jsou pro každou obchodní hodinu do doby zjištění skutečných hodnot na základě odečtu použity předběžné hodnoty předané operátorovi trhu tímto subjektem zúčtování do 11.00 hodin následujícího pracovního dne.

(11) Skutečné hodnoty odběrů a dodávek elektřiny v odběrných a předávacích místech s měřením typu B jsou předávány příslušnými provozovateli distribučních soustav

a)   do 13.00 hodin třetího pracovního dne po ukončení měsíce formou hodinových diagramů jednotlivě za každé odběrné místo oprávněného zákazníka, který změnil odběratele, a jednotlivě za každou výrobnu elektřiny, za kterou přebral odpovědnost jiný subjekt zúčtování,
b)   do 13.00 hodin patnáctého pracovního dne po ukončení měsíce formou hodinových diagramů souhrn odběrů za všechny ostatní odběry v rámci příslušné distribuční soustavy a souhrn dodávek za všechny ostatní výrobny elektřiny v rámci příslušné distribuční soustavy.

(12) Skutečné hodnoty dodávek elektřiny v předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu C jsou předávány příslušnými provozovateli distribučních soustav do 16.00 hodin pátého pracovního dne po ukončení měsíce ve formě součtu dodané elektřiny těchto výroben elektřiny za každou výrobnu samostatně. Na základě takto předaných údajů provede operátor trhu úpravu hodinových diagramů vzniklých z předběžných hodnot.

(13) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k jeho odběrnému místu, v případě výrobce k jeho předávacímu místu, případně k souhrnu předávacích míst, a v případě provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst, dohodnutých ve smlouvě o předávání údajů.

(14) Úplnost předaných údajů je prověřena operátorem trhu a v případě nedostatků jsou provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav vyzváni k doplnění. Následně je operátorem trhu provedeno vyhodnocení odchylek subjektů zúčtování.

(15) Skutečná dodávka a odběr každého subjektu zúčtování je operátorem trhu zjištěný souhrn jeho dodávek do přenosové soustavy a distribučních soustav a souhrn jeho odběrů z přenosové soustavy a distribučních soustav. V každé obchodní hodině je tak stanoveno skutečné množství elektřiny dodané do elektrizační soustavy a skutečné množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy daného subjektu zúčtování v MWh. Smluvená dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a smluvený odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem a dále elektřina dodaná do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a elektřina odebraná z elektrizační soustavy je značena záporným znaménkem.

(16) Odchylka subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu zjištěná operátorem trhu je součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.".

60. § 17a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zrušuje.

61. V § 17b odstavec 1 zní:

"(1) Operátorem trhu je zpracovávána a zveřejňována měsíční a roční zpráva o stavu trhu s elektřinou. Zpráva obsahuje:

a)   vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny z denního trhu a vnitrodenního trhu pro dny pondělí až neděle,
b)   vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny za pracovní dny a vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny za nepracovní dny z denního trhu a vnitrodenního trhu,
c)   množství nabízené, množství poptávané a množství zobchodované elektřiny z denního trhu a množství zobchodované elektřiny z vnitrodenního trhu v členění podle písmen a) a b),
d)   informace o počtu přijatých a vyřízených reklamací v členění denní trh, vnitrodenní trh, vyrovnávací trh, skutečné hodnoty, vyhodnocení odchylek, ocenění odchylek, výpočet poplatků za činnost operátora trhu a vypořádání odchylek,
e)   počet změn dodavatele oprávněných zákazníků a odběratele výrobců elektřiny,
f)   časový průběh velikosti systémové odchylky,
g)   časový průběh nákladů vzniklých krytím systémové odchylky,
h)   časový průběh jednotkových nákladů na krytí systémové odchylky.".

62. V § 17b odst. 2 se ve větě první číslo "8" odkazu na poznámku pod čarou nahrazuje číslem "7".

63. V § 18 odstavec 2 zní:

"(2) Zúčtovacími cenami pro jednotlivé obchodní hodiny jsou ceny vzniklé na základě cen regulační energie. Způsob tvorby zúčtovací ceny je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Zúčtovací ceny jsou provozovatelem přenosové soustavy předávány každý pracovní den do 11.00 hodin operátorovi trhu.".

64. V § 18 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Vícenáklady na regulační energii využitou provozovatelem přenosové soustavy pro vyrovnání systémové odchylky pro každou obchodní hodinu jsou zjištěny operátorem trhu. Tyto vícenáklady jsou stanoveny jako rozdíl mezi celkovými náklady na regulační energii v dané obchodní hodině a součinem celkového množství dodané regulační energie a zúčtovací ceny v této obchodní hodině.

(4) Zúčtování odchylek prováděné operátorem trhu pro každý subjekt zúčtování v každé obchodní hodině určí platby subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou a výši platby za zúčtování, která je určena z ceny za činnost zúčtování operátora trhu stanovené Úřadem, v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu. Platba subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou se stanoví jako součet těchto položek

a)   platby za elektřinu stanovené jako součin velikosti odchylky kladné nebo odchylky záporné a zúčtovací ceny,
b)   vícenákladů stanovených jako podíl z vícenákladů podle odstavce 3 ve výši odpovídající podílu absolutní hodnoty odchylky kladné nebo odchylky záporné subjektu na součtu absolutních hodnot odchylek všech subjektů zúčtování.".

65. V § 18 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Každý pracovní den je do 14.00 hodin každému subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování oznámeno operátorem trhu vyhodnocení odchylek za předcházející den, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny.".

66. V § 18 odstavec 7 zní:

"(7) Poskytovatelům podpůrných služeb, kteří dodali regulační energii aktivací podpůrných služeb, je tato regulační energie operátorem trhu hrazena za ceny, jejichž způsob stanovení je uveden ve smlouvě o poskytování podpůrných služeb, uzavřené mezi provozovatelem přenosové soustavy a poskytovatelem podpůrné služby. Informace o těchto cenách a o výši dodané regulační energie za každého poskytovatele podpůrných služeb jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy operátorovi trhu.".

67. V § 18 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Subjektům zúčtování, které dodaly regulační energii na základě výsledků vyrovnávacího trhu, je tato regulační energie operátorem trhu hrazena za ceny, jejichž způsob stanovení je uveden ve smlouvě o přístupu na vyrovnávací trh podle § 9 odst. 3. Informace o těchto cenách a o výši dodané regulační energie z vyrovnávacího trhu za každého poskytovatele regulační energie jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy operátorovi trhu.".Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 9 až 13.

68. V § 18 odst. 10 se číslo "8" nahrazuje číslem "9".

69. V § 19 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Rozdíl součtů skutečných denních hodnot dodávky elektřiny pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo distribuci elektřiny se může lišit u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu A maximálně o 15 kWh za kalendářní měsíc, u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu B maximálně o 1 kWh za kalendářní měsíc.

(6) Jsou-li dodávka nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru, má se za to, že skutečnými hodnotami jsou naměřené hodnoty zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky o hodnoty dohodnuté ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě, jejímž předmětem plnění je doprava elektřiny. Takto upravené hodnoty jsou předávány provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu pro vyhodnocování a zúčtování odchylek a vyúčtování dodávky nebo odběru elektřiny.".

70. V § 20 písmeno a) zní:

"a) 

vstupní cena za registraci účastníků trhu s elektřinou, kteří jsou držiteli licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou v Kč; cena je pro všechny registrované účastníky trhu s elektřinou stejná,".

71. V § 20 písm. c) se slova "podle § 16 odst. 5" zrušují.

72. V § 20 písmeno d) zní:

"d)   cena za zobchodované množství na denním trhu organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh; cena je hrazena subjekty zúčtování majícími uzavřenou smlouvu o přístupu na krátkodobý trh s elektřinou podle § 9 odst. 2.".

73. V § 21 odst. 3 se za slova "podle zvláštního právního předpisu" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. "3)".

74. V § 21 odst. 5 písmena a) a b) znějí:

"a)  uzavření smlouvy o dodávce elektřiny mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem podle § 9 odst. 1 písm. c), f), g) a i), uzavření smlouvy o distribuci mezi příslušným provozovatelem distribuční soustavy a novým dodavatelem, pokud je mezi ním a oprávněným zákazníkem uzavřena smlouva podle § 9 odst. 1 písm. c),
b)   registrace oprávněného zákazníka a dodavatele u operátora trhu,".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

75. V § 21 odst. 9 písmena f) a g) znějí:  

"f) 

výčet a identifikace odběrných míst,

g)   určení, zda se jedná o dodávku podle pevného diagramu.".

76. V § 21 se doplňují odstavce 14 a 15, které znějí:

"(14) Termín zahájení náhradní dodávky oznamuje provozovateli distribuční soustavy operátor trhu nebo jej určí provozovatel distribuční soustavy.

(15) O uskutečnění náhradní dodávky je oprávněný zákazník náhradním dodavatelem neprodleně informován. Náhradní dodávku je možné uskutečnit po dobu nejdéle 3 měsíců od doby, kdy provozovatel distribuční soustavy o uskutečnění náhradní dodávky oprávněného zákazníka informoval.".

77. V § 22 odst. 1 se za slovo "zákazníkovi" vkládají slova " , jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV,".

78. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny NN, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

79. V § 22 odst. 3 se za slovo "výrobu" vkládá slovo "elektřiny".

80. V § 22 odst. 3 se za slovo "obchod" vkládá slovo "s elektřinou".

81. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.

82. V § 23 odst. 1 se za slova "typu A" vkládají slova "nebo B".

83. V § 23 odst. 2 se za slovo "výrobny" vkládá slovo "elektřiny".

84. V § 23 odst. 2 se za slova "typu A" vkládají slova "nebo B".

85. V § 23 odst. 3 se za slova "typu A" vkládají slova "nebo B".

86. V § 23 odst. 3 se za slovo "jsou" vkládají slova "účastníkem trhu s elektřinou".

87. V § 23 odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Zasílání požadavků podle § 10 odst. 6, požadavků podle § 21 odst. 7, údajů potřebných pro registraci odběrných míst, registraci oprávněných zákazníků a vyúčtování dopravy elektřiny probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu.".

88. V § 23 se odstavec 5 zrušuje.

89. V § 23 se dosavadní odstavec 6 označuje jako odstavec 5 a zní:

"(5) Do 31. prosince 2004 jsou odběrná místa oprávněných zákazníků, kteří uzavírají smlouvu na dodávku elektřiny podle § 9 odst. 1 písm. c), f) a i) a kteří jsou registrovaní u operátora trhu, registrována při změně dodavatele týkající se těchto odběrných míst.".

90. V § 23 se odstavec 7 označuje jako odstavec 6.

91. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 373/2001 Sb.

ZPŮSOB STANOVENĺ ZÚČTOVACĺ CENY

(1) Cena za dodanou kladnou regulační energii pro všechny poskytovatele regulační energie:

a)   v režimu nabídkových cen
1.  na bloku poskytujícím kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu a u regulační energie opatřené na vyrovnávacím trhu a u regulační energie opatřené ze zahraničí je rovna požadované ceně kladné regulační energie podle smlouvy na poskytování podpůrných služeb nebo smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh,
2.  na bloku poskytujícím pouze sekundární regulaci a točivou zálohu vodních elektráren rovna 1 600 Kč/MWh,
b)   v režimu mezních cen
1.  je rovna nejvyšší dosažené požadované ceně dodané kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu nebo opatřené na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí,
2.  v případě, že žádný blok poskytující kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu nedodal kladnou regulační energii ani nebyla opatřena na vyrovnávacím trhu nebo v zahraničí je rovna 1 600 Kč/MWh.

(2) Cena za dodanou zápornou regulační energii pro všechny poskytovatele regulační energie:

a)   v režimu nabídkových cen
1.  na bloku poskytujícím zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu a u regulační energie opatřené na vyrovnávacím trhu a u regulační energie opatřené ze zahraničí je rovna požadované ceně záporné regulační energie podle smlouvy na poskytování podpůrných služeb nebo smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh,
2.  na bloku poskytujícím pouze sekundární regulaci nebo točivou zálohu vodních elektráren je rovna 1 Kč/MWh; cenu hradí operátor trhu poskytovateli záporné regulační energie,
b)   v režimu mezních cen
1.  je rovna nejnižší dosažené požadované ceně záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu nebo opatřené na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí,
2.  v případě, že žádný blok poskytující zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu nedodal zápornou regulační energii ani nebyla opatřena na vyrovnávacím trhu nebo v zahraničí, je rovna 1 Kč/MWh; cenu hradí operátor trhu poskytovateli záporné regulační energie.

(3) Zúčtovací cena je stanovena provozovatelem přenosové soustavy pro každou obchodní hodinu:

a)   v režimu nabídkových cen jako vážený průměr ceny a množství dodané regulační energie pro každou hodinu tohoto obchodního dne. Je-li v dané hodině dodána regulační energie kladná a regulační energie záporná a je-li dodaná regulační energie kladná větší nebo rovna dodané regulační energii záporné, je zúčtovací cenou vážený průměr množství kladné regulační energie a její ceny. Je-li v dané hodině dodaná regulační energie záporná větší než dodaná regulační energie kladná, je zúčtovací cenou vážený průměr množství záporné regulační energie a její ceny,
b)   v režimu mezních cen jako cena mezní. Je-li v dané hodině dodána regulační energie kladná a regulační energie záporná a je-li dodaná regulační energie kladná větší nebo rovna dodané regulační energii záporné, je zúčtovací cenou nejvyšší dosažená cena dodané kladné regulační energie. Je-li v dané hodině dodaná regulační energie záporná větší než dodaná regulační energie kladná, je zúčtovací cenou nejnižší dosažená cena dodané záporné regulační energie.

(4) V případě, že pro některou obchodní hodinu nebyla dodána žádná regulační energie, je zúčtovací cena rovna 1 600 Kč/MWh.".

92. Přílohy č. 3 a č. 4 se zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou bodu 33, pokud jde o znění § 9 odst. 10 písm. b), bodu 43, pokud jde o znění § 11 odst. 4, a bodu 59, pokud jde o znění § 17 odst. 11 písm. b), která nabývají účinnosti dnem 1. července 2004, a bodu 78, pokud jde o znění ustanovení § 22 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Markéta Selucká, Martin Losenický, Ludvík Matoušek, Jana Mlýnková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Komentář k zákonu o realitním zprostředkování umožní čtenáři pochopit dopady nové právní úpravy, která obor výrazně ovlivnila. Autorský kolektiv díky přesahu svých znalostí a dovedností poskytuje odpovědi na řadu praktických otázek, které mohou při poskytování či čerpání realitních ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.