Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


452

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Čl. I

Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se za slova "zahrádkářské chaty" vkládají čárka a slova "jejichž základní ceny nejsou uvedeny v příloze č. 17a a cena nedokončené rekreační chaty a zahrádkářské chaty,".

2. V § 8 odst. 1 se za slova "jiné stavby," vkládají slova "nebo nedokončené garáže,".

3. V § 13 odst. 1 se za slova "pod typem J, K" vkládají čárka a slova "nebo nedokončeného bytu".

4. V § 17 se doplňuje věta "Tento koeficient se nepoužije, hodnotí-li se vybavení stavby koeficientem vybavení K?4.".

5. V § 22 odst. 4 písmeno c) zní:

(Není k dispozici v textové podobě)

6. V § 22 odstavec 5 zní:

"(5) Roční nájemné upravené podle odstavce 4 nesmí být nižší než 40 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.".

7. § 23 a 24 se zrušují.

8. V § 25 odst. 1 větě první se za slovo "garáže" doplňují slova "a jejich vybavení".

9. V § 25 odst. 4 se za slovy "kvalitativní pásma" vkládají slova "se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí K?CR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 16".

10. V § 26 odst. 4 se za slova "kvalitativní pásma" vkládají slova "se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí K?CR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 17".

11. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pozemky se oceňují samostatně podle části třetí.".

12. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:

"§ 26a
Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejich vybavení, případně venkovní úpravy uvedené v příloze č. 11, kromě položek č. 2.5, 3.2, 19, 21 a 23, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 17a, tabulce č. 1a až 1d a upravenou podle odstavce 2, případně odstavce 5. V ceně rekreační chaty a zahrádkářské chaty je přiměřeně zahrnuto jejich vybavení uvedené v příloze č. 7.

(2) Základní cena uvedená v příloze č. 17a tabulce č. 1a až 1d se násobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x KCP,

kde

ZCU

základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

ZC

základní cena podle přílohy č. 17a tabulky č. 1a až 1d,

KCP  

koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:
(Není k dispozici v textové podobě)

(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu rekreační chaty a zahrádkářské chaty jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 17a. Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3 přílohy č. 17a.

(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1a až 1d přílohy č. 17a:

a)   KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 - KCR ,
b)   KCPn pro II. kvalitativní pásmo = 1 - KCR/2
c)   KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,
d)   KCPn pro IV. kvalitativní pásmo = 1 + KCR/2
e)   KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.

Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 5, 8 a 10 v tabulce č. 3 přílohy č. 17a výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce:

D = 0,1 Suma dn x vn ,

kde

D     úprava ZCU v procentech,
n     číslo znaku 1, 2, 5, 8 a 10,
dn    srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu <-10;0>nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu <0;10>
vn     váha n-tého znaku.

(6) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 17a, zjistí se jejich cena podle § 6.

(7) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.".

13. V § 27 odst. 3 písm. b) se slova "identifikační a informační" nahrazují slovem "popisné".

14. Poznámka pod čarou č. 9) zní:


"9)  § 32 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.".

15. V § 28 odst. 1 písm. g) se za slovo "Luhačovicích," vkládají slova "Mladé Boleslavi,".

16. V § 28 odst. 1 za pododstavcem označeným písmenem "g)" se dosavadní pododstavec označený písmenem "f)" označuje písmenem "h)".

17. V § 28 odstavec 9 zní:

"(9) Pozemky vedené v katastru nemovitostí v druhu ostatní plochy se způsobem využití dráha, dálnice, silnice, ostatní (veřejná) komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemky k uvedeným účelům již užívané a dále pozemky k uvedeným účelům určené rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním povolením10) se ocení podle odstavce 1 a vynásobí se koeficientem 0,60. Takto zjištěná cena se dále neupravuje; cena činí nejméně 50 Kč/m2. Jsou-li tyto pozemky užívány k podnikání za úplatu zejména ve funkčním spojení se stavbami komerčního charakteru (např. parkoviště obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), zjistí se jejich cena podle odstavců 1 a 2.".

18. V § 28 odstavec 14 zní:

"(14) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 12 nesmí být nižší než 7 Kč za m2.".

19. V § 31 odst. 3 se slova "přílohy č. 17" nahrazují slovy "přílohy č. 20" a slova "nejméně však 0,70 Kč za m2" se zrušují.

20. V § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.".

21. V § 31 odst. 4 písm. a) se výraz "5 %" nahrazuje výrazem "7 %".

22. V § 31 odst. 4 písm. b) se výraz "3 %" nahrazuje výrazem "5 %".

23. V § 31 odst. 5 se za slovy "až o 50 %" čárka nahrazuje tečkou a slova "nejméně však na 7 Kč za m2." se zrušují.

24. V § 31 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 nesmí být nižší než 7 Kč za m2.".

25. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

Oceňování staveb a pozemků
výnosovým způsobem

§ 31a

(1) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, včetně pozemků a trvalých porostů, obsahující alespoň dvě stavby, které by se oceňovaly při nákladovém způsobu ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.

(2) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, bez pozemků a trvalých porostů, obsahující alespoň dvě stavby, které by se oceňovaly při nákladovém způsobu ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, ocení se výnosovým způsobem.

§ 31b

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 31a zjištěná výnosovým způsobem se stanoví podle § 22 odst. 1, 2, 3 s tou odchylkou, že míra kapitalizace se použije podle základního účelu užití souboru staveb.

(2) Roční nájemné zjištěné podle § 22 odst. 2 a 3 se sníží o částky vypočtené podle ustanovení § 22 odst. 4 písm. a), c) až g).

(3) Ustanovení § 22 odst. 5 platí obdobně.".Dosavadní části čtvrtá až osmá se označují jako části pátá až devátá.

26. V § 33 odst. 10 se symbol "A?u" v textu i ve vzorci nahrazuje symbolem "Aa".

27. V § 47 odst. 7 se ve větě první za slova "v příloze č. 36" vkládají čárka a slova "kromě koeficientu prodejnosti pro pozemek oceněný podle § 29, 30, stavby oceněné podle § 32 a trvalý porost oceněný podle § 33 až 38,".

28. V příloze č. 2 se za položku

"46.21.15.3..1 Z skladování a úprava zemědelských produktů 2 115,-"  

vkládají položky

  "J byty v domech vícebytových typových 8 020,-  
  K byty v domech vícebytových netypových 9 630,-".  

29. V příloze č. 5 se za položku č. 2 vkládá nová položka č. 2a, která včetně nadpisu zní:

"2a.
Opěrné zdi

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo
položky
SKP Objekt Konstrukční charakteristika
1 2 3 4 5 6 7
2a.1 46.21.64.5 Opěrné
zdi
2 930 2 350 3 225 - 3 750 - -

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)

1 zděná z cihel nebo z bloků
2 zděná z kamene
3 monolitická betonová tyčová
4 monolitická betonová plošná
5 montovaná z dílců betonových tyčových
6 montovaná z dílců betonových plošných
7 z jiných materiálů".

30. V příloze č. 6 část I. se věty "Řadový rodinný dům vnitřní je umístěn mezi dvěma koncovými řadovými rodinnými domy v řadě sestávající minimálně ze třech řadových rodinných domů. Řadový rodinný dům koncový je umístěn na konci řadových rodinných domů v řadě minimálně dvou řadových rodinných domů." nahrazují větami "Řadový rodinný dům vnitřní je umístěn mezi dvěma rodinnými domy v řadě, která je tvořena minimálně třemi rodinnými domy. Řadový rodinný dům koncový je umístěn na konci řady tvořené minimálně dvěma rodinnými domy.".

31. V příloze č. 13 v tabulce č. 2, v položce č. 23b) se ve sloupci "číslo katastrálního území" číslo "650340" nahrazuje číslem "726885".

32. V příloze č. 14 v tabulce č. 4 v části "Typ chat" se označení sloupce "CH" nahrazuje označením sloupce "I".

33. V příloze č. 16 tabulka č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

34. V příloze č. 17 tabulka č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

35. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 3 ve sloupci "Popis" za slova "v obci" doplňuje čárka a slova "případně v okolí bytu".

36. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 5 ve sloupci "Popis" za slovo "doprava" doplňují slova "v obci".

37. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 5 ve sloupci označeném "II." za slova "500 m" doplňují slova "s méně než dvěma denními spoji".

38. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 5 ve sloupci označeném "III." za slova "500 m" doplňují slova "s více než dvěma denními spoji".

39. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 7 ve sloupci "Popis" za slovo "Školství" doplňují slova "v obci, případně v části obce".

40. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 8 ve sloupci "Popis" za slovo "Zdravotnictví" doplňují slova "v obci, případně v docházkové vzdálenosti".

41. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 9 ve sloupci "Popis" za slovo "ubytování" doplňují slova "v obci, případně v části obce".

42. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 10 ve sloupci "Popis" za slovo "Úřady" doplňují slova "v obci".

43. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 10 ve sloupci I. za slovo "Žádné" doplňují slova "v docházkové vzdálenosti".

44. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 12 ve sloupci "Popis" za slovo "prostředí" doplňují slova "v okolí bytu".

45. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 13 ve sloupci "Popis" za slovo "lokalita" doplňují slova "v okolí bytu".

46. Za přílohu č. 17 se vkládá nová příloha č. 17a, která zní:#"Příloha č. 17a k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

47. V příloze č. 18 v části "Vymezení pojmů" se v bodu č. 1 za slova "pro účely" doplňují slova "pol. č. 6.1. a".

48. V příloze č. 20 v bodu č. 5 větě třetí se slova "pro střední zatížení 100 až 250 mg . m-2 . rok-1 pro silné zatížení nad 250 mg . m-2 . rok-1"nahrazují slovy "pro střední zatížení 100 až 250 mg/m3/rok pro silné zatížení nad 250 mg/m3/rok.".

49. V příloze č. 20 v bodu č. 10 se za slova "používat současně" vkládají slova "(základní cena se upraví součtem přirážky a srážek)".

50. V příloze č. 23 části "Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka" se ve větě první symbol "KR1" nahrazuje symbolem "KR1".

51. V příloze č. 23 v části "Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka" se v položce "2) koeficient vodohospodářského významu KR2" za slova "všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu" doplňují slova "za předpokladu zohlednění úbytku produkce".

52. V příloze č. 32 v části I. tabulce č. 6 položce 5 ve sloupci označeném "věk" v první řádce se slova "1 - 11" nahrazují slovy "1 - 10".

53. Příloha č. 35 zní:

"Příloha č. 35 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

54. Příloha č. 36 zní:

"Příloha č. 36 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Petr Ort, Olga ortová Šeflová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, jako je oceňování pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, oceňování v oblasti ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.