Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


452

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Čl. I

Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se za slova "zahrádkářské chaty" vkládají čárka a slova "jejichž základní ceny nejsou uvedeny v příloze č. 17a a cena nedokončené rekreační chaty a zahrádkářské chaty,".

2. V § 8 odst. 1 se za slova "jiné stavby," vkládají slova "nebo nedokončené garáže,".

3. V § 13 odst. 1 se za slova "pod typem J, K" vkládají čárka a slova "nebo nedokončeného bytu".

4. V § 17 se doplňuje věta "Tento koeficient se nepoužije, hodnotí-li se vybavení stavby koeficientem vybavení K?4.".

5. V § 22 odst. 4 písmeno c) zní:

(Není k dispozici v textové podobě)

6. V § 22 odstavec 5 zní:

"(5) Roční nájemné upravené podle odstavce 4 nesmí být nižší než 40 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.".

7. § 23 a 24 se zrušují.

8. V § 25 odst. 1 větě první se za slovo "garáže" doplňují slova "a jejich vybavení".

9. V § 25 odst. 4 se za slovy "kvalitativní pásma" vkládají slova "se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí K?CR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 16".

10. V § 26 odst. 4 se za slova "kvalitativní pásma" vkládají slova "se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí K?CR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 17".

11. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pozemky se oceňují samostatně podle části třetí.".

12. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:

"§ 26a
Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejich vybavení, případně venkovní úpravy uvedené v příloze č. 11, kromě položek č. 2.5, 3.2, 19, 21 a 23, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 17a, tabulce č. 1a až 1d a upravenou podle odstavce 2, případně odstavce 5. V ceně rekreační chaty a zahrádkářské chaty je přiměřeně zahrnuto jejich vybavení uvedené v příloze č. 7.

(2) Základní cena uvedená v příloze č. 17a tabulce č. 1a až 1d se násobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x KCP,

kde

ZCU

základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

ZC

základní cena podle přílohy č. 17a tabulky č. 1a až 1d,

KCP  

koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:
(Není k dispozici v textové podobě)

(3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu rekreační chaty a zahrádkářské chaty jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 17a. Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3 přílohy č. 17a.

(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1a až 1d přílohy č. 17a:

a)   KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 - KCR ,
b)   KCPn pro II. kvalitativní pásmo = 1 - KCR/2
c)   KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,
d)   KCPn pro IV. kvalitativní pásmo = 1 + KCR/2
e)   KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.

Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 5, 8 a 10 v tabulce č. 3 přílohy č. 17a výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce:

D = 0,1 Suma dn x vn ,

kde

D     úprava ZCU v procentech,
n     číslo znaku 1, 2, 5, 8 a 10,
dn    srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu <-10;0>nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu <0;10>
vn     váha n-tého znaku.

(6) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 17a, zjistí se jejich cena podle § 6.

(7) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.".

13. V § 27 odst. 3 písm. b) se slova "identifikační a informační" nahrazují slovem "popisné".

14. Poznámka pod čarou č. 9) zní:


"9)  § 32 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.".

15. V § 28 odst. 1 písm. g) se za slovo "Luhačovicích," vkládají slova "Mladé Boleslavi,".

16. V § 28 odst. 1 za pododstavcem označeným písmenem "g)" se dosavadní pododstavec označený písmenem "f)" označuje písmenem "h)".

17. V § 28 odstavec 9 zní:

"(9) Pozemky vedené v katastru nemovitostí v druhu ostatní plochy se způsobem využití dráha, dálnice, silnice, ostatní (veřejná) komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemky k uvedeným účelům již užívané a dále pozemky k uvedeným účelům určené rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním povolením10) se ocení podle odstavce 1 a vynásobí se koeficientem 0,60. Takto zjištěná cena se dále neupravuje; cena činí nejméně 50 Kč/m2. Jsou-li tyto pozemky užívány k podnikání za úplatu zejména ve funkčním spojení se stavbami komerčního charakteru (např. parkoviště obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), zjistí se jejich cena podle odstavců 1 a 2.".

18. V § 28 odstavec 14 zní:

"(14) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 12 nesmí být nižší než 7 Kč za m2.".

19. V § 31 odst. 3 se slova "přílohy č. 17" nahrazují slovy "přílohy č. 20" a slova "nejméně však 0,70 Kč za m2" se zrušují.

20. V § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.".

21. V § 31 odst. 4 písm. a) se výraz "5 %" nahrazuje výrazem "7 %".

22. V § 31 odst. 4 písm. b) se výraz "3 %" nahrazuje výrazem "5 %".

23. V § 31 odst. 5 se za slovy "až o 50 %" čárka nahrazuje tečkou a slova "nejméně však na 7 Kč za m2." se zrušují.

24. V § 31 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 nesmí být nižší než 7 Kč za m2.".

25. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

Oceňování staveb a pozemků
výnosovým způsobem

§ 31a

(1) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, včetně pozemků a trvalých porostů, obsahující alespoň dvě stavby, které by se oceňovaly při nákladovém způsobu ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.

(2) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, bez pozemků a trvalých porostů, obsahující alespoň dvě stavby, které by se oceňovaly při nákladovém způsobu ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, ocení se výnosovým způsobem.

§ 31b

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 31a zjištěná výnosovým způsobem se stanoví podle § 22 odst. 1, 2, 3 s tou odchylkou, že míra kapitalizace se použije podle základního účelu užití souboru staveb.

(2) Roční nájemné zjištěné podle § 22 odst. 2 a 3 se sníží o částky vypočtené podle ustanovení § 22 odst. 4 písm. a), c) až g).

(3) Ustanovení § 22 odst. 5 platí obdobně.".Dosavadní části čtvrtá až osmá se označují jako části pátá až devátá.

26. V § 33 odst. 10 se symbol "A?u" v textu i ve vzorci nahrazuje symbolem "Aa".

27. V § 47 odst. 7 se ve větě první za slova "v příloze č. 36" vkládají čárka a slova "kromě koeficientu prodejnosti pro pozemek oceněný podle § 29, 30, stavby oceněné podle § 32 a trvalý porost oceněný podle § 33 až 38,".

28. V příloze č. 2 se za položku

"46.21.15.3..1 Z skladování a úprava zemědelských produktů 2 115,-"  

vkládají položky

  "J byty v domech vícebytových typových 8 020,-  
  K byty v domech vícebytových netypových 9 630,-".  

29. V příloze č. 5 se za položku č. 2 vkládá nová položka č. 2a, která včetně nadpisu zní:

"2a.
Opěrné zdi

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo
položky
SKP Objekt Konstrukční charakteristika
1 2 3 4 5 6 7
2a.1 46.21.64.5 Opěrné
zdi
2 930 2 350 3 225 - 3 750 - -

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)

1 zděná z cihel nebo z bloků
2 zděná z kamene
3 monolitická betonová tyčová
4 monolitická betonová plošná
5 montovaná z dílců betonových tyčových
6 montovaná z dílců betonových plošných
7 z jiných materiálů".

30. V příloze č. 6 část I. se věty "Řadový rodinný dům vnitřní je umístěn mezi dvěma koncovými řadovými rodinnými domy v řadě sestávající minimálně ze třech řadových rodinných domů. Řadový rodinný dům koncový je umístěn na konci řadových rodinných domů v řadě minimálně dvou řadových rodinných domů." nahrazují větami "Řadový rodinný dům vnitřní je umístěn mezi dvěma rodinnými domy v řadě, která je tvořena minimálně třemi rodinnými domy. Řadový rodinný dům koncový je umístěn na konci řady tvořené minimálně dvěma rodinnými domy.".

31. V příloze č. 13 v tabulce č. 2, v položce č. 23b) se ve sloupci "číslo katastrálního území" číslo "650340" nahrazuje číslem "726885".

32. V příloze č. 14 v tabulce č. 4 v části "Typ chat" se označení sloupce "CH" nahrazuje označením sloupce "I".

33. V příloze č. 16 tabulka č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

34. V příloze č. 17 tabulka č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

35. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 3 ve sloupci "Popis" za slova "v obci" doplňuje čárka a slova "případně v okolí bytu".

36. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 5 ve sloupci "Popis" za slovo "doprava" doplňují slova "v obci".

37. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 5 ve sloupci označeném "II." za slova "500 m" doplňují slova "s méně než dvěma denními spoji".

38. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 5 ve sloupci označeném "III." za slova "500 m" doplňují slova "s více než dvěma denními spoji".

39. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 7 ve sloupci "Popis" za slovo "Školství" doplňují slova "v obci, případně v části obce".

40. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 8 ve sloupci "Popis" za slovo "Zdravotnictví" doplňují slova "v obci, případně v docházkové vzdálenosti".

41. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 9 ve sloupci "Popis" za slovo "ubytování" doplňují slova "v obci, případně v části obce".

42. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 10 ve sloupci "Popis" za slovo "Úřady" doplňují slova "v obci".

43. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 10 ve sloupci I. za slovo "Žádné" doplňují slova "v docházkové vzdálenosti".

44. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 12 ve sloupci "Popis" za slovo "prostředí" doplňují slova "v okolí bytu".

45. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 13 ve sloupci "Popis" za slovo "lokalita" doplňují slova "v okolí bytu".

46. Za přílohu č. 17 se vkládá nová příloha č. 17a, která zní:#"Příloha č. 17a k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

47. V příloze č. 18 v části "Vymezení pojmů" se v bodu č. 1 za slova "pro účely" doplňují slova "pol. č. 6.1. a".

48. V příloze č. 20 v bodu č. 5 větě třetí se slova "pro střední zatížení 100 až 250 mg . m-2 . rok-1 pro silné zatížení nad 250 mg . m-2 . rok-1"nahrazují slovy "pro střední zatížení 100 až 250 mg/m3/rok pro silné zatížení nad 250 mg/m3/rok.".

49. V příloze č. 20 v bodu č. 10 se za slova "používat současně" vkládají slova "(základní cena se upraví součtem přirážky a srážek)".

50. V příloze č. 23 části "Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka" se ve větě první symbol "KR1" nahrazuje symbolem "KR1".

51. V příloze č. 23 v části "Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka" se v položce "2) koeficient vodohospodářského významu KR2" za slova "všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu" doplňují slova "za předpokladu zohlednění úbytku produkce".

52. V příloze č. 32 v části I. tabulce č. 6 položce 5 ve sloupci označeném "věk" v první řádce se slova "1 - 11" nahrazují slovy "1 - 10".

53. Příloha č. 35 zní:

"Příloha č. 35 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

54. Příloha č. 36 zní:

"Příloha č. 36 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

E-shop

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic

Vladimír Balaš, Pavel Šturma - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie představuje nové mezinárodní dohody o ochraně investic se zvláštním důrazem na reformu řešení sporů mezi investory a státy. To vše je zasazené do kontextu širších a aktuálních problémů mezinárodního investičního práva, v němž se v poslední době projevuje zřetelný posun od ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.