Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


440

ZÁKON

ze dne 3. prosince 2003

o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Nakládání se surovými diamanty a podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu a stanoví podmínky pro provádění certifikace, evidence a kontroly surových diamantů (dále jen "systém certifikace surových diamantů").

Pojmy

§ 2

(1) Kimberleyský systém certifikace surových diamantů je systém založený na dohodě států, vypracované pod mandátem Valného shromáždění Organizace spojených národů.

(2) Členem Kimberleyského systému certifikace surových diamantů (dále jen "člen") se rozumí stát nebo mezinárodní vládní organizace, uvedené v seznamu jeho členů; seznam uveřejňuje Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") ve Sbírce zákonů.

§ 3

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   Sekretariátem orgán pověřený členy koordinací Kimberleyského systému certifikace surových diamantů,
b)   certifikátem veřejná listina, která osvědčuje, že zásilka surových diamantů je ve shodě s požadavky systému certifikace surových diamantů,
c)   autorizovanou kopií certifikátu kopie certifikátu vystavená příslušným orgánem,
d)   příslušným orgánem orgán pověřený členem k vydávání, potvrzování nebo ověřování certifikátů, uvedený v seznamu příslušných orgánů, uveřejňovaném ministerstvem ve Sbírce zákonů,
e)   surovými diamanty diamanty neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené, které spadají do položek celního sazebníku 7102 10, 7102 21 a 7102 31 ve znění platném k 1. lednu 2003,
f)   dovozem propuštění surových diamantů do režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem, dočasného použití, nebo jejich umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,1)
g)   vývozem propuštění surových diamantů do režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku, nebo jejich zpětný vývoz,1)
h)   kontejnerem schránka odolná proti porušení, opatřitelná závěrou proti neoprávněnému otevření,
i)   zásilkou kontejner obsahující jeden nebo více balíčků,
j)   balíčkem jeden nebo více diamantů, které jsou společně zabaleny,
k)   certifikovanou zásobou zásoba surových diamantů, které v okamžiku nabytí účinnosti tohoto zákona jsou na území České republiky a které byly podrobeny kontrole a byl k nim vystaven doklad o certifikaci zásob v souladu s tímto zákonem,
l)   nakládáním se surovými diamanty jakékoli zacházení se surovými diamanty, které nejsou uzavřeny v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou.

Hlava II
Příslušný orgán České republiky, jeho organizace a úkoly

§ 4

(1) Příslušným orgánem České republiky je ministerstvo.

(2) Ministerstvo zřídí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů expertní pracoviště, které je jeho vnitřní organizační jednotkou.

(3) Ministerstvo při plnění úkolů podle tohoto zákona spolupracuje se zahraničními příslušnými orgány, Sekretariátem a mezinárodními organizacemi, činnými ve vztahu ke Kimberleyskému systému certifikace surových diamantů.

(4) Zaměstnanci zařazení do expertního pracoviště musí splňovat požadavky na zabezpečení ochrany utajovaných skutečností podle zvláštního právního předpisu.2)

(5) Ministerstvo při plnění svých úkolů spolupracuje s celníky Celního úřadu Kladno (dále jen "určený celní úřad"), kteří plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen "příslušný celník").

(6) Příslušný celník musí být prověřen pro účely nakládání s utajovanými skutečnostmi podle zvláštního právního předpisu.2)

§ 5

Ministerstvo

a)   kontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry,
b)   kontroluje a potvrzuje pravost certifikátu při dovozu,
c)   vystavuje certifikát České republiky při vývozu,
d)   porovnává obsah zásilky s údaji v certifikátu formou fyzické kontroly,
e)   zjišťuje míru radioaktivity diamantů,
f)   pořizuje dokumentaci zásilky a jejího obsahu,
g)   vede evidence o dovozu, vývozu a tranzitu surových diamantů, o registraci osob (§ 27 a 28), o ročních hlášeních (§ 32), o prováděných kontrolách a jejich výsledcích (§ 33), o osobách, kterým byly uloženy sankce za porušení tohoto zákona, a o osobách, které porušily zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla ministerstvu úředně sdělena příslušným orgánem, a pro účely evidence zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektů,3)
h)   vyhodnocuje údaje týkající se nakládání se surovými diamanty,
i)   předává Sekretariátu statistické údaje požadované Kimberleyským systémem certifikace surových diamantů.

§ 6
Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanec ministerstva, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen "příslušný zaměstnanec"), a příslušný celník jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při své činnosti nebo v souvislosti s ní dozvěděli, zejména o poměrech osob nakládajících se surovými diamanty, jak osobních, tak i souvisejících s jejich podnikáním.

(2) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník jsou povinni informace získané při své činnosti poskytnout k žádosti zaměstnance správce daně správnímu orgánu a soudu, projednává-li tento orgán opravný prostředek, projednává-li dědictví, vede-li řízení o konkursu a vyrovnání u osoby nakládající se surovými diamanty, projednává-li návrh správce daně, jímž se domáhá určení neúčinnosti právních úkonů osoby nakládající se surovými diamanty nebo výkon exekuce ohledně daňové pohledávky.

(3) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník zproštěni osobou nakládající se surovými diamanty pouze písemně, s uvedením rozsahu a účelu.

(4) Povinnost zachovávat mlčenlivost neplatí

a)   vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti,4)
b)   jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,
c)   vůči příslušné organizační složce ministerstva, vyžaduje-li údaje na základě zvláštního právního předpisu,5)
d)   vůči Nejvyššímu státnímu zastupitelství, pokud provádí šetření k zjištění podmínek žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle zvláštního zákona.

(5) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník jsou i po skončení výkonu své činnosti zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost.

(6) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití informací získaných v rámci plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů nebo v souvislosti s ní pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo pro jednání, které by způsobilo někomu újmu.

(7) Příslušný celník a příslušný zaměstnanec mohou při vědecké, publikační a pedagogické činnosti využívat informace v anonymizované formě.

(8) Povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných skutečnostech podle zvláštních právních předpisů2) není tímto zákonem dotčena.

Hlava III
Dovoz a vývoz surových diamantů

§ 7

Celní prohlášení na propuštění surových diamantů do celního režimu, s výjimkou celního režimu tranzitu, podává deklarant6) u určeného celního úřadu. Současně s podáním celního prohlášení je deklarant povinen předložit zásilku určenému celnímu úřadu. Deklarant zajistí na své náklady a nebezpečí dopravu zásilky na určený celní úřad.

Dovoz surových diamantů

§ 8

Dovoz surových diamantů je povolen, pokud surové diamanty jsou doprovázeny platným certifikátem a jsou přepravovány v kontejneru, který je opatřen neporušenou závěrou.

§ 9

(1) Celní řízení1) provádí určený celní úřad.

(2) Od okamžiku předložení zásilky určenému celnímu úřadu do vydání rozhodnutí v celním řízení je tato zásilka pod přímým celním dohledem.1)

§ 10

(1) Určený celní úřad je povinen ověřovat správnost přijatých celních prohlášení na dovoz surových diamantů.7)

(2) Příslušný celník a příslušný zaměstnanec společně při předložení zásilky zkontrolují stav kontejneru a jeho závěry a následně otevřou každý balíček.

(3) Deklarant je oprávněn být přítomen při kontrole stavu kontejneru a jeho závěry a následném otevření každého balíčku.

§ 11
Správní řízení při dovozu

(1) Správní řízení o shodě dovážených surových diamantů s certifikátem, který je provází, ministerstvo zahájí otevřením zásilky.

(2) Po dobu správního řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

(3) Ministerstvo zkontroluje pravost a platnost certifikátu a porovná obsah zásilky s údaji uvedenými v certifikátu.

(4) Ministerstvo si ponechá certifikát a vystaví autorizovanou kopii certifikátu, kterou spolu s rozhodnutím ve správním řízení podle odstavce 1 předá deklarantovi.

(5) Ministerstvo rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů. V opodstatněných případech, zejména požaduje-li ministerstvo další údaje nebo jejich ověření, rozhodne ve lhůtě 30 dnů. Pokud ministerstvo požaduje další údaje nebo jejich ověření ze zahraničí, rozhodne ve lhůtě 90 dnů. Nemůže-li ministerstvo rozhodnout ve lhůtě 10 dnů, je povinno o tom deklaranta s uvedením důvodů uvědomit.

(6) Rozhodnutím ve správním řízení podle odstavce 1 není nahrazeno rozhodnutí v celním řízení.1)

§ 12

(1) Určený celní úřad je vázán rozhodnutím ministerstva o shodě dovážených surových diamantů s certifikátem, který je provází.

(2) Je-li dovoz surových diamantů v souladu s tímto zákonem a jsou-li splněny další podmínky stanovené zvláštním zákonem,1) vydá určený celní úřad rozhodnutí, kterým se surové diamanty propouštějí do navrženého celního režimu.

(3) Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že dovoz surových diamantů není v souladu s tímto zákonem, určený celní úřad nepropustí surové diamanty do navrženého celního režimu a zásilku zajistí. Vývoz surových diamantů

§ 13
Certifikát České republiky

(1) Certifikát České republiky se vystavuje na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze k tomuto zákonu. Certifikát České republiky vystavuje příslušný zaměstnanec, který certifikát České republiky podepíše a opatří úředním razítkem ministerstva.

(2) Platnost certifikátu České republiky je 2 měsíce od data vystavení. Osoba, které byl tento certifikát vystaven, je povinna v této lhůtě vyvézt surové diamanty doprovázené tímto certifikátem, nebo certifikát vrátit ministerstvu.  Nedojde-li k vývozu nebo vrácení certifikátu v době do 3 pracovních dnů od skončení jeho platnosti, bude s deklarantem zavedeno správní řízení o odejmutí certifikátu.

§ 14

(1) Ministerstvo vystaví certifikát České republiky, pokud ověří, že

a)   vývozce poskytl doklad o tom, že surové diamanty, pro které požaduje certifikát České republiky, byly dovezeny na území České republiky, nebo získány jiným způsobem v souladu s tímto zákonem a
b)   surové diamanty, pro které požaduje certifikát České republiky, mají být vyvezeny na území člena.

(2) Dokladem podle odstavce 1 se rozumí předložení

a)   autorizované kopie certifikátu, který při dovozu doprovázel surové diamanty, pro které je požadováno vystavení certifikátu České republiky,
b)   faktury nebo jiného dokladu, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, dárci či zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů, pro které požaduje certifikát České republiky, a o číslech všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu,
c)   dokladu potvrzujícího certifikaci zásob podle § 44.

§ 15

Vývoz surových diamantů lze uskutečnit pouze, pokud

a)   surové diamanty jsou vyváženy na území člena,
b)   surové diamanty jsou doprovázeny platným certifikátem České republiky vystaveným ministerstvem,
c)   surové diamanty jsou přepravovány v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou a
d)   certifikát České republiky je společně s přepravovanými diamanty vložen do kontejneru.

§ 16

(1) Celní řízení1) provádí určený celní úřad.

(2) Od okamžiku předložení zásilky určenému celnímu úřadu do vydání rozhodnutí v celním řízení je tato zásilka pod přímým celním dohledem.1)

§ 17

(1) Určený celní úřad je povinen ověřovat správnost přijatých celních prohlášení na vývoz surových diamantů.7)

(2) Příslušný celník a příslušný zaměstnanec zkontrolují, zda deklarant předložil kontejner, surové diamanty, doklady podle § 14 odst. 2 a uvedl veškeré údaje potřebné k vystavení certifikátu České republiky.

(3) Deklarant je oprávněn být přítomen při kontrole podle odstavce 2.

§ 18
Správní řízení při vývozu

(1) Správní řízení o vystavení certifikátu České republiky je zahájeno v okamžiku, kdy ministerstvo převezme kontejner, surové diamanty, doklady podle § 14 odst. 2 a údaje potřebné k vystavení certifikátu České republiky.

(2) Správní řízení podle odstavce 1 provádí ministerstvo.

(3) Po dobu správního řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

(4) Příslušný zaměstnanec zkontroluje doklady podle § 14 odst. 2, zkontroluje, zda deklarant poskytl správné a úplné údaje potřebné k vystavení certifikátu České republiky, zda deklarantem předložený kontejner odpovídá přepravě surových diamantů podle tohoto zákona, a provede porovnání předložených surových diamantů s údaji uvedenými deklarantem, včetně jejich přibližné aktuální ceny.

(5) Ministerstvo rozhodne o vystavení certifikátu České republiky bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů. V opodstatněných případech, zejména požaduje-li ministerstvo další údaje nebo jejich ověření, rozhodne ve lhůtě 30 dnů. Pokud ministerstvo bude další údaje nebo jejich ověření požadovat ze zahraničí, rozhodne ve lhůtě 90 dnů. Nemůže-li ministerstvo rozhodnout ve lhůtě 10 dnů, je povinno o tom deklaranta s uvedením důvodů uvědomit.

(6) Ministerstvo vystaví certifikát České republiky ve 2 výtiscích.

(7) Rozhodnutím ve správním řízení o vystavení certifikátu České republiky není nahrazeno rozhodnutí v celním řízení.

§ 19

(1) Určený celní úřad je vázán pravomocným rozhodnutím ministerstva ve správním řízení o vystavení certifikátu České republiky.

(2) Je-li vývoz surových diamantů v souladu s tímto zákonem a jsou-li splněny další podmínky stanovené zvláštním zákonem,1) vydá určený celní úřad rozhodnutí, kterým se surové diamanty propouštějí do navrženého celního režimu.

(3) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník vloží spolu s Výtiskem číslo 1 certifikátu České republiky do kontejneru surové diamanty nebo balíčky, které je obsahují, a opatří kontejner závěrou. Výtisk číslo 2 certifikátu České republiky obdrží deklarant.

(4) Deklarant je oprávněn být přítomen při vkládání obsahu do kontejneru a jeho opatření závěrou.

(5) Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že vývoz surových diamantů není v souladu s tímto zákonem, určený celní úřad nepropustí surové diamanty do navrženého celního režimu.

Hlava IV
Tranzit surových diamantů

§ 20

(1) Surové diamanty lze propustit do celního režimu tranzitu pouze na vybraných celních úřadech, kterými jsou pohraniční celní úřady Rozvadov, Cínovec, Dolní Dvořiště, Břeclav-dálnice, Chotěbuz a Ruzyně-letiště Praha a určený celní úřad.

(2) Přestupují-li surové diamanty státní hranici na jiném než pohraničním vybraném celním úřadě, nepropustí tento celní úřad zásilku do žádného celně schváleného určení s výjimkou zpětného vývozu, ani neukončí režim tranzitu nebo nepostoupí zásilku k celnímu úřadu určení.

§ 21
Národní tranzit do vnitrozemí

(1) Vstupní vybraný celní úřad při propuštění surových diamantů do celního režimu národního tranzitu8) do vnitrozemí zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner celní závěru, stanoví lhůtu pro dopravení zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,1) zásilku propustí do režimu tranzitu. Celním úřadem určení je určený celní úřad.

(2) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vstupní vybraný celní úřad zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Této zásilce nelze přidělit žádné celně schválené určení s výjimkou zpětného vývozu.

(3) Vstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

Národní tranzit z vnitrozemí

§ 22

(1) Za splnění podmínek stanovených tímto a zvláštním zákonem1) propouští surové diamanty do celního režimu národního tranzitu z vnitrozemí určený celní úřad.

(2) Vybraný celní úřad odeslání zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru, stanoví lhůtu pro dodání zásilky vybranému celnímu úřadu určení a zásilku propustí do režimu tranzitu.

§ 23

(1) Výstupní vybraný celní úřad, který ukončuje režim tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a ukončí režim tranzitu. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu.1)

(2) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad režim tranzitu neukončí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a ministerstvo dále se zásilkou nakládají podle hlavy III.

(3) Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a ukončení nebo neukončení režimu tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

Národní přímý tranzit

§ 24

(1) Vstupní vybraný celní úřad při propuštění surových diamantů do celního režimu národního přímého tranzitu8) zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, z přiložených dokladů ověří, zda státem odeslání a státem určení je člen, přiloží na kontejner celní závěru, stanoví lhůtu pro dodání zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,1) zásilku propustí do režimu tranzitu. Celním úřadem určení je jiný vybraný celní úřad.

(2) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena nebo není-li státem odeslání nebo státem určení člen, vstupní vybraný celní úřad zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Této zásilce nelze přidělit žádné celně schválené určení s výjimkou zpětného vývozu.

(3) Vstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu ministerstvu.

§ 25

(1) Výstupní vybraný celní úřad, který ukončuje režim tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a ukončí režim tranzitu. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu.1)

(2) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad režim tranzitu neukončí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a ministerstvo dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

(3) Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a ukončení nebo neukončení režimu tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

(4) Je-li důvodné podezření, že zásilka neobsahuje deklarované surové diamanty, zašle vybraný celní úřad na náklady deklaranta zásilku pod celním dohledem určenému celnímu úřadu.

§ 26
Režim společného tranzitu

(1) Za splnění podmínek stanovených tímto a zvláštním zákonem1) propouštějí surové diamanty do režimu společného tranzitu pouze určený celní úřad nebo vybrané celní úřady. Za splnění podmínek stanovených tímto a zvláštním zákonem1) vystupují jako tranzitní celní úřady pro přepravy zásilek surových diamantů v režimu společného tranzitu pouze vybrané celní úřady.

(2) Tuzemský celní úřad odeslání při propuštění surových diamantů do režimu společného tranzitu9) zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru, stanoví lhůtu pro dopravení zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,1) zásilku propustí do režimu tranzitu. Výstupním celním úřadem je vybraný celní úřad.

(3) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vybraný celní úřad odeslání zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá a sepíše protokol, včetně zdokumentování poškození.

(4) Pokud je celním úřadem odeslání vybraný celní úřad, oznámí tento úřad neprodleně veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

(5) Výstupní vybraný celní úřad, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vystupuje z tuzemska, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry, a pokud tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona,1) umožní výstup zboží z tuzemska.

(6) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad zásilku neotvírá a sepíše protokol včetně zdokumentování poškození. Výstupní vybraný celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a ministerstvo dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

(7) Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím výstupu z tuzemska v režimu společného tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

(8) Tuzemský tranzitní celní úřad, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vstupuje do tuzemska v režimu společného tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,1) umožní vstup zásilky do tuzemska a pokračování režimu tranzitu.

(9) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, tranzitní celní úřad zásilku do tuzemska nevpustí, zásilku neotvírá a sepíše protokol, včetně zdokumentování poškození.

(10) Tuzemský tranzitní celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím vpuštění nebo nevpuštění do tuzemska v režimu společného tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

Hlava V
Registrace

§ 27
Obecná registrace

(1) Osoby, které nakládají se surovými diamanty, jsou povinny se zaregistrovat.

(2) Žádost fyzické osoby, která není podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje

a)   jméno a příjmení,
b)   datum narození a
c)   místo trvalého pobytu u občanů České republiky, u cizinců10) trvalý nebo přechodný pobyt a bydliště mimo území České republiky.

(3) Žádost fyzické osoby, která je podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje

a)   jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo její název,
b)   datum narození,
c)   místo trvalého pobytu u občanů České republiky, u cizinců10) trvalý nebo přechodný pobyt a bydliště mimo území České republiky,
d)   identiikační číslo,
e)   místo podnikání a
f)   u zahraniční fyzické osoby umístění organizační složky podniku, je-li zřízena.

(4) Žádost právnické osoby o obecnou registraci obsahuje

a)   obchodní firmu nebo její název,
b)   sídlo,
c)   identifikační číslo a
d)   u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky podniku v České republice, je-li zřízena.

(5) V řízení o obecné registraci je fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost a státní příslušnost nebo zemi pobytu platným dokladem.

(6) Na osobu, která je zaměstnancem, se povinnost registrace pro nakládání se surovými diamanty v rámci plnění jejích pracovních povinností nevztahuje a za nakládání se surovými diamanty odpovídá zaměstnavatel.

(7) Obecnou registrací nevzniká oprávnění nakládat se surovými diamanty způsobem uvedeným v § 28 odst. 1.

§ 28
Zvláštní registrace

(1) Kromě obecné registrace podle § 27 musí mít osoby nakládající se surovými diamanty způsobem, který zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů za účelem podnikání, zvláštní registraci.

(2) Osoba žádající o zvláštní registraci předloží doklad o registraci podle § 27 a dále předloží

a)   výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu a
b)   fyzická osoba, která je podnikatelem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 2 měsíců.

(3) Osobu žádající o zvláštní registraci nelze registrovat, pokud byla v době 3 let před podáním žádosti o registraci odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo jí byla udělena sankce za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona, nebo pokud tato osoba porušila zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla ministerstvu úředně sdělena příslušným orgánem.

(4) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona podle odstavce 3 se považuje takové jednání, za které byla osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo za které jí byla pravomocně uložena pokuta ve výši nejméně 250 000 Kč. 

(5) Za opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona podle odstavce 3 se považuje porušení některého z těchto právních předpisů v době do 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým byla téže osobě za porušení celního nebo daňového předpisu nebo tohoto zákona uložena pokuta ve výši nejméně 50 000 Kč. 

(6) Zvláštní registrace nenahrazuje živnostenské oprávnění vydané podle zvláštního právního předpisu.11)

§ 29

(1) Žádost o obecnou a zvláštní registraci se podává písemně u ministerstva.

(2) Žádost o obecnou a zvláštní registraci lze podat současně.

(3) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 27, popřípadě § 28, provede ministerstvo registraci. O registraci se rozhodnutí nevydává, pouze se o ní žadatel písemně vyrozumí.

(4) Pokud žadatel splnění podmínek stanovených v § 27, popřípadě § 28 neprokáže, ministerstvo žádost o registraci zamítne.

(5) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna do 15 dnů písemně sdělit ministerstvu.

(6) Zjistí-li ministerstvo, že osoba registrovaná podle § 28 již nesplňuje stanovené podmínky, registraci rozhodnutím zruší.

(7) Přestane-li osoba nakládat se surovými diamanty, může písemně požádat o zrušení registrace na ministerstvu.

Hlava VI
Evidence a kontrola

§ 30

Každá koupě a prodej, jakož i jiný převod surových diamantů musí být doprovázeny průvodním dokladem, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, darujícím nebo zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů a o číslech všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu.

§ 31

(1) Osoba, která nakládá se surovými diamanty, je povinna vést jejich evidenci. Tato evidence obsahuje údaje o změně vlastnických práv k surovým diamantům podle § 30 a údaje pro určení surových diamantů, zejména

a)   jméno, příjmení a adresu nebo obchodní firmu nebo její název a sídlo prodávajícího, darujícího, zůstavitele nebo nabyvatele a číslo jeho registrace, pokud je registrován,
b)   název zboží a položku celního sazebníku,
c)   množství v karátech (ct),
d)   čísla všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu, nebo číslo dokladu potvrzujícího certifikaci zásob,
e)   účel užití zboží a
f)   datum převodu.

(2) Evidence vedená osobou, která nakládá se surovými diamanty tak, že je opracovává nebo zpracovává na výrobek, kromě údajů uvedených v odstavci 1 dále obsahuje údaje o množství a kvalitativních charakteristikách zpracovávaných surových diamantů, názvu zboží a položkách celního sazebníku, množství a kvalitě opracovaných a zpracovaných diamantů a o odpadu vzniklém jejich zpracováním.

(3) Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1, popřípadě odstavce 2, je povinna ji uchovávat nejméně 10 let od konce kalendářního roku, v němž došlo ke změně údajů.

(4) Na výzvu ministerstva předloží osoba evidenci vedenou podle odstavce 1, popřípadě odstavce 2 včetně dokladů, ze kterých jsou požadované údaje zřejmé.

§ 32

(1) Osoba, která nakládá se surovými diamanty tak, že její činnost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů, je povinna předložit ministerstvu do 31. března každého roku za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o nakládání se surovými diamanty (dále jen "roční hlášení"), které obsahuje údaje z evidence vedené podle § 31.

(2) Roční hlášení lze účinně podat jen na tiskopise vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí ročního hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise.

(3) Vzor tiskopisu ročního hlášení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

§ 33

(1) Kontrolu systému certifikace surových diamantů provádí společně příslušný celník a příslušný zaměstnanec.

(2) Příslušný celník se prokazuje služebním průkazem celníka, příslušný zaměstnanec služebním průkazem ministerstva a předložením pověření ke kontrole.

(3) Kontrola je zahájena prvním úkonem příslušného zaměstnance nebo příslušného celníka vůči kontrolované osobě.

(4) Kontrolovaná osoba je povinna

a)   vytvořit podmínky pro provedení kontroly podle odstavce 1,
b)   předložit příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi veškeré vyžádané doklady a písemnosti, poskytnout mu informace k předmětu kontroly,
c)   předložit příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi surové diamanty, které jsou v jeho držení, včetně zboží nebo odpadu vzniklého jejich opracováním nebo zpracováním, které má ještě v držení,
d)   předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení,
e)   umožnit příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi jednání s jakýmkoli svým zaměstnancem,
f)   zapůjčit příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi potřebné obchodní a účetní doklady a jiné písemnosti.

(5) Při kontrole podle odstavce 1 jsou příslušný zaměstnanec a příslušný celník oprávněni pořizovat kopie dokladů a písemností, které je kontrolovaná osoba povinna uchovávat podle tohoto zákona, požadovat potřebná vysvětlení od kontrolovaných osob a pořizovat dokumentaci. V případě podezření z porušení tohoto zákona jsou příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník oprávněni zadržet originály kontrolovaných dokladů a písemností. Tento postup se použije vždy, hrozí-li nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny, zavlečeny nebo učiněny jinak nepotřebnými.

(6) Při kontrole podle odstavce 1 jsou příslušný zaměstnanec a příslušný celník dále oprávněni odebírat vzorky surových diamantů a zboží nebo odpadu vzniklého jejich zpracováním. O odebrání vzorků sepíše kontrolující příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník protokol, jehož součástí je i fotodokumentace odebraných vzorků, který podepíší spolu s kontrolovanou osobou. Odebrané vzorky budou vráceny kontrolované osobě nejpozději při projednání kontrolního protokolu, nebude-li o nich rozhodnuto jinak.

(7) Odpovědnost za zajištěné doklady a odebrané vzorky nese Česká republika.

(8) Kontrolovaná osoba je oprávněna

a)   požadovat předložení průkazu příslušného zaměstnance a příslušného celníka provádějícího kontrolu,
b)   být přítomna kontrole, včetně jednání s jejími zaměstnanci,
c)   předkládat v průběhu kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které sama nemá k dispozici,
d)   podávat námitky proti postupu příslušného zaměstnance a příslušného celníka,
e)   vyjádřit se před ukončením kontroly k výsledku uvedenému v protokolu, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění,
f)   nahlížet u určeného celního úřadu a ministerstva do převzatých nebo zadržených dokladů.

(9) O námitce podle odstavce 8 písm. d) rozhodne přímý nadřízený příslušného zaměstnance nebo příslušného celníka, proti němuž je námitka vznesena. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze samostatně odvolat.

(10) O provedené kontrole sepíše kontrolující příslušný zaměstnanec a příslušný celník protokol o kontrole, který obsahuje zejména

a)   jména a příjmení příslušného zaměstnance a příslušného celníka, kteří kontrolu provedli,
b)   datum a místo provedení kontroly,
c)   kontrolní zjištění a opatření provedená v průběhu kontroly,
d)   opatření, která budou na základě výsledku kontroly provedena,
e)   seznam originálních dokladů, které byly při kontrole zadrženy,
f)   datum sepsání protokolu,
g)   úřední razítka,
h)   podpis vedoucího kontrolní skupiny nebo podpisy všech osob, které kontrolu provedly.

(11) Po projednání kontrolního protokolu jej spolupodepisuje kontrolovaná osoba a vedoucí kontrolní skupiny. Odmítne-li kontrolovaná osoba potvrdit svým podpisem seznámení s obsahem kontrolního protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu, včetně data odmítnutí. Jedno vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Den podpisu kontrolního protokolu je též dnem jeho doručení a ukončení kontroly. Odmítne-li kontrolovaná osoba kontrolní protokol převzít, doručí se jí poštou na doručenku. Odmítne-li se kontrolovaná osoba projednání zúčastnit nebo se tomuto projednání vyhýbá, považuje se den, kdy jí byl protokol o kontrole doručen, za den ukončení kontroly.

(12) Na provádění kontroly podle tohoto zákona se nevztahují předpisy o státní kontrole12) ani ustanovení o daňové kontrole.13)

Hlava VII
Sankce a zabrání věci

§ 34

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba při podnikatelské činnosti se dopustí protiprávního jednání tím, že

a)   doveze nebo vyveze surové diamanty v rozporu s tímto zákonem,
b)   padělá nebo pozmění certifikát, jeho autorizovanou kopii nebo certifikát České republiky, nebo s nepravým, padělaným nebo pozměněným certifikátem, jeho autorizovanou kopií nebo certifikátem České republiky nakládá jako s pravými,
c)   nakládá se surovými diamanty bez obecné, popřípadě zvláštní registrace získané podle tohoto zákona (§ 27 a 28),
d)   nepředloží na výzvu doklady o nabytí surových diamantů,
e)   pozmění nebo padělá doklady o nabytí surových diamantů nebo předloží pro účely registrace nepravé, pozměněné nebo padělané doklady,
f)   uvede nesprávné nebo nepravdivé údaje v žádosti o registraci,
g)   poškodí kontejner nebo poruší závěru přiloženou na kontejneru,
h)   nevede evidenci podle tohoto zákona, nebo vede evidenci nesprávně nebo nedostatečně, nebo
i)   nepředloží ve stanoveném termínu (§ 32) roční hlášení ministerstvu.

(2) Za protiprávní jednání podle odstavce 1 se právnické osobě nebo fyzické osobě při podnikatelské činnosti uloží pokuta

a)   do 10 000 000 Kč nebo propadnutí surových diamantů, zboží nebo odpadu vzniklého jejich zpracováním (dále jen "propadnutí věci") nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmen a) až c),
b)   do 1 000 000 Kč nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmen d) až f),
c)   do 100 000 Kč nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmen g) až i).

§ 35

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace získané podle tohoto zákona (§ 27),
b)   nepředloží na výzvu doklady o nabytí surových diamantů,
c)   pozmění nebo padělá doklady o nabytí surových diamantů nebo předloží pro účely registrace nepravé, pozměněné nebo padělané doklady,
d)   uvede nesprávné nebo nepravdivé údaje v žádosti o registraci,
e)   poškodí kontejner nebo poruší závěru přiloženou na kontejneru,
f)   nevede evidenci podle tohoto zákona, nebo vede evidenci nesprávně nebo nedostatečně, nebo
g)   nepředloží ve stanoveném termínu (§ 32) roční hlášení ministerstvu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) lze uložit pokutu do 100 000 Kč. 

(3) V blokovém řízení lze za přestupek uložit pokutu do výše 5 000 Kč. 

(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o přestupcích podle tohoto zákona zákon o přestupcích.14)

§ 36
Zabrání věci

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci (§ 38), lze rozhodnout, že se věc zabírá, jestliže

a)   náleží právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 stíhat,
b)   nenáleží právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, která byla za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od spáchání protiprávního jednání podle § 34 odst. 1 uplynulo 6 let.

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

§ 37
Společná ustanovení

(1) Právnickou osobu nelze za protiprávní jednání postihnout, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(3) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se o něm ministerstvo dozví, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k jeho spáchání došlo.

(4) Odpovědnost fyzické osoby za přestupek zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Přestupky a protiprávní jednání právnických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad.

(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(9) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.15)

Hlava VIII
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení

§ 38
Propadnutí věci

(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, jež se dopustila protiprávního jednání podle § 34 odst. 1, a věc

a)   byla ke spáchání protiprávního jednání použita nebo určena, nebo
b)   byla protiprávním jednáním získána nebo byla nabyta za věc protiprávním jednáním získanou.

(2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li její hodnota ve zjevném nepoměru k povaze protiprávního jednání.

(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 39

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád.16)

§ 40

Správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu17) podléhá zvláštní registrace, vystavení autorizované kopie certifikátu při dovozu a vystavení certifikátu České republiky při vývozu.

§ 41
Mezinárodní spolupráce

Při plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů je ministerstvo oprávněno spolupracovat s mezinárodními institucemi a poskytovat informace, k nimž se Česká republika členstvím v nich zavázala. Ministerstvo je oprávněno spolupracovat i se státními orgány jiných států zodpovědnými za plnění úkolů v rámci Kimberleyského systému certifikace surových diamantů.

Přechodná ustanovení

§ 42

Roční hlášení se poprvé podá za kalendářní rok nebo jeho část, v němž tento zákon nabude účinnosti.

§ 43

(1) Osoba, která nakládá se surovými diamanty, je povinna ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat žádost o registraci podle § 27, popřípadě i § 28.

(2) Požádá-li osoba ve lhůtě podle odstavce 1 o registraci podle § 28 a nebude jí vyhověno, neboť nesplňuje podmínky stanovené v § 28, registruje se pouze podle § 27. Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci, kterým se registrace podle § 28 zamítá, není oprávněna k výkonu činnosti podle § 28 odst. 1.

§ 44

(1) Osoba, která má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví nebo držení surové diamanty, je povinna ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat žádost o certifikaci zásob těchto diamantů ministerstvu. Ministerstvo certifikaci zásob surových diamantů provede bez zbytečného odkladu a vystaví číslovaný doklad potvrzující certifikaci zásob surových diamantů.

(2) Certifikace zásob podle odstavce 1 nepodléhá správnímu poplatku.

§ 45

Podmínky podle § 4 odst. 4, které musí splňovat ministerstvo v rozsahu, v jakém plní úkoly v systému certifikace surových diamantů, musí být splněny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; do této doby se podmínky považují za splněné.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

§ 46

V § 24 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb., se na konci textu písmene a) doplňují slova "správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle zvláštního právního předpisu".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů

§ 47

Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle zvláštního právního předpisu, při informování o skutečnostech podle § 10 odst. 3.".

 2. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Zjistí-li ministerstvo skutečnosti významné pro plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů a není-li důvod k postupu podle odstavce 2, informuje o těchto zjištěních správní orgán, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle zvláštního právního předpisu.".Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

§ 48

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Příloha k zákonu č. 440/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
4)   Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 2 písm. n) zákona č. 13/1993 Sb.
7)   § 115 a následující zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 139 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 Sb.
9)   § 139 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 Sb.
10)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Živnostenský zákon.
12)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13)   § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
14)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
15)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
16)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
17)   Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1383 - Daňový řád, Finanční správa, 2021

ÚZ č. 1383 - Daňový řád, Finanční správa, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje daňový řád a zákon o Finanční správě ve znění k 1. 1. 2021. Do obou zákonů jsou tučně zapracovány všechny změny provedené zákonem č. 283/2020 Sb. Jde o největší novelizaci daňového řádu za celou dobu jeho existence. Navíc je do textu zákonů včleněna podrobná ...

Cena: 81 KčKOUPIT

ÚZ č. 1375 - Daňový řád, Prominutí daní a dalších náležitostí, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti, 2020

ÚZ č. 1375 - Daňový řád, Prominutí daní a dalších náležitostí, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti, 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechna rozhodnutí Ministerstva financí vydaná do 18. 5. 2020 v souvislosti s koronavirovou epidemií – prominutí daní a jejich příslušenství, prominutí záloh na daň a správních poplatků, ...

Cena: 155 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

WTO a právo mezinárodního obchodu

WTO a právo mezinárodního obchodu

Martin Janků - C. H. Beck

Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.