Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 429/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 140, ze dne 12. 12. 2003

429

VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2003,

kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 4, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 4 písm. a) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. h) bodě 3 se slovo "evakuace" nahrazuje slovem "evakuaci".

2. V § 1 odst. 2 písm. h) bodě 7 se slovo "regulace" nahrazuje slovem "regulaci".

3. V § 1 odst. 2 písm. k) se slovo "osobám" nahrazuje slovem "osob".

4. V § 2 písm. c) se slova "přednostou okresního úřadu, primátorem města Brna nebo Ostravy anebo Plzně (dále jen "přednosta okresního úřadu")" nahrazují slovy "starostou obce s rozšířenou působností".

5. V § 7 písmeno a) zní:

"a)  zapojení sil a prostředků v působnosti ministerstva, ostatních ministerstev, jiných správních úřadů, hejtmanů a starostů obcí s rozšířenou působností v souladu s potřebami záchranných a likvidačních prací, jakož i ochrany obyvatelstva podle ústředního poplachového plánu a poplachového plánu kraje v souladu s vnějšími havarijními plány a havarijním plánem kraje, popřípadě s využitím zahraniční pomoci,".

6. V § 8 odst. 1 se slovo "okresů," zrušuje.

7. V § 8 odst. 2 písm. h) se slovo "okresů" nahrazuje slovem "obcí".

8. V § 9 odst. 2 se věta první zrušuje.

9. V § 9 odst. 2 se na konci věty první doplňují slova "‰ , přičemž stálá pracovní skupina krizového štábu kraje využívá pracoviště zřízeného u hasičského záchranného sboru kraje".

10. V § 9 odst. 2 větě druhé se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

11. V nadpisu § 10 se slova "přednostou okresního úřadu" nahrazují slovy "starostou obce s rozšířenou působností".

12. V § 10 odst. 1 v úvodní části textu se slova "Přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy "Starosta obce s rozšířenou působností".

13. V § 10 odst. 1 v části věty za středníkem se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

14. V § 10 odst. 2 se věta první zrušuje.

15. V § 10 odst. 2 větě první se slova "okresu na okresní úrovni" nahrazují slovy "obce s rozšířenou působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností" a slova "přednosty okresního úřadu" se nahrazují slovy "starosty obce s rozšířenou působností".

16. V § 10 odst. 2 větě druhé se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".

17. § 11 včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:

"§ 11

Krizový štáb kraje nebo krizový štáb obce s rozšířenou působností (dále jen "krizový štáb") svolává jeho zřizovatel zejména při krizových stavech nebo při vyhlášení zvláštního stupně poplachu územně příslušného poplachového plánu16) (dále jen "stupeň poplachu"). Pokud nelze postupovat podle věty prvé, může dát podnět ke svolání krizového štábu řídící důstojník hasičského záchranného sboru kraje, který může současně svolat stálou pracovní skupinu krizového štábu; o jejím svolání neprodleně informuje zřizovatele krizového štábu a řídí činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu do jeho rozhodnutí.


16)  Například § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb.".

18. V § 12 odst. 2 se slova "a c)" zrušují.

19. V § 12 odst. 3 se na konci textu slova "nebo okresní působností, dotčených obcí a právnické a fyzické osoby" nahrazují slovy "působností nebo s působností ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností, osoby z určených obcí17a) a právnické a fyzické osoby určené havarijním plánem kraje".Poznámka pod čarou č. 17a) zní:


"17a)  § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

20. V § 13 se na konci textu písmene a) doplňuje číslo "112".

21. V § 14 odst. 1 písm. a) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

22. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova "anebo poplachový plán integrovaného záchranného systému okresu (dále jen "poplachový plán okresu")" zrušují.

23. V § 14 odst. 3 se za písmenem d) nahrazuje "čárka" slovem "a" a na konci textu odstavce se slova "a poplachový plán okresu" zrušují.

24. V § 15 písm. b) se slova "nebo přednosta okresního úřadu" zrušují.

25. V § 15 písm. c) se slova "krajské úřady, okresní úřady" nahrazují slovy "orgány krajů".

26. V § 16 odst. 3 se slova "přednostovi okresního úřadu" nahrazují slovy "starostovi obce s rozšířenou působností".

27. V § 19 odst. 1 písm. b) se slovo "okres" nahrazuje slovy "obec s rozšířenou působností".

28. V § 19 odst. 1 písm. c) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

29. V § 19 odst. 4 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje", slova "na okresní úrovni" se nahrazují slovy "na úrovni obce s rozšířenou působností" a slova "přednosta okresního úřadu" se nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností".

30. V § 19 se odstavec 5 zrušuje.

31. V § 22 písm. b) se slova "nebo okresu" zrušují.

32. V § 23 odst. 1 písm. b) se slova "nebo jiných okresů než z těch, které byly postiženy mimořádnou událostí" zrušují.

33. V § 23 odst. 2 větě druhé se slova "okresu přednostovi okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje starostovi obce s rozšířenou působností".

34. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova "a okresů než z těch, které byly mimořádnou událostí postiženy" zrušují.

35. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje operační a informační středisko kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě rozhodnutí velitele zásahu se vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje starostovi dotčené obce s rozšířenou působností.".

36. V § 24 odstavec 3 zní:

"(3) Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje operační a informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky z kraje, koordinuje pomoc se sousedními kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje generální ředitelství. Obdobným způsobem koordinuje pomoc operační a informační středisko generálního ředitelství.".

37. Nadpis části páté zní: "ZÁSADY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNĺ, SCHVALOVÁNĺ A POUŽĺVÁNĺ HAVARIJNĺHO PLÁNU KRAJE A VNĚJŠĺHO HAVARIJNĺHO PLÁNU".

38. Nadpis pod označením § 25 zní: "Havarijní plán kraje".

39. V § 25 odst. 1, v návětí odstavce 2, v odst. 2 písm. a), v návětí odstavce 3, v odst. 3 písm. b), v odst. 4 a 5 se slova "okresu" nahrazují slovy "kraje".

40. V § 25 odst. 5 se slova "územně příslušném" zrušují.

41. V § 25 se na konci odstavce 5 doplňuje slovo "kraje".

42. V § 25 odstavec 6 zní:

"(6) Hasičský záchranný sbor kraje předá složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje, výpisy z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných událostí.".

43. § 26 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 40) až 44) zní:

"Vnější havarijní plán

§ 26

(1) Vnější havarijní plán se zpracovává

a)   pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie40) podle § 27 a
b)   pro objekty a zařízení,41) u kterých je možnost vzniku závažné havárie42) způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky43) podle zvláštního právního předpisu.26),44)

(2) Vnější havarijní plán se zpracovává minimálně ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení vnějšího havarijního plánu se ukládá jako součást krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhé vyhotovení se ukládá na operačním a informačním středisku kraje.


40)   § 4 odst. 12 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
§ 15 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
41)   § 2 písm. d) a e) zákona č. 353/1999 Sb.
42)   § 2 písm. f) zákona č. 353/1999 Sb.
43)   § 2 písm. b) zákona č. 353/1999 Sb.
44)   Vyhláška č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.".

44. Nadpis pod označením § 27 zní: "Vnější havarijní plán jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie".

45. V § 27 odst. 1 a 2 se slova "s velmi významným zdrojem ionizujícího záření" nahrazují slovy "IV. kategorie".

46. V § 27 odst. 1 se slova "(dále jen "vnější havarijní plán")" zrušují.

47. V § 27 odst. 4 se slovo "okresními" nahrazuje slovem "krajskými" a poznámka pod čarou č. 48) se zrušuje.

48. V § 27 odst. 7 větě první se slovo "výtisku" nahrazuje slovem "vyhotovení".

49. V § 27 odst. 7 se věta druhá zrušuje.

50. V § 27 odstavec 8 zní:

"(8) Obce, správní úřady s krajskou působností, správní úřady s okresní působností a složky uvedené ve vnějším havarijním plánu kraje a dotčené předpokládanou mimořádnou událostí obdrží od koordinujícího hasičského záchranného sboru po jednom vyhotovení výpisu z vnějšího havarijního plánu v rozsahu potřebném pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádné události.".

51. V § 27 se odstavec 9 zrušuje.

52. V § 28 odst. 1, 3 a 4 se slova "okresu" nahrazují slovy "kraje".

53. V § 29 odstavec 1 zní:

"(1) Krizová komunikace v integrovaném záchranném systému je organizována pro potřebu jednotlivých úrovní koordinace uvedených v § 2 mezi složkami, ministerstvy, jinými ústředními správními úřady, správními úřady s krajskou působností nebo s působností ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, orgány krajů a orgány obcí (dále jen "subjekty krizové komunikace") a u každého z těchto subjektů.".

54. Přílohy č. 1 a 2 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2001 Sb.

Způsob zpracování havarijního plánu kraje

(1) Havarijní plán kraje se člení na

A.  informační část,
B.  operativní část a
C.  plány konkrétních činností.

(2) Havarijní plán kraje obsahuje textové dokumenty doplněné grafickou dokumentací, kterou tvoří mapy,1) grafy a schémata.

A. Informační část

(1) Charakteristiku kraje tvoří část

a)   geografická,
b)   demografická,
c)   klimatická a hydrologická a
d)   popis infrastruktury.

(2) Pro jednotlivé druhy mimořádných událostí se uvedou skutečnosti zjištěné analýzou možného vzniku mimořádných událostí, ve které se uvede

a)   místo možného vzniku,
b)   pravděpodobnost vzniku,
c)   rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách,
d)   seznam obcí včetně přehledu o počtu jejich obyvatel a seznam právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu kraje,2)
e)   ohrožení obyvatelstva,
f)   předpokládané škody,
g)   předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí,
h)   zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací,
i)   předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce,
j)   popis příslušné části (ke konkrétnímu druhu mimořádné události) struktury organizace havarijní připravenosti kraje včetně uvedení působnosti složek,
k)   popis využitelné části (ke konkrétnímu druhu a místu mimořádné události) systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva,
l)   možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události, s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření, a
m)   výčet mimořádných událostí, které přesahují hranice kraje nebo mohou vzniknout na území kraje anebo se mohou šířit z jiných krajů.

(3) Při možnosti vzniku jednoho druhu mimořádné události na více místech území kraje a za obdobných místních podmínek se podrobně popíše nejvíce nebezpečná varianta; u ostatních variant se uvedou pouze odlišnosti a specifika.

B. Operativní část

Síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce se s ohledem na pomoc vyžadovanou podle § 20 odst. 1 a 2 zákona uvedou jen tehdy, pokud nejsou zahrnuty v poplachových plánech, přičemž poplachový plán kraje se k havarijnímu plánu kraje přiloží. Síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce, které nejsou zahrnuty v poplachovém plánu kraje, se uvedou s těmito údaji:

a)   pomoc poskytovaná sousedním krajům zahrnuje
1.  mimořádné události, při nichž bude pomoc zpravidla realizována,
2.  síly a prostředky určené k pomoci,
3.  způsob povolání sil a prostředků určených k pomoci a jejich zapojení do záchranných a likvidačních prací a
4.  odpovědnost za vyslání,
b)   pomoc, která může být poskytnuta ze sousedních krajů, zahrnuje
1.  mimořádné události, při nichž bude zpravidla pomoc vyžadována,
2.  síly a prostředky určené k pomoci,
3.  způsob povolání sil a prostředků určených k pomoci a jejich zapojení do záchranných a likvidačních prací a
4.  odpovědnost za vyslání,
c)   pomoc, která může být poskytnuta z ústřední úrovně, zahrnuje
1.  mimořádné události, při nichž bude zpravidla pomoc vyžadována,
2.  síly a prostředky určené k pomoci,
3.  způsob povolání sil a prostředků určených k pomoci a jejich zapojení do záchranných a likvidačních prací a
4.  odpovědnost za vyslání,
d)   způsob vyrozumění o mimořádné události a spojení.

C. Druhy plánů konkrétních činností

(1) Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje se zpracovává plán:

a)   vyrozumění,
b)   traumatologický,
c)   varování obyvatelstva,
d)   ukrytí obyvatelstva,
e)   individuální ochrany obyvatelstva,
f)   evakuace obyvatelstva,
g)   nouzového přežití obyvatelstva,
h)   monitorování,
i)   pohotovostní plán veterinárních opatření,3)
j)   veřejného pořádku a bezpečnosti,
k)   ochrany kulturních památek,
l)   hygienických a protiepidemických opatření,
m)   komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky,
n)   odstranění odpadů.

(2) Plán vyrozumění obsahuje způsob

a)   předání prvotní informace o mimořádné události,
b)   vyrozumění a povolání ostatních složek,
c)   informování hejtmana a starostů obcí s rozšířenou působností a
d)   podávání informací o mimořádné události krajskému úřadu, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, ostatním správním úřadům a obecním úřadům obcí, jichž se dotýká vyrozumění.

(3) Traumatologický plán obsahuje

a)   postupy zdravotnických zařízení4) a správních úřadů a organizaci zajištění neodkladné zdravotnické péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí nebo osobám provádějícím záchranné a likvidační práce, pokud byly v souvislosti s mimořádnou událostí zdravotně postiženy,
b)   způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a ukrývanému obyvatelstvu a
c)   zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory mimořádné události, režimy ochrany zdraví zasahujících složek integrovaného záchranného systému a dotčených zdravotnických zařízení.

(4) Plán varování obyvatelstva obsahuje

a)   přehled vyrozumívacích center a koncových prvků varování,
b)   způsob varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpečí,
c)   varovný signál a jeho význam a náhradní způsob varování,
d)   způsob předání tísňových informací,
e)   způsob informování o ukončení nebezpečí ohrožení a
f)   rozdělení odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva.

(5) Plán ukrytí obyvatelstva obsahuje

a)   zásady zabezpečení ukrytí,
b)   přehled stálých úkrytů po správních obvodech obcí s rozšířenou působností, s vyznačením typu úkrytu a kapacity ukrývaných osob,
c)   přehled o vhodných prostorech pro vybudování improvizovaných úkrytů a
d)   rozdělení odpovědnosti za ukrytí obyvatelstva.

(6) Plán individuální ochrany obyvatelstva obsahuje

a)   způsob improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla,
b)   množství a strukturu prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob a místa jejich uskladnění,
c)   zabezpečení a způsob provedení výdeje prostředků individuální ochrany a
d)   rozdělení odpovědnosti za provedení individuální ochrany obyvatelstva.

(7) Plán evakuace obyvatelstva obsahuje

a)   zásady provádění evakuace,
b)   rozsah evakuačních opatření,
c)   zabezpečení evakuace,
d)   orgány pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění a
e)   rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva.

(8) Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje

a)   nouzové ubytování,
b)   nouzové zásobování potravinami,
c)   nouzové zásobování pitnou vodou,
d)   nouzové základní služby obyvatelstvu,
e)   nouzové dodávky energií,
f)   organizování humanitární pomoci a
g)   rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

(9) Plán monitorování obsahuje

a)   přehled stacionárních a mobilních prostředků a jejich rozmístění,
b)   sledované veličiny pro monitorování,
c)   způsob vyhodnocování a předávání zjištěných hodnot a
d)   rozdělení odpovědnosti za provedení monitorování.

(10) Pohotovostní plán veterinárních opatření3) obsahuje

a)   přehled připravených mimořádných veterinárních opatření a způsob jejich provádění,
b)   síly a prostředky k jejich zabezpečení,
c)   rozdělení odpovědnosti za jejich provedení a
d)   způsob provádění dezinfekce osob, zvířat a prostředků.

(11) Plán veřejného pořádku a bezpečnosti obsahuje

a)   způsob zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti a
b)   rozdělení odpovědnosti za provedení opatření na ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti.

(12) Plán ochrany kulturních památek obsahuje

a)   přehled movitých a nemovitých kulturních památek,
b)   způsob zabezpečení jejich ochrany před účinky havárií a
c)   rozdělení odpovědnosti za provedení ochrany kulturních památek.

(13) Plán hygienických a protiepidemických opatření obsahuje

a)   přehled připravených hygienicko-epidemiologických opatření,
b)   způsob jejich provádění,
c)   síly a prostředky k jejich zabezpečení,
d)   pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných infekčních nemocí a
e)   rozdělení odpovědnosti za provedení plánovaných hygienických a protiepidemických opatření.

(14) Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky obsahuje

a)   přehled spojení na hromadné informační prostředky,
b)   texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací,
c)   frekvence vysílání rozhlasových stanic,
d)   způsob ověření průniku tísňových informací,
e)   náhradní způsoby pro informování veřejnosti,
f)   formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva,
g)   organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska a
h)   rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky.

(15) Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události obsahuje

a)   způsob odstranění odpadů a složky provádějící odstranění odpadů,
b)   přehled skládek, spaloven a jiných zařízení na odstranění odpadů a nebezpečných odpadů,
c)   rozdělení odpovědnosti za odstranění odpadů a
d)   stanovení dozoru při odstranění odpadů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2001 Sb.

Způsob zpracování vnějšího havarijního plánu

(1) Pro potřeby zpracování vnějšího havarijního plánu se území zóny havarijního plánování rozdělí na sektory s až šestnácti pravidelnými výsečemi v závislosti na směru větru a na soustředné kruhy. V okolí jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie je středový prostor (zpravidla kruhový), ve kterém jsou příslušná a předem stanovená opatření uplatňována bez ohledu na směr šíření radioaktivních látek a bez ohledu na výsledky monitorování radiační situace. Přesný průběh hranic sektorů a středového prostoru se přizpůsobí místním územním a demografickým poměrům.

(2) Ochranná opatření mají formu plánů konkrétních činností pro příslušné sektory zóny havarijního plánování. Vymezení velikosti zóny havarijního plánování stanoví Státní úřad pro jadernou bezpečnost1) na základě návrhu držitele povolení.2)

(3) Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část obsahuje mapy,3) grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby vedení záchranných a likvidačních prací, směry možnosti šíření radioaktivních látek při radiační havárii apod.

(4) Vnější havarijní plán se člení naA. informační část,B. operativní část aC. plány konkrétních činností.

A. Informační část

(1) Informační část obsahuje

a)   obecnou charakteristiku jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie,
b)   charakteristiku území, zejména po stránce demografické, geografické a klimatické, a popis infrastruktury na území,
c)   seznam obcí včetně přehledu o počtu obyvatel a seznam právnických a podnikajících fyzických osob, které jsou zahrnuty do vnějšího havarijního plánu,
d)   výsledky analýz možných radiačních havárií a radiologických následků na obyvatelstvo, zvířata a životní prostředí,
e)   systém klasifikace radiačních havárií podle vnitřního havarijního plánu,
f)   požadavky na ochranu obyvatelstva a životního prostředí ve vztahu k zásahovým úrovním při radiační havárii,4)
g)   popis struktury organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování včetně uvedení kompetencí jejích složek k provádění potřebných činností a
h)   popis systému vyrozumění a varování, který obsahuje vazby na držitele povolení, a předávání informací v rámci organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování.

(2) Ke zpracování částí uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) se využijí havarijní plány krajů.

B. Operativní část

(1) Operativní část udává přehled připravených opatření, která jsou prováděna držitelem povolení po vyrozumění o podezření na vznik nebo při potvrzení vzniku radiační havárie. Hasičský záchranný sbor kraje rozpracovává řešení jednotlivých opatření v závislosti na předpokládané radiační situaci a její očekávané časové posloupnosti. Provedení jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností v závislosti na způsobu šíření uniklých radioaktivních látek.

(2) Operativní část obsahuje

a)   úkoly správních úřadů, obcí a složek, kterých se týkají opatření z vnějšího havarijního plánu,
b)   způsob koordinace řešení radiační havárie,
c)   kritéria pro vyhlášení odpovídajících krizových stavů, jestliže vnější havarijní plán k řešení radiační havárie zjevně nepostačuje,
d)   způsob zabezpečení informačních toků při řízení likvidace následků radiační havárie a
e)   zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření následků radiační havárie mimo zónu havarijního plánování a spolupráci správních úřadů a obcí, kterých se týkají opatření z vnějšího havarijního plánu.

C. Plány konkrétních činností

(1) Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje se zpracovává plán:

a)   vyrozumění,
b)   varování obyvatelstva,
c)   záchranných a likvidačních prací,
d)   ukrytí obyvatelstva,
e)   jodové profylaxe,
f)   evakuace osob,
g)   individuální ochrany osob,
h)   dekontaminace,
i)   monitorování,
j)   regulace pohybu osob a vozidel,
k)   traumatologický,
l)   pohotovostní plán veterinárních opatření,
m)   regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody,
n)   opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti,
o)   zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti,
p)   komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky.

(2) Plán vyrozumění, kterým se rozumí neprodlené předání informace o mimořádné události, obsahuje

a)   jména osob a názvy institucí, adresy a způsoby kontaktního spojení na
1.  operační a informační střediska a operační střediska základních složek působící na území kraje,
2.  příslušné zaměstnance kraje zařazené do krajského úřadu,
3.  příslušné zaměstnance ostatních složek,
4.  případné další krajské nebo obecní úřady dotčené plánovanými opatřeními,
5.  další územní správní úřady a obce dotčené plánovanými opatřeními ,
6.  ústřední správní úřady a operační střediska s celostátní působností dotčené plánovanými opatřeními,
b)   výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného držitelem povolení a
c)   činnosti každé zasahující složky a příslušných zaměstnanců kraje zařazených do krajských úřadů, zaměstnanců obcí s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zaměstnanců obcí zařazených do obecního úřadu, která je prováděna po vyrozumění, například vyhlášení poplachu nebo zabezpečení svozu.

(3) Plán varování obyvatelstva, který vychází z podkladů o varování zabezpečovaném držitelem povolení, obsahuje

a)   hlavní způsob varování obyvatelstva včetně popisu činnosti, kterou má obyvatelstvo po varování vykonat, a
b)   náhradní způsob varování obyvatelstva.

(4) Plán záchranných a likvidačních prací obsahuje

a)   potřebu předurčených sil a prostředků, která vychází z územně příslušného poplachového plánu,
b)   seznam složek určených k plnění úkolů při radiační havárii na jaderném zařízení nebo pracovišti IV. kategorie,
c)   způsob vyrozumění a povolání těchto složek,
d)   vybavenost ochrannými a technickými prostředky,
e)   předurčenost k plnění konkrétních úkolů včetně konkrétního možného nasazení,
f)   pravděpodobnou lokalitu jejich nasazení,
g)   trasu příjezdu a odjezdu složek,
h)   způsob řízení zásahu,
i)   maximální dobu nasazení složek v místě zásahu s ohledem na ohrožení zdraví sil,
j)   materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek a
k)   způsob provádění dekontaminace a dozimetrické kontroly osob a techniky.

(5) Plán ukrytí obyvatelstva s ohledem na podmínky stanovené zvláštním právním předpisem4) obsahuje

a)   způsoby vhodného ukrytí osob v zóně havarijního plánování,
b)   zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí a
c)   zásady zásobování ukrytého obyvatelstva potravinami a vodou.

(6) Plán jodové profylaxe, která je prováděna za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,4) obsahuje počty profylaktik, způsoby distribuce, obměny a použití jodové profylaxe.

(7) Plán evakuace osob, která je prováděna za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,4) se připravuje pro zónu havarijního plánování. Plán evakuace obsahuje

a)   zásady provádění evakuace,
b)   předpokládané počty evakuovaných osob,
c)   rozsah evakuačních opatření,
d)   zabezpečení evakuace,
e)   orgány určené pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění,
f)   rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace a
g)   monitorování evakuovaných osob a dekontaminačních stanovišť.

(8) Plán individuální ochrany osob obsahuje

a)   možnosti a způsob použití improvizovaných prostředků k ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla,
b)   množství a strukturu prostředků individuální ochrany, místa jejich uskladnění a zabezpečení jejich výdeje (pokud se jejich použití předpokládá),
c)   způsob nakládání s použitými prostředky individuální ochrany.

(9) Plán dekontaminace obsahuje

a)   seznam stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace,
b)   způsob provedení dekontaminace osob a oděvů, objektů, dopravních a jiných prostředků a území v zóně havarijního plánování,
c)   síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení,
d)   způsob radiační kontroly po provedení dekontaminace a
e)   způsob zabezpečení náhradního oblečení pro kontaminované osoby.

(10) Plán monitorování obsahuje způsob předávání zpráv o výsledcích monitorování z celostátní radiační a monitorovací sítě České republiky5) a způsob nakládání se zjištěnými údaji od držitele povolení a způsob jejich předávání.

(11) Plán regulace pohybu osob a vozidel obsahuje

a)   stanovení hranic uzavřeného prostoru,
b)   určení vstupních a výstupních míst,
c)   způsob regulace pohybu osob,
d)   síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel, jejich vyrozumění, nasazení a odpovědnost za provedení úkolů a
e)   úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel.

(12) Traumatologický plán, kterým se upravuje způsob odborného lékařského vyšetření a lékařské péče, obsahuje

a)   zásady a postupy při realizaci zdravotnické pomoci obyvatelstvu nebo jednotlivým osobám, které byly v souvislosti s radiační havárií ozářeny (zevní ozáření, vnitřní kontaminace) nebo postiženy kombinací polytraumat, a osobám, které zabezpečují opatření ke snížení ozáření nebo které provádějí záchranné práce a které byly v souvislosti s radiační havárií ozářeny (zevní ozáření, vnitřní kontaminace) nebo postiženy kombinací polytraumat, a
b)   způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému, případně ukrytému obyvatelstvu.

(13) Pohotovostní plán veterinárních opatření k ochraně hospodářských zvířat při radiační havárii obsahuje

a)   počty a umístění hospodářských zvířat,
b)   opatření připravená pro jejich přežití a způsob jejich zabezpečení,
c)   hospodářské zvířectvo určené k evakuaci, jeho počty, trasy přesunu, způsoby jeho ošetřování a místa jeho následného umístění,
d)   způsob veterinárního třídění a dekontaminace zvířat a
e)   opatření vůči hospodářskému zvířectvu zasaženému radiační havárií včetně likvidace uhynulých zvířat.

(14) Plán regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody obsahuje

a)   způsob kontroly znečištění potravin, krmiv a vody radionuklidy,
b)   způsob vydání pokynu k regulaci,
c)   varianty možné regulace,
d)   způsob likvidace potravin a krmiv znečištěných radionuklidy a
e)   způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv.

(15) Plán opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti obsahuje způsob

a)   vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace,
b)   zacházení s kontaminovanými tělesnými pozůstatky zemřelých osob a
c)   pohřbení osob.

(16) Plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti obsahuje způsob jejich zabezpečení a činnost příslušných orgánů a obcí.

(17) Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky obsahuje

a)   přehled spojení na kontaktní osoby z hromadných informačních prostředků,
b)   texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací včetně způsobu zajištění jejich přípravy a aktualizace,
c)   frekvence a náhradní frekvence rozhlasových stanic,
d)   způsob ověření průniku varovných relací,
e)   náhradní způsob pro informování veřejnosti,
f)   formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení a následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva a
g)   organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Havarijní plán kraje a vnější havarijní plány se zpracují v souladu s touto vyhláškou do 30. září 2004.Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.


1)   Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
2)   § 23 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
3)   § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
4)   Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
1)   § 3 odst. 2 písm. g) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 17 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb.
§ 1 nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování.
3)   Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
4)   § 98 až 100 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
5)   Vyhláška č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě.

E-shop

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Lunka Holá, Martina Urbanová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.