Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


424

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2003,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. I

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 518/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písmeno b) zní:

"b) vymáhá neprávem vyplacené částky na dávkách důchodového pojištění; přitom je oprávněna provádět správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění,".Poznámka pod čarou č. 30) se zrušuje.

 2. V § 5 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) vede registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění (dále jen "registr pojištěnců").".

 3. V § 6 odst. 4 písm. a) bod 3 zní:

"3. ve sporu mezi občanem a organizací o správnost zápisu v evidenčním listu důchodového pojištění (dále jen "evidenční list"),".

4. V § 6 odst. 4 písm. a) bodu 9 se slova "a navrhují odstranění tvrdostí v ostatních případech," zrušují.

5. V § 6 odst. 4 písm. a) se na konci bodu 11 doplňují slova "jde-li o doby péče o tyto děti a bezmocné osoby po 31. prosinci 1995,".

6. V § 6 odst. 4 se na konci písmene j) doplňují slova "a pro správní výkon těchto rozhodnutí".

7. Poznámka pod čarou č. 32) zní:


"32)   Zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 7 písm. d) se slova "a u)" nahrazují slovy " , r) a u)".

9. V § 9 odst. 2 písm. b) se za bod 3 vkládají nové body 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 32a) a 32b) znějí:

"4. příslušníka ozbrojených sil, který pobíral výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních právních předpisů32a) alespoň ke dni předcházejícímu dni vzniku nároku na důchod,
5. občana, který konal ve služebním poměru službu ve zpravodajských službách podle zvláštního právního předpisu,32b)

32a)   § 132 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č.  254/2002 Sb.
§ 116 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.
§ 119 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
32b)   Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.".Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 6.

10. V § 9 odst. 2 písm. b) se v bodu 6 za slovo "služby" vkládají slova "nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení" a číslo "3" se nahrazuje číslem "5".

11. V § 9 odst. 2 se na konci písmene b) bodu 6 čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 73) se zrušuje.

12. V § 11 odst. 1 se za slova "státních orgánů," vkládají slova "zdravotních pojišťoven,73c)", za slova "provádění sociálního zabezpečení" se vkládají slova "a pro plnění úkolů vyplývajících pro orgány sociálního zabezpečení z práva Evropských společenství73d) a z mezinárodních smluv", za slova "státní orgány," se vkládají slova "zdravotní pojišťovny,73c)" a slova "od vyžádání" se nahrazují slovy "ode dne vyžádání; státní orgány a zdravotní pojišťovny mohou sdělení poskytovat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup".Poznámky pod čarou č. 73c) a 73d) znějí:


"73c)  § 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
73d)  Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.".

13. V § 11 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 33a) a 33b) znějí:

"(3) Ministerstvo poskytuje České správě sociálního zabezpečení pro plnění úkolů vyplývajících pro ni v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství73d) a z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení potřebné údaje o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a datu přiznání a výši hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání a o pracovních úrazech a nemocech z povolání. Údaje uvedené ve větě první lze poskytovat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo je oprávněno vyžadovat od České pojišťovny, a. s.33a) a Kooperativy, pojišťovny, a. s.33a) a od Státního zdravotního ústavu33b) údaje o pracovních úrazech a nemocech z povolání potřebné pro plnění úkolu uvedeného ve větě první; tyto pojišťovny a Státní zdravotní ústav jsou povinny této žádosti ministerstva vyhovět a údaje bezplatně zaslat ministerstvu do 30 dnů ode dne vyžádání.

(4) Orgány sociálního zabezpečení jsou oprávněny v mezích své působnosti vzájemně si sdělovat údaje potřebné k plnění úkolů vyplývajících pro ně v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství73d) a mezinárodních smluv a k provádění sociálního zabezpečení. Dožádaný orgán sociálního zabezpečení je povinen žádosti jiného orgánu sociálního zabezpečení vyhovět ve lhůtě do 8 dnů ode dne vyžádání, nestanovil-li orgán sociálního zabezpečení, který údaje vyžaduje, lhůtu delší. Údaje uvedené ve větě první lze poskytovat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.


33a)  § 205d odst. 1 zákoníku práce.
§ 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
33b)  § 86 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 písm. a) vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.".

14. V § 11a se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Orgány sociálního zabezpečení mohou vést evidenci o občanech pro účely tohoto zákona podle jejich rodných čísel.".

15. V § 14 odst. 3 se na konci písmene c) doplňují slova "a ke kontrole nebo doplnění údajů vedených v informačních systémech zdravotních pojišťoven též údaje z registru pojištěnců".

16. V § 14 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:

"i)   úřadům provádějícím státní sociální podporu, krajským úřadům a ministerstvu údaje o druhu a výši jimi vyplácených dávek nemocenského a důchodového pojištění, včetně doby jejich poskytování a výplaty, a údaje o zahájení, ukončení nebo pozastavení samostatné výdělečné činnosti, včetně spolupráce při výkonu této činnosti, jde-li o žadatele o dávky státní sociální podpory, poživatele těchto dávek a osoby s těmito žadateli nebo poživateli společně posuzovanými, a to v rozsahu nezbytném pro provádění státní sociální podpory,
j)   obecním úřadům poskytujícím dávky a služby sociální péče a krajským úřadům údaje o druhu a výši jimi vyplácených dávek nemocenského a důchodového pojištění žadatelům o tyto dávky a služby, poživatelům těchto dávek a služeb a osobám s těmito žadateli nebo poživateli společně posuzovanými, a to v rozsahu nezbytném pro provádění sociální péče,
k)   obecním úřadům zabezpečujícím výkon státní správy na úseku civilní služby údaje o denním vyměřovacím základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění osobám samostatně výdělečně činným, jde-li o stanovení náhrady příjmu těmto osobám při výkonu civilní služby.".

17. V § 14 odst. 5 se za slova "žádost fyzické" vkládají slova "nebo právnické" a slova "jiné" a "jiná" se zrušují.

18. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

"§ 16a
Registr pojištěnců

(1) Registr pojištěnců slouží k plnění úkolů České správy sociálního zabezpečení vyplývajících pro ni v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství73d) a z mezinárodních smluv a k provádění sociálního zabezpečení.

(2) Registr pojištěnců obsahuje tyto údaje o osobách účastných nemocenského pojištění a důchodového pojištění z důvodu výdělečné činnosti a dobrovolné účasti na důchodovém pojištění:

a)   jméno a současné příjmení,
b)   rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,
c)   datum a místo narození,
d)   pohlaví,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   rodinný stav,
h)   adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o cizí státní příslušníky, též adresu pobytu na území České republiky,
i)   vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění a na důchodovém pojištění,
j)   druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění a na důchodovém pojištění,
k)   název a sídlo zaměstnavatele (organizace a malé organizace),
l)   individuální číslo zaměstnavatele,
m)   variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
n)   název a adresu cizozemského nositele pojištění,
o)   cizozemské číslo pojištění,
p)   další údaje, vyplývá-li jejich evidování z požadavků práva Evropských společenství73d) a z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.".

19. V § 17 odst. 4 se za slova "zákoníku práce," vkládají slova "pracovní vztah podle cizích právních předpisů,".

20. V § 18 odst. 1 písm. b), § 36 písm. c) a v § 82 odst. 2 písm. b) se slova "nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale" nahrazují slovy "mimo pracovněprávní vztah".

21. V § 18 odst. 1 písm. c) a § 36 písm. d) se slova "nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale" nahrazují slovy "mimo pracovněprávní vztah".

22. V § 18 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až u), která znějí:

"s)  pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů provádí organizace, k níž jsou v tomto pracovním vztahu,
t)   členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání provádí Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
u)   finančního arbitra a zástupce finančního arbitra provádí Česká národní banka.".

23. V § 22 se na konci písmene a) doplňují slova "státní občanství, a byl-li zaměstnanec účasten nemocenského pojištění v cizině a organizace je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,".

24. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

"§ 22a

(1) Organizace je povinna přihlásit u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise svého zaměstnance k pojištění do 8 dnů ode dne jeho vstupu do zaměstnání; dále je povinna odhlásit na předepsaném tiskopise u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení zaměstnance, s nímž byl skončen pracovní vztah, a to do 8 dnů ode dne skončení pracovního vztahu. Organizace může s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení písemně dohodnout jinou lhůtu pro přihlašování zaměstnanců k pojištění a odhlašování zaměstnanců z pojištění, než je lhůta uvedená ve větě první.

(2) Organizace je povinna písemně ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na přihlášce zaměstnance k pojištění, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděla.

(3) Příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení podle odstavců 1 a 2 se řídí sídlem organizace, popřípadě místem trvalého pobytu, jde-li o organizaci, která je fyzickou osobou, pokud toto sídlo nebo místo trvalého pobytu je shodné s místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd pro zaměstnance; pokud místo tohoto útvaru není shodné s tímto sídlem nebo místem trvalého pobytu, řídí se příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd pro zaměstnance.".

25. § 23 včetně poznámky pod čarou č. 3b) zní:

"§ 23

Organizace je povinna uschovávat záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 21 odst. 1 písm. h) a § 22 písm. a) až e) po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, delší uschovací dobu. Za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o úrazech a o nemocech z povolání a záznamy o evidenci pracovní doby,3b) včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu. Zaniká-li organizace bez právního nástupce před uplynutím lhůty uvedené ve větě první, postupuje přiměřeně podle § 19 odst. 5 věty druhé.


3b)   § 94 zákoníku práce.".

26. Na konci § 29 se doplňují věty "Organizace je povinna vydat potvrzení i v době trvání zaměstnání, žádá-li o to zaměstnanec nebo jiná organizace, popřípadě okresní správa sociálního zabezpečení. Je-li zaměstnanec v den skončení zaměstnání dočasně práce neschopen, vydá organizace potvrzení až po skončení dočasné pracovní neschopnosti. Vznikne-li dočasná pracovní neschopnost až po skončení zaměstnání, je organizace povinna vyžádat si potvrzení zpět a potvrzení doplnit, popřípadě vydat potvrzení nové.".

27. V § 33 odst. 1 se ve větě třetí za slovo "odhlásit" vkládají slova "na předepsaném tiskopise" a na konci se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "ustanovení § 22a odst. 2 platí zde obdobně.".

28. V § 33 odstavec 2 zní:

"(2) Malá organizace podává přihlášky, odhlášky a hlášení změn do rejstříku malých organizací u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle odstavce 1; ustanovení § 20 o povinnostech organizací platí přitom přiměřeně.".

29. V § 34 odst. 2 se za slova "ustanovení § 22" vkládají slova "a 23".

30. V § 35a se na konci odstavce 4 doplňují věty "Stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) jsou organizace povinny uschovávat po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týkají. Ustanovení § 23 platí obdobně pro účely důchodového pojištění. Zaniká-li organizace bez právního nástupce před uplynutím lhůty uvedené ve větě první, postupuje přiměřeně podle § 19 odst. 5 věty druhé.".

31. V § 36 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až aa), která znějí:

"x)  pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů organizace, k níž jsou v tomto pracovním vztahu,
y)   osob ve vojenské činné službě, s výjimkou vojáků z povolání, Ministerstvo obrany,
z)   členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
aa)   finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Česká národní banka.".

32. V § 37 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova "státní občanství, a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a organizace je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,".

33. V § 37 odst. 1 písm. f) se slovo "Armádě" nahrazuje slovy "ozbrojených silách".

34. § 38 včetně nadpisu zní:

"§ 38
Evidenční listy

(1) Organizace a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až d), f) až o), r), t), v) až x), z) a aa) jsou povinny vést pro každého občana uvedeného v těchto ustanoveních, který je účasten důchodového pojištění, evidenční list, pokud nejde o pracujícího poživatele starobního důchodu.

(2) Evidenční list se vede pro každého občana za jednotlivý kalendářní rok. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém pojištění u téže organizace v předchozím kalendářním roce.

(3) Evidenční list se vede od 1. ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti občana na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1. lednu, a ukončuje se dnem 31. prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li tato účast před 31. prosincem.

(4) Do evidenčního listu se zapisují za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů

a)   identifikační údaje organizace,
b)   jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
c)   druh výdělečné činnosti,
d)   doba účasti na důchodovém pojištění,
e)   doba důchodového pojištění,
f)   vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
g)   doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle § 16 odst. 4 písm. a) a d) zákona o důchodovém pojištění2) vylučují,
h)   doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

(5) Organizace je povinna vyhotovit stejnopisy evidenčního listu s údaji podle odstavce 4; jeden stejnopis je povinna předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence (§ 35a odst. 4 věta druhá) a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinna vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení podle § 39 odst. 2 nebo 3. Nesouhlasí-li občan se zápisem organizace v evidenčním listu a organizace na základě žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví, může občan požádat okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou podle § 39 odst. 1 do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla. Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení může zmeškání lhůty uvedené ve větě druhé prominout; proti rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty není odvolání přípustné a toto rozhodnutí je vyloučeno ze soudního přezkumu. Jde-li o osobu ve služebním poměru, s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona, platí věty druhá a třetí obdobně s tím, že místo okresní správy sociálního zabezpečení je příslušný orgán sociálního zabezpečení uvedený v § 9 odst. 1.".

35. V § 39 odst. 1 větě druhé se za slova "Jde-li o" vkládají slova "osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle služebního zákona, nebo o".

36. V § 39 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Organizace je povinna předložit evidenční list do 8 dnů

a)   ode dne zápisu údajů do evidenčního listu podle § 38 odst. 4; skončilo-li zaměstnání před 31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět ve stejném kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být evidenční list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním listu. Jsou-li po skončení zaměstnání dále vypláceny dávky nemocenského pojištění (péče), předkládá organizace evidenční list do 8 dnů ode dne zápisu údajů o výplatě těchto dávek; trvala-li však výplata těchto dávek až do 31. prosince, předkládá organizace evidenční list ve lhůtě stanovené podle věty první,
b)   ode dne svého zániku.

(3) Evidenční list je organizace povinna předložit orgánu sociálního zabezpečení vždy na základě jeho výzvy, a to do 8 dnů ode dne obdržení výzvy.".

37. V § 39 odstavec 7 zní:

"(7) Evidenční listy se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3.".

38. V § 39 se odstavec 8 zrušuje.

39. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně nadpisu zní:

"§ 39a
Předkládání údajů o důchodovém pojištění

(1) Jde-li o žáky a studenty, předkládá škola údaje uvedené v § 37 odst. 4 do 8 dnů ode dne nedokončení nebo přerušení studia České správě sociálního zabezpečení; tuto povinnost mají školy jen do 30. června 2005.

(2) Jde-li o osoby konající civilní službu, předkládá obecní úřad zabezpečující výkon státní správy na úseku civilní služby, který vydal povolávací příkaz k nastoupení civilní služby, údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a), b) a f) do 8 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž výkon civilní služby skončil, České správě sociálního zabezpečení.

(3) Jde-li o osoby, které ukončily vojenskou činnou službu, s výjimkou vojáků z povolání, předkládá Ministerstvo obrany údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) a b) a údaje o délce a druhu této služby do 8 dnů ode dne skončení této služby České správě sociálního zabezpečení.

(4) Jde-li o osoby samostatně výdělečně činné, předkládá okresní správa sociálního zabezpečení údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) až e) a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za každý kalendářní rok České správě sociálního zabezpečení.

(5) Jde-li o osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění,53) předkládá okresní správa sociálního zabezpečení údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) až d) a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění za každý kalendářní rok České správě sociálního zabezpečení.

(6) Údaje podle odstavců 1 až 3 se předkládají na tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3. Údaje podle odstavců 4 a 5 se předkládají v termínech a způsobem určeným Českou správou sociálního zabezpečení.

(7) Údaje podle odstavců 4 a 5 zasílá okresní správa sociálního zabezpečení též osobě samostatně výdělečně činné a osobě dobrovolně účastné důchodového pojištění53) do 30. září kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly tyto osoby účastny důchodového pojištění a za který zaplatily pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na důchodové pojištění, a to na tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení. Nesouhlasí-li osoby uvedené ve větě první s údaji zapsanými v tomto tiskopisu, mohou požádat do 30 dnů ode dne převzetí tohoto tiskopisu okresní správu sociálního zabezpečení o opravu; ustanovení § 38 odst. 5 věty třetí platí zde obdobně.".

40. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Povinnost podle věty první plní organizace naposledy v roce 2005.".

41. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který včetně nadpisu zní:

"§ 40a
Informativní osobní list důchodového pojištění

Orgány sociálního zabezpečení zasílají občanům na základě jejich písemné žádosti informativní osobní list důchodového pojištění (dále jen "informativní list"). Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, které jsou v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení. Informativní list zašle orgán sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Orgány sociálního zabezpečení zasílají informativní list počínaje rokem 2006.".

42. V § 43 se slova "§ 38 a 41" nahrazují slovy "§ 38, 39, § 39a odst. 1 a 6 a § 41".

43. V § 49 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Zaměstnanec je povinen v případě uvedeném v § 29 větě páté předložit organizaci potvrzení o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky, jejich poskytování a výplatu k doplnění, a to nejpozději do 8 dnů ode dne následujícího po skončení dočasné pracovní neschopnosti; není-li toto potvrzení organizací doplněno, je neplatné.".

44. V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na přihlášce k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sdělit skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění, a to do 8 dnů ode dne této změny nebo ode dne doručení této výzvy.".

45. V § 54 odst. 1 se slova "a 48b tohoto zákona a § 46 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců," nahrazují slovy ", , 48b a § 49 odst. 5".

46. V § 54 odst. 2 se slova "až 22" nahrazují slovy "až 23".

47. V § 54 odst. 3 se za slova "§ 16 odst. 1" vkládají slova "a § 66".

48. V § 54 odst. 4 se za slova "a § 83" vkládají slova "tohoto zákona a čl. II bodu 1 zákona č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,".

49. V § 54 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 49 odst. 5 může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit zaměstnanci pokutu až do výše 10 000 Kč. 

(6) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 52 odst. 3 může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit občanu dobrovolně účastnému důchodového pojištění pokutu až do výše 10 000 Kč.".Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

50. § 66 zní:

"§ 66

Pro účely uplatňování nároků na dávky nemocenského pojištění se za předepsané tiskopisy považují též tiskopisy vydané na základě mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Příslušní lékaři jsou povinni na těchto tiskopisech potvrzovat skutečnosti potřebné pro provádění nemocenského pojištění ve státech, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.".

51. V § 80 odst. 1 větě první se slova " , jakož i vykonatelné výkazy nedoplatků," zrušují.

52. V § 80 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

53. V § 82 odst. 2 písm. c) se slova "a r) až t)" nahrazují slovy " , r) až t), v), x), z) a aa)".

54. V § 85 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Okresní správa sociálního zabezpečení předkládá České správě sociálního zabezpečení stejnopis rozhodnutí uvedeného ve větě první, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.".

55. V § 88 odst. 2 se ve větě první slova "u okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodového pojištění" nahrazují slovy "České správě sociálního zabezpečení" a věta druhá se zrušuje.

56. V § 89 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 61) zní:

"(5) Nelze-li ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení určit příslušnost krajského soudu k řízení o žalobě proto, že navrhovatel nemá na území České republiky bydliště a ani se na tomto území nezdržuje,61) je k tomuto řízení příslušný

a)   Krajský soud v Brně, má-li navrhovatel bydliště na území Slovenské republiky,
b)   Krajský soud v Ostravě, má-li navrhovatel bydliště na území Polské republiky,
c)   Krajský soud v Plzni, má-li navrhovatel bydliště na území Spolkové republiky Německo,
d)   Krajský soud v Českých Budějovicích, má-li navrhovatel bydliště na území Rakouské republiky,
e)   krajský soud určený podle místa posledního bydliště navrhovatele na území České republiky, nelze-li určit příslušnost krajského soudu podle písmen a) až d),
f)   Krajský soud v Praze, nelze-li určit příslušnost krajského soudu podle písmen a) až e).

61)   § 7 odst. 3 soudního řádu správního.".

57. § 104g včetně nadpisu zní:

"§ 104g
Výkaz nedoplatků

(1) Dlužné částky na pojistném a penále může okresní správa sociálního zabezpečení předepsat k úhradě též výkazem nedoplatků. Výkaz nedoplatků musí obsahovat

a)   označení organizace (malé organizace), jíž se nedoplatky vykazují,
b)   výši nedoplatků podle stavu účtu organizace (malé organizace) k určitému dni vycházející z údajů vykázaných organizací (malou organizací), popřípadě též z částek, které jí byly platebním výměrem předepsány, z penále vypočteného k tomuto dni a z příslušenství, jímž jsou náklady na vymáhání pojistného po odečtení vykonaných plateb,
c)   den, ke kterému byla výše nedoplatků zjištěna,
d)   poučení o vykonatelnosti,
e)   poučení o námitkách,
f)   označení okresní správy sociálního zabezpečení, která výkaz nedoplatků vydala, a datum vyhotovení; výkaz nedoplatků musí být opatřen úředním razítkem a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby.

(2) Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem vyhotovení. Výkaz nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako platební výměr.

(3) Proti výkazu nedoplatků lze okresní správě sociálního zabezpečení, která výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud organizace (malá organizace) nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší; důvod podání námitek je organizace (malá organizace) povinna v námitkách uvést. Námitky nemají odkladný účinek.

(4) Na základě námitek okresní správa sociálního zabezpečení do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud okresní správa sociálního zabezpečení nerozhodne o námitkách ve lhůtě uvedené ve větě první, pozbývá výkaz nedoplatků platnost.

(5) Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahuje správní řád.".

58. V § 104h odst. 1 se věta druhá zrušuje.

59. § 104i se včetně poznámky pod čarou č. 34a) zrušuje.

60. V § 106 se vkládá odstavec 1, který zní:

"(1) Tvrdost předpisů o sociálním zabezpečení lze odstranit na základě písemné a odůvodněné žádosti občana, v jehož prospěch má být tvrdost odstraněna. V nové žádosti o odstranění tvrdosti nemohou být uplatněny stejné důvody, které již obsahovala žádost původní; při opakování těchto důvodů bude nová žádost odložena a žadatel bude o tomto vyrozuměn. Na řízení o žádosti o odstranění tvrdosti se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.".Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

61. V § 116 odstavec 2 zní:

"(2) Orgán sociálního zabezpečení rozhodující o přiznání dávky důchodového pojištění může žadateli o přiznání této dávky poskytovat zálohy na dávku, pokud má za to, že podmínky pro nárok na dávku jsou splněny; pokud tyto podmínky splněny nebyly, je žadatel povinen zálohy neprodleně vrátit. Po přiznání dávky důchodového pojištění zúčtuje orgán sociálního zabezpečení poskytnuté zálohy s přiznanou dávkou. Dávky důchodového pojištění, jejichž výše nedosahuje 300 Kč měsíčně, mohou být vypláceny v delších než měsíčních lhůtách, nejdéle však za období nepřesahující 6 měsíců.".

62. V § 116 odst. 3 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "to platí obdobně, vyplácí-li se dávka důchodového pojištění poživateli důchodu trvale žijícímu v cizině na účet u banky v České republice." a ve větě druhé se slovo "druhé" nahrazuje slovem "třetí".

63. Za § 116b se vkládá nový § 116c, který zní:

"§ 116c

Poživatelům důchodů, umístěným v ústavech sociální péče s celoročním pobytem, provádějí výplatu dávek důchodového pojištění v hotovosti tyto ústavy, pokud s tímto způsobem výplaty tito poživatelé souhlasí, ústav podal žádost o tento způsob výplaty orgánu sociálního zabezpečení a ten s tímto způsobem výplaty souhlasí nebo do 30 dnů ode dne doručení žádosti ústavu nesdělil, že s tímto způsobem výplaty nesouhlasí.".

64. V § 120c se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Pro účely tohoto zákona se občanem rozumí fyzická osoba.".Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

65. Za § 123d se vkládá nový § 123e, který včetně poznámky pod čarou č. 68a) zní:

"§ 123e

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.68a)

(2) Je-li podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit též

a)   se souhlasem příslušného orgánu sociálního zabezpečení na počítačové sestavě, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s předepsaným tiskopisem,
b)   v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem,68a) pokud z charakteru podání nebo jiného úkonu vyplývá, že je lze učinit v elektronické podobě; příslušný orgán sociálního zabezpečení je povinen zveřejnit tyto tiskopisy v elektronické podobě,
c)   pomocí produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li právnickou nebo fyzickou osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu, nebo
d)   se souhlasem příslušného orgánu sociálního zabezpečení pomocí produktu výpočetní techniky, který je co do údajů shodný s předepsaným tiskopisem.

(3) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. b), uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

(4) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu sociálního zabezpečení, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu,
b)   elektronickou adresu své podatelny,
c)   formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d)   seznam kvalifikovaných certifikátů svých zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí.

68a)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní § 123e se označuje jako § 123f.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Evidenční listy důchodového pojištění vedené před 1. lednem 2004 podle předpisů platných před tímto dnem se ukončí dnem 31. prosince 2003 bez zřetele na to, zda zaměstnání trvá dále po tomto datu, a na základě písemné výzvy orgánu sociálního zabezpečení se předloží tomuto orgánu ve lhůtě jím stanovené. Nebyla-li organizace vyzvána podle věty první k předložení těchto evidenčních listů do 31. prosince 2004, předloží je organizace bez výzvy příslušnému orgánu sociálního zabezpečení do 30. června 2005. Povinnost organizace předložit evidenční list důchodového pojištění občanovi k podpisu, stanovená předpisy platnými před 1. lednem 2004, zůstává nedotčena. Při zápisu údajů do evidenčních listů důchodového pojištění ukončených podle věty první se postupuje podle předpisů platných před 1. lednem 2004.

2. Od 1. ledna 2004 se evidenční listy důchodového pojištění vedou na nových tiskopisech; orgány sociálního zabezpečení vydají tyto tiskopisy nejdéle do 31. prosince 2003.

3. Povinnost doplnit potvrzení nebo vydat potvrzení nové podle čl. I bodu 26 platí i v případě, že dočasná pracovní neschopnost vznikla po skončení zaměstnání v době před 1. lednem 2004 a trvala aspoň v tento den.

4. Organizace je povinna do 31. července 2005 předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení seznam svých zaměstnanců, jejichž účast na nemocenském pojištění vznikla před 1. červencem 2005 a trvá i po 30. červnu 2005, s údaji o těchto zaměstnancích v rozsahu, v jakém se evidují v registru pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění (§ 16a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění čl. I tohoto zákona). Malá organizace je povinna do 31. července 2005 předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení seznam svých zaměstnanců, jejichž účast na nemocenském pojištění vznikla před 1. červencem 2005 a trvá i po 30. červnu 2005, s těmito údaji o těchto zaměstnancích: jméno a současné příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, státní občanství, název a adresa cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění. Organizace a malá organizace jsou přitom povinny sdělit příslušné údaje o cizozemském nemocenském a důchodovém pojištění svých zaměstnanců, i když nejsou jejich prvním zaměstnavatelem po skončení tohoto pojištění v cizině. Za nesplnění těchto povinností může okresní správa sociálního zabezpečení uložit organizaci nebo malé organizaci pokutu až do výše 20 000 Kč; pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy k nesplnění povinnosti došlo. Výnos z těchto pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců

Čl. III

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 65/1965 Sb., zákona č. 67/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale" nahrazují slovy "mimo pracovněprávní vztah".

2. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova "nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale" nahrazují slovy "mimo pracovněprávní vztah".

3. V § 2 odst. 1 písm. h) se za slova "členové Nejvyššího kontrolního úřadu," vkládají slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra,".

4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene m) vkládá čárka a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"n)   pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů.2a)

2a)   Například § 16 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.".

5. V § 3 odst. 2 se slova "nebo jsou-li občany České republiky" zrušují.

6. V § 5 písm. b) se slova "nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů" zrušují.

7. V § 5 se na konci písmene c) doplňují slova "to však neplatí, jde-li o zaměstnance, kteří jsou činni v České republice pro zaměstnavatele, kteří mají sídlo na území státu, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení;".

8. V § 16 se slova "předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu11b)".Poznámka pod čarou č. 11b) zní:


"11b)  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. U pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů (čl. III bod 4) se pro účely nemocenského pojištění považuje za vstup do zaměstnání 1. leden 2004, vstoupil-li do zaměstnání před tímto dnem a trvalo-li toto zaměstnání aspoň ještě v tento den. Pokud však zaměstnání tohoto pracovníka skončilo před 8. lednem 2004, účast tohoto pracovníka na nemocenském pojištění nevzniká. To však neplatí v případě, že nemocenské pojištění pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů vzniklo na základě mezinárodní smlouvy již před 1. lednem 2004.

2. Bod 1 věty první a druhá platí obdobně pro členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finančního arbitra a zástupce finančního arbitra (čl. III bod 3).

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. V

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 3 se slova "nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale" nahrazují slovy "mimo pracovněprávní vztah".

2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 4 se slova "nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale" nahrazují slovy "mimo pracovněprávní vztah".

3. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 8 se za slova "členové Nejvyššího kontrolního úřadu," vkládají slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra,".

4. V § 3 odst. 1 písm. c) se za bod 13 doplňuje bod 14, který zní:

"14. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,".

5. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Vyměřovacím základem pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů [§ 3 odst. 1 písm. c) bod 14] je úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s tímto pracovním vztahem, který mu zakládá účast na nemocenském pojištění, s výjimkou příjmů, které tomuto pracovníku nahrazují výdaje jím za zaměstnavatele vynaložené v souvislosti s tímto pracovním vztahem nebo škodu vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem.

(5) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Pro přepočet měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje tento kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice ke dni uvedenému ve větě první; tyto banky jsou povinny na žádost organizace, malé organizace a okresní správy sociálního zabezpečení tento kurz sdělit. Kurz, který zaměstnavatel použil podle věty první a druhé, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného.".

6. V § 9 odst. 1 až 3 a v § 11 větě druhé se slovo "České" nahrazuje slovy "příslušné okresní".

7. V § 9 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta "Vyplácí-li se v organizaci mzda za kratší než měsíční období,59a) je pojistné za kalendářní měsíc splatné v bezprostředně následujícím kalendářním měsíci, a to v prvním dni výplaty mzdy.".Poznámka pod čarou č. 59a) zní:


"59a)  § 119 odst. 1 zákoníku práce.
§ 10 odst. 1 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.".

8. V § 9 odst. 4 se slovo "Českou" nahrazuje slovy "příslušnou okresní" a slovo "Česká" se nahrazuje slovy "Příslušná okresní".

9. V § 16 odst. 3 písm. a) se za slova "písm. c)" vkládají slova "a d)".

10. V § 17 odst. 1 a v § 22a odst. 1 a 2 se slova "nebo České správě sociálního zabezpečení" zrušují.

11. V § 17 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Splatný závazek podle věty první se zjišťuje, má-li organizace více organizačních složek, které vedou evidenci mezd, ve vztahu ke všem těmto organizačním složkám.".

12. V § 17 odst. 2 větě první se slova "Česká správa sociálního zabezpečení nebo příslušná" nahrazují slovem "Příslušná".

13. V § 19 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a jde-li o částku nepřevyšující 5 000 Kč, též zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné.".

14. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova "pošta nebo jiná oprávněná osoba hotovost přijala nebo převzala" nahrazují slovy "držitel poštovní licence nebo příslušná okresní správa sociálního zabezpečení hotovost přijali".

15. V § 22 odst. 1 se za slova "stanovených v" vkládají slova "§ 5 odst. 5 větě třetí,".

16. Za § 22c se vkládá nový § 22d, který zní:

"§ 22d

Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vydat na žádost plátce pojistného potvrzení o stavu jeho závazků týkajících se pojistného, penále a přirážky k pojistnému. Má-li plátce pojistného dluh, uvede se v tomto potvrzení výše tohoto dluhu a údaj o dluhu na pojistném včetně záloh, dluhu na penále a dluhu na přirážce k pojistnému; zvlášť se přitom uvede výše zůstatku dluhu, jehož placení bylo povoleno ve splátkách.".

17. V § 23a se slova "dosáhla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti" nahrazují slovy "vykonávala samostatnou výdělečnou činnost".

18. V § 23b odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 65a) zní:

"(2) Ve věcech pojistného plní organizační složka státu65a) úkoly uložené jinak právnickým osobám jako organizacím nebo malým organizacím, popřípadě má práva jako tyto osoby.


65a)  § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.".

19. V § 24 se věta třetí zrušuje.

20. V § 25 odst. 1 písm. a), § 25 odst. 2 písm. a), § 25 odst. 3 písm. a) a v § 25 odst. 4 písm. a) se za slova "Česká správa sociálního zabezpečení" vkládají slova "nebo okresní správa sociálního zabezpečení".

21. § 29 se zrušuje.

Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. U pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů (čl. IV bod 1 a čl. V bod 4) se pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti platí poprvé za měsíc leden 2004; do vyměřovacího základu se zahrnují příjmy zúčtované těmto pracovníkům po 31. prosinci 2003, a to i když se jedná o příjmy za dobu před 1. lednem 2004. Věta první platí obdobně pro členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finančního arbitra a zástupce finančního arbitra (čl. IV bod 2 a čl. V bod 3).

2. Dluh ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který vznikl vůči České správě sociálního zabezpečení přede dnem účinnosti tohoto zákona, se považuje za dluh vůči příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění

Čl. VII

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb. a zákona č. 264/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova "nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale" nahrazují slovy "mimo pracovněprávní vztah".

2. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova "nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale" nahrazují slovy "mimo pracovněprávní vztah".

3. V § 5 odst. 1 písm. i) se za slova "členové Nejvyššího kontrolního úřadu," vkládají slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra,".

4. V § 5 odst. 1 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

"v) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů.".

 5. V § 8, § 11 odst. 1 písm. a) a v § 11 odst. 2 větě první se za slova "až l)" vkládají slova "a v)".

6. V § 16 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Vyměřovací základ pro stanovení pojistného a hrubý výdělek se považují za vyměřovací základ pojištěnce podle věty první nejdříve ode dne zaplacení pojistného, jde-li o pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění před 1. lednem 1996 byla v předpisech platných před tímto dnem stanovena podmínka zaplacení pojistného, a o pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění po 31. prosinci 1995 je v § 11 odst. 1 stanovena podmínka zaplacení pojistného; ustanovení § 11 odst. 2 věty druhé až čtvrté platí zde za dobu po 30. červnu 2002 obdobně.".

7. V § 16 odst. 4 větě druhé se slova "v § 16 odst. 3 větě druhé" nahrazují slovy "v § 16 odst. 3 větě třetí".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře

Čl. VIII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 125/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 63 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 19b) zní:

"(7) Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu jsou povinny zajistit uložení všech údajů z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů o státní sociální podpoře (odstavec 3), a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o dávkách státní sociální podpory po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému. Pro účely tohoto zákona se písemností a spisem rozumí spis a písemnost podle zvláštního právního předpisu.19b)


19b)  § 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 362/2002 Sb., o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky.".

2. Za § 64 se vkládá nový § 64a, který včetně poznámky pod čarou č. 54a) zní:

"§ 64a

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu jsou oprávněny získávat a zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství,54a) a to v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů. Krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu jsou povinny předat tyto údaje Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to v rozsahu a termínech stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí.

(2) Pro povinnost státních orgánů a dalších právnických a fyzických osob sdělovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje nezbytné pro plnění úkolů vyplývajících pro Ministerstvo práce a sociálních věcí z práva Evropských společenství,54a) a to včetně údajů o dávkách obdobných dávkám státní sociální podpory poskytovaným z ciziny, platí § 63 odst. 3 věta třetí obdobně.

(3) Údaje získané Ministerstvem práce a sociálních věcí podle odstavců 1 a 2 jsou součástí informačního systému uvedeného v § 63 odst. 3.

(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje

a)   České správě sociálního zabezpečení ze svých informačních systémů údaje o datu přiznání, druhu a výši dávky státní sociální podpory pro plnění úkolů vyplývajících pro ni z práva Evropských společenství,54a) a z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení; uvedené údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   na žádost dalším orgánům příslušným plnit úkoly vyplývající pro ně z práva Evropských společenství54a) údaje v oblasti státní sociální podpory nezbytné pro plnění těchto úkolů, a to v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů.

54a)  Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.".

Čl. IX
Přechodné ustanovení

Údaje z informačního systému, písemnosti a spisy uvedené v čl. VIII bodu 1, jejichž skartační lhůty neuplynuly ke dni 1. ledna 2004, jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu povinny uschovat tak, aby k jejich skartaci nedošlo před uplynutím 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k poslednímu uložení údajů do informačního systému nebo v němž bylo pravomocně ukončeno správní řízení o dávkách státní sociální podpory, jde-li o písemnosti a spisy týkající se státní sociální podpory.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění

Čl. X

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 se slova "nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů" zrušují.

2. V § 5 písm. a) se v bodu 9 za slova "členové Nejvyššího kontrolního úřadu," vkládají slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra,".

3. V § 5 písm. a) bod 14 zní:

"14. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,".

4. V § 13 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 23b) zní:

"g) potraviny pro zvláštní lékařské účely,23b)

23b)  Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití.".Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h) až o).

5. V § 15 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní zdravotní péče potraviny pro zvláštní lékařské účely náležící svým složením do skupin uvedených v příloze č. 2 a předepsané v souladu se stanovenými omezeními a symboly; výši úhrady včetně omezení a symbolů pro předepisování stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XI

V § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se doplňují odstavce 13 a 14, které včetně poznámky pod čarou č. 16a) znějí:

"(13) Vyměřovacím základem pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů16a) je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s tímto pracovním vztahem, který mu zakládá účast na nemocenském pojištění, s výjimkou příjmů, které tomuto pracovníku nahrazují výdaje jím za zaměstnavatele vynaložené v souvislosti s tímto pracovním vztahem nebo škodou vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem.

(14) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Pro přepočet měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje tento kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice ke dni uvedenému ve větě první; tyto banky jsou povinny na žádost zaměstnavatele a příslušné zdravotní pojišťovny tento kurz sdělit. Kurz, který zaměstnavatel použil podle věty první a druhé, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného.


16a)  § 5 písm. a) bod 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 424/2003 Sb.".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 309/2002 Sb.,
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Čl. XII

V čl. XXIX zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se bod 4 zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 18, 23, 24, 27 a 32 a čl. II bodu 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2005, a ustanovení čl. II bodu 2, čl. X bodů 4 a 5 a čl. XII, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o pojišťovnách ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Zákon o důchodovém pojištění - Komentář

Zákon o důchodovém pojištění - Komentář

Roman Lang, Vladimír Voříšek, Helena Pelikánová, Gabriela Pikorová, Romana Holečková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autory komentáře k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jsou současní nebo bývalí pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí nebo České správy sociálního zabezpečení JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Vladimír Voříšek, JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Gabriela Pikorová a ... pokračování

Cena: 1 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1595 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1595 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. důchodovému pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od ledna 2024 ke 30 změnám; změněn byl také zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a některé další zákony a ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2023 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příklady Autorka této publikace uživatele seznamuje jak se ... pokračování

Cena: 359 KčKOUPIT

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Mgr. Tomáš Červinka -

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, publikace vychází z legislativního stavu platného k 1. ... pokračování

Cena: 359 KčKOUPIT

Dávky na bydlení v České republice

Dávky na bydlení v České republice

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.