Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


423

ZÁKON

ze dne 5. listopadu 2003,

kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(1) Provozovatelem stavebního spoření je stavební spořitelna. Stavební spořitelna je banka,3) která může vykonávat pouze činnosti, povolené v jí udělené bankovní licenci, kterými jsou stavební spoření a další činnosti podle tohoto zákona (§ 9).


3)   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

3. V § 3 se za slova "stavební spořitelna" vkládají slova "jejich překlady, nebo slova od nich odvozená" a slova "svém názvu" se nahrazují slovy "své obchodní firmě".

4. § 4 až 7 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4a), 5), 5a), 6) až 10) znějí:

"§ 4
Účastník stavebního spoření

(1) Účastníkem stavebního spoření (dále jen "účastník") může být fyzická nebo právnická osoba.

(2) Státní podporu může získat

a)   občan České republiky,4a)
b)   občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky,5)
c)   fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.5a)

(3) Fyzická osoba prokazuje splnění podmínky uvedené v odstavci 2 předložením občanského průkazu nebo průkazu o povolení k pobytu.

(4) Nárok na státní podporu za příslušný kalendářní rok vzniká tehdy, pokud účastník splňoval alespoň jednu z podmínek podle odstavce 2 po celý kalendářní rok, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. V kalendářním roce, v jehož průběhu doba spoření začíná nebo končí, postačí, když účastník splňoval alespoň jednu z podmínek podle odstavce 2 po dobu trvání doby spoření v dotčeném roce.

§ 5
Smlouva o stavebním spoření

(1) Osoba, která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu podle občanského zákoníku o stavebním spoření (dále jen "smlouva"), se stává účastníkem. Účastník se ve smlouvě zejména zaváže ukládat u stavební spořitelny vklady ve smluvené výši. Smlouva účastníka, pokud je jím fyzická osoba, musí obsahovat jeho prohlášení, zda v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení může účastník v průběhu kalendářního roku jedenkrát změnit. Součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření (dále jen "všeobecné obchodní podmínky").

(2) Účastník má právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb (dále jen "úvěr ze stavebního spoření") po splnění podmínek tohoto zákona a podmínek stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách, zejména po splnění předpokladů zajištění jeho návratnosti.

(3) Úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. Financováním bytových potřeb účastníka se rozumí i financování bytových potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se pro účely tohoto zákona považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.

(4) Délka čekací doby na poskytnutí peněžních prostředků z úvěru ze stavebního spoření nesmí být kratší než 24 měsíců od počátku doby spoření a závisí na podmínkách stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách.

(5) Stavební spořitelna může poskytnout účastníkovi úvěr do výše cílové částky, který slouží k úhradě nákladů na řešení bytových potřeb i v případě, kdy účastník nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

(6) Smlouva musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření může činit nejvýše 3 procentní body.

(7) Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě.

(8) Účastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemně oznamovat stavební spořitelně všechny skutečnosti, které mají vliv na plnění podmínek stanovených tímto zákonem a všeobecnými obchodními podmínkami. Účastník je zejména povinen doložit stavební spořitelně použití úvěru ve smyslu odstavců 3 a 5 na bytové potřeby.

(9) Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, sníženému o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou. Uspořenou částku nelze v době spoření převést na jinou osobu.

(10) Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím čekací doby podle odstavce 4, nebo vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy, nebo zánikem právnické osoby jako účastníka.

§ 6
Bytové potřeby

(1) Bytovými potřebami účastníka, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   výstavba bytového domu,6) rodinného domu,7) nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu,8)
b)   změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
c)   koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu,
d)   koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, nebo s řešením jiných bytových potřeb,
e)   splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání k bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické osoby,
f)   změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na
1.  bytovém domě nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem nebo společníkem, a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě nebo rodinném domě, nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního důvodu,
2.  bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu,8) včetně úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích týkajících se společných částí domu,
3.  bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem, nebo užívá-li byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu třeba podle zvláštního právního předpisu,9)
g)   vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na účely uvedené v písmenech a) až e) a písmenu h),
h)   úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká,
i)   řešení bytové potřeby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným převodem nebo přechodem podle zvláštního právního předpisu,10)
j)   připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu8) k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby,
k)   splacení úvěru, nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb uvedených pod písmeny a) až j) s výjimkou pokut nebo jiných sankcí.

(2) U účastníka, kterým je právnická osoba, se za použití úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby považuje použití úvěru

a)   na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i),
b)   ke splacení úvěru nebo půjčky, použitých na financování bytových potřeb, uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) a i), nebo
c)   k výstavbě sítí technického vybavení.

(3) Bytová potřeba uvedená v odstavcích 1 a 2 se musí nacházet v České republice.

§ 7
Všeobecné obchodní podmínky

(1) Stavební spořitelna je povinna vypracovat všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky podléhají schválení Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo").

(2) Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelna vhodným způsobem uveřejňuje.

(3) Všeobecné obchodní podmínky musí obsahovat nejméně tyto údaje:

a)   podmínky uzavírání smluv a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování,
b)   podmínky a předpoklady pro získání úvěru ze stavebního spoření,
c)   podmínky uzavírání smluv o úvěru ze stavebního spoření a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování,
d)   postup při zániku stavební spořitelny nebo při odnětí bankovní licence.

4a)   Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5a)   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
7)   § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
8)   § 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
9)   Například § 694 občanského zákoníku.
10)   Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".

5. § 9 a 9a včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10a) a 10b) znějí:

"§ 9
Další činnosti stavební spořitelny

(1) Stavební spořitelna může kromě činností podle § 1

a)   poskytovat úvěry osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb,
b)   přijímat vklady od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí,
c)   poskytovat záruky za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 a za úvěry uvedené v písmenu a),
d)   obchodovat na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty, vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
e)   obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou,
f)   obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou,
g)   provádět platební styk a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny,
h)   poskytovat bankovní informace,
i)   uzavírat obchody sloužící k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku,
j)   vykonávat finanční makléřství.

(2) Činnosti uvedené v odstavci 1 může stavební spořitelna vykonávat jen za předpokladu, že budou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených smluv a že nedojde ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování čekacích lhůt na jejich poskytnutí.

(3) Podíl součtu cílových částek u smluv uzavřených stavební spořitelnou s právnickými osobami na součtu cílových částek u smluv, u nichž dosud nevznikl nárok na úvěr ze stavebního spoření, může činit nejvýše 15 %. Pohledávky z úvěrů uvedených v odstavci 1 písm. a) a z úvěrů podle § 5 odst. 5 nesmějí překročit 20 % součtu cílových částek.

(4) Stavební spořitelna může finanční prostředky ukládat pouze u bank se sídlem v České republice, poboček zahraničních bank působících na území České republiky nebo u zahraničních bank se sídlem na území členského státu Evropské unie a pouze za předpokladu, že budou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených smluv a že nedojde ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování čekacích lhůt na jejich poskytnutí.

(5) Stavební spořitelna může získávat potřebné zdroje pouze od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí. Stavební spořitelna může také vydávat dluhopisy se splatností nejvýše 10 let.

(6) Stavební spořitelna může mít majetkové účasti pouze v právnických osobách, které se zabývají výstavbou bytů a rodinných domů nebo výrobou pro tyto účely, v podnicích pomocných bankovních služeb a v jiných stavebních spořitelnách.

(7) Účast v právnické osobě podle odstavce 6 nesmí přesáhnout jednu třetinu základního kapitálu právnické osoby a součet účastí v právnických osobách nesmí překročit 15 % základního kapitálu stavební spořitelny. To neplatí pro nabývání účastí v jiných stavebních spořitelnách a v podnicích pomocných bankovních služeb.

(8) Stavební spořitelna může nabývat pouze nemovitosti, jimiž jsou zajištěny její pohledávky, nebo nemovitosti určené pro výkon činnosti této stavební spořitelny.

§ 9a
Informační systém

(1) Pro účely

a)   kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory,
b)   zpracování žádosti o roční zálohy státní podpory, doplnění a opravy této žádosti,
c)   vracení státní podpory stavebními spořitelnami ministerstvu,
d)   změny údajů o účastnících,

je provozován informační systém podle zvláštního právního předpisu upravujícího informační systémy veřejné správy,10a) jehož správcem je ministerstvo (dále jen "informační systém").

(2) V informačním systému se vedou o účastnících, kterými jsou fyzické osoby, tyto údaje u

a)   státních občanů České republiky v rozsahu
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2.  rodné číslo,
3.  poštovní směrovací číslo adresy místa trvalého pobytu,
4.  číslo smlouvy, datum jejího uzavření, obchodní firmu stavební spořitelny a identifikační číslo stavební spořitelny,
5.  datum ukončení doby spoření,
6.  datum, důvod a typ změny smlouvy ovlivňující nárok na státní podporu,
7.  výše přiznané státní podpory,
b)   cizinců10b) v rozsahu
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2.  rodné číslo,
3.  poštovní směrovací číslo adresy místa pobytu v České republice,
4.  druh pobytu,
5.  číslo smlouvy, datum jejího uzavření, obchodní firmu stavební spořitelny a identifikační číslo stavební spořitelny,
6.  datum ukončení doby spoření,
7.  datum, důvod a typ změny smlouvy ovlivňující nárok na státní podporu,
8.  výše přiznané státní podpory.

(3) Ministerstvo zavádí do informačního systému údaje stanovené v odstavci 2, které obdrží od stavebních spořitelen.

(4) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému stavebním spořitelnám a účastníkům, a to v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Orgánům státní správy a orgánům pověřeným výkonem státní správy poskytuje ministerstvo údaje z informačního systému, pokud to vyžaduje jejich činnost vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti.

(5) Stavební spořitelně poskytuje ministerstvo písemně, v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat, údaje uvedené v odstavci 2 vedené v informačním systému o účastnících, kteří s touto stavební spořitelnou uzavřeli smlouvu. Bez žádosti poskytuje ministerstvo stavební spořitelně tyto údaje pouze pro účely zpracování žádostí o roční zálohy státní podpory (§ 11). V ostatních případech poskytuje ministerstvo údaje uvedené v odstavci 2 pouze na základě její písemné žádosti nebo žádosti podané v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis. Stavební spořitelny, které takto získaly údaje z informačního systému, je nesmějí shromažďovat, předávat jiným osobám nebo je využívat nad rámec stanovený zvláštním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů.

(6) Účastníkovi na základě písemné žádosti nebo žádosti v elektronické podobě poskytuje ministerstvo písemně nebo, pokud o to účastník požádá, v elektronické podobě údaje podle odstavce 2 vedené v informačním systému k jeho osobě. V žádosti účastník uvede

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   adresu místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky nebo adresu místa pobytu v České republice u cizinců,
d)   číslo smlouvy, datum jejího uzavření, obchodní firmu stavební spořitelny a identifikační číslo stavební spořitelny.

Písemnou žádost účastník opatří úředně ověřeným podpisem. Za nezletilého účastníka žádá o poskytnutí údajů podle tohoto odstavce jeho zákonný zástupce. Za účastníka zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo účastníka, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle tohoto odstavce, žádá o poskytnutí údajů podle tohoto odstavce jeho opatrovník.

(7) Údaje v informačním systému evidované na technických nosičích dat se uchovávají po dobu nezbytně nutnou pro uskutečňování cílů, pro které jsou údaje sbírány a dodatečně zpracovávány.


10a)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
10b)   § 1 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/2000 Sb.".

6. V § 10 odstavec 1 zní:

"(1) Státní podpora přísluší účastníkovi, pokud jím je fyzická osoba, při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně a poskytuje se ze státního rozpočtu České republiky formou ročních záloh.".

7. V § 10 odst. 2 se slova "25 % z ročně uspořené částky" nahrazují slovy "15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce" a částka "18 000 Kč" se nahrazuje částkou "20 000 Kč".

8. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) Účastníkovi, který je fyzickou osobou a splňuje podmínky stanovené v § 4 odst. 2, a který má uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit uvedený v odstavci 2.".

9. V § 10 odstavec 4 zní:

"(4) Částka úspor přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření v případě, že účastníkem uzavřená smlouva bude obsahovat prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit.".

10. V § 11 odst. 1 se za slovo "příslušném" vkládá slovo "kalendářním".

11. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

12. V § 11 odst. 3 písmeno a) zní:

"a) seznam účastníků, pro které je vyžadována v daném období záloha státní podpory a údaje potřebné k ověření tohoto seznamu účastníků, kterými jsou
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2.  rodné číslo,
3.  poštovní směrovací číslo adresy místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky,
4.  druh pobytu a poštovní směrovací číslo adresy místa pobytu v České republice u cizinců,
5.  číslo smlouvy, datum jejího uzavření,
6.  datum ukončení doby spoření,
7.  datum, důvod a typ změny a další skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu, které dosud nejsou evidovány v informačním systému,
8.  výše požadované státní podpory.".

13. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova "smluvně stanovené" zrušují a slova "stavebního spoření" se nahrazují slovy "tohoto zákona pro přiznání státní podpory".

14. V § 11 odst. 5 se číslo "5" nahrazuje číslem "4".

15. V § 11 se doplňují odstavce 6 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 10c) znějí:

"(6) Žádost, její doplnění nebo oprava se zpracovávají za využití informačního systému. Při posuzování žádosti, jejího doplnění nebo opravy je ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo vnitra o porovnání údajů informačního systému s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel,10c) a to údajů o

a)   státních občanech České republiky v rozsahu
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2.  rodné číslo,
3.  poštovní směrovací číslo adresy místa trvalého pobytu,
b)   cizincích v rozsahu
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2.  rodné číslo,
3.  poštovní směrovací číslo adresy místa pobytu v České republice,
4.  druh pobytu.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou termín, způsob podání a náležitosti žádosti včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění.

(8) Ministerstvo stanoví v dohodě s Ministerstvem vnitra vyhláškou technické a organizační podmínky porovnávání údajů podle odstavce 6.


10c)   § 8 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

16. V § 12 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce doby spoření, vyplatí stavební spořitelna účastníkovi:

a)   pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo
b)   pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby.

(3) V ostatních případech nemá účastník nárok na výplatu záloh státní podpory a stavební spořitelna je povinna zálohy státní podpory, evidované na účtu účastníka, vrátit ministerstvu, a to do 2 měsíců ode dne, kdy zjistí, že účastník ztratil na výplatu záloh státní podpory nárok.".

17. V § 12 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Nárok na výplatu státní podpory má účastník při splnění podmínek tohoto zákona jen za dobu spoření.

(5) Za nakládání s uspořenou částkou podle odstavce 2 se považuje také výkon rozhodnutí postihující uspořenou částku, nebo její část. Výkonem rozhodnutí nelze postihnout zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka.".

18. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13
Práva a povinnosti stavební spořitelny

(1) Stavební spořitelna kontroluje, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho účtu. Pokud toto právo z důvodů nesplnění podmínek stanovených tímto zákonem zaniklo, stavební spořitelna další zálohy státní podpory nečerpá a je povinna příslušnou částku přijatých záloh státní podpory vrátit ministerstvu.

(2) Stavební spořitelna kontroluje, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní podpory účastníkovi. V případě použití úvěru ze stavebního spoření, uspořené částky nebo vyplacené státní podpory v rozporu s tímto zákonem je stavební spořitelna oprávněna požadovat, aby účastník vrátil bez zbytečného odkladu úvěr nebo jeho část použitou v rozporu s účelem úvěru a vyplacenou státní podporu. Účastník je v tomto případě povinen úvěr nebo jeho část a vyplacenou státní podporu vrátit stavební spořitelně ve lhůtě stanovené stavební spořitelnou. Státní podporu vrátí stavební spořitelna ministerstvu.

(3) Kontrolu podle odstavců 1 a 2 provádí stavební spořitelna na základě dokladů předložených účastníkem. Stavební spořitelna je povinna vrátit vyplacenou státní podporu v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvu nejpozději do 2 měsíců ode dne zjištění důvodů pro vrácení státní podpory.

(4) Po dobu nejméně 10 let od ukončení smlouvy je stavební spořitelna povinna uchovávat všechny doklady týkající se výplaty státní podpory. Tímto ustanovením nejsou dotčeny lhůty v případech, kdy jiné právní předpisy stanoví lhůty delší.

(5) Při vracení státní podpory podle odstavce 3 může stavební spořitelna požádat ministerstvo o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému.

(6) Informace o vrácené státní podpoře podle odstavce 3 a žádost o změnu evidovaných údajů o účastnících se zpracovávají za použití informačního systému.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob vracení státní podpory podle odstavce 3 a způsob podání a náležitosti žádosti o změnu údajů o účastnících.".

19. V § 15 nadpis zní: " Státní kontrola".

20. V § 15 odstavec 1 zní:

"(1) Státní kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, stanovených tímto zákonem, provádí ministerstvo podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní kontrolu. K tomuto účelu ministerstvo provozuje informační systém.".

21. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pro plnění úkolů státní kontroly Ministerstvo vnitra podle zvláštního právního předpisu poskytuje ministerstvu z informačního systému evidence obyvatel údaje o

a)   státních občanech České republiky v rozsahu
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2.  rodné číslo,
3.  adresa místa trvalého pobytu,
b)   cizincích v rozsahu
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2.  rodné číslo,
3.  adresa místa pobytu v České republice,
4.  druh pobytu.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

22. V § 15 odst. 3 se slova "nezbytné k ověření výše poskytnuté státní podpory, jejího rozúčtování na účty účastníků a dalších skutečností, ovlivňujících využívání státní podpory" nahrazují slovy "pro výkon státní kontroly podle odstavce 1".

23. V § 15 odst. 4 se slovo "předkládání" nahrazuje slovem "poskytování" a za slovo "údajů" se vkládají slova "podle odstavce 3".

24. V § 15 odst. 5 se slova "prováděných kontrol" nahrazují slovy "státní kontroly, prováděné ministerstvem, a bankovního dohledu, vykonávaného Českou národní bankou".

25. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Podmínky provozování informačního systému podle odstavce 1 stanoví ministerstvo vyhláškou.".

26. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Ministerstvo uloží stavební spořitelně povinnost vrátit část, případně celkovou částku vyplacené státní podpory, v případě porušení podmínek stanovených tímto zákonem. Částku státní podpory uloženou k vrácení do státního rozpočtu vybírá a vymáhá ministerstvo. Účastník je povinen vrátit stavební spořitelně státní podporu, která mu byla vyplacena v rozporu s podmínkami stanovenými tímto zákonem pro přiznání státní podpory, v přiměřené lhůtě, stanovené stavební spořitelnou.".

27. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

28. V § 16 odst. 2 se slova "a zaplatit pokutu" zrušují.

29. V § 16 odst. 3 se slova "a uložit pokutu" zrušují a slova "jednoho roku" se nahrazují slovy "3 let".

30. V § 16 odstavec 4 zní:

"(4) Informace o vrácené státní podpoře podle odstavce 1 se zpracovává za použití informačního systému.".

31. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

32. Za § 16 se vkládají nové § 16a až 16c, které včetně nadpisů znějí:

" Sankce
§ 16a

Stavební spořitelně, která poruší povinnost kontrolovat, zda jsou splněny podmínky pro přiznání státní podpory účastníkům a v důsledku porušení této povinnosti dojde k neoprávněnému připsání státní podpory na účet účastníků, se uloží pokuta do výše 50 % neoprávněně připsané státní podpory, nejvýše však do 5 000 000 Kč.

§ 16b

(1) Při určení výměry pokuty stavební spořitelně se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(2) Odpovědnost stavební spořitelny za protiprávní jednání zanikne po uplynutí 5 let ode dne jeho spáchání.

(3) Protiprávní jednání stavební spořitelny podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo, které také vybírá a vymáhá uložené pokuty.

(4) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(5) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků.

§ 16c
Společná ustanovení

(1) Na poskytování, vracení a vymáhání státní podpory se nevztahují zvláštní právní předpisy upravující porušení rozpočtové kázně, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

(2) V souvislosti s plněním svých úkolů podle tohoto zákona jsou ministerstvo a stavební spořitelna oprávněny vést evidenci, zpracovávat nebo shromažďovat rodná čísla, popřípadě obdobná evidenční čísla, nebylo-li rodné číslo přiděleno.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Stavební spořitelna uvede do souladu s tímto zákonem vykonávané činnosti nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

3. Nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů nevzniká u smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na kterou účastníkovi k 31. prosinci roku, v němž tento zákon nabyde účinnosti, nepříslušela státní podpora podle dosavadních právních předpisů. V době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle dosavadních právních předpisů, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona.

4. Účastník, jehož smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů, může úvěr nebo uspořenou částku použít i na bytové potřeby podle tohoto zákona, jeho nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů tím není dotčen.

5. V případě zrušení rodných čísel se pro účely tohoto zákona místo rodného čísla použije obdobné evidenční číslo a datum narození účastníka.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou § 4 odst. 2 písm. b), které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.