Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 418/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 138, ze dne 10. 12. 2003

418

VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2003,

kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:

§ 1
Základní fond

(1) Zdrojem základního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zdravotní pojišťovna") jsou

a)   pojistné na veřejné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné") včetně záloh a jejich vyúčtování a pravděpodobná výše pojistného, přičemž o přeplatky pojistného2) a nesprávně uskutečněné platby pojistného se upravují zdroje základního fondu,
b)   měsíční vyúčtování výsledků přerozdělení pojistného,3)
c)   náhrady škod,4)
d)   finanční dary pro zdravotní pojišťovnu, u kterých dárce blíže nespecifikoval účel daru,
e)   pohledávky za zdravotní péči poskytnutou cizincům v tuzemsku, uskutečněné na základě vyhlášených mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána,
f)   pohledávky za zdravotní péči poskytnutou cizincům v tuzemsku, uskutečněné na základě vyhlášených mezinárodních smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána,
g)   ostatní pohledávky související s veřejným zdravotním pojištěním, které nepřísluší jinému fondu,5)
h)   kladné kursové rozdíly související se základním fondem,
i)   příděly finančních prostředků z jiných fondů provedené v souladu s platnými zákony a touto vyhláškou,
j)   zůstatky základního fondu zrušované zdravotní pojišťovny v případě sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven.6)

(2) Kromě zdrojů uvedených v odstavci 1 tvoří u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky7) zdroje základního fondu též penále,8) přirážky k pojistnému a pokuty9) a finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu, zejména úroky. Z prostředků získaných z pokut a penále propočte tato pojišťovna převod do fondu prevence v maximální výši odpovídající 0,3 % finančních příjmů z pojistného po přerozdělování.10)

(3) U resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") jsou prostředky podle odstavce 2 zdroji základního fondu pouze v případě, že nebylo dosaženo vyrovnaného hospodaření základního fondu. Hodnocení této skutečnosti se provádí k rozvahovému dni daného účetního období. Při vyrovnaném hospodaření11) musí být dosažen kladný zůstatek bankovního účtu základního fondu, aniž by byl pro příděl do rezervního fondu, úhradu všech splatných závazků základního fondu a příděly do ostatních fondů podle této vyhlášky použit úvěr.

(4) Základní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o

a)   závazky vyplývající z poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně záloh12) a jejich zúčtování se zdravotnickými zařízeními, upravené o odpočet pohledávek z provedených revizí vyúčtování, z uplatnění regulačních mechanizmů a z neoprávněně fakturované zdravotní péče, upravené dále o odpočet pohledávek za jinými zdravotními pojišťovnami nebo jinými subjekty, na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní péči poskytovanou po-jištěncům veřejného zdravotního pojištění,
b)   závazky vyplývající z poskytnutého nutného a neodkladného léčení pojištěnců v cizině,13)
c)   závazky vyplývající z poskytnuté zdravotní péče vyúčtované zdravotnickými zařízeními za cizince na základě vyhlášených mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána,
d)   závazky vyplývající z poskytnuté zdravotní péče vyúčtované zdravotnickými zařízeními za cizince na základě vyhlášených mezinárodních smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána,
e)   závazky spojené s nákupem, opravami a pronájmem zdravotnických prostředků zapůjčovaných pojištěncům,
f)   úroky vyplývající z úvěrů přijatých za účelem posílení základního fondu,
g)   bankovní poplatky za vedení účtů základního fondu, poplatky za poštovní služby a poplatky za použití veřejných datových sítí při úhradách zdravotní péče, výběru pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému,
h)   záporné kursové rozdíly související se základním fondem,
i)   příděl do provozního fondu do výše limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny podle § 7,
j)   příděl do rezervního fondu,
k)   příděl do fondu prevence uskutečněný při splnění podmínek odstavce 2 nebo 3,
l)   mimořádný příděl do provozního fondu na pokrytí zvýšených výdajů14) Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky.

(5) Základní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o odpisy15) dlužného pojistného, odpisy nedobytných pohledávek za uhrazenou zdravotní péči poskytnutou cizincům v tuzemsku a odpisy nedobytných pohledávek za zdravotnickými zařízeními. Základní fond se snižuje též o odpisy nedobytných penále, pokut a přirážek k pojistnému, pokud byly zdrojem základního fondu.

(6) Základní fond zaměstnanecké pojišťovny se snižuje o příspěvek do zajišťovacího fondu.16)

(7) Finanční prostředky základního fondu vede zdravotní pojišťovna na samostatném bankovním účtu, popřípadě na více samostatných bankovních účtech pro potřeby oddělení evidence příjmů, výdajů a stavu prostředků, aby byla umožněna kontrola jejich správné výše. Zůstatek základního fondu i zůstatek finančních prostředků samostatného bankovního účtu dosažený ke konci účetního období se převádí do následujícího účetního období.

§ 2
Rezervní fond

(1) Zdrojem rezervního fondu zdravotní pojišťovny jsou

a)   kauce žadatele,17)
b)   příděl z pojistného uskutečněný převodem ze základního fondu,18)
c)   výnos z držby a prodeje cenných papírů pořízených z prostředků rezervního fondu,18)
d)   kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků rezervního fondu reálnou hodnotou,19)
e)   úroky z bankovního účtu rezervního fondu,
f)   dar určený dárcem do rezervního fondu,
g)   zůstatky rezervního fondu zrušované zdravotní pojišťovny v případě sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven.

(2) Rezervní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o

a)   příděl do základního fondu v případech stanovených zákonem,18)
b)   poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k rezervnímu fondu,
c)   ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků rezervního fondu,
d)   záporné rozdíly z ocenění cenných papírů rezervního fondu na reálnou hodnotu,19)
e)   závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny.20)

(3) Finanční prostředky rezervního fondu zdravotní pojišťovny jsou uloženy na samostatném bankovním účtu. Kromě použití limitované výše 30 % finančních prostředků18) lze finanční prostředky rezervního fondu ukládat pouze na krátkodobé termínované vklady, pokud tím zdravotní pojišťovna neporuší povinnost převodu do základního fondu.18)

(4) Pokud nenastala povinnost použití rezervního fondu, je zdravotní pojišťovna nejpozději k rozvahovému dni povinna zajistit, aby rezervní fond byl naplněn do zákonem stanovené výše.18) V případě, že dojde k překročení minimální výše rezervního fondu, je zdravotní pojišťovna oprávněna se souhlasem správní rady převést část finančních prostředků pře-sahující tuto výši do základního fondu.

(5) Převod finančních prostředků z bankovního účtu základního fondu na bankovní účet rezervního fondu se provede vždy až po přídělu do provozního fondu, uhrazení všech splatných závazků vůči zdravotnickým zařízením, splátkách úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí a v případě zdravotních pojišťoven zřízených podle zvláštního zákona21) též po úhradě příspěvku do zajišťovacího fondu. Pokud po provedení těchto převodů nejsou k dispozici finanční prostředky nutné k doplnění rezervního fondu na výši stanovenou zákonem, převede zaměstnanecká pojišťovna do základního fondu přednostně zdroje uvedené v § 1 odst. 3.11) Na vytvoření zákonného přídělu do rezervního fondu je povinna zdravotní pojišťovna dále použít též zůstatek bankovního účtu provozního fondu podle § 3 odst. 4 písm. c).

(6) Při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou je základem pro propočet přídělu do rezervního fondu výše výdajů základního fondu zdravotní pojišťovny pokračující v činnosti, která se zvýší o podíl výdajů základního fondu rušené zdravotní pojišťovny v přepočtu na absolutní počet pojištěnců, kteří ke dni sloučení byli jejími pojištěnci. Úprava propočtu se promítne do všech období, která jsou součástí propočtu limitu. Při splynutí zdravotních pojišťoven se výdaje základních fondů obou zdravotních pojišťoven za období zahrnutá do propočtu přepočtou na výši odpovídající počtu pojištěnců daných zdravotních pojišťoven ke dni splynutí.

§ 3
Provozní fond

(1) Provozní fond zdravotní pojišťovny se používá k úhradě nákladů na její činnost.

(2) Zdrojem provozního fondu zdravotní pojišťovny jsou

a)   příděl ze základního fondu maximálně do výše ročního limitu stanoveného v § 7 odst. 1 a 2,
b)   dar určený dárcem do provozního fondu,
c)   příděl z fondu reprodukce investičního majetku po schválení správní radou zdravotní pojišťovny,
d)   úrok z bankovního účtu provozního fondu,
e)   kladné kursové rozdíly související s provozním fondem,
f)   kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků provozního fondu reálnou hodnotou,
g)   zůstatek provozních fondů při sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven,
h)   výnos z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
i)   smluvní pokuty na základě smlouvy zdravotnických zařízení se zdravotní pojišťovnou,22)
j)   ostatní výnosy souvisejí s tvorbou provozního fondu.

(3) Kromě zdrojů uvedených v odstavci 2 jsou u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky zdrojem provozního fondu také pohledávky za zaměstnaneckými pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními v systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen "ostatní účastníci") za vynaložené prostředky spojené s tvorbou a distribucí metodik, tiskopisů a číselníků vydávaných pro zajištění jednotných postupů zúčtování zdravotní péče, léčiv, zdravotních pomůcek a dalších potřeb.12)

(4) Provozní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o

a)   provozní výdaje zdravotní pojišťovny související s veřejným zdravotním pojištěním, včetně úhrady podílu nákladů souvisejících s centrálním registrem pojištěnců podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, s Informačním centrem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a s provozem Centra mezistátních úhrad,
b)   příděly do sociálního fondu maximálně do výše celkového přídělu uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a),
c)   příděl do základního fondu podle § 2 odst. 5,
d)   příděl do fondu reprodukce investičního majetku provedený na základě rozhodnutí správní rady zdravotní pojišťovny,
e)   příděl do základního fondu provedený na základě rozhodnutí správní rady zdravotní pojišťovny,
f)   záporné kursové rozdíly související s provozním fondem,
g)   záporné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků provozního fondu na reálnou hodnotu,
h)   úroky z úvěrů přijatých zdravotní pojišťovnou na krytí provozního fondu finančními prostředky,
i)   poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k provoznímu fondu,
j)   pokuty a penále vyplývající pro zdravotní po- jišťovnu z nedodržení postupů stanovených zákonem;23) dále pokuty, penále či jiné sankce za porušení smluvních vztahů uzavřených zdravotní pojišťovnou,24)
k)   závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny,
l)   příděl do fondu reprodukce investičního majetku ve výši odpisů a kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sníženého o náklady související s prodejem.

(5) U Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se z prostředků provozního fondu hradí též úhrady prostředků vynaložené na tvorbu a distribuci metodik, tiskopisů a číselníků vydávaných pro zajištění jednotných postupů zúčtování zdravotní péče, léčiv, zdravotních pomůcek a dalších potřeb zajišťovaných pro ostatní účastníky.

(6) Zůstatky provozního fondu zdravotní pojišťovny a rovněž finanční zůstatky vedené na samostatném bankovním účtu se převádí do následujícího účetního období.

(7) Finanční prostředky provozního fondu zdravotní pojišťovny je možno využívat k pořízení krátkodobého finančního majetku.

(8) Z bankovního účtu provozního fondu zdravotní pojišťovny se podle § 7 odst. 3 převádějí finanční prostředky na bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku ve výši zúčtovaných odpisů veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně finanční hodnoty zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sníženého o náklady související s prodejem.

(9) Příděl ze základního fondu do provozního fondu je možno provádět průběžně podle očekávané výše příjmů a počtu pojištěnců v daném čtvrtletí. Výše těchto přídělů až do výše limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny se upřesňuje na základě skutečných výsledků hospodaření k 31. březnu, 30. červnu a 30. září běžného roku postupem podle § 7. Nejpozději k rozvahovému dni se do provozního fondu zúčtuje příděl maximálně ve výši limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny, propočteného podle § 7 odst. 1 a 2.

(10) Pokud zdravotní pojišťovna provozuje v souladu se zvláštním právním předpisem25) a schváleným statutem činnost, která podléhá dani z příjmů právnických osob (dále jen "zdaňovaná činnost"), zajišťuje oddělené sledování a účtování veškerých nákladů na tuto činnost a výnosů z této činnosti. Jestliže v průběhu běžného roku hradí z finančních prostředků provoz-ního fondu podíl nákladů souvisejících se zdaňova- nou činností, převádí na bankovní účet provozního fondu čtvrtletní zálohy z finančních prostředků zdaňované činnosti, které se zúčtují nejpozději k rozvahovému dni. Současně se zúčtováním záloh ze zdaněné činnosti je provozní fond snížen též o podíl nákladů souvisejících s touto činností, včetně podílu odpisů vytvořených z poměrné části hmotného a nehmotného majetku využívaného ve zdaňované činnosti. Při poskytování záloh, odděleném sledování podílu provoz-ních nákladů a podílu odpisů podle věty druhé a třetí postupuje obdobně též Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky v souvislosti s vytvářením a správou fondu preventivní péče a fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče.26)

§ 4
Sociální fond

(1) Sociální fond zdravotní pojišťovny se používá k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb ve prospěch zaměstnanců zdravotní pojišťovny, případně dalších osob v souladu s vnitřním předpisem zdravotní pojišťovny.

(2) Zdrojem sociálního fondu zdravotní pojišťovny jsou

a)   základní příděl ve výši maximálně 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy, které byly zúčtovány s provozním fondem, tvořený převodem finančních prostředků z pro-vozního fondu,
b)   další příděl ze zisku po zdanění vytvořený ve zdaňované činnosti,
c)   splátky půjček zaměstnancům,
d)   ostatní příjmy (například náhrady škod od pojišťovny27)), které souvisejí s výdaji ze sociálního fondu,
e)   úroky z bankovního účtu sociálního fondu,
f)   kladné kursové rozdíly související se sociálním fondem,
g)   dary určené dárcem do sociálního fondu zdravotní pojišťovny,
h)   zůstatky sociálních fondů sloučených a splynutých zdravotních pojišťoven,
i)   pohledávky fondů, jejichž zůstatky byly převedeny k 1. lednu 1999 do sociálního fondu zdravotní pojišťovny.

(3) Sociální fond zdravotní pojišťovny se snižuje v souladu s ročním rozpočtem a zásadami jeho používání, které jsou součástí schváleného zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny. Sociální fond zdravotní pojišťovny se dále snižuje o bankovní poplatky a poštovní poplatky související s jeho činností.

(4) Při používání sociálního fondu zdravotní pojišťovny se postupuje takto :

a)   finanční prostředky sociálního fondu se vedou na samostatném bankovním účtu,
b)   výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše finančních prostředků vedených na bankovním účtu tohoto fondu, prostředky sociálního fondu nelze převádět do jiných fondů zdravotní pojišťovny, s výjimkou postupu při likvidaci zdravotní pojišťovny,
c)   při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou se zůstatek sociálního fondu rušené zdravotní pojišťovny převede na účet sociálního fondu zdravotní pojišťovny, se kterou se sloučila; do tohoto fondu se v následujícím období převádějí splátky půjček poskytnutých ze zrušeného sociálního fondu; takto se postupuje i při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se sociálním fondem zrušené zdravotní pojišťovny,
d)   při splynutí zdravotních pojišťoven se převedou zůstatky účtů rušených zdravotních pojišťoven na bankovní účet sociálního fondu nově vzniklé zdravotní pojišťovny. Do tohoto sociálního fondu se v následujícím období převádějí též splátky půjček poskytnutých ze sociálních fondů zrušených zdravotních pojišťoven; takto se postupuje též při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se sociálními fondy zrušených zdravotních pojišťoven,
e)   při zahájení likvidace zdravotní pojišťovny se postupuje podle § 7 odst. 4.

§ 5
Fond investičního majetku

(1) Fond investičního majetku zdravotní pojišťovny se používá ke sledování zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zdravotní pojišťovny.

(2) Zdrojem fondu investičního majetku zdravotní pojišťovny jsou

a)   dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek19) pořízený z prostředků fondu reprodukce investičního majetku,
b)   bezúplatně převzatý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
c)   nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
d)   nově zařazený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle rozhodnutí účetní jednotky.19)

(3) Fond investičního majetku zdravotní pojišťovny se snižuje o

a)   výši zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku při jeho vyřazení z používání v důsledku opotřebení, ztráty, znehodnocení, v důsledku jeho prodeje, bezúplatného předání, zvýšení hranice pro zařazení do kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,19)
b)   bezúplatně předaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
c)   odepsaný náklad na trvale zastavené investice,
d)   hodnotu účetních odpisů.

§ 6
Fond reprodukce investičního majetku

(1) Fond reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny se používá k soustřeďování prostředků na pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zdravotní pojišťovny.

(2) Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny jsou

a)   odpisy veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 7 odst. 3,
b)   další příděly z provozního fondu na základě schválení správní radou zdravotní pojišťovny,
c)   příděly z provozního fondu podle § 3 odst. 4 písm. l),
d)   dar určený dárcem do fondu reprodukce investičního majetku,
e)   příděl odsouhlasený správní radou ze zisku po zdanění vytvořeného ve zdaňované činnosti, určený na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je využíván též na zdaňovanou činnost. Alikvotní část přídělu19) se propočte v poměru předpokládaného využití z pořizovací ceny daného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Obdobně postupuje Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky při propočtu alikvotní části přídělu z prostředků kapitoly Ministerstva obrany na úhradu podílu hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného při správě fondu preventivní péče a fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče,
f)   úroky z bankovního účtu fondu reprodukce investičního majetku,
g)   zůstatek fondu reprodukce investičního majetku sloučené nebo splynuté zdravotní pojišťovny,
h)   účelová dotace ze státního rozpočtu vyplývající z uzavřené smlouvy,28)
i)   kladné kursové rozdíly související s fondem reprodukce investičního majetku.

(3) Fond reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny se snižuje o

a)   pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně poskytnutých záloh,
b)   splátky úroků z úvěrů použitých na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve vazbě na schválený zdravotně pojistný plán,
c)   příděl do provozního fondu, a to se souhlasem správní rady zdravotní pojišťovny,
d)   poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k fondu reprodukce investičního majetku,
e)   záporné kursové rozdíly související s fondem reprodukce investičního majetku,
f)   závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny.

(4) Finanční prostředky fondu reprodukce investičního majetku vede zdravotní pojišťovna na samostatném bankovním účtu. Zůstatek fondu reprodukce investičního majetku a finanční prostředky na bankovním účtu se převádějí do následujícího účetního období.

§ 7
Limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny

(1) Roční limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny krytý ze zdrojů základního fondu se stanoví z prostředků získaných z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod.

(2) Výše limitu finančních prostředků tvořící součet přídělů do provozního fondu, sociálního fondu a fondu reprodukce investičního majetku se propočte podle následujícího vzorce:

L = (PC : 100) x koef.,

kde:

L ...   představuje limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v Kč,
PC ...   představují příjmy v Kč za kalendářní rok z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod,
koef. ...   představuje koeficient v procentech, zaokrouhlený na dvě desetinná místa a vypočtený podle vzorce
koef. = - 0,62/P x p + 3,8 + 0,62/P x 50,
kde:
P ...   představuje hodnotu 10 350 vyjadřující jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců systému veřejného zdravotního pojištění zahrnutou do propočtu limitu,
p ...   představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců zdravotní pojišťovny propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování za hodnocené období, zaokrouhlenou směrem nahoru na celé číslo.

(3) Rozdělení finančních prostředků limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny se provede následujícím způsobem:

a)   celkový příděl do výše propočteného limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny se převede ze základního fondu do provozního fondu,
b)   z provozního fondu se převede do sociálního fondu příděl ve výši propočtené podle § 4 odst. 2 písm. a), současně se z provozního fondu převede příděl ve výši hodnoty účetních odpisů včetně zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za dané účetní období do fondu reprodukce investičního majetku podle § 6 odst. 2 písm. a),
c)   zůstatek celkového limitu podle písmene a) a po provedení přídělů podle písmene b) tvoří příděl do provozního fondu.

(4) U zdravotní pojišťovny v likvidaci, případně v konkursu, se ke dni zahájení likvidace, případně prohlášení konkursu, přeruší propočet limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny podle odstavců 1 až 3 a podle § 3 odst. 9. Do doby zániku zdravotní pojišťovny se neprovádí příděl do sociálního fondu, fondu reprodukce investičního majetku, rezervního fondu a zajišťovacího fondu. Ze základního fondu do pro-vozního fondu se převádí příděl pouze ve výši nutné na zajištění chodu likvidované zdravotní pojišťovny podle rozhodnutí likvidátora nebo správce konkursní podstaty, pokud je konkurs na zdravotní pojišťovnu prohlášen. Výše a účel výdajů provozního fondu se kontroluje v rámci kontroly hospodaření zdravotní pojišťovny v likvidaci.29)

(5) Roční limit nákladů na činnost Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, stanovený podle odstavce 2, nezahrnuje příděl na výdaje hrazené z prostředků přídělu ze základního fondu do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. l). V rámci hodnocení výroční zprávy Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky se tyto výdaje vyčíslí zvlášť a jejich oprávněnou výši navrhne Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí ke schválení vládě.30)

§ 8
Přechodné ustanovení

V případech souvisejících s účetním obdobím roku 2003 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1.  Vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví po-drobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu. 
2.  Vyhláška č. 235/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu. 
3.  Vyhláška č. 42/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


1)   Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.  59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.  492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
2)   § 14 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č.  324/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.
3)   § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
4)   § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
5)   Například § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996  Sb.
7)   Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1992 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č.  93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 49/2002 Sb.
8)   § 18 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č.  59/1995 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb. a zákona č. 176/2002 Sb.
9)   § 44 a 45 zákona č. 48/1997 Sb.
§ 26 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 138/2001 Sb.
10)   § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 69/2000 Sb.
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995  Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.
11)   § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.
12)   § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.
§ 40 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 459/2000 Sb.
13)   § 14 zákona č. 48/1997 Sb.
14)   Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15)   § 26c zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb. a zákona č.  138/2001 Sb.
16)   § 22a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 48/1997 Sb.
17)   § 4a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č.  149/1996 Sb.
18)   § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č.  149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb. a zákona č. 69/2000 Sb.
§ 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996  Sb.
19)   Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny.
20)   § 6a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.
21)   Zákon č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)   § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.
23)   Například § 18 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č.  161/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb., § 20 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb., § 23a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č.  60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., a § 24b zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 49/2002 Sb.
24)   Například § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.
25)   Například § 54 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.
26)   Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.
27)   Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č.  316/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb.
28)   Například zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
29)   § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
30)   § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 49/2002 Sb.

E-shop

Daňový řád - Praktický komentář

Daňový řád - Praktický komentář

Tomáš Rozehnal - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo ...

Cena: 835 KčKOUPIT

Směrnice DAC 6 v přehledech

Směrnice DAC 6 v přehledech

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se podrobně věnuje nové aktuální povinnosti oznamovat přeshraniční transakce u definovaných přeshraničních uspořádání. Obsahuje související evropské předpisy a přehledy agresivního daňového plánovaní. Porovnává znění evropské směrnice s českým zákonem včetně převodního ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidaného hodnoty byl od ledna 2021 daňovým balíčkem a některými dalšími novelami (celkem 19 změn a doplnění). Nově jsou zařazeny také 2 rozhodnutí o prominutí daně a pokyny k nim. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.