Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


382

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2003

o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 5, § 10 odst. 3 písm. e), § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje veterinární podmínky

a)   obchodování se zvířaty mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie (dále jen "členské státy"),
b)   dovozu zvířat ze zemí, které nejsou členskými státy (dále jen "třetí země").

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na ryby, korýše a měkkýše, na zárodečné produkty, na drůbež určenou na výstavy, přehlídky nebo soutěže, a nejsou jí dotčeny právní předpisy, které upravují veterinární požadavky na zdraví zvířat, jeho ochranu a ochranu zvířat proti týrání, na označování a evidenci zvířat a na jejich přepravu, na zdravotní nezávadnost produktů živočišného původu.

(3) Organizaci a způsob provádění veterinárních kontrol zvířat, která jsou předmětem obchodování nebo dovozu z třetích zemí, jakož i opatření vyplývající z výsledků těchto kontrol upravují zvláštní právní předpisy.2)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   obchodováním - obchodování se zbožím, které má původ ve členských státech, jakož i se zbožím pocházejícím ze třetích zemí, které je v členských státech ve volném oběhu,
b)   skotem - zvířata druhu skot (Bos) včetně druhů Bison bison a Bubalus bubalis,
c)   prasaty - zvířata rodu Sus chovaná nebo držená v hospodářství,
d)   jatečným skotem a prasaty - skot a prasata určená k přijetí na jatkách nebo do shromažďovacího střediska, z něhož mohou být přemístěna pouze k poražení,
e)   plemenným a užitkovým skotem a prasaty - skot a prasata jiná než jatečná, určená k reprodukci, získávání produktů živočišného původu nebo k práci, přehlídkám a výstavám, s výjimkou zvířat, která se podílejí na kulturních a sportovních akcích,
f)   jatečnými ovcemi nebo kozami - ovce nebo kozy určené buď přímo, nebo prostřednictvím schváleného trhu nebo shromažďovacího střediska na jatky,
g)   plemennými a výkrmovými ovcemi nebo kozami - ovce a kozy jiné než uvedené v písmenu f), určené k přepravě na místo určení, a to buď přímo, nebo prostřednictvím schváleného trhu nebo shromažďovacího střediska,
h)   koňovitými - zvířata druhů kůň (včetně zeber) a osel, jakož i kříženci těchto druhů,
i)   registrovanými koňovitými - koňovití registrovaní podle zvláštních právních předpisů,3) identifikovaní pomocí průkazu koně,4)
d)   nebyla určena k poražení,
e)   nepodléhají omezení v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat6) od některých nákaz,
f)   u nich byla provedena kontrola totožnosti a byla klinicky prohlédnuta úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před odesláním a nejevila při klinické prohlídce (vyšetření) žádné klinické příznaky onemocnění,
g)   jsou označena stanoveným způsobem a evidována7) tak, aby kdykoli bylo možno identifikovat zvíře i hospodářství jeho původu,
h)   jsou přepravována za podmínek stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy.15)

§ 5

(1) Skot a prasata, na která se vztahuje tato vyhláška, musí být provázena od odeslání až na místo určení prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení podle vzoru vydaného Státní veterinární správou v souladu s § 48 odst. 1 písm. k) zákona (dále jen "veterinární osvědčení").

(2) Veterinární osvědčení osvědčuje splnění podmínek stanovených touto vyhláškou, popřípadě i zvláštních veterinárních záruk. Musí být

a)   vystaveno v den klinické prohlídky (vyšetření) zvířete, nejméně v jednom z úředních jazyků státu určení,
b)   vystaveno na jediném listu; není-li to možné a veterinární osvědčení je vystaveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny, aby tvořily nedělitelný celek, a označeny pořadovým číslem.

(3) Doba platnosti veterinárního osvědčení činí 10 dnů ode dne jeho vystavení.

(4) Veterinární osvědčení vystavuje v souladu s § 56a zákona úřední veterinární lékař na základě klinické prohlídky (vyšetření) zvířat, popřípadě i na základě údajů o zdravotním stavu zvířat, potvrzených schváleným veterinárním lékařem hospodářství původu, anebo shromažďovacího střediska. Vyžadují-li to zvláštní právní předpisy,8) zajistí úřední veterinární lékař, který vyplňuje veterinární osvědčení, aby v den vystavení tohoto osvědčení bylo přemístění zvířete registrováno v systému Animo.

(5) Přichází-li zvíře ze shromažďovacího střediska, anebo ze schváleného hospodářství, zahrnutého do sítě epizootologického sledování (dále jen "síť sledování"), může být provázeno dokladem vystaveným na základě zdravotního potvrzení, obsahujícího příslušné údaje, včetně údajů o splnění zvláštních veterinárních záruk, potvrzeného schváleným veterinárním lékařem, odpovědným za hospodářství původu, nebo může být ve formě veterinárního osvědčení.

(6) Jestliže zvíře prošlo před příchodem do členského státu určení shromažďovacím střediskem v České republice, vystaví úřední veterinární lékař odpovědný za toto shromažďovací středisko nové veterinární osvědčení, opatří je pořadovým číslem veterinárního osvědčení, vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu původu, a připojí je k prvopisu nebo úředně ověřenému opisu tohoto veterinárního osvědčení. Platnost obou těchto osvědčení nesmí překročit dobu platnosti uvedenou v odstavci 3.

§ 6

(1) Plemenný a užitkový skot a prasata musí navíc přicházet z hospodářství, v němž byl chován nejméně po dobu 30 dnů před odesláním, a jde-li o zvířata mladší než 30 dnů, v němž byla chována od narození. Úřední veterinární lékař musí na základě kontroly totožnosti ověřit, že zvířata splňují tuto podmínku a že pocházejí z Evropské unie, popřípadě že byla dovezena z třetí země za dodržení podmínek stanovených touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy.9) Procházejí-li zvířata shromažďovacím střediskem ve státě původu, nesmí doba jejich shromáždění mimo hospodářství původu překročit dobu šesti dnů.

(2) Zvířata dovezená z třetí země nemohou být po příchodu na místo určení dále přemísťována, pokud nesplňují podmínky této vyhlášky, zejména požadavek uvedený v odstavci 1, a nemohou být zařazena do stáda, pokud úřední veterinární lékař, odpovědný za příslušné hospodářství, nepotvrdí, že tato zvířata neohrozí zdravotní status hospodářství. Je-li zvíře dovezené z třetí země zařazeno do hospodářství, nemohou být zvířata z tohoto hospodářství po dobu následujících 30 dnů předmětem obchodování, jestliže nebylo dovezené zvíře izolováno od ostatních zvířat v hospodářství.

(3) Zvířata po dovozu na území České republiky z třetí země, která není státem určení, musí být přepravena do státu určení co nejrychleji. Musí být provázena veterinárním osvědčením, vystaveným podle zvláštních právních předpisů.9)

§ 7

Plemenný a užitkový skot dále musí splňovat následující požadavky

a)   přicházet ze stáda úředně prostého tuberkulózy10) a v případě zvířat starších šesti týdnů reagovat negativně na intradermální tuberkulinaci, provedenou v průběhu 30 dnů před opuštěním stáda původu. Tato tuberkulinace se nepožaduje, přicházejí-li zvířata ze státu nebo jeho části, které jsou úředně prosté tuberkulózy, anebo ve kterých byl zaveden systém sítě sledování,
b)   přicházet ze stáda úředně prostého enzootické leukózy skotu,10) a je-li starší 12 měsíců, být individuálně vyšetřen s negativním výsledkem imunodifúzním testem, provedeným v průběhu 30 dnů před opuštěním stáda původu. Tento test se nevyžaduje, přicházejí-li zvířata ze členského státu nebo jeho části, které jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu, anebo ve kterých byl zaveden systém sítě sledování,
c)   jde-li o nekastrovaná zvířata, přicházet ze stáda úředně prostého brucelózy,10) a jsou-li starší 12 měsíců, být v průběhu 30 dnů před opuštěním stáda původu vyšetřena aglutinačním testem se sérem, popřípadě testem reakce vazby komplementu, metodou s pufrovaným brucelovým antigenem nebo metodou ELISA; použitý test musí být vyznačen ve veterinárním osvědčení. Tento test se nevyžaduje, přicházejí-li zvířata ze státu nebo jeho části, které jsou úředně prosté brucelózy, anebo ve kterých byl zaveden systém sítě sledování,
d)   nesmí v době mezi opuštěním hospodářství původu a příchodem do místa určení přijít do styku se skotem ze stáda, které není úředně prosté tuberkulózy a enzootické leukózy skotu, a jde-li o nekastrovaná zvířata, úředně prosté brucelózy.

§ 8

Jatečný skot navíc musí přicházet ze stáda, které je úředně prosté tuberkulózy a enzootické leukózy skotu, a jde-li o nekastrovaná zvířata, úředně prosté brucelózy.

§ 9

Jatečný skot a prasata, přijatá po příchodu do České republiky

a)   na jatkách, musí být v souladu s veterinárními požadavky poražena co nejdříve, nejpozději však během 72 hodin po jejich příchodu na jatky,
b)   do shromažďovacího střediska, musí být po trhu (prodeji) přepravena přímo na jatky a v souladu s veterinárními požadavky poražena co nejdříve, nejpozději však během tří pracovních dnů od jejich příchodu do tohoto střediska. V době mezi jejich příchodem do shromažďovacího střediska a jejich příchodem na jatky nesmí tato zvířata přijít do styku s jinými sudokopytníky, než jsou zvířata splňující veterinární podmínky stanovené touto vyhláškou.

§ 10

(1) Bylo-li zjištěno porušení ustanovení této vyhlášky nebo předpisů Evropských společenství, učiní krajská veterinární správa v souladu s § 49 zákona odpovídající opatření k zajištění zdraví zvířat a zabránění šíření nákazy stanovená zákonem, spočívající zejména v

a)   dokončení přepravy nebo navrácení zvířat do jejich místa odeslání nejkratší cestou s podmínkou, že takto prováděná činnost nemůže dále ohrozit zdraví nebo pohodu zvířat,
b)   držení zvířat ve vhodném ustájení s přiměřenou péčí zajišťující pohodu zvířat v případě přerušení přepravy,
c)   poražení zvířat; živočišné produkty pocházející z těchto zvířat mohou být
1.  posouzeny jako poživatelné v souladu se zvláštním právním předpisem,11) nebo
2.  posouzeny jako nepoživatelné a zpracovány v souladu se zvláštním právním předpisem.12)

(2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona okamžitě informuje příslušný úřad členského státu původu o zjištěném neplnění veterinárních podmínek stanovených touto vyhláškou.

§ 11

Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona nejpozději do 31. května kalendářního roku informuje Komisi Evropského společenství (dále jen "Komise") o výskytu nákaz uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, k nimž jsou skot a prasata vnímavá, a o výskytu nákaz, na které se vztahují doplňkové záruky Evropské unie, na svém území v předchozím kalendářním roce, včetně podrobností o monitorování a provádění programů ozdravování zvířat. Kritéria pro poskytování informací budou stanovena rozhodnutím orgánů Evropské unie.

Zvláštní veterinární záruky při obchodování s prasaty týkající se Aujeszkyho choroby
§ 12

Odesílání prasat, určených pro členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí, které nejsou v příloze č. 2 uvedeny, je povoleno pouze za podmínek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 13

Státní veterinární správa, aniž je dotčeno ustanovení § 78 odst. 2 této vyhlášky, informuje Komisi o výskytu Aujeszkyho choroby, včetně podrobností o monitorování a provádění programů ozdravování zvířat, nejméně jednou za rok v souladu s jednotnými kritérii stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 14
Zvláštní veterinární záruky obchodování se skotem týkající se infekční rinotracheitidy skotu

Skot, který pochází z jiných členských států a který je určen pro členské státy nebo oblasti uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce.

Veterinární požadavky na ovce a kozy určené k obchodování
§ 15

(1) Ovce a kozy mohou být předmětem obchodování, jen jestliže

a)   splňují podmínky stanovené touto vyhláškou,
b)   jsou označeny stanoveným způsobem a evidovány7) tak, aby kdykoli bylo možno identifikovat zvíře i hospodářství původu,
c)   byly klinicky prohlédnuty úředním veterinárním lékařem během 48 hodin před odesláním a nejevily při klinické prohlídce (vyšetření) žádné klinické příznaky onemocnění,
d)   se narodily nebo byly od narození chovány na území Evropské unie, anebo dovezeny z třetí země, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveného a zveřejněného orgány Evropské unie, za dodržení podmínek stanovených touto vyhláškou a zvláštním právním předpisem,13)
e)   nepocházejí z hospodářství a nepřišly do styku se zvířaty z hospodářství, které podléhá mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření nákazy, na kterou jsou tato zvířata vnímavá, jmenovitě brucelózy, vztekliny nebo sněti slezinné. Tato opatření musí trvat po poražení posledního nemocného nebo vnímavého zvířete v hospodářství nejméně 42 dnů, jde-li o brucelózu, 30 dnů, jde-li o vzteklinu, a 15 dnů, jde-li o sněť slezinnou,
f)   nepocházejí z hospodářství a nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství, na které se vztahují omezení, přijatá v souvislosti s tlumením slintavky a kulhavky, anebo které nesmí zvířata opouštět, protože je v ochranném pásmu, vymezeném vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření nákazy, na kterou jsou tato zvířata vnímavá.

(2) Plemenné a užitkové ovce nebo kozy, které mají být zařazeny do hospodářství ovcí nebo koz úředně prostého nebo prostého brucelózy ovcí a koz (B. melitensis), musí splňovat podmínky, stanovené zvláštním právním předpisem.10)

(3) Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona povolit přemísťování plemenných a užitkových ovcí a koz, ač nejsou splněny podmínky této vyhlášky, jde-li o přemístění zvířat určených výhradně k dočasné pastvě v blízkosti vnitřních hranic Evropské unie.

§ 16

Plemenné ovce a kozy musí navíc

a)   pocházet z hospodářství a přicházet do styku jen se zvířaty z hospodářství,
1.  ve kterém nebyla klinicky diagnostikována v předcházejících šesti měsících nakažlivá agalakcie ovcí (Mycoplasma agalactiae) nebo nakažlivá agalakcie koz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides "velké kolonie"), v předcházejících 12 měsících paratuberkulóza nebo kaseózní lymfadenitida a v předcházejících třech letech plicní adenomatóza, Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz. Doba tří let však může být zkrácena na dobu 12 měsíců, jestliže zvířata, u nichž byla zjištěna Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz, byla poražena a zbývající zvířata byla vyšetřena s negativními výsledky dvěma, pro tyto případy rozhodnutím orgánů Evropské unie uznanými testy, anebo
2.  které v souvislosti s programem ozdravování zvířat od některé z nákaz uvedených v bodě 1 nebo se zřetelem k uznání území státu nebo jeho části za prosté od některé z těchto nákaz poskytuje zvláštní veterinární záruky, které jsou rovnocenné pro jmenovanou nákazu nebo nákazy,
3.  ve kterém úřednímu veterinárnímu lékaři, zodpovědnému za vydání veterinárního osvědčení žádné skutečnosti nenaznačují, že podmínky bodů 1 a 2 nejsou splněny, a chovatel výslovně potvrdil, že mu o žádné takové skutečnosti není nic známo, a písemně prohlásil, že zvířata splňují podmínky bodů 1 a 2,
b)   pokud jde o nekastrované plemenné berany se zřetelem na nakažlivou epididymitidu beranů (B. ovis),
1.  pocházet z hospodářství, ve kterém v předcházejících 12 měsících nebyla diagnostikována tato nákaza,
2.  být v průběhu 60 dnů před odesláním trvale drženi v tomto hospodářství,
3.  být v průběhu 30 dnů před odesláním sérologicky vyšetřeni v souladu s metodickým návodem Státní veterinární správy s negativním výsledkem na tuto nákazu, anebo splňovat rovnocenné zvláštní veterinární záruky, uznané rozhodnutím orgánů Evropské unie,
4.  být doprovázeni veterinárním osvědčením.

§ 17

Ovce a kozy při obchodování mezi Českou republikou a členskými státy musí v průběhu přepravy na místo určení doprovázet veterinární osvědčení, které:

a)   je podepsáno úředním veterinárním lékařem,
b)   je vystaveno v den prohlídky podle § 15 odst. 1 písm. c), a to nejméně v jednom z úředních jazyků členského státu určení,
c)   je platné 10 dnů ode dne jeho vystavení,
d)   musí být vystaveno na jediném listu.

§ 18

Pokud členské státy uplatňují systém kontroly poskytující záruky rovnocenné těm, stanoveným v § 15 odst. 2 a § 16, pokud se týká přemísťování ovcí a koz na jejich území, zejména prostřednictvím identifikačního dokladu, může Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona na základě vzájemnosti udělit další výjimky z ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) a z povinnosti vydávat veterinární osvědčení podle § 17. O udělených výjimkách informuje Komisi.

Veterinární požadavky na koňovité určené k obchodování
§ 19

(1) Koňovití mohou být předmětem obchodování, jen jestliže

a)   splňují podmínky stanovené touto vyhláškou a jinými právními předpisy,2),3)
b)   byli klinicky prohlédnuti úředním veterinárním lékařem během 48 hodin před odesláním a nejevili při klinické prohlídce (vyšetření) žádné klinické příznaky onemocnění,
c)   nebyli určeni k poražení nebo utracení v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat6) od některé nákazy.

(2) Koňovití nesmějí pocházet z hospodářství, pro které byla vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření nákazy, na kterou jsou koňovití vnímaví, nařízena mimořádná veterinární opatření, pokud

a)   nebyla všechna vnímavá zvířata poražena nebo utracena a dosud neuplynula doba
1.  šesti měsíců ode dne posledního skutečného nebo možného styku zvířat s nakaženým zvířetem, jde-li o hřebčí nákazu; v případě hřebců však tato doba trvá až do jejich kastrace,
2.  šesti měsíců ode dne poražení nebo utracení nakažených zvířat, jde-li o vozhřivku nebo encefalomyelitidu koní,
3.  šesti měsíců ode dne posledního zjištěného případu nákazy, jde-li o vezikulární stomatitidu,
4.  jednoho měsíce ode dne posledního zjištěného případu nákazy, jde-li o vzteklinu,
5.  patnácti dnů ode dne posledního zjištěného případu nákazy, jde-li o sněť slezinnou,
6.  kdy po odstranění nakažených koňovitých reagují zbývající zvířata negativně při dvou vyšetřeních testem dle Cogginse, provedených v intervalu tří měsíců, jde-li o infekční anémii koní,
b)   byla všechna zvířata vnímavá na příslušnou nákazu poražena nebo utracena a prostory, v nichž se tato zvířata zdržovala, byly dezinfikovány, a dosud neuplynula doba 30 dnů, v případě sněti slezinné 15 dnů, ode dne poražení nebo utracení zvířat a dezinfekce prostorů,
c)   nepřišla podle prohlášení chovatele a poznatků úředního veterinárního lékaře v průběhu 15 dnů předcházejících klinické prohlídce (vyšetření) do styku s nakaženými koňovitými.

(3) Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona povolit výjimku z podmínek uvedených v odstavci 2 pro dostihová závodiště a v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona informuje Komisi o rozsahu této výjimky.

(4) Registrovaní koňovití, kteří jsou odesíláni z hospodářství, musí být provázeni průkazem koně. Je-li zvíře předmětem obchodování, musí být provázeno vedle průkazu koně též potvrzením o jeho zdravotním stavu.

(5) Plemenní, užitkoví a jateční koňovití musí být provázeni průkazem koně. Je-li zvíře předmětem obchodování, musí být provázeno vedle průkazu koně též veterinárním osvědčením.

(6) Úřední veterinární lékař, který má osvědčit splnění podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) a b), § 22 odst. 1, 2, 3 a § 77 a přitom zjistí, že některá z těchto podmínek není splněna, pozastaví používání průkazu koně na dobu, uvedenou v citovaných ustanoveních. Po poražení registrovaného koně je tento doklad vrácen úřadu, který jej vydal.

§ 20

(1) Veterinární osvědčení nebo v případě průkazu koně formulář obsahující zdravotní údaje musí být vypracovány během 48 hodin před odesláním nebo nejpozději poslední pracovní den před odesláním, a to alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání.

(2) Veterinární osvědčení musí být vystaveno na jediném listu. Doba platnosti veterinárního osvědčení činí 10 dnů ode dne jeho vystavení.

(3) Jiní než registrovaní koňovití mohou být doprovázeni jedním veterinárním osvědčením vztahujícím se na zásilku.

§ 21

Česká republika je prostá moru koní, jestliže na jejím území nebyl zjištěn žádný klinický, u neočkovaných koňovitých sérologický nebo epizootologický důkaz moru koní v posledních dvou letech a nebylo provedeno očkování proti této nákaze během posledních 12 měsíců.

§ 22

(1) Část území České republiky je považována za zamořenou morem koní, jestliže

a)   klinické a sérologické (u neočkovaných zvířat) nebo epizootologické vyšetření potvrdilo přítomnost moru koní na této části jejího území v posledních dvou letech, anebo
b)   bylo v posledních 12 měsících provedeno na této části jejího území očkování proti této nákaze.

(2) Část území považovaná za zamořenou morem koní musí zahrnovat nejméně ochranné pásmo o poloměru alespoň 100 km kolem ohniska nákazy, jakož i pásmo dozoru v šíři nejméně 50 km za ochranným pásmem, v němž nebylo v posledních 12 měsících prováděno očkování proti této nákaze.

(3) Pokud by byla část území České republiky považována za zamořenou morem koní, mohla by být zvířata pocházející z této části přemísťována nebo odesílána pouze za předpokladu, že

a)   jsou odeslána pouze během určitých období roku stanovených Komisí s ohledem na aktivitu hmyzu, který přenáší původce moru koní,
b)   v den klinické prohlídky (vyšetření) podle § 19 odst. 1 písm. b) nejevila žádný příznak onemocnění morem koní,
c)   pokud nebyla očkována proti této nákaze, byla na ni dvakrát v intervalu 21 až 30 dnů vyšetřena s negativním výsledkem komplementfixačním testem v souladu s metodickým návodem Státní veterinární správy, přičemž druhé vyšetření bylo provedeno v průběhu posledních deseti dnů před odesláním,
d)   pokud byla očkována proti této nákaze, nestalo se tak v průběhu posledních dvou měsíců před odesláním a zvířata byla vyšetřena v intervalu uvedeném v písmenu c) komplementfixačním testem, přičemž podle výsledku tohoto testu nedošlo k růstu protilátek,
e)   byla držena v karanténě po dobu nejméně 40 dnů před odesláním,
f)   byla v době karantény i přepravy z karantény na místo odeslání chráněna před vektorem,10) který přenáší původce moru koní.

(4) Opatření pro zdolávání moru koní se řídí zvláštním právním předpisem.10)

(5) Státní veterinární správa v souladu se zvláštním právním předpisem10) nařídí registraci a označení všech očkovaných koňovitých, kteří se nacházejí v ochranném pásmu, zřetelnou a neodstranitelnou značkou používanou v těchto případech v Evropské unii.

(6) Veterinární osvědčení nebo průkaz koně, týkající se koňovitých v ochranném pásmu, kteří byli očkováni proti moru koní, musí obsahovat potřebné údaje o tomto očkování.

§ 23

Pokud členské státy uplatňují systém kontroly poskytující záruky rovnocenné těm, stanoveným v § 19 odst. 2 písm. a) a b), pokud se týká přemísťování koňovitých a registrovaných koňovitých na jejich území, zejména prostřednictvím identifikačního dokladu, může Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona na základě vzájemnosti udělit další výjimky z ustanovení § 19 odst. 1 písm. b) a § 19 odst. 5. O udělených výjimkách informuje Komisi.

§ 24

(1) Koňovití musí být přepraveni z hospodářství původu na místo určení co nejrychleji, a to buď přímo, popřípadě přes schválený trh nebo shromažďovací středisko.

(2) Koňovití musí být přepravováni v dopravních prostředcích, které jsou

a)   konstruovány tak, aby z nich v průběhu přepravy nevytékaly a nevypadávaly výkaly, podestýlka a krmivo,
b)   řádně čištěny a dezinfikovány schváleným dezinfekčním prostředkem podle pokynů krajské veterinární správy.

(3) Přeprava musí být prováděna tak, aby bylo účinně chráněno zdraví a pohoda zvířat.

§ 25

(1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit přemísťování koňovitých, ač nejsou splněny podmínky této vyhlášky uvedené v § 19, 21 a 22, jde-li o přemístění zvířat, jež jsou v blízkosti vnitřních hranic Evropské unie

a)   využívána k jízdě nebo k tahu, anebo pro sportovní a rekreační účely,
b)   zúčastněna na kulturních a podobných akcích, organizovaných místními orgány a institucemi,
c)   určena k dočasné pastvě nebo práci.

(2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona informuje Komisi o rozsahu výjimky udělené podle odstavce 1.

(3) Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona výjimečně povolit přemísťování zvířat, ač nejsou splněny podmínky této vyhlášky uvedené v § 19 odst. 2 písm. a) a b), jde-li o přemístění jatečných zvířat, jež jsou zvlášť označena jako zvířata určená k poražení, přepravena přímo na určené jatky a poražena do pěti dnů; povolení takového přemístění musí být zaznamenáno ve veterinárním osvědčení.

(4) Úřední veterinární lékař musí zaznamenat identifikační číslo nebo číslo průkazu koně poraženého zvířete a zaslat příslušnému úřadu místa odeslání na jeho žádost potvrzení o tom, že bylo zvíře poraženo.

Veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce určená k obchodování
§ 26

Násadová vejce, jednodenní kuřata, chovná a užitková drůbež mohou být předmětem obchodování, jestliže pocházejí

a)   z podniku schváleného v souladu s přílohou č. 7 část I k této vyhlášce, jemuž bylo přiděleno veterinární schvalovací číslo,
b)   z podniku a oblasti, které nepodléhají mimořádným veterinárním opatřením, vztahujícím se na drůbež,
c)   z hejna, ve kterém v době odeslání nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá.

§ 27

(1) Násadová vejce v době odeslání musí

a)   pocházet z hejna, které
1.  bylo chováno déle než šest týdnů před odesláním v jednom nebo více schválených podnicích,
2.  jestliže bylo podrobeno očkování, bylo toto očkování provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 8 k této vyhlášce,
3.  v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání bylo podrobeno veterinární prohlídce (vyšetření) provedené úředním veterinárním lékařem, při níž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, anebo bylo podrobováno veterinární kontrole provedené úředním veterinárním lékařem každý měsíc, naposledy nejvýše 31 dnů před odesláním. V tomto případě musí být v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání zkontrolovány záznamy o zdravotním stavu drůbeže a posouzen její současný zdravotní stav na základě aktuálních informací, poskytnutých chovatelem. Nasvědčují-li záznamy nebo poskytnuté informace podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, musí být úředním veterinárním lékařem provedena další veterinární prohlídka (vyšetření), která vyloučí možnou přítomnost nákazy,
b)   být označena,
c)   být dezinfikována podle pokynů krajské veterinární správy.

(2) Vyskytne-li se v průběhu inkubace v hejně, z něhož násadová vejce pochází, nákaza, na kterou je drůbež vnímavá, musí o tom být uvědomena příslušná líheň a krajská veterinární správa, příslušná pro líheň a hejno původu.

§ 28

Jednodenní kuřata

a)   musí být líhnuta z násadových vajec, která odpovídají podmínkám stanoveným v § 26 a 27,
b)   musí, jestliže byla očkována, splňovat podmínky očkování uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce,
c)   nesmí podle informací o zdravotním stavu hejna, popřípadě laboratorních vyšetření hejna vykazovat v době odeslání žádné příznaky, které by mohly vést k podezření z nákazy.

§ 29

Chovná a užitková drůbež v době odeslání musí být

a)   chována od vylíhnutí nebo déle než šest týdnů před odesláním v jednom nebo více schválených podnicích,
b)   v průběhu 48 hodin předcházejících odeslání podrobena veterinární prohlídce (vyšetření) provedené úředním veterinárním lékařem, při níž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakýkoli jiný důvod k podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá; byla-li drůbež očkována, pak musí splňovat podmínky očkování uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 30

(1) Chovná drůbež zasílaná do Finska a Švédska podléhá mikrobiologickému vyšetření vzorků v hejnu původu; mikrobiologické vyšetření se provádí v souladu s přílohou č. 9 k této vyhlášce.

(2) Chovnou drůbež zasílanou do Finska a Švédska musí doprovázet veterinární osvědčení.

§ 31

(1) Jednodenní kuřata určená pro hejna chovné drůbeže nebo hejna užitkové drůbeže ve Finsku a Švédsku musí pocházet z násadových vajec od chovné drůbeže, jež byla podrobena vyšetření uvedenému v § 30 odst. 1.

(2) Jednodenní kuřata určená pro hejna chovné drůbeže nebo hejna užitkové drůbeže ve Finsku a Švédsku musí doprovázet veterinární osvědčení.

§ 32

Zvláštní veterinární záruky uvedené v § 30 a 31 se nepoužijí u hejn podléhajících programu uznanému orgány Evropské unie za rovnocenný s programem prováděným Finskem a Švédskem.

§ 33

(1) Užitková drůbež chovaná za účelem produkce vajec pro lidskou spotřebu (dále jen "nosnice") zasílaná do Finska a Švédska podléhá mikrobiologickému vyšetření vzorků odebraných v hejnu původu; mikrobiologické vyšetření se provádí podle ustanovení přílohy č. 10 k této vyhlášce.

(2) Nosnice zasílané do Finska a Švédska musí doprovázet veterinární osvědčení.

(3) Zvláštní veterinární záruky uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí u hejn podléhajících programu uznanému orgány Evropské unie za rovnocenný s programem prováděným Finskem a Švédskem.

§ 34

(1) Jatečná drůbež musí pocházet z podniku, v němž

a)   byla chována od vylíhnutí nebo déle než 21 dnů před odesláním,
b)   nebyla nařízena nebo vyhlášena mimořádná veterinární opatření, vztahující se na drůbež, nebo oblast, v níž se podnik nachází, těmto opatřením nepodléhá,
c)   v průběhu pěti dnů předcházejících odeslání byla v hejně, z něhož je drůbež odesílána, provedena veterinární prohlídka (vyšetření), při níž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakýkoli jiný důvod k podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá.

(2) Jatečná drůbež odesílaná do Finska a Švédska musí být s ohledem na sérotypy salmonel neuvedené v části III, A přílohy č. 7 k této vyhlášce podrobena mikrobiologickému vyšetření vzorků odebraných v podniku původu; rozsah a metody vyšetření budou stanoveny rozhodnutím orgánů Evropské unie.

(3) Vyšetření uvedené v odstavci 2 nesmí být prováděno u jatečné drůbeže z hospodářství podléhajících programu uznanému orgány Evropské unie za rovnocenný s programem prováděným Finskem a Švédskem.

§ 35

(1) V době odeslání musí drůbež starší 72 hodin, určená k repopulaci volně žijící zvěře, pocházet z hospodářství, v němž

a)   byla chována od vylíhnutí nebo déle než 21 dnů před odesláním a v němž v průběhu 14 dnů předcházejících odeslání nepřišla do styku s drůbeží, do hospodářství nově zařazenou,
b)   nebyla nařízena nebo vyhlášena mimořádná veterinární opatření, vztahující se na drůbež, nebo oblast, v níž se podnik nachází, těmto opatřením nepodléhá,
c)   v průběhu 48 hodin předcházejících odeslání byla v hejně, z něhož je drůbež odesílaná, provedena veterinární prohlídka (vyšetření), při níž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá.

(2) Ustanovení § 26 a 29 se na drůbež uvedenou v odstavci 1 nevztahují.

§ 36

(1) Ustanovení § 26 až 34 a § 39 až 41 se nevztahují na obchodování s násadovými vejci a drůbeží, jedná-li se o zásilky s méně než 20 kusy. V případech těchto zásilek musí

a)   násadová vejce a drůbež pocházet z hejna, které
1.  bylo chováno od svého vylíhnutí, anebo po dobu nejméně tří měsíců před odesláním na území Evropské unie,
2.  je v době odeslání bez jakýchkoli klinických příznaků nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením a není chováno v oblasti, která takovým opatřením podléhá,
3.  jestliže bylo podrobeno očkování, bylo toto očkování provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 9 k této vyhlášce,
b)   veškerá drůbež jedné zásilky reagovat v měsíci předcházejícím odeslání negativně na sérologické vyšetření k zjištění přítomnosti protilátek bakterií Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum v souladu s kapitolou III přílohy č. 7 k této vyhlášce,
c)   jde-li o násadová vejce nebo jednodenní kuřata, být hejno původu v průběhu tří měsíců předcházejících odeslání sérologicky vyšetřeno k zjištění přítomnosti protilátek uvedených v písmenu b) v rozsahu, který dává 95% jistotu prokázat nákazu pro prevalenci 5 %.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na běžce a jejich násadová vejce.

§ 37

Je-li v České republice nebo její části prováděno očkování proti newcastleské chorobě a jsou-li násadová vejce a drůbež odesílány do členského státu nebo jeho části, jež byly uznány za neočkující proti této nákaze, vyžaduje se, aby

a)   násadová vejce pocházela z hejna, které není očkováno proti newcastleské chorobě, anebo je očkováno inaktivovanou očkovací látkou nebo živou očkovací látkou s tím, že očkování bylo provedeno nejméně 30 dnů před sběrem násadových vajec,
b)   jednodenní kuřata včetně kuřat určených k repopulaci volně žijící zvěře nebyla očkována proti newcastleské chorobě a pocházela z násadových vajec, odpovídajících podmínkám uvedeným v písmenu a), a z líhně, v níž je zajištěna časově i místně oddělená inkubace těchto vajec od inkubace vajec, která neodpovídají podmínkám uvedeným v písmenu a),
c)   chovná nebo užitková drůbež nebyla očkována proti newcastleské chorobě a
1.  byla po dobu 14 dnů před odesláním pod veterinárním dozorem izolována v hospodářství, popřípadě v karanténní stanici. V tomto případě ani jiná drůbež, která je v tomto hospodářství původu, popřípadě v karanténní stanici, nesmí být v průběhu 21 dnů předcházejících odeslání očkována proti newcastleské chorobě a žádný jiný pták, kromě těch, kteří jsou součástí zásilky, nesmí být během uvedené doby zařazen do tohoto hospodářství, popřípadě do této karanténní stanice; v karanténní stanici nesmí být prováděno žádné očkování,
2.  byla v průběhu 14 dnů před odesláním podrobena s negativními výsledky reprezentativnímu sérologickému vyšetření k zjištění přítomnosti protilátek newcastleské choroby, provedenému v souladu s postupem schváleným orgány Evropské unie,
d)   jatečná drůbež pocházela z hejna, které, pokud nebylo očkováno proti newcastleské chorobě, splňuje podmínky uvedené v písmenu c) bodu 2, anebo, pokud bylo očkováno, bylo v průběhu 14 dnů předcházejících odeslání podrobeno reprezentativnímu vyšetření vzorků na přítomnost viru newcastleské choroby, provedenému v souladu s postupem schváleným orgány Evropské unie.

§ 38

Má-li být Česká republika nebo její část uznána za neočkující proti newcastleské chorobě a mají-li být na tomto základě požadovány při obchodování zvláštní veterinární záruky, musí být orgánům Evropské unie předložena žádost o schválení tohoto statutu a program ozdravování pro newcastleskou chorobu.

§ 39

(1) Násadová vejce a jednodenní kuřata se přepravují buď v nových nevratných obalech, které jsou určeny pro tento účel a k jednorázovému použití, po němž se neškodně odstraňují, anebo ve vratných obalech, které jsou určeny k opakovanému používání za podmínky, že jsou před každým použitím vyčištěny a dezinfikovány.

(2) V obalech podle odstavce 1 lze přepravovat vždy jen násadová vejce nebo jednodenní kuřata stejného druhu, kategorie a typu drůbeže, pocházející z téhož podniku.

(3) Označení těchto obalů musí obsahovat tyto údaje:

a)   název členského státu a oblast původu,
b)   veterinární schvalovací číslo podniku původu,
c)   počet vajec nebo kuřat v balení,
d)   druh drůbeže, k němuž patří vejce nebo kuřata.

(4) Obaly obsahující násadová vejce nebo jednodenní kuřata mohou být pro přepravu přemístěny do kontejnerů vybavených pro tento účel. Na kontejneru musí být vyznačen počet obalů a údaje uvedené v odstavci 3.

§ 40

Chovná nebo užitková drůbež se přepravuje v krabicích nebo klecích, které

a)   obsahují vždy jen drůbež stejného druhu, kategorie a typu, pocházející z téhož podniku,
b)   jsou označeny veterinárním schvalovacím číslem podniku původu.

§ 41

(1) Jednodenní kuřata, chovná a užitková drůbež musí být přepravovány bez průtahů a nesmí během přepravy až na místo určení přijít do styku s jinými živými ptáky s výjimkou jednodenních kuřat, chovné nebo užitkové drůbeže, splňující podmínky stanovené touto vyhláškou.

(2) Jatečná drůbež musí být bez průtahů dodána na jatky určení, aniž by přišla do styku s jinou drůbeží s výjimkou jatečné drůbeže, splňující podmínky stanovené touto vyhláškou.

(3) Drůbež musí být přepravena v době co nejkratší na místo určení, aniž by přišla do styku s jinou drůbeží s výjimkou drůbeže určené k repopulaci volně žijící zvěře, splňující podmínky stanovené touto vyhláškou.

(4) Krabice, klece a přepravní prostředky musí být řešeny tak, aby z nich během přepravy nepadaly výkaly a peří, aby bylo možné pozorovat drůbež a bylo možné je čistit a dezinfikovat.

(5) Dopravní prostředky, kontejnery, krabice a klece musí být před odesláním a po vyložení vyčištěny a dezinfikovány podle pokynů krajské veterinární správy.

§ 42

Nejde-li o přepravu uskutečňovanou po hlavních dopravních tazích,14) nesmí být drůbež uvedená v § 41 odst. 1 až 3 přepravována místy, kde se vyskytují aviární influenza ptáků nebo newcastleská choroba.

§ 43

Drůbež a násadová vejce při obchodování mezi Českou republikou a členskými státy musí v průběhu přepravy na místo určení doprovázet veterinární osvědčení, které

a)   je podepsáno úředním veterinárním lékařem, opatřeno razítkem a podpis je v odlišné barvě než barva osvědčení,
b)   je vystaveno v den odeslání v jazyku nebo v jazycích odesílajícího členského státu a v úředním jazyku nebo úředních jazycích členského státu určení,
c)   je platné 5 dnů ode dne jeho vystavení,
d)   musí být vystaveno na jediném listu,
e)   je vyhotoveno pro jediného příjemce.

§ 44

Je-li místem určení Česká republika, může Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona povolit jednomu nebo více odesílajícím členským státům dovážet drůbež a násadová vejce bez osvědčení uvedeného v § 43.

Veterinární požadavky na ostatní zvířata určená k obchodování
§ 45

(1) Ostatní zvířata určená k obchodování mohou být předmětem obchodování, jen jestliže

a)   splňují podmínky stanovené touto vyhláškou,
b)   pocházejí ze zařízení, v němž jsou zvířata udržována v dobrém zdravotním stavu a pohodě a pravidelně veterinárně vyšetřována,
c)   pocházejí ze zařízení, v němž jsou dodržována opatření, přijatá v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat od některé nákazy uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce, anebo v souvislosti s tím, že území České republiky nebo jeho část jsou považovány za prosté takové nákazy,
d)   nevykazují příznaky onemocnění,
e)   pocházejí z hospodářství nebo oblasti, které nepodléhají omezujícím či zakazujícím mimořádným veterinárním opatřením.

(2) Nejsou-li zvířata uvedená v odstavci 1 provázena veterinárním osvědčením nebo obchodním dokladem, musí být provázena písemným prohlášením, jímž provozovatel zařízení potvrzuje, že odesílaná zvířata nejevila v době odesílání žádný zjevný příznak onemocnění a že zařízení nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením.

§ 46
Opice a poloopice

(1) Opice (Simiae) a poloopice (Prosimiae) musí pocházet ze zařízení a být určeny a přepravovány přímo do schváleného zařízení, jež je uvedeno v § 55. Tato zvířata musí být doprovázena veterinárním osvědčením, jehož potvrzení musí být vyplněno úředním veterinárním lékařem zařízení původu, aby byl zaručen zdravotní stav zvířat.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit, aby schválené zařízení mohlo získat opici nebo poloopici od chovatele, který ji má v zájmovém chovu.

§ 47
Kopytníci

Kopytníci, neuvedení v předchozích ustanoveních této vyhlášky, mohou být předmětem obchodování, jestliže

a)   jsou označeni tak, aby bylo možno zjistit zařízení jejich původu,
b)   nejsou určeni k poražení nebo utracení v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat6) od některé nákazy,
c)   nejsou očkováni proti slintavce a kulhavce a odpovídají veterinárním požadavkům, stanoveným ke zdolávání a zamezení šíření této nákazy,
d)   pocházejí ze zařízení, které nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením,
e)   byli v zařízení původu chováni trvale od svého narození nebo nejméně po dobu 30 dnů před odesláním,
f)   jsou-li dováženi, pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveného a zveřejněného orgány Evropské unie, a splňují veterinární podmínky stanovené rozhodnutím orgánů Evropské unie, nejméně však rovnocenné podmínkám tohoto ustanovení,
g)   jsou doprovázeni veterinárním osvědčením.

§ 48

(1) Přežvýkavci musí

a)   pocházet ze stáda, které je úředně prosté tuberkulózy a úředně prosté nebo prosté brucelózy podle zvláštního právního předpisu10) a odpovídá požadavkům, vyplývajícím z § 4 písm. d), e), g) nebo § 15 až 18,
b)   pokud nepocházejí ze stáda, které splňuje podmínky uvedené v písmenu a), pocházet ze zařízení, v němž nebyl zjištěn žádný případ tuberkulózy, anebo brucelózy v průběhu 42 dnů předcházejících odeslání a v němž byli přežvýkavci během 30 dnů předcházejících odeslání podrobeni s negativními výsledky tuberkulinaci a testu k průkazu nepřítomnosti protilátek brucelózy.

(2) Požadavky na testy uvedené v odstavci 1 písm. b) budou stanoveny rozhodnutím orgánů Evropské unie.

(3) Prasatovití

a)   nesmí pocházet z oblasti podléhající mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření afrického moru prasat, anebo ze zařízení podléhajícího mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření klasického moru prasat,
b)   musí pocházet ze zařízení prostého brucelózy a odpovídat veterinárním požadavkům na prasata určená k obchodování stanoveným touto vyhláškou,
c)   pokud nesplňují podmínky uvedené v písmenu b), musí být v průběhu 30 dnů před odesláním podrobeni testu k průkazu nepřítomnosti protilátek brucelózy s negativním výsledkem.

§ 49
Ptáci

(1) Ptáci, neuvedení v předchozích ustanoveních této vyhlášky, mohou být předmětem obchodování, jestliže

a)   pocházejí ze zařízení, ve kterém v průběhu 30 dnů před odesláním nebyla diagnostikována aviární influenza ptáků, a ze zařízení nebo oblasti, která nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření newcastleské choroby,
b)   byli dovezeni z třetí země, byli po příchodu do zařízení, do něhož byli umístěni, drženi v karanténě.

(2) Papouškovití navíc

a)   nesmí pocházet ze zařízení nebo přijít do styku se zvířaty ze zařízení, ve kterém byla diagnostikována psitakóza (Chlamydia psittaci), pokud ještě neuplynula doba nejméně dvou měsíců od posledního zjištěného případu a doba léčení, provedeného pod veterinárním dohledem, trvala nejméně dva měsíce,
b)   jsou označeni tak, aby bylo možno zjistit zařízení jejich původu; metody označování papouškovitých se stanoví rozhodnutím orgánů Evropské unie,
c)   musí být provázeni obchodním dokladem, který je podepsán úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem zařízení původu.

§ 50
Včely

(1) Včely (Apis mellifera) mohou být předmětem obchodování, jestliže

a)   pocházejí z oblasti, která není podrobena mimořádným veterinárním opatřením, přijatým v souvislosti s výskytem moru včelího plodu. Pocházejí-li z oblasti, v níž se vyskytla tato nákaza, nesmí být předmětem obchodování po dobu nejméně 30 dnů ode dne:
1.  posledního zjištěného případu této nákazy,
2.  veterinární prohlídky všech úlů v okruhu 3 km od místa výskytu nákazy,
3.  spálení, anebo ošetření infikovaných úlů podle pokynů krajské veterinární správy,
b)   jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, které potvrzuje splnění požadavků uvedených v písmenu a),
c)   jsou doprovázeny souhlasem Ministerstva zemědělství podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Rozhodnutím orgánů Evropské unie může být stanoveno, že se veterinární požadavky na obchodování se včelami použijí i pro čmeláky.

§ 51
Zajícovci

(1) Zajícovci (Lagomorpha) mohou být předmětem obchodování, jestliže nepocházejí ze zařízení, ve kterém

a)   se vyskytuje vzteklina nebo existuje podezření, že se v něm vyskytla v průběhu posledního měsíce před odesláním, a nepřišli do styku se zvířaty z takového zařízení,
b)   žádné zvíře nejeví klinické příznaky myxomatózy.

(2) Vyžadují-li státy určení veterinární osvědčení pro přemísťování zajícovců na svoje území, mohou vyžadovat, aby zvířata jim zaslaná byla doprovázena veterinárním osvědčením, doplněným potvrzením, které musí být vydáno úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem zařízení původu, v případě průmyslových chovů úředním veterinárním lékařem. Pokud členské státy využijí této možnosti, informují o tom Komisi.

(3) Irsko a Velká Británie mohou vyžadovat předložení veterinárního osvědčení, které zaručuje, že je splněn požadavek uvedený v odstavci 1 písm. a).

§ 52
Fretky, lišky a norci

Fretky, lišky a norci nesmí být předmětem obchodování, jestliže pocházejí ze zařízení nebo byli ve styku se zvířaty ze zařízení, ve kterém se vyskytuje vzteklina nebo existuje podezření, že se v něm vyskytla v průběhu šesti měsíců před odesláním, přičemž není uskutečňován program systematického očkování.

§ 53
Psi a kočky

Psi a kočky mohou být předmětem obchodování, jestliže zvířata

a)   starší tří měsíců
1.  nevykazují v den odeslání ze zařízení žádný příznak onemocnění, zejména nákazy, na kterou jsou zvířata daného druhu vnímavá,
2.  jsou opatřena tetováním, anebo označena mikročipovým identifikačním systémem, zavedeným v souladu s požadavky stanovenými rozhodnutím orgánů Evropské unie,
3.  byla po dosažení stáří tří měsíců a poté vždy jednou za rok (nebo v intervalu schváleném odesílajícím členským státem) očkována proti vzteklině inaktivovanou očkovací látkou obsahující nejméně jednu mezinárodní jednotku antigenu, měřeno v souladu s testem aktivity metodou popsanou v Evropském lékopisu, a vyrobenou v souladu s protokoly stanovenými v monografii Evropského lékopisu, údaje o očkování včetně data, názvu očkovací látky a čísla šarže musí být potvrzeny úředním veterinárním lékařem, popřípadě schváleným veterinárním lékařem zařízení původu v očkovacím nebo jiném průkazu zvířete, pokud možno samolepkou,
4.  jde-li o psy, musí být očkováni také proti psince,
5.  jsou provázena průkazem psa nebo kočky, který umožňuje identifikaci zvířete a zařízení původu a obsahuje údaje o jeho očkování, anebo veterinárním osvědčením, doplněným potvrzením úředního veterinárního lékaře, popřípadě schváleného veterinárního lékaře zařízení původu,
b)   mladší tří měsíců
1.  se narodila v zařízení původu a byla od svého narození držena v zajetí,
2.  nepocházejí z místa, které je podrobeno mimořádným veterinárním opatřením, omezujícím volný pohyb a přemísťování zvířat,
3.  splňují podmínky uvedené v písmenu a) bodech 1 a 5.

§ 54

Psi a kočky, kteří mají být předmětem obchodování na území Irska a Velké Británie a kteří nepocházejí z těchto zemí:

a)   musí pocházet ze schváleného zařízení; toto schválení musí být krajskou veterinární správou odejmuto, pokud přestanou být plněny podmínky stanovené v § 45,
b)   nesmějí v den odeslání ze zařízení vykazovat žádný příznak nákazy,
c)   musí být opatřeni elektronickým identifikačním systémem, který tvoří implantabilní mikročip. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona informuje Komisi a ostatní členské státy o elektronických systémech identifikace psů a koček používaných na území České republiky; majitel nebo obchodník je odpovědný za to, že prokáže úřednímu veterinárnímu lékaři řádnou identifikaci psa nebo kočky,
d)   musí být narozeni v zařízení původu a být od svého narození drženi bez jakéhokoliv kontaktu s volně žijícími zvířaty vnímavými ke vzteklině,
e)   jestliže se jedná o psy, musí být očkováni proti psince,
f)   musí být přepravováni v dopravním prostředku, odpovídajícím požadavkům stanoveným zákonem,
g)   musí být provázeni průkazem psa nebo kočky, který umožňuje identifikaci zvířete a zařízení původu a obsahuje údaje o jeho očkování, a veterinárním osvědčením, vyplněným úředním veterinárním lékařem, popřípadě schváleným veterinárním lékařem zařízení původu,
h)   musí být po dosažení stáří tří měsíců a poté vždy jednou za rok a nejméně šest měsíců před odesláním očkováni proti vzteklině inaktivovanou očkovací látkou obsahující nejméně jednu mezinárodní jednotku antigenu, měřeno v souladu s testem aktivity metodou popsanou v Evropském lékopisu, a vyrobenou v souladu s protokoly stanovenými v monografii Evropského lékopisu; údaje o očkování včetně data, názvu očkovací látky a čísla šarže musí být potvrzeny úředním veterinárním lékařem, popřípadě schváleným veterinárním lékařem zařízení původu v očkovacím nebo jiném průkazu zvířete, pokud možno samolepkou. Navíc musí být po očkování podrobeni sérologickému vyšetření prokazujícímu titr ochranných protilátek nejméně 0,5 mezinárodní jednotky; toto sérologické vyšetření je třeba provést v souladu s požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO). Jestliže je toto vyšetření provedeno po primovakcinaci, musí být provedeno mezi prvním a třetím měsícem po očkování, nebo
i)   nejsou-li podmínky uvedené v písmenu h) splněny, musí být umístěni pod dozorem do karanténní stanice schválené členským státem určení, aby tam byli podrobeni karanténě trvající šest měsíců.

§ 55

(1) Obchodování s ostatními zvířaty živočišných druhů vnímavých k nákazám uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo k nákazám uvedeným v příloze č. 11, pokud členský stát určení používá záruky uvedené v § 77 a 78, zasílanými do a ze zařízení schválených v souladu s přílohou č. 12 k této vyhlášce, podléhá předložení přepravního dokladu. V tomto dokladu, který musí být vyplněn schváleným veterinárním lékařem zařízení, se musí přesně udávat, že zvířata pocházejí ze zařízení schváleného v souladu s přílohou č. 12 k této vyhlášce, a doklad je musí doprovázet během přepravy.

(2) Podmínky pro schválení zařízení z veterinárního hlediska jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce. Nejsou-li tyto podmínky dodržovány, může být postupem odpovídajícím § 49 odst. 1 písm. h) bodu 1, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jejich schválení. Státní veterinární správa informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.

(3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) zákona vede a aktualizuje seznam schválených zařízení s jim přidělenými veterinárními schvalovacími čísly a sděluje jej Komisi a členským státům.

Veterinární podmínky dovozu zvířat ze třetích zemí

Skot, prasata, ovce a kozy
§ 56

(1) Dovážet lze zvířata vnímavá na dále uvedené nákazy, která pocházejí z třetí země,

a)   jež byla v předcházejících
1.  dvanácti měsících prostá moru skotu, plicní nákazy skotu, katarální horečky ovcí, afrického moru prasat, nakažlivé obrny prasat (Těšínská nemoc), moru malých přežvýkavců, epizootického hemoragického onemocnění, neštovic ovcí a koz a horečky Údolí Rift,
2.  šesti měsících prostá vezikulární stomatitidy,
b)   v níž nebylo v předcházejících 12 měsících prováděno očkování proti nákazám uvedeným v písmenu a).

(2) Na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie může být ustanovení odstavce 1 uplatňováno na části území třetí země.

(3) Na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie může být povolen dovoz zvířat ze třetích zemí nebo z části třetích zemí, kde se provádí očkování proti nákazám uvedeným v odstavci 1 písm. a) bodu 1.

§ 57

(1) Dovážet lze zvířata vnímavá na slintavku a kulhavku, která

a)   nebyla očkována proti slintavce a kulhavce a pocházejí z třetí země, jež byla nejméně dva roky před odesláním prostá slintavky a kulhavky, ani se v ní po dobu nejméně 12 měsíců neprovádí očkování proti této nákaze a není v ní povolena přítomnost zvířat očkovaných proti této nákaze před méně než jedním rokem,
b)   nebyla očkována proti slintavce a kulhavce a pocházejí z třetí země, jež je nejméně dva roky prostá slintavky a kulhavky, avšak provádí se v ní očkování proti této nákaze a je v ní povolena přítomnost zvířat očkovaných proti této nákaze. V tomto případě se vyžaduje, aby zvířata byla
1.  vyšetřena sérologicky s negativním výsledkem na přítomnost protilátek slintavky a kulhavky, a jde-li o skot, vyšetřením hltanohrtanového seškrabu (probang testem) s negativním výsledkem na přítomnost viru této nákazy,
2.  izolována po dobu 14 dnů v karanténní stanici země původu pod veterinárním dozorem s tím, že v průběhu 21 dnů před odesláním nebylo žádné zvíře v této karanténní stanici očkováno proti slintavce a kulhavce a že do ní nebylo v téže době přijato žádné jiné zvíře než zvířata, která jsou součástí zásilky,
3.  umístěna po příchodu do České republiky v karanténě po dobu 21 dnů.

(2) Přicházejí-li zvířata z třetí země, která není nejméně dva roky prostá slintavky a kulhavky, musí splňovat podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b), jakož i další zvláštní veterinární záruky, pokud o nich bylo orgány Evropské unie rozhodnuto.

(3) Třetí země může být pro účely ustanovení odstavce 2 považována za nejméně dva roky prostou slintavky a kulhavky, byť se v ní vyskytla slintavka a kulhavka, pokud šlo o menší počet ohnisek této nákazy v omezené části jejího území a tato ohniska byla zcela zlikvidována v době kratší tří měsíců.

(4) Orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu nepovolí dovoz zvířat z třetí země, mají-li důvodné pochybnosti o očkovacích látkách, používaných v této třetí zemi proti virům slintavky a kulhavky typů A, O a C; o této skutečnosti co nejrychleji informují orgány Evropské unie a členské státy.

§ 58

(1) Prasata mohou být dovážena z třetí země, jestliže

a)   je nejméně 12 měsíců prostá klasického moru prasat,
b)   v ní nebylo v téže době prováděno očkování proti této nákaze,
c)   v ní nebyla povolena přítomnost prasat očkovaných proti této nákaze před méně než jedním rokem.

(2) Rozhodnutím orgánů Evropské unie však může být

a)   povolen dovoz prasat z části území třetí země, jestliže v této zemi je zakázáno očkování proti klasickému moru prasat a příslušná část jejího území splňuje podmínky uvedené v odstavci 1,
b)   v případě výskytu klasického moru prasat ve třetí zemi, splňující podmínky odstavce 1, doba 12 měsíců uvedená v odstavci 1 zkrácena na dobu šesti měsíců, pokud šlo o ohnisko nebo určitý počet ohnisek této nákazy epizootologicky spojených v omezené části jejího území a tato ohniska byla zcela zlikvidována v období tří měsíců, aniž by bylo prováděno očkování.

§ 59

V souladu s rozhodnutím orgánů Evropské unie nelze povolit dovoz skotu, prasat, ovcí a koz ze třetí země, jestliže tato zvířata nesplňují veterinární požadavky stanovené podle druhu zvířat a místa jejich určení; v jednotlivých případech může Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona rozhodnout o poskytnutí výjimek z těchto požadavků, pokud dotyčná třetí země poskytne rovnocenné veterinární záruky.

§ 60

(1) Dovezeni mohou být jen skot, prasata, ovce a kozy, kteří byli ke dni odeslání drženi na území třetí země, popřípadě její části, nepřetržitě nejméně

a)   šest měsíců, nebo zvířata mladší šesti měsíců od narození, jde-li o zvířata plemenná a užitková,
b)   tři měsíce, nebo zvířata mladší tří měsíců od narození, jde-li o zvířata jatečná.

(2) Nebylo-li plemenné nebo užitkové zvíře po příchodu do České republiky umístěno v hospodářství odděleně od ostatních zvířat, nesmí být zvířata z tohoto hospodářství předmětem obchodování po dobu následujících 30 dnů.

(3) Jatečná zvířata musí být ihned po příchodu do České republiky přepravena přímo na jatky a nejpozději v průběhu následujících pěti pracovních dnů ode dne příchodu na jatky poražena.

(4) Bez dotčení zvláštních podmínek, které mohou být přijaty v souladu s rozhodnutím orgánů Evropské unie, může krajská veterinární správa na základě zdravotního stavu zvířat určit jatky, do kterých musí být zvířata předána.

§ 61

(1) Skot, prasata, ovce a kozy musí být doprovázeni veterinárním osvědčením vystaveným úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země. Toto osvědčení musí:

a)   být vydáno v den nakládky zvířat k odeslání do členského státu určení,
b)   být vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států určení a v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se provádí kontrola dovozu,
c)   v prvopisu doprovázet zvířata,
d)   potvrzovat, že zvířata splňují veterinární podmínky, stanovené touto vyhláškou pro dovoz ze třetích zemí,
e)   být vystaveno na jednom listu,
f)   být vystaveno na jednoho příjemce.

(2) Veterinární osvědčení musí být vyhotoveno na formuláři, který odpovídá vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie.

§ 62

Ustanovení o veterinárních podmínkách dovozu zvířat z třetích zemí se nevztahují na skot, prasata, ovce a kozy, určené výhradně k dočasné pastvě nebo dočasnému pracovnímu využití v blízkosti hranic Evropské unie.

Koňovití
§ 63

Není-li stanoveno jinak, mohou být zvířata předmětem dovozu z třetí země jen za předpokladu, že pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie, a byla držena před odesláním v karanténní stanici, z níž lze dovážet zvířata do Evropské unie.

§ 64

(1) Dovážet lze zvířata, která pocházejí z třetí země, jež je prostá

a)   moru koní,
b)   dva roky venezuelské encefalomyelitidy koní (VEE),
c)   šest měsíců hřebčí nákazy a vozhřivky.

(2) Na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie

a)   může být ustanovení odstavce 1 uplatňováno jen ve vztahu k části území třetí země. V případě, že se požadavky na mor koní použijí na základě regionalizace, musí být vždy splněny přinejmenším požadavky vyplývající z § 22 odst. 1, 2 a 3,
b)   mohou být požadovány zvláštní veterinární záruky pro nákazy, které se v Evropské unii nevyskytují.

§ 65

Dovoz zvířat z třetí země, popřípadě její části uvedené v § 64 odst. 2 písm. a), která je uvedena na seznamu podle § 63, může být povolen, jen jestliže zvířata vedle požadavků § 64 splňují podmínky přijaté orgány Evropské unie pro dovoz jednotlivých druhů a kategorií koňovitých z dané třetí země, a není-li třetí země nejméně po dobu šesti měsíců prostá

a)   vezikulární stomatitidy, jestliže zvířata pocházejí z hospodářství, které je po dobu alespoň šesti měsíců prosté této nákazy, a před odesláním se podrobila sérologickému vyšetření s negativním výsledkem,
b)   virové arteritidy koní, jestliže se zvířata samčího pohlaví před odesláním podrobila sérologickému nebo virus izolačnímu testu s negativním výsledkem, popřípadě jinému testu, stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie, který potvrdil nepřítomnost viru této nákazy. Kategorie samců koňovitých, na které se tento požadavek vztahuje, jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 66

(1) Dovezena mohou být jen zvířata, která byla před odesláním držena bez přerušení

a)   na území třetí země, anebo na části území třetí země, stanovené podle § 64 odst. 2 písm. a), po dobu určenou rozhodnutím orgánů Evropské unie,
b)   v hospodářství, které je pod veterinárním dozorem.

(2) Jatečná zvířata musí být po příchodu do České republiky přepravena přímo, anebo přes trh nebo shromažďovací středisko na jatky a v souladu s veterinárními požadavky poražena ve lhůtě určené rozhodnutím orgánů Evropské unie.

(3) Bez dotčení zvláštních podmínek, které mohou být přijaty v souladu s rozhodnutím orgánů Evropské unie, může krajská veterinární správa na základě zdravotního stavu zvířat určit jatky, do kterých musí být takoví koňovití předáni.

§ 67

(1) Koňovití musí být identifikováni v souladu s § 19 odst. 4 a 5 a doprovázeni veterinárním osvědčením vystaveným úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země. Toto osvědčení musí

a)   být vydáno v den nakládky zvířat k odeslání do členského státu určení nebo, v případě registrovaných koní, v poslední pracovní den před naložením,
b)   být vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států určení a v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se provádí kontrola dovozu,
c)   v prvopisu doprovázet zvířata,
d)   potvrzovat, že zvířata splňují veterinární podmínky, stanovené touto vyhláškou pro dovoz ze třetích zemí,
e)   být vystaveno na jednom listu,
f)   být vystaveno na jednoho příjemce.

(2) Osvědčení může být v případě jatečných zvířat vystaveno na zásilku za předpokladu, že zvířata jsou řádně označena a identifikována. Pokud Česká republika využije této možnosti, Státní veterinární správa o tom informuje Komisi.

(3) Osvědčení musí být vyhotoveno na formuláři, který odpovídá vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie.

§ 68

Rozhodnutí orgánů Evropské unie může stanovit, že dovozy koňovitých ze třetí země nebo z části třetí země jsou omezeny na určité druhy nebo kategorie, může stanovit zvláštní podmínky pro dočasný vstup registrovaných koňovitých nebo koňovitých určených pro zvláštní využití na území Evropské unie nebo pro jejich zpětný vstup na území Evropské unie poté, co byli dočasně vyvezeni, a může určit podmínky pro změnu dočasného pobytu na trvalý.

Drůbež a násadová vejce
§ 69

Drůbež a násadová vejce mohou být předmětem dovozu z třetí země jen za předpokladu, že pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie.

§ 70

(1) Dovážet lze drůbež a násadová vejce, které pocházejí

a)   z třetí země, popřípadě její části,
1.  v níž aviární influenza ptáků a newcastleská choroba podléhá povinnému hlášení,
2.  jež je prostá nákaz uvedených v bodě 1, anebo v případě, že není prostá těchto nákaz,10) činí v zájmu jejich zdolávání opatření předpokládaná zvláštními právními předpisy, popřípadě těmto opatřením přinejmenším rovnocenná,
b)   z hejna, které před odesláním bylo chováno bez přerušení na území nebo části území třetí země po dobu, určenou rozhodnutím orgánů Evropské unie a odpovídá veterinárním podmínkám určeným rozhodnutím orgánů Evropské unie pro dovozy drůbeže a násadových vajec z příslušné země.

(2) Dovoz drůbeže a násadových vajec z třetí země může být povolen, jen jestliže drůbež a násadová vejce vedle požadavků odstavce 1 splňují podmínky přijaté orgány Evropské unie pro dovoz jednotlivých druhů a kategorií drůbeže z dané třetí země.

(3) Jatečná drůbež musí být ihned po příchodu do České republiky přepravena přímo na jatky a s co nejmenším prodlením poražena.

§ 71

(1) Drůbež a násadová vejce musí doprovázet osvědčení vystavené a podepsané úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země, které musí

a)   být vydáno v den nakládky pro zásilku do členského státu určení,
b)   být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu určení,
c)   doprovázet zásilku v originále,
d)   potvrzovat, že drůbež nebo násadová vejce splňují požadavky stanovené touto vyhláškou a další požadavky přijaté orgány Evropské unie pro dovoz ze třetích zemí,
e)   být platné 5 dnů ode dne jeho vystavení,
f)   být vystaveno na jediném listu,
g)   být vyhotoveno pro jediného příjemce,
h)   být opatřeno razítkem a podpisem odlišné barvy, než je barva osvědčení.

(2) Osvědčení musí být vyhotoveno na formuláři, který odpovídá vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie.

§ 72

(1) Rozhodnutím orgánů Evropské unie může být stanoveno, že dovozy ze třetí země nebo z části třetí země budou omezeny na určitý druh drůbeže, na násadová vejce, na chovnou, užitkovou drůbež nebo jatečnou drůbež nebo na drůbež určenou pro zvláštní účely.

(2) Rozhodnutím orgánů Evropské unie může být stanoveno, že dovezená drůbež a násadová vejce, jakož i drůbež pocházející z dovezených vajec, budou drženy v karanténě nebo v izolaci po dobu, která není delší než dva měsíce.

(3) Rozhodnutím orgánů Evropské unie může být v jednotlivých případech rozhodnuto o povolení dovozu drůbeže a násadových vajec ze třetích zemí v případě, kdy tyto dovozy neodpovídají podmínkám v § 69 až 71. Bez dotčení zvláštních podmínek, které mohou být přijaty v souladu s rozhodnutím orgánů Evropské unie, může krajská veterinární správa na základě zdravotního stavu zvířat určit jatky, do kterých musí být drůbež dodána.

(4) Nebylo-li orgány Evropské unie rozhodnuto jinak, uplatňují se při dovozech drůbeže a násadových vajec ze třetích zemí veterinární požadavky přinejmenším rovnocenné veterinárním požadavkům na obchodování s drůbeží a násadovými vejci.

Ostatní zvířata
§ 73

(1) Předmětem dovozu mohou být ostatní zvířata, která

a)   pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie,
b)   odpovídají podmínkám stanoveným pro obchodování s nimi, anebo podmínkám, jež jsou přinejmenším rovnocenné,
c)   splňují zvláštní veterinární záruky, stanovené pro jejich dovoz zejména se zřetelem na ochranu před exotickými nákazami a na zvířata určená pro taková zařízení, jakými jsou např. zoologické zahrady a koutky, cirkusy a varieté, jakož i pro výzkumné laboratoře,
d)   byla před uvedením na trh umístěna v karanténě za podmínek stanovených orgány Evropské unie,
e)   doprovází veterinární osvědčení vystavené a podepsané úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země odpovídající vzoru, stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie, a potvrzující, že ostatní zvířata splňují doplňkové podmínky nebo poskytují rovnocenné záruky a pocházejí ze schválených zařízení, poskytujících tyto záruky,
f)   vyhověla kontrolám provedeným podle zvláštního právního předpisu,9)
g)   byla podrobena před odesláním ověření, provedenému úředním veterinárním lékařem, zda jsou splněny požadavky stanovené na ochranu zvířat při přepravě, zejména pokud se týče napájení a krmení.15)

(2) Dovoz nebo tranzit zvířat, která prošla přes území třetí země, na území České republiky, může Státní veterinární správa podmínit předložením veterinárního osvědčení, jež potvrzuje soulad s požadavky této vyhlášky; informuje o tom Státní veterinární správa Komisi a ostatní členské státy.

§ 74

Rozhodnutím orgánů Evropské unie mohou být stanoveny

a)   zvláštní veterinární požadavky na dovoz do členských států a povaha a obsah průvodních dokladů pro zvířata určená do zoologických zahrad, cirkusů, zábavních parků nebo laboratoří, provádějících pokusy na zvířatech, podle druhu zvířat,
b)   doplňkové záruky k zárukám stanoveným pro různé druhy zvířat za účelem ochrany dotyčných druhů zvířat z členských států,
c)   zvláštní požadavky pro přemísťování zvířat z cirkusů a zábavních parků a pro obchodování se zvířaty určenými pro zoologické zahrady.

§ 75

Státní veterinární správa může na základě vzájemnosti udělit výjimku z ustanovení § 73 odst. 1 písm. e), pokud členský stát uplatňuje systém kontroly poskytující záruky přemísťování ostatních zvířat na jeho území, které jsou rovnocenné zárukám, stanoveným touto vyhláškou.

Společná a závěrečná ustanovení
§ 76

Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona sestavuje a předává Komisi seznamy schválených shromažďovacích středisek, schválených zařízení nebo středisek pro karanténu jiných ptáků než drůbeže při dovozu v souladu s přílohou č. 14 k této vyhlášce.

§ 77

(1) Byl-li Ministerstvem zemědělství schválen vnitrostátní program ozdravování pro jednu z nákaz uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce, ke kterým jsou zvířata vnímavá, pro celé území nebo jeho část, může Státní veterinární správa předložit uvedený program Komisi, přičemž uvede zejména

a)   rozšíření nákazy na území České republiky,
b)   důvody pro vznik programu se zřetelem na význam nákazy, na náklady spojené s tímto programem a na přínosy tohoto programu,
c)   geografickou oblast, ve které bude program zaveden,
d)   kategorie statutů, které budou použity na hospodářství, podniky a zařízení; standardy, kterých musí být dosaženo pro každý druh, a vyšetřovací postupy, které budou použity,
e)   postupy pro kontrolu programu, o jejímž výsledku bude nejméně jedenkrát ročně informovat Komisi,
f)   činnost, která bude provedena, pokud hospodářství z jakéhokoliv důvodu ztratí svůj statut,
g)   opatření, která budou provedena, pokud jsou výsledky testů provedených v souladu s ustanoveními programu pozitivní,
h)   nediskriminační povahu obchodování na území České republiky s ohledem na obchodování uvnitř Evropské unie.

(2) Státní veterinární správa oznamuje Komisi změnu údajů uvedených v odstavci 1.

§ 78

(1) Státní veterinární správa může Komisi předložit k rozhodnutí návrh na uznání území nebo jeho části za prosté jedné z nákaz, ke které jsou zvířata vnímavá, uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce. Předloží Komisi příslušnou dokumentaci, přičemž v ní uvede zejména

a)   současný stav nákazy a historii jejího výskytu na území České republiky,
b)   výsledky prověřování dozoru založené na sérologickém, mikrobiologickém, patologickém nebo epidemiologickém (epizootologickém) vyšetřování a na skutečnosti, že nákaza podléhá povinnému hlášení příslušným úřadům,
c)   období, ve kterém byl dozor prováděn,
d)   podle potřeby, období, ve kterém bylo zakázáno očkování proti nákaze, a geografickou oblast, které se zákaz týkal,
e)   způsoby ověření nepřítomnosti nákazy.

(2) Státní veterinární správa oznamuje Komisi změnu údajů uvedených v odstavci 1.

§ 79

Provádí-li Komise svými odborníky veterinární kontroly na místě v třetí zemi v zájmu zajištění jednotného používání předpisů Evropských společenství o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o podmínkách jejich dovozu z třetích zemí, poskytuje jí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona potřebnou součinnost, spočívající zejména ve spoluúčasti veterinárních odborníků České republiky na těchto kontrolách.

§ 80

Zvířata, pro která dosud nebyly v souladu s právem Evropských společenství upraveny veterinární podmínky jejich dovozu ze třetích zemí, lze dovážet jen tehdy, jestliže dovozní podmínky byly stanoveny se zřetelem na

a)   nákazovou situaci v zemi původu zboží, popřípadě na její části (oblasti), na povahu a možnosti šíření nebezpečných nákaz a onemocnění přenosných ze zvířat na člověka a na ostatní rizikové faktory ohrožující život a zdraví lidí a zvířat,
b)   organizaci a účinnost veterinárního dozoru, ozdravovacích programů a sanitárních opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat v zemi původu zboží.

§ 81
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1) Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 97/12/EHS ze dne 17. března 1997, kterou se mění a aktualizuje směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění přílohy A, D (kapitola I) a F směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/15/ES ze dne 10. dubna 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/20/ES ze dne 16. května 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/10/ES ze dne 22. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o klusavku.
Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS.
Směrnice Rady 92/36/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se mění, pokud jde o mor koní, směrnice 90/426/EHS o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS.
Směrnice Rady 93/120/ES ze dne 22. prosince 1993, kterou se mění směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 1999/90/ES ze dne 15. listopadu 1999, kterou se mění směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz a čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí.
2) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.
3 Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
4) Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.
5) § 54 zákona.
6) § 44 odst. 1 zákona.
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
7) Zákon č. 154/2000 Sb.
Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.
Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.
8) Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.
9) Vyhláška č. 377/2003 Sb.
10) Vyhláška č. 299/2003 Sb.
11) Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
12) Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání.
13) Vyhláška č. 372/2003 Sb.
14) § 4 odst. 1 a § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tomáš Moravec - C. H. Beck

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.