Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


381

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2003

o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 3, § 8 odst. 5, § 10 odst. 3, § 22 odst. 2, § 24 odst. 2, § 27 odst. 4, § 28 odst. 5, § 31 odst. 3, § 34 odst. 5, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38b odst. 2 zákona:

Oddíl 1
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje

a)   veterinární požadavky na produkci a uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, produktů rybolovu a živých mlžů do oběhu na území členských států Evropské unie (dále jen "členský stát"),
b)   veterinární podmínky dovozu živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, produktů rybolovu a živých mlžů ze zemí, které nejsou členskými státy (dále jen "třetí země"),
c)   seznam nákaz, pro které a podle jakých hledisek může být vypracován program ozdravování živočichů pocházejících z akvakultury, jak se postupuje při uznávání hospodářství, pásem nebo státu za prosté nákaz a v souvislosti s tím při požadování zvláštních veterinárních záruk, uplatňovaných při obchodování s živočichy pocházejícími z akvakultury a produkty akvakultury s členskými státy (dále jen "obchodování"),
d)   veterinární a hygienické požadavky na uspořádání a vybavení rybářských lodí, zpracovatelských lodí, podniků určených k zpracování produktů rybolovu a živých mlžů a na zacházení s produkty rybolovu a živými mlži,
e)   některé veterinární podmínky přepravy živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, produktů rybolovu a živých mlžů,
f)   lhůtu, v níž lze požádat o vydání veterinárního osvědčení, na základě čeho se toto osvědčení vydává, náležitosti tohoto osvědčení a dobu jeho platnosti.

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky stanovené zvláštními právními předpisy2) na ochranu jednotlivých druhů živočichů, uvedených v odstavci 1.

(3) V případě živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, produktů rybolovu a živých mlžů, kteří jsou geneticky modifikovanými organismy, nejsou touto vyhláškou dotčeny požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.3)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   živočichy pocházejícími z akvakultury - živé ryby, korýši a měkkýši, pocházející z hospodářství, včetně těchto živočichů pocházejících z volné přírody a určených k chovu,
b)   rybami, korýši a měkkýši - jakákoli ryba, korýš nebo měkkýš v jakémkoli vývojovém stadiu,
c)   produkty akvakultury - produkty pocházející z živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou určeny buď k chovu - například pohlavní buňky, anebo k lidské spotřebě, v případě produktů rybolovu veškeré produkty rybolovu narozené a chované až do svého uvedení do oběhu jako potravina v řízených podmínkách; za produkty akvakultury jsou považovány také mořské ryby, sladkovodní ryby a korýši, kteří byli uloveni jako nedospělí v přírodním prostředí a chovaní až do dosažení obchodní velikosti požadované k lidské spotřebě. Za produkty akvakultury se však nepovažují ryby a korýši obchodní velikosti ulovení v přírodním prostředí a držení naživu za účelem prodeje bez snahy o zvětšení jejich velikosti nebo hmotnosti,
d)   produkty rybolovu - mořští nebo sladkovodní živočichové nebo jejich části včetně jiker a mlíčí, s výjimkou vodních savců, žab, živočichů pocházejících z akvakultury a mlžů,
e)   mlži - mlži třídy Lamellibranchiata (Bivalvia), kteří získávají potravu filtrací vody,
f)   schváleným (kontinentálním) pásmem (oblastí) - pásmo (oblast), které splňuje podmínky části A přílohy č. 2 k této vyhlášce,
g)   schváleným (kontinentálním) hospodářstvím - hospodářství, které splňuje podmínky části B přílohy č. 2 k této vyhlášce,
h)   hospodářstvím - jakýkoli podnik nebo zeměpisně definované zařízení, v němž jsou živočichové pocházející z akvakultury chováni nebo drženi za účelem jejich uvedení do oběhu,
i)   podnikem - prostory, ve kterých jsou produkty rybolovu upravovány, zpracovávány, chlazeny, mraženy, baleny nebo skladovány; dražební haly a velkoobchody, v nichž dochází pouze k vystavování a prodeji zboží ve velkém, nejsou považovány za podniky,
j)   zpracovatelskou lodí - rybářská loď, na níž jsou produkty rybolovu podrobeny jednomu nebo více úkonům, jako je filetování, porcování, odstraňování kůže, krájení, mražení nebo zpracování, na něž navazuje balení. Za zpracovatelskou loď se však nepovažuje rybářská loď, na jejíž palubě se provádí pouze tepelná úprava korýšů a měkkýšů, anebo pouze mražení,
k)   schválenou laboratoří - příslušná národní referenční laboratoř nebo příslušná referenční laboratoř, anebo laboratoř, které bylo vydáno pro příslušný okruh vyšetření osvědčení o akreditaci a které Státní veterinární správa vydala povolení k provádění veterinární laboratorní diagnostické činnosti,
l)   chlazením - proces zchlazování produktů rybolovu na teplotu, která se blíží teplotě tajícího ledu,
m)   konzervací - postup, při kterém jsou produkty baleny do hermeticky uzavřených nádob a podrobeny takovému tepelnému ošetření, aby byly zničeny nebo inaktivovány veškeré mikroorganizmy, které by se mohly množit, bez ohledu na teplotu, při níž má být produkt skladován,
n)   čerstvými produkty - jakékoli produkty rybolovu, celé nebo upravené, včetně produktů vakuově balených nebo produktů balených v ochranné atmosféře, k jejichž konzervaci nebylo použito jiného ošetření než chlazení,
o)   upravenými produkty - jakékoli produkty rybolovu, které byly podrobeny úkonům ovlivňujícím jejich anatomickou celistvost, jako je vyvržení, odstranění hlavy, porcování, filetování, krájení, mletí apod.,
p)   zpracovanými produkty - jakékoli produkty rybolovu, které byly jako čerstvé nebo zmrazené, samostatně nebo ve směsi s jinými potravinami podrobeny chemickému nebo fyzikálnímu procesu, jako je tepelné ošetření, uzení, solení, sušení, marinování apod., popřípadě kombinaci těchto různých procesů,
q)   zmrazenými produkty - jakékoli produkty rybolovu, které byly podrobeny procesům mražení, kdy po ustálení teploty bylo v jádře produktů dosaženo teploty - 18 °C nebo méně,
r)   balením - ochrana produktů rybolovu obalem, nádobou nebo jiným vhodným prostředkem,
s)   partií - množství produktů rybolovu získaných za prakticky stejných okolností,
t)   čistou mořskou vodou - mořská nebo brakická voda, která je prostá mikrobiologické kontaminace, toxického mořského planktonu a škodlivých látek v množství, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit hygienickou jakost nebo chuť produktů rybolovu nebo mlžů, a která má být využívána v souladu s podmínkami stanovenými touto vyhláškou,
u)   mořskými toxiny - jedovaté látky akumulované mlži živícími se planktonem obsahujícím toxiny,
v)   přípravou - uskladnění živých mlžů, nevyžadujících sádkování nebo čištění, v nádržích s čistou mořskou vodou nebo v přirozeném prostředí, sloužící k odstranění písku, bahna nebo slizu,
w)   fekálními koliformními bakteriemi - fakultativně aerobní, gram-negativní, asporogenní, cytochromoxidáza-negativní, tyčinkovité bakterie, schopné zkvašovat laktózu s tvorbou plynu v přítomnosti žlučových solí nebo povrchově aktivních látek s podobnými růstově inhibičními vlastnostmi, při teplotě 40 °C ± 0,2 °C za nejméně 24 hodin,
x)   E. coli - fekální koliformní bakterie tvořící při 44 °C ± 0,2 °C za 24 hodin z tryptofanu indol,
y)   příslušným úřadem - ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný úřad členského státu, jemuž byla tato pravomoc svěřena.

Oddíl 2
Veterinární požadavky na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže určené k obchodování

Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury
§ 3

(1) Živočichové pocházející z akvakultury uvádění do oběhu na území členských států (dále jen "území Společenství") nesmějí

a)   vykazovat v den nakládky žádné klinické příznaky onemocnění,
b)   být určeni k utracení nebo porážce v souvislosti s mimořádnými veterinárními opatřeními stanovenými v souladu se zákonem a zvláštním právním předpisem4) k tlumení a zdolávání některé z nákaz uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
c)   pocházet z hospodářství, které podléhá zakazujícím nebo omezujícím mimořádným veterinárním opatřením nařízeným nebo vyhlášeným v souladu se zákonem a zvláštním právním předpisem4) k tlumení a zdolávání některé nákazy, zejména nákazy ryb, ani přijít do styku s živočichy pocházejícími z takového hospodářství.

(2) Produkty akvakultury mohou být uváděny do oběhu na území Společenství

a)   k chovným účelům (pohlavní buňky), jestliže pocházejí z živočichů, kteří splňují požadavky uvedené v odstavci 1,
b)   k lidské spotřebě, jestliže pocházejí z živočichů, kteří splňují požadavek uvedený v odstavci 1 písm. a).

§ 4

(1) Živočichové pocházející z akvakultury musí být odesláni na místo určení co nejrychleji, a to dopravními prostředky, které byly předem vyčištěny a podle potřeby dezinfikovány dezinfekčními přípravky schválenými podle zákona nebo zvláštních právních předpisů.5)

(2) Je-li při přepravě živočichů pocházejících z akvakultury po souši používána voda, musí být dopravní prostředek konstruován tak, aby z něho voda nemohla během přepravy vytékat.

(3) Přeprava musí být prováděna způsobem zaručujícím účinnou ochranu zdraví a pohodu přepravovaných živočichů pocházejících z akvakultury, zejména výměnou vody. Tato výměna se provádí v zařízeních schválených krajskou veterinární správou, v nichž se v zájmu vyloučení nebezpečí kontaminace životního prostředí v místě určení buď voda dezinfikuje, anebo není za žádných okolností vypuštěna přímo do moře nebo do vodních toků.

(4) Voda používaná k výměně podle odstavce 3 musí mít takové hygienické vlastnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví přepravovaných druhů živočichů pocházejících z akvakultury zejména s ohledem na původce nákaz uvedených ve sloupci 1 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5) Státní veterinární správa předkládá seznam schválených míst, v nichž se provádí výměna vody podle odstavce 3, Komisi Evropského společenství (dále jen "Komise").

§ 5

(1) Při posuzování, zda jsou splněny veterinární požadavky na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, kteří jsou předmětem obchodování, je třeba brát zřetel i na podmínky místa jejich určení, zejména na to, zda tito živočichové nebo tyto produkty nejsou určeny do schváleného pásma nebo do schváleného hospodářství.

(2) V žádosti o udělení statusu schváleného (kontinentálního) pásma z hlediska jedné nebo více nákaz uvedených ve sloupci 1 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce, předkládané Komisi, je třeba uvést

a)   veškeré důvody, které se týkají splnění podmínek stanovených pro toto pásmo,
b)   právní předpisy, které zajišťují dodržování podmínek uvedených pod písmenem a).

(3) V žádosti o udělení statusu schváleného (kontinentálního) hospodářství v neschváleném pásmu z hlediska jedné nebo více nákaz uvedených ve sloupci 1 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce, předkládané Komisi, je třeba uvést

a)   veškeré důvody, které se týkají splnění podmínek stanovených pro toto hospodářství,
b)   právní předpisy, které zajišťují dodržování podmínek uvedených pod písmenem a).

§ 6

(1) Živé ryby, které patří k druhům vnímavým na virovou hemoragickou septikémii a infekční nekrózu krvetvorné tkáně, vyjmenovaným ve sloupci 2 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce, jakož i jejich pohlavní buňky, musí být provázeny přepravním dokladem vystaveným úředním veterinárním lékařem na formuláři vydaném Státní veterinární správou v souladu se vzorem tohoto dokladu stanoveným pro tyto případy Komisí (dále jen "formulář odpovídající stanovenému vzoru"), který potvrzuje, že pocházejí

a)   ze schváleného pásma nebo ze schváleného hospodářství, jsou-li určeny do schváleného pásma,
b)   ze schváleného pásma nebo ze schváleného hospodářství se stejným nákazovým statusem, jaký má hospodářství určení, jsou-li určeny do hospodářství, které - třebaže se nenachází ve schváleném pásmu - splňuje podmínky stanovené pro schválené hospodářství.

(2) Živí měkkýši, kteří patří k druhům vnímavým na bonamiózu a marteiliózu, vyjmenovaným ve sloupci 2 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce, musí být provázeni přepravním dokladem vystaveným úředním veterinárním lékařem na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru, který potvrzuje, že pocházejí

a)   ze schváleného pobřežního pásma nebo ze schváleného hospodářství v neschváleném pobřežním pásmu, jsou-li určeni k sádkování ve schváleném pobřežním pásmu,
b)   ze schváleného pobřežního pásma nebo z hospodářství se stejným nákazovým statusem, jaký má hospodářství určení, jsou-li určeni k sádkování v hospodářství, které - třebaže se nenachází ve schváleném pobřežním pásmu - splňuje podmínky stanovené pro schválené hospodářství.

§ 7

(1) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, pocházejících z neschváleného pásma a určených k lidské spotřebě, do oběhu ve schváleném pásmu musí splňovat tyto požadavky:

a)   ryby vnímavé na nákazy uvedené ve sloupci 1 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce musí být před odesláním usmrceny a vyvrženy; vyvržení se však nevyžaduje, pocházejí-li ryby ze schváleného hospodářství v neschváleném pásmu,
b)   živí měkkýši vnímaví na nákazy uvedené ve sloupci 1 seznamu II přílohy č.  1 k této vyhlášce musí být dodáváni buď přímo k lidské spotřebě nebo do konzervárenského průmyslu; sádkováni mohou být jen pocházejí-li ze schváleného hospodářství v neschváleném pobřežním pásmu anebo jsou-li dočasně umístěni ve skladovacích nádržích nebo ve střediscích pro čištění [§ 24 odst. 1 písm. b)], jež jsou pro tento účel zvlášť vybavena a schválena krajskou veterinární správou a jež mají zejména odpovídající zařízení pro úpravu a dezinfekci odpadních vod.

§ 8

(1) Každá zásilka živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury musí být

a)   provázena až na místo určení prvopisem řádně a úplně vyplněného přepravního dokladu, vystaveného na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru,
b)   označena tak, aby bylo možno kdykoli zpětně zjistit hospodářství původu, z něhož živočichové a produkty pocházejí, a aby bylo možno ověřit, zda odpovídají údajům uvedeným v přepravním dokladu. Údaje, týkající se označení zásilky, mohou být uvedeny také přímo na kontejneru nebo na etiketě připevněné ke kontejneru.

(2) Přepravní doklad osvědčuje původ živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury a splnění požadavků stanovených touto vyhláškou, popřípadě i zvláštních veterinárních záruk, které mohou být v místě určení požadovány.

(3) Přepravní doklad vystavuje úřední veterinární lékař v místě původu nejvýše 48 hodin před nakládkou na základě prohlídky živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury, a to nejméně v jednom z úředních jazyků místa určení. Přepravní doklad musí být vyhotoven na jediném listu, určen pro jednoho příjemce a opatřen razítkem a podpisem úředního veterinárního lékaře v barvě odlišné od barvy ostatního textu. Doba platnosti přepravního dokladu činí 10 dnů.

§ 9

(1) Je-li Státní veterinární správou vypracováván program, který má umožnit zahájení postupu uvedeného v § 5 odst. 2 nebo 3, je třeba v něm uvést

a)   pásmo a hospodářství, jichž se program týká,
b)   opatření, která mají být přijata orgány veterinární správy k zajištění realizace programu,
c)   schválené laboratoře, jejich počet, umístění a vyšetřovací postupy (metody), jimiž se řídí,
d)   převažující nákazy uvedené v sloupci 1 v seznamech I a II přílohy č. 1 k této vyhlášce,
e)   opatření přijímaná v případě výskytu těchto nákaz.

(2) Státní veterinární správa předloží v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona vypracovaný program ke schválení Komisi.

(3) Pro změnu nebo doplnění schváleného programu platí ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně.

§ 10

(1) Jsou-li dány důvody pro uznání území České republiky nebo jeho části za prosté některé z nákaz uvedených ve sloupci 1 seznamu III přílohy č. 1 k této vyhlášce, požádá Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi o vymezení takového území jako prostého nákazy a živočišných druhů považovaných za vnímavé na tuto nákazu, jakož i o stanovení zvláštních veterinárních záruk, které mohou být požadovány pro vstup živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury do tohoto území.

(2) V žádosti podle odstavce 1 Státní veterinární správa uvede

a)   pojmenování nákazy a její předchozí výskyt v České republice,
b)   výsledky epizootologického šetření, založeného na sérologických, virologických, mikrobiologických, jakož i patologicko-anatomických nebo parazitologických vyšetřeních a na skutečnosti, že nákaza podléhá hlášení v rámci soustavy orgánů veterinární správy,
c)   období, po které bylo šetření prováděno,
d)   systém veterinárních kontrol ověřujících, že příslušné území zůstává prosté nákazy.

(3) Státní veterinární správa informuje Komisi o jakékoli změně údajů uvedených v odstavci 2.

(4) Živé ryby, vodní korýši a mlži, popřípadě jejich pohlavní buňky musí být při vstupu na území uznané za prosté nákazy provázeni přepravním dokladem vystaveným na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru; tento přepravní doklad osvědčuje splnění zvláštních veterinárních záruk uvedených v odstavci 1.

§ 11

(1) Je-li přijímán program ozdravování živočichů pocházejících z akvakultury od některé z nákaz uvedených v sloupci 1 seznamu III přílohy č. 1 k této vyhlášce, na jehož základě by mohly být požadovány zvláštní veterinární záruky pro vstup živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury do veterinárně kontrolovaných pásem a hospodářství, požádá Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi o jeho schválení a o stanovení uvedených záruk.

(2) V žádosti podle odstavce 1 Státní veterinární správa uvede

a)   rozšíření nákazy v České republice,
b)   odůvodnění programu s ohledem na význam nákazy, jeho očekávaný přínos a pravděpodobné náklady na jeho realizaci,
c)   zeměpisnou oblast, ve které bude program realizován,
d)   stanovení statusu hospodářství a standardů, kterým musí odpovídat hospodářství v každé kategorii, včetně metod vyšetřování,
e)   podmínky vstupu živočichů s nižším zdravotním statusem do těchto hospodářství,
f)   opatření v případech, kdy hospodářství ztratí z jakéhokoli důvodu svůj status,
g)   způsoby kontroly (sledování) plnění programu.

(3) Pro změnu nebo doplnění schváleného programu platí ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně.

§ 12

(1) Živé chované ryby, které nepatří k druhům vnímavým na nákazy uvedené ve sloupci 2 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce, jakož i jejich pohlavní buňky, mohou být uváděny do oběhu

a)   do schváleného pásma, jsou-li provázeny přepravním dokladem, který potvrzuje, že pocházejí z pásma se stejným nákazovým statusem, ze schváleného hospodářství, nacházejícího se mimo schválené pásmo, anebo z hospodářství nacházejícího se mimo schválené pásmo pod podmínkou, že na tomto hospodářství nejsou ryby patřící k vnímavým druhům uvedeným ve sloupci 2 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce a že toto hospodářství není spojeno s vodním tokem, s pobřežními vodami nebo s vodami ústí vodního toku,
b)   do hospodářství, které, i když se nachází v neschváleném pásmu, splňuje podmínky uvedené v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce, stanovené pro schválení hospodářství v neschváleném pásmu, jsou-li provázeny přepravním dokladem, který potvrzuje, že pocházejí ze schváleného pásma, z hospodářství se stejným nákazovým statusem nebo z hospodářství nacházejícího se mimo schválené pásmo pod podmínkou, že na tomto hospodářství nejsou ryby patřící k vnímavým druhům uvedeným ve sloupci 2 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce a že toto hospodářství není spojeno s vodním tokem, s pobřežními vodami nebo s vodami ústí vodního toku.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny požadavky, které se vztahují k nákazám uvedeným ve sloupci 1 části III přílohy č. 1 k této vyhlášce, stanovené v souladu s § 10 a 11.

(3) Pro chované měkkýše, kteří nepatří k vnímavým druhům uvedeným ve sloupci 2 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce, platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

§ 13

(1) Volně žijící ryby, korýši a měkkýši, jakož i pohlavní buňky, mohou být uváděni do oběhu

a)   do schváleného pásma, jsou-li provázeni přepravním dokladem, který potvrzuje, že pocházejí z pásma se stejným nákazovým statusem,
b)   do hospodářství, které, i když se nachází v neschváleném pásmu, splňuje podmínky uvedené v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce, stanovené pro schválení hospodářství v neschváleném pásmu, jsou-li provázeni přepravním dokladem, který potvrzuje, že pocházejí ze schváleného pásma.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny požadavky, které se vztahují k nákazám uvedeným ve sloupci 1 seznamu III přílohy č. 1 k této vyhlášce, stanovené v souladu s § 10 a 11.

(3) Jsou-li živočichové uvedení v odstavci 1 uloveni ve volném moři a určeni k chovu ve schválených pásmech a ve schválených hospodářstvích, musí být pod státním veterinárním dozorem umístěni v karanténě ve vhodných zařízeních a v odpovídajících podmínkách.

§ 14

(1) Požadavky uvedené v § 12 a 13 se neuplatní, bylo-li na základě zkušeností nebo poznatků vědy prokázáno, že při přemístění živočichů pocházejících z akvakultury, kteří nepatří k vnímavým druhům uvedeným ve sloupci 2 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce, jakož i jejich pohlavních buněk, z neschváleného pásma do schváleného pásma nedochází k pasivnímu přenosu nákazy. Seznam živočichů pocházejících z akvakultury, jichž se týká toto ustanovení, je v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na okrasné tropické ryby chované v akváriích.

§ 15

(1) Zásilky živých ryb pocházejících z akvakultury, jakož i jejich pohlavní buňky, musí být při obchodování

a)   mezi pásmy neschválenými z hlediska nákaz uvedených v sloupci 2 v seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce provázeny veterinárním osvědčením vystaveným na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru,
b)   s jinými hospodářstvími zamořenými stejnou nákazou provázeny veterinárním osvědčením vystaveným na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

(2) Veterinární osvědčení uvedená v odstavci 1 musí být

a)   vystavena nejméně v jednom z úředních jazyků členského státu určení,
b)   vyhotovena na jediném listu,
c)   určena pro jednoho příjemce,
d)   připojena k zásilce v prvopisu.

§ 16

(1) Živé ryby, korýši a měkkýši, kteří nenáležejí k vnímavým druhům uvedeným v sloupci 2 seznamu II přílohy č. 1 k této vyhlášce, jakož i jejich pohlavní buňky, určení na trh, k chovu, šlechtění, dalšímu růstu, vykrmování nebo opětovnému zavádění do schválených pásem a schválených hospodářství, musí být provázeni až do místa určení přepravním dokladem uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Přepravní doklad uvedený v odstavci 1 vystavuje úřední veterinární lékař v den nakládky nejméně v jednom z úředních jazyků členského státu určení, a to na jediném listu. Není-li to však možné a je-li přepravní doklad vyhotoven na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny a označeny tak, aby tvořily nedílný celek (například následujícím číslováním stránek: číslo stránky z celkového počtu stránek).

(3) Přepravní doklad podle odstavce 1 se opatřuje pořadovým číslem, jakož i razítkem a podpisem úředního veterinárního lékaře v barvě odlišné od barvy ostatního textu. Doba platnosti přepravního dokladu činí 10 dnů ode dne vystavení; v případě přepravy lodí je tato doba prodloužena o čas strávený na lodi.

(4) Živočichové pocházející z akvakultury a jejich pohlavní buňky se nepřepravují společně s jinými živočichy pocházejícími z akvakultury a jejich pohlavními buňkami, kteří mají nižší nákazový status, ani za jiných podmínek, které by mohly narušit jejich nákazový status.

§ 17

(1) Požadavky na vypracování plánů odběru vzorků a diagnostické postupy pro zjišťování a potvrzování virové hemoragické septikémie (VHS) a infekční nekrózy krvetvorné tkáně (IHN) jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Plány odběru vzorků musí brát v úvahu přítomnost volně žijících ryb, korýšů a měkkýšů ve vodním prostředí.

(3) V odůvodněných případech může laboratoř modifikovat testy uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce nebo použít odlišné testy, pokud může být prokázaná jejich rovnocenná citlivost a specifičnost.

(4) Plány odběru vzorků a diagnostické postupy pro zjišťování a potvrzování bonamiózy (Bonamia ostreae) a marteiliózy (Marteilia refringens), uplatňované v případě mimořádné úmrtnosti měkkýšů a při prověřování schválených pásem a hospodářství, se řídí "Diagnostickou příručkou nemocí živočichů vodního hospodářství" Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE), třetí vydání z roku 2000, část 3 - choroby měkkýšů.

Produkty rybolovu
§ 18

(1) Do oběhu na území Společenství lze uvádět produkty rybolovu ulovené v přírodním prostředí,

a)   které byly po ulovení a případném vykrvení, odstranění hlavy, vyvržení a odstranění ploutví v souladu s hygienickými požadavky na lodi zchlazeny nebo zmrazeny,
b)   se kterými bylo na schválené zpracovatelské lodi zacházeno v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 6 k této vyhlášce; tepelnou úpravu garnátů a měkkýšů lze provádět pouze na lodi pro tento účel registrované a za podmínek uvedených v části C oddílu I bodě 5 a části D oddílu IV bodě 7 přílohy č. 6 k této vyhlášce,
c)   se kterými bylo při vylodění a po vylodění zacházeno v souladu s požadavky uvedenými v části B přílohy č. 6 k této vyhlášce,
d)   které byly baleny, upravovány, zpracovávány, zmrazeny, rozmraženy nebo skladovány hygienickým způsobem ve schváleném podniku v souladu s požadavky uvedenými v částech C a D přílohy č. 6 k této vyhlášce; v odůvodněných případech však lze povolit přeložení čerstvých produktů rybolovu na suchu do nádob pro okamžité dodání do schváleného podniku nebo do registrované dražební haly nebo do registrovaného velkoobchodu, kde budou tyto produkty kontrolovány,
e)   které byly podrobeny veterinární kontrole v souladu s požadavky uvedenými v části E přílohy č. 6 k této vyhlášce,
f)   které byly vhodným způsobem zabaleny a označeny v souladu s požadavky uvedenými v částech F a G přílohy č. 6 k této vyhlášce,
g)   které byly skladovány a přepravovány v odpovídajících hygienických podmínkách v souladu s požadavky uvedenými v části H přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(2) Je-li to z technického a obchodního hlediska možné, musí být vyvržení provedeno co nejdříve po ulovení nebo vylodění.

(3) Produkty rybolovu, které jsou určeny k uvedení do oběhu zaživa, musí být uchovávány v podmínkách co nejlepších pro jejich přežití.

§ 19

(1) Obecné a dodatečné hygienické podmínky vztahující se na zacházení s produkty rybolovu na rybářských lodích jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Dodatečné hygienické podmínky stanovené v části B přílohy č. 7 k této vyhlášce se vztahují na rybářské lodě určené a vybavené ke konzervaci produktů rybolovu za uspokojivých podmínek po dobu delší než 24 hodin. Tyto podmínky se liší od podmínek, které se vztahují na lodě vybavené k držení mořských ryb, mořských korýšů a měkkýšů na palubě bez dalších způsobů konzervace.

§ 20

Produkty rybolovu, narozené a chované až do svého uvedení do oběhu jako potravina v řízených podmínkách, včetně mořských nebo sladkovodních ryb a korýšů, ulovených jako nedospělé v přírodním prostředí a chovaných až do dosažení obchodní velikosti požadované k lidské spotřebě, mohou být uváděny do oběhu na území Společenství, jestliže

a)   nejsou znečištěny hlínou, slizem nebo výkaly,
b)   jejich usmrcování bylo prováděno v odpovídajících hygienických podmínkách,
c)   byly uchovávány zchlazené, pokud nebyly zpracovány okamžitě po usmrcení,
d)   vyhovují požadavkům uvedeným v § 18 odst. 1 písm. c) až f).

§ 21

Jedovaté ryby čeledí Canthigasteridae, Diodontidae, Molidae a Tetraodontidae, jakož i produkty rybolovu, které obsahují biotoxiny, zejména Ciguateratoxiny nebo toxiny, jež mají svalově paralytické účinky, nesmí být uváděny do oběhu.

§ 22

(1) Provozovatelé podniků, kteří jsou osobou odpovědnou za podnik, musí činit veškerá opatření nezbytná k dodržování požadavků této vyhlášky a musí

a)   v souladu s § 22 odst. 1 písm. e) zákona provádět vlastní kontroly založené na určení kritických bodů na základě používaných výrobních postupů,
b)   stanovit a zavádět metody sledování a kontroly těchto kritických bodů,
c)   odebírat vzorky k laboratornímu vyšetření ve schválené laboratoři za účelem kontroly metod čištění a dezinfekce, jakož i dodržování norem stanovených touto vyhláškou,
d)   vést písemné nebo jiné trvalé záznamy o úkonech uvedených pod písmeny a) až c) a na požádání je předkládat orgánům státního veterinárního dozoru.

(2) Zjistí-li orgány státního veterinárního dozoru nedostatky nasvědčující existenci zdravotního rizika, postupují v souladu s § 53 odst. 1 písm. f) zákona, popřípadě v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona.

§ 23

(1) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) zákona vede, zveřejňuje na webové stránce Státní veterinární správy a aktualizuje seznam schválených podniků s jim přidělenými veterinárními schvalovacími čísly, jakož i seznam registrovaných dražebních hal a velkoobchodů.

(2) Podrobnosti o požadavcích na uspořádání a vybavení podniků jsou uvedeny v částech A a C přílohy č. 8 k této vyhlášce. Registrace dražebních hal a velkoobchodů je podmíněna zjištěním, že odpovídají podmínkám stanoveným touto vyhláškou.

Živí mlži
§ 24

(1) Živé mlže lze uvádět do oběhu na území Společenství k okamžité spotřebě, jestliže

a)   pocházejí z vymezených míst v moři, na mělčinách nebo v ústích řek, na nichž se mlži vyskytují přirozeně nebo na nichž jsou chováni a z nichž jsou sbíráni (dále jen "produkční oblast"), která vyhovují požadavkům uvedeným v části A přílohy č. 8 k této vyhlášce; jde-li však o hřebenatkovité (Pectinidae), vztahuje se toto ustanovení jen na ty z nich, kteří jsou narozeni a chováni až do svého uvedení do oběhu jako potravina v řízených podmínkách, včetně těch, kteří byli uloveni jako nedospělí v přírodním prostředí a chováni až do dosažení obchodní velikosti požadované k lidské spotřebě,
b)   byli sbíráni a přepravováni z produkční oblasti do schváleného zařízení pro příjem, přípravu, mytí, čištění a balení živých poživatelných mlžů (dále jen "středisko pro expedici"), do schváleného podniku s nádržemi s čerstvou mořskou vodou nebo s mořskou vodou vhodným způsobem vyčištěnou, v nichž jsou živí mlži umístěni na dobu nezbytnou k odstranění mikrobiální kontaminace, čímž se stávají poživatelnými (dále jen "středisko pro čištění"), do schválených míst v moři, na mělčinách nebo v ústí řek s jasně vymezenými hranicemi, označenými bójemi, kůly nebo jinými prostředky, určených výhradně k přirozenému čištění živých mlžů (dále jen "sádkovací oblast"), anebo do zpracovatelského podniku za podmínek uvedených v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce,
c)   byli v případech stanovených touto vyhláškou přeneseni pod úředním dozorem na nezbytnou dobu do schválených oblastí v moři, na mělčinách nebo v ústí řek, splňujících podmínky uvedené v části C přílohy č. 8 k této vyhlášce (dále jen "sádkování"),
d)   bylo s nimi zacházeno hygienickým způsobem a v případě potřeby byli vyčištěni ve schváleném podniku splňujícím požadavky uvedené v části D přílohy č. 8 k této vyhlášce,
e)   odpovídají požadavkům uvedeným v části E přílohy č. 8 k této vyhlášce,
f)   byli podrobeni veterinární kontrole v souladu s požadavky uvedenými v části F přílohy č. 8 k této vyhlášce,
g)   byli vhodným způsobem zabaleni v souladu s požadavky uvedenými v části G přílohy č. 8 k této vyhlášce,
h)   byli skladováni a přepravováni v odpovídajících hygienických podmínkách v souladu s požadavky uvedenými v částech H a I přílohy č. 8 k této vyhlášce,
i)   byli opatřeni označením zdravotní nezávadnosti podle části J přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(2) Živí mlži určení k dalšímu zpracování musí odpovídat požadavkům uvedeným v odstavci 1 a musí být zpracováni v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou pro zpracovávání produktů rybolovu.

§ 25

Provozovatelé středisek pro expedici a středisek pro čištění musí

a)   odebírat pravidelně reprezentativní počet vzorků k laboratornímu vyšetření a analyzovat výsledky těchto vyšetření za účelem sestavení záznamů jednak o oblastech, z nichž pocházejí jednotlivé partie mlžů, jednak o hygienické jakosti mlžů před i po manipulaci s nimi v příslušném středisku,
b)   vést záznamy o výsledcích kontrol a na požádání je předkládat orgánům státního veterinárního dozoru.

§ 26

(1) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) zákona vede, zveřejňuje na webové stránce Státní veterinární správy a akutalizuje seznam schválených středisek pro expedici a středisek pro čištění.

(2) Zjistí-li orgány státního veterinárního dozoru, že nejsou plněny požadavky této vyhlášky, postupují v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona.

§ 27

S výjimkou ustanovení o čištění se ustanovení této vyhlášky o živých mlžích vztahují též na živé mořské ostnokožce, pláštěnce a mořské plže.

Oddíl 3
Veterinární podmínky dovozu živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, produktů rybolovu a živých mlžů ze třetích zemí

§ 28

(1) Živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury lze dovážet

a)   ze třetích zemí, popřípadě jejich částí, které jsou uvedeny na seznamu třetích zemí a jejich částí sestaveném, vydaném a zveřejněném Komisí,
b)   za podmínek stanovených pro jednotlivé třetí země Komisí, a pokud dovozní podmínky takto stanoveny nebyly, za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám, které se vztahují na produkci a uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury do oběhu na území Společenství.

(2) Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) se mohou v závislosti na nákazové situaci příslušné třetí země týkat zejména omezení dovozu z třetí země nebo její části, omezení dovozu některých druhů živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury v jakémkoli vývojovém stadiu, způsobu ošetření nebo použití těchto živočichů nebo produktů, anebo opatření, jež mají být učiněna po dovozu těchto živočichů nebo produktů (karanténa, dezinfekce apod.).

§ 29

(1) Produkty rybolovu lze dovážet

a)   za podmínek stanovených pro jednotlivé třetí země nebo skupiny třetích zemí Komisí, a to se zřetelem k nákazové situaci v příslušné třetí zemi,
b)   v případech, kdy dovozní podmínky nejsou takto stanoveny, za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám, které se vztahují na produkci a uvádění produktů rybolovu do oběhu na území Společenství.

(2) Při stanovení podmínek uvedených v odstavci 1 se přihlíží zejména k právním předpisům třetí země, k organizaci příslušného úřadu třetí země a jeho inspekčních orgánů, ke skutečným hygienickým podmínkám produkce, skladování a odesílání produktů rybolovu určených pro území Společenství a k zárukám, které může třetí země poskytnout na dodržování požadavků uvedených v části V přílohy č. 6 k této vyhlášce, jakož i k tomu, zda podmínky produkce a uvádění produktů rybolovu do oběhu v třetí zemi jsou rovnocenné podmínkám v členských státech.

(3) Podmínky uvedené v odstavci 1 zahrnují

a)   postup (způsob) získávání osvědčení zdravotní nezávadnosti, které musí provázet každou zásilku produktů rybolovu odesílanou na území Společenství,
b)   obsah a umístění označení, která identifikují produkty rybolovu, s výjimkou zmrazených produktů rybolovu vyložených k okamžité konzervaci a provázených osvědčením zdravotní nezávadnosti,
c)   vypracování seznamu podniků, které splňují požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným touto vyhláškou, jsou veterinárně kontrolovány a schváleny příslušným úřadem třetí země, a jejich schválení Komisí.

(4) Produkty rybolovu ulovené rybářskou lodí pod vlajkou třetí země musí být podrobeny veterinárním kontrolám stanoveným zvláštním právním předpisem.6)

§ 30

(1) Živé mlže lze dovážet

a)   za podmínek stanovených pro jednotlivé třetí země Komisí,
b)   v případech, kdy dovozní podmínky nejsou takto stanoveny, za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám, které se vztahují na produkci a uvádění živých mlžů do oběhu na území Společenství.

(2) Při posuzování, zda podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) mohou být považovány za rovnocenné podmínkám uplatňovaným na území Společenství, se přihlíží k právním předpisům třetí země, k organizaci příslušného úřadu třetí země a jeho inspekčních orgánů, ke skutečným hygienickým podmínkám produkce a uvádění živých mlžů do oběhu, především ke sledování produkčních oblastí ve vztahu k mikrobiální kontaminaci, kontaminaci prostředí a přítomnosti mořských biotoxinů, k pravidelnosti a aktuálnosti informací poskytovaných třetí zemí o přítomnosti planktonu obsahujícího toxiny v pobřežních oblastech a k zárukám, které může třetí země poskytnout na dodržování podmínek uvedených v části V přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(3) Podmínky uvedené v odstavci 1 zahrnují

a)   postup (způsob) získávání veterinárního osvědčení, které musí provázet každou zásilku živých mlžů odesílanou na území Společenství,
b)   určení hranic produkčních oblastí, v nichž mohou být živí mlži sbíráni a dováženi na území Společenství, spolu se závazkem hlásit Komisi jakoukoli změnu ve schvalování produkčních oblastí,
c)   čištění živých mlžů po příchodu zásilky na území Společenství,
d)   vypracování seznamu podniků, které splňují požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným touto vyhláškou, jsou veterinárně kontrolovány a schváleny příslušným úřadem třetí země k vývozu živých mlžů na území Společenství; tento seznam podléhá schválení Komisí.

Oddíl 4
Veterinární osvědčení k vývozu živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury

§ 31

O vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury je třeba požádat u příslušného úřadu ve lhůtě nejméně

a)   2 pracovních dnů přede dnem jejich předpokládaného odeslání, jde-li o živočichy a produkty, u kterých byly v posledním měsíci přede dnem jejich předpokládaného odeslání provedeny zdravotní zkoušky, nezbytné pro vydání tohoto osvědčení, zejména vzhledem k dovozním podmínkám třetí země určení,
b)   14 dnů přede dnem jejich předpokládaného odeslání v ostatních případech.

§ 32

(1) Veterinární osvědčení k vývozu živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury vystavuje úřední veterinární lékař se zřetelem k dovozním podmínkám třetí země určení a na základě prohlídky (vyšetření) zvířat. Toto osvědčení musí být vyhotoveno v českém jazyce a nejméně v jednom z jazyků třetí země určení, a to na jediném listu; není-li to však možné a je-li osvědčení vyhotoveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny a označeny tak, aby tvořily nedílný celek. Veterinární osvědčení musí být určeno pro jednoho příjemce.

(2) Veterinární osvědčení podle odstavce 1 se opatřuje razítkem a podpisem úředního veterinárního lékaře v barvě odlišné od barvy ostatního textu, jakož i pořadovým číslem.

(3) Nestanoví-li krajská veterinární správa v souladu s § 49 odst. 1 písm. l) zákona zejména se zřetelem na druh živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, způsob a dobu jejich přepravy něco jiného, činí doba platnosti veterinárního osvědčení 10 dnů ode dne jeho vystavení. Určí-li krajská veterinární správa jinou dobu platnosti veterinárního osvědčení, musí ji v tomto osvědčení vyznačit.

Oddíl 5

Společná a závěrečná ustanovení
§ 33

Organizaci a způsob provádění veterinárních kontrol živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, produktů rybolovu a živých mlžů, kteří jsou předmětem obchodování nebo dovozu ze třetích zemí, jakož i opatření vyplývající z výsledků těchto kontrol, upravují zvláštní právní předpisy.7)

§ 34

(1) Provádí-li Komise svými odborníky šetření na místě v České republice, poskytuje jí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona potřebnou součinnost a pomoc při plnění tohoto úkolu.

(2) Provádí-li Komise svými odborníky veterinární kontroly na místě v třetí zemi za účelem ověření, zda jsou dodržovány předpisy Evropských společenství o dovozu živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, produktů rybolovu a živých mlžů z těchto zemí, poskytuje jí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona potřebnou součinnost spočívající zejména ve spoluúčasti veterinárních odborníků České republiky na těchto kontrolách.

§ 35
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 93/54/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 95/22/ES ze dne 22. června 1995, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 91/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí.
Směrnice Rady 98/45/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh.
Směrnice Rady 95/71/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se mění příloha směrnice 91/493/EHS o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh.
Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS.
Směrnice Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh.
Směrnice Rady 97/61/ES ze dne 20. října 1997, kterou se mění příloha směrnice 91/492/EHS o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh.
Směrnice Rady 92/48/EHS ze dne 16. června 1992, kterou se stanoví minimální hygienická pravidla pro produkty rybolovu získané na palubě některých plavidel podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) směrnice 91/493/EHS.
2)   Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 219/2003  Sb.
4)   Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
5)   Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  79/1997 Sb., o léčivech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 22 vyhlášky č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.
7)   Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.
Vyhláška č. 376/2003 Sb.

E-shop

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti

Hana Březinová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ESG a účetní souvislosti je kniha, která přináší prvního uceleného průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti. Monografie je rozdělena do dvaceti kapitol, ve kterých jsou systematicky rozčleněné informace k účetním závěrkám/konsolidovaným účetním závěrkám, a to v oblasti ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

GDPR v personalistice, 2. vydání

GDPR v personalistice, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti. Blíže ke struktuře a obsahu knihy Pravidla ochrany osobních údajů, jež stanovuje GDPR, je nutné aplikovat nejen u aktivních zaměstnanců, ale i u uchazečů a též ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.