Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


380

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2003

o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5 zákona:lľ

Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)

a)   veterinární požadavky na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi (dále jen "zárodečné produkty") skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých s členskými státy Evropské unie (dále jen "členský stát"),
b)   veterinární podmínky dovozu zárodečných produktů ze zemí, které nejsou členskými státy (dále jen "třetí země"),
c)   podmínky vydávání veterinárního osvědčení, jež provází zárodečné produkty.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na

a)   organizování umělé inseminace jako celku, zejména na rozdělování spermatu,
b)   embrya získaná přenosem jader,
c)   sperma skotu odebrané a ošetřené v členském státě před 1. lednem 1990.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   skotem - zvířata druhu skot (Bos) včetně druhů bizon (Bison bison) a buvol (Bubalus bubalis) chovaná nebo držená jako hospodářská zvířata,
b)   prasaty - zvířata rodu Sus chovaná nebo držená jako hospodářská zvířata,
c)   koňovitými - zvířata druhů kůň a osel a jejich kříženci a zvířata druhu zebra,
d)   spermatem skotu - ejakulát skotu, upravený nebo zředěný,
e)   spermatem prasat - ejakulát prasete, v nezměněném stavu, upravený nebo zředěný,
f)   embryem skotu - počáteční vývojové stadium skotu, které může být přeneseno do plemenice (příjemkyně),
g)   inseminační stanicí - schválený a kontrolovaný podnik nebo jiné zařízení na území členského státu nebo třetí země, ve kterém je produkováno sperma skotu určené k umělé inseminaci,
h)   střediskem pro odběr spermatu - schválený a kontrolovaný podnik nebo jiné zařízení na území členského státu nebo třetí země, ve kterém je produkováno sperma dalších druhů hospodářských zvířat,
i)   bankou spermatu - schválený a kontrolovaný podnik nebo jiné zařízení na území členského státu nebo třetí země, ve kterém je skladováno sperma skotu k umělé inseminaci,
j)   odběrem - množství spermatu odebrané jednorázově od jednoho zvířete,
k)   týmem pro odběr embryí - schválená skupina techniků pod dozorem veterinárního lékaře, která je na základě splnění požadavků stanovených touto vyhláškou kompetentní k provádění odběru, zpracování a skladování embryí,
l)   týmem pro produkci embryí - tým pro odběr embryí schválený na základě splnění požadavků stanovených touto vyhláškou rovněž pro oplozování in vitro pod dozorem veterinárního lékaře,
m)   zásilkou - zásilka spermatu, na kterou je vystaveno jedno veterinární osvědčení; jde-li o embrya, rozumí se zásilkou množství embryí pocházející z jednoho odběru od jedné dárkyně opatřené jedním veterinárním osvědčením,
n)   zemí odběru - členský stát nebo třetí země, kde je sperma odebráno a odkud je odesláno do členského státu; jde-li o embrya, rozumí se zemí odběru členský stát nebo třetí země, kde jsou embrya vyprodukována, odebrána, zpracována, popřípadě skladována a odkud jsou odeslána do členského státu,
o)   schválenou laboratoří - laboratoř umístěná na území členského státu nebo třetí země schválená příslušným veterinárním úřadem k provádění vyšetření stanovených touto vyhláškou.

Veterinární požadavky na obchodování se spermatem skotu
§ 3

(1) Sperma skotu může být předmětem obchodování, jestliže

a)   bylo odebráno a ošetřeno, popřípadě i skladováno pro účely umělé inseminace v inseminační stanici nebo bance spermatu schválených z veterinárního hlediska k obchodování s členskými státy (dále jen "obchodování"),
b)   bylo odebráno od zvířete druhu skot, jehož zdravotní stav odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)   bylo odebráno, ošetřeno, skladováno a přepravováno v souladu s požadavky uvedenými v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce,
d)   během přepravy do členského státu určení je provázeno prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu odběru na formuláři vydaném Státní veterinární správou v souladu se vzorem tohoto dokladu stanoveným pro tyto případy Komisí Evropského společenství (dále jen "formulář odpovídající stanovenému vzoru").

(2) Sperma býků, kteří byli očkováni proti slintavce a kulhavce, nelze v rámci obchodování odmítnout.

(3) Jestliže sperma uvedené v odstavci 2 pochází od býka očkovaného proti slintavce a kulhavce v průběhu 12 měsíců předcházejících odběru, musí být 5 % spermatu (nejméně 5 pejet) z každého odběru určeného do jiného členského státu podrobeno ve schválené laboratoři členského státu určení nebo ve schválené laboratoři jím stanovené testu na izolaci viru pro depistáž slintavky a kulhavky s negativními výsledky.

§ 4

(1) Podmínky pro schválení inseminační stanice nebo banky spermatu z veterinárního hlediska jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Nejsou-li dodržovány podmínky pro schválení inseminační stanice nebo banky spermatu, může být v souladu s § 49 odst. 1 písm. h) bodem 1, popřípadě § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jejich schválení; Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje o takovém opatření Komisi Evropského společenství (dále jen "Komise") a členské státy.

(3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) zákona vede, zveřejňuje na webové stránce Státní veterinární správy a aktualizuje seznam schválených inseminačních stanic a bank spermatu s jim přidělenými veterinárními schvalovacími čísly a sděluje jej Komisi a členským státům.

§ 5

Dojde-li k podezření, že sperma skotu je infikováno nebo kontaminováno patogenními mikroorganizmy, přijme krajská veterinární správa v souladu se zákonem nezbytná opatření, včetně uskladnění spermatu v karanténě k potvrzení nebo vyloučení tohoto podezření.

Veterinární požadavky na obchodování
se spermatem prasat

§ 6

Sperma prasat může být předmětem obchodování, jestliže

a)   bylo odebráno a zpracováno pro účely umělé inseminace ve středisku pro odběr spermatu schváleném z veterinárního hlediska k obchodování,
b)   bylo odebráno od zvířete druhu prase, jehož zdravotní stav odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce,
c)   bylo odebráno, zpracováno, skladováno a přepravováno v souladu s požadavky uvedenými v přílohách č. 4 a 6 k této vyhlášce,
d)   během přepravy do členského státu určení je provázeno prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu odběru na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

§ 7

(1) Podmínky pro schválení střediska pro odběr spermatu z veterinárního hlediska jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Nejsou-li dodržovány podmínky pro schválení střediska pro odběr spermatu, může být v souladu s § 49 odst. 1 písm. h) bodem 1, popřípadě § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jeho schválení; Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.

(3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) zákona vede, zveřejňuje na webové stránce Státní veterinární správy a aktualizuje seznam schválených středisek pro odběr spermatu s jim přidělenými veterinárními schvalovacími čísly a sděluje jej Komisi a členským státům.

§ 8

(1) Dojde-li k podezření, že sperma prasat je infikováno nebo kontaminováno patogenními mikroorganizmy, přijme krajská veterinární správa v souladu se zákonem nezbytná opatření, včetně uskladnění spermatu v karanténě k potvrzení nebo vyloučení tohoto podezření.

(2) Uskladnění spermatu prasat v karanténě je možné pouze za předpokladu, že to neovlivní jeho životaschopnost.

Veterinární požadavky na obchodování s embryi skotu
§ 9

Embrya skotu mohou být předmětem obchodování, jestliže

a)   byla počata umělou inseminací nebo oplozením in vitro spermatem býka z inseminační stanice nebo spermatem dovezeným z třetí země za podmínek stanovených touto vyhláškou, popřípadě - jde-li o embrya určitých zvláštních plemen a rozhodla-li tak Komise - jestliže byla počata přirozeným způsobem býky, jejichž zdravotní stav odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b)   byla odebrána od zvířete druhu skot, jehož zdravotní stav odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce,
c)   byla odebrána, zpracována a skladována schváleným týmem pro odběr embryí v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce,
d)   během přepravy do členského státu určení jsou provázena prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu odběru na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

§ 10

(1) Podmínky pro schválení týmu pro odběr embryí a týmu pro produkci embryí z veterinárního hlediska jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce; schválení musí být obnoveno po každé výměně veterinárního lékaře týmu pro odběr embryí, jakož i po každé zásadní změně v jeho organizaci, anebo v laboratoři či v zařízení, které má tento tým k dispozici.

(2) Nejsou-li dodržovány podmínky pro schválení týmu pro odběr embryí, může být v souladu s § 49 odst. 1 písm. h) bodem 1, popřípadě § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jeho schválení; Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.

(3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) zákona vede, zveřejňuje na webové stránce Státní veterinární správy a aktualizuje seznam schválených týmů pro odběr embryí s jim přidělenými veterinárními schvalovacími čísly a sděluje jej Komisi a členským státům.

Veterinární požadavky na obchodování s embryi prasat
§ 11

(1) Embrya prasat mohou být předmětem obchodování, jestliže

a)   byla odebrána schváleným týmem pro odběr embryí,
b)   byla odebrána od zvířete druhu prase, jehož zdravotní stav odpovídá požadavkům uvedeným v části D přílohy č. 9 k této vyhlášce,
c)   byla ošetřena a skladována v souladu s požadavky uvedenými v části C přílohy č. 9 k této vyhlášce,
d)   během přepravy do členského státu určení jsou provázena prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu odběru na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

(2) Sperma použité k inseminaci příjemkyní musí odpovídat požadavkům uvedeným v § 6.

Veterinární požadavky na obchodování se spermatem ovcí, koz a koňovitých
§ 12

Sperma ovcí, koz a koňovitých může být předmětem obchodování, jestliže

a)   bylo odebráno a ošetřeno z hlediska potřeb umělé inseminace ve středisku pro odběr spermatu schváleném z veterinárního hlediska k obchodování, anebo - jde-li o ovce a kozy - v hospodářství, které vyhovuje požadavkům stanoveným ve zvláštním právním předpise,2)
b)   bylo odebráno od zvířat splňujících požadavky uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce,
c)   bylo odebráno, ošetřeno a uchováváno v souladu s požadavky uvedenými v části C přílohy č. 9 k této vyhlášce,
d)   během přepravy do členského státu určení je provázeno prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu odběru na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

§ 13

(1) Podmínky pro schválení střediska pro odběr spermatu z veterinárního hlediska jsou uvedeny v části A přílohy č. 9 k této vyhlášce.

(2) Nejsou-li dodržovány podmínky pro schválení střediska pro odběr spermatu, může být v souladu s § 49 odst. 1 písm. h) bodem 1, popřípadě § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jeho schválení; Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.

(3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) zákona vede, zveřejňuje na webové stránce Státní veterinární správy a aktualizuje seznam schválených středisek pro odběr spermatu s jim přidělenými veterinárními schvalovacími čísly a sděluje jej Komisi a členským státům.

Veterinární požadavky na obchodování s vaječnými buňkami a embryi ovcí, koz, prasat a koňovitých
§ 14

(1) Vaječné buňky a embrya ovcí, koz, prasat a koňovitých mohou být předmětem obchodování, jestliže

a)   byly odebrány schváleným týmem pro odběr embryí,
b)   byly odebrány od zvířat splňujících požadavky uvedené v části D přílohy č. 9 k této vyhlášce,
c)   byly ošetřeny a skladovány v souladu s částí C přílohy č. 9 k této vyhlášce,
d)   během přepravy do členského státu určení jsou provázeny prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu odběru na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

(2) Sperma použité k inseminaci příjemkyní musí odpovídat požadavkům uvedeným v § 11, jde-li o prasata, nebo v § 12, jde-li o ovce, kozy a koňovité.

Veterinární podmínky dovozu spermatu skotu ze třetích zemí
§ 15

(1) Dovážet z třetí země lze sperma skotu, které

a)   pochází z třetí země, popřípadě její části, uvedené na seznamu třetích zemí sestaveném a zveřejněném Komisí, z nichž lze dovážet sperma skotu na území členských států (dále jen "území Společenství"),
b)   pochází z inseminační stanice nebo banky spermatu v třetí zemi, která byla příslušným úřadem třetí země schválena pro vývoz spermatu na území Společenství a uvedena na seznamu inseminačních stanic a bank spermatu sestaveném a zveřejněném Komisí, z nichž může být sperma skotu odesíláno na území Společenství.

(2) Sperma skotu musí

a)   pocházet od zvířat, která bezprostředně před jeho odběrem byla chována nejméně po dobu 6 měsíců na území třetí země uvedené na seznamu podle odstavce 1 písm. a),
b)   odpovídat požadavkům stanoveným Komisí pro dovoz spermatu skotu z příslušné třetí země zejména se zřetelem na požadavky z hlediska tuberkulózy a brucelózy skotu, uvedené ve zvláštním právním předpisu,2) popřípadě - rozhodla-li tak Komise v konkrétním případě - veterinárním zárukám poskytovaným příslušnou třetí zemí, které jsou těmto požadavkům přinejmenším rovnocenné,
c)   být během přepravy provázeno prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení, vystaveného úředním veterinárním lékařem třetí země, v níž bylo sperma odebráno, na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

(3) Pro dovoz spermatu skotu ze třetí země platí přiměřeně § 3 odst. 2 a 3.

Veterinární podmínky dovozu spermatu prasat ze třetích zemí
§ 16

(1) Dovážet z třetí země lze sperma prasat, které

a)   pochází z třetí země, popřípadě její části, uvedené na seznamu třetích zemí sestaveném a zveřejněném Komisí, z nichž lze dovážet sperma prasat na území Společenství,
b)   pochází ze střediska pro odběr spermatu v třetí zemi, které bylo příslušným úřadem třetí země schváleno pro vývoz spermatu na území Společenství a uvedeno na seznamu středisek pro odběr spermatu sestaveném a zveřejněném Komisí, z nichž může být sperma prasat odesíláno na území Společenství.

(2) Sperma prasat musí

a)   pocházet od zvířat, která bezprostředně před jeho odběrem byla chována nejméně po dobu 3 měsíců na území třetí země uvedené na seznamu podle odstavce 1 písm. a),
b)   odpovídat požadavkům stanoveným Komisí pro dovoz spermatu prasat z příslušné třetí země zejména se zřetelem na požadavky uvedené v § 6 a násl. a v přílohách č. 4 až 6 k této vyhlášce, popřípadě - rozhodla-li tak Komise v konkrétním případě - veterinárním zárukám poskytovaným příslušnou třetí zemí, které jsou těmto požadavkům přinejmenším rovnocenné,
c)   být během přepravy provázeno prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení, vystaveného úředním veterinárním lékařem třetí země, v níž bylo sperma odebráno, na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

(3) Pro dovoz spermatu prasat ze třetí země a pro uskladnění spermatu prasat v karanténě platí § 8 obdobně.

Veterinární podmínky dovozu embryí skotu ze třetích zemí
§ 17

(1) Dovážet z třetí země lze embrya skotu, která

a)   pocházejí z třetí země, popřípadě její části, uvedené na seznamu třetích zemí sestaveném a zveřejněném Komisí, z nichž lze dovážet embrya skotu na území Společenství,
b)   byla odebrána týmem pro odběr embryí oprávněným v třetí zemi odebírat, zpracovávat nebo skladovat embrya určená do členských států a uvedeným na seznamu těchto týmů sestaveném a zveřejněném Komisí.

(2) Embrya skotu musí

a)   být odebírána od zvířat, která
1.  bezprostředně před odběrem embryí byla chována nejméně po dobu 6 měsíců na území třetí země uvedené na seznamu podle odstavce 1 písm. a), a to nejvýše ve dvou stádech, splňujících požadavky, jež se týkají tuberkulózy, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu a jsou uvedeny v přílohách ke zvláštnímu právnímu předpisu.3) Rozhodla-li tak v konkrétním případě Komise, stačí, jestliže embrya skotu odpovídají veterinárním zárukám poskytovaným příslušnou třetí zemí, pokud jsou tyto záruky podobné a přinejmenším rovnocenné uvedeným požadavkům,
2.  pocházejí z hospodářství, v němž v průběhu 30 dnů před odběrem embryí nebylo žádné zvíře očkováno proti slintavce a kulhavce a jež nepodléhá žádnému zakazujícímu mimořádnému veterinárnímu opatření nebo karanténnímu opatření,
b)   být během přepravy provázena prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem třetí země, v níž byla embrya odebrána, na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

§ 18

(1) Z třetích zemí, v nichž se provádí očkování proti slintavce a kulhavce, mohou být dovážena pouze zmrazená embrya.

(2) Před odesláním musí být zmrazená embrya uvedená v odstavci 1 skladována za schválených podmínek uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce nejméně po dobu 30 dnů.

Veterinární podmínky dovozu zárodečných produktů prasat, ovcí, koz a koňovitých ze třetích zemí
§ 19

(1) Dovážet z třetí země lze zárodečné produkty prasat, ovcí, koz a koňovitých, které

a)   pocházejí z třetí země, popřípadě z její části, uvedené na seznamu třetích zemí sestaveném a zveřejněném Komisí, z nichž lze dovážet zárodečné produkty na území Společenství,
b)   splňují požadavky, které jsou stanoveny pro obchodování s nimi, anebo jsou těmto požadavkům přinejmenším rovnocenné,
c)   během přepravy jsou provázeny prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení vystaveného úředním veterinárním lékařem třetí země, v níž byly zárodečné produkty odebrány, na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

(2) Veterinární osvědčení uvedené v odstavci 1 písm. c) musí potvrzovat, že zárodečné produkty splňují požadavky uvedené v odstavci 1 písm. b) a že pocházejí ze schválených středisek pro jejich odběr a týmů pro odběr embryí, které poskytují požadované záruky.

Podmínky vydávání veterinárního osvědčení, jež provází zárodečné produkty
§ 20

(1) Veterinární osvědčení, jež provází zárodečné produkty určené k obchodování, musí být

a)   vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu odběru a v jednom z úředních jazyků členského státu určení,
b)   na jednom listu papíru; není-li to možné a veterinární osvědčení je vyhotoveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny a označeny tak, aby tvořily nedílný celek,
c)   určeno pro jednoho příjemce,
d)   opatřeno razítkem a podpisem úředního veterinárního lékaře v barvě odlišné od barvy ostatního textu, jakož i pořadovým číslem.

(2) Veterinární osvědčení, jež provází zárodečné produkty určené k obchodování, musí provázet zásilku až na místo určení.

(3) Není-li stanoveno jinak, činí doba platnosti veterinárního osvědčení, jež provází zárodečné produkty určené k obchodování, 10 dnů ode dne jeho vystavení.

§ 21

(1) Veterinární osvědčení, jež provází zárodečné produkty dovážené z třetí země, musí

a)   být vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu určení a v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž se provádí veterinární kontrola podle zvláštního právního předpisu,4)
b)   splňovat požadavky uvedené v § 20 odst. 1 písm. b) až d).

(2) Veterinární osvědčení, jež provází zárodečné produkty dovážené z třetí země, musí provázet zásilku až na místo určení.

Společná ustanovení
§ 22

Podmínky pro schválení inseminační stanice nebo banky spermatu z veterinárního hlediska, pro schválení střediska pro odběr spermatu z veterinárního hlediska, pro schválení týmu pro odběr embryí a týmu pro produkci embryí z veterinárního hlediska platí také, jde-li o zárodečné produkty uváděné do oběhu na území České republiky.

§ 23

(1) V případě podezření na nedodržování ustanovení této vyhlášky, jakož i v případě pochybností o zdraví zvířat nebo kvalitě spermatu, vaječných buněk nebo embryí, provede krajská veterinární správa jakékoli kontroly, k nimž je zákonem oprávněna.

(2) Bylo-li zjištěno porušování ustanovení této vyhlášky nebo předpisů Evropských společenství, zejména nesplňují-li zárodečné produkty stanovené požadavky, byl-li zjištěn nesoulad veterinárního osvědčení nebo jiného dokladu s jejich skutečným stavem, anebo neodpovídá-li jejich označení této vyhlášce, nepřicházejí-li zárodečné produkty z třetí země uvedené na seznamu sestaveném a zveřejněném Komisí, anebo ze střediska pro jejich odběr schváleného pro vývoz těchto produktů na území Společenství, uplatňují se sankce podle zákona.

(3) Přijetí zásilky zárodečných produktů může být v souladu s § 34 odst. 1 zákona odmítnuto, jestliže kontrola dokladů provázejících zásilku prokáže, že nebyly dodrženy požadavky na obchodování s nimi nebo podmínky jejich dovozu.

(4) Dojde-li krajskou veterinární správou k odmítnutí zásilky zárodečných produktů a nesouhlasí-li země odběru do 30 dnů, v případě čerstvých zárodečných produktů ihned, s vrácením zásilky, krajská veterinární správa

a)   nařídí v souladu s § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 odst. 1 zákona neškodné odstranění zárodečných produktů,
b)   uvědomí o tomto opatření a jeho důvodech odesilatele nebo jeho zástupce.

§ 24

(1) Vyskytne-li se nebo šíří-li se na území třetí země nákaza, která může být přenesena zárodečnými produkty a mohla by ohrozit zdraví zvířat v České republice, anebo vyžaduje-li to jakýkoli jiný důvod spojený se zdravím zvířat, příslušný orgán učiní v souladu se zákonem odpovídající opatření, především zakáže dovoz zárodečných produktů z příslušné třetí země, anebo z její části. Státní veterinární správa informuje v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi a členské státy o těchto opatřeních a o důvodech, které vedly k jejich přijetí.

(2) Pro postup podle odstavce 1 není rozhodné, zda jsou zárodečné produkty dováženy z třetí země do České republiky přímo, anebo nepřímo přes jiný členský stát.

§ 25

Vstup zárodečných produktů uvedených v § 11, které prošly přes území třetí země na území České republiky, může být podmíněn předložením veterinárního osvědčení, jež potvrzuje jejich soulad s požadavky této vyhlášky. Uplatňování tohoto postupu vyžaduje, aby o něm Státní veterinární správa předem informovala Komisi a členské státy.

§ 26

Vzor pro sestavování seznamů schválených inseminačních stanic a týmů pro odběr embryí a způsob jejich předávání Komisi je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 27

(1) Organizaci a způsob provádění veterinárních kontrol zárodečných produktů určených k obchodování nebo dovozu z třetích zemí a opatření vyplývající z výsledků těchto kontrol upravují zvláštní právní předpisy.5)

(2) Provádí-li Komise svými odborníky veterinární kontroly na místě v České republice nebo v třetí zemi v zájmu zajištění jednotného používání předpisů Evropských společenství o veterinárních požadavcích na obchodování se zárodečnými produkty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu z třetích zemí, poskytuje jí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona potřebnou součinnost, spočívající zejména ve spoluúčasti veterinárních odborníků České republiky na těchto kontrolách.

§ 28

Obchodování se zárodečnými produkty určenými pro zoologické zahrady a jejich dovoz z třetích zemí se řídí také zvláštními požadavky stanovenými právními akty Komise.

§ 29
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou § 4, 7, 10, 13 a 22, které nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz.
Směrnice Rady 90/120/EHS ze dne 5. března 1990, kterou se mění směrnice 88/407/EHS o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz.
Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 93/60/EHS ze dne 30. června 1993, kterou se mění směrnice 88/407/EHS o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz a kterou se její oblast působnosti rozšiřuje na čerstvé sperma skotu.
Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem domácích prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz.
Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí.
Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 93/52/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se mění směrnice 89/556/EHS o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí.
Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vaječnými buňkami a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS.
2)   Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
3)   Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
4)   Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.
5)   Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.

E-shop

Občanské právo hmotné 1, 2. vydání

Občanské právo hmotné 1, 2. vydání

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje ...

Cena: 625 KčKOUPIT

Zákon o geologických pracích - Komentář

Zákon o geologických pracích - Komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem ...

Cena: 765 KčKOUPIT

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.