Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


376

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003

o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 33 odst. 6, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38a odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje

a)   místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly produktů dovážených ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále jen "třetí země"), umístění, materiální a personální zabezpečení pohraniční veterinární stanice,
b)   součinnost a pomoc dovozců a jejich zástupců (dále jen "dovozce"), poskytovanou orgánům pohraniční veterinární kontroly,
c)   podrobnosti o opatřeních, která činí orgány pohraniční veterinární kontroly na základě zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,
d)   rozsah a další náležitosti údajů, které orgány pohraniční veterinární kontroly sdělují prostřednictvím dálkového přenosu dat,
e)   požadavky na dovoz produktů určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad, a na jejich pohraniční veterinární kontrolu,
f)   podrobnosti povolování zpětného dovozu produktů, které byly odmítnuty třetí zemí, a přímých dodávek produktů určených ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě,
g)   podrobnosti povolování tranzitu produktů z třetích zemí,
h)   postup při pohraniční veterinární kontrole krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů (dále jen "produkty k výživě zvířat") s uvedením dokladů, které musí tyto produkty provázet,
i)   případy, kdy se na dovážené produkty nevztahují některá ustanovení o dovozu produktů z třetích zemí.

§ 2

Podle této vyhlášky se rozumí

a)   produkty - živočišné produkty, jejichž seznam spolu s kódy počítačového systému Animo a položkami kombinované nomenklatury (KN) je uveden v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a rostlinné produkty, jejichž seznam je uveden v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce. Seznam je doplněn také všeobecným označením skupin zvířat, živočišných druhů a druhů živočišných produktů (část C přílohy č. 1 k této vyhlášce) a seznamem možných míst určení pro živá zvířata, zárodečné produkty a živočišné produkty (část D přílohy č. 1 k této vyhlášce),
b)   veterinární kontrolou - jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,
c)   kontrolou dokladů - ověření (přezkoumání) veterinárních osvědčení a jiných dokladů provázejících produkty,
d)   kontrolou shody - vizuální prohlídka, jejímž účelem je ověření, zda veterinární osvědčení nebo jiný doklad provázející produkty odpovídá označení a těmto produktům,
e)   fyzickou kontrolou - kontrola produktů, která může zahrnovat i kontrolu balení a teploty, jakož i odběr vzorků a jejich laboratorní vyšetření,
f)   dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která je podle celních právních předpisů odpovědná za zásilku produktů, zejména za její předložení k celnímu řízení a za provádění dalších úkonů, které s tímto řízením souvisejí,
g)   zásilkou - určité množství produktů téhož druhu, na něž se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo jiný doklad, přepravované týmž dopravním prostředkem a pocházející z téže třetí země nebo části třetí země,
h)   pohraniční veterinární stanicí - stanoviště hraniční kontroly určené a schválené Komisí Evropského společenství (dále jen "Komise") k provádění pohraniční veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na hranice některého z členských států Evropské unie (dále jen "členský stát"),
i)   dovozními podmínkami - veterinární požadavky na dovážené produkty, stanovené zákonem, touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy2) v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropských společenství,
j)   příslušným úřadem - ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo úřad, jemuž byla tato pravomoc svěřena.

Veterinární kontrola produktů dovážených z třetích zemí
§ 3

(1) Každá zásilka produktů, přicházejících z třetí země a určených pro dovoz na území členských států (dále jen "území Společenství"),

a)   musí být provázena prvopisy veterinárních osvědčení nebo jiných požadovaných průvodních dokladů,
b)   je bez ohledu na celně schválené určení3) podrobena pohraniční veterinární kontrole, a to kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole, jde-li o zásilku živočišných produktů uvedených v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a kontrole dokladů a kontrole shody, jde-li o rostlinné produkty uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Veterinární kontroly uvedené v odstavci 1 písm. b) provádí úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, která byla pro tento účel schválena, na základě informací získaných ze "Všeobecného veterinárního dokladu o vstupu (CVED)", uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce, jakož i s využitím údajů z databáze počítačového zpracování veterinárních dovozních postupů;4) zabezpečuje v souladu s § 48 odst. 2 zákona také provádění všech operací vyžadovaných pro vedení uvedené databáze.

(3) Dovozce uvědomí pohraniční veterinární stanici předem o příchodu zásilky produktů z třetí země prostřednictvím části 1 (informace o předkládané zásilce) dokladu uvedeného v odstavci 2 v souladu s § 32 odst. 6 písm. a) bodem 2 zákona. Tento doklad se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních (prvopis a 3 opisy) přinejmenším v jazyku nebo v jednom z jazyků členského státu pohraniční veterinární stanice, kterou produkty vstupují na území Společenství, a v jazyku nebo v jednom z jazyků členského státu určení produktů.

(4) Dovozce

a)   vyplní část 1 dokladu uvedeného v odstavci 2 ve všech vyhotoveních,
b)   předá 1 opis tohoto dokladu celnímu orgánu, k němuž je pohraniční veterinární stanice místně příslušná, a prvopis tohoto dokladu se zbývajícími 2 opisy úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice.

(5) Se souhlasem úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice mohou jí být informace obsažené v části 1 dokladu uvedeného v odstavci 2 předem oznámeny prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě nebo jiného systému přenosu dat.

§ 4

(1) Kontrolou dokladů se ověřuje, zda údaje obsažené ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,

a)   odpovídají informacím předloženým dovozcem předem podle § 3 odst. 3,
b)   potvrzují, že jsou splněny v těchto dokladech uvedené veterinární záruky.

(2) Kontrola shody se provádí za účelem ověření, že produkty odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty. Nehledě na zásilky volně ložených produktů, jichž se týká zvláštní právní předpis,5) kontrola shody zahrnuje

a)   v případě, že jsou produkty živočišného původu přepravovány v kontejnerech, ověření, zda jsou pečetě, pokud jsou vyžadovány, připevněné úředním veterinárním lékařem (nebo jiným správním úřadem) a neporušené a zda údaje na nich uvedené odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,
b)   v ostatních případech kontrolu, zda jsou produkty řádně opatřeny razítky, označeními zdravotní nezávadnosti, popřípadě jinými požadovanými značkami, zda z nich jsou patrné země a podnik původu produktů a zda odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty, a jsou-li produkty baleny v prvních nebo druhých obalech, zda jsou řádně opatřeny požadovanou etiketou.

(3) Jde-li o rostlinné produkty, uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce, ověřují se kontrolou dokladů a kontrolou shody původ a zamýšlené místo určení těchto produktů, a to zejména se zřetelem k tomu, zda tyto produkty nepocházejí z třetí země nebo části třetí země, z nichž je dovoz těchto produktů na území Společenství zakázán.

(4) Fyzická kontrola se provádí za účelem zjištění, zda produkty odpovídají dovozním podmínkám a zda jsou v takovém stavu, aby mohly být použity k účelu určenému ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty. V případě potřeby jsou součástí fyzické kontroly jakékoli laboratorní zkoušky provedené na místě a jakýkoli úřední odběr vzorků pro další vyšetření.

(5) Při kontrole dokladů a kontrole shody se postupuje způsobem uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce, při fyzické kontrole způsobem uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Fyzické kontroly uvedené v § 4 odst. 4 se provádějí takovým způsobem, aby dovozce nemohl předem odhadnout, která zásilka bude této kontrole podrobena.

(2) Četnost fyzických kontrol, jimž jsou podrobeny zásilky produktů z třetích zemí, je pro jednotlivé skupiny produktů stanovena v příloze č. 5 k této vyhlášce; tím však nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu5) o fyzických kontrolách.

(3) V souladu s § 48 odst. 1 zákona může Státní veterinární správa požádat Komisi, zejména s přihlédnutím k výsledkům předchozích veterinárních kontrol, o snížení četnosti fyzických kontrol produktů, pro něž již byly dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, jestliže

a)   tyto produkty pocházejí z třetí země nebo její části, které poskytují dostatečné veterinární záruky, pokud jde o kontroly produktů určených k vývozu na území Společenství prováděné v místě původu, a které jsou uvedeny v seznamu schválených třetích zemí, z nichž je povoleno dovážet produkty na území Společenství,
b)   tyto produkty pocházejí z podniků, které jsou uvedeny v seznamu schválených podniků z třetích zemí, z nichž je povoleno dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu a živé mlže na území Společenství,
c)   byla pro dané produkty vystavena dovozní veterinární osvědčení.

(4) Pravidla pro odběr vzorků k laboratornímu vyšetření jsou uvedena v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vede záznamy o výsledcích všech veterinárních kontrol produktů dovážených z třetích zemí, a to podle vzoru uvedeného v příloze č. 7 k této vyhlášce. Tyto záznamy zahrnují i výsledky kontrol těch zásilek, které nebyly uvolněny do volného oběhu na území Společenství.

(2) Záznamy uvedené v odstavci 1 se uchovávají na pohraniční veterinární stanici nejméně po dobu 3 let ode dne provedení veterinární kontroly.

(3) V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodu 2 zákona Státní veterinární správa předkládá Komisi vždy do 1. ledna a do 1. července příslušného kalendářního roku celkové přehledy o výsledcích všech veterinárních kontrol produktů dovážených z třetích zemí za uplynulých 6 měsíců, a to v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Po provedení veterinárních kontrol uvedených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 vyplní úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice část 2 (rozhodnutí o zásilce) dokladu uvedeného v § 3 odst. 2 a tento doklad podepíše. Jeho prvopis předá celnímu orgánu, k němuž je pohraniční veterinární stanice místně příslušná, 1 opis vydá dovozci a 1 opis ponechá na pohraniční veterinární stanici.

(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice ponechá na této stanici prvopis veterinárního osvědčení nebo jiného dokladu, provázejícího produkty, a uchovává jej spolu s opisem dokladu uvedeného v § 3 odst. 2 na pohraniční veterinární stanici nejméně po dobu 3 let.

(3) Prvopis dokladu uvedeného v § 3 odst. 2 provází produkty po dobu jejich setrvávání pod celnímdohledem6) (v tomto případě uvedený doklad obsahuje odkaz na celní doklad) a v případě dovozu až do prvního podniku nebo jiného zařízení, pro něž jsou produkty určeny.

(4) Dojde-li k rozdělení zásilky produktů, vztahují se odstavce 1 až 3 na každou její část.

Pohraniční veterinární stanice
§ 8

(1) Pohraniční veterinární stanice musí

a)   být umístěna v bezprostřední blízkosti místa vstupu na území České republiky a v celním prostoru. Je-li to však nutné vzhledem k zeměpisným podmínkám, například se zřetelem k poloze letiště, přístavu, železniční stanice, silničního hraničního přechodu apod., může být pohraniční veterinární stanice umístěna v odpovídající vzdálenosti od místa vstupu,
b)   podléhat pravomoci úředního veterinárního lékaře odpovědného za provádění pohraniční veterinární kontroly.

(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice zajišťuje také provádění všech činností souvisejících s počítačovým zpracováním veterinárních dovozních postupů,4) jmenovitě s uspořádáním a provozem databáze obsahující údaje o dovozech produktů do členských států.

(3) V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Státní veterinární správa předkládá Komisi návrhy na schválení pohraničních veterinárních stanic s tím, zda na příslušné pohraniční veterinární stanici má být prováděna pohraniční veterinární kontrola všech, anebo jen některých kategorií produktů.

(4) Schválená pohraniční veterinární stanice musí být vybudována, zařízena, udržována a provozována v souladu s podmínkami pro schválení pohraničních veterinárních stanic a s požadavky uvedenými v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(5) Státní veterinární správa zveřejňuje seznam schválených pohraničních veterinárních stanic, v nichž se provádějí veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na území Společenství, na svých webových stránkách.

§ 9

(1) Pohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici nejméně:

a)   kancelář vybavenou komunikačními prostředky včetně telefonu, faxu, terminálu systému Animo a kopírovacího stroje s veškerou nezbytnou dokumentací a s možností archivování dokladů týkajících se kontroly produktů,
b)   sociální místnosti (šatny, toalety a vybavení pro mytí rukou), které budou společně používat pouze pracovníci provádějící kontroly,
c)   uzavřené a zastřešené místo pro vykládání produktů z dopravních prostředků. Zastřešení se nevyžaduje pouze v případě zásilek vlny, která není přepravována v kontejnerech, volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin neurčených pro lidskou spotřebu, hnoje, guana, tekutých olejů a tuků, které jsou přepravovány na lodích. V případě produktů, které vyžadují určitou teplotu a které jsou určeny k lidské spotřebě, s výjimkou ryb, musí být přechod mezi přepravním prostorem a místem vykládky uzavřen a chráněn před vnějším prostředím,
d)   místnost pro provádění veterinárních kontrol, kde se produkty kontrolují a kde se odebírají vzorky pro další testy. Místo odběru vzorků nemusí být odděleno od místnosti pro provádění kontrol,
e)   vhodné skladovací místnosti nebo jiné prostory, umožňující pod dohledem úředního veterinárního lékaře simultánně uchovávat pozastavené zásilky jak v chlazeném, tak i ve zmrazeném stavu, anebo při teplotách prostředí do té doby, než jsou známy výsledky laboratorních nebo jiných vyšetření.

(2) Pohraniční veterinární stanice, která je schválena pro veterinární kontrolu produktů chlazených, mražených nebo uchovávaných při teplotě prostředí, musí mít k dispozici dostatečné skladovací prostory, aby v nich mohla být simultánně skladována odpovídající množství produktů z každé teplotní kategorie.

(3) Používání obchodních skladovacích prostorů v blízkosti pohraniční veterinární stanice, ve stejném přístavu nebo ve stejném celním prostoru je možné pod dohledem úředního veterinárního lékaře a za předpokladu, že pozastavené produkty jsou skladovány odděleně od ostatních produktů v samostatné uzamykatelné místnosti nebo pásmu.

(4) Skladování produktů ve zvláštních samostatných kontejnerech, trvale umístěných u místa vykládky, je možné za předpokladu, že tyto kontejnery jsou spojeny s místem vykládky takovým způsobem, že proces vykládky je chráněn před povětrnostními vlivy. Další skladování produktů všech kategorií v dopravních prostředcích, ve kterých byly přivezeny na pohraniční veterinární stanici, je možné pouze ve výjimečných případech pod dohledem úředního veterinárního lékaře, jde-li o pohraniční veterinání stanici v místě silničního nebo železničního hraničního přechodu, anebo v přístavu.

§ 10

(1) Produkty určené k lidské spotřebě musí být kontrolovány v jiných místech vykládky, v jiných místnostech a v jiných skladovacích prostorech než produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. To však neplatí pro pohraniční veterinární stanici, která je schválena pouze pro balené produkty; v takové pohraniční veterinární stanici mohou být používána společná místa vykládky, pokud během vykládky a po vykládce jsou produkty určené k lidské spotřebě a produkty, jež nejsou určeny k lidské spotřebě, odděleny od sebe tak, aby nemohlo docházet ke křížové kontaminaci.

(2) Pohraniční veterinární stanice, která odbavuje ročně méně než 500 zásilek produktů, může používat pro veškeré produkty stejné vybavení pro vykládku, kontrolu a skladování, pokud se příslušné prostory používají časově odděleně pro jednotlivé zásilky a pokud se tyto prostory podle potřeby mezi příchody různých zásilek řádně čistí a dezinfikují.

§ 11

(1) Jestliže

a)   jsou produkty určeny pro členský stát nebo oblast, uplatňující v souladu s předpisy Evropských společenství zvláštní veterinární záruky,
b)   byly odebrány vzorky, ale výsledky jejich vyšetření nejsou v době, kdy dopravní prostředek opouští pohraniční veterinární stanici, ještě známy, nebo
c)   jsou produkty dováženy v souladu s předpisy Evropských společenství pro zvláštní účely,

musí být příslušnému úřadu místa určení sděleny prostřednictvím počítačové sítě Animo7) doplňkové informace související s uvedenými skutečnostmi.

(2) Každá zásilka produktů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a určených pro jiný členský stát podléhá kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici na území České republiky, přes kterou tyto produkty vstupují na území Společenství, zejména za účelem ověření, zda tyto produkty odpovídají požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství a uplatňovaným v členském státě nebo oblasti určení. Maso volně žijící srstnaté zvěře, která je dovážena nestažená, však podléhá kromě kontroly zdravotní nezávadnosti a vyšetření na rezidua podle zvláštního právního předpisu,8) také kontrole shody nebo fyzické kontrole prováděné podle zvláštních právních předpisů2) v podniku určení, do něhož musí být toto maso doručeno pod celním dohledem způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. a), a to spolu s dokladem uvedeným v § 7 odst. 1. Výsledky uvedených veterinárních kontrol se pak předávají úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů na území Společenství. Podle potřeby se v závislosti na výsledku těchto kontrol činí opatření uvedená v § 25 odst. 1.

(3) Vstupují-li produkty uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) do České republiky, která není členským státem určení, musí být provedena veškerá opatření k zajištění jejich doručení do členského státu určení.

(4) Jde-li o produkty, které mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropských společenství sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v místě určení, je třeba dodržet tyto podmínky:

a)   zásilka produktů je odeslána z pohraniční veterinární stanice do podniku v místě určení pod dohledem úředního veterinárního lékaře v jím zapečetěných nepropustných vozidlech nebo kontejnerech. Produkty uvedené v odstavci 1 písm. c) zůstávají pod celním dohledem až do místa určení spolu s dokladem uvedeným v § 7 odst. 1, v němž je stanoveno povolené určení a v němž je podle potřeby uveden i způsob zamýšleného zpracování,
b)   úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje příslušný úřad odpovědný za podnik v místě určení prostřednictvím počítačové sítě Animo7) o místě původu a místě určení produktů,
c)   produkty jsou v podniku v místě určení ošetřeny způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství,
d)   příslušný veterinární úřad odpovědný za dozor v místě určení je informován vedením tohoto podniku o dodání produktů do místa určení a během 15 dnů o tom uvědomí úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, který mu zásilku ohlásil. Zároveň provede obvyklé kontroly, zejména kontrolu vstupních záznamů, za účelem ověření, že se produkty dostaly do podniku v místě určení.

(5) Získá-li úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů do České republiky důkaz o tom, že produkty nebyly dodány do místa určení, učiní odpovídající opatření ve vztahu k dovozci.

(6) Státní veterinární správa předloží Komisi seznam podniků schválených pro zacházení s produkty z třetích zemí uvedenými v odstavci 4.

§ 12

(1) Zásilky produktů určené k dovozu na území Společenství, které byly dopraveny na určitou pohraniční veterinární stanici, jsou však určeny k dovozu přes jinou pohraniční veterinární stanici, která se nachází na území téhož nebo jiného členského státu, podléhají kontrole shody a fyzické kontrole na pohraniční veterinární stanici určení za předpokladu, že se jedná o leteckou nebo lodní dopravu; na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu se postupuje podle odstavců 2 a 3.

(2) Je-li zásilka překládána z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu, a to buď přímo nebo po vyložení na letištní plochu nebo na nábřeží na dobu kratší 12 hodin, jedná-li se o letiště, či na dobu kratší 7 dnů, jedná-li se o přístav, informuje o tom dovozce příslušný úřad. Tento úřad může výjimečně, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, provést kontrolu dokladů, provázejících zásilku, popřípadě jejich ověřených opisů.

(3) Jde-li o jiný případ vyložení zásilky, musí být

a)   skladována po dobu nejméně 12 a nejdéle 48 hodin, jedná-li se o letiště, anebo nejméně 7 a nejdéle 20 dnů, jedná-li se o přístav, pod dohledem úředního veterinárního lékaře v celním prostoru letiště nebo přístavu do doby, než bude vzduchem nebo po moři dopravena na další pohraniční veterinární stanici,
b)   podrobena kontrole dokladů uvedených v odstavci 2 větě druhé,
c)   podrobena výjimečně i kontrole shody a fyzické kontrole, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

(4) Uplyne-li nejdelší doba uvedená v odstavci 3 písm. a), musí být zásilka na pohraniční veterinární stanici podrobena veterinárním kontrolám uvedeným v § 3 odst. 1, § 4.

(5) Jakmile je na pohraniční veterinární stanici dopravena zásilka produktů určených k dalšímu překládání, musí dovozce oznámit úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice pravděpodobnou dobu potřebnou k vyložení těchto produktů, označení pohraniční veterinární stanice určení, a je-li to nutné, i přesné umístění zásilky.

§ 13
Tranzit produktů z třetí země

(1) Při povolování tranzitu zásilky produktů z jedné třetí země do jiné třetí země přes území České republiky je třeba vycházet z toho, zda

a)   tato zásilka pochází z třetí země, jejímž produktům není zakázán vstup na území Společenství, a zda je určena pro jinou třetí zemi. Od tohoto požadavku lze ustoupit pouze tehdy, jestliže jde o přeložení zásilky z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě do jiné v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu prováděné v souladu s § 12 odst. 2 pro účely jejího dalšího odeslání bez další zastávky na území Společenství,
b)   tento tranzit byl již dříve povolen úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice toho členského státu, na jehož území zásilka poprvé vstoupila na území Společenství,
c)   dovozce se předem zavázal, že znovu převezme zásilku, pokud budou produkty odmítnuty, a že s ní naloží v souladu s § 36 zákona.

(2) Povolení tranzitu uvedeného v odstavci 1 je podmíněno tím, že

a)   zásilka předložená na pohraniční veterinární stanici k tranzitu je provázena doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. a), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady,
b)   zásilka je předložena na této pohraniční veterinární stanici k provedení kontroly dokladů a kontroly shody. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice však nemusí provádět tyto kontroly, jde-li o leteckou nebo lodní dopravu, jestliže zásilka
1.  není vyložena. V tomto případě se kontrola dokladů omezí jen na přezkoumání seznamu nákladu,
2.  je přeložena z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu způsobem uvedeným v § 12 odst. 2.
   Může-li však být ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, anebo vznikne-li podezření z pochybení, musí být provedena doplňková fyzická kontrola,
c)   v případě tranzitu přes území Společenství po silnici, železnici nebo vodní cestou je zásilka
1.  odeslána do místa jejího výstupu z území Společenství pod celním dohledem spolu s doklady uvedenými pod písmenem a) a dokladem uvedeným v § 3 odst. 2, potvrzeným pohraniční veterinární stanicí, přes kterou zásilka opustí území Společenství,
2.  bez vyložení produktů nebo rozdělení přepravována po opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejich vstupu na území Společenství ve vozidlech nebo kontejnerech zapečetěných úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice. Manipulovat se zásilkou v průběhu přepravy není dovoleno,
3.  zásilka opustí území Společenství přes pohraniční veterinární stanici nejpozději do 30 dnů od opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejího vstupu na území Společenství, pokud není stanoveno jinak se zřetelem na velkou zeměpisnou vzdálenost,
d)   úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povolil tranzit, informuje úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Společenství prostřednictvím počítačové sítě Animo,7)
e)   úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Společenství potvrdí na dokladu uvedeném v § 3 odst. 2, že zásilka opustila území Společenství, a jeho opis zašle na pohraniční veterinární stanici v místě jejího vstupu na území Společenství. Pokud úřední veterinární lékař této pohraniční veterinární stanice není informován o výstupu produktů z území Společenství ve lhůtě uvedené pod písmenem c) bodem 3, oznámí tuto skutečnost příslušnému celnímu orgánu, který zahájí šetření nutné ke zjištění skutečného místa doručení produktů.

(3) Kontrola zásilky na pohraniční veterinární stanici v místě jejího výstupu z území Společenství se provádí za účelem ověření, zda zásilka opouštějící území Společenství odpovídá té zásilce, která byla odeslána z místa jejího vstupu na území Společenství, a že se shoduje s údaji v dokladu uvedeném v § 3 odst. 2.

(4) Po dokončení kontrol se doklad uvedený v § 3 odst. 2, který provází zásilku, opatří poznámkou "Formality při výstupu z ES a kontroly tranzitního zboží potvrdily správnost a soulad s čl. 11 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES.", datem, razítkem pohraniční veterinární stanice a podpisem úředního veterinárního lékaře.

Produkty určené pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad
§ 14

(1) Zásilky produktů, přicházejících z třetí země a určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (dále jen "sklad"), mohou být propuštěny, pokud dovozce předem prohlásil, že tyto produkty jsou určeny k volnému oběhu na území Společenství, anebo zda jsou určeny k jinému konečnému použití, a dále, zda tyto produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Není-li jednoznačně uvedeno jiné konečné použití produktů, považují se za produkty určené k volnému oběhu na území Společenství.

(2) Zásilky uvedené v odstavci 1 podléhají na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu na území Společenství kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole za účelem ověření, zda dovážené produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Fyzická kontrola se však nevyžaduje, s výjimkou případů podezření na ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, jestliže kontrola dokladů prokáže, že produkty neodpovídají dovozním podmínkám.

(3) Zásilky uvedené v odstavci 1 musí být provázeny doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. a), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady.

(4) Jestliže se ukáže, že dovozce učinil nepravdivé prohlášení podle odstavce 1, postupuje se v souladu s § 36 zákona.

§ 15

(1) Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky jsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá doklad uvedený v § 3 odst. 2, určený k připojení k celním dokladům, a produkty mohou vstoupit do skladu. Z veterinárního hlediska jsou způsobilé k následnému uvolnění do volného oběhu.

(2) Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky nejsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá doklad uvedený v § 3 odst. 2, určený k připojení k celním dokladům, produkty však mohou vstoupit do skladu pouze za předpokladu, že

a)   produkty nepřicházejí z třetí země, jejímž produktům je zakázán vstup na území Společenství,
b)   sklad je schválen pro skladování takových produktů. K tomu, aby byl sklad schválen pro tento účel, musí
1.  být tvořen uzavřeným prostorem s vchody a východy, které jsou pod stálou kontrolou vedení skladu. Obvod a vstupní a výstupní místa svobodného celního pásma a svobodného celního skladu jsou pod dohledem celních orgánů,
2.  zajistit každodenní zaznamenávání veškerých zásilek přicházejících do skladu nebo opouštějících sklad. Tyto záznamy musí obsahovat podrobné údaje o povaze a množství produktů v zásilce, jakož i jméno, popřípadě jméno a příjmení, pokud se jedná o fyzickou osobu, a obchodní firmu a sídlo v případě právnické osoby, a adresu příjemce, a musí být uchovávány po dobu nejméně 3 let,
3.  mít k dispozici skladovací nebo chladírenské prostory, které umožňují oddělené skladování produktů neodpovídajících veterinárním požadavkům. Krajská veterinární správa může dát v případě stávajících skladů souhlas k oddělenému skladování uvedených produktů ve stejných skladovacích prostorech, jestliže jsou tyto produkty uloženy v uzamykatelných odděleních,
4.  mít k dispozici prostory určené pro orgány provádějící veterinární kontroly s telefonem a faxem pro potřebu úředního veterinárního lékaře,
5.  splňovat podmínky pro schválení zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, stanovené zvláštním právním předpisem,9)
6.  být pod státním veterinárním dozorem,
c)   produkty jsou podrobeny kontrole dokladů při dodání do skladu, jakož i kontrole dokladů a kontrole shody v průběhu skladování a před odesláním ze skladu, a to za účelem ověření jejich původu a místa určení. Jejich odeslání ze skladu je podmíněno souhlasem orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor. Dojde-li k rozdělení zásilky, musí zůstat balení jednotlivých částí zásilky nezměněno,
d)   produkty uložené ve skladu jsou v zájmu jejich identifikace opatřeny na každém kusu číslem příslušného dokladu uvedeného v § 3 odst. 2,
e)   úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vystaví opisy veterinárních dokladů provázejících produkty, které uloží na pohraniční veterinární stanici.

(3) Objeví-li se podezření z ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, může být provedena fyzická kontrola všech produktů dodaných do skladu, skladovaných nebo odesílaných ze skladu.

(4) Zaznamenávání zásilek podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 musí umožňovat sledování všech zásilek a porovnávání množství produktů přicházejících do skladu a opouštějících sklad. Musí obsahovat dále

a)   zemi původu a následnou vstupní pohraniční veterinární stanici (jde-li o zásilku přicházející do skladu),
b)   pořadové číslo dokladu uvedeného v § 3 odst. 2, anebo dokladu uvedeného v § 19 odst. 3 písm. a),
c)   označení (číslo, adresa) skladu určení, náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 (v případě potřeby),
d)   plavidlo určení nebo třetí zemi místa určení a pohraniční veterinární stanici v místě výstupu (v případě potřeby).

(5) Dojde-li ve skladu k rozdělení zásilky produktů, které nesplňují dovozní podmínky, do dvou nebo více částí, vydá úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární osvědčení na každou část zásilky a vyznačí v něm odkaz na původní doklad podle § 3 odst. 2, který provázel produkty při jejich příchodu do skladu. Tento doklad pak zůstane na pohraniční veterinární stanici.

§ 16

Veterinární kontroly skladů a skladovacích prostorů se zaměřují především na

a)   dodržování podmínek pro schválení skladu,
b)   dodržování požadavků, aby produkty, které nesplňují dovozní podmínky, nebyly skladovány ve stejné místnosti nebo ve stejném uzavřeném prostoru, v němž jsou skladovány produkty, které tyto podmínky splňují,
c)   kontrolu vchodů do skladu a východů ze skladu zejména v době, kdy je sklad přístupný, za účelem zabránění tomu, aby produkty, které nesplňují dovozní podmínky, neopustily skladovací prostory bez souhlasu orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor,
d)   zabránění jakýmkoli změnám nebo záměnám skladovaných produktů, jakož i jakýmkoli změnám jejich druhého nebo prvního balení, anebo zpracování.

§ 17

(1) Produkty

a)   nemusí být se zřetelem na ochranu zdraví zvířat nebo lidí přijaty do skladu, jestliže nesplňují dovozní podmínky,
b)   nesmí být přijaty do skladu, jestliže jejich zásilka není opatřena celními pečetěmi.

(2) Zásilky uvedené v § 15 odst. 2 mohou opustit sklad pouze za účelem

a)   odeslání do třetí země, jsou-li dodrženy požadavky § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a), c), d) a e),
b)   přepravy do skladu náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 za použití veterinárního osvědčení podle § 19 odst. 3 písm. a), které obsahuje označení a umístění skladu,
c)   přepravy na místo, na němž jsou produkty po jejich denaturaci neškodně odstraněny.

(3) Zásilky uvedené v odstavci 2 se odesílají v nepropustných, úředním veterinárním lékařem zapečetěných vozidlech nebo kontejnerech. Jejich přeprava probíhá bez vyložení produktů a pod dohledem úředního veterinárního lékaře; nesmí být přepravovány mezi sklady.

(4) Státní veterinární správa předkládá Komisi jednak seznam schválených skladů, jednak seznam provozovatelů uvedených v § 19 odst. 1.

(5) Nejsou-li dodržovány požadavky uvedené v § 14, 15, 16 a § 17 odst. 1 až 4, uplatňují se sankce podle zákona. Nejsou-li dodržovány požadavky, které se týkají skladů, může být postupem odpovídajícím § 49 odst. 1 písm. h) bodu 2, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jejich schválení; Státní veterinární správa informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.

§ 18

Přeprava produktů uvedených v § 15 odst. 2 do skladu nebo ze skladu může probíhat jen za splnění těchto podmínek:

a)   úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se přesvědčil o tom, že sklad, do něhož mají být produkty přepraveny, je schválen pro přijetí produktů tohoto druhu, nesplňujících dovozní podmínky,
b)   použité pečeti jsou takového druhu, že se rozlomí při jakémkoli otevření vozidla nebo kontejneru,
c)   použité dopravní prostředky jsou v případě potřeby po použití řádně vyčištěny a dezinfikovány,
d)   příslušný úřad odpovědný za místo odeslání uvědomí o přepravě produktů příslušný úřad odpovědný za místo určení, a to prostřednictvím počítačové sítě Animo,7)
e)   produkty dojdou do stanoveného místa určení do 30 dnů ode dne odeslání. Nestane-li se tak, uvědomí o tom orgány provádějící veterinární kontroly příslušný celní orgán.

§ 19
Produkty dodávané ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě

(1) Provozovatelé, kteří dodávají produkty uvedené v § 15 odst. 2 a určené ke spotřebě posádkou a cestujícími přímo na plavidla v mezinárodní námořní přepravě, musí kromě splnění požadavků vyplývajících z § 37 odst. 3 zákona a § 14, § 15 odst. 2 písm. a), b) bodů 2, 3 a 5, § 16 a § 17 odst. 1 splňovat následující podmínky

a)   produkty, kterými se zásobují, nesmí být zpracovány, pokud nevyhovují v nezpracovaném stavu požadavkům Společenství,
b)   oznámí neprodleně příslušnému orgánu státního veterinárního dozoru dodání produktů do svého skladu.

(2) Je-li sklad provozovatele uvedeného v odstavci 1 umístěn ve svobodném celním pásmu, musí splňovat požadavek uvedený v § 15 odst. 2 písm. b) bodě 1 větě druhé.

(3) Provozovatelé uvedení v odstavci 1 musí

a)   dodávat produkty přímo na palubu námořního plavidla nebo do zvlášť schváleného skladu v přístavu určení, a to takovým způsobem, aby dodávané produkty nemohly být přemístěny z přístavního pásma do jiného místa určení. V průběhu přepravy ze skladu původu do přístavu určení, která probíhá pod celním dohledem, musí být produkty provázeny veterinárním osvědčením vystaveným podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 k této vyhlášce. Pro zásilku obsahující produkty získané z různých zásilek musí být použito jediné veterinární osvědčení,
b)   hlásit předem příslušnému úřadu přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, a příslušným úřadům přístavu v členském státě určení datum odeslání produktů a podrobnosti o místě jejich určení. Toto hlášení se provádí prostřednictvím veterinárního osvědčení uvedeného pod písmenem a). Je-li zásilka určena do přístavu v jiném členském státě, předává se opis tohoto osvědčení příslušnému úřadu v přístavu místa určení. Po nalodění produktů a podpisu osvědčení za příslušný úřad v přístavu místa určení se toto osvědčení vrací úřednímu veterinárnímu lékaři jako důkaz o dodání produktů,
c)   poskytnout důkaz o tom, že produkty dosáhly místa svého konečného určení,
d)   uchovávat záznamy o vstupech produktů do skladu a o jejich výstupech ze skladu, umožňující kontrolovat části zásilek zůstávajících ve skladu, po dobu nejméně 3 let.

(4) Provozovatelé musí zajistit, aby nebyly na lodě dodávány produkty, které nesplňují požadavky předpisů Evropských společenství, s výjimkou dodávek pro posádku a cestující mimo pobřežní pásma na území Společenství.

(5) Příslušný úřad přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, uvědomí příslušný úřad přístavního pásma v členském státě určení o odeslání produktů nejpozději v den jejich odeslání a sdělí mu místo jejich určení, a to prostřednictvím počítačové sítě Animo.7)

(6) Ustanovení § 17 odst. 5 a § 18 platí obdobně.

Zpětný dovoz produktů odmítnutých třetí zemí
§ 20

(1) Zpětný dovoz zásilky produktů, které pocházejí z území Společenství a byly odmítnuty třetí zemí, nelze odmítnout, jestliže příslušný úřad, který vydal osvědčení provázející produkty, souhlasí s jejich vrácením a jestliže jsou splněny podmínky § 37 odst. 2 zákona.

(2) Přeprava zpětně dovážených produktů až do podniku původu probíhá v nepropustných dopravních prostředcích, označených a zapečetěných příslušným úřadem tak, aby při jakémkoli otevření dopravního prostředku byly pečetě porušeny.

(3) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povoluje přepravu podle odstavce 2, informuje o ní příslušný úřad v místě určení prostřednictvím počítačové sítě Animo.7)

§ 21

(1) Dojde-li k odeslání produktů dovážených z třetí země zpět, protože nesplňují dovozní podmínky nebo došlo k jinému pochybení nebo nesrovnalosti [§ 36 odst. 2 písm. a) zákona], úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice

a)   postupuje jako při změně cesty zásilky v souladu se zvláštními právními předpisy,10)
b)   zabezpečí, aby produkty nebyly odeslány zpět přes jinou pohraniční veterinární stanici.

(2) Mají-li být produkty uvedené v odstavci 1 neškodně odstraněny [§ 36 odst. 2 písm. b) zákona], odstraňují se v zařízení pohraniční veterinární stanice nebo v jiném zařízení, určeném a schváleném k tomuto účelu, které se nachází nejblíže pohraniční veterinární stanici, a to způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpisu.11)

(3) Byl-li povolen dovoz produktů uvedených v odstavci 1 k jiným účelům než k lidské spotřebě (§ 36 odst. 4 zákona), postupuje se při jejich přepravě a ošetření v souladu se zvláštním právním předpisem). Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje krajskou veterinární správu, v jejímž obvodu je zařízení určené jako příjemce produktů, o odeslání produktů do tohoto zařízení, a to prostřednictvím počítačové sítě Animo.7)

§ 22

Čerstvé produkty rybolovu bezprostředně vyložené z rybářské lodě plující pod vlajkou třetí země se před dovozem na území Společenství podrobují veterinárním kontrolám stanoveným pro ryby bezprostředně vykládané z rybářských lodí plujících pod vlajkou členského státu.12)

§ 23

(1) V případě podezření na nedodržení dovozních podmínek, anebo při pochybnostech o totožnosti nebo skutečném místě určení produktů či o tom, zda produkty odpovídají požadavkům a zárukám stanoveným zvláštními právními předpisy,2) provede úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární kontroly, které pokládá za vhodné k potvrzení nebo vyvrácení uvedeného podezření nebo pochybností.

(2) Dojde-li k případu uvedenému v odstavci 1, zůstávají produkty pod dohledem úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, dokud nejsou k dispozici výsledky kontrol.

(3) Potvrdí-li se podezření nebo pochybnosti uvedené v odstavci 1, posílí se veterinární kontrola produktů stejného původu.

(4) Zjistí-li se, že došlo k porušení dovozních podmínek, uplatňují se sankce podle zákona.

Ochranná opatření
§ 24

(1) Prokáže-li některá z veterinárních kontrol uvedených v této vyhlášce, že zásilka produktů může představovat nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí, krajská veterinární správa

a)   nařídí v souladu s § 49 odst. 1 písm. d), § 54 odst. 1 zákona znehodnocení a neškodné odstranění produktů,
b)   informuje neprodleně prostřednictvím systému výměny informací uvedeného v § 3 odst. 2 ostatní pohraniční veterinární stanice a Komisi o zjištěných skutečnostech a o původu produktů, jichž se tyto skutečnosti týkají, popřípadě i o potřebě přijetí odpovídajících opatření.

(2) Vyskytne-li se nebo šíří-li se na území některé třetí země nákaza uvedená v příloze č. 1 k zákonu, nemoc přenosná ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jakýkoli jiný jev nebo jiná okolnost, které mohou představovat závažné ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, anebo vyžaduje-li to jiný závažný veterinární důvod, zejména s přihlédnutím k výsledkům veterinárních kontrol prováděných na pohraniční veterinární stanici nebo ke zjištění jiných orgánů státního veterinárního dozoru, může Státní veterinární správa požádat Komisi o přijetí některého z těchto opatření:

a)   zastavení dovozu produktů z příslušné třetí země nebo z některé její části, popřípadě z třetí země, která je zemí tranzitní,
b)   stanovení zvláštních podmínek pro produkty přicházející z příslušné třetí země nebo z některé její části,
c)   vypracování požadavků pro vhodné veterinární kontroly, které mohou zahrnovat i specifické vyhledávání rizik pro zdraví zvířat nebo lidí a v závislosti na výsledcích těchto kontrol i zvýšení četnosti fyzických kontrol.

(3) Jestliže Komise nepřijme na základě informace Státní veterinární správy odpovídající opatření, může Státní veterinární správa vyhlásit v souladu s § 48 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 1 zákona mimořádné veterinární opatření, týkající se vztahů k příslušné třetí zemi a k produktům z ní dováženým.

(4) Provádí-li Komise svými odborníky kontroly na místě za účelem ověření, zda Česká republika plní požadavky na provádění veterinárních kontrol podle této vyhlášky, poskytuje jí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona veškerou součinnost a pomoc, kterou uvedení odborníci potřebují při plnění svých úkolů.

§ 25

(1) Nasvědčují-li výsledky veterinární kontroly podle této vyhlášky vážnému nebo opakovanému porušení předpisů Evropských společenství upravujících dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Společenství, Státní veterinární správa

a)   informuje Komisi o povaze příslušné zásilky produktů a o způsobu jejich použití,
b)   nařídí provádění přísnějších veterinárních kontrol všech zásilek produktů stejného původu. Zejména musí být pozastaveno dalších 10 zásilek produktů stejného původu a musí být vyžádána záloha na náhradu nákladů na veterinární kontrolu, spočívající ve fyzické kontrole včetně odběru vzorků a jejich laboratorního vyšetření v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce. Potvrdí-li tato kontrola, že produkty nesplňují dovozní podmínky, naloží se závadnou zásilkou nebo její částí podle § 36 odst. 2 zákona.

(2) Státní veterinární správa informuje Komisi o výsledcích přísnějších veterinárních kontrol podle odstavce 1 písm. b).

(3) Jestliže se zjistí překročení limitů reziduí stanovených zvláštními právními předpisy,13) provádějí se přísnější veterinární kontroly podle odstavce 1 písm. b).

§ 26

(1) Zjistí-li orgány státního veterinárního dozoru v místě prodeje produktů dovážených z třetích zemí, že na pohraniční veterinární stanici jiného členského státu nebo ve skladu uvedeném v § 14 odst. 1 nejsou dodržovány předpisy Evropských společenství upravující dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Společenství, uvědomí o tom Státní veterinární správa neprodleně příslušný úřad tohoto členského státu s tím, aby ji informoval o výsledcích šetření, přijatých opatřeních a jejich důvodech. Nepovažuje-li Státní veterinární správa tato opatření za dostatečná, učiní je předmětem společného jednání o možnostech a prostředcích nápravy.

(2) O opakovaném pochybení uvědomí Státní veterinární správa Komisi a členské státy.

(3) Státní veterinární správa může požádat členský stát uvedený v odstavci 1, aby po dobu šetření Komise posílil veterinární kontroly na příslušné pohraniční veterinární stanici nebo v příslušném skladu. Zároveň může být posílena veterinární kontrola dovážených produktů stejného druhu.

Kontrola produktů dovážených ze třetích zemí určených k výživě zvířat
§ 27

(1) Každá zásilka produktů k výživě zvířat přicházejících z třetích zemí podléhá při vstupu na území Společenství kontrole dokladů a namátkové kontrole shody k ověření jejich druhu, původu a místa určení. V případě potřeby může být provedena před propuštěním těchto produktů do volného oběhu i jejich namátková fyzická kontrola k ověření, zda odpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů14) stanoveným v souladu s předpisy Evropských společenství.

(2) Kontroly podle odstavce 1 se provádějí v místě vstupu produktů k výživě zvířat na území Společenství; jednotlivá místa vstupu mohou být určena pro různé druhy produktů k výživě zvířat.

(3) Dovozce uvědomí orgány provádějící kontroly podle odstavce 1 o příchodu produktů k výživě zvířat do místa vstupu.

§ 28

(1) Zjistí-li kontroly podle § 27 odst. 1, že produkty k výživě zvířat neodpovídají požadavkům uvedeným v § 27 odst. 1 větě druhé, nemohou být tyto produkty propuštěny do volného oběhu a musí být odeslány zpět; o tom je třeba informovat Komisi a členské státy.

(2) Podle odstavce 1 se nepostupuje, jestliže se souhlasem orgánů odborného dozoru podle zvláštních právních předpisů14) a za jimi stanovených podmínek jsou produkty k výživě zvířat

a)   uvedeny do souladu s požadavky zvláštních právních předpisů14) ve lhůtě, která musí být stanovena,
b)   dekontaminovány nebo jinak vhodně upraveny,
c)   použity k jinému účelu,
d)   neškodně odstraněny.

(3) Při úvaze o tom, jak z hlediska odstavce 2 naložit s produkty k výživě zvířat, je třeba mít vždy na zřeteli ochranu zdraví lidí a zvířat i ochranu životního prostředí.

§ 29

(1) Nejsou-li produkty k výživě zvířat přicházející z třetích zemí uvedeny do oběhu na území České republiky, na němž byly provedeny kontroly podle § 27 odst. 1, vydají orgány provádějící tyto kontroly dovozci doklad osvědčující provedení kontrol, jejich povahu a výsledky; vzor tohoto dokladu je v příloze č. 10 k této vyhlášce. Obchodní doklady provázející produkty k výživě zvířat obsahují pak odkaz na tento doklad.

(2) Doklad uvedený v odstavci 1, vyplněný v jednom z jazyků Společenství, musí provázet produkty k výživě zvířat až do jejich uvedení do oběhu na území Společenství. Musí být předložen příslušnému úřadu členského státu, v němž jsou tyto produkty uvedeny do oběhu, v případě potřeby spolu s výsledky laboratorního vyšetření.

(3) Dojde-li k rozdělení zásilky produktů k výživě zvířat na několik částí, musí být doklad uvedený v odstavci 1 vypracován a předán pro každou z těchto částí.

(4) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění členského státu určení provádět namátkové kontroly dovážených produktů k výživě zvířat.

Společná a závěrečná ustanovení
§ 30

(1) Ustanovení § 1 této vyhlášky se nevztahují na produkty, které

a)   tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro jejich osobní spotřebu, pokud jejich množství nepřekračuje množství stanovené zvláštními právními předpisy,2) anebo Komisí, a pokud pocházejí z členského státu nebo z třetí země či z její části, jež jsou uvedeny na seznamu schváleném Komisí a z nichž není zakázán dovoz,
b)   jsou posílány jako malé zásilky soukromým osobám za předpokladu, že nejsou dováženy jako obchodní zboží, pokud odesílané množství nepřekračuje množství stanovené zvláštními právními předpisy,2) anebo Komisí, a pokud pocházejí z třetí země či z její části, jež jsou uvedeny na seznamu schváleném Komisí a z nichž není zakázán dovoz,
c)   jsou na palubě dopravního prostředku v mezinárodní dopravě a jsou určeny ke spotřebě členy posádky a cestujícími za předpokladu, že nevstoupí na území Společenství. Jsou-li však tyto produkty nebo kuchyňský odpad z uvedeného dopravního prostředku vyloženy, musí být neškodně odstraněny. To neplatí, jen jsou-li v témž přístavu překládány pod celním dohledem z jednoho dopravního prostředku v mezinárodní dopravě do jiného,
d)   jsou, pokud jejich množství nepřekračuje množství stanovené zvláštními právními předpisy,2) anebo Komisí, tepelně ošetřeny v hermeticky uzavřené nádobě, přičemž je dosaženo hodnoty F?0 = 3 nebo vyšší, a pokud jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro jejich osobní spotřebu, anebo pokud jsou posílány jako malé zásilky soukromým osobám a nejsou dováženy jako obchodní zboží,
e)   jsou posílány jako obchodní vzorky nebo jsou určeny na výstavy za předpokladu, že byly pro uvedený účel předem schváleny Státní veterinární správou, nejsou určeny k obchodování a budou po skončení výstavy neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou,
f)   jsou určeny pro zvláštní studie nebo rozbory, pokud lze úřední kontrolou ověřit, že nejsou dodávány pro lidskou spotřebu a že budou po provedení zvláštních studií nebo rozborů, s výjimkou množství spotřebovaného ke studiím nebo rozborům, neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou.

(2) Veterinární kontroly podle této vyhlášky se však provádějí také u masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků dovážených za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d), s výjimkou

a)   sušeného mléka pro kojence, potravin pro kojence a zvláštních potravin nutně potřebných ze zdravotních důvodů, pokud tyto produkty
1.  jsou balené, registrované a označené ochrannou známkou a jejich obaly jsou neporušené,
2.  jsou určené pro přímý prodej konečnému spotřebiteli,
3.  nemusí být před otevřením zchlazeny,
b)   produktů vstupujících na území Společenství z Andory, Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, San Marina, Švýcarska, Bulharska a Rumunska,

pokud jsou přepravovány cestujícími v zavazadlech nebo příručních zavazadlech pro jejich osobní spotřebu. Přihlíží se k tomu, o jaký druh produktu jde a zda by jeho množství mohlo být skutečně spotřebováno jednotlivcem.

(3) Pohraniční veterinární stanice České republiky umístí na dobře viditelném místě výrazné upozornění cestujícím přijíždějícím z třetích zemí na veterinární podmínky dovozu živočišných produktů. Toto upozornění musí být vyhotoveno v českém jazyku a nejméně v jednom dalším jazyku, který je nejvíce používán přijíždějícími cestujícími.

§ 31
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství.
Směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995 stanovující zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat.
2)   Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003  Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
3)   Článek 4 odst. 15 Nařízení Rady 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství, v platném znění.
4)   Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.
5)   Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
6)   Článek 4 odst. 13 Nařízení Rady 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství, v platném znění.
7)   Rozhodnutí Komise 91/398/EHS ze dne 19. července 1991 o počítačové síti spojující veterinární úřady (Animo).
Vyhláška č. 329/2003 Sb.
8)   Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.
9)   Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.
10)   Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.
Vyhláška č. 329/2003 Sb.
11)   Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání.
12)   Vyhláška č. 381/2003 Sb.
13)   Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.
Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejnižší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.
14)   Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy k němu.

E-shop

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o registru smluv. Komentář

Bouda, Fadrný, Franc, Mazel - C. H. Beck

Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. Objasňuje, jaké osoby patří do okruhu povinných subjektů, jaké smlouvy musí být uveřejněny a jak široký je okruh výjimek z povinného ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.