Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


374

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003

o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 75 odst. 3 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje výši náhrady nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, a výši náhrady nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech, které jsou prováděny podle zvláštních právních předpisů,2) vybíraných do 31. prosince 2005.

ČÁST I
Výše náhrady nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, a výše náhrady nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech vybíraných do 30. dubna 2004

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa, vyšetření a posouzení živočišných produktů
§ 2

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa činí, jde-li o

a)   hovězí a telecí maso:
   dospělý skot 68,- Kč za zvíře,
   mladý skot 38,- Kč za zvíře;
   v případě dospělého skotu starého nejméně 24 měsíců poraženého nutnou porážkou a dospělého skotu starého nejméně 30 měsíců se část- ka 68,- Kč zvyšuje o částku 750,- Kč za zvíře;
b)   koňské maso:
   kůň, osel nebo jejich kříženec 66,- Kč za zvíře;
c)   vepřové maso:
   prase s hmotností (poraženého zvířete)
   - méně než 25 kg 8,- Kč za zvíře,
   - 25 kg a více 20,- Kč za zvíře;
d)   maso ovcí a koz:
   zvíře s hmotností (poraženého zvířete)
   - méně než 12 kg 2,70 Kč za zvíře,
   - od 12 kg do 18 kg 5,30 Kč za zvíře,
   - 18 kg a více 8,-  Kč za zvíře;
e)   drůbeží maso:
   na jatkách, které zpracovávají méně než
   10 000 kusů drůbeže ročně 0,25 Kč za zvíře,
   na jatkách, které zpracovávají více než
   10 000 kusů a méně než 150 000 kusů
drůbeže ročně
0,20 Kč za zvíře,
   na jatkách, která zpracovávají více než
150 000 kusů drůbeže ročně
0,15 Kč za zvíře;
f)   králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina:
   králíci a drobná srstnatá a pernatá zvěř podle písmene e),
   divoká prasata podle písmene c),
   přežvýkavci podle písmene d).

(2) Je-li veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa prováděna v jiné době než v provozní době jatek, stanovené jejich provozním a sanitačním řádem, popřípadě - jde-li o jatky s malou kapacitou - v jiné době než ve stanovených porážecích dnech a hodinách, zvyšuje se náhrada nákladů spojených s jejím výkonem na dvojnásobek s výjimkou zvýšení náhrady nákladů uvedeného v odstavci 1 písm. a) ve větě za středníkem.

§ 3

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky masa související s jeho bouráním3) činí 45,- Kč za každou tunu masa přicházejícího do bourárny; tato částka se připočítává k částkám uvedeným v § 2.

(2) Provádí-li se bourání masa v podniku, v němž bylo toto maso získáno, snižuje se částka uvedená v odstavci 1 o 55 %.

§ 4

Náklady spojené s výkonem veterinární prohlídky masa při jeho skladování4) se hradí ve výši odpovídající skutečným výdajům souvisejícím s prohlídkou skladovaného masa.

§ 5

Náhrada nákladů uvedených v § 2 až 4 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona na jatkách, v bourárnách nebo v chladírnách.

Veterinární prohlídka produktů rybolovu
§ 6

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu5) při jejich prvním uvedení na trh činí za každou i započatou tunu produktů rybolovu 15,- Kč pro prvních 50 tun a 8,- Kč za každou další tunu.

(2) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu při jejich vstupu do zpracovatelského podniku činí 15,- Kč za každou i započatou tunu produktů rybolovu.

(3) Provádí-li se opracování nebo zpracování produktů rybolovu na stejném místě (ve stejném podniku) jako jejich první prodej, snižuje se částka uvedená v odstavci 2 o 55 %.

(4) Za produkty rybolovu se považují všichni mořští nebo sladkovodní živočichové nebo jejich části včetně jiker a mlíčí, kromě vodních savců, žab, živočichů vodního hospodářství a mlžů.

§ 7

Náhrada nákladů uvedených v § 6 odst. 1 se vybírá od provozovatele jatek nebo zařízení, který je kupujícím při prvním prodeji, náhrada nákladů uvedených v § 6 odst. 2 se vybírá ve zpracovatelských podnicích, vykonávajících jednotlivé činnosti při zpracovávání produktů rybolovu, při nichž jsou tyto produkty podrobeny veterinární prohlídce.

§ 8
Sledování některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech

(1) Náhrada nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech6) činí, jde-li o

a)   živá jatečná zvířata a maso, na něž se vztahuje § 2 odst. 1, 20,- Kč za každou i započatou tunu masa z jatek,
b)   produkty rybolovu, na něž se vztahuje § 6, 2,- Kč za každou i započatou tunu těchto produktů uváděných do oběhu,
c)   mléko a mléčné produkty, 0,30 Kč za každých i započatých 1 000 litrů syrového mléka,
d)   vaječné výrobky, částku odpovídající skutečným nákladům na jejich veterinární prohlídku,
e)   med, částku odpovídající skutečným nákladům na jeho veterinární prohlídku.

(2) Náhrada nákladů uvedených v odstavci 1 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona v příslušném podniku, který je součástí produkčního řetězce: na jatkách, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. a), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. b), v podniku pro ošetření mléka, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. c), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. d), a ve zpracovatelském podniku, v němž se zpracovávají včelí produkty, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. e).

ČÁST II
Výše náhrady nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, a výše náhrady nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech vybíraných od 1. května 2004  do 31. prosince 2004

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa, vyšetření a posouzení živočišných produktů
§ 9

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa činí, jde-li o

a)   hovězí a telecí maso:
   dospělý skot 75,- Kč za zvíře,
   mladý skot 42,- Kč za zvíře;
   v případě dospělého skotu starého nejméně 24 měsíců poraženého nutnou porážkou a dospělého skotu starého nejméně 30 měsíců se částka 75,- Kč zvyšuje o částku 750,- Kč za zvíře;
b)   koňské maso:
   kůň, osel nebo jejich kříženec 73,- Kč za zvíře;
c)   vepřové maso:
   prase s hmotností (poraženého zvířete)
   - méně než 25 kg 9,- Kč za zvíře,
   - 25 kg a více 22,- Kč za zvíře;
d)   maso ovcí a koz:
   zvíře s hmotností (poraženého zvířete)
   - méně než 12 kg 3,- Kč za zvíře,
   - od 12 kg do 18 kg 6,- Kč za zvíře,
   - 18 kg a více 9,- Kč za zvíře;
e)  drůbeží maso:
   na jatkách, které zpracovávají méně než 10 000 kusů drůbeže ročně 0,30 Kč za zvíře,
   na jatkách, které zpracovávají více než 10 000 kusů a méně než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,22 Kč za zvíře,
   na jatkách, která zpracovávají více než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,20 Kč za zvíře;
f)   králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina:
   králíci a drobná srstnatá a pernatá zvěř podle písmene e),
   divoká prasata podle písmene c),
   přežvýkavci podle písmene d).

(2) Je-li veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa prováděna v jiné době než v provozní době jatek, stanovené jejich provozním a sanitačním řádem, popřípadě - jde-li o jatky s malou kapacitou - v jiné době než ve stanovených porážecích dnech a hodinách, zvyšuje se náhrada nákladů spojených s jejím výkonem na dvojnásobek s výjimkou zvýšení náhrady nákladů uvedeného v odstavci 1 písm. a) ve větě za středníkem.

§ 10

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky masa související s jeho bouráním7) činí 50,- Kč za každou tunu masa přicházejícího do bourárny; tato částka se připočítává k částkám uvedeným v § 9.

(2) Provádí-li se bourání masa v podniku, v němž bylo toto maso získáno, snižuje se částka uvedená v odstavci 1 o 55 %.

§ 11

Náklady spojené s výkonem veterinární prohlídky masa při jeho skladování8) se hradí ve výši odpovídající skutečným výdajům souvisejícím s prohlídkou skladovaného masa.

§ 12

Náhrada nákladů uvedených v § 9 až 11 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona na jatkách, v bourárnách nebo v chladírnách.

Veterinární prohlídka produktů rybolovu
§ 13

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu9) při jejich prvním uvedení na trh činí za každou i započatou tunu produktů rybolovu 17,- Kč pro prvních 50 tun a 9,- Kč za každou další tunu.

(2) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu při jejich vstupu do zpracovatelského podniku činí 17,- Kč za každou i započatou tunu produktů rybolovu.

(3) Provádí-li se opracování nebo zpracování produktů rybolovu na stejném místě (ve stejném podniku), jako jejich první prodej, snižuje se částka uvedená v odstavci 2 o 55 %.

(4) Za produkty rybolovu se považují všichni mořští nebo sladkovodní živočichové nebo jejich části včetně jiker a mlíčí, kromě vodních savců, žab, živočichů vodního hospodářství a mlžů.

§ 14

Náhrada nákladů uvedených v § 13 odst. 1 se vybírá od provozovatele jatek nebo zařízení, který je kupujícím při prvním prodeji, náhrada nákladů uvedených v § 13 odst. 2 se vybírá ve zpracovatelských podnicích, vykonávajících jednotlivé činnosti při zpracovávání produktů rybolovu, při nichž jsou tyto produkty podrobeny veterinární prohlídce.

§ 15
Sledování některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech

(1) Náhrada nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech10) činí, jde-li o

a)   živá jatečná zvířata a maso, na něž se vztahuje § 9 odst. 1, 22,- Kč za každou i započatou tunu masa z jatek,
b)   produkty rybolovu, na něž se vztahuje § 13, 2,20 Kč za každou i započatou tunu těchto produktů uváděných do oběhu,
c)   mléko a mléčné produkty, 0,33 Kč za každých i započatých 1 000 litrů syrového mléka,
d)   vaječné výrobky, částku odpovídající skutečným nákladům na jejich veterinární prohlídku,
e)   med, částku odpovídající skutečným nákladům na jeho veterinární prohlídku.

(2) Náhrada nákladů uvedených v odstavci 1 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona v příslušném podniku, který je součástí produkčního řetězce: na jatkách, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. a), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. b), v podniku pro ošetření mléka, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. c), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. d), a ve zpracovatelském podniku, v němž se zpracovávají včelí produkty, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. e).

ČÁST III
Výše náhrady nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů,    výše náhrady nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech vybíraných od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa, vyšetření a posouzení živočišných produktů
§ 16

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa činí, jde-li o

a)   hovězí a telecí maso:
   dospělý skot 83,- Kč za zvíře,
   mladý skot 47,- Kč za zvíře;
   v případě dospělého skotu starého nejméně 24 měsíců poraženého nutnou porážkou a dospělého skotu starého nejméně 30 měsíců se částka 83,- Kč zvyšuje o částku 750,- Kč za zvíře;
b)   koňské maso:
   kůň, osel nebo jejich kříženec 81,- Kč za zvíře;
c)   vepřové maso:
   prase s hmotností (poraženého zvířete)
   - méně než 25 kg 10,- Kč za zvíře,
   - 25 kg a více 25,- Kč za zvíře;
d)   maso ovcí a koz:
   zvíře s hmotností (poraženého zvířete)
   - méně než 12 kg 4,- Kč za zvíře,
   - od 12 kg do 18 kg 7,- Kč za zvíře,
   - 18 kg a více 10,- Kč za zvíře;
e)   drůbeží maso:
   na jatkách, které zpracovávají méně než 10 000 kusů drůbeže ročně 0,33 Kč za zvíře,
   na jatkách, která zpracovávají více než 10 000 kusů a méně než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,25 Kč za zvíře,
   na jatkách, které zpracovávají více než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,22 Kč za zvíře;
f)   králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina:
   králíci a drobná srstnatá a pernatá zvěř podle písmene e),
   divoká prasata podle písmene c),
   přežvýkavci podle písmene d).

(2) Je-li veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa prováděna v jiné době než v provozní době jatek, stanovené jejich provozním a sanitačním řádem, popřípadě - jde-li o jatky s malou kapacitou - v jiné době než ve stanovených porážecích dnech a hodinách, zvyšuje se náhrada nákladů spojených s jejím výkonem na dvojnásobek s výjimkou zvýšení náhrady nákladů uvedeného v odstavci 1 písm. a) ve větě za středníkem.

§ 17

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky masa související s jeho bouráním11) činí 55,- Kč za každou tunu masa přicházejícího do bourárny; tato částka se připočítává k částkám uvedeným v § 16.

(2) Provádí-li se bourání masa v podniku, v němž bylo toto maso získáno, snižuje se částka uvedená v odstavci 1 o 55 %.

§ 18

Náklady spojené s výkonem veterinární prohlídky masa při jeho skladování12) se hradí ve výši odpovídající skutečným výdajům souvisejícím s prohlídkou skladovaného masa.

§ 19

Náhrada nákladů uvedených v § 16 až 18 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona na jatkách, v bourárnách nebo v chladírnách.

Veterinární prohlídka produktů rybolovu
§ 20

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu13) při jejich prvním uvedení na trh činí za každou i započatou tunu produktů rybolovu 19,- Kč pro prvních 50 tun a 10,- Kč za každou další tunu.

(2) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu při jejich vstupu do zpracovatelského podniku činí 19,- Kč za každou i započatou tunu produktů rybolovu.

(3) Provádí-li se opracování nebo zpracování produktů rybolovu na stejném místě (ve stejném podniku), jako jejich první prodej, snižuje se částka uvedená v odstavci 2 o 55 %.

(4) Za produkty rybolovu se považují všichni mořští nebo sladkovodní živočichové nebo jejich části včetně jiker a mlíčí, kromě vodních savců, žab, živočichů vodního hospodářství a mlžů.

§ 21

Náhrada nákladů uvedených v § 20 odst. 1 se vybírá od provozovatele jatek nebo zařízení, který je kupujícím při prvním prodeji, náhrada nákladů uvedených v § 20 odst. 2 se vybírá ve zpracovatelských podnicích, vykonávajících jednotlivé činnosti při zpracovávání produktů rybolovu, při nichž jsou tyto produkty podrobeny veterinární prohlídce.

§ 22
Sledování některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech

(1) Náhrada nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech14) činí, jde-li o

a)   živá jatečná zvířata a maso, na něž se vztahuje § 16 odst. 1, 25,- Kč za každou i započatou tunu masa z jatek,
b)   produkty rybolovu, na něž se vztahuje § 20, 2,50 Kč za každou i započatou tunu těchto produktů uváděných do oběhu,
c)   mléko a mléčné produkty, 0,40 Kč za každých i započatých 1 000 litrů syrového mléka,
d)   vaječné výrobky, částku odpovídající skutečným nákladům na jejich veterinární prohlídku,
e)   med, částku odpovídající skutečným nákladům na jeho veterinární prohlídku.

(2) Náhrada nákladů uvedených v odstavci 1 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona v příslušném podniku, který je součástí produkčního řetězce: na jatkách, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. a), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. b), v podniku pro ošetření mléka, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. c), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. d), a ve zpracovatelském podniku, v němž se zpracovávají včelí produkty, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. e).

ČÁST IV
Závěrečná ustanovení

§ 23
Společné ustanovení

Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona sděluje pravidelně Evropské komisi

a)   údaje, které se týkají rozdělování a využití prostředků, které byly vybrány v podobě náhrad nákladů podle této vyhlášky, včetně zdůvodnění způsobu výpočtu těchto náhrad,
b)   přepočítávací kurz použitý pro přepočet náhrad nákladů uvedených pod písmenem a) z eur na Kč v příslušném kalendářním roce,
c)   místo (místa), na němž (nichž) se náhrady nákladů vybírají, včetně potřebného vysvětlení.

§ 24
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou části II, která nabývá účinnosti dnem 1. května 2004, a s výjimkou části III, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 25
Platnost

(1) Část I pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004.

(2) Část II pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2004.

(3) Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Směrnice Rady 85/73/EHS ze dne 29. ledna 1985 o financování veterinárních inspekcí a kontrol čerstvého masa a drůbežího masa.
Směrnice Rady 96/43/ES ze dne 26. června 1996, kterou se mění a kodifikuje směrnice 85/73/EHS tak, aby se zajistilo financování veterinárních prohlídek a kontrol živých zvířat a některých živočišných produktů, a kterou se mění směrnice 90/675/EHS a 91/496/EHS.
2)   Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky.
Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.
Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.
3)   § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003  Sb.
§ 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.
4)   § 6 a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb.
§ 7 odst. 1 a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.
5)   Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
6)   Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.
7)   § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003  Sb.
§ 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.
8)   § 6 a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb.
§ 7 odst. 1 a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.
9)   Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
10)   Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.
11)   § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003  Sb.
§ 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.
12)   § 6 a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb.
§ 7 odst. 1 a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.
13)   Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
14)   Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

E-shop

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále působením ...

Cena: 635 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.