Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


369

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 13. října 2003

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky a rozsah poskytování dotace obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") na podporu výstavby nájemních bytů určených přednostně pro zaměstnance fyzické nebo právnické osoby, které byla poskytnuta investiční pobídka podle zvláštního právního předpisu.1)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   nájemním bytem byt určený k uspokojování bytových potřeb fyzických osob formou nájmu bytu (dále jen "byt"),
b)   výstavbou
1.  výstavba bytového domu2) s byty,
2.  změna stavby, kterou vznikne nový byt z prostor určených dosud k jiným účelům než k bydlení, nebo
3.  nástavba, půdní vestavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt,
c)   pořizovací cenou bytu cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku,3) a to k datu nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci,
d)   upravitelným bytem byt, který bez dalších stavebních úprav4) může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně nebo osobám pokročilého věku, a splňuje podmínky uvedené v příloze k tomuto nařízení,
e)   zaměstnancem zaměstnanec5) fyzické nebo právnické osoby, které byla poskytnuta investiční pobídka podle zvláštního právního předpisu.1)

Podmínky poskytnutí a použití dotace
§ 3

(1) Dotaci lze poskytnout obci na výstavbu prováděnou na jejím území, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   obec nesdruží finanční prostředky na výstavbu s jinou právnickou osobou nebo s fyzickou osobou,
b)   pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví obce a není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý na výstavbu nebo změnu stavby, zástavního práva ve prospěch poskytovatele dotace, nebo zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr na opravy, modernizace, nebo rekonstrukce stavby,
c)   budova,6) ve které vzniknou nové byty, musí být ve vlastnictví obce,
d)   obec, na jejímž území bude provedena výstavba bytového domu,2) má schválený územní plán nebo regulační plán7) nebo projednanou urbanistickou studii,8) které umožňují výstavbu podle § 2 písm. b),
e)   obec má vydané pravomocné stavební povolení, které umožňuje výstavbu podle § 2 písm. b),
f)   zhotovitel stavby je vybrán v souladu se zvláštním právním předpisem o zadávání veřejných zakázek,9)
g)   na stavbu, jejíž celkové investiční náklady přesahují 20 000 000 Kč, má zhotovitel zavedený systém řízení jakosti v souladu s českou státní normou,10)
h)   stavba nebo její změna splňuje požadavky na měrnou spotřebu tepla stanovené zvláštním právním předpisem,11)
i)   jde-li o výstavbu bytového domu2) s 10 a více byty, musí být nejméně 5 % bytů upravitelnými byty,
j)   rozhodnutí o kolaudaci stavby nabude právní moci do 3 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

(2) Další podmínkou, za které lze dotaci poskytnout, je, že s jejím poskytnutím vysloví vláda v konkrétním případě souhlas.

§ 4

Podmínkou, za níž se dotace poskytuje, dále je, že obec po dobu 20 let

a)   nepřevede vlastnictví k bytovému domu,2) nebo k jednotce, která je bytem, ani spoluvlastnický podíl na nich na jinou osobu,
b)   nezřídí k bytovému domu2) nebo k jednotce, která je bytem, zástavní právo nebo věcné břemeno ve prospěch třetí osoby s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý na výstavbu, nebo změnu stavby, zástavního práva ve prospěch poskytovatele dotace, nebo zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr na opravy, modernizace, nebo rekonstrukce stavby,
c)   neprovede změnu užívání bytu k jiným účelům než k bydlení,
d)   nestanoví nájemné z bytu, na který byla poskytnuta dotace, vyšší než součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333; takto stanovené nájemné může obec každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravit mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem,
e)   nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu bytu složením finančních prostředků na úhradu nákladů výstavby ani jiným finančním plněním; uzavřít lze pouze smlouvu o poskytnutí vratné zálohy na úhradu nájemného a cen služeb poskytovaných s bydlením, jejíž výše nepřesáhne trojnásobek měsíčního nájemného,
f)   nedá souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu,12)
g)   smlouvu o nájmu bytu vystavěného s dotací podle tohoto nařízení bude obec vždy uzavírat přednostně se zaměstnanci na dobu 2 let, přičemž smlouvu lze opakovaně prodloužit.

§ 5
Výše dotace

Dotaci lze poskytnout do výše

a)   400 000 Kč na jeden byt vzniklý výstavbou podle § 2 písm. b) bodu 1,
b)   370 000 Kč na jeden byt vzniklý výstavbou podle § 2 písm. b) bodu 2 nebo 3.

§ 6
Postup při poskytování dotace

(1) Dotaci lze poskytnout obci na základě písemné žádosti a dalších dokladů podaných Fondu.

(2) K písemné žádosti obec přikládá

a)   jde-li o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1, doklad o schválení územního plánu nebo regulačního plánu nebo doklad o projednání urbanistické studie,
b)   pravomocné stavební povolení, výpis z katastru nemovitostí jako doklad obce o vlastnictví pozemku nebo budovy, kde má být výstavba prováděna,
c)   souhrnnou zprávu,13) celkové rozpočtové náklady stavby a způsob financování.

(3) Není-li žádost úplná, vyzve Fond ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti obec, aby ji ve stanovené lhůtě doplnila.

(4) Obec doručí Fondu další doklady, kterými jsou

a)   rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky výstavby,9)
b)   smlouvu o výstavbě podle § 2 písm. b) uzavřenou se zhotovitelem stavby,
c)   doklad, že zhotovitel stavby má zavedený systém řízení jakosti v souladu s českou technickou normou,10) podle § 3 písm. g),
d)   doklad o způsobu financování výstavby.

(5) Obec doručí Fondu další doplňující údaje k ověření podmínek stanovených v § 3, pokud si je Fond vyžádá.

§ 7
Kontrola a sankce

Pro kontrolu dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se použijí zvláštní právní předpisy.14)

§ 8

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2005.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 369/2003 Sb.

Podmínky pro technické řešení upravitelného bytu

1.

 Dispoziční řešení bytu musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku pro invalidy (dále jen "vozík"), jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory bytu, včetně vymezení prostoru pro jeho skladování. Obytné i pobytové místnosti, předsíně, chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360° (kruhová plocha o průměru 1500 mm). U bytů pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního charakteru (obývací pokoj, jedna ložnice) dostatek prostoru pro pohyb a manévrování dvou vozíků současně.

2.

 Vstupní dveře do bytu, dveřní otvory a průchody v bytě musí být nejméně 900 mm široké. Výjimečně mohou být vstupní dveře do bytu šířky nejméně 800 mm. Všechny dveře v bytě vyjma vstupních musí mít demontovatelné prahy. Před dveřmi i za nimi musí být dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem.

3.

 Schodiště a šikmé rampy umístěné před dveřmi musí mít vodorovný úsek délky nejméně 1500 mm, případně 2000 mm v závislosti na směru otevírání dveří.

4. 

Podlahy musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,6.

5. 

Lodžie nebo balkony musí mít hloubku nejméně 1500 mm (nejlépe 1800 mm), musí být přístupny v úrovni podlahy obytné místnosti s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Alespoň část zábradlí musí být upravena tak, aby byl zajištěn průhled osoby na vozíku na terén v bezprostředním okolí budovy.

6.

Stěny koupelny musí po konstrukční stránce umožnit kotvení pomocných madel v různých polohách. Sprchový kout musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou, umožňujícím boční nebo čelní přístup. Musí být instalována ruční sprcha s pákovým ovládáním. Opěrné madlo a mýdelník musí být umístěny v dosahu ze sedátka, na stěně kolmé ke stěně, na které je osazeno. Klozetová mísa musí být osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky nejméně 800 mm, mezi jejím čelem a zadní stěnou bylo nejméně 700 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven.

7. 

Umístění všech prvků ovládaných rukou (vypínače, zásuvky, jističe, dveřní kliky, držadla splachovače) musí být v rozsahu výšky 600 až 1200 mm. Okna musí mít pákové uzávěry nejvýše 1100 mm nad podlahou.

8. 

Přístupnost všech prostor domovní vybavenosti, tj. určených sklepních boxů, místností pro kola a kočárky, dílen, prádelen a sušáren, případně úkrytu civilní ochrany, včetně bytu samotného, musí být řešena z hlediska osob používajících vozík. V případě, že jsou navrhovány garáže v rámci bytové výstavby, je nutné k upravitelnému bytu přiřadit stání v šířce 3500 mm, bezbariérově přístupné.


1)   Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č.  320/2002 Sb.
2)   § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3)   § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
4)   § 139b odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
5)   § 27 zákoníku práce.
6)   § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
7)   § 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č.  83/1998 Sb.
8)   § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č.  262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.
9)   Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.  148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č.  211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.
10)   ČSN EN ISO 9001:2001.
11)   Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.
12)   § 719 občanského zákoníku.
13)   § 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
14)   § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

E-shop

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.