Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


362

ZÁKON

ze dne 23. září 2003

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o Policii České republiky

Čl. I

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 186/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 138/1999 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 216/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se slova "nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace" zrušují.

2. V § 3 odst. 6 se věta první zrušuje.

3. V § 3 se odstavec 8 zrušuje.Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

4. § 56 až 58 se včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušují.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů

Čl. II

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovy " , a" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)  Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.".

2. V § 2 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

3. V § 2 odst. 6 se věty druhá a třetí zrušují.

4. § 10 až 18 se zrušují.

5. § 21 až 24 se zrušují.

6. V § 25 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.

7. V § 25 se písmena b) až d) zrušují.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena b) a c).

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. III

V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., § 17 zní:

"§ 17

Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace prokazuje svoji příslušnost k Úřadu pro zahraniční styky a informace služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením "Úřad pro zahraniční styky a informace".".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. IV

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova " , kteří jsou k ní ve služebním poměru" zrušují.

2. § 3 se zrušuje.

3. § 22 až 146a se včetně poznámek pod čarou č. 8) až 28) a 30) zrušují.

4. V § 148 odst. 1 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) až e) se zrušují.Dosavadní označení písmena a) se zrušuje.

5. V § 148 odst. 2 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují.Dosavadní označení písmena a) se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o přestupcích

Čl. V

V § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., se slova "Bezpečnostní informační služby České republiky, Policie České republiky a Vězeňské služby České republiky" nahrazují slovy "bezpečnostních sborů".

ČÁST ŠESTÁ
Změna trestního zákona

Čl. VI

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 482/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 47 odst. 2 se slova "nebo v ozbrojeném sboru" zrušují.

2. V § 48 se slova "a odnímá se mu jeho hodnost v ozbrojeném sboru" zrušují.

3. V § 89 odst. 9 větě první se slovo "ozbrojeného" nahrazuje slovem "bezpečnostního".

4. V § 90 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

5. V § 90 odst. 4 písm. c) se slova "nebo příslušník sboru uvedeného pod písmenem c)" zrušují.

6. V § 90 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Ustanovení § 273, 274, 279, 285, 286 a 288a se vztahují též na příslušníky bezpečnostního sboru.".

7. V § 97 odst. 1 písm. a) se slovo "ozbrojeného" nahrazuje slovem "bezpečnostního".

8. V § 288a odst. 1 se slovo "ozbrojeného" nahrazuje slovem "bezpečnostního".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. VII

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova " , kterého jmenuje a odvolává" zrušují.

2. V § 25 se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušují a zároveň se ruší dosavadní označení odstavce 3.

3. § 26 a 27 se zrušují.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. VIII

V § 143 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 42) zní:

"(1) Není-li dále stanoveno jinak, je dobou trvání služebního poměru rozhodnou pro nárok na výsluhový příspěvek, odbytné a odchodné a jejich výši doba trvání činné služby vojáka, vyjma doby trvání základní a náhradní vojenské služby, a doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech podle zvláštního právního předpisu.42) Pro výši výsluhového příspěvku a odbytného se doba služby

a)   výkonného letce a doba služby zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti hodnotí jedenapůlnásobně,
b)   v zahraničí uvedená v § 120 odst. 3 hodnotí dvojnásobně.

Zvýšený zápočet doby služby se stanoví jen za celé kalendářní měsíce.


42)   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců

Čl. IX

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 65/1965 Sb., zákona č. 67/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 413/2000 Sb., zákona č. 347/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 420/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" zrušují.

2. V § 5 písmeno a) zní:

"a) vojáci z povolání, žáci vojenských škol, kteří ne-jsou vojáky z povolání, a příslušníci bezpečnostních sborů;".

 3. V § 5 se na konci písmene d) středník nahrazuje tečkou a písmena e) a f) se zrušují.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách

Čl. X

Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 98/1971 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 154/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 143/1994 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 247/1999 Sb., zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 420/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(1) Účastníky nemocenské péče v ozbrojených silách (dále jen "účastníci") jsou

a)   vojáci z povolání (dále jen "vojáci"),
b)   žáci vojenských škol, kteří nejsou vojáky (dále jen "žáci vojenských škol"),
c)   příslušníci bezpečnostních sborů.1)

1)   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 3), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Účast vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů na nemocenské péči vzniká dnem nastoupení činné služby v ozbrojených silách nebo služby v bezpečnostních sborech a zaniká dnem propuštění z činné služby nebo dnem skončení služebního poměru.".

3. V § 7 větě druhé se slova " , Celní správy České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky" zrušují.Dosavadní označení odstavce 1 se zrušuje.

4. V § 8 se slova " , Celní správě České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky" zrušují.

5. § 15 se zrušuje.

6. V § 16 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"(1) Nemocenské náleží vojáku z povolání nebo příslušníku bezpečnostního sboru, který byl uznán neschopným služby, trvá-li neschopnost k službě déle než po dobu stanovenou ve zvláštním právním předpisu;2) při lázeňském léčení náleží nemocenské až po uplynutí doby neschopnosti k službě uvedené ve větě před středníkem, pokud se toto léčení poskytuje mimo řádnou dovolenou.


2)   § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
§ 129 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb.".

7. V § 16 odst. 2 větě třetí se slova "celník, příslušník hasičského záchranného sboru" zrušují.

8. V § 16 odst. 2 se věta čtvrtá nahrazuje větou "Je-li prodloužena podpůrčí doba vojáku z povolání, který má nárok na náhradu platu po dobu delší než jeden měsíc, náleží mu nemocenské až po uplynutí 12 měsíců od počátku neschopnosti k službě.".

9. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Příslušníku bezpečnostního sboru, který je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu, se nemocenské poskytuje při téže neschopnosti k službě nejdéle po dobu 84 kalendářních dnů a při více neschopnostech k službě po dobu 84 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce; toto omezení neplatí, jestliže neschopnost k službě vznikla služebním úrazem nebo nemocí z povolání.".

10. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Rodinným příslušníkům vojáka z povolání nebo příslušníka bezpečnostního sboru může být v těchto případech vyplácena podpora až do výše tří čtvrtin nemocenského; vojáku z povolání nebo příslušníku bezpečnostního sboru, kteří nemají rodinné příslušníky, může být v případech uvedených v odstavci 1 písm. b), c) a d) vyplácena podpora až do výše poloviny nemocenského.".

11. V § 21 odst. 2 se slova " , Celní správy České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky" zrušují.

12. V § 26 odst. 1 se slova " , celník, příslušník hasičského záchranného sboru" zrušují.

13. V § 31 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

14. V § 31 odstavec 2 zní:

"(2) Poskytování dávek nemocenské péče zabezpečuje Ministerstvo obrany pro vojáky, Ministerstvo financí pro příslušníky Celní správy České republiky, Ministerstvo vnitra pro příslušníky Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a Ministerstvo spravedlnosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky; pro příslušníky zpravodajských služeb zabezpečují poskytování těchto dávek zpravodajské služby.".

15. V § 34 odst. 2 se slova " , celníka, příslušníka hasičského záchranného sboru" zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Čl. XI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

V § 5 písm. a) bodě 9 se slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. XII

V § 83 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se za slovo "pro" vkládají slova "Úřad pro zahraniční styky a informace a".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

Čl. XIII

V zákoně č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 98/1971 Sb., zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 112/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 154/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 143/1994 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., § 33 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"§ 33

(1) Ustanovení tohoto zákona o dávkách v mateřství platí obdobně pro vojákyně z povolání a příslušnice bezpečnostních sborů zabezpečené nemocenskou péčí v ozbrojených silách.11)

(2) Ustanovení § 12a tohoto zákona platí obdobně pro vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů zabezpečené nemocenskou péčí v ozbrojených silách.


11)  Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Čl. XIV

V § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, se slova "vybrané objekty ministerstva vnitra" nahrazují slovy "objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra nebo organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o životním minimu

Čl. XV

V § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb., se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XVI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 518/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.Dosavadní písmena j) až r) se označují jako písmena i) až p).

2. V § 36 se písmeno l) zrušuje.Dosavadní písmena m) až w) se označují jako písme- na l) až v).

3. V § 38 odst. 1 se slova "f) až o) a r) až t) a w)" nahrazují slovy "f) až n) a q) až s), u) a v)".

4. V § 82 odst. 2 písm. c) se slova "i) až o) a r) až t)" nahrazují slovy "i) až n) a q) až s) a u)".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

Čl. XVII

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 492/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 421/2002 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"§ 2

Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec v pracovním poměru a příslušník ozbrojených sil ve služebním poměru.4)


4)   Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 9 zní:

"§ 9
Hodnostní příplatek

Zaměstnanci, který je příslušníkem ozbrojených sil ve služebním poměru, přísluší hodnostní příplatek, který činí:

hodnost hodnostní příplatek v Kč
měsíčně
rotný   1 200
rotmistr   1 300
nadrotmistr   1 400
štábní rotmistr   1 600
podpraporčík   1 800
praporčík   1 900
nadpraporčík   2 000
štábní praporčík   2 200
podporučík   2 400
poručík   2 600
nadporučík   2 800
kapitán   3 000
major   3 200
podplukovník   3 400
plukovník   3 600
brigádní generál   3 900
generálmajor   4 100
generálporučík   4 300
armádní generál   4 600.".

3. V § 11 odst. 3 se slova "a bezpečnostních sborů" zrušují.

4. V § 13 se slova "a bezpečnostních sborech a službách" zrušují.

5. V § 21 se slova "a bezpečnostních sborů a služeb" zrušují.

6. V § 23 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky ozbrojených sil ve služebním poměru,".

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XVIII

V § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb., se čárka za slovy "Veřejný ochránce práv" nahrazuje slovem "a" a slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" se zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XIX

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 125/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova " , zb) a zf)" nahrazují slovy "a ze)".

2. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 7 se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)".

3. V § 5 odst. 3 písm. b) se slovo "s)" nahrazuje slovem "r)".

4. V § 5 odst. 3 písm. c) se slovo "u)" nahrazuje slovem "s)".

5. V § 5 odst. 4 písm. c) se slovo "s)" nahrazuje slovem "r)".

6. V § 5 odst. 4 písm. d) se slovo "u)" nahrazuje slovem "s)".

7. V § 68 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)".

8. V § 68 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)".

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. XX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 19/1996 Sb., zákona č. 218/1996 Sb., zákona č. 129/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 104/1998 Sb., zákona č. 233/1998 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb. a zákona č. 420/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. i) se za slovy "Veřejný ochránce práv" čárka nahrazuje slovem "a" a slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" se zrušují.

2. V § 5 odst. 1 písm. t) se slova "nebo příspěvek za službu" zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XXI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)

3)   Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000  Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

2. V § 4 odst. 1 písmeno o) zní:

"o)  výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)".

3. V § 4 odst. 1 se písmeno zb) včetně poznámky pod čarou č. 64) zrušuje.Dosavadní písmena zd) až zj) se označují jako písme-na zb) až zh).

4. V § 6 odst. 9 písmeno j) včetně poznámek pod čarou č. 6b) a 6c) zní:

"j)  peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu6b) a úhrada majetkové újmy podle zvláštního právního předpisu.6c )

6b)   § 139 zákona č. 361/2003 Sb.
6c)   § 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.".

5. V § 6 odst. 9 písmeno k) zní:

"k)  náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)".

6. V § 6 odst. 9 se písmena r) a t) zrušují.Dosavadní písmena s), u), v), w), x), y) a z) se označují jako písmena r) až x).

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna celního zákona

Čl. XXII

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se slova " , kterého jmenuje a odvolává ministr financí (dále jen "ministr"). Generálního ředitele zastupuje jeho náměstek, kterého jmenuje a odvolává ministr" zrušují.

2. V § 9 se slova " , kterého jmenuje a odvolává generální ředitel" zrušují.

3. V § 10 odst. 3 se za slovo "ministr" vkládají slova "financí (dále jen "ministr")".

4. V § 10 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

5. V § 12 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3l) zrušuje.

6. § 13 se zrušuje.

7. § 15 až 19c se včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

Čl. XXIII

V části druhé článku V zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., se slova "a náměstci ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky" zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

Čl. XXIV

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb. a zákona č. 425/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova "(dále jen "představitel")".

2. V § 1 se písmeno g) zrušuje a dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

3. Hlava šestá se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)

Čl. XXV

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 54 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

"(4) Služební poměry žáků a učitelů středních policejních škol a vyšších policejních škol, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)


10)   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

2. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Služební poměry žáků a učitelů středních škol požární ochrany a vyšších odborných škol požární ochrany, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)".

3. V § 56 odstavec 4 zní:

"(4) Služební poměry žáků a učitelů středních škol Vězeňské služby, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)".

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)

Čl. XXVI

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 94 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 22a) zní:

"(2) Policejní vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro bezpečnostní sbory.22a) Mohou na nich studovat též studenti, kteří nejsou příslušníky bezpečnostního sboru.


22a)   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

2. Část čtrnáctá se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Čl. XXVII

V § 139b odst. 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., se za slova "Policie České republiky" vkládají slova " , Hasičského záchranného sboru České republiky".

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Čl. XXVIII

V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, se článek VI zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících

Čl. XXIX

V zákoně č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících, se články II až IV a článek VII zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o Policii České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie

Čl. XXX

V zákoně č. 326/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, se článek III zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech a některé další zákony

Čl. XXXI

V zákoně č. 40/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se článek II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

Čl. XXXII

V zákoně č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se článek I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXXIII

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se článek XVI zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. XXXIV

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 218/2000 Sb., se články XIII a XIV zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách, zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XXXV

V zákoně č. 113/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se v článku VI body 1 až 3 zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákoníku práce

Čl. XXXVI

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 312/2002 Sb., se mění takto:

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Tento zákon se nevztahuje na služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.".

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona, kterým se mění zákoník práce a některé další zákony

Čl. XXXVII

V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se části pátá a šestá zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

Čl. XXXVIII

V zákoně č. 460/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), trestní zákon a některé další zákony

Čl. XXXIX

V zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Čl. XL

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se část čtyřicátá třetí zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

Čl. XLI

Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 35/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(3) Funkcemi podle odstavců 1 a 2 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona.1a)


1a)   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".

2. V § 4 se dosavadní text označuje jako odsta- vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Funkcemi podle odstavce 1 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona.1a)".

3. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který zní:

"§ 10b

Ustanovení tohoto zákona, s výjimkou § 2, § 3 odst. 1 písm. a), b), f), h) a i) a odst. 2, § 4 a 5, se použijí pro stanovení některých dalších předpokladů pro ustanovení nebo jmenování na služební místa v Hasičském záchranném sboru České republiky, Celní správě České republiky, Bezpečnostní informační službě a Úřadu pro zahraniční styky a informace obdobně s tím, že dalším předpokladem pro výkon funkce je, že občan v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl

a)   pro ustanovení nebo jmenování na služební místo příslušníka Bezpečnostní informační služby nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace
   1.  příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti na úseku s kontrarozvědným zaměřením,
   2.  zařazen na funkci náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnosti,
   3.  ve Sboru národní bezpečnosti ve funkci tajemníka hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem celoútvarového výboru Komunistické strany Československa anebo celoútvarového výboru Komunistické strany Slovenska nebo příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve Správě pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra,
b)   pro ustanovení nebo jmenování na služební místo služebního funkcionáře v Hasičském záchranném sboru nebo Celní správě příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Účinnost

Čl. XLII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.